כי האדם עץ השדה

‫"כי האדם עץ השדה" דברים כ' ‪19‬‬
‫יט כִּ י ָתצּור אֶ ל עִּ יר י ִָּמים ַר ִּבים לְ ִּהלָ חֵ ם עָ לֶ יהָ ְל ָתפְ שָ ּה ל ֹא תַ ְש ִּחית אֶ ת עֵ צָּה לִּ ְנדֹחַ עָ לָ יו ג ְַרזֶן כִּ י ִּממֶ ּנּו‬
‫ת ֹאכֵל ְואֹתֹו ל ֹא ִּתכְ רֹת כִּ י הָ אָ ָדם עֵץ הַ שָ ֶדה לָ ב ֹא ִּמפָ נֶיָך בַ מָ צֹור‪ .‬כ ַרק עֵ ץ ֲא ֶשר תֵ ַדע כִּ י ל ֹא עֵץ מַ אֲ כָל‬
‫ִּית מָ צֹור עַ ל הָ עִּ יר אֲ שֶ ר ִּהוא עֹשָ ה עִּ ְמָך ִּמלְ חָ מָ ה ַעד ִּר ְדתָ ּה‪:‬‬
‫הּוא אֹתֹו ַת ְש ִּחית ְוכ ָָר ָת ּובָ נ ָ‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫מה אסור ללוחמים לעשות בזמן מצור? מדוע?‬
‫מה מותר להם לעשות?‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫למה האיסור חל רק על עצי פרי? האם זו הגבלה צודקת בעיניכם?‬
‫למה מתכוון הפסוק באמרו "כי האדם עץ השדה"? (מי מדומה למי ‪ -‬האדם לעץ או‬
‫העץ לאדם?)‬
‫הכי אמר רבי יוחנן‪ :‬מאי דכתיב (דברים כ) "כי האדם עץ השדה‪ ,"..‬וכי אדם עץ שדה הוא? אלא משום‬
‫דכתיב (שם) כי ממנו תאכל ואתו לא תכרת‪ ,‬וכתיב אתו תשחית וכרת‪ .‬הא כיצד? אם תלמיד חכם הגון‬
‫הוא ‪ -‬ממנו תאכל ואתו לא תכרת‪ ,‬ואם לאו ‪ -‬אתו תשחית וכרת‬
‫תלמוד בבלי‪ ,‬מסכת תענית‪ ,‬דף ז‪ ,‬עמוד א‬
‫‪‬‬
‫כיצד מסביר ר' יוחנן את הביטוי "כי האדם עץ השדה"?‬
‫נתן זך‪ ,‬עץ השדה ‪ ,‬מתוך‪ :‬כי האדם עץ השדה‪ ,‬הוצאת תמוז‪ ,1999 ,‬עמ' ‪16‬‬
‫© זכויות יוצרים שמורות למחבר ולאקו"ם ‪http://www.acum.org.il‬‬
‫עץ השדה‬
‫כִּ י הָ אָ ָדם עֵ ץ הַ שָ ֶדה‪:‬‬
‫כְ מֹו הָ אָ ָדם גַם הָ עֵ ץ צֹומֵ חַ‬
‫כְ מֹו הָ עֵ ץ הָ אָ ָדם נִּגְ ַדע‬
‫יֹודעַ‬
‫וַאֲ נִּי ל ֹא ֵ‬
‫ִּיתי וְאֵ י ֹפה אֶ הֱ יֶה‬
‫אֵ י ֹפה הָ י ִּ‬
‫כְ מֹו עֵץ הַ ָש ֶדה ‪.‬‬
‫כִּ י הָ אָ ָדם עֵ ץ הַ שָ ֶדה‪:‬‬
‫כְ מֹו הָ אָ ָדם גַם הָ עֵ ץ צֹומֵ חַ‬
‫כְ מֹו הָ עֵ ץ הָ אָ ָדם נִּגְ ַדע‬
‫יֹודעַ‬
‫וַאֲ נִּי ל ֹא ֵ‬
‫ִּיתי וְאֵ י ֹפה אֶ הֱ יֶה‬
‫אֵ י ֹפה הָ י ִּ‬
‫כְ מֹו עֵץ הַ ָש ֶדה ‪.‬‬
‫כִּ י הָ אָ ָדם עֵ ץ הַ שָ ֶדה‪:‬‬
‫כְ מֹו הָ עֵ ץ הּוא שֹואֵ ף ְלמַ עְ לָ ה‬
‫כְ מֹו הָ אָ ָדם הּוא נ ְִּש ַרף בָ אֵ ש‬
‫יֹודעַ‬
‫וַאֲ נִּי ל ֹא ֵ‬
‫ִּיתי וְאֵ י ֹפה אֶ הֱ יֶה‬
‫אֵ י ֹפה הָ י ִּ‬
‫כְ מֹו עֵץ הַ ָש ֶדה‪.‬‬
‫ֵאתי‬
‫אָ הַ ְב ִּתי ְוגַם שָ נ ִּ‬
‫ּומזֶה‬
‫טָ עַ ְמ ִּתי ִּמזֶה ִּ‬
‫אֹותי בְ חֶ ְל ָקה ֶשל עָ פָ ר‬
‫ָק ְברּו ִּ‬
‫ּומַ ר ִּלי‪ ,‬מַ ר ִּלי בַ פֶ ה‬
‫כְ מֹו עֵץ הַ ָש ֶדה‪,‬‬
‫כְ מֹו עֵץ הַ ָש ֶדה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫איזה שימוש עושה המשורר בביטוי מספר דברים?‬
‫‪‬‬
‫האם מתאים שימוש זה לפשט המקרא? (מי מדומה למי ‪ -‬האדם לעץ או העץ לאדם?‬
‫ענפיו מועטין ושורשיו מרובין‬
‫ֲשיו‪ְ ,‬למָ ה הּוא דֹומֶ ה?‬
‫הּוא הָ יָה אֹומֵ ר‪ ,‬כֹל שֶ חָ כְ מָ תֹו ְמרֻ בָ ה ִּממַ ע ָ‬
‫הֹופכַתּו עַ ל פָ נָיו‪.‬‬
‫ְעֹוק ַרתּו ְו ְ‬
‫ְל ִּאילָ ן ֶש ֲענָפָ יו ְמרֻ ִּבין ְו ָש ָר ָשיו מֻ עָ ִּטין‪ְ ,‬והָ רּוחַ בָ אָ ה ו ְ‬
‫ֲשיו ְמרֻ ִּבין מֵ חָ כְ מָ תֹו‪ְ ,‬למָ ה הּוא דֹומֶ ה?‬
‫אֲ בָ ל כֹל ֶשמַ ע ָ‬
‫ְנֹושבֹות בֹו אֵ ין ְמזִּ יזִּין אֹותֹו‬
‫ְל ִּאילָ ן ֶש ֲענָפָ יו מֻ עָ ִּטין ְו ָש ָר ָשיו ְמרֻ ִּבין‪ֶ ,‬שאֲ ִּפלּו כָל הָ רּוחֹות שֶ בָ עֹולָ ם בָ אֹות ו ְ‬
‫ִּמ ְמקֹומֹו‪,‬‬
‫ְשלַ ח ָש ָר ָשיו ְול ֹא ִּי ְראֶ ה כִּ י ָיב ֹא‬
‫ֶשּנֶאֱ מַ ר (ירמיה פרק יז פסוק ח)‪ְ ,‬והָ יָה ְכעֵ ץ ָשתּול עַ ל מַ ִּים וְעַ ל יּובַ ל י ַ‬
‫וב ְשנַת בַ צ ֶֹרת ל ֹא ִּי ְדאָ ג‪ְ ,‬ול ֹא י ִָּמיש מֵ עֲשֹות פֶ ִּרי‪:‬‬
‫חֹ ם‪ ,‬וְהָ יָה עָ לֵ הּו ַר ֲענָן‪ִּ ,‬‬
‫משנה‪ ,‬מסכת אבות פרק ג משנה יז‬
‫יובל ‪ -‬נחל קטן‬
‫ימיש ‪ -‬יפסיק‬
‫‪‬‬
‫ְלמה מקבילה המשנה את הענפים ְולמה היא מקבילה את השורשים?‬
‫‪‬‬
‫מהם שני הטיפוסים המוצגים במשנה זו?‬
‫‪‬‬
‫איזה טיפוס עמיד יותר בפני קשיים ואתגרים? מדוע?‬
‫‪‬‬
‫האם לדעתכם המעשים עדיפים על ה חכמה? באיזה מצב החוכמה עדיפה?‬
‫תקומתו של העץ איננה מושרשת בענפים ובעלים ובפירות המפוארים ‪ -‬אלא בשרשיו‪ ,‬שהם מחוזקים‬
‫במקום אשר הרוחות והסערות לא תגענה שמה‪ .‬הם מתחזקים על מקור מים חיים של‬
‫התחדשות‪ .‬העץ איננו דואג בזמן שהסערות תופסות אותו‪ ,‬מנענעות אותו כופפות אותו‪ - ,‬הוא לא נע‬
‫ולא זע ממקומו‪ ,‬וכל זמן שהוא לא נעקר ממקומו‪ ,‬היה תהיה לו תקומה! ועל כן נמצא שהאילן לא‬
‫הפסיד כלום‪ ,‬ואדרבא ‪ -‬החליף כוח במאבק‪ .‬כן הוא האדם‪ .‬כל זמן שהוא נצמד לשרשיו הרוחניים ‪-‬‬
‫שום רוח לא תעקור אותו ממקומו‪ .‬ונהפוך הוא‪ ,‬הסערות תעוררנה את כח ההתחדשות‪.‬‬
‫הרב שמשון רפאל הירש‪ ,‬במעגלי שנה‪ ,‬ט"ו בשבט בני ברק‪ ,‬תשכ"ו‬
‫‪‬‬
‫הירש טוען שעתידו של העץ טמון בשורשים ולא בענפים‪ .‬הסבירו את הטענה‪ .‬הסבירו את‬
‫ההשוואה בין העץ לאדם‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מה מסמלות הרוח והסערה?‬
‫‪‬‬
‫מהם לדעתכם השורשים הרוחניים של האדם?‬
‫כי האישה עץ השדה‬
‫כִּ י‪ָ -‬תצּור אֶ ל‪ -‬עִּ יר י ִָּמים ַר ִּבים לְ ִּהלָ חֵ ם עָ לֶ יהָ לְ ָתפְ ָשּה ל ֹא‪-‬תַ ְש ִּחית אֶ ת‪ֵ -‬עצָּה ִּל ְנדֹחַ עָ לָ יו ג ְַרזֶן כִּ י ִּממֶ ּנּו ת ֹאכֵל‬
‫ְואֹתֹו ל ֹא ִּתכְ רֹת כִּ י הָ אָ ָדם עֵ ץ הַ ָש ֶדה לָ ב ֹא ִּמפָ נֶיָך בַ מָ צֹור‬
‫דברים פרק כ' פסוק י"ט‬
‫כיצד אתם מבינים את הביטוי המפורסם‪ ,‬המופיע בפסוק ‪' -‬כי האדם עץ השדה'?‬
‫ֹלהים‬
‫ֹלהים בָ ָרא אֹתֹו ָזכָר ּונ ְֵקבָ ה בָ ָרא אֹתָ ם‪ַ :‬ו ְיבָ ֶרְך אֹתָ ם אֱ ִּ‬
‫ֹלהים אֶ ת הָ אָ ָדם ְבצַלְ מֹו בְ צֶלֶ ם אֱ ִּ‬
‫וַיִּ ְב ָרא אֱ ִּ‬
‫ּומ ְלאּו אֶ ת הָ אָ ֶרץ ‪...‬‬
‫ֹלהים ְפרּו ְּורבּו ִּ‬
‫ַוי ֹאמֶ ר לָ הֶ ם אֱ ִּ‬
‫בראשית פרק א‪ ,‬פסוקים כז‪-‬כח‬
‫‪‬‬
‫לפי המתואר בפרק א' ‪ -‬מיהו 'אדם'?‬
‫‪‬‬
‫האם הבנה זו משפיעה על הבנתכם את הביטוי 'כי האדם עץ השדה'? כיצד?‬
‫חז"ל גזרו "לעולם יספר אדם בלשון נקיה" (בבלי‪ ,‬פסחים‪ ,‬ג' ע"א)‪ ,‬בייחוד בחרו לדבר אודות‬
‫האישה ב"לשון נקיה" ‪ -‬כלומר בסמלים‪ .‬להלן סמל מעולם הטבע בו נמשלה אישה‪:‬‬
‫נּוקבָּ א‪( .‬זה הנקבה)‬
‫עֵ ץ ְּפ ִרי ָּדא ְּ‬
‫ספר הזוהר‪ ,‬פרשת ויחי‪ ,‬דף רל"ח‪ ,‬ע"א‬
‫האישה דומה לאילן שעושה פרחים לפירות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אילו תכונות‪/‬כישורים‪/‬מאפיינים מיוחסים לנשים דרך המשלתן לעץ‪/‬אילן?‬
‫ט"ו בשבט‬
‫אשי ָשנִּים הֵ ם‪:‬‬
‫אַ ְרבָ עָ ה ָר ֵ‬
‫ְבאֶ חָ ד ְבנִּיסָ ן ראש הַ ָשנָה לַ ְמלָ כִּ ים וְלָ ְרג ִָּלים‬
‫עֲשר ְבהֵ ָמה‬
‫ְבאֶ חָ ד בֶ אֱ לּול ראש הַ ָשנָה ְל ַמ ַ‬
‫ֹומ ִּרים‪:‬‬
‫ַר ִּבי אֶ ְלעָ זָר ו ְַר ִּבי ִּש ְמ עֹון א ְ‬
‫ֹוב לֹות‪ ,‬לַ ּנְ ִּטיעָ ה וְלַ י ְָרקֹות‬
‫ְבאֶ חָ ד ְב ִּת ְש ֵרי ראש הַ ָשנָה לַ ָשנִּים וְלַ ְש ִּמ ִּטין וְלַ י ְ‬
‫ֹומ ִּרים‪ :‬בַ חֲ ִּמ ָשה עָ ָשר בֹו‪.‬‬
‫ְבאֶ חָ ד ִּב ְשבָ ט ראש הַ ָשנָה לָ ִּאילָ ן‪ ,‬כְ ִּד ְב ֵרי בֵ ית ַש ַמאי; בֵ ית ִּהלֵ ל א ְ‬
‫משנה‪ ,‬מסכת ראש השנה‪ ,‬פרק א‪ ,‬משנה א‬
‫כי האדם עץ השדה ‪ -‬הרי "כי" משמש בלשון "דלמא" [=שמא]‪:‬‬
‫שמא האדם עץ השדה להכנס בתוך המצור מפניך?‬
‫להתייסר ביסורי רעב וצמא כאנשי העיר? למה תשחיתנו?‬
‫רש"י על דברים‪ ,‬פרק כ‪ ,‬פסוק יט‬
‫‪‬‬
‫כיצד תופס רש"י את הזיקה שבין האדם לבין העץ?‬
‫כי תבואו אל הארץ ונטעתם ‪ -‬אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל‪ ,‬אף על פי שתמצאו אותה מליאה כל‬
‫טוב‪ ,‬לא תאמרו נשב ולא נטע‪ ,‬אלא הוו זהירין בנטיעות‪ ,‬שנאמר‪ ,‬ונטעתם כל עץ מאכל‪ .‬כשם שנכנסתם‬
‫ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים‪ ,‬אף אתם היו נוטעים לבניכם‪ .‬שלא יאמר אדם‪ ,‬אני זקן‪ ,‬כמה שנים אני חי‪,‬‬
‫מה אני עומ ד מתייגע לאחרים‪ ,‬למחר אני מת‪.‬‬
‫מדרש תנחומא‪ ,‬פרשת קדושים‪ ,‬פרק ח סימן ח‬
‫‪ . 1‬מהו המסר אותו מבקש מדרש תנחומא למסור לנו?‬
‫‪ . 2‬במה דומה ובמה שונים ספר דברים ומדרש תנחומא‪ ,‬בזיקה שהם מציעים בין האדם לעץ?‬