פרק ו - תלמוד בבלי

‫זבחים פרק שישי‬
‫משנה א'‬
‫שחֲטּו ַבצָפֹון‪ַ .‬רבִׁי‬
‫ש ָחטָן על המשטח בְר ֹאש ַה ִׁמזְ ֵׁבחַ‪ַ ,‬רבִׁי יֹוסֵׁי אֹומֵׁר כשרות ‪ְ ,‬כ ִׁאיּלּו נִׁ ְ‬
‫ש ְ‬
‫(א) קרבנות קָדְ שֵׁי קָדָ שִׁים ֶׁ‬
‫יֹוסֵׁי בַר י ְהּודָ ה אֹומֵׁר‪ ,‬הנשחט ֵׁמ ֲחצִׁי ַה ִׁמזְ ֵׁב ַח ְו ַלצָפֹון ונמצא מול פתח ההיכל‪ַ ,‬כצָפֹון‪ֵׁ .‬מ ֲחצִׁי ַה ִׁמזְ ֵׁב ַח ְולַדָ רֹום‪ ,‬כַדָ רֹום‪.‬‬
‫ַה ְמנָחֹות שמביאים עם הקרבן הָיּו נִׁ ְקמָצֹות על ידי הכהן מתוך כלי שרת ְבכָל מָקֹום ָב ֲעז ָָרה‪ְ ,‬ונֶׁ ֱא ָכלִׁין שיירי המנחה‬
‫לאחר קמיצה ִׁל ְפנִׁים מִׁן ַה ְק ָלעִׁים בעזרה ְלזִׁכ ְֵׁרי ְכ ֻהנָה ְבכָל ַמ ֲאכָל לְיֹום ָו ַליְלָה עַד חֲצֹות‪:‬‬
‫בבלי זבחים נח' ע' א'‬
‫באומד חמש סאין גחלים‪ ,‬ובשבת באומד שמונה סאין‬
‫גמרא‪ ,‬אמר רב אסי אמר רבי יוחנן‪ ,‬אומר היה ר'‬
‫גחלים‪ ,‬ששם היו נותנין שני בזיכי לבונה של לחם‬
‫יוסי‪ ,‬כוליה מזבח בצפון קאי‪ ,‬ושואל אם כך ומאי‬
‫הפנים‪ ,‬ושואל ומאי סימנא ומי אומר לך שבשיטת‬
‫כאילו? ועונה מהו דתימא בעינן ויקרא א' (יא)‬
‫רבי יוסי היא? ועונה דתניא‪ ,‬רבי יוסי אומר זה סימן‪,‬‬
‫וְ ָׁשחַ ט אֹת ֹו עַל י ֶֶׁׁרְך הַ ִּמזְבֵּ חַ צָׁ ֹפנָׁה לִּ ְפנֵּי ְי ֹהוָׁה וְ ז ְָׁרקּו בְ נֵּי‬
‫כל הניטל בפנים לינתן בחוץ‪ ,‬אינו נותן אלא בסמוך‬
‫ַא ֲהרֹן הַ ֹכ ֲהנִּים אֶ ת דָׁ מ ֹו עַ ל הַ ִּמזְבֵּ חַ סָׁ בִּ יב‪ :‬וליכא‪,‬‬
‫שאין לפנים‪ ,‬וכל הניטל בחוץ לינתן לפנים אינו ניטל‬
‫קמ"ל‪ ,‬ושואל אמר ליה רבי זירא לרב אסי‪ ,‬אלא‬
‫אלא בסמוך שאין לפנים‪ ,‬ומברר כל הניטל בפנים‬
‫מעתה לר' יוסי ברבי יהודה הכי נמי מזבח עומד‬
‫לינתן בחוץ מאי ניהו? אילימא שירים‪ ,‬בהדיא כתיב‬
‫דחציו בצפון וחציו בדרום‪ ,‬וכי תימא הכי נמי‪ ,‬והא‬
‫בהו ביום הכיפורים‪ ,‬ויקרא ד' (ז) וְ נָׁתַ ן הַ כֹהֵּ ן ִּמן הַ דָׁ ם‬
‫את הוא דאמרת משמיה דרבי יוחנן‪ ,‬מודי רבי יוסי‬
‫עַ ל קַ ְרנוֹת ִּמזְבַ ח ְקט ֶֹרת הַ סַ ִּמים לִּ ְפנֵּי ְי ֹהוָׁה אֲ ֶשר בְ אֹהֶ ל‬
‫בר"י שאם שחטן כנגדן בקרקע פסולה? ועונה אמר‬
‫מוֹעֵּ ד וְאֵּ ת כָׁ ל ַדם הַ פָׁ ר י ְִּשפְֹך אֶׁל י ְסֹוד ִׁמזְבַח הָעֹלָה‬
‫ליה הכי קאמר רבי יוחנן‪ ,‬שניהם מקרא אחד דרשו‬
‫ֲאשֶׁר פֶׁתַ ח אֹהֶׁל מֹועֵׁד‪ :‬ותו שואל כל הניטל בחוץ‬
‫ֲשה לִּ י ְוזָ ַבחְתָ ָעלָיו‬
‫שמות כ' (כא) ִּמזְבַ ח אֲדָׁ מָׁ ה ַתע ֶ‬
‫לינתן בפנים מאי ניהו? אילימא גחלים של יום‬
‫ש ָלמֶׁיָך אֶ ת צֹאנְָך וְאֶ ת בְ קָׁ ֶרָך בְ כָׁל‬
‫אֶׁת עֹֹלתֶׁ יָך ְואֶׁת ְ‬
‫הכיפורים בהדיא כתיב בהו שם טז' (יב) ְו ָלקַח מְֹלא‬
‫הַ מָׁ קוֹם אֲ ֶשר ַאזְכִּ יר אֶ ת ְש ִּמי ָאבוֹא אֵּ לֶיָך ּובֵּ ַרכְ ִּתיָך‪ :‬ר'‬
‫ּומֹלא‬
‫ַה ַמחְתָ ה ַג ֲחלֵׁי אֵׁש מֵּ עַ ל הַ ִּמזְבֵּ חַ ִּמלִּ ְפנֵּי ְי ֹהוָׁה ְ‬
‫יוסי סבר כולו לעולה וכולו לשלמים‪ ,‬ורבי יוסי בר'‬
‫חָׁ ְפנָׁיו ְקט ֶֹרת סַ ִּמים ַדקָׁ ה וְהֵּ בִּ יא ִּמבֵּ ית לַפָׁ ֹרכֶת‪ :‬ועונה‬
‫יהודה סבר‪ ,‬חציו לעולה וחציו לשלמים‪ ,‬ומסביר דאי‬
‫אלא כל הניטל בפנים לינתן בחוץ הכוונה אל שני‬
‫ס"ד כולו לעולה כשר‪ ,‬יש קל וחומר השתא כולו‬
‫בזיכי לבונה של לחם הפנים ביום השבת דגמרי‬
‫לעולה כשר כולו לשלמים מיבעיא? ושואל ואידך?‬
‫משיריים הניטל בחוץ לינתן בפנים‪ ,‬גחלים דכל יומא‬
‫ועונה איצטריך‪ ,‬ס"ד אמינא עולה הוא דדחיק ליה‬
‫ויומא דגמרן מגחלים של יום הכיפורים ושואל‪ ,‬ומאי‬
‫מקום רק בצפון‪ ,‬ויש עולות הרבה‪ ,‬אבל שלמים דלא‬
‫קסבר? אי קסבר כוליה מזבח בדרום קאי‪ ,‬מרחק של‬
‫דחיק ליה מקום‪ ,‬אימא לא‪ ,‬קמ"ל‪ ,‬וחוזר גופא‪ ,‬אמר‬
‫עשרים ושבע אמות בעי למיתי‪ ,‬ואי נמי ואפילו‬
‫רב אסי אמר רבי יוחנן‪ ,‬מודי רבי יוסי ברבי יהודה‬
‫קסבר קדושת היכל ואולם חדא היא עדיין עשרים‬
‫שאם שחטן כנגדן שלא בצפון בקרקע פסולות‪,‬‬
‫ותרתי בעי מיתי‪ ,‬ואי קסבר מזבח עומד חציו בצפון‬
‫ומברר אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא מאי כנגדן‬
‫וחציו בדרום מכל מקום מרחק חד סרי בעי למיתי?‬
‫בקרקע? אילימא ששחט על אמה יסוד או על אמה‬
‫ושואל עוד ואלא קסבר קדושת היכל ואולם חדא‬
‫סובב‪ ,‬האי גופיה מזבח הוא‪ ,‬ועוד מאי למה זה נקרא‬
‫מילתא היא‪ ,‬שית בעי למיתי‪ ,‬אלא לאו משום דקסבר‬
‫כנגדן בקרקע? וכ"ת דעביד מחילות בקרקע ושחיט‬
‫כוליה מזבח בצפון קאי‪ ,‬והני ארבע אמות אמה יסוד‬
‫בהו‪ ,‬וכי האי גוונא מי הוי מזבח? והתניא‪" ,‬מזבח‬
‫ואמה סובב ואמה מקום קרנות ואמה מקום רגלי‬
‫אדמה תעשה לי" שיהא מחובר מאדמה‪ ,‬דהיינו שלא‬
‫הכהנים דכי מסגו לקמיה טפי‪ ,‬נגמר תו ליכא מול‬
‫יבננו לא על גבי מחילות ולא על גבי כיפין‪ ,‬ועונה לא‬
‫פתח ‪ ,‬ועונה אמר רב אדא בר אהבה הא מני רבי‬
‫צריכא בקרקע דבצריה בצורי על חלוקי אבנים‪,‬‬
‫יהודה היא‪ ,‬דתניא ר"י אומר‪ ,‬מזבח ממוצע ועומד‬
‫ושואל‪ ,‬אמר רבי זירא אפשר איתא להא דרבי יוחנן‬
‫באמצע העזרה‪ ,‬ושלשים ושתים אמות היו לו‪ ,‬עשר‬
‫ולא תנינא לה במתני'‪ ,‬נפק דק וחיפש בכתבי היד‬
‫אמות כנגד פתחו של היכל‪ ,‬אחת עשרה אמה מיכן‪,‬‬
‫עתיקים ואשכח דתנן‪ ,‬להצתה ראשונה של עצי‬
‫ואחת עשרה אמה מיכן‪ ,‬נמצא מזבח מכוון כנגד היכל‪,‬‬
‫המערכה ביררו משם עצי תאינה יפים לסדר מערכה‬
‫ושואל עדיין זה רחוק סוף סוף לרבי יהודה חד סרי‬
‫למערכה שניה של קטורת כנגד קרן מערבית דרומית‬
‫בעי למיתי‪ ,‬ואי קסבר קדושת היכל ואולם חדא‬
‫משוך מן הקרן כלפי צפון ארבע אמות‪ ,‬כל יום לקחו‬
‫מילתא היא שית בעי למיתי‪ ,‬ועונה מי סברת הני‬
‫‪1‬‬
‫ארבע אמות בהדי אמה יסוד‪ ,‬ואמה סובב‪ ,‬ארבע‬
‫אמות בר מאמה יסוד ואמה סובב‪ ,‬ושואל ונוקמה‬
‫כרבי יוסי ובממוצע? ועונה משום דרבי יהודה‬
‫שמענא ליה ממוצע בהדיא‪ ,‬ורב שרביא אמר הא מני‬
‫רבי יוסי הגלילי היא‪ ,‬דתניא רבי יוסי הגלילי אומר‬
‫מתוך שנאמר שמות מ' (ז) ְונָתַ תָ אֶׁת ַהכִּׁיֹור בֵׁין אֹהֶׁל‬
‫מֹועֵׁד ּובֵּ ין הַ ִּמזְבֵּ חַ וְ נָׁתַ תָׁ ָׁשם מָׁ יִּם‪ :‬שם (ו) וְ נָׁתַ תָׁ ה אֵּ ת‬
‫ִׁמזְבַח הָעֹלָה לִּ ְפנֵּי פֶ תַ ח ִּמ ְשכַ ן אֹהֶ ל מוֹעֵּ ד‪ :‬מזבח‬
‫בפתח אהל מועד ולא כיור בפתח אהל מועד‪ ,‬אם כן‬
‫היכן היה נותנו בין האולם ולמזבח‪ ,‬משוך קימעא‬
‫כלפי הדרום‪ ,‬ושואל רבי יוסי הגלילי מאי קסבר? אי‬
‫קסבר כוליה מזבח בדרום קאי נוקמיה מכותל היכל‬
‫ולדרום בין אולם למזבח‪ ,‬ואי נמי קסבר קדושת היכל‬
‫ואולם חדא היא‪ ,‬נוקמיה מכותל אולם ולדרום בבין‬
‫אולם למזבח‪ ,‬ואפילו אי נמי קסבר חציו בצפון וחציו‬
‫בדרום‪ ,‬נוקמיה לכיור מכותל היכל ולדרום בין אולם‬
‫ולמזבח‪ ,‬ואי נמי קסבר קדושת האולם והיכל חדא‬
‫היא נוקמיה לכיור מכותל אולם ולדרום בין אולם‬
‫ולמזבח‪ ,‬ועונה אלא לאו משום דקסבר כוליה מזבח‬
‫בצפון‪ ,‬כי נמי מוקמת לה מכותל היכל ולצפון ה"ל‬
‫כיור בין אולם ולמזבח‪ ,‬ושואל ונוקמה מכותל אולם‬
‫ולצפון בבין אולם ולמזבח? ועונה‪ ,‬אמר קרא ויקרא‬
‫א' (יא) וְ ָׁשחַ ט אֹת ֹו עַ ל י ֶֶרְך הַ ִּמזְבֵּ חַ צָפֹונָה לִּ ְפנֵּי ְי ֹהוָׁה‬
‫וְ ז ְָׁרקּו בְ נֵּי ַא ֲהרֹן הַ ֹכ ֲהנִּים אֶ ת דָׁ מ ֹו עַ ל הַ ִּמזְבֵּ חַ סָׁ בִּ יב‪:‬‬
‫שיהא צפון פנוי מכלים‪ ,‬ושואל מאן תנא דפליג עליה‬
‫דר' יוסי הגלילי? ועונה ר"א בן יעקב היא‪ ,‬דתניא‬
‫ר"א בן יעקב אומר "צפונה" שיהא צפון פנוי מכלום‬
‫ואפילו מן המזבח‪ ,‬אמר רב‪ ,‬מזבח שנפגם כל‬
‫הקדשים שנשחטו שם פסולין‪ ,‬מקרא הוא בידינו‬
‫ושכחנוהו‪ ,‬כי סליק רב כהנא לארץ ישראל‪ ,‬בדרך‬
‫אשכחיה לר"ש ברבי דקאמר משום ר' ישמעאל בר'‬
‫יוסי‪ ,‬מנין למזבח שנפגם שכל הקדשים שנשחטו שם‬
‫ֲשה‬
‫פסולין? שנאמר‪ ,‬שמות כ' (כא) ִּמזְבַ ח אֲ דָׁ מָׁ ה ַתע ֶ‬
‫ש ָלמֶׁיָך אֶ ת צֹאנְָך‬
‫לִּ י ְוזָ ַבחְתָ ָעלָיו אֶׁת עֹולֹותֶׁ יָך ְואֶׁת ְ‬
‫וְ אֶ ת בְ קָׁ ֶרָך בְ כָׁ ל הַ מָׁ קוֹם אֲ ֶשר ַאזְכִּ יר אֶ ת ְש ִּמי ָאבוֹא‬
‫אֵּ לֶיָך ּובֵּ ַרכְ ִּתיָך‪ :‬ושואל‪ ,‬וכי עליו אתה זובח? ועונה‬
‫אלא‪ ,‬כשהוא שלם ולא כשהוא חסר‪ .‬אמר רב כהנא‬
‫היינו קרא דאישתמיט ליה לרב‪ ,‬ורבי יוחנן אמר אחד‬
‫זה שנשחטו בזמן הפגימה ואחד זה שעמדו להישחט‬
‫בזמן הפגימה פסולין‪ ,‬ושואל במאי פליגי? ועונה‬
‫רב סבר בעלי חיים אינן נדחים‪ ,‬ורבי יוחנן סבר בעלי‬
‫חיים נידחין‪ ,‬ושואל מיתיבי בימי עזרא ונחמיה כל‬
‫הקדשים שהיו עד שלא נבנה המזבח ואח"כ נבנה‬
‫המזבח‪ ,‬פסולין‪ ,‬ושואל נבנה‪ ,‬דחויין מעיקרא נינהו?‬
‫ועונה אלא עד שלא נהרס המזבח‪ ,‬ושואל נהרס הא‬
‫שבעים שנה בחורבנו כל הבהמות איזקון להו? ועונה‬
‫אלא באמת עד שלא נפגם המזבח‪ ,‬ואחר כך נפגם‬
‫המזבח פסולין‪ ,‬ושואל ולא כבר תרוצי קא מתרצת‪,‬‬
‫אימא שנשחטו‪ ,‬ועכשיו שואל והאמר רב גידל אמר‬
‫רב‪ ,‬מזבח שנעקר מקטירין קטרת במקומו‪ ,‬ועונה‬
‫כדאמר רבא מודה היה ר' יהודה בדמים‪ ,‬הכא נמי‬
‫מודה רב בדמים שצריך מזבח שלם‪ ,‬ומברר‪ ,‬מאי ר'‬
‫יהודה? ועונה דתניא‪ ,‬מלכים א‪ .‬ח' (סד) בַּיֹום הַהּוא‬
‫קִׁדַ ש ַה ֶׁמלְֶׁך אֶׁת תֹוְך ֶׁה ָחצֵׁר אֲ ֶשר לִּ ְפנֵּי בֵּ ית ְי ֹהוָׁה כִּ י‬
‫עָׁ ָׁשה ָׁשם אֶ ת הָׁ ֹעלָׁה וְאֶ ת הַ ִּמנְחָׁ ה וְ אֵּ ת חֶ לְ בֵּ י הַ ְשל ִָּׁמים‬
‫כִׁי ִׁמזְבַח ַהנְחֹשֶׁת ֲאשֶׁר ִׁל ְפנֵׁי י ְהֹוָה קָט ֹן ֵׁמ ָהכִׁיל אֶ ת‬
‫הָׁ ֹעלָׁה וְ אֶ ת הַ ִּמנְחָׁ ה וְאֵּ ת חֶ לְ בֵּ י הַ ְשל ִָּׁמים‪ :‬דברים‬
‫ככתבן דברי רבי יהודה‪ ,‬ושואל א"ל רבי יוסי והלא‬
‫כבר נאמר שם ג' (ד) ַו ֵּילְֶך הַ מֶ לְֶך גִּ בְ ֹענָׁה לִּ ְזבֹחַ ָׁשם כִּ י‬
‫ִּהיא הַ בָׁ מָׁ ה הַ גְ ד ֹולָׁה ֶׁאלֶׁף ע ֹלֹות י ַ ֲעלֶׁה שְֹלמ ֹה עַל ַה ִׁמזְ ֵׁב ַח‬
‫הַהּוא‪ :‬ואילו בבית עולמים הוא אומר‪ ,‬שם ח' (סג)‬
‫ש ָלמִׁים ֲאשֶׁר זָבַח לַיהֹוָה ָבקָר‬
‫ַוּיִׁזְבַח שְֹלמ ֹה אֵׁת זֶׁבַח ַה ְ‬
‫שנַי ִׁם ֶׁאלֶׁף וְ צֹאן מֵּ ָאה וְעֶ ְש ִּרים ָאלֶף ַוי ְַחנְכּו‬
‫ֶׁעש ְִׁרים ּו ְ‬
‫אֶ ת בֵּ ית ְי ֹהוָׁה הַ מֶ לְֶך וְ כָׁ ל בְ נֵּי י ְִּש ָׁראֵּ ל‪ :‬וכשאתה מגיע‬
‫לחשבון עולות ולמנין אמות זה גדול מזה‪ ,‬אלא מהו‬
‫"קטן מהכיל" כאדם האומר לחבירו פלוני ננס הוא‬
‫ופסול לעבודה‪ ,‬ושואל‪ ,‬ור' יהודה שפיר קאמר ר'‬
‫יוסי? ועונה ר' יהודה לטעמיה‪ ,‬דאמר‪ ,‬מזבח שעשה‬
‫משה גדול היה‪ ,‬דתניא‪ ,‬שמות כג' (א) וְ עָׁ ִּשיתָׁ אֶ ת‬
‫הַ ִּמזְבֵּ חַ עֲצֵּ י ִּש ִּטים ָחמֵׁש אַמֹות אֹו ֶׁרְך ְו ָחמֵׁש אַמֹות‬
‫רֹוחַב ָׁרבּועַ י ְִּהיֶה הַ ִּמזְבֵּ חַ וְ ָׁשלש אַ מוֹת קֹמָׁ תוֹ‪ :‬דברים‬
‫ככתבן דברי ר' יוסי‪ ,‬ר' יהודה אומר נאמר כאן‬
‫"רבוע" ונאמר להלן יחזקאל מג' (טז) וְהָׁ אֲ ִּראֵּ יל‬
‫\{וְהָׁ אֲ ִּריאֵּ ל\} ְשתֵּ ים עֶ ְש ֵּרה א ֶֹרְך בִּ ְשתֵּ ים עֶ ְש ֵּרה רֹחַ ב‬
‫ַארבַ עַ ת ְרבָׁ עָׁ יו‪ :‬מה להלן מאמצעיתו היה‬
‫ָרבּו ַע אֶ ל ְ‬
‫מודד לכל הכיוונים‪ ,‬אף כאן במזבח של משה‬
‫מאמצעיתו היה מודד‪ ,‬ושואל והתם מנלן? ועונה‬
‫דכתיב "והאריאל שתים עשרה אמה לכל רוח"‬
‫ושואל או אינו אלא י"ב על י"ב ? ועונה כשהוא אומר‬
‫"אל ארבעת רבעיו" מלמד שמאמצע הוא מודד‪,‬‬
‫ושואל ור' יוסי? ועונה כי גמר גזירה שוה בגובהה‬
‫הוא דגמיר‪ ,‬דתניא ‪" ,‬ושלש אמות קומתו" דברים‬
‫ככתבן דברי רבי יהודה‪ ,‬רבי יוסי אומר‪ ,‬נאמר כאן‬
‫"רבוע" ונאמר להלן "רבוע" מה להלן גובהו פי שנים‬
‫כארכו‪ ,‬אף כאן פי שנים כארכו‪ ,‬ושואל אמר ליה‬
‫רבי יהודה (והלא כבר נאמר שמות כז' (יח) א ֶֹׁרְך‬
‫ֶׁה ָחצֵׁר מֵָׁאה ָב ַאמָה וְרֹחַב ֲח ִׁמשִׁים ַב ֲח ִׁמשִׁים וְקֹמָה ָחמֵׁש‬
‫ְחשת‪ :‬ושואל אפשר כהן‬
‫וְַאדנֵּיהֶ ם נ ֶ‬
‫אַמֹות ֵּשש מָׁ ְשזָׁר ְ‬
‫עומד על גבי המזבח ועבודה בידו וכל העם רואין‬
‫אותו מבחוץ? ועונה אמר לו ר' יוסי‪ ,‬והלא כבר‬
‫‪2‬‬
‫ביכורים יוכיחו שאינם מועלים למזבח‪ ,‬ושואל מה‬
‫לביכורים שכן טעונין הנחה לפני השם‪ ,‬ת"ל דברים‬
‫שמָה עֹולֹותֵׁ יכֶׁם וְ זִּבְ חֵּ יכֶם וְאֵּ ת‬
‫יב' (ו) ַו ֲהבֵׁאתֶׁ ם ָ‬
‫מַ עְ ְשרֹתֵּ יכֶם וְאֵּ ת ְתרּומַ ת י ְֶדכֶם וְ נ ְִּד ֵּריכֶם וְ נ ְִּדבֹתֵּ יכֶם‬
‫ּובְ ֹכרֹת בְ קַ ְרכֶם וְ צֹאנְכֶם‪( :‬ז) וַאֲ כַ לְ תֶ ם ָׁשם לִּ ְפנֵּי ְי ֹהוָׁה‬
‫ּושמַ ְחתֶ ם בְ כֹל ִּמ ְשלַח ֶי ְדכֶם אַ תֶ ם ּובָׁ תֵּ יכֶם‬
‫אֱֹלהֵּ יכֶם ְ‬
‫אֲ ֶשר בֵּ ַרכְ ָך ְי ֹהוָׁה אֱֹלהֶ יָך‪ :‬מקיש מעשר שני לבכור‪,‬‬
‫מה בכור אינו אלא בפני הבית אף מעשר אינו אלא‬
‫בפני הבית‪ ,‬ושואל‪ ,‬אם דחית קל וחומר וניהדר דינא‬
‫וניתי במה הצד השווה?‪ ,‬ועונה משום דאיכא‬
‫למיפרך‪ ,‬מה להצד השוה שבהן שכן יש בהן צד‬
‫מזבח‪ ,‬ועכשיו מברר ושואל מאי קסבר אי קסבר‪,‬‬
‫קדושה ראשונה של יוצא מצרים שבאו לארץ‬
‫ישראל קידשה לשעתה‪ ,‬וקידשה לעתיד לבא‪ ,‬אפילו‬
‫בכור נמי יאכל בזמן הזה‪ ,‬ואי קסבר לא קידשה‬
‫לעתיד לבא‪ ,‬אפילו בכור נמי תיבעי‪ ,‬ועונה אמר‬
‫רבינא לעולם קסבר לא קידשה לעתיד לבא והכא‬
‫במאי עסקינן בבכור שנזרק דמו קודם חורבן הבית‬
‫ביום צום תשעה באב וחרב הבית ועדיין בשרו קיים‪,‬‬
‫ואיתקש בשרו לדמו‪ ,‬ודן מה דמו במזבח אף בשרו‬
‫במזבח‪ ,‬ואתי מעשר שני ויליף מבכור‪ ,‬ושואל‪ ,‬האם‬
‫בקדשים וכי דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש?‬
‫ועונה מעשר דגן חולין הוא‪ ,‬ושואל הניחא ענית‬
‫יפה למ"ד בתר למד אזלינן‪ ,‬אלא למ"ד בתר מלמד‬
‫בכור קודשים אזלינן מאי איכא למימר? ועונה אין‬
‫כאן הקש ראשון דם ובשר חדא מילתא היא‪,‬‬
‫ומספר‪ ,‬כי סליק וחזר רבין לארץ ישראל אמרה‬
‫לשמעתא קמיה דרבי ירמיה‪ ,‬אמר‪ ,‬בבלאי טפשאי‬
‫אמטול בגין דיתבי בארעא חשוכא אמרי שמעתא‬
‫דמחשכא‪ ,‬והעיר לא שמיע להו הא דתניא‪ ,‬ארבעים‬
‫שנה במדבר בשעת סילוק מסעות‪ ,‬קדשים נפסלין‪,‬‬
‫וזבים ומצורעים משתלחים חוץ למחיצה‪ ,‬ותניא אידך‬
‫בשני מקומות במחנה ובדרך קדשים נאכלים‪ ,‬ומסביר‬
‫מאי לאו הא במחנה בקדשי קדשים הא במסע‬
‫בקדשים קלים אמר רבינא‪ ,‬אידי ואידי שניהם‬
‫בקדשים קלים ולא קשיא‪ ,‬הא רבי ישמעאל הא רבנן‪,‬‬
‫ואיבעית אימא הא והא בקדשי קדשים‪ ,‬ומסביר ומאי‬
‫בשני מקומות‪ ,‬קודם שיעמידו לוים את המשכן‪,‬‬
‫ולאחר שיפרקו הלוים את המשכן‪ ,‬ומסביר מהו‬
‫דתימא בזמן פירוק איפסיל להו ביוצא‪ ,‬קא משמע‬
‫לן‪ ,‬ושואל ואימא הכי נמי? ועונה אמר קרא במדבר‬
‫ב' (יז) ְונָסַע אֹהֶׁל מֹועֵׁד מַ ֲחנֵּה הַ לְ וִּ יִּם בְ תוְֹך הַ מַ ֲחנֹת‬
‫כַ אֲ ֶשר ַיחֲנּו כֵּן יִּסָׁ עּו ִּאיש עַ ל יָׁד ֹו לְ ִּדגְ לֵּיהֶ ם‪ :‬אף על פי‬
‫שנסע‪" ,‬אהל מועד" הוא‪ ,‬אמר רב הונא אמר רב‪,‬‬
‫מזבח של שילה בארץ בנימין של אבנים היה‪ ,‬דתניא‪,‬‬
‫נאמר במדבר ד' (כו) ְו ַק ְלעֵׁי ֶׁה ָחצֵׁר ְואֶׁת ָמסְַך פֶׁתַח‬
‫שכָן ְועַל ַה ִׁמזְ ֵׁב ַח סָׁ בִּ יב וְ אֵּ ת מֵּ יתָׁ ָׁריו‬
‫ֶׁה ָחצֵׁר ֲאשֶׁר עַל ַה ִׁמ ְ‬
‫לְ כֹל ֲעבֹדָׁ תוֹ‪ :‬מה משכן עשרה אמות‪ ,‬אף מזבח עשרה‬
‫אמות ואומר‪ ,‬שמות לח' (טו) וְ לַכָׁ תֵּ ף הַ ֵּשנִּית ִּמזֶה‬
‫ּומזֶה לְ ַשעַ ר הֶ חָׁ צֵּ ר ְק ָלעִׁים ֲחמֵׁש ֶׁעש ְֵׁרה ַאמָה עַ מֻּ דֵּ יהֶ ם‬
‫ִּ‬
‫לשה‪ :‬ומה ת"ל "חמש אמות"‬
‫ַאדנֵּיהֶ ם ְש ָׁ‬
‫לשה וְ ְ‬
‫ְש ָׁ‬
‫משפת מזבח ולמעלה‪ ,‬ומה ת"ל "ושלש אמות קומתו"‬
‫משפת סובב ולמעלה‪ ,‬ושואל ור' יהודה‪ ,‬ועונה‪ ,‬כי‬
‫גמיר גזירה שוה ברחבה הוא דגמיר‪ ,‬ושואל ולרבי‬
‫יהודה הא קא מיתחזי כהן לכל העם בעבודתו? ועונה‬
‫נכון נהי דכהן מיתחזי וגלוי לעין כל עבודה דבידו לא‬
‫מיתחזי‪ ,‬ושואל‪ ,‬בשלמא לרבי יהודה היינו דכתיב‬
‫"קידש שלמה את החצר" אלא לרבי יוסי מאי‬
‫קידש? ועונה להעמיד בה מזבח‪ ,‬ושואל‪ ,‬בשלמא‬
‫לרבי יוסי היינו דכתיב קטן‪ ,‬אלא לרבי יהודה מאי‬
‫קטן? ועונה הכי קאמר מזבח אבנים שעשה שלמה‬
‫תחת מזבח הנחשת קטן הוה‪ ,‬ושואל במאי פליגי?‬
‫ועונה מר סבר דנין חוץ מחוץ‪ ,‬ואין דנין חוץ מפנים‪,‬‬
‫ומר סבר דנין כלי מכלי ואין דנין כלי מבנין‪ ,‬אמר‬
‫רבא מודה רבי יהודה שסובר שכל העזרה נתקדשה‬
‫בדמים שצריכים מזבח דתניא רבי יהודה אומר בערב‬
‫פסח כוס אחד היה ממלא מדם התערובות שעל‬
‫הקרקע ושופכו על גבי מזבח שאם ישפך דמו של‬
‫אחת מהן נמצא זה מכשירו‪ ,‬ומסביר ואי סלקא דעתך‪,‬‬
‫סבר רבי יהודה כולה עזרה מיקדשא כל זה מיותר הא‬
‫איתעבידא ליה מצוותיה‪ ,‬ודוחה ודלמא משום דקסבר‬
‫שפיכה מכח האדם בעינן‪ ,‬ושואל אם כן נשקליה‬
‫ונשפיך ליה אדוכתיה‪ ,‬ועונה ודלמא משום דבעינן‬
‫מצוה מן המובחר על יסוד המזבח‪ .‬אמר רבי אלעזר‪,‬‬
‫מזבח שנפגם אין אוכלין בגינו שירי מנחה‪ ,‬שנאמר‬
‫משה אֶ ל ַא ֲהרֹן וְאֶ ל אֶ לְ עָׁ זָׁר וְאֶ ל‬
‫ויקרא י' (יב) ַוי ְַדבֵּ ר ֶ‬
‫ִּאיתָׁ מָׁ ר בָׁ נָׁיו הַ ּנוֹתָׁ ִּרים ְקחּו אֶ ת הַ ִּמנְחָׁ ה הַ ּנוֹתֶ ֶרת מֵּ ִּא ֵּשי‬
‫ְי ֹהוָׁה ְו ִׁאכְלּו ָה מַצֹות ֵׁאצֶׁל ַה ִׁמזְ ֵׁב ַח כִּ י קֹדֶ ש קָׁ דָׁ ִּשים ִּהוא‪:‬‬
‫וכי אצל המזבח אכלוה אלא בזמן שהוא שלם ולא‬
‫בזמן שהוא חסר‪ ,‬ושואל אשכחן שירי מנחה‪ ,‬קדשי‬
‫קדשים מנלן? ועונה ת"ל "קדש קדשים" ושואל‬
‫קדשים קלים מנין? ועונה אמר אביי אתיא מדרשא‬
‫דר' יוסי‪ ,‬דתניא ר' יוסי אומר שלושה דברים משום‬
‫שלושה זקנים וזה אחד מהן‪ ,‬ושואל רבי ישמעאל‬
‫אומר‪ ,‬יכול יעלה אדם מעשר שני לירושלים ויאכלנו‬
‫בזמן הזה? ועונה ודין קל וחומר הוא‪ ,‬בכור טעון‬
‫הבאת מקום‪ ,‬ומעשר שני טעון הבאת מקום‪ ,‬מה בכור‬
‫אינו נאכל אלא בפני הבית אף מעשר שני אינו נאכל‬
‫אלא בפני הבית‪ ,‬ודוחה אין זה קל וחומר מה לבכור‬
‫שכן טעון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח‪ ,‬ושואל‬
‫‪3‬‬
‫צורתו‪ ,‬אלא מזבח מנא ידעי מקומו המדויק? ועונה‬
‫אמר רבי אלעזר ראו מזבח בנוי ומיכאל השר הגדול‬
‫עומד ומקריב עליו‪ ,‬ור' יצחק נפחא אמר‪ ,‬אפרו של‬
‫איל יצחק ראו שמונח באותו מקום‪ ,‬ור' שמואל בר‬
‫נחמני אמר‪ ,‬מכל הבית כולו הריחו ריח קטרת‪ ,‬משם‬
‫הריחו ריח אברים ופרדים‪ ,‬אמר רבה בר בר חנה‬
‫אמר רבי יוחנן‪ ,‬שלשה נביאים עלו עימהם מן הגולה‪,‬‬
‫אחד שהעיד להם על צורת המזבח‪ ,‬ואחד שהעיד להם‬
‫על מקום המזבח‪ ,‬ואחד שהעיד להם שמקריבין אף‬
‫על פי שאין בית‪ ,‬במתניתא תנא‪ ,‬ר"א בן יעקב אומר‪,‬‬
‫שלשה נביאים עלו עימהן מן הגולה‪ ,‬אחד שהעיד‬
‫להם על המזבח ועל מקום המזבח‪ ,‬ואחד שהעיד להם‬
‫שמקריבין אף על פי שאין בית‪ ,‬ואחד שהעיד להם על‬
‫התורה שתכתב מכאן ולהבא אשורית‪ ,‬תנו רבנן‬
‫במזבח החיצון קרן וכבש ויסוד וריבוע מעכבין‪ ,‬מדת‬
‫ארכו ומדת רחבו ומדת קומתו אין מעכבין‪ ,‬ושואל‪,‬‬
‫מנה"מ? ועונה אמר רב הונא אמר קרא שמות כז'‬
‫(א) וְעָׁ ִּשיתָׁ אֶ ת ַה ִׁמזְ ֵׁב ַח עֲצֵּ י ִּש ִּטים חָׁ מֵּ ש אַ מוֹת א ֶֹרְך‬
‫וְחָׁ מֵּ ש אַ מוֹת רֹחַ ב ָׁרבּועַ י ְִּהיֶה הַ ִּמזְבֵּ חַ וְ ָׁשלש אַ מוֹת‬
‫קֹמָׁ תוֹ‪ :‬ושואל כל מקום שנאמר המזבח לעכב? אלא‬
‫מעתה כיור לרבי וסובב לרבי יוסי ברבי יהודה הכי‬
‫נמי דמעכב? דכתיב שם (ה) ְונָתַ תָ ה אֹותָ ּה תַ חַת‬
‫כ ְַרכֹוב ַה ִׁמזְ ֵׁב ַח ִׁמ ְּל ָמטָה וְהָׁ יְתָׁ ה הָׁ ֶר ֶשת עַ ד ח ֲִּצי הַ ִּמזְבֵּ חַ ‪:‬‬
‫ותניא איזהו כרכוב? רבי אומר זה כיור‪ ,‬רבי יוסי‬
‫ברבי יהודה אומר זה הסובב‪ ,‬ועונה אין הכי נמי‪,‬‬
‫דתניא‪ ,‬אותו היום שנסך כהן גדול מים על רגליו‬
‫נפגמה קרן מזבח‪ ,‬והביאו בול של מלח וסתמוהו‪ ,‬ולא‬
‫מפני שכשר במצב זה לעבודה אלא שלא יראה מזבח‬
‫פגום‪ ,‬שכל מזבח שאין לו קרן וכבש ויסוד וריבוע‬
‫פסול‪ ,‬רבי יוסי ברבי יהודה אומר אף הסובב‪ ,‬תנו‬
‫רבנן שואל איזהו כרכוב המזבח? ועונה‪ ,‬בין קרן‬
‫לקרן‪ ,‬מקום הילוך רגלי הכהנים ברוחב אמה‪ ,‬ושואל‬
‫אטו הכהנים בין קרן לקרן על משטח המזבח הוו‬
‫אזלי? ועונה אלא אימא‪ ,‬כרכוב ומקום הילוך רגלי‬
‫הכהנים אמה‪ ,‬ושואל והכתיב שם לח' (ד) ַויַעַ ש‬
‫ְחשת תַ חַת כ ְַרכֻבֹו ִׁמ ְּל ַמטָה‬
‫ֲשה ֶר ֶשת נ ֶ‬
‫ל ִַּמזְבֵּ חַ ִּמכְ בָׁ ר מַ ע ֵּ‬
‫עַד ֶׁחצְיֹו‪ :‬ועונה אמר רב נחמן בר יצחק תרי הוו‪ ,‬חד‬
‫לנוי לכבוד ותפארת וחד לכהנים לדריסה דלא‬
‫נשתרקו שלא יחליקו ‪ ,‬מדת ארכו ומדת רחבו ומדת‬
‫קומתו אין מעכבין‪ ,‬א"ר מני‪ ,‬ובלבד שלא יפחתנו‬
‫ממזבח שעשה משה‪ ,‬ושואל וכמה? ועונה אמר רב‬
‫יוסף אמה‪ ,‬מחכו עליה שמות כז' (א) וְ עָׁ ִּשיתָׁ אֶ ת‬
‫הַ ִּמזְבֵּ חַ עֲצֵּ י ִּש ִּטים ָחמֵׁש אַמֹות א ֶֹׁרְך ְו ָחמֵׁש אַמֹות רֹחַב‬
‫ָרבּו ַע י ִׁ ְהי ֶׁה ַה ִׁמזְ ֵׁב ַח וְ ָׁשלש אַ מוֹת קֹמָׁ ת ֹו‪ :‬כתוב‪,‬‬
‫ושואל‪ ,‬אמר ליה אביי‪ ,‬דלמא מקום מערכה קאמר‬
‫ר"א בן יעקב אומר מה תלמוד לומר שמות כ' (כב)‬
‫ֲשה לִּ י ֹלא ִּתבְ נֶה אֶ ְתהֶ ן ָׁגזִּית כִּ י‬
‫וְ ִּאם ִּמזְבַ ח ֲא ָבנִׁים ַתע ֶ‬
‫חַ ְרבְ ָך הֵּ נ ְַפתָׁ עָׁ לֶיהָׁ ו ְַתחַ ֲללֶהָׁ ‪ :‬דברים כז' (ה) ּובָׁ נִּיתָׁ ָׁשם‬
‫ִּמזְבֵּ חַ לַי ֹהוָׁה אֱֹלהֶ יָך ִּמזְבַ ח ֲא ָבנִׁים ֹלא תָׁ נִּיף ֲעלֵּיהֶ ם‬
‫בַ ְרזֶל‪(:‬ו) ֲא ָבנִׁים ְשלֵּמוֹת ִּתבְ נֶה אֶ ת ִּמזְבַ ח ְי ֹהוָׁה אֱֹלהֶ יָך‬
‫וְהַ עֲלִּ יתָׁ עָׁ לָׁיו עוֹֹלת לַי ֹהוָׁה אֱֹלהֶ יָך‪ :‬שלש פעמים‪ ,‬אחד‬
‫של שילה‪ ,‬ואחד של נוב וגבעון‪ ,‬ובית עולמים‪ ,‬ושואל‬
‫מתיב רב אחא בר אמי‪ ,‬אש שירדה למזבח מן השמים‬
‫בימי משה‪ ,‬לא נסתלקה מעל מזבח הנחושת אלא‬
‫בימי שלמה‪ ,‬ואש שירדה בימי שלמה לא נסתלקה עד‬
‫שבא מנשה המלך וסילקה‪ ,‬ושואל ואם איתא‬
‫שהייתה הפסקה של כשלוש מאות שנה במזבח‬
‫אבנים מעיקרא הוא דאיסתלק ליה? ועונה הוא דאמר‬
‫כרבי נתן‪ ,‬דתניא רבי נתן אומר‪ ,‬מזבח של שילה של‬
‫נחושת היה‪ ,‬חלול היה ומלא אבנים‪ ,‬ר"נ בר יצחק‬
‫אמר‪ ,‬מאי לא נסתלקה‪ ,‬לא נסתלקה לבטלה‪ ,‬ושואל‬
‫מאי היא? ועונה רבנן אמרי שביבא גיצים הוה‬
‫משדרא‪ ,‬רב פפא אמר אושפיזא כאורח מטייל הוה‬
‫נקט‪ ,‬וזימנין הכא וזימנין הכא‪ ,‬תנן התם‪ ,‬וכשעלו בני‬
‫הגולה הוסיפו עליו משני צדי המזבח ד' אמות מן‬
‫הדרום וד' אמות מן המערב כמין גמא‪ ,‬ושואל מאי‬
‫טעמא? ועונה אמר רב יוסף משום דלא ספק‪ ,‬ושואל‬
‫אמר ליה אביי השתא מקדש ראשון דכתיב ביה‬
‫מלכים א‪ .‬ד' (כ) י ְהּודָ ה ְויִׁש ְָראֵׁל ַרבִׁים כַחֹול ֲאשֶׁר עַל‬
‫ּושמֵּ ִּחים‪ :‬ואז כן סיפק‪,‬‬
‫ַהּי ָם ָׁלרֹב אֹכְ לִּ ים וְ ש ִֹּתים ְ‬
‫מקדש שני דכתיב ביה עזרא ב' (סד) כָל ַה ָקהָל ְכ ֶׁאחָד‬
‫ַארבָע ִׁרבֹוא ַאלְ פַ יִּם ְשֹלש מֵּ אוֹת ִּש ִּשים‪ :‬לא סיפק?‬
‫ְ‬
‫ועונה א"ל התם אש של שמים מסייעתן‪ ,‬הכא אין‬
‫אש של שמים מסייעתן‪ ,‬כי אתא רבין אמר ר"ש בן‬
‫פזי משום בר קפרא‪ ,‬עולי בבל שיתין חלולים לירידת‬
‫הדם הוסיפו‪ ,‬ומסביר מעיקרא סבור "מזבח אדמה"‬
‫שהוא אטום באדמה‪ ,‬ולבסוף סבור שתייה כאכילה‪,‬‬
‫ומאי "מזבח אדמה" שהוא מחובר באדמה‪ ,‬שלא יבננו‬
‫לא על גבי כיפים ולא על גבי מחילות‪ ,‬אמר רב יוסף‬
‫לאו היינו דתניא עזרא ג' (ג) ַוּיָכִׁינּו ַה ִׁמזְ ֵׁב ַח עַל‬
‫מְכֹונ ֹתָ ו \{מְכֹונ ֹתָיו\} כִּ י בְ אֵּ ימָׁ ה ֲעלֵּיהֶ ם מֵּ עַ מֵּ י‬
‫הָׁ אֲ ָׁרצוֹת ַו ַי ֲע ֻּל \{ ַו ַיעֲלּו\} עָׁ לָׁיו עֹלוֹת לַי ֹהוָׁה עֹלוֹת‬
‫ַלבֹקֶ ר ְולָׁעָׁ ֶרב‪ :‬שהגיעו לסוף מדותיו‪ ,‬ושואל‪ ,‬והכתיב‬
‫שלמה המלך בנה ואומר דברי הימים א' כח' (יט)‬
‫שכִׁיל כֹל מַ לְ אֲ כוֹת‬
‫הַכ ֹל ִׁבכְתָ ב ִׁמּי ַד י ְהֹוָה ָעלַי ִׁה ְ‬
‫הַ ַתבְ נִּית‪ :‬ועונה אלא אמר רב יוסף עולי בבל‬
‫המייסדים קרא אשכח ודרש‪ ,‬שם כב' (א) וַּי ֹאמֶׁר‬
‫דָ וִׁיד זֶׁה הּוא בֵׁית י ְהֹוָה ָהאֱֹלהִׁים ְוזֶׁה ִׁמזְ ֵׁב ַח לְעֹלָה‬
‫ְליִׁש ְָראֵׁל‪ :‬ודרשו כי כמו בית‪ ,‬מה בית ששים אמה אף‬
‫מזבח ששים אמה‪ ,‬ושואל בשלמא בית מינכרא‬
‫‪4‬‬
‫ִּמזְבַ ח ְי ֹהוָׁה אֱֹלהֶ יָך וְ ַדם זְבָׁ חֶ יָך י ִָּׁשפֵּ ְך עַ ל ִּמזְבַ ח ְי ֹהוָׁה‬
‫אֱֹלהֶ יָך וְהַ בָׁ ָׁשר תֹאכֵּל‪ :‬מה דם בזריקה‪ ,‬אף בשר‬
‫בזריקה‪ ,‬ועונה‪ ,‬אמר לו שאני אומר אפשר אחרת‬
‫עומד בצד מערכה וזורק‪ ,‬ושואל‪ ,‬א"ל‪ ,‬כשהוא זורק‬
‫למערכה דלוקה הוא זורק או למערכה שאינה דלוקה‬
‫הוא זורק? הוי אומר למערכה דלוקה הוא זורק ‪,‬‬
‫ועונה התם משום דלא אפשר‪ ,‬רב פפא אמר חייב‬
‫זריקה באוויר כי כמו דם‪ ,‬מה דם אויר קרקע‬
‫מפסיקו‪ ,‬אף בשר הנזרק למזבח חייב אויר קרקע‬
‫מפסיקו‪ ,‬אמר רב יהודה שני כבשים קטנים יוצאין מן‬
‫הכבש משני צדדיו‪ ,‬שבהן פונים ליסוד ולסובב‬
‫ומובדלין מן המזבח מלא נימא משום שנאמר‬
‫"סביב" ורבי אבהו אמר משום שנאמר "רבוע"‬
‫ומסביר ואיצטריך למכתב "סביב" ואיצטריך למכתב‬
‫"רבוע" דאי כתב רחמנא "סביב" הוה אמינא דעגיל‬
‫מעגל‪ ,‬כתב רחמנא "רבוע" ואי כתב רחמנא רבוע‬
‫הוה אמינא דאריך וקטין כתב רחמנא "סביב" באותם‬
‫מידות‪ ,‬תנן התם הכבש והמזבח ששים ושתים אמה‬
‫ושואל הני שיתין וארבעה הוו ? ועונה נמצא כבש‬
‫המעלות פורח אמה על יסוד ואמה על סובב אמר‬
‫רמי בר חמא‪ ,‬כל כבשי כבשים היחס בשיפוע שלש‬
‫אמות לאמה‪ ,‬חוץ מכבשו של מזבח‪ ,‬שהיה השיפוע‬
‫שלש אמות ומחצה ואצבע ושליש אצבע בזכרותא‪:‬‬
‫במשנה‪ ,‬מנחות היו נקמצות בכל מקום בעזרה‪ ,‬א"ר‬
‫אלעזר מנחה שנקמצה בהיכל כשירה‪ ,‬שכן מצינו‬
‫בסילוק בזיכין ביום השבת‪ ,‬ושואל מתיב רבי ירמיה‬
‫ויקרא ב' (ב) ֶוהֱבִּ יאָׁ ּה אֶ ל בְ נֵּי ַא ֲהרֹן הַ ֹכ ֲהנִּים ְו ָקמַץ‬
‫ּומ ַש ְמנָּׁה עַ ל כָׁ ל לְ ֹבנָׁתָׁ ּה‬
‫ִׁמשָם ְמֹלא קֻּ ְמצ ֹו ִּמסָׁ לְ תָׁ ּה ִּ‬
‫וְה ְק ִּטיר הַ כֹהֵּ ן אֶ ת ַא ְזכ ָָׁׁרתָׁ ּה הַ ִּמזְבֵּ חָׁ ה ִּא ֵּשה ֵּריחַ נִּיחֹחַ‬
‫ִּ‬
‫לַי ֹהוָׁה‪ :‬ממקום שרגלי הזר עומדות‪ ,‬בן בתירא‬
‫אומר‪ ,‬מנין שאם קמץ בשמאל שיחזיר ויקמוץ בימין?‬
‫ת"ל "משם" ממקום שקמץ כבר‪ ,‬איכא דאמרי הוא‬
‫מותיב לה והוא מפרק לה‪ ,‬איכא דאמרי א"ל ר'‬
‫עקיבא לר' ירמיה בר תחליפא‪ ,‬אסברא לך לא נצרכא‬
‫אלא להכשיר כל העזרה כולה לקמיצה‪ ,‬ומסביר‬
‫סלקא דעתך אמינא‪ ,‬הואיל ועולה קדשי קדשים‬
‫ומנחה קדשי קדשים‪ ,‬מה עולה טעונה צפון אף מנחה‬
‫טעונה צפון‪ ,‬ושואל איך אפשר ללמוד מה לעולה‬
‫שכן כליל‪ ,‬ועונה נלמד מחטאת ושואל מה לחטאת‬
‫שכן מכפרת על חייבי כריתות‪ ,‬ועונה נלמד מאשם‬
‫ושואל מה לאשם שכן מיני דמים ועונה נלמד‬
‫מכולהו ושואל מה לכולהו שכן מיני דמים‪ ,‬ועונה‬
‫אלא איצטריך‪ ,‬סלקא דעתך אמינא הואיל וכתיב‬
‫ויקרא ו' (ח) ְו ֵׁה ִׁרים ִׁממֶׁנּו ְב ֻקמְצֹו ִּמ ֹסלֶת הַ ִּמנְחָׁ ה‬
‫וְה ְק ִּטיר‬
‫ּומ ַש ְמנָּׁה וְאֵּ ת כָׁ ל הַ לְ ֹבנָׁה אֲ ֶשר עַ ל הַ ִּמנְחָׁ ה ִּ‬
‫ִּ‬
‫מר‪ ,‬ועונה אל תמשוך אותי בלשון א"ל מר דגברא‬
‫רבה הוא בשכלך החריף ידע מאי קאמינא‪ ,‬קרי‬
‫עלייהו בני קטורה רואים ומבינים אחורי מסך העשן‪,‬‬
‫ומספר בני אחתיה דרבי טרפון הוו יתבי קמיה דרבי‬
‫טרפון פתח ואמר‪ ,‬בראשית כח' (א) וַּיֹסֶׁף ַאב ְָרהָם‬
‫טּורה‪ :‬ושמה יוחני בת חן אמרי‬
‫ּושמָׁ ּה ְק ָׁ‬
‫ַוּיִׁקַח ִׁאשָה ְ‬
‫ליה קטורה כתיב‪ ,‬קרי עליהם בני קטורה החמודים‪,‬‬
‫אמר אביי בר הונא אמר רב חמא בר גוריא‪ ,‬גזירין‬
‫למערכת האש שעשה משה‪ ,‬אורכן אמה ורוחבן אמה‬
‫ועוביין כמחק גודש סאה‪ ,‬אמר רבי ירמיה באמה‬
‫גדומה‪ ,‬ושואל אמר רב יוסף ולאו היינו דתניא‪,‬‬
‫ויקרא א' (ח) וְ עָׁ ְרכּו בְ נֵּי ַא ֲהרֹן הַ ֹכ ֲהנִּים אֵּ ת הַ ּנְתָׁ ִּחים‬
‫אֶ ת הָׁ רֹאש וְאֶ ת הַ פָׁ דֶ ר עַל ָה ֵׁעצִׁים ֲאשֶׁר עַל ָהאֵׁש ֲאשֶׁר‬
‫עַל ַה ִׁמזְ ֵׁבחַ‪ :‬שלא יהו עצים יוצאין מן המזבח כלום‪,‬‬
‫תנן התם‪ ,‬כבש היה לדרומה של מזבח אורך שלשים‬
‫ושתים אמה על רוחב שש עשרה אמה‪ ,‬ושואל‪ ,‬מנא‬
‫שחַט‬
‫ה"מ? ועונה אמר רב הונא אמר קרא שם (יא) ְו ָ‬
‫א ֹתֹו עַל י ֶֶׁׁרְך ַה ִׁמזְ ֵׁב ַח צָפֹנָה לִּ ְפנֵּי ְי ֹהוָׁה וְ ז ְָׁרקּו בְ נֵּי ַא ֲהרֹן‬
‫הַ ֹכ ֲהנִּים אֶ ת דָׁ מ ֹו עַ ל הַ ִּמזְבֵּ חַ סָׁ בִּ יב‪ :‬שיהא ירך בצפון‬
‫ופניו בדרום‪ ,‬ושואל אימא ירך בצפון ופניו בצפון?‬
‫ועונה‪ ,‬בלתי אפשרי‪ ,‬אמר רבא רמי להשכיב גברא‬
‫אאפיה‪ ,‬ושואל‪ ,‬א"ל אביי אדרבה‪ ,‬תריץ ואותיב‬
‫הושב גברא‪ ,‬ועונה א"ל שמות כז' (א) וְ עָׁ ִּשיתָׁ אֶ ת‬
‫הַ ִּמזְבֵּ חַ עֲצֵּ י ִּש ִּטים חָׁ מֵּ ש אַ מוֹת א ֶֹרְך וְחָׁ מֵּ ש אַ מוֹת‬
‫ְשלש אַ מוֹת קֹמָׁ ת ֹו‪ :‬כתיב‪,‬‬
‫רֹחַ ב ָרבּו ַע י ְִּהיֶה הַ ִּמזְבֵּ חַ ו ָׁ‬
‫ושואל והא מיבעי ליה דמרבע רבועי‪ ,‬ועונה מי‬
‫כתיב מרובע‪ ,‬ושואל וליטעמיך מי כתיב רבוץ?‬
‫ועונה א"ל "רבוע" כתיב‪ ,‬דמשמע הכי ומשמע הכי‪,‬‬
‫ותנא מייתי לה מהכא‪ ,‬דתניא רבי יהודה אומר‪,‬‬
‫ַארבַ ע‬
‫ַארבַ ע עֶ ְש ֵּרה א ֶֹרְך בְ ְ‬
‫יחזקאל מג' (יז) וְהָׁ ֲעז ָָׁׁרה ְ‬
‫ַארבַ עַ ת ְרבָׁ עֶ יהָׁ וְהַ גְ בּול סָׁ בִּ יב אוֹתָׁ ּה‬
‫עֶ ְש ֵּרה רֹחַ ב אֶ ל ְ‬
‫ח ֲִּצי הָׁ אַ מָׁ ה וְהַ חֵּ יק לָּׁה אַ מָׁ ה סָׁ בִּ יב ּו ַמעֲלֹותֵׁ הּו פְנֹות‬
‫קָדִׁ ים‪ :‬כל פינות שאתה פונה לא יהו אלא דרך ימין‬
‫למזרח‪ ,‬ושואל ואימא פונה שמאל למזרח? ועונה לא‬
‫ס"ד‪ ,‬דתני רמי בר (יחזקיה) [יחזקאל]‪ ,‬ים שעשה‬
‫שנֵׁים ָעשָר ָבקָר‬
‫שלמה דברי הימים ב ד' (ד) עֹומֵׁד עַל ְ‬
‫שְֹלשָה פֹנִׁים צָפֹונָה ּושְלֹושָה פֹנִׁים יָמָה ּושְֹלשָה פֹנִׁים‬
‫נֶׁגְבָה ּושְֹלשָה פֹנִׁים ִׁמז ְָרחָה וְהַ יָׁם ֲעלֵּיהֶ ם ִּמלְ מָׁ עְ לָׁה וְ כָׁל‬
‫אֲ ח ֵֹּריהֶ ם בָׁ יְתָׁ ה‪ :‬כל פינות שאתה פונה לא יהו אלא‬
‫דרך ימין למזרח‪ ,‬ושואל ההוא מיבעי ליה לגופיה‪,‬‬
‫ועונה אם כן "פונים" "פונים" למה לי‪ ,‬שאל רבי‬
‫שמעון בן יוסי בן לקוניא את ר' יוסי‪ ,‬אומר היה רבי‬
‫שמעון בן יוחי‪ ,‬פרצת אויר יש בין כבש למזבח‪,‬‬
‫ושואל אמר לו‪ ,‬ואתה אי אתה אומר כן? והלא כבר‬
‫שר ְוהַדָ ם עַ ל‬
‫נאמר דברים יב' (כז) ְו ָעשִׁיתָ עֹולֹותֶׁ יָך ַה ָב ָ‬
‫‪5‬‬
‫יח' (י) בְק ֹדֶׁ ש ַהקֳּדָ שִׁים ת ֹא ֲכלֶׁנּו כָׁ ל זָׁכָׁ ר יֹאכַ ל אֹת ֹו‬
‫קֹדֶ ש י ְִּהיֶה לְָׁך‪ :‬ושואל ואמאי צריך דרשה יתירה‬
‫נימא "בחצר אהל מועד יאכלוה" ולא יהא טפל חמור‬
‫מן העיקר‪ ,‬ועונה הכי השתא‪ ,‬התם עבודה דאדם‬
‫עובד במקום רבו אמרינן לא יהא טפל חמור מן‬
‫העיקר‪ ,‬אבל אכילה דאין אדם אוכל במקום רבו את‬
‫הדיבר הזה לא יהא טפל חמור מן העיקר לא אמרינן‪:‬‬
‫הַ ִּמזְבֵּ חַ ֵּריחַ נִּיחֹחַ ַא ְזכ ָָׁׁרתָׁ ּה לַי ֹהוָׁה‪ :‬מה הגשה בקרן‬
‫מערבית דרומית אף קמיצה בקרן מערבית דרומית‪,‬‬
‫קא משמע לן‪ ,‬אמר רבי יוחנן‪ ,‬שלמים ששחטן בהיכל‬
‫נו‬
‫כשרים שנאמר שם ג' (ב) וְסָׁ מַ ְך יָׁד ֹו עַ ל רֹאש קָׁ ְרבָׁ ֹ‬
‫שחָטֹו פֶׁתַ ח אֹהֶׁל מֹועֵׁד וְ ז ְָׁרקּו בְ נֵּי ַא ֲהרֹן הַ ֹכ ֲהנִּים אֶ ת‬
‫ּו ְ‬
‫הַ דָׁ ם עַ ל הַ ִּמזְבֵּ חַ סָׁ בִּ יב‪ :‬ולא יהא טפל חמור מן העיקר‪,‬‬
‫ושואל מיתיבי‪ ,‬רבי יוחנן בן בתירה אומר‪ ,‬מנין שאם‬
‫הקיפו עובדי כוכבים את כל העזרה‪ ,‬שהכוהנים‬
‫נכנסין לשם ואוכלין שם קדשי קדשים? ת"ל במדבר‬
‫משנה ב'‬
‫(ב) קרבן ַחטַאת הָעֹוף מן התורים או מן בני יונה ָהי ְיתָ ה נַ ֲעשֵׁית עַל ק ֶֶׁׁרן דְ רֹומִׁית ַמע ֲָרבִׁית של המזבח החיצון‪ְ .‬בכָל‬
‫ש ֶׁמשֶׁת‬
‫מָקֹום ָהי ְתָ ה המליקה של הכהן ְכש ֵָׁרה‪ֶׁ ,‬אּלָא זֶׁה ָהי ָה מְקֹומָּה להזאת הדם‪ּ .‬ושְלשָה דְ ב ִָׁרים ָהי ְתָ ה אֹותָ ּה ַהק ֶֶׁׁרן ְמ ַ‬
‫שה ִׁמ ְל ָמ ְעלָה בחלקה העליון ‪ִׁ .‬מ ְּל ַמטָה‪ַ ,‬חטַאת הָעֹוף ְו ַה ַהגָשֹות של מנחה לפני קמיצה‬
‫ִׁמ ְּל ַמטָה בחלקה התחתון‪ּ ,‬ושְל ָ‬
‫שי ֵָׁרי הַדָ ם נשפכים שם‪ִׁ .‬מ ְל ַמ ְעלָה‪ .‬מקום נִּׁסּוְך ַה ַמי ִׁם ברגל בחג הסוכות ְו ַהּיַי ִׁן כל השנה וְעֹולַת הָעֹוף מולקה‬
‫ּו ְ‬
‫שהִׁיא ַרבָה עשו זאת גם ַב ִׁמז ְָרח‪:‬‬
‫וממצה דמה שם‪ ,‬ברם ְכ ֶׁ‬
‫בבלי זבחים סג' ע' ב'‬
‫כשירה‪ ,‬היזה דמה בכל מקום כשירה‪ ,‬היזה ולא מיצה‬
‫לשה ְדבָׁ ִּרים הָׁ יְתָׁ ה אוֹתָׁ ּה הַ קֶ ֶרן ְמ ַשמֶ ֶשת‬
‫ּוש ָׁ‬
‫גמרא ְ‬
‫את הדם גם כשירה ובלבד שיתן דם מחוט הסיקרא‬
‫שואל מנא ה"מ? ועונה אמר רבי יהושע אמר קרא‬
‫ו‬
‫ויקרא ה' (יא) ו ְִּאם ֹלא תַ ִּשיג יָׁד ֹו לִּ ְשתֵּ י ת ִֹּרים א ֹ‬
‫ולמטה בחלקו התחתון על קיר המזבח מדם הנפש‪,‬‬
‫לִּ ְשנֵּי בְ נֵּי י ֹונָׁה וְהֵּ בִּ יא אֶ ת קָׁ ְרבָׁ נ ֹו אֲ ֶשר חָׁ טָׁ א ע ֲִּש ִּירת‬
‫ושואל מאי קאמר? ועונה ה"ק‪ ,‬מלקה בכל מקום‬
‫שמֶׁן וְֹלא י ִׁתֵׁ ן‬
‫הָׁ אֵּ פָׁ ה ֹסלֶת לְ חַ טָׁ את ֹלא יָשִׁים ָעלֶׁי ָה ֶׁ‬
‫במזבח כשירה‪ ,‬מיצה דמה בכ"מ במזבח כשירה ‪,‬‬
‫ָעלֶׁי ָה לְבֹונָה כִׁי ַחטָאת הִׁוא‪ :‬חטאת קרויה מנחה‪,‬‬
‫שאם היזה ולא מיצה כשירה‪ ,‬ובלבד שיתן מחוט‬
‫ומנחה קרויה חטאת‪ ,‬מה חטאת טעונה צפון‪ ,‬אף מנחה‬
‫הסיקרא ולמטה מדם הנפש‪ :‬במשנה‪ ,‬שלשה דברים‬
‫טעונה צפון‪ ,‬ומה מנחה בקרן מערבית דרומית‪ ,‬אף‬
‫מלמטה כו'‪ :‬חטאת העוף‪ ,‬הא דאמרן‪ ,‬הגשות דכתיב‬
‫חטאת בקרן מערבית דרומית‪ ,‬ושואל ומנחה גופה‬
‫ויקרא ב' (ח) וְהֵּ בֵּ אתָׁ אֶ ת הַ ִּמנְחָׁ ה אֲ ֶשר יֵּעָׁ ֶשה מֵּ אֵּ לֶה‬
‫מנלן? ועונה דתניא‪ ,‬שם ו' (ז) וְ זֹאת תו ַֹרת הַ ִּמנְחָׁ ה‬
‫וְה ְק ִּריבָׁ ּה אֶ ל הַ כֹהֵּ ן ְו ִׁהגִׁישָּה אֶׁל ַה ִׁמזְ ֵׁבחַ‪ :‬שירי‬
‫לַי ֹהוָׁה ִּ‬
‫הַ ְק ֵּרב אֹתָׁ ּה בְ נֵּי ַא ֲהרֹן ִׁל ְפנֵׁי י ְהֹוָה אֶ ל ְפנֵּי הַ ִּמזְבֵּ חַ ‪:‬‬
‫הדם דכתיב שם ד' (ז) וְ נָׁתַ ן הַ כֹהֵּ ן ִּמן הַ דָׁ ם עַ ל קַ ְרנוֹת‬
‫ִּמזְבַ ח ְקט ֶֹרת הַ סַ ִּמים לִּ ְפנֵּי ְי ֹהוָׁה אֲ ֶשר בְ אֹהֶ ל מוֹעֵּ ד‬
‫ושואל יכול במערב? ועונה ת"ל "אל פני המזבח"‬
‫ְואֵׁת כָל דַ ם ַהפָר יִׁשְפֹוְך אֶׁל י ְסֹוד ִׁמזְבַח הָׁ ֹעלָׁה אֲ ֶשר‬
‫ושואל אי אל פני המזבח יכול בדרום? ועונה ת"ל‬
‫פֶ תַ ח אֹהֶ ל מוֹעֵּ ד‪ :‬במשנה‪ ,‬מלמעלה ניסוך המים והיין‬
‫לפני ה'‪ ,‬ושואל הא כיצד‪ ,‬ועונה מגישה בקרן‬
‫מערבית דרומית כנגד חודה של קרן ודיו‪ ,‬ר"א‬
‫ועולת העוף כשהיא רבה במזרח‪ :‬ושואל מ"ט? ועונה‬
‫אומר‪ ,‬שואל‪ ,‬יכול יגישנה למערבה של קרן או‬
‫רבי יוחנן אמר מפני שקרובה‪ ,‬סמוך מבית הדשן‪,‬‬
‫לדרומה של קרן? ועונה אמרת‪ ,‬כל מקום שאתה‬
‫אמר רבי יוחנן בא וראה כמה גדול כחן של כהנים ‪,‬‬
‫שאין לך קל בעופות יותר ממוראה ונוצה‪ ,‬פעמים‬
‫מוצא שני מקראות אחד מקיים עצמו ומקיים חבירו‪,‬‬
‫ואחד מקיים עצמו ומבטל חבירו‪ ,‬מניחין זה שמקיים‬
‫שהכהן זורקן יותר מבשלשים אמה‪ ,‬דתנן ביום‬
‫עצמו ומבטל חבירו‪ ,‬ותופשין את זה שמקיים עצמו‬
‫הכיפורים נטל הכהן הגדול מחתה של כסף ועלה‬
‫ומקיים חבירו‪ ,‬ועכשיו מסביר כשאתה אומר "אל פני‬
‫לראש המזבח‪ ,‬ופינה את הגחלים אילך ואילך‪ ,‬וחתה‬
‫מן המאוכלות הפנימיות‪ ,‬ויורד‪ ,‬הגיע לרצפה מחזיר‬
‫ה' במערב‪ .‬היכן קיימת אל פני המזבח? וכשאתה‬
‫פניו כלפי צפון‪ ,‬והולך למזרחו של כבש כעשר אמות‪,‬‬
‫אומר אל פני המזבח בדרום‪ ,‬קיימת לפני ה'‪ ,‬ושואל‬
‫צבר את הגחלים על גבי הרצפה רחוק מן הכבש‬
‫בדרום היכן קיימת? ועונה אמר רב אשי קסבר האי‬
‫שלשה טפחים וזהו מקום שנותנין בזריקה מוראה‬
‫תנא כוליה מזבח בצפון קאי‪ :‬במשנה בכל מקום‬
‫ונוצה‪ ,‬ודישון מזבח הפנימי והמנורה‪ ,‬ושואל הני‬
‫היתה כשירה [וכו']‪ :‬ושואל מאי קאמר? ועונה אמר‬
‫המרחק טפי מתלתין וחד הויין? ועונה‪ ,‬מקום גברי‬
‫רב אשי הכי קאמר בכל מקום היתה כשירה‬
‫האדם עצמו לא חשיב‪:‬‬
‫למליקתה‪ ,‬אלא זה היה מקומה להזאתה‪ ,‬תנינא להא‬
‫דתנו רבנן‪ ,‬מלקה מליקת העוף בכל מקום במזבח‬
‫‪6‬‬
‫משנה ג'‬
‫ְיֹורדִׁ ין דֶׁ ֶׁרְך שְמ ֹאל‪ ,‬חּוץ מִׁן הָעֹולֶׁה‬
‫(ג) כָל הכוהנים הָעֹולִׁים ַל ִׁמזְ ֵׁב ַח לעבודת הקרבנות‪ ,‬עֹולִׁין דֶׁ ֶׁרְך יָמִׁין‪ּ ,‬ו ַמקִׁיפִׁין ו ְ‬
‫שהָיּו עֹולִׁים וְחֹוז ְִׁרים לאחוריהם בצעדים קטנים מאגודל ֶׁל ָעקֵׁב‪:‬‬
‫ִׁלשְלשָה דְ ב ִָׁרים אֵּׁלּו‪ ,‬הנ"ל ֶׁ‬
‫בבלי זבחים סד' ע' ע'‬
‫כל העולין למזבח עולין דרך ימין ויורדין דרך שמאל‪,‬‬
‫גמרא‪ ,‬כל העולים למזבח‪ :‬ושואל מ"ט? ועונה אמר‬
‫עולין דרך מזרח ויורדין דרך מערב‪ ,‬חוץ מן העולה‬
‫רבי יוחנן נסכים שמא יתעשנו וריחם לא יהיה נעים‬
‫לשלשה דברים הללו שעולים דרך מערב ויורדין דרך‬
‫ועולת העוף שמא תמות בעשן ושואל ורמינהו כהן‬
‫מערב‪ ,‬עולין דרך ימין ויורדין דרך ימין‪ ,‬ושואל דרך‬
‫גדול בכל יום שהוא רוצה לעבוד עובד‪ ,‬בא לו‬
‫ימין‪ ,‬דרך שמאל הוא? ועונה אמר רבינא‪ ,‬תני‬
‫להקיף את המזבח מאין הוא מתחיל? מקרן דרומית‬
‫שמאל‪ ,‬רבא אמר מאי ימין? ימין דמזבח‪ ,‬ומאי שמאל‬
‫מזרחית‪ ,‬פונה מזרחית צפונית פונה צפונית מערבית‬
‫שמאל דגברא‪ ,‬ושואל למה דברים לא ברורים וניתני‬
‫פונה מערבית דרומית‪ ,‬ונותנין לו יין לנסך‪ ,‬ועונה‬
‫או אידי ואידי שניהם דמזבח או אידי ואידי שניהם‬
‫אמר רבי יוחנן מה שהוא עושה זה הקפה ברגל בלי‬
‫דגברא? ועונה קשיא טובה ‪:‬‬
‫היין‪ ,‬אמר רבא‪ ,‬דיקא נמי דקתני נותנין לו יין לנסך‪,‬‬
‫ולא קתני אומר לו הממונה נסך‪ ,‬שמע מינה‪ ,‬תנו רבנן‬
‫משנה ד'‬
‫(ד) ַחטַאת הָעֹוף כֵׁיצַד ָהי ְתָ ה נַ ֲעשֵׁית‪ָ .‬הי ָה כהן מֹולֵׁק אֶׁת ר ֹאשָּה בציפורן של הבוהן מִׁמּול ע ְָרפָּה מול מקום השחיטה‬
‫שי ֵָׁרי הַדָ ם‪ָ ,‬הי ָה מִׁתְ ַמצֶׁה‬
‫ְואֵׁינֹו ַמבְדִׁ יל מפריד בין הראש לגוף העוף‪ּ ,‬ו ַמזֶׁה מִׁדָ מָּה עַל קִׁיר ַה ִׁמזְ ֵׁבחַ‪ .‬בחלקו התחתון ְ‬
‫עַל ַהי ְסֹוד‪ .‬אֵׁין ַל ִׁמזְ ֵׁב ַח ֶׁאּלָא דָ מָּה‪ְ ,‬ו ֻכּלָּה למאכל לַכ ֹ ֲהנִׁים‪:‬‬
‫בבלי זבחים סד' ע' ב'‬
‫נעביד מתתאי? ועונה אמר רבא מי כתיב ימצה?‬
‫גמרא תנו רבנן‪ ,‬ויקרא ה' (ט) ְו ִׁהזָה מִׁדַ ם ַה ַחטָאת עַ ל‬
‫ִּקיר הַ ִּמזְבֵּ חַ וְהַ ּנ ְִּשָאר בַ דָׁ ם יִּמָׁ צֵּ ה אֶ ל יְסוֹד הַ ִּמזְבֵּ חַ‬
‫י ִׁ ָמצֵׁה" כתיב‪ ,‬דממילא כתוצאה טבעית מנזילת הדם‬
‫חַ טָׁ את הּוא‪ :‬מגוף החטאת‪ ,‬ושואל הא כיצד? ועונה‬
‫משמע‪ ,‬אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב‪ ,‬כיצד‬
‫ומסביר אוחז בראש ובגוף ומזה‪" ,‬על קיר המזבח"‬
‫מולקין חטאת העוף? אוחז גפיו בשתי אצבעות‪ ,‬ושתי‬
‫ולא על קיר הכבש ולא על קיר היכל ולא על קיר‬
‫רגלים בשתי אצבעות‪ ,‬ומותח צווארה על רוחב‬
‫אולם ‪ ,‬ושואל ואיזה זה קיר התחתון או אינו אלא‬
‫גודלו‪ ,‬ומולקה‪ ,‬במתניתא תנא ציפרא מלבר‪ ,‬אוחז‬
‫קיר העליון? ומברר ודין הוא ללמוד קל וחומר ומה‬
‫גפיו בשתי אצבעות ושני רגלים בשתי אצבעות‪,‬‬
‫בהמה שעולתה הדם ניתן למטה‪ ,‬חטאתה ניתן‬
‫ומותח צוארו על רוחב שתי אצבעותיו‪ ,‬ומולק‪ ,‬וזו‬
‫למעלה עוף שעולתו למעלה‪ ,‬אינו דין שחטאתו תהיה‬
‫עבודה קשה שבמקדש ושואל זו היא ותו לא? ושואל‬
‫למעלה ת"ל "והנשאר בדם ימצה אל יסוד המזבח‪,‬‬
‫והאיכא קמיצה בסולת‪ ,‬וחפינה בקטורת‪ ,‬ועונה אלא‬
‫קיר שהשירין שלו מתמצים ליסוד‪ ,‬ואיזה זה? זה‬
‫אימא זו עבודה קשה‪ ,‬אחת מעבודות קשות‬
‫קיר התחתון‪ ,‬ושואל ונעביד מעילאי ואחר כך והדר‬
‫שבמקדש‪:‬‬
‫משנה ה'‬
‫(ה) קרבן עֹולַת הָעֹוף כֵׁיצַד ָהי ְתָ ה נַ ֲעשֵׁית‪ ,‬הכהן המקריב ָעלָה ַב ֶׁכבֶׁש ּו ָפנָה לַּסֹובֵׁב המקיף את המזבח במחצית‬
‫גובהו‪ ,‬בָא לֹו ְלק ֶֶׁׁרן דְ רֹומִׁית ִׁמז ְָרחִׁית‪ָ ,‬הי ָה מֹולֵׁק אֶׁת ר ֹאשָה מִׁמּול ע ְָרפָּה ּו ַמבְדִׁיל את הראש מגוף העוף‪ּ ,‬ו ְמ ַמצֶׁה‬
‫בלחיצה לקיר אֶׁת דָ מָּה עַל קִׁיר ַה ִׁמזְ ֵׁב ַח בחלקו התחתון‪ .‬נָטַל אֶׁת הָר ֹאש‪ְ ,‬ו ִׁהקִׁיף בקרוב בֵׁית ְמלִׁיקָתֹו ַל ִׁמזְ ֵׁבחַ‪ּ ,‬ו ְספָגֹו‬
‫שלִׁיכָן‬
‫ַב ֶׁמלַח‪ּ ,‬וז ְָרקֹו עַל ַגבֵׁי ָה ִׁאשִׁים‪ ,‬בָא לֹו לַגּוף ְו ֵׁהסִׁיר אֶׁת ַהמ ְֻרָאה ְואֶׁת הַנֹוצָה ְואֶׁת ְבנֵׁי ֵׁמ ַעי ִׁם הַּיֹו ְצאִׁים ִׁעמָּה‪ְ ,‬ו ִׁה ְ‬
‫שּסַע את גופה וְֹלא ִׁהבְדִׁ יל לגמרי‪ְ .‬ואִׁם ִׁהבְדִׁ יל‪ָ ,‬כשֵׁר‪ּ .‬ו ְספָגֹו ַב ֶׁמלַח‪ּ ,‬וז ְָרקֹו עַל ַגבֵׁי ָה ִׁאשִׁים‪:‬‬
‫ְלבֵׁית הַדָ שֶׁן שבדרום‪ִׁ .‬‬
‫בבלי זבחים סה' ע' א'‬
‫מה ת"ל "הכהן" ועונה‪ ,‬לקבוע לו דווקא כהן‪ ,‬שיכול‬
‫גמרא תנו רבנן‪ ,‬ויקרא א' (טו) ְו ִׁהק ְִׁריבֹו הַ כֹהֵּ ן אֶ ל‬
‫ו‬
‫וְה ְק ִּטיר הַ ִּמזְבֵּ חָׁ ה וְ נ ְִּמצָׁ ה ָׁדמ ֹ‬
‫הַ ִּמזְבֵּ חַ ּומָׁ לַק אֶ ת רֹאש ֹו ִּ‬
‫היה להתעורר ספק והלא דין קל וחומר הוא ומה בן‬
‫עַ ל ִּקיר הַ ִּמזְבֵּ חַ ‪ :‬ושואל‪ ,‬מה ת"ל? ועונה‪ ,‬לפי שנאמר‬
‫צאן שקבע לו מקום שחיטה צפון לא קבע לו כהן‪,‬‬
‫שם (יד) ו ְִּאם ִּמן הָׁ עוֹף ֹעלָׁה קָׁ ְרבָׁ נ ֹו לַי ֹהוָׁה ְו ִׁהק ְִׁריב מִׁן‬
‫ושחיטה מותרת אף בזר עוף שלא קבע לו צפון אינו‬
‫הַת ִֹׁרים אֹו מִׁן ְבנֵׁי הַּיֹונָה אֶ ת קָׁ ְרבָׁ נ ֹו‪ :‬יכול המתנדב עוף‬
‫דין שלא יקבע לו כהן‪ ,‬ת"ל "אל הכהן" לקבוע לו‬
‫לא יפחות משני פרידין זוג אחד ת"ל "והקריבו"‬
‫כהן‪ ,‬ושואל יכול ימלקנו לא בציפורניו אלא בסכין‪,‬‬
‫אפילו פרידה בודדת אחת יביא אל המזבח‪ ,‬ושואל‪,‬‬
‫ודין קל וחומר הוא‪ ,‬ומה אם שחיטה בבהמה שלא‬
‫‪7‬‬
‫למטה‪ ,‬עוף שחטאתו למטה אינו דין שעולתו למטה‬
‫ועונה ת"ל "ומלק והקטיר"‪" ,‬ונמצה דמו" ושואל וכי‬
‫תעלה על דעתך לאחר שהקטיר חוזר וממצה‪ ,‬אלא‬
‫לומר לך מה הקטרה בראש המזבח אף מיצוי בראש‬
‫המזבח‪ ,‬הא כיצד? היה עולה בכבש ופונה לסובב‬
‫ובא לו לקרן דרומית מזרחית היה מולק את ראשה‬
‫ממול ערפה ומבדיל‪ ,‬וממצה מדמה על קיר המזבח‪,‬‬
‫אם עשאה למטה מרגליו אפילו אמה כשירה‪ ,‬רבי‬
‫נחמיה ורבי אליעזר בן יעקב אומרים‪ ,‬כל עצמה אין‬
‫נעשית אלא בראש המזבח‪ ,‬ושואל‪ ,‬מאי בינייהו?‬
‫ועונה אביי ורבא דאמרי תרוייהו עושה מערכה של‬
‫אש על גבי סובב איכא בינייהו‪ :‬במשנה‪ ,‬בא לו לגוף‬
‫כו'‪ :‬תנו רבנן‪ ,‬שם א' (טז) ְו ֵׁהסִׁיר ֶׁאת מ ְֻרָאתֹו‬
‫וְה ְשלִּ יְך אֹתָׁ ּה אֵּ צֶ ל הַ ִּמזְבֵּ חַ קֵּ ְדמָׁ ה אֶ ל ְמקוֹם‬
‫בְנֹוצָתָ ּה‪ִּ ,‬‬
‫הַ דָׁ ֶשן‪ :‬זו זפק‪ ,‬ושואל‪ ,‬יכול יקדיר בסכין ויטלנו?‬
‫ועונה ת"ל "בנוצתה" נוטל את הנוצה עמה‪ ,‬אבא‬
‫יוסי בן חנן אומר‪ ,‬נוטלה ונוטל קורקבנה עמה‪ ,‬דבי‬
‫רבי ישמעאל תנא‪" ,‬בנוצתה" בנוצה שלה קודרה‬
‫בסכין כמין ארובה‪ :‬במשנה‪ ,‬שיסע ולא הבדיל‪ :‬תנו‬
‫רבנן "ושסע" אין שיסע אלא ביד‪ ,‬וכן הוא אומר אצל‬
‫שמשון‪ ,‬שופטים יז' (ו) ו ִַּת ְצלַח עָׁ לָׁיו רּוחַ ְי ֹהוָׁה‬
‫ּומאּומָׁ ה אֵּ ין בְ יָׁד ֹו וְ ֹלא ִּהגִּ יד‬
‫שּסַע ַהגְדִׁ י ְ‬
‫ש ְּסעֵׁהּו ְכ ַ‬
‫ַוי ְ ַ‬
‫לְ ָאבִּ יו ּולְ ִּאמ ֹו אֵּ ת אֲ ֶשר עָׁ ָׁשה‪:‬‬
‫קבע לה כהן קבע לה כלי‪ ,‬מאכלת‪ ,‬מליקה שקבע לה‬
‫כהן אינו דין שיקבע לה כלי‪ ,‬ועונה ת"ל "כהן ומלק"‬
‫ושואל‪ ,‬אמר רבי עקיבא וכי תעלה על דעתך שזר‬
‫קרב לגבי מזבח? ועונה אלא מה ת"ל "כהן" שתהא‬
‫מליקה בעצמו של כהן‪ ,‬ושואל יכול ימלקנה בכל‬
‫מקום בין מלמעלה במזבח בין מלמטה‪ ,‬ועונה ת"ל‬
‫"ומלק והקטיר" מה הקטרה בראש המזבח‪ ,‬אף‬
‫מליקה בראש המזבח‪ ,‬ומלק ממול עורף‪ ,‬ושואל‬
‫אתה אומר ממול עורף או אינו אלא מן הצוואר?‬
‫ודין קל וחומר הוא נאמר כאן "ומלק" ונאמר להלן‬
‫שם (ח) וְהֵּ בִּ יא אֹתָׁ ם אֶ ל הַ כֹהֵּ ן וְ ִּה ְק ִּריב אֶ ת אֲ ֶשר‬
‫לַחַ טָׁ את ִּראש ֹונָׁה ּו ָמלַק אֶ ת רֹאש ֹו ִּממּול עָׁ ְרפ ֹו וְֹלא‬
‫יַבְ ִּדיל‪ :‬מה להלן ממול עורף אף כאן ממול עורף‪,‬‬
‫ושואל אי מה להלן מולק ואינו מבדיל‪ ,‬אף כאן‬
‫בעולת עוף מולק ואינו מבדיל‪ ,‬ועונה ת"ל "ומלק‬
‫והקטיר" מה הקטרה הראש לעצמו והגוף לעצמו‪ ,‬אף‬
‫מליקה הראש לעצמו והגוף לעצמו‪ ,‬ושואל ומנין‬
‫שהקטרת הראש בעצמו והגוף בעצמו? ועונה‪ ,‬שנאמר‬
‫"והקטיר אותו" הרי הקטרת הגוף אמורה‪ ,‬ושואל הא‬
‫מה אני מקיים "והקטיר המזבחה" ועונה‪ ,‬בהקטרת‬
‫הראש הכתוב מדבר "ונמצה דמו" כולו אל קיר‬
‫המזבח‪ ,‬ולא על קיר הכבש‪ ,‬ולא על קיר ההיכל‪,‬‬
‫ושואל ואיזה זה קיר זה? קיר העליון או אינו אלא‬
‫קיר התחתון? ודין קל וחומר הוא מה בהמה‬
‫שחטאתה קרבן החטאת למעלה‪ ,‬קרבן עולתה‬
‫משנה ו' ז'‬
‫(ו) עולת העוף אשר ֹלא ֵׁהסִׁיר ֹלא אֶׁת ַהמ ְֻרָאה וְֹלא אֶׁת הַנֹוצָה וְֹלא אֶׁת ְבנֵׁי ֵׁמ ַעי ִׁם הַּיֹו ְצאִׁין ִׁעמָּה וְֹלא ְספָגֹו ַב ֶׁמלַח‪ ,‬כָל‬
‫ש ִׁמצָה אֶׁת דָ מָּה למזבח‪ְ ,‬כש ֵָׁרה‪ִׁ .‬הבְדִׁ יל את הראש ַב ַחטָאת או וְֹלא ִׁהבְדִׁיל בָעֹולָה‪ ,‬פְסּולָה‪ִׁ .‬מצָה דַם‬
‫שנָה בָּה‪ ,‬מֵַׁאחַר ֶׁ‬
‫ש ִׁ‬
‫ֶׁ‬
‫שמָּה‪,‬‬
‫ש ְמ ָלקָּה שֶֹּׁלא ִׁל ְ‬
‫הָר ֹאש וְֹלא ִׁמצָה דַ ם הַגּוף‪ ,‬פְסּולָה‪ִׁ .‬מצָה דַ ם הַגּוף וְֹלא ִׁמצָה דַ ם הָר ֹאש‪ְ ,‬כש ֵָׁרה‪( :‬ז) ַחטַאת הָעֹוף ֶׁ‬
‫שמָּה‬
‫שמָּה‪ ,‬אֹו בעבודה ראשונה שֶֹּׁלא ִׁל ְ‬
‫שמָּה ובאחרת ְושֶֹּׁלא ִׁל ְ‬
‫שמָּה‪ ,‬אֹו בעבודה אחת ִׁל ְ‬
‫או ִׁמצָה דָ מָּה שֶֹּׁלא ִׁל ְ‬
‫שמָּה‪ ,‬פְסּולָה‪ ,‬לא כן עֹולַת הָעֹוף‪ ,‬שהיא ְכש ֵָׁרה למזבח ‪ּ ,‬ו ִׁב ְלבַד שֶֹּׁלא ָעלְתָ ה ַל ְב ָעלִׁים לשם חובתם‬
‫ובשנייה ְו ִׁל ְ‬
‫ֶׁדַרכֹו ֶׁלאֱכֹול‪,‬‬
‫ש ִׁמצָה דָ מָן ֶׁלאֱכֹול דָ בָר ש ְ‬
‫ש ְמ ָלקָן הכהן ְו ֶׁ‬
‫וחייבת להביא קרבן אחר‪ֶׁ .‬אחָד ַחטַאת הָעֹוף ְו ֶׁאחָד עֹולַת הָעֹוף ֶׁ‬
‫או ְל ַה ְקטִׁיר דָ בָר שֶׁדַ ְרכֹו ְל ַה ְקטִׁיר‪ ,‬חּוץ ִׁלמְקֹומֹו‪ ,‬פָסּול‪ְ ,‬ואֵׁין בֹו כ ֵָׁרת לאוכלים אותו‪ ,‬אבל במחשבה לאכול‪ .‬חּוץ‬
‫שּיִׁק ְַרב ַהמַתִׁ יר ְכ ִׁמ ְצוָתֹו דהיינו שלא יהיה בו פגם‬
‫ִׁלזְמַנֹו‪ ,‬הקרבן נעשה פִׁגּול‪ְ ,‬ו ַחּיָבִׁין ָעלָיו אם אכלו ָכ ֵׁרת‪ּ ,‬ו ִׁב ְלבַד ֶׁ‬
‫ש ָמלַק חּוץ ִׁלזְמַנֹו ּו ִׁמצָה הַדָם‬
‫נוסף‪ ,‬ומסביר‪ ,‬כֵׁיצַד ק ֵָׁרב ַהמַתִׁ יר ְכ ִׁמ ְצוָתֹו ‪ָ .‬מלַק ִׁבשְתִׁ יקָה ּו ִׁמצָה הַדָ ם חּוץ ִׁלזְמַנֹו‪ ,‬אֹו ֶׁ‬
‫ש ָמלַק ּו ִׁמצָה הַדָ ם חּוץ ִׁלזְמַנֹו‪ ,‬זֶׁה שֶׁקָ ֵׁרב ַהמַתִׁ יר ְכ ִׁמ ְצוָתֹו‪ .‬כֵׁיצַד ֹלא ק ֵָׁרב ַהמַתִׁ יר ְכ ִׁמ ְצוָתֹו‪ָ .‬מלַק חּוץ‬
‫ִׁבשְתִׁ יקָה‪ ,‬אֹו ֶׁ‬
‫ש ָמלַק ּו ִׁמצָה הַדָ ם חּוץ ִׁלמְקֹומֹו)‪,‬‬
‫ש ָמלַק חּוץ ִׁלזְמַנֹו ּו ִׁמצָה הַדָ ם חּוץ ִׁלמְקֹומֹו‪( ,‬אֹו ֶׁ‬
‫ִׁל מְקֹומֹו ּו ִׁמצָה הַדָ ם חּוץ ִׁלזְמַנֹו‪ ,‬אֹו ֶׁ‬
‫שמָּה‪ ,‬אֹו‬
‫ש ְמ ָלקָּה חּוץ ִׁלזְ ַמנָּה ּו ִׁמצָה דָ מָּה שֶֹּׁלא ִׁל ְ‬
‫שמָּה ּו ִׁמצָה דָ מָּה חּוץ ִׁלזְ ַמנָּה‪ ,‬אֹו ֶׁ‬
‫ש ְמ ָלקָּה שֶֹּׁלא ִׁל ְ‬
‫אבל ַחטַאת הָעֹוף ֶׁ‬
‫שמָּה‪ ,‬זֶׁה הּוא שֶֹּׁלא ק ֵָׁרב ַהמַתִׁ יר ְכ ִׁמ ְצוָתֹו ואין בו כרת ‪ .‬הייתה במחשבתו ֶׁלאֱכֹול ַכזַי ִׁת‬
‫ש ְמ ָלקָּה ּו ִׁמצָה דָ מָה שֶֹּׁלא ִׁל ְ‬
‫ֶׁ‬
‫בַחּוץ מן העזרה ְו ַכזַי ִׁת לאכול ְל ָמחָר‪ ,‬או ַכזַי ִׁת ְל ָמ ָחר ְו ַכזַי ִׁת בַחּוץ‪ ,‬או ַכ ֲחצִׁי זַי ִׁת בַחּוץ ְו ַכ ֲחצִׁי זַי ִׁת ְל ָמחָר‪ ,‬או ַכ ֲחצִׁי‬
‫שבֶׁת‬
‫שבֶׁת ַהזְ ָמן קָדְ מָה ְל ַמ ֲח ֶׁ‬
‫זַי ִׁת ְל ָמחָר ְו ַכ ֲחצִׁי זַי ִׁת בַחּוץ‪ ,‬פָסּול‪ְ ,‬ואֵׁין בֹו כ ֵָׁרת‪ָ .‬אמַר ַרבִׁי י ְהּודָ ה‪ ,‬זֶׁה ַה ְכלָל‪ ,‬אִׁם ַמ ֲח ֶׁ‬
‫שבֶׁת ַהזְמָן‪ ,‬פָסּול‪ְ ,‬ואֵׁין בֹו כ ֵָׁרת‪ַ .‬ו ֲח ָכמִׁים‬
‫שבֶׁת ַהמָקֹום קָדְ מָה ְל ַמ ֲח ֶׁ‬
‫ַהמָקֹום‪ ,‬הרי זה ִׁפיגּול‪ְ ,‬ו ַחּי ָי בִׁין ָעלָיו כ ֵָׁרת‪ְ .‬ואִׁם ַמ ֲח ֶׁ‬
‫שאֵׁין ֲאכִׁילה‬
‫אֹומ ְִׁרים‪ ,‬זֶׁה ָוזֶׁה פָסּול‪ְ ,‬ואֵׁין בֹו כ ֵָׁרת‪ .‬חשב ֶׁלאֱכֹול ַכ ֲחצִׁי זַי ִׁת ּו ְל ַה ְקטִׁיר ַכ ֲחצִׁי זַי ִׁת‪ָ ,‬כשֵׁר‪ֶׁ ,‬‬
‫ְו ַה ְקט ָָרה ִׁמ ְצט ְָרפִׁין למחשבה אחת‪:‬‬
‫‪8‬‬
‫בבלי זבחים סה' ע' ב'‬
‫גמרא‪ ,‬לא הסיר את המוראה כו'‪ :‬מתני' דלא כרבי‬
‫אלעזר ברבי שמעון‪ ,‬דתניא א"ר אלעזר בר"ש‪,‬‬
‫שמעתי שמבדילין בחטאת העוף‪ ,‬ושואל מאי בינייהו?‬
‫ועונה אמר רב חסדא‪ ,‬האם מיצוי חטאת העוף מעכב‬
‫איכא בינייהו‪ ,‬תנא קמא סבר מיצוי חטאת העוף‬
‫מעכב‪ ,‬וכיון דמצוי דם קעביד‪ ,‬נמצא עושה מעשה‬
‫עולה בחטאת העוף‪ ,‬ור' אלעזר בר"ש סבר‪ ,‬מיצוי‬
‫חטאת העוף לא מעכב‪ ,‬ומחתך בשר בעלמא‪ ,‬הוא‬
‫רבא אמר‪ ,‬אם שהייה הפסקה תוך כדי מליקה בסימן‬
‫שני בעולת העוף מעכב איכא בינייהו‪ ,‬תנא קמא סבר‬
‫שהייה בסימן שני בעולת העוף לא מעכב‪ ,‬ואף על גב‬
‫על ידי דשהייה‪ ,‬קא עביד מעשה עולה בחטאת‪ ,‬ורבי‬
‫אלעזר בר"ש סבר מעכב‪ ,‬וכיון דשהייה מחתך בשר‬
‫בעלמא הוא‪ ,‬אביי אמר‪ ,‬נ"מ האם רוב בשר שלא‬
‫נחתך מעכב‪ ,‬איכא בינייהו ובפלוגתא דומה דר' זירא‬
‫ור' שמואל בר רב יצחק‪ ,‬חד אמר שהייה בסימן שני‬
‫בעולת העוף מעכב איכא בינייהו וחד אמר רוב בשר‬
‫מעכב איכא בינייהו‪ ,‬ומדייק ושואל מכלל דבעינן‬
‫דרוב בשר בתחילה‪ ,‬ועונה אין‪ ,‬והתניא כן‪ ,‬כיצד‬
‫מולקין חטאת העוף‪ ,‬חותך שדרה ומפרקת בלא רוב‬
‫בשר‪ ,‬עד שמגיע לוושט‪ ,‬או לקנה‪ ,‬הגיע לוושט או‬
‫לקנה חותך סימן אחד או רובו‪ ,‬ורוב בשר עמו‪,‬‬
‫ובעולה שנים או רוב שנים‪ ,‬וכאשר אמרוה קמיה‬
‫דרבי ירמיה אמר ‪ ,‬ושאל‪ ,‬לא שמיע להו הא דא"ר‬
‫שמעון בן אליקים משום רבי אלעזר בן פדת משום‬
‫ר"א בן שמוע‪ ,‬אומר היה ר"א בר' שמעון‪ ,‬שמעתי‬
‫בחטאת העוף שמבדילין ומאי שכתוב בתורה "לא‬
‫יבדיל" אין צריך להבדיל‪ ,‬ושואל‪ ,‬א"ל רב אחא בריה‬
‫דרבא לרב אשי‪ ,‬אלא מעתה בנזק גבי בור דכתיב‬
‫שמות כא' (לג) וְ כִּ י י ְִּפ ַתח ִּאיש בוֹר א ֹו כִּ י יִּכְ ֶרה ִּאיש‬
‫בֹר וְֹלא י ְ ַכּסֶׁנּו וְ נָׁפַ ל ָׁשמָׁ ה שוֹר א ֹו חֲמוֹר‪ :‬הכי נמי‪,‬‬
‫דאין צריך לכסות? ועונה‪ ,‬הכי השתא לא דומה התם‬
‫שּלֵׁם כֶסֶ ף י ִָּׁשיב‬
‫כיון דכתיב שם (לד) ַבעַל הַבֹור י ְ ַ‬
‫לִּ בְ עָׁ לָׁיו וְהַ מֵּ ת י ְִּהיֶה לוֹ‪ :‬עלויה הוא דרמי לכסויי‪ ,‬אבל‬
‫הכא‪ ,‬מכדי כתיב‪ ,‬ויקרא א' (טו) ְו ִׁהק ְִׁריבֹו הַכֹהֵׁן אֶ ל‬
‫וְה ְק ִּטיר הַ ִּמזְבֵּ חָׁ ה וְ נ ְִּמצָׁ ה ָׁדמ ֹו‬
‫הַ ִּמזְבֵּ חַ ּומָׁ לַק אֶ ת רֹאש ֹו ִּ‬
‫עַ ל ִּקיר הַ ִּמזְבֵּ חַ ‪ :‬חילק הכתוב בין חטאת העוף לעולת‬
‫העוף‪ ,‬שם (יז) וְ ִּשסַ ע אֹת ֹו בִּ כְ נָׁפָׁ יו ֹלא יַבְדִׁ יל ו ְִּה ְק ִּטיר‬
‫אֹת ֹו הַ כֹהֵּ ן הַ ִּמזְבֵּ חָׁ ה עַ ל הָׁ עֵּ ִּצים אֲ ֶשר עַ ל הָׁ אֵּ ש ֹעלָׁה‬
‫הּוא ִּא ֵּשה ֵּריחַ נִּיחֹחַ לַי ֹהוָׁה‪ :‬למה לי? שמע מינה אין‬
‫צריך להבדיל‪ :‬במשנה‪ ,‬מיצה דם הגוף‪ :‬תנו רבנן‬
‫עולה אע"פ שמיצה דם הגוף ולא מיצה דם הראש‪,‬‬
‫ושואל יכול מיצה דם הראש ולא מיצה דם הגוף גם‬
‫כשר? ועונה ת"ל "עולה הוא" ושואל מאי תלמודא?‬
‫ועונה אמר רבינא‪ ,‬מסתברא דרוב דמים בגוף שכיחי‪:‬‬
‫הדרן עלך קדשי קדשים‪:‬‬
‫‪.....‬‬
‫‪9‬‬
11