פרק ז - תלמוד בבלי

‫זבחים פרק שביעי‬
‫משנה א' ב'‬
‫שאָּה ְל ַמטָה מחוט הסיקרא הצבוע אדום‪ְ ,‬כ ַמ ֲעשֵׂה ַחטָאת‪ְ ,‬לשֵׂם ַחטָאת‪ ,‬הכל כמצוותו‬
‫ש ֲע ָ‬
‫(א) קרבן ַחטַאת הָעֹוף ֶׁ‬
‫ְכש ֵָׂרה‪ .‬אבל עשה הכל ְכ ַמ ֲעשֵׂה ַחטָאת ונתכוון ְלשֵׂם עֹולָה‪ ,‬או עשה ְכ ַמ ֲעשֵׂה עֹולָה ונתכוון ְלשֵׂם ַחטָאת‪ ,‬או עשה‬
‫שאָּה לחטאת העוף במזבח ְל ַמ ְעלָה מן הסובב ְכ ַמ ֲעשֵׂה כולָם בין‬
‫מעשה ְכ ַמ ֲעשֵׂה עֹולָה ונתכוון ְלשֵׂם עֹולָה‪ ,‬פְסּולָה‪ֲ .‬ע ָ‬
‫לשם חטאת ובין לשם עולה ‪ ,‬פְסּולָה‪:‬‬
‫בבלי זבחים סו' ע' ב'‬
‫חטאת לשם חטאת‪ ,‬ושואל במקרה זה דשני במאי?‬
‫גמרא ושואל הכהן דשני במאי? אילימא דשני‬
‫אילימא דשני במליקה‪ ,‬האמר מר מליקה בכל מקום‬
‫במליקה‪ ,‬נימא דלא כר' אלעזר בר' שמעון דאמר‬
‫במזבח כשירה ועונה' אלא לאו דשני בהזאה‪,‬‬
‫שמעתי שמבדילין בחטאת העוף‪ ,‬ושואל ולא אוקימנא‬
‫ומדסיפא בהזאה רישא נמי בהזאה‪ ,‬ודוחה זו אינה‬
‫כבר דלא כר' אלעזר בר' שמעון‪ ,‬ועונה לא דשני‬
‫הוכחה מידי איריא‪ ,‬הא כדאיתא והא כדאיתא‪:‬‬
‫בהזאה‪ ,‬ומסביר הכי נמי מסתברא‪ ,‬מדקתני סיפא‪,‬‬
‫עשאה למעלה כמעשה כולן פסולה ואפילו כמעשה‬
‫משנה ב' ג'‬
‫שעֲשאָּה ְל ַמ ְעלָה מן הסובב ‪ְ ,‬כ ַמ ֲעשֵׂה עֹולָה ְלשֵׂם עֹולָה‪ ,‬הכל כמצוותו‪ְ ,‬כש ֵָׂרה‪ ,‬ואם עשה‬
‫(ב) קרבן עֹולַת הָעֹוף ֶׁ‬
‫אותה ְכ ַמ ֲעשֵׂה עֹולָה ונתכוון ְלשֵׂם ַחטָאת‪ְ ,‬כש ֵָׂרה‪ּ ,‬ו ִב ְלבַד שֶֹּׁלא ָעלְתָ ה ַל ְב ָעלִים לנדרו או חובתו ‪ .‬וחייב להביא קרבן‬
‫כשר נוסף‪ ,‬עשה עולת עוף ְכ ַמ ֲעשֵׂה ַחטָאת אפילו נתכוון ְלשֵׂם עֹולָה‪ ,‬או ְכ ַמ ֲעשֵׂה ַחטָאת ונתכוון ְלשֵׂם ַחטָאת‪,‬‬
‫פְסּולָה‪ .‬וזאת משום ש ֲעשָָאה‪ְ .‬ל ַמטָה ְכ ַמ ֲעשֶׁה כולָם‪ ,‬פְסּולָה‪( :‬ג) וְכלָן אף על פי שהם פסולים לקרבן אין להם דין‬
‫נבילה אֵׂינָן ְמ ַטמְאֹות בטומאת עוף טהור ְבבֵׂית ַה ְבלִיעָה‪ּ ,‬ומֹו ֲעלִין ָבהֶׁן‪ ,‬הנהנה מהם‪ ,‬שהרי קודש הם חּוץ ֵׂמ ַחטַאת‬
‫שאָּה ְל ַמטָה ְכ ַמ ֲעשֵׂה ַחטָאת ְלשֵׂם ַחטָאת שיצאה מהקדש ובשרה לכוהנים ‪:‬‬
‫ש ֲע ָ‬
‫הָעֹוף ֶׁ‬
‫בבלי זבחים סה' ע' ב'‬
‫דשני במאי? אילימא במיצוי‪ ,‬ושואל אימר דאמר ר'‬
‫גמרא‪ ,‬עולת העוף כו'‪ :‬ושואל דשני במאי? אילימא‬
‫יהושע מועלים בה דשני במליקה‪ ,‬במיצוי מי אמר?‬
‫דשני במליקה‪ ,‬ושואל מדקתני סיפא כולן אין‬
‫רישא וסיפא במליקה‬
‫ואלא במליקה‪ ,‬ושואל‬
‫מטמאין בבית הבליעה ומועלין בהן‪ ,‬נימא המשנה‬
‫דלא כרבי יהושע? דאי כר' יהושע האמר אין מועלין‪,‬‬
‫ומציעתא במיצוי ועונה‪ ,‬אין‪ ,‬רישא וסיפא במליקה‪,‬‬
‫ועונה ואלא במיצוי‪ ,‬ושואל אימא סיפא עולת העוף‬
‫ומציעתא במיצוי‪:‬‬
‫שעשאה למטה כמעשה חטאת לשם חטאת‪ ,‬ר"א‬
‫אומר מועלין בה ר' יהושע אומר אין מועלין בה‪,‬‬
‫משנה ד'‬
‫שאָּה ְל ַמטָה מקרקוב המזבח ְכ ַמ ֲעשֵׂה ַחטָאת ונעשה ְלשֵׂם ַחטָאת‪ַ ,‬רבִי ֱאלִי ֶׁעזֶׁר אֹומֵׂר‪ ,‬מֹו ֲעלִין‬
‫ש ֲע ָ‬
‫(ד) עֹולַת הָעֹוף ֶׁ‬
‫שמָּה שכן יש לה הכשר‬
‫שאֵׂין מֹו ֲעלִין בָה ִל ְ‬
‫בָה‪ַ ,‬רבִי י ְהֹוש ַע אֹומֵׂר‪ ,‬אֵׂין מֹו ֲעלִין בָּה‪ָ .‬אמַר ַרבִי ֱא ִלי ֶׁעזֶׁר‪ ,‬מָה אִם ַחטָאת ֶׁ‬
‫שמָּה‪ ,‬אֵׂינֹו דִ ין‬
‫שנְה אֶׁת ְ‬
‫ש ִ‬
‫שמָּה‪ְ ,‬כ ֶׁ‬
‫שמָּה‪ ,‬מֹו ֲעלִין בָּה ואין לה מתיר‪ .‬עֹולָה שֶׁמֹו ֲעלִין בָּה ִל ְ‬
‫שנָה אֶׁת ְ‬
‫ש ִ‬
‫לכוהנים‪ְ ,‬כ ֶׁ‬
‫שמָּה‬
‫שנָה אֶׁת ְ‬
‫שכֵׂן ִ‬
‫שמָּה ְלשֵׂם עֹולָה ֶׁ‬
‫שנָה אֶׁת ְ‬
‫ש ִ‬
‫שי ִ ְמעֲלּו בָּה‪ָ .‬אמַר לֹו ַרבִי י ְהֹושעַ‪ֹ ,‬לא אינך צודק ‪ ,‬אִם ָאמ ְַרתָ ְב ַחטָאת ֶׁ‬
‫ֶׁ‬
‫שאֵׂין‬
‫שמָּה לְדָ בָר פסול ֶׁ‬
‫שנָה אֶׁת ְ‬
‫שמָּה ְלשֵׂם ַחטָאת שֶׁ כֵׂן ִ‬
‫שנָה אֶׁת ְ‬
‫ש ִ‬
‫שי ֶׁש בֹו ְמעִילָה באימורים ‪ ,‬ת ֹּאמַר בָעֹולָה ֶׁ‬
‫לְדָ בָר ֶׁ‬
‫שנָה אֶׁת‬
‫שכֵׂן ִ‬
‫ש ָחטָן ְלשֵׂם קָדָ שִים ַקלִים יֹוכִיחּו‪ֶׁ ,‬‬
‫ש ָחטָן בַדָ רֹום ּו ְ‬
‫ש ְ‬
‫בֹו ְמעִילָה‪ָ .‬אמַר לֹו ַרבִי ֱאלִי ֶׁעזֶׁר‪ַ ,‬וה ֲֵׂרי קָדְ שֵׂי קָדָ שִים ֶׁ‬
‫שאֵׂין בֹו‬
‫שמָּה לְדָ בָר ֶׁ‬
‫שנָה אֶׁת ְ‬
‫ש ִ‬
‫שאֵׂין בֹו ְמעִילָה‪ּ ,‬ומֹו ֲעלִין ָבהֶׁן‪ַ ,‬אף אַתָ ה ַאל תִ תְ מַּה עַל הָעֹולָה‪ ,‬שֶַׁאף עַל פִי ֶׁ‬
‫שמָן לְדָ בָר ֶׁ‬
‫ְ‬
‫ש ָחטָן‬
‫ש ָחטָן בַדָ רֹום ּו ְ‬
‫ש ְ‬
‫שי ִ ְמעֲלּו בָּה‪ָ .‬אמַר לֹו ַרבִי י ְהֹושעַ‪ֹ ,‬לא גם כאן אתה טועה‪ ,‬אִם ָאמ ְַרתָ ְבקָדְ שֵׂי קָדָ שִים ֶׁ‬
‫ְמעִילָה‪ֶׁ ,‬‬
‫שי ֶׁש בֹו אִּסּור ְוהֶׁתֵׂ ר אימורים למזבח ובשר לבעלים‪ ,‬ת ֹּאמַר בָעֹולָה‬
‫שמָן בְדָ בָר ֶׁ‬
‫שנְה אֶׁת ְ‬
‫שכֵׂן ִ‬
‫ְלשֵׂם קָדָ שִים ַקלִים‪ֶׁ ,‬‬
‫שמָּה לחטאת עוף הנאכל לכוהנים בְדָ בָר שֶׁכלֹו הֶׁתֵׂ ר‪:‬‬
‫שנָה אֶׁת ְ‬
‫ש ִ‬
‫ֶׁ‬
‫בבלי זבחים סז' ע' א'‬
‫תאמר בעולה ששינה את שמה ושינה את מקומה בדם‬
‫גמרא תניא‪ ,‬ויכוח זה מן המשנה עוד נמשך אמר לו‬
‫ר"א לרבי יהושע‪ ,‬אשם ששחטו בצפון לשם שלמים‬
‫מלמטה למעלה אמר לו רבי אליעזר אשם ששחטו‬
‫יוכיח ששינה את שמו ומועלין בו‪ ,‬ואף אתה אל‬
‫בדרום לשם שלמים יוכיח‪ ,‬ששינה את שמו ושינה‬
‫תתמה על העולה שאע"פ ששינה את שמה שימעלו‬
‫את מקומו ומועלין בו‪ ,‬אף אתה אל תתמה על העולה‬
‫בה‪ ,‬אמר לו רבי יהושע‪ ,‬לא‪ ,‬אם אמרת באשם שאם‬
‫שאע"פ ששינה את שמה ושינה את מקומה מועלין‬
‫שינה את שמו לא שינה את מקומו ונשאר בצפון‬
‫בה‪ ,‬א"ל ר' יהושע‪ ,‬לא‪ ,‬אם אמרת באשם ששינה את‬
‫שמו ושינה את מקומו ולא שינה את מעשיו‪ ,‬תאמר‬
‫בעולה ששינה את שמה ואת מעשיה בסימני מליקה‬
‫ושינה את מקומה‪ ,‬ושואל אמר רבא‪ ,‬ונימא ליה אשם‬
‫ששחטו בדרום לשם שלמים‪ ,‬בשינוי בעלים‪ ,‬ששינה‬
‫את שמו ושינה את מקומו ושינה את מעשיו‪ ,‬אבל‬
‫מדלא קאמר ליה הכי שמע מינה נחית ירד מן‬
‫מלהתווכח והסכים רבי אליעזר לטעמיה דרבי‬
‫יהושע‪ ,‬דאמר רב אדא בר אהבה‪ ,‬אומר היה רבי‬
‫יהושע‪ ,‬עולת העוף שעשאה למטה כמעשה חטאת‬
‫לשם חטאת‪ ,‬כיון שמלק בה סימן אחד נמשכת‬
‫ונעשית חטאת העוף פסולה‪ ,‬ושואל‪ ,‬אי הכי חטאת‬
‫העוף נמי שעשאה למעלה כמעשה העולה‪ ,‬מכי מליק‬
‫בה סימן אחד תימשך ותהוי עולת העוף? וכ"ת הכי‬
‫נמי ושואל‪ ,‬והאמר רבי יוחנן משום רבי בנאה כך‬
‫היא הצעה של משנה‪ ,‬ומדייק מאי לאו כך היא הצעה‬
‫ראשונית שירדה מן הפרק ותו לא‪ ,‬ועונה לא‪ ,‬כך‬
‫הצעה סופית של כולה משנה‪ ,‬רב אשי אמר‪ ,‬בשלמא‬
‫עולת העוף שעשאה למטה כמעשה חטאת לשם‬
‫חטאת‪ ,‬כיון דהא חטאת הכשירה בסימן אחד‪ ,‬והא‬
‫עולה הכשירה בשני סימנין‪ ,‬ועולת העוף למטה אף‬
‫פעם ליתא‪ ,‬כיון דמלק בה סימן אחד נמשכת ונעשית‬
‫חטאת העוף‪ ,‬אלא חטאת העוף כיון דאמר מר מליקה‬
‫בכל מקום כשירה‪ ,‬מכי מלק בה סימן אחד איפסלא‪,‬‬
‫כי הדר מליק באידך סימן‪ ,‬היכי יש לה כוח‬
‫ממשכה? ונמצאת והויא עולת העוף‪ ,‬וחוזר גופא‬
‫אמר רב אדא בר אהבה‪ ,‬אומר היה רבי יהושע עולת‬
‫העוף שעשאה למטה כמעשה חטאת לשם חטאת כיון‬
‫שמלק בה סימן אחד נמשכת ונעשית חטאת העוף‬
‫ושואל תא שמע קבל הכהן להשלים קיני עופות‬
‫חטאת לזו ועולה לזו‪ ,‬עשה שתיהן למעלה‪ ,‬מחצה‬
‫כשר ומחצה פסול‪ ,‬עשה שתיהן למטה‪ ,‬מחצה כשר‬
‫ומחצה פסול‪ ,‬אחת למעלה ואחת למטה‪ ,‬שתיהן‬
‫פסולות‪ ,‬ומסביר שאני אומר הפך חטאת קרבה‬
‫למעלה ועולה קרבה למטה ושואל עכשיו נהי נמי‬
‫דעולה קרבה למטה תימשוך ותהוי חטאת העוף?‬
‫משנה ה'‬
‫שחַט חולִין שלא הוקדש לקרבן ִב ְפנִים‪ ,‬או ְוקָדָ שִים בַחּוץ‪,‬‬
‫(ה) ָמלַק את העוף בציפורניו ַבשְמ ֹּאל אֹו ַב ַליְלָה‪ ,‬או ָ‬
‫אֵׂינָן נבילה ואינן ְמ ַט ְמאִין ְבבֵׂית ַה ְבלִיעָה‪ .‬אבל ָמלַק חטאת או עולת עוף ְב ַסכִין‪ ,‬או ָמלַק עוף חלִין ִב ְפנִים‪ְ ,‬וקָדָ שִים‬
‫שנִ ְסמֵׂית‬
‫שיָבַש ַגפָה‪ְ ,‬ו ֶׁ‬
‫ש ָעבַר זְ ַמנָן‪ ,‬או עוף בעלת מום גלוי ֶׁ‬
‫תֹורין צעירים שֶֹּׁלא ִהגִי ַע זְ ַמנָן‪ּ ,‬ו ְבנֵׂי יֹונָה ֶׁ‬
‫בַחּוץ‪ ,‬או מלק ִ‬
‫ש ָהי ָה פְסּולָּה בַּקֹודֶׁ ש‪ ,‬אֵׂינָּה ְמ ַטמְָאה‬
‫שנִ ְק ְטעָה ַרגְלָּה‪ ,‬הרי זו נבילה והיא ְמ ַטמָא ְבבֵׂית ַה ְבלִיעָה‪ .‬זֶׁה ַה ְכלָל‪ ,‬כ ֹּל ֶׁ‬
‫עֵׂינָּה‪ְ ,‬ו ֶׁ‬
‫ש ָמלְקּו‪ְ ,‬מלִיקָתָ ן פְסּולָה‪ְ ,‬ואֵׂינָן‬
‫ְבבֵׂית ַה ְבלִיעָה‪ֹ .‬לא ָהי ָה פְסּולָּה בַּקֹו דֶׁ ש‪ְ ,‬מ ַטמְָאה ְבבֵׂית ַה ְבלִיעָה [ ְוכָל ַהפְסּולִים ֶׁ‬
‫ְמ ַטמְאֹות ְבבֵׂית ַה ְבלִיעָה]‪:‬‬
‫בבלי זבחים סח' ע' ב'‬
‫ושואל מאי שנא שמאל דאית ליה הכשירה ביום‬
‫גמרא‪ ,‬אמר רב‪ ,‬עבודת כהן ביד שמאל‪ ,‬ולילה אין‬
‫הכיפורים כאשר הכהן הגדול מחזיק המחתה‬
‫מטמאין עוף טהור בבית הבליעה‪ ,‬עבודת זר‪ ,‬וסכין‬
‫בשמאל ומפזר את הקטורת ביד ימין ולילה אית ליה‬
‫במקום ציפורן עושים נבילה מטמאין בבית הבליעה‪,‬‬
‫ועונה אימור דא"ר יהושע‪ ,‬בחד גברא שהביא קרבן‬
‫שלו ‪ ,‬בתרי גברי או שתי נשים מי אמר? ושואל‪ ,‬תא‬
‫שמע‪ ,‬קבל הכהן מנשים יולדות קינים מקינים שונים‬
‫חטאת מאחת ועולה מאחרת וסתומה שלא פרש לו‬
‫ומפורשת זו לחטאת וזו לעולה עשה כולן למעלה‪,‬‬
‫מחצה כשר ומחצה פסול עשה את כולן למטה מחצה‬
‫כשר ומחצה פסול‪ ,‬עשה חציין למעלה וחציין למטה‪,‬‬
‫אינה כשירה אלא סתומה ומתחלקת ביניהן‪ ,‬ומדייק‬
‫ואילו מפורשין לא‪ ,‬ושואל ואמאי נהי נמי דעולה‬
‫מקומה קרבה למטה‪ ,‬אבל תימשוך ותיהוי חטאת‬
‫העוף? וכי תימא הא בשיטה אחרת דלא כר' יהושע‪,‬‬
‫ושואל ומי מצית אמרת הכי? ושואל תא שמע האשה‬
‫שאמרה הרי עלי קן נדבה אם אלד זכר‪ ,‬ילדה זכר‬
‫מביאה שתי קינים‪ ,‬אחת לנדרה ואחת לחובתה‬
‫כיולדת‪ ,‬נתנתן לכהן‪ ,‬הכהן צריך לעשותן שלש עולות‬
‫עוף למעלה‪ ,‬ואחת לחטאת לחובתה למטה‪ ,‬לא עשה‬
‫הכהן כן אלא עשה שתים למעלה ושתים למטה ולא‬
‫נמלך‪ ,‬צריכה אותה אישה שתביא עוד פרידה אחת‬
‫ותקריבנה למעלה‪ ,‬כל זאת אם היו כל העופות ממין‬
‫אחד או כולם תורים או כולם בני יונה‪ ,‬ואם היו‬
‫אלה שמסרה בראשונה ומשני מינין תביא שתים‪,‬‬
‫ואם בעת לקיחת העופות פרשה נדרה שתביא מין‬
‫מסוים [צריכה] להביא עוד ג' פרידין ממין אחד‪ ,‬ומב'‬
‫מינין תביא ד'‪ ,‬קבעה נדרה צריכה שתביא עוד חמש‬
‫פרידין למעלה ממין אחד‪ ,‬ומב' מינין תביא שש‪,‬‬
‫נתנתן לכהן ואינה יודעת מה נתנה‪ ,‬הלך הכהן ועשה‬
‫ואינו יודע מה עשה‪ ,‬הסתבך לו העניין עוד יותר‬
‫צריכה ד' פרידין לנדרה‪ ,‬ושתים לחובתה וחטאת‬
‫אחת‪ ,‬בן עזאי אומר ב' חטאות‪ ,‬א"ר יהושע‪ ,‬זהו‬
‫שאמרו האיל הזה כשהוא חי קולו אחד‪ ,‬וכשהוא מת‬
‫קולו שבעה ממנו שני חצוצרות שני שופרות שני‬
‫חלילים ועורו לתוף ‪ ,‬ושואל מכל מקום לא נמשך‬
‫החטאת לעולה? ועונה אימר דא"ר יהושע לאפוקה‬
‫מידי מעילה‪ ,‬למיסק ליה לחובה מי אמר?‬
‫נמי ישנה בבמה‪ ,‬וכי תימא אין מנחה בבמה אם כך‬
‫אין עופות נמי בבמה‪ ,‬דאמר רב ששת‪ ,‬לדברי האומר‬
‫יש מנחה בבמה יש עופות בבמה‪ ,‬לדברי האומר אין‬
‫מנחה אין עופות‪ ,‬ומסביר מ"ט שמות כד' (ה) ַוי ְִשלַח‬
‫אֶּ ת ַנע ֲֵרי בְ נֵי י ְִש ָראֵ ל ַו ַיעֲלּו עֹֹלת ַו ִיזְבְ חּו זְ ָבחִים ְשל ִָמים‬
‫לַי ֹהוָה פָ ִרים‪ :‬ולא מנחות "זבחים" ולא עופות‪ ,‬ועונה‬
‫אלא אימא אין קידוש בכלי שרת במנחה בבמה‪:‬‬
‫במשנה‪ ,‬מלק בשמאל או בלילה כו'‪ :‬תנו רבנן‪ ,‬יכול‬
‫תהא מליקה שהיא לפנים מטמאה בגדים בבית‬
‫אֲשר‬
‫הבליעה? תלמוד לומר ויקרא יז' (טו) וְכָל נֶּפֶּ ש ֶּ‬
‫תֹאכַ ל נְ ֵׂבלָה ּוטְ ֵרפָ ה בָ אֶּ ז ְָרח ּובַ גֵר וְ כִ בֶּ ס בְ גָדָ יו וְ ָרחַ ץ‬
‫בַ מַ יִם וְטָ מֵ א עַ ד הָ עֶּ ֶּרב וְטָ הֵ ר‪ :‬ושואל הא נמי נבלה‬
‫היא? ועונה אלא ת"ל "טריפה" מה טריפה שאין‬
‫מתרת את האיסור‪ ,‬אף כל שאין מתרת את האיסור‪,‬‬
‫יצא מליקה שהיא לפנים הואיל והיא מתרת את‬
‫האיסור‪ ,‬אין מטמא בגדים בבית הבליעה‪ ,‬אבל הביא‬
‫המולק (ק"ץ חפ"ץ סימן) קדשים בחוץ ומולק חולין‬
‫בין מבפנים בין מבחוץ‪ ,‬הואיל ואין מתירין את‬
‫האיסור‪ ,‬מטמאין בגדים אבית הבליעה‪ ,‬תניא אידך‪,‬‬
‫יכול תהא שחיטת חולין לפנים‪ ,‬וקדשים בין מבפנים‬
‫ובין מבחוץ‪ ,‬מטמאה אבית הבליעה ת"ל "נבלה"‬
‫ושואל הא נמי נבילה היא? ועונה אלא ת"ל "טריפה"‬
‫מה טריפה שווה בפנים כבחוץ אף כל שוות בפנים‬
‫כבחוץ‪ ,‬יצא שחיטת חולין בפנים‪ ,‬וקדשים בין‬
‫מבפנים בין מבחוץ‪ ,‬הואיל ולא שוו בפנים כבחוץ‪,‬‬
‫אין מטמאין בגדים אבית הבליעה‪ ,‬ושואל‪ ,‬בשלמא‬
‫חולין לא שוו בפנים כבחוץ אלא קדשים אידי ואידי‬
‫פסולין נינהו? ועונה אמר רבא אם הועילה לו שחיטת‬
‫חוץ לחייבו כרת‪ ,‬לא תועיל לו לטהרה מידי נבילה?‬
‫ושואל אשכחן חוץ‪ ,‬פנים מנלן? ועונה הואיל ולא‬
‫שוו מעשה ההמתה בפנים כבחוץ‪ ,‬ושואל אי הכי‬
‫מלק קדשים בחוץ נמי לא? דלא שוו בפנים כבחוץ‪,‬‬
‫ועונה אמר רב שימי בר אשי‪ ,‬דנין דבר שלא‬
‫בהיכשרו מדבר שלא בהיכשרו‪ ,‬ואין דנין דבר שלא‬
‫בהיכשרו מדבר שבהיכשרו‪ ,‬ושואל ולא? והתניא‬
‫מנין ליוצא שאם עלה לא ירד‪ ,‬שהרי יוצא כשר‬
‫בבמה‪ ,‬ועונה כבר אמרנו תנא א "זאת תורת העולה"‬
‫ריבה‪ ,‬סמיך ליה‪:‬‬
‫הכשירה באיברים ופדרים על המזבח כל הלילה‪,‬‬
‫ושואל זר נמי אית ליה הכשירה בשחיטה ? ועונה‬
‫שחיטה לאו עבודה היא‪ ,‬ושואל ולא? והאמר רבי‬
‫זירא‪ ,‬שחיטת פרה אדומה בזר פסולה‪ ,‬ומחוי רב עלה‬
‫במדבר יט' (ג) ּונְתַ תֶּ ם אֹתָ ּה אֶּ ל ֶׁא ְל ָעזָר הַ כֹהֵ ן וְהו ִֹציא‬
‫אֹתָ ּה אֶּ ל ִמחּוץ לַמַ ֲחנֶּה וְ ָשחַ ט אֹתָ ּה לְ פָ נָיו‪ :‬שם (כא)‬
‫וְהָ יְתָ ה לָהֶּ ם לְחוּקַת ע ֹולָם ּומַ זֵה מֵ י הַ נִדָ ה יְכַ בֵ ס בְ גָדָ יו‬
‫וְהַ ֹנגֵעַ בְ מֵ י הַ נִדָ ה י ְִטמָ א עַ ד הָ עָ ֶּרב‪ :‬ועונה שאני פרה‬
‫אדומה דקדשי בדק הבית היא‪ ,‬ושואל ולא כל דשכן‬
‫הוא‪ ,‬קדשי בדק הבית בעו כהונה‪ ,‬קדשי מזבח‬
‫מיבעיא‪ ,‬ועונה אמר רב שישא בריה דרב אידי‪ ,‬מידי‬
‫דהוה אמראות נגעים דלאו עבודה היא‪ ,‬ובעיא כהונה‪,‬‬
‫שנאמר ויקרא יג' (ט) נֶּגַ ע צָ ַרעַ ת כִ י ִת ְהיֶּה בְ ָאדָ ם‬
‫וְהּובָ א אֶּ ל הַ כֹהֵ ן‪ :‬ושואל ונילף מבמה שעשו בישראל‬
‫כשלא היה משכן‪ ,‬שעוף לא יטמא‪ ,‬ועונה מבמה לא‬
‫יליף‪ ,‬ושואל ולא? והתניא‪ ,‬מנין ליוצא חוץ לעזרה‬
‫שאם עלה לא ירד‪ ,‬שהרי יוצא כשר בבמה‪ ,‬ועונה‬
‫תנא א הנאמר ויקרא ו (ב) צַ ו אֶּ ת ַא ֲהרֹן וְאֶּ ת בָ נָיו‬
‫תֹורת הָעֹולָה ִהוא הָ ֹעלָה עַ ל מו ְֹקדָ ה עַ ל‬
‫לֵאמֹר ז ֹּאת ַ‬
‫הַ ִמזְבֵ חַ כָ ל הַ ַל ְילָה עַ ד הַ בֹקֶּ ר וְ אֵ ש הַ ִמזְבֵ חַ תּוקַ ד ב ֹו‪:‬‬
‫סמיך ליה‪ ,‬ורבי יוחנן אמר‪ ,‬זר אין מטמא אבית‬
‫הבליעה‪ ,‬סכין מטמא אבית הבליעה‪ ,‬ושואל תנן‪ ,‬כל‬
‫הפסולין שמלקו מליקתן פסולה‪ ,‬ושואל בשלמא לרבי‬
‫יוחנן‪ ,‬כל‪ ,‬לאיתויי זר‪ ,‬אלא לרב כל לאיתויי מאי?‬
‫ועונה‪ ,‬לאו לאיתויי שמאל ולילה ושואל שמאל ולילה‬
‫בהדיא קתני‪ ,‬ועונה תני והדר מפרש‪ ,‬ושואל תא‬
‫שמע‪ ,‬זה הכלל כל עוף טהור שהיה פסולו בקודש‬
‫אינו מטמא בגדים אבית הבליעה‪ ,‬ושואל בשלמא‬
‫לרבי יוחנן‪ ,‬כל‪ ,‬לאיתויי זר‪ ,‬אלא אלא לרב לאיתויי‬
‫מאי? ועונה וליטעמיך‪ ,‬שלא היה פסולו בקודש‪,‬‬
‫לאיתויי מאי? אלא רישא לאיתויי שחיטת קדשים‬
‫בפנים‪ ,‬סיפא לאיתויי מליקת חולין בחוץ‪ ,‬תניא‬
‫כוותיה דרבי יוחנן‪ ,‬תור או בן יונה מלקה זר מלקה‬
‫פסול הפיגול והנותר והטמא אין מטמאין אבית‬
‫הבליעה‪ ,‬א"ר יצחק‪ ,‬שמעתי שתים הלכות ואיני זוכר‬
‫בדיוק אחת קמיצת זר במנחה ואחת מליקת זר‪ ,‬אחת‬
‫תרד‪ ,‬ואחת אם עלתה למזבח לא תרד ולא ידענא‪,‬‬
‫אמר חזקיה‪ ,‬מסתברא קמיצה תרד מליקה לא תרד‪,‬‬
‫ושואל מאי שנא מליקה משום דישנה בבמה‪ ,‬קמיצה‬
‫משנה ו'‬
‫(ו) ָמלַק הכהן ְונִ ְמצָא ט ְֵׂרפָה בפנים ‪ַ ,‬רבִי ֵׂמאִיר אֹומֵׂר‪ ,‬אֵׂינָּה ְמ ַטמְָאה ְבבֵׂית ַה ְבלִיעָה‪ַ .‬רבִי י ְהּודָ ה אֹומֵׂר‪ְ ,‬מ ַטמְָאה ְבבֵׂית‬
‫שחִיטָתָ ּה ְמ ַטה ֶֶׁׁרת‬
‫שהִיא ְמ ַטמְָאה ְב ַמגָע ּו ְב ַמשָא‪ְ ,‬‬
‫ַה ְבלִיעָה‪ָ .‬אמַר ַרבִי ֵׂמאִיר‪ ,‬הריני דן קל וחומר מָה אִם נִ ְבלַת ְב ֵׂהמָה ֶׁ‬
‫שאֵׂינָּה ְמ ַטמְָאה ְב ַמגָע ּו ְב ַמשָא אלא בבית הבליעה בלבד‪ ,‬אֵׂינֹו דִ ין שֶׁתְ הֵׂא‬
‫אֶׁת ט ְֵׂר ָפתָ ּה מִטומְָאתָ ּה‪ .‬נִ ְבלַת הָעֹוף‪ֶׁ ,‬‬
‫שהִיא ַמ ְכש ְַרתָ ּה ַב ֲאכִילָה‪ּ ,‬ו ְמ ַט ֶׁה ֶׁרת אֶׁת ט ְֵׂרפָתָּה‬
‫שחִיטָתָ ּה ֶׁ‬
‫שחִיטָתָ ּה ְמ ַטה ֶֶׁׁרת אֶׁת ט ְֵׂרפָתָ ּה מִטומְָאתָ ּה‪ .‬מַה ָמצִינּו בעוף ִב ְ‬
‫ְ‬
‫שהִיא ַמ ְכש ְַרתָ ּה ַב ֲאכִילָה לכוהנים‪ ,‬תְ ַטהֵׂר אֶׁת ט ְֵׂרפָתָ ּה מִטומְָאתָ ּה‪ַ .‬רבִי יֹוסֵׂי אֹומֵׂר‪ ,‬דַ י ָּה להיות‬
‫מִטומְָאתָ ּה‪ַ ,‬אף ְמלִיקָתָ ּה ֶׁ‬
‫לעוף טריפה מלוקה ְכנִ ְבלַת ְב ֵׂהמָה שממנו למדנו ‪ ,‬שְ חִיטָתָ ּה ְמ ַטה ְַרתָ ּה ֲא ָבל ֹלא ְמלִיקָתָ ּה‪:‬‬
‫בבלי זבחים סט' ע' ב'‬
‫גמרא ושואל ור"מ לא דריש דיו לבא מן הדין להיות‬
‫כנדון? והא דיו דאורייתא הוא‪ ,‬דתניא התורה נדרשת‬
‫בשלוש עשרה מידות מדין קל וחומר כיצד‪ ,‬במדבר‬
‫יב' (יד) וַי ֹּאמֶׁר י ְהֹּוָה אֶׁל משֶׁה וְָאבִי ָה י ָר ֹּק י ַָרק ְב ָפנֶׁי ָה‬
‫הֲֹלא ִתכָ לֵם ִשבְ עַ ת י ִָמים ִתסָ גֵר ִשבְ עַ ת י ִָמים ִמחּוץ‬
‫לַמַ ֲחנֶּה וְ ַאחַ ר תֵ ָאסֵ ף‪ :‬קל וחומר לשכינה ראויה‬
‫הייתה מרים ארבעה עשר יום להיות בהסגר‪ ,‬אלא דיו‬
‫לבא מן הדין להיות כנדון‪ ,‬ועונה אמר רבי יוסי ברבי‬
‫אבין‪ ,‬ר"מ קרא אשכח וקדרש‪ ,‬ויקרא יא' (מו) ז ֹּאת‬
‫תֹורת ַה ְב ֵׂהמָה ְוהָעֹוף וְ כֹל נֶּפֶּ ש הַ חַ יָה הָ רֹמֶּ ֶּשת בַ מָ יִם‬
‫ַ‬
‫ָארץ‪ :‬ושואל וכי באיזו‬
‫ּולְ כָל נֶּפֶּ ש הַ ש ֶֹּרצֶּ ת עַ ל הָ ֶּ‬
‫תורה שוותה בהמה לעוף‪ ,‬ועוף לבהמה? בהמה‬
‫מטמאה במגע ובמשא‪ ,‬עוף אינו מטמא במגע ובמשא‪,‬‬
‫עוף מטמא בגדים אבית הבליעה‪ ,‬בהמה אינה מטמאה‬
‫בגדים אבית הבליעה‪ ,‬אלא לומר לך‪ ,‬מה בהמה דבר‬
‫שמכשירה לאכילה מטהר טריפתה מטומאתה‪ ,‬אף‬
‫עוף דבר שמכשיר באכילה מטהר טריפתו מטומאתו‪,‬‬
‫ושואל ור' יהודה מ"ט? ועונה קרא אחר אשכח‬
‫וקדרש‪ ,‬שם יז' (טו) וְ כָל נֶּפֶּ ש אֲ ֶּשר תֹאכַ ל נְ ֵׂבלָה‬
‫ּוט ְֵׂרפָה בָ אֶּ ז ְָרח ּובַ גֵר וְכִ בֶּ ס בְ גָדָ יו ו ְָרחַ ץ בַ מַ יִם וְטָ מֵ א עַ ד‬
‫הָ עֶּ ֶּרב וְטָ הֵ ר‪ :‬אמר רבי יהודה "טריפה" למה נאמרה?‬
‫אם טריפה חיה‪ ,‬הרי נבילה אמורה‪ ,‬אם טריפה אינה‬
‫חיה הרי היא בכלל נבילה‪ ,‬ועונה אלא להביא טריפה‬
‫ששחטה שמטמאה‪ ,‬ושואל אמר ליה רב שיזבי אלא‬
‫מעתה דכתיב שם ז' (כד) ְו ֵׂחלֶׁב נְ ֵׂבלָה ְו ֵׂחלֶׁב ט ְֵׂרפָה‬
‫יֵעָ ֶּשה לְ כָ ל ְמלָאכָה וְָאכֹל ֹלא תֹאכְ לֻהּו‪ :‬התם נמי נימא‬
‫אם טריפה חיה הרי נבילה אמורה‪ ,‬אם טריפה אינה‬
‫חיה הרי היא בכלל נבילה? אלא להביא טריפה‬
‫ששחטה שחלבה טהור‪ ,‬ומדייק מכלל דהיא מטמאה‪,‬‬
‫ושואל והאמר רב יהודה אמר רב‪ ,‬ואמרי לה‬
‫במתניתא תנא‪ ,‬שם יא' (לט) ְוכִי י ָמּות מִן ַה ְב ֵׂהמָה‬
‫ֲאשֶׁר הִיא ָלכֶׁם לְָא ְכלָה הַנֹּגֵׂ ַע ְבנִ ְבלָתָ ּה י ִ ְטמָא עַד ָהע ֶָׁרב‪:‬‬
‫מקצת בהמה לפעמים מן הבהמות מטמאה‪ ,‬מקצת‬
‫לפעמים בהמה אינה מטמאה‪ ,‬ואיזו זו? זו טריפה‬
‫ששחטה‪ ,‬ועונה אלא "טריפה" מיבעי ליה למעוטי‬
‫בהמה טמאה‪ ,‬מי שיש במינה טריפה‪ ,‬יצתה זו שאין‬
‫במינה טריפה‪ ,‬הכא נמי למעוטי עוף טמא שאין במינו‬
‫טריפה‪ ,‬ושואל עוף טמא לר' יהודה "מנבילה" נפקא‬
‫ליה‪ ,‬דתניא רבי יהודה אומר‪ ,‬יכול תהא נבלת עוף‬
‫טמא מטמאה בגדים אבית הבליעה‪ ,‬ועונה ת"ל "נבלה‬
‫וטרפה לא יאכל" מי שאיסורו משום ב"אל תאכל‬
‫נבילה" יצא זה שאין איסורו משום ב"אל תאכל‬
‫נבילה‪ ,‬אלא משום ב"אל תאכל טמא" ושואל האי‬
‫נמי תיפוק לי מ"וחלב נבלה" מי שאיסורו משום בל‬
‫תאכל חלב נבלה‪ ,‬יצאתה זו שאין איסורה משום בל‬
‫תאכל [חלב נבלה] אלא משום טמא‪ ,‬ועונה אלא האי‬
‫"טריפה" מיבעי לאיתויי טריפה אצל חיה‪ ,‬ומסביר‬
‫סלקא דעתך אמינא יש טריפה אצל מי שחלבה אסור‬
‫ובשרה מותר‪ ,‬יצאת זו שחלבה ובשרה מותר‪ ,‬קמ"ל‪,‬‬
‫ושואל א"ל מאי שנא טמאה דאין חלבה חלוק מבשרה‬
‫חיה נמי אין חלבה חלוק מבשרה? ועוד הכתיב‪,‬‬
‫ויקרא ז' (כד) וְחֵ לֶּב נְבֵ לָה וְחֵ לֶּב ְט ֵרפָ ה יֵעָ ֶּשה לְ כָל‬
‫ְמלָאכָ ה וְָאכ ֹּל ֹלא ת ֹּאכְלהּו‪ :‬ועונה אלא אמר אביי‬
‫טריפה לגופיה איצטריך‪ ,‬ומסביר שלא תאמר‪ ,‬הואיל‬
‫וטמאה אסורה מחיים‪ ,‬וטריפה אסורה מחיים‪ ,‬מה‬
‫טמאה חלבה טמא אף טריפה חלבה טמא‪ ,‬ושואל אי‬
‫הכי האי "טרפה" נמי מיבעי‪ ,‬שלא תאמר הואיל ועוף‬
‫טמא אסור באכילה‪ ,‬וטריפה אסורה באכילה‪ ,‬מה עוף‬
‫טמא אינו מטמא‪ ,‬אף טריפה אינה מטמאה‪ ,‬ועוד‪ ,‬מי‬
‫איכא למילף טרפה מטמאה? טמאה לא היתה לה‬
‫שעת הכושר‪ ,‬טריפה היתה לה שעת הכושר‪ ,‬וכי‬
‫תימא טריפה מבטן שגם היא לא הותרה מעולם מאי‬
‫איכא למימר‪ ,‬אלא התשובה היא במינה מיהא איכא‪,‬‬
‫ועונה‪ ,‬אלא אמר רבא‪ ,‬התורה אמרה‪ ,‬יבא איסור‬
‫נבילה ויחול על איסור חלב‪ ,‬יבא איסור טריפה ויחול‬
‫על איסור חלב‪ ,‬וצריכי בנפרד‪ ,‬דאי אשמעינן נבילה‪,‬‬
‫משום דמטמיא‪ ,‬אבל טריפה אימא לא‪ ,‬ואי אשמעינן‬
‫טריפה משום דאיסורה מחיים‪ ,‬אבל נבילה אימא לא‬
‫לכן צריכא‪ ,‬ושואל עכשיו ור"מ האי "טריפה" מאי‬
‫עביד ליה‪ ,‬ועונה מיבעי ליה למעוטי שחיטה שהיא‬
‫חולין לפנים בעזרה‪ ,‬ושואל ורבי יהודה מניין ? ועונה‬
‫טריפה אחרינא כתיב שם כב' (ח) נְבֵ לָה ּו ְט ֵרפָ ה ֹלא‬
‫יֹאכַ ל לְ טָ ְמָאה בָ ּה אֲ נִי ְי ֹהוָה‪ :‬ושואל ורבי מאיר?‬
‫ועונה‪ ,‬חד למעוטי שחיטה שהיא לפנים‪ ,‬וחד למעוטי‬
‫עוף טמא‪ ,‬ושואל ורבי יהודה? ועונה מנבלה נפקא‬
‫ליה‪ ,‬ושואל ורבי מאיר האי נבלה מאי עביד לה?‬
‫ועונה לשיעור אכילה בכזית‪ ,‬ושואל ותיפוק לי‬
‫מקרא קמא? ועונה מדאפקיה רחמנא בלשון אכילה‪,‬‬
‫חד לשיעור אכילה בכזית‪ ,‬וחד לשיעור אכילה לצרף‬
‫בכדי תוך זמן אכילת פרס‪ ,‬ומסביר ס"ד אמינא‪,‬‬
‫הואיל וחידוש הוא אפילו בזמן יותר מכדי אכילת‬
‫פרס נמי ליטמא‪ ,‬קמ"ל‪ ,‬תנו רבנן‪ ,‬ויקרא ז' (כד)‬
‫ְו ֵׂחלֶׁב נְ ֵׂבלָה ְו ֵׂחלֶׁב ט ְֵׂרפָה י ֵׂ ָעשֶׁה ְלכָל ְמלָאכָה וְָאכ ֹּל ֹלא‬
‫ת ֹּאכְלהּו‪ :‬בחלב בהמה טהורה הכתוב מדבר‪ ,‬ושואל‬
‫אתה אומר בחלב בהמה טהורה הכתוב מדבר או אינו‬
‫אלא בחלב בהמה טמאה? ועונה‪ ,‬אמרת טיהר מכלל‬
‫שחוטה‪ ,‬וטיהר מכלל חלב‪ ,‬מה כשטיהר מכלל‬
‫שחוטה בטהורה ולא בטמאה‪ ,‬אף כשטיהר מכלל‬
‫חלב‪ ,‬בטהורה ולא בטמאה‪ ,‬ושואל או אפשר בדרך‬
‫אחרת כלך לדרך זו‪ ,‬טיהר מכלל נבילה‪ ,‬וטיהר‬
‫מכלל חלב‪ ,‬מה כשטיהר מכלל נבילה בטמאה ולא‬
‫בטהורה‪ ,‬אף כשטיהר מכלל חלב בטמאה ולא‬
‫בטהרה‪ ,‬נמצא אמרת‪ ,‬כשבא בדרך זו היא בטהורה‬
‫כשבא בדרך זו היא בטמאה‪ ,‬ת"ל "טריפה" מי שיש‬
‫במינה טריפה‪ ,‬אוציא את הטמאה שאין במינה‬
‫טריפה‪ ,‬ולא אוציא את החיה שיש במינה טריפה‪ ,‬ת"ל‬
‫"ואכל לא תאכלוהו" מי שחלבה אסור ובשרה מותר‪,‬‬
‫יצא חיה שחלבה ובשרה מותר‪ ,‬ושואל א"ל רב יעקב‬
‫בר אבא לרבא‪ ,‬אלא מעתה נבלת בהמה טהורה הוא‬
‫דמטמאה‪ ,‬נבלת בהמה טמאה לא מטמאה? ועונה‬
‫אמר ליה כמה סבי שבישתו ושברו שיניים בה‪ ,‬ועונה‬
‫סיפא אתאן לנבלת עוף טמא‪ ,‬אמר רבי יוחנן לא‬
‫טיהר רבי מאיר מליקת טריפה אלא בתמימין‬
‫הראויים לקרבן‪ ,‬אבל בבעלי מומין גלויים חסרי‬
‫אברים לא‪ ,‬ורבי אלעזר אמר אפילו בבעלי מומין‪,‬‬
‫איתמר נמי‪ ,‬אמר רב ביבי אמר רבי אלעזר‪ ,‬מטהר‬
‫היה רבי מאיר בבעלי מומין ואפילו באווזין ותרנגולין‬
‫ושואל‪ ,‬בעי רבי ירמיה ערף עז מהו? ומסביר שאלתו‬
‫אווזין ותרנגולין טעמא מאי‪ ,‬דמינא דעופות נינהו‪,‬‬
‫אבל עז לאו מינא דעגלה שיש בה מצווה לערוף‬
‫נינהו‪ ,‬או דילמא עז ועגלה שניהם מינא דבהמה הוא?‬
‫‪......‬‬
‫יתיב רב דימי וקאמר לה להא שמעתא‪ ,‬ושואל אמר‬
‫ליה אביי מכלל דעגלה ערופה לאחר עריפה טהורה‬
‫היא? ועונה א"ל‪ ,‬אין‪ ,‬ומסביר אמרי דבי רבי ינאי‬
‫אֲשר‬
‫"כפרה" דברים כא' (ח) כַ פֵ ר לְ עַ ְמָך י ְִש ָראֵ ל ֶּ‬
‫פָ ִדיתָ ְי ֹהוָה וְ ַאל ִתתֵ ן דָ ם נ ִָקי בְ קֶּ ֶּרב עַ ְמָך י ְִש ָראֵ ל‬
‫וְ נִכַ פֵ ר לָהֶּ ם הַ דָ ם‪ :‬כתיב בה‪ ,‬כקדשים‪ ,‬ושואל‪ ,‬מתיב‬
‫רב נתן אבוה דרב הונא (בר נתן) ויקרא ז' (כד) וְחֵ לֶּב‬
‫נְבֵ לָה וְחֵ לֶּב ְט ֵרפָ ה יֵעָ ֶּשה לְ כָל ְמלָאכָה וְָאכֹול ֹלא‬
‫ת ֹּאכְלהּו‪ :‬אין לי אלא חלב שאסור באכילה ומותר‬
‫בהנאה‪ ,‬חלב של שור הנסקל ועגלה ערופה שאסורים‬
‫בהנאה מנין? ת"ל שם ג' (יז) חֻקַ ת ע ֹולָם לְ ֹדרֹתֵ יכֶּם‬
‫בְ כֹל מו ְֹשבֹתֵ יכֶּם כָל ֵׂחלֶׁב ְוכָל דָ ם ֹלא תֹאכְ לּו‪ :‬ושואל‬
‫ואי ס"ד עגלה ערופה טהורה היא‪ ,‬היעלה על הדעת‬
‫היא טהורה וחלבה טמא? ועונה היכא דערף מיערף‬
‫לא איצטריכא ליה‪ ,‬כי איצטריכא היכא דשחטה‬
‫מישחט‪ ,‬ושואל ותיהני ליה שחיטה לטהרה מידי‬
‫נבלה? ועונה לא צריכא שמתה מעצמה‪ ,‬ומדייק‬
‫מכלל דמחיים אסורה? ועונה אין‪ ,‬אמר רבי ינאי גבול‬
‫שמעתי ממתי אסורה ושכחתי‪ ,‬ונסבין חברייא למימר‬
‫ירידתה לנחל איתן היא אוסרתה‪:‬‬
‫הדרן עלך חטאת העוף‪:‬‬