לאספקת טרקטור תעשייתי ולאספקת שירותי תחזוקה עבורו

‫מכרז פומבי מס' ‪3/2017‬‬
‫לאספקת טרקטור תעשייתי ולאספקת שירותי תחזוקה עבורו‬
‫עיריית נשר מזמינה בזאת קבלת הצעות לאספקת טרקטור תעשייתי ולאספקת שירותי תחזוקה‬
‫עבורו‪.‬‬
‫ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במזכירות גזבר העירייה אצל הגב' סיגל מורנל‪ ,‬ברחוב דרך השלום‬
‫‪ ,20‬קומה ‪ ,2‬נשר‪ .‬טל'‪ 04-8299207 :‬עד ליום א' בתאריך ‪ 12/03/2017‬בשעה ‪ 15:00‬תמורת ‪₪ 400‬‬
‫שלא יוחזרו‪.‬‬
‫את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז‪ ,‬יש להגיש במסירה ידנית בלבד בלשכת מנכ"ל העירייה ברחוב‬
‫דרך השלום ‪( 20‬קומה ‪ )2‬נשר‪ ,‬במעטפה סגורה הנושאת ציון "מכרז פומבי מס' ‪ 3/2017‬וזאת עד‬
‫ליום ה' בתאריך ‪ , 23/03/2017‬בשעה ‪.12:00‬‬
‫עיריית נשר שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות‪ ,‬לרבות‬
‫ההצעה הנמוכה ביותר‪ .‬כמו כן‪ ,‬שומרת לעצמה עיריית נשר את הזכות לנהל משא ומתן ו‪/‬או לקיים‬
‫הליך תחרותי נוסף עם מי מהמציעים שהצעותיהם תימצאנה מתאימות‪.‬‬
‫בסתירה בין הוראות פרסום זה לבין הוראות ההסכם‪ ,‬ההסכם יגבר‪.‬‬
‫אברהם בינמו‬
‫ראש העיר‬