עלון דעת זקנים - פרשת "משפטים"

‫בס"ד‬
‫תל אבי ב ירושלים‬
‫‬
‫הדלקת נרות‪16:58 17:15 :‬‬
‫מוצאי שבת‪18:10 18:12 :‬‬
‫‪18:52 18:47‬‬
‫רבינו תם‪:‬‬
‫חיפ ה‬
‫‪1 7:03‬‬
‫‪18:11‬‬
‫‪18:47‬‬
‫באר שבע‬
‫‪17:15‬‬
‫‪18:12‬‬
‫‪18:49‬‬
‫גיליון מס'‪ 164 :‬פרשת‪ :‬משפטים‬
‫שבת קודש כ"ט שבט תשע"ז‬
‫(‪ 25‬בפברואר ‪)2017‬‬
‫"פני שבת נקבלה‬
‫כי היא מקור הברכה"‬
‫כל דיין הדן דין אמת‪ ,‬כאילו עוסק בתורה כל היום‪ ,‬ושותף במעשה בראשית! מורנו הרב שליט"א‬
‫פרשת משפטים‪ ,‬תשע"ז‬
‫בפרשתנו‪ ,‬פרשת משפטים‪ ,‬ישנם חמשים‬
‫ושלוש מצוות‪ ,‬ורובם ככולם בדיני ממונות של‬
‫בין אדם לחבירו‪ ,‬כגון נזיקין‪ ,‬גניבה ואבדה‪ ,‬שכר‬
‫שכיר‪ ,‬ממון של אויב ושונא‪ ,‬דיני עבד עברי‪,‬‬
‫ארבעה שומרים‪ ,‬יתום ואלמנה וכו'‪ ,‬כי משפטי‬
‫התורה הם חוקים ומשפטים צדיקים (פרשת ואתחנן)‬
‫ואין משפטי התורה נקמה בעולם‪ ,‬אלא רחמים‬
‫וחסד ושלום בעולם (רמב"ם רפ"ב מהלכות שבת)‪.‬‬
‫לדוגמא הדין הראשון בפרשה‪ ,‬מי שגנב ונמכר‬
‫להיות עבד עברי‪ ,‬שבזה מצילים אותו בכך שיגדל‬
‫בבית של תורה‪ ,‬ולא ימשיך במעשיו הרעים‪.‬‬
‫וכן גנב – משלם פי שנים‪ ,‬ואילו גזלן – רק את‬
‫מה שגנב‪ ,‬כי הגנב במעשיו הרעים מזלזל ואינו‬
‫מפחד מה' יתברך שהרי עושה את מעשיו בסתר‪,‬‬
‫ומאידך הגזלן עושה בגלוי ויש פחות חילול השם‬
‫בעיני הבריות‪ ,‬שהרי הוא משווה את ה' יתברך אל‬
‫הבריות‪ .‬וכן הגונב שה וכבש משלם ארבעה‪ ,‬ואם‬
‫גנב שור משלם חמשה‪ ,‬כי בגניבת שה וכבש הגנב‬
‫מתבזה בזה שנושאו על כתפו ובורח‪ ,‬ולכן משלם‬
‫פחות‪ .‬נמצא אם כן‪ ,‬שדיני ממונות אצל ה' יתברך‪,‬‬
‫יש בהם חסד ורחמים ולא נקמה חס ושלום‪.‬‬
‫ובזה מובן למה אין בתורה עונש של 'בית‬
‫סוהר'‪ ,‬אלא רק תשלום נזיקין או להימכר בתורת‬
‫עבד‪ ,‬וזאת משום שלשבת בכלא בין חבורת‬
‫אנשים קשים ומסוכנים‪ ,‬אין בכך תועלת‪ ,‬וזה רק‬
‫נקמה לשבור את הנפש‪ ,‬ואין רווח בכך לא לגנבים‬
‫ולא למזיקים‪ ,‬אבל קנס‪ ,‬מלקות ודיני עבד עברי‬
‫נותן לו מקום לחשוב על מצבו ועל עתידו‪ .‬וכשיש‬
‫תועלת הרי זה חסד ורחמים‪ ,‬בבחינת "משפטי ה'‬
‫אמת צדקו יחדיו"‪.‬‬
‫וחז"ל הקדושים לימדו אותנו‪ ,‬כל דיין שדן דין‬
‫אמת לאמיתו אפילו שעה אחת‪ ,‬נעשה שותף‬
‫לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית (שבת יוד‪ ,).‬וכאילו‬
‫למד תורה כל היום (מכילתא בפרשה‪ ,‬והובא בפרש"י בפרשת‬
‫יתרו)‪ .‬ועוד למדנו מחז"ל הקדושים (שמות רבה פרשה ל אות‬
‫כד) בשעה שהדיין יושב ודן באמת‪ ,‬כביכול מניח‬
‫הקדוש ברוך הוא שמי השמים‪ ,‬ומשרה שכינתו‬
‫בצידו‪ ,‬ע"ש (והובא ברמב"ן בפרשה)‪ .‬ומאידך‪ ,‬המזלזל‬
‫בדייני ישראל והולך לדייני עכו"ם וערכאות‬
‫שלהן‪ ,‬הרי זה חמור מאד‪ ,‬כי מזלזל בזה בתורת‬
‫ישראל‪ .‬והרמב"ם (ספכ"ו מהלכות סנהדרין) כותב עליו‪:‬‬
‫הרי זה רשע‪ ,‬וכאילו חירף וגידף והרים יד בתורת‬
‫משה רבינו‪ ,‬ע"ש (והובא להלכה בחו"מ סי' כו)‪ .‬ומשפט זה‬
‫שכותב הרמב"ם על מי שהולך לערכאות של‬
‫עכו"ם‪ ,‬משפט קשה הוא וחמוד מאד‪ ,‬ומכאן‬
‫רואים שעבירה זו היא חמורה מאד‪ .‬ולא מצינו על‬
‫מי שלא אוכל בשר כשר שדינו כמרים יד בתורת‬
‫משה רבינו ע"ה‪ ,‬ואילו כאן רואים שאיש כזה‪ ,‬יש‬
‫עליו דברים חמורים מאד‪.‬‬
‫ויתכן לבאר כוונת הדברים‪ ,‬שכאשר איש‬
‫מסויים – עם הארץ וקל דעת – שאין לו יראת‬
‫שמים והולך לערכאות‪ ,‬דהיינו לבית משפט‬
‫הדנים על פי השכל בלבד‪ ,‬הרי זה חמור מאד‪,‬‬
‫ונכשל בעבירות חמורות של בין אדם לחבירו ובין‬
‫אדם למקום וכדלהלן‪.‬‬
‫בין אדם למקום‪ ,‬בכך שרואים עליו שאינו‬
‫מקבל עליו עול תורה‪ ,‬ואינו מבין שמ ֶֹשה אמת‬
‫והתורה אמת והתורה מן השמים‪ .‬וכאשר ה'‬
‫יתברך מצוה אותנו על משפט צדק על פי התורה‪,‬‬
‫והאיש הזה עושה על פי השכל של עמי הארץ‪,‬‬
‫הרי זה חילול השם‪ ,‬ופוגע בכבוד שמים ומזלזל‬
‫בכבוד התורה‪ .‬וידוע מהרמב"ם (הלכות תשובה פ"ג ה"ח)‬
‫שהאומר אפילו על ִמלה אחת בתורה שמשה‬
‫רבינו ע"ה אמרו בפני עצמו‪ ,‬הרי זה כופר בתורה‪,‬‬
‫רחמנא ליצלן‪ ,‬ע"ש‪ .‬ועל אחת כמה וכמה כאשר‬
‫נותן כח לרשעים כאלה לעשות נגד התורה – נגד‬
‫תורת ה' יתברך‪ .‬וערכאות של עכו"ם דינם כדין‬
‫כנסיה של הנוצרים‪ ,‬שאסור להיכנס לשם גם אם‬
‫יבוא על ידי כך לאיבה ושנאה עם הגויים‪ ,‬כידוע‬
‫(עי' יבי"א ח"ב יור"ד סי' יא‪ ,‬וח"ז יור"ד סי' יב)‪.‬‬
‫בין אדם לחבירו‪ ,‬הרי זה דיני ממונות ויש בזה‬
‫תובע ונתבע‪ ,‬וכאשר הולך לערכאות של עכו"ם‪,‬‬
‫הוא מזיק וגוזל גם לאחרים כאשר מצד הדין על פי‬
‫התורה לא מגיע לו ולא כלום‪ ,‬וכגון בדיני ירושה‪,‬‬
‫או בדיני נזיקין‪ ,‬או בדיני נזקי שכנים‪ ,‬או בעסקים‬
‫של ממון וכן כל כיוצא בזה‪ .‬ועוון זה נשאר‬
‫לעולמים‪ ,‬ומזה יוצא גם לשון הרע ומחלוקות‪,‬‬
‫קנאה‪ ,‬שנאה וחילול השם‪ ,‬כי יתכן שהכל שקר‪,‬‬
‫ואיסור גזל נשאר כאן ומקטרג בראש‪ ,‬וצריך לחזור‬
‫בגלגול על כך‪ ,‬רחמנא ליצלן (עי' ביאורי הגר"א משלי יד)‪.‬‬
‫ועל אחת כמה וכמה שאסור לומר לעצמו על‬
‫פי השכל‪ ,‬אם הוא חייב או לא‪ .‬ולדוגמא‪ ,‬נהג‬
‫הסעות של ילדים – האם הוא צריך לקבל תשלום‬
‫מההורים על ימי החופש והחגים? וכן אם עשו‬
‫אירוע באולם והיתה בעיה מסוימת עם האורחים‬
‫– האם צריך לשלם על הכל? פועל בעבודה שגרם‬
‫נזק מסוים‪ ,‬או שזלזל בריווח מסוים – האם זה גזל?‬
‫מעביד – בעל העסק – שלא שומע ולא מתחשב‬
‫בזכויות הפועלים – האם זה גזל? וכן כאשר מכביד‬
‫בעבודה על הפועלים ועל אנשי הצוות – האם‬
‫יענש על כך מהשמים? – כל אלו הרי הם דיני‬
‫ממונות‪ .‬והנביא צועק (ירמיהו יז‪ ,‬יא)‪" :‬ע ֶֹׂשה ע ֶֹׁשר וְ ֹלא‬
‫ּוב ַא ֲח ִריתֹו יִ ְהיֶ ה נָ ָבל"‪,‬‬
‫ְב ִמ ְׁש ָּפט‪ַּ ,‬ב ֲח ִצי יָ ָמיו יַ ַעזְ ֶבּנּו‪ְ ,‬‬
‫רחמנא ליצלן‪ .‬ולפעמים גם הכרת הטוב שלא‬
‫עושים‪ ,‬זה כמו עוון גזל‪ .‬וכן כשלא אומרים 'תודה'‬
‫מכל הלב להורים ולחמות‪ ,‬הרי זה כמו גזל‪ ,‬וזה‬
‫ֹלוקים יִ ְׁשּפֹט"‪.‬‬
‫"ּב ֶק ֶרב ֱא ִ‬
‫ממש דיני ממונות – ְ‬
‫וידוע מרבינו החזו"א זיע"א שמביא באיגרות‪,‬‬
‫שלפעמים אדם חושב שהוא הנרדף והניזק‪,‬‬
‫ולהלכה הוא הוא הרודף הגדול‪ ,‬רחמנא ליצלן‪.‬‬
‫יתָך"‪,‬‬
‫"ּב ֶצ ֶדק ִּת ְׁשּפֹט ֲע ִמ ֶ‬
‫והפסוק אומר (ויקרא יט‪ ,‬טו)‪ְ :‬‬
‫כלומר להיות כמו שופט ודיין שדן דין אמת – הדיין‬
‫שומע את שני הצדדים ביחד תמיד (עי' סנהדרין ז‪,):‬‬
‫הדיין צריך לחזור על דבריהם של התובע והנתבע‬
‫לפני שפוסק את הדין (חו"מ סי' יז)‪ .‬ואם מספר הבעל‬
‫דין את הבעיות והמשא ומתן שלא בפני בית הדין‪,‬‬
‫הרי זה לשון הרע! ומרן רבינו הגדול זיע"א פלפל‬
‫הרבה בגברא אלימא‪ ,‬אם מותר לקבל עדות שלא‬
‫בפניו (יבי"א ח"א יור"ד סי' א)‪ .‬וחז"ל הקדושים מעדיפים‬
‫תמיד לעשות פשרה עם שני בעלי הדין‪ ,‬בבחינת‬
‫מים פושרים‪ ,‬לא חמים ולא קרים (סנהדרין ו‪ ,).‬וכולם‬
‫שמחים ומרוצים‪ ,‬ומתקדש בזה שם שמים‪ ,‬אהבה‬
‫ואחוה שלום ורעות‪ .‬וידוע מרבינו החפץ חיים‬
‫הקדוש זיע"א‪ ,‬שהמוותר בדיני ממונות ומוחל‬
‫מחילה גמורה‪ ,‬יקבל מה' יתברך מנה אפיים!‬
‫‪1‬‬
‫המרכז‪ :‬רח' החי'ם ‪ ,4‬תל גיבורים חולון | מוקד‪ | 03-50-111-50 :‬פקס'‪03-50-111-25 :‬‬
‫ת‪.‬ד‪ 180 .‬חולון | ‪ | Email: [email protected] | www.haravrabi.co.il‬לתגובות והערות וכן לקבלת העלון מדי שבוע לבית הכנסת‪ ,‬או במייל‪ ,‬ניתן לפנות בכתובת הנ"ל‬
‫בא להיות‬
‫חלק‬
‫מקהילה‬
‫רוחנית‬
‫גדולה‬
‫וואטסאפ‬
‫החיזוק‬
‫היומי ‪052-7680007‬‬
‫החיזוק היומי גם בשמיעה בטלפון‬
‫בכל מקום ובכל זמן‬
‫להצטרפות‪ :‬שלח‬
‫את המילה הצטרפות‬
‫ושמור את המספר‬
‫ברשימת אנשי הקשר‬
‫שלך!‬
‫חייג‪052-7680007 :‬‬
‫[בעלות שיחה רגילה]‬
‫הבהרה‪ :‬השימוש באינטרנט בין במחשב ובין בטלפון נייד‪ ,‬מסוכן ואסור על פי ההלכה! אנו פונים רק למי שכבר מחזיק אינטרנט באישור‪ ,‬ועם הגנה המתאימה על פי ההלכה!‬
‫ושמו של המנוע הטוב ביותר‪,‬‬
‫הוא‪' :‬אשה'!‬
‫שלום וברכה מורי ורבותי!‬
‫אחד הדברים בהם דשנו בעבר – הן בשיחותינו המשותפות הכתובות והן בשיחותינו‬
‫בעל פה – הוא מהותה וסוד אישיותה של האשה‪.‬‬
‫ניתן לומר שזהו אחד מהנושאים שממש כבר קשה לדבר עליו‪ ,‬משום שכל כך הרבה‬
‫חזרנו ודשנו בו‪ ,‬עד שהיינו רוצים כבר להתרענן בנושא חדש ומעניין יותר‪ .‬אולם‪ ,‬לאור‬
‫המקרים הרבים השבים ומגיעים אלינו‪ ,‬והשאלות הנושאות את אותה תשובה‪ ,‬אשר‬
‫מתחדשות חדשים לבקרים‪ ,‬נאלץ לדבר על הנושא הזה גם היום‪ ,‬ונקווה שזו תהיה הפעם‬
‫האחרונה לתקופה הקרובה‪...‬‬
‫מה שמפתיע בנושא הזה ‪ -‬הוא ‪ -‬שלא רק ציבור הגברים מתקשה להפנים את טבעה‬
‫וכישוריה של האשה‪ ,‬אלא אף ציבור הנשים עצמו מדשדש בכך‪ .‬והיום ננסה יחד בעזרת‬
‫ה' לחדד את הדברים‪ .‬אולי נצליח לפתור עוד אי אילו בעיות ואי הבנות שהולכים‬
‫להתעצם ולעלות על פני השטח בתקופה הקרובה‪.‬‬
‫וכלפי מה הדברים אמורים?‬
‫כמעט ללא יוצא מן הכלל‪ ,‬בכל מקרה בו מגיעים בני זוג לכבוד הרב‪ ,‬הבעל מספר‬
‫פחות או יותר את הסיפור הבא‪ :‬התחתנתי איתה‪ ,‬היא היתה מדהימה‪ ,‬אשת חיל נפלאה‪,‬‬
‫עוזרת‪ ,‬נותנת כתף‪ ,‬תומכת ולאורך כל הדרך רק מחייכת‪ .‬והנה‪ ,‬לפתע פתאום‪ ,‬בגלל‬
‫אי הבנה קטנה‪ ,‬או לחילופין בגלל מעשה לא הגון מצידי‪ ,‬אבל מעשה קטן באמת‪ ,‬היא‬
‫מתהפכת מקצה לקצה ומוציאה מתוכה כמויות של רוע שלא הכרתי ושלא האמנתי‬
‫שקיימים בה‪ .‬היום אני מבין שכל הטוב אותו הציגה בפני לפני החתונה ומיד לאחריה‬
‫היה סוג של צביעות‪ ,‬כי לא יתכן שעם רוע שכזה ניתן היה להראות את אותו טוב כביכול‪.‬‬
‫האשה‪ ,‬לעומתו‪ ,‬רק מספרת עד כמה היה לה פעם בעל נפלא‪ ,‬אוהב‪ ,‬מעריך ומוקיר‪.‬‬
‫ואיך ברגע אחד‪ ,‬ולא ברור למה‪ ,‬שינה את עורו‪ ,‬מדבר בצורה לא יפה‪ ,‬מתנהג בצורה‬
‫בוטה‪ ,‬ואף על הגבול המתעלל נפשית ומילולית‪.‬‬
‫מה שקורה שם באמת‪ ,‬בדרך כלל‪ ,‬הוא כך‪ :‬גם הגבר וגם האשה באו מבתים טובים‬
‫פחות או יותר‪ .‬שניהם החליטו להקים את חייהם ‪ -‬עוד בטרם הקימו את ביתם ‪ -‬בצורה‬
‫הגונה‪ ,‬טובה ויפה‪ .‬הם עשו ככל יכולתם להרעיף טוב על כל הסובבים אותם‪ ,‬ומתוך‬
‫אותה כוונה גם התחתנו‪ .‬היתה להם מטרה ועדיין היא מקננת בקרבם‪ ,‬להעניק טוב לרעהו‬
‫ולהפוך את הבית המוקם לגן עדן עלי אדמות‪.‬‬
‫ואז‪ ,‬ממש בלי כוונה‪ ,‬מתוך הררים של טוב לב וכוונות טוב פולט הבעל מילה‪,‬‬
‫שבאמת אבל ממש באמת לא היה אמור לפלוט אותה‪ .‬הוא בסך הכל הזכיר לרעייתו‬
‫שאחד מהטבעים הקשים לעיכול שלה מזכיר באופן מבהיל את מרת אמה ואולי אפילו‬
‫את הסבתא היקרה‪ .‬לחילופין‪ ,‬הוא מעווה קלות את פניו בחוסר רצון ובחוסר שליטה‬
‫מהמאכל אותו הכינה אמש‪ .‬האשה לקחה את הדברים לתשומת לבה או ליתר דיוק –‬
‫לתשומת נפשה 'עד דכדוכה של נפש'‪ ,‬ומיד העניקה לבעלה מיתר גינויים עסיסיים אותם‬
‫שמעה בימי חורפה מחברות לכיתה‪ .‬הבעל ההמום לא טומן ידו בצלחת ומיד הוא מחזיר‬
‫בדיוק כפי שהחזיר הוא בזמנו לאותם חברים בכתה המקבילה‪ .‬ומכאן האש מתלקחת‪,‬‬
‫וכל אחד מצליח להוציא מעצמו את הרע שאף הוא בעצמו לא ידע על קיומו‪ .‬ויחד‬
‫מגיעים‪ ,‬במקרה הטוב‪ ,‬לשולחן הדיונים ברבנות‪ ,‬ובמקרה הגרוע ביותר – משלימים עם‬
‫זה וחיים כחתול ועכבר לאורך ימים ושנים‪.‬‬
‫מהיכן זה נובע? איך זה מתחיל?‬
‫בכל אחד מהמקרים הללו תמיד מתלונן הבעל ומראה עד כמה בטעות הראשונה‬
‫הקטנה וחסרת שימת הלב שביצע לא היתה הצדקה לכל אותה מהומה שהוקמה על ידי‬
‫רעייתו‪ .‬בעוד הגברת שבה ומסבירה עד כמה היא אינה מסוגלת להאמין כי לאחר שנים‬
‫יפות כל כך של חיי נישואין פורחים תזכה מבעלה לקיתונות רותחים שכאלה‪.‬‬
‫האמת נמצאת אי שם באמצע‪ ,‬והיום נלמד עליה ונבין את ההתפתחות שלה‬
‫['אבולוציה' בלע"ז‪ ,‬ומומלץ להשתמש במילה זו לצרכים אלו בלבד‪.]...‬‬
‫נעזוב לרגע את הבעל והאשה המתווכחים וניגש לפרשיותינו‪ ,‬פרשיות קבלת התורה‪.‬‬
‫ֹאמר‬
‫בפרשה החולפת אומר הקדוש ברוך הוא למשה בהזמנה לקבלת התורה‪ּ" :‬כֹה ת ַ‬
‫לְ ֵבית יַ ֲעקֹב וְ ַתּגֵ יד לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל" (שמות יט‪ ,‬ג)‪ .‬המדרש רבה במקום מסביר שבית יעקב אלו‬
‫נשות ישראל‪ ,‬בעוד בני ישראל הם הגברים שבעם‪ ,‬ולשאלת המדרש מדוע הקדים הקדוש‬
‫ברוך הוא את הנשים לפני הגברים עונה המדרש שלוש תשובות‪:‬‬
‫א) בהיות והנשים זריזות בקיום המצוות יותר מהגברים‪.‬‬
‫ב) בהיות ומופקדות הן על חינוכם של הילדים‪.‬‬
‫ג) אמר הקדוש ברוך הוא‪ :‬בעבר בבריאת העולם‪ ,‬כאשר ביקשתי מהאדם שלא לאכול‬
‫מעץ הדעת‪ ,‬שמעה זאת חווה רק לאחר שקיבל האדם הוראה זו‪ ,‬ומשום כך נפגעה‬
‫והחטיאה אותו באכילת פרי עץ הדעת‪ .‬אמר ה' יתברך‪ ,‬אם גם היום אקדים את הגברים‬
‫לנשים‪ ,‬תיפגענה הנשים מאותו מהלך ויחטיאו את הגברים‪ .‬לפיכך‪" ,‬כה תאמר לבית‬
‫יעקב"‪ ,‬אלו הנשים‪ ,‬ורק לאחר מכן – "ותגיד לבני ישראל"‪ ,‬אלו הגברים‪.‬‬
‫הרב אליהו רבי ראש הכולל‬
‫ודברי המדרש לכאורה תמוהים‪ .‬מחד‪ ,‬אנו משבחים ומהללים את האשה ומספרים‬
‫שהיא הזריזה במצוות יותר מהאיש‪ .‬כמו כן‪ ,‬אנו מעניקים בידה את שרביט ההנהגה‬
‫והחינוך של הילדים‪ .‬כאשר מאידך‪ ,‬אנו מתייחסים אליה כאל אחת אשר למען 'משחק‬
‫כבוד' מסוגלת לאבד את כל עולמה ועולמם של בעליה וילדיה‪ .‬מה שמשאיר אותנו‬
‫די נבוכים בהבנת נפשה ואופייה של האשה‪ ,‬ובפרט לאור הזהירות המופלגת בה נוהג‬
‫האלוקים בכבודה‪.‬‬
‫והביאור לכך הוא‪ :‬שבכדי להפוך את העולם למושלם וטוב יותר יצר הקדוש ברוך‬
‫הוא יצירה פלאית‪ ,‬הלוא היא האשה‪ ,‬אשר בכחה להניע ולהכפיל את כל הנתון לחלקה‬
‫פי מאה מגודלו המקורי‪ .‬אם מנוע יכול להפוך כמה טיפות דלק למאה כוחות סוס‪ ,‬הרי‬
‫שאשה יכולה להפוך מילה או תובנה למאה 'כחות אשה'‪.‬‬
‫לשם דוגמא‪ ,‬יכולה האשה לשוב משיעור תורה בו למדה על מעלה רוחנית גבוהה‬
‫ככל שתהיה‪ ,‬גם אם המדובר הוא בהנהגה שנועדה ליחידות שבדור‪ .‬והיא בשלהבת אש‬
‫קודש תכפיל את כחה של המצווה בעיניה ובעיני כל משפחתה‪ ,‬תהפוך אותה לאורח‬
‫חיים‪ ,‬ותגרום לכל בני הבית לקבל את אותה דרגה רוחנית גבוהה כדבר המובן מאליו‪.‬‬
‫בדיוק מאותה סיבה זכתה האשה והיא המופקדת על חינוכם של הילדים‪ ,‬כי הלוא‬
‫ילד יכול להבין מסך כל שיחות המוסר אותם שומע ומעורב אולי אחוז אחד בלבד‪ .‬כך‪,‬‬
‫שכאשר מעניקה לו האשה את אותה תובנה בהכפלה של מאה‪ ,‬יש די והותר באחוז‬
‫הבודד אותו הוא מפנים כדי ללמדו את אותו מושג אשר על פיו נקבע חינוכו ועתידו‬
‫של היניק‪.‬‬
‫זו גם הסיבה שבשנות הזעם‪ ,‬בזמן האינקוויזיציה ודומיה‪ ,‬היה ציבור הנשים הראשון‬
‫שקפץ לכבשן האש למען יחוד שמו יתברך‪ .‬הן ראו את ההוראה של "יהרג ואל יעבור"‬
‫כדבר המובן מאיליו‪ ,‬וזנקו בהתלהבות לתוככי הלהבות למען קדושת שמו יתברך‪.‬‬
‫ונעבור לחיי היום יום – ניטול כדוגמא את ההבדל בין ההורים כאשר מסבירים הם‬
‫לבנם הקטן על האיסור לשחק בכדור במדרכה על שפת הכביש‪ .‬בעוד האבא יסביר לבן‬
‫פעם אחת שזה מסוכן‪ ,‬ואם עוד פעם אחת יראה אותו משחק כאן יעניק לו מנחת זרועו‪.‬‬
‫תבוא האמא ותספר לקטן על יוסי ששיחק בכדור ליד הכביש‪ ,‬ולאחר שהכדור התגלגל‬
‫רדף אחריו יוסי‪ ,‬ואז הגיע אוטו גדול גדול גדול ו'דרך' ליוסי על הרגל‪ ,‬ויוסי שכב בבית‬
‫החולים כמה חודשים ועבר אפילו כמה ניתוחים מסוכנים עם סכינים מאד חדים ומאד‬
‫גדולים‪ .‬ההכפלה הזו באיזשהו מקום מעניקה לילד את הזכות להבין גם במוחו הדל עד‬
‫כמה מסוכן הוא אותו מעשה‪.‬‬
‫ונשוב לענייננו‪ .‬תמיד כאשר מתלוננים הבעלים על המעשה הקטן שעשו או המילה‬
‫הפוגענית 'המינימלית' אותה הוציאו מפיהם‪ ,‬אשר גרמה לאשה לשנות את מזגה או‬
‫להתייחס לכך כאילו כפו עליה "הר של נאצות" כגיגית‪ .‬הרי שבאותו משפט בעצם אומר‬
‫לנו הבעל‪" :‬קיבלתי אשה בריאה‪ ,‬אשר נוהגת בדיוק על פי האופי אותו חננה הבורא‬
‫יתברך‪ ,‬מנוע מושלם"‪.‬‬
‫הקדוש ברוך הוא לא מנסה לשנות את טבען של הנשים‪ ,‬ולא משכנע אותן לשמוע‬
‫מהבעל ביראת כבוד את מהלך קבלת התורה ובכל זאת שלא להיפגע‪ .‬כביכול אומר הוא‪:‬‬
‫"אני רק צריך להיזהר שלא לגרום לאותו טבע להרס העם"‪.‬‬
‫אם אתה כבעל חושב שאשתך במקום להכפיל כל דבר פי מאה בכחה עושה זאת פי‬
‫מאתיים או שלוש מאות‪ ,‬הרי שזכית למנוע רב עוצמה שאיתו תוכל להשתמש לטובה‬
‫ולהגיע ליעדים הרבה יותר מכל איש ישראל אחר‪ ,‬אתה אמור להיות שמח ומאושר‬
‫בשל כך‪...‬‬
‫אולם‪ ,‬המאמר הזה מופנה גם ובעיקר לציבור הנשים‪ .‬זה נכון שיצר אתכן הקדוש‬
‫ברוך הוא כמנוע רב עוצמה שיכול להפוך תמיסת דלק לבין מאה לשלוש מאות 'כחות‬
‫אשה'‪ .‬זה נכון שמאחר וזו אותה יצירה שיצר בורא העולם הרי שזו היצירה הטובה ביותר‬
‫ועמה יש להתמודד ולהשלים‪ .‬וזה גם נכון שעל הבעל להפנים זאת‪ ,‬לנהוג בהתאם ולא‬
‫לרטון לרגע על המורכבות המופלאה הזו‪.‬‬
‫אבל אנא! דבר אחד קחו נא לתשומת לבכן בטרם 'תהפכו את הבית' ותעקרו את הבעל‬
‫ממקום חיותו – תבינו ותפנימו יותר שהמילים שהתקבלו באוזניכן והתחושות המפעמות‬
‫בלבכן הן לא בדיוק מה שהוציא הבעל בשפתיו או שרמז בתנועותיו‪ .‬התחושה כפי‬
‫שמתקבלת אצלכן היא משהו חריף פי כמה מהגודל האמיתי אשר יצא מכיוונו של הבעל‪.‬‬
‫מה שאומר‪ ,‬שגם אם הבעל צריך להתחנך ולהיזהר עוד יותר בלשונו‪ ,‬הרי שלעת עתה‬
‫התגובה המגיעה לו היא תגובת הקול היוצא מפיו אל 'המיקרופון' ולא תגובה אל הקול‬
‫היוצא מצידו השני ברמקול רב המימדים שבחלקכן‪.‬‬
‫בברכה‪ ,‬בתפלה ותקווה שלא נצטרך לשוב ולדון בנושא מדהים זה בתקופה הקרובה‪,‬‬
‫ושנזכה להבנה ברורה שבהפנמת הדברים שיהיו לאורח חיים לכל אחד ואחד‪/‬ת מאתנו‬
‫ייפתרו לפחות תשעים ושמונה אחוז מבעיות שלום הבית הידועות והלא ידועות לנו‪.‬‬
‫ובא לציון גואל‪ ,‬אמן‪.‬‬
‫ברוכים תהיו!‬
‫‪2‬‬
‫ארגון‬
‫השידוכים‬
‫שע"י מוסדות הרב חיים רבי שליט"א‬
‫ארגון שידוכים | שלום בית | חינוך הילדים‬
‫שע"י מוסדות הרב רבי‬
‫"הבית השלם"‬
‫‪03-5011150‬‬
‫שלוחה ‪6‬‬
‫במוקד‪:‬‬
‫ניתן להרשם גם באתר‪www.haravrabi.co.il :‬‬
‫ובמייל‪S @ b e n h a z m a n i m . c o . i l :‬‬
‫המוקד מאויייש‬
‫ע"י שדכנית מיומנת‬
‫ומנוסה‪ ,‬ומופעל‬
‫בצורה דיסקרטית‬
‫וביעילות מירבית‬
‫מדברי מרן‬
‫הגאון רבי‬
‫צריך להזהר מכל דבר שאינו טהור‪ ,‬ובמיוחד מהאייפונים הרשעים האלה וממחשבים‪,‬‬
‫שליט"א‬
‫ראש ישיבת‬
‫כסא רחמים‬
‫וגם אם אתה אומר "אני מחפש בו דברים טובים"‪ ,‬אבל פתאום יקפצו לך דברים אחרים‪ ...‬הדבר הזה‬
‫מאיר‬
‫מאזוז‬
‫אסור להשתמש במחשב טמא ופסול‪,‬‬
‫מחריב בתים‪,‬‬
‫שאל את הרב‬
‫חלומו של גבאי‪...‬‬
‫שאלה‪ :‬חלמתי שספר תורה שהיה מונח על‬
‫התיבה‪ ,‬מעד וכמעט נפל‪ ,‬וברוך השם ברגע האחרון‬
‫הצילו אותו והוא לא הגיע לריצפה‪ֵׁ ,‬שאלתי האם‬
‫צריך להתייחס לחלום הזה?‬
‫יש לציין שאני גבאי בית כנסת‪ ,‬ובדיוק אנחנו‬
‫מזמינים כעת תיבה חדשה לספר תורה‪.‬‬
‫תשובה‪ :‬חלום טוב וחיים טובים‪ .‬ויתכן שהפתרון‬
‫לחלום זה הוא דווקא לגבאי היקר הי"ו‪ ,‬שבא ללמד‬
‫אותנו לעשות כל יום שיעורי תורה בבית הכנסת‪,‬‬
‫ובפרט בשבת קודש‪ ,‬ולא למהר‪ ,‬לא לקצר ולא כלום‪.‬‬
‫וזהו בעצם תפקיד גבאי בית הכנסת‪ ,‬להרבות‬
‫תורה ומצוות ושיעורי תורה כמה שיותר‪ ,‬ואם חס‬
‫ושלום ממעט בתורה‪ ,‬סופו יורש גיהנם‪ .‬וכשמרבה‬
‫תורה ויראה‪ ,‬ומראה לכולם שהוא אינו קובע בבית‬
‫הכנסת‪ ,‬אלא שרב בית הכנסת הוא הקובע תמיד‪,‬‬
‫הרי זה מקדש שם שמים‪ ,‬ואשריו ואשרי חלקו‪.‬‬
‫‬
‫הוצאת מתקן הכביסה לחצר הבית בשבת קודש‬
‫שאלה‪ :‬אדם שתלה כביסה בבית על מתקן‬
‫הכביסה לפני שבת קודש משום שירד גשם‪ ,‬והנה‬
‫בשבת קודש זרחה השמש‪ ,‬וכעת הוא רוצה להוציא‬
‫את המתקן עם הבגדים אשר עליו לחצר הבית‪ ,‬האם‬
‫מותר לעשות כן‪ ,‬או שיש בזה בעיה של מוקצה או‬
‫מראית העין?‬
‫תשובה‪ :‬מותר בשבת קודש לעשות כן‪ ,‬שהרי‬
‫ידוע שבכביסה אין דין מוקצה גם כשזה רטוב‪ ,‬אלא‬
‫שאסור לטלטל משום 'שמא יסחוט'‪ ,‬אולם על ידי‬
‫שניים‪ ,‬מותר‪ .‬וכן כביסה לחה שאין בה רטיבות‬
‫ממש‪ ,‬ואין בה 'שמא יסחוט'‪ ,‬מותר אף לטלטל (חזו"ע‬
‫שבת ח"ג דף פז)‪.‬‬
‫ומצד מכין משבת לחול גם אין איסור‪ ,‬ודומה‬
‫זה לכלי שמלאכתו להיתר שמותר לטלטלו בשבת‬
‫קודש גם מהחמה לצל (אור"ח סי' שח סע' ד)‪ ,‬ובנידון שלנו‬
‫מהצל לחמה‪ .‬וכידוע‪ ,‬שמעשה קל בעלמא שהרווח‬
‫בו גדול‪ ,‬וכגון להוציא עוף או בשר מהמקפיא בשבת‬
‫כדי שיהא מופשר בצאת שבת‪ ,‬אין בו איסור משום‬
‫מכין משבת לחול (חזו"ע שבת ח"ב דף תמז)‪.‬‬
‫וכן מצד לשטוח בגדים בשבת‪ ,‬גם אין איסור‪ ,‬משום‬
‫שהבגדים כבר שטוחים ועומדים‪ .‬ולהוציאם החוצה‬
‫מהצל לחמה‪ ,‬אין זה כלול בגזירת חז"ל הקדושים‪,‬‬
‫ודומה זה לבגד יבש ממש‪ ,‬שמותר לשוטחו בשבת‬
‫(עי' הל"ע ח"ג דף ריט)‪ .‬וכמובן שמיתקן הכביסה עצמו אינו‬
‫מוקצה בשבת קודש‪.‬‬
‫שיעור תורה לנשים בבית‬
‫שאלה‪ :‬האם מותר לעשות שיעורי תורה לנשים‬
‫בבית‪ ,‬או שעדיף להימנע מטעמי צניעות?‬
‫תשובה‪ :‬עדיף להימנע ולא לעשות בבית שיעורי‬
‫תורה – לא לגברים‪ ,‬לא לנשים‪ ,‬לא לנערים וכן כל‬
‫יוצא בזה‪ .‬הבית מיועד למשפחה בלבד‪ ,‬ובית‪-‬הכנסת‬
‫ובית‪-‬המדרש מיועדים לתפילה ולשיעורי תורה‪.‬‬
‫כמובן שבבית של זוג הורים מבוגרים בלבד‪ ,‬הרי‬
‫זה קל יותר‪ ,‬וכפי הצורך והעניין בהוראת חכם‪ ,‬יש‬
‫להקל‪ ,‬אבל באופן כללי יש ליזהר בזה מאוד (ועי' בגמרא‬
‫סוכה נא סע"ב)‪ .‬ובפרט כאשר הבעל או האשה מתנגדים‬
‫לכך‪.‬‬
‫שיטת‬
‫מחריב משפחות‪,‬‬
‫מחריב אנשים‪,‬‬
‫ומביא חרבן ושממה שאי אפשר לתאר!!!‬
‫שאלות ותשובות ממורנו הרב שליט"א ניתן לשלוח שאלות בפקס‪03-5011125 :‬‬
‫או במייל‪ [email protected] :‬או באתר‪www.haravrabi.co.il :‬‬
‫ומכאן לזוגות צעירים‪ ,‬ובפרט חתנים וכלות‪ ,‬שאין‬
‫להם להביא אל ביתם חברים וחבירות לאכול יחד‪ ,‬או‬
‫לסעוד את סעודת השבת‪ ,‬אלא רק לבני הבית וקרובי‬
‫המשפחות בלבד‪.‬‬
‫לבנים עם כיס לגברים‬
‫שאלה‪ :‬האם מותר לגבר ללבוש לבנים מסוג‬
‫"בוקסר" שאינו מכיל כיס‪ ,‬או שיש חובה ללבוש רק‬
‫לבנים מסוג "משולש" המכיל כיס‪ ,‬וכיצד הכי טוב‬
‫לנהוג למבקש להתקדש בכך?‬
‫תשובה‪ :‬איני מבין בכל הסוגים האלו שציינת‪,‬‬
‫והעיקר שהבגד יעזור לישוב הדעת‪ ,‬ואין נגיעה‬
‫בשוקיים‪ ,‬ואין טירדה‪ ,‬וזה מצוין‪ .‬ובאמת למי‬
‫שמתאים מידה גדולה‪ ,‬גם זה מצוין‪.‬‬
‫ויתכן שעדיף כעין כיס גם מטעמי בריאות‪ ,‬שהרי‬
‫כיס מונע לחץ וחיכוכים מיותרים‪ ,‬וכן חשש של‬
‫חימום והשחתה וכיוצא בזה (כמבואר במשנ"ב סי' עד ס"ק כ)‪.‬‬
‫בגד צמוד בלי כיס מתאים ומצוה לנשים‪ ,‬כדי‬
‫לדעת על הטהרה‪ ,‬כידוע (עי' יור"ד סי' קצ סע' א)‪.‬‬
‫אחרי צבא – לעבוד או ללמוד?‬
‫שאלה‪ :‬אני חזרתי בתשובה‪ ,‬וברוך השם סיימתי‬
‫את השירות הצבאי שלי לפני כשלושה שבועות‪.‬‬
‫מחשבתי היתה חצי יום לעבוד וחצי יום ללמוד‪ ,‬אבל‬
‫הלב שלי לא נותן לי לעשות כן‪ ,‬ואני מאוד מעוניין‬
‫ללמוד תורה כל היום‪ ,‬מכיוון שלא טעמתי זאת אף‬
‫פעם (וגם מכיוון שכל הניסיונות למצוא עבודה עלו בתהו‪ ,‬וכנראה שזה סימן‬
‫מהקדוש ברוך הוא)‪ֵ ,‬שׁאלתי האם אפשרי להקים בית בלי‬
‫בעיות בפרנסה‪ ,‬כאשר נמצאים בישיבה ואין הכנסה‬
‫אחרת מלבד ההשתדלות שהאשה עושה (אני לא נשוי)?‬
‫תשובה‪ :‬רואים שיש לך לב טהור! עצה טובה‪,‬‬
‫תבוא ללמוד אצלנו כל היום‪ ,‬ממש כמו אברך!‬
‫ובפרט שאתה רווק‪ ,‬וגיל הרווקות גיל מסוכן ליצר‬
‫הרע‪.‬‬
‫ולגבי הפרנסה‪ ,‬תמיד יש בעיות בפרנסה‪ ,‬וזו‬
‫"ּבזֵ ַעת ַא ֶּפיָך ּתֹאכַ ל לֶ ֶחם וגו'"‪ .‬יש‬
‫קללה משמים – ְ‬
‫משפחות שהבעל והאשה עובדים ומרוויחים עשרים‬
‫אלף שקל בחודש ותמיד הם בחובות בבנק ובחנות‪,‬‬
‫או שאין להם שלום בית‪ ,‬וזה גרוע מהחובות‪.‬‬
‫לכן תתחתן עם התורה‪ ,‬וכשיגיע הזמן תתחתן עם‬
‫כלה נאה וחסודה‪ ,‬ואחרי החתונה תעבוד כפי המצב‬
‫והצורך‪ ,‬וה' איתך!‬
‫עצות טובות לקום בבוקר בהשכמה לתפילה‬
‫שאלה‪ :‬מאז ימי החורף הקרים‪ ,‬קשה לי מאוד‬
‫לקום בבוקר לתפילה‪ ,‬וגם כתוצאה מכך אני מאחר‬
‫לעבודה‪ ,‬וזאת על אף שאני משתדל לישון בשעה‬
‫סבירה‪ .‬אפשר לקבל בבקשה ממורנו הרב שליט"א‬
‫עצות כיצד לקום בזריזות לתפילת שחרית?‬
‫תשובה‪ :‬ראשית‪ ,‬יש ללמוד את הנושא‪ ,‬ולהבין‬
‫כמה גדולה מעלת הקם ומשכים בבוקר לתפילה‪,‬‬
‫שזה כמו קרבן ממש‪ ,‬ומכפר על העוונות‪ .‬וכן‬
‫אמירת הקרבנות מלה במלה הרי זה מכפר לנו על‬
‫כל העוונות שלנו (תענית כז‪ .):‬וכן מעלת אמירת פסוקי‬
‫דזמרה‪ ,‬שזוכה על ידי כן לגן עדן (שבת קיח‪ ,):‬וכן על‬
‫זה הדרך‪.‬‬
‫החדשה יצאה לדרך‪...‬‬
‫ועוד במסכת אבות (פ"ג מ"י)‪ ,‬שינה של שחרית‪,‬‬
‫חס ושלום מוציאה וכו'‪ ,‬וזה מסוכן‪ .‬ובנוסף לכך גם‬
‫מאחר לעבודה‪ ,‬ועבירה גוררת עבירה‪ .‬אלא יש לקום‬
‫ֵ‬
‫בהשכמה‪ ,‬ולכוון שזה קרבן לכבוד ה' יתברך‪ ,‬ובעצם‬
‫זה יותר מקרבן למבינים! וכדאי לשטוף פנים וידיים‬
‫דוקא במים קרים‪ ,‬וזה כעין קרבן מהודר‪ ,‬ועושה רעש‬
‫גדול בשמים‪.‬‬
‫ועוד עצה טובה מאד‪ ,‬שלא לאכול ארוחת ערב‪,‬‬
‫שדבר זה הוא מיותר לגמרי‪ .‬מספיק קופסת 'לֶ ֶבּן'‪ ,‬או‬
‫תפוח עץ וכיוצא בזה‪ ,‬ושלום על ישראל‪ .‬פת שחרית‬
‫מצוה‪ ,‬פת ערבית עבירה! וכאשר ישנים עם בטן‬
‫ריקה‪ ,‬קמים בזמן מצוין‪ .‬וחז"ל הקדושים אומרים‬
‫(ב"מ קז‪ ,):‬שבפת שחרית יש כח לבטל שמונים ושלוש‬
‫מחלות‪ ,‬ע"ש‪.‬‬
‫טיפולים רגשיים‬
‫‪ ‬שאלה‪ :‬מהי דעת התורה אודות טיפולים‬
‫רגשיים?‬
‫תשובה‪ :‬אם אין ברירה אחרת‪ ,‬מומלץ מאד לעבור‬
‫טיפולים אלו‪ ,‬אולם יש לדעת שהאמונה היא הטיפול‬
‫הרגשי הגדול ביותר‪ .‬והמתחזק באמונה שהכל‬
‫מהשמים והכל לטובה‪ ,‬יהיה בריא בנפשו עשרת‬
‫מונים מכל מיני טיפולים אחרים למיניהם‪.‬‬
‫שיעור תורה פעם בחודש – הבעל ואשתו יחד‬
‫‪ ‬שאלה‪ :‬אשה שרוצה ללכת עם בעלה לשיעור‬
‫תורה‪ ,‬להתחזק ולקבל יראת שמים‪ ,‬ואילו בעלה‬
‫מצדו מתנגד לכך‪ ,‬בטענה שצריך מחר להשכים קום‬
‫לתפילה ולשאר סידורי היום‪ ,‬עם מי הצדק?‬
‫תשובה‪ :‬אם יוצאים בעל ואשתו פעם בחודש‬
‫לשיעור תורה‪ ,‬זה נפלא! וכנראה שבאופן כזה יש‬
‫טעם שהבעל יקבל את זה באהבה‪ ,‬וילך עם רעייתו‬
‫לקבל חיזוק ויראת שמים‪.‬‬
‫ללכת לאירוע מעורב של אחיו‬
‫‪ ‬שאלה‪ :‬מי שאחיו מתחתן והאירוע מעורב‪,‬‬
‫האם מותר לו ללכת לאירוע זה או להימנע?‬
‫תשובה‪ :‬לחתונה של האח חובה ללכת‪ ,‬ולכבדו‬
‫ולשמוח איתו‪ .‬ואם אפשר להשפיע על התקליטן‪,‬‬
‫ואפילו תמורת סכום כסף‪ ,‬שישמיע חצי שעה עד‬
‫שעה שירי קודש‪ ,‬כאשר רק הגברים רוקדים לכבוד‬
‫החתן היקר‪ ,‬ואילו הנשים יעמדו בצד‪ ,‬הרי זה דבר‬
‫גדול מאד‪ .‬וכל דקה שאין שירי עגבים וריקודים‬
‫מעורבים‪ ,‬יש לקדוש ברוך הוא שמחה גדולה מכך‪.‬‬
‫ולגבי השהות שם בזמן שיש ריקודים מעורבים‪,‬‬
‫כמובן שלאשה אין איסור לשהות שם‪ ,‬אולם הבעל‬
‫לא יעמוד בקרבת מקום‪ ,‬אלא ישב במקום המוקף‬
‫מחיצות‪ ,‬או שיצא מחוץ לאולם‪.‬‬
‫ולענין הבאת הילדים לאירוע כעין זה‪ ,‬אם הילדים‬
‫קטנים שאינם מבינים‪ ,‬אפשר להביאם‪.‬‬
‫וכן אם אחיו שאינו שומר תורה ומצוות הזמין‬
‫אותו לשבת חתן‪ ,‬לא ימנע מללכת‪ ,‬אלא אדרבא ילך‬
‫ויעשה להם כעין סמינר לחיזוק הרוחניות‪ ,‬ויביא עמו‬
‫פייטן ומרצה שימתיקו את האווירה בשירה ובדברי‬
‫תורה‪ ,‬ובכך יזכה לקדש את השבת‪ .‬ואם יש בעיה עם‬
‫כשרות המאכלים‪ ,‬יאכל לחם עם כוס תה‪ ,‬והעיקר‬
‫לחזק את המשפחה ביראת שמים (ועי' שבת נה‪ .‬ותהנה)‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫רוצה שיזכירו‬
‫את שמך "הבל פיהם‬
‫של תינוקות של בית רבן‬
‫שלא חטאו"?‬
‫רוצה להיות‬
‫שותף‬
‫בהחזקת‬
‫תלמיד?‬
‫‡ר‚ון ‪‰‬נוער‬
‫‪03-5011160‬‬
‫˘ע"י מוס„ו˙ ‪‰‬רב רבי‬