לחצו כאן

‫נִ ְׁשׁ ָמ ָתא‬
‫ְדאו ַׂר ְי ָתא‬
‫ב״ה‬
‫"ּפּורים ְׁש ֶכם" תשל"ו‬
‫ִ‬
‫ׁשנִ י‬
‫ֵח ֶלק ֵ‬
‫עֹוׂשה‬
‫ּובּה ְׁשנֵ י ַחּיָ לִ ים וְ ַא ְר ָּב ָעה ֲח ִס ִידים ָה ָ‬
‫ַּת ְק ִציר‪ַ :‬מ ָּשׂ ִאית ְצ ָב ִאית ָ‬
‫ּפּורים'‪ ,‬נִ ְקלַ ַעת‬
‫ֶאת ַּד ְר ָּכּה לְ ֻמ ְּצ ֵבי ַצ ַה"ל ְּב ֵאזֹור ְׁש ֶכם‪ ,‬לְ ִ'מ ְב ַצע ִ‬
‫ּגּור ִביץ'‬
‫יֹוסף יִ ְצ ָחק ֶ‬
‫מּוסת‪ַ .‬אְך ָה ַרב ֵ‬
‫לְ ַמ ֲא ָרב ְמ ֻת ְכנָ ן ֶׁשל ָהמֹון ֲע ָר ִבי ָ‬
‫יח לָ נּו‬
‫"אנַ ְחנּו ִּב ְׁשלִ יחּות ֶׁשל ָה ַר ִּבי ֶׁש ִה ְב ִט ַ‬
‫חֹורה‪ֲ .‬‬
‫מּוכן לַ ְחזֹר ֲא ָ‬
‫ֹלא ָ‬
‫ָארי'"‪...‬‬
‫ָ'עלַ י וְ ַעל ַצּו ִ‬
‫"ּומ ְר ְּד ַכי ֹלא יִ ְכ ַרע וְ ֹלא יִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה"‬
‫ָ‬
‫ימים'‬
‫'ּתֹומ ֵכי ְּת ִמ ִ‬
‫יבת‬
‫יׁש ַ‬
‫יע ִּב ִ‬
‫ּגּור ִביץ'‪ַּ ,‬כּיֹום ַמ ְׁש ִּפ ַ‬
‫יֹוסף יִ ְצ ָחק ֶ‬
‫ָה ַרב ֵ‬
‫ְ‬
‫"ה ֲא ָבנִ ים ָר ֲעמּו ָּכל ַהּזְ ַמן‬
‫ְּב ִמגְ ַּדל ָה ֵע ֶמק‪ְ ,‬מ ַׁש ְחזֵ ר ֶאת ַה ְּמא ָֹרע ַההּוא‪ָ :‬‬
‫קֹורה‪ .‬לְ ַמ ַען ָה ֱא ֶמת‪ּ ,‬גַ ם ַע ְכ ָׁשו‬
‫ימה וְ ֹלא יָ ַד ְענּו ָמה ֶ‬
‫וַ ֲאנַ ְחנּו יָ ַׁש ְבנּו ְּפנִ ָ‬
‫אֹותם ְרגָ ִעים‪ָ ...‬היָ ה ִּבי ָאז ּת ֶֹקף ַרב‬
‫נֹופל ָעלַ י ַּפ ַחד ְּכ ֶׁש ֲאנִ י נִ זְ ָּכר ְּב ָ‬
‫ֵ‬
‫יֹוד ַע ִאם הּוא ַקּיָ ם ּגַ ם ַהּיֹום"‪...‬‬
‫ֶׁש ֵאינֶ ּנִ י ֵ‬
‫ּובנַ ֲה ַמת‬
‫יע ׁשּוב ֶאת ַה ַּמ ָּשׂ ִאית‪ ,‬נָ ַסע ְמ ַעט ֲא ָ‬
‫ַה ַחּיָ ל ַהּנַ ָהג ִה ְתנִ ַ‬
‫חֹורה ְ‬
‫ּבֹוער‪ָ .‬ה ֶר ֶכב ָה ֲענָ ק‬
‫ימה וְ ָר ַמס ֶאת ַמ ְחסֹום ָה ֲא ָבנִ ים ַה ֵ‬
‫נֹוע זִ ּנֵ ק ָק ִד ָ‬
‫ָמ ַ‬
‫ִק ְר ֵט ַע‪ִ ,‬ה ְתנַ ְדנֵ ד ִמ ַּצד לְ ַצד וְ ִכ ְמ ַעט ִה ְת ַה ֵּפְך‪ַ ,‬אְך ִה ְמ ִׁשיְך ָהלְ ָאה‪...‬‬
‫ּומ ַטר ֲא ָבנִ ים ִה ְמ ִׁשיְך לְ ִהּזָ ֵרק לְ ֵע ֶבר‬
‫ֲח ָמ ָתם ֶׁשל ָה ַע ְר ִבים ַרק ּגָ ְב ָרה‪ְ ,‬‬
‫ימה‪.‬‬
‫ַה ַּמ ָּשׂ ִאית ַהּנִ ְמלֶ ֶטת ָק ִד ָ‬
‫יֹוסף יִ ְצ ָחק‬
‫ירּוׁשלַ יִ ם וְ ַה ָּת ִמים ֵ‬
‫ָ‬
‫ְּב ַע ְרּבֹו ֶׁשל אֹותֹו יֹום ָחזְ ָרה ַה ֻחלְ יָ ה לִ‬
‫ּגּור ִביץ' ִמ ֵהר לְ ִה ְת ַק ֵּשׁר לְ ַמזְ ִּכירּות ָה ַר ִּבי‪ְּ .‬ב ֶמ ֶׁשְך ַּדּקֹות ֲא ֻרּכֹות ִס ֵּפר‬
‫ֶ‬
‫רּועים‪ .‬לְ ַא ַחר ִמּלּוי‬
‫לַ ַּמזְ ִּכיר ָה ַרב ִּבנְ יָ ִמין ְקלַ יְ ן ֶאת ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות ָה ֵא ִ‬
‫נּוחה‪,‬‬
‫גּור ִביץ' וַ ֲח ֵב ָריו ַרק ָׁשעֹות ְספּורֹות לִ ְמ ָ‬
‫נֹותרּו לְ ֶ‬
‫חֹובת ַה ִּד ַ‬
‫ַ‬
‫ּוּוח ְ‬
‫ֶׁש ֵּכן ְּב‪ 4:30-‬לִ ְפנֹות ּב ֶֹקר ָצ ִריְך לְ ַה ְת ִחיל ִׁשּדּור ַה ִה ְתוַ ֲעדּות ֶׁשל ָה ַר ִּבי‪,‬‬
‫ּפּורים‪.‬‬
‫ִה ְתוַ ֲעדּות ִ‬
‫ַה ְפ ָּת ָעה ַּב ִה ְתוַ ֲעדּות‬
‫"ּפ ָיר ִמידֹות" ַהּגְ בֹוהֹות לְ ָכל‬
‫טֹופ ִפים ַעל ַה ִ‬
‫ֲהמֹונֵ י ֲח ִס ִידים ָע ְמדּו ִמ ְצ ְ‬
‫יסתֹו‬
‫א ֶֹרְך וְ ר ַֹחב ֵּבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ַהּגָ דֹול ִּב‪ 770-‬וְ ִה ְמ ִּתינּו ְּב ִצ ִּפּיָ ה לִ ְכנִ ָ‬
‫עּודה ָה ַר ִּבי נִ ְכנַ ס לַ 'ּזַ אל' ַהּגָ דֹול וְ ַה ִה ְתוַ ֲעדּות‬
‫ֶׁשל ָה ַר ִּבי‪ַּ .‬ב ָּשׁ ָעה ַהּיְ ָ‬
‫ּפּורים‬
‫יֹומא‪ִ ,‬ענְ יָ נֹו ֶׁשל ִ‬
‫עֹוס ֶקת ְּב ִענְ יְ נֵ י ְּד ָ‬
‫יחה ָה ִראׁשֹונָ ה ֶ‬
‫ַמ ְת ִחילָ ה‪ַ .‬ה ִּשׂ ָ‬
‫יחה‬
‫בֹודת ָה ָא ָדם‪ .‬לְ ַא ַחר ַהּנִ ּגּון ָּב ָאה ַה ִּשׂ ָ‬
‫ּוב ֲע ַ‬
‫ִּב ְפ ָׁשט‪ֶ ,‬ר ֶמז‪ְּ ,‬דרּוׁש וְ סֹוד ַ‬
‫אֹומר‪:‬‬
‫ּפֹות ַח וְ ֵ‬
‫ַה ְּשׁנִ ּיָ ה‪ ,‬וְ ַה ֲח ִס ִידים ִמ ְׁש ָּת ִאים ְּכ ֶׁש ָה ַר ִּבי ֵ‬
‫יעה ֵמ ֶא ֶרץ ַהּק ֶֹדׁש ַעל ְמא ָֹרע ַה ְּמ ַב ֵּטא ֶאת‬
‫יעה יְ ִד ָ‬
‫"לִ ְפנֵ י זְ ַמן ָק ָצר ִהּגִ ָ‬
‫עֹומד‬
‫הּודי ֵ‬
‫ָה ָאמּור לְ ֵעיל‪ֶׁ ,‬שּזֶ הּו ְּב ֶע ֶצם ַהּת ֶֹכן ֶׁשל ַה ְּמגִ ּלָ ה‪ֶׁ ,‬ש ַּכ ֲא ֶׁשר יְ ִ‬
‫חֹוׁשב ַּפ ֲע ַמיִ ם‪ֶ ,‬אּלָ א ַא ְּד ַר ָּבה – ְמ ַב ֵּצ ַע‬
‫ְּבת ֶֹקף ַעל יַ ֲהדּותֹו וְ הּוא ֹלא ֵ‬
‫יח ִמ ְּבלִ י לְ ִהּנָ זֵ ק אֹו לְ ַהּזִ יק –‬
‫ְּבפ ַֹעל ֶאת ַהּנִ ְד ָרׁש ִמ ֶּמּנּו‪ֲ ,‬ה ֵרי הּוא ַמ ְצלִ ַ‬
‫יהּודים ֶאּלָ א ּגַ ם לְ גֹויִ ים‪"...‬‬
‫ֹלא ַרק לִ ִ‬
‫יטים ָּב ִרּכּוז ְּב ָפנָ יו ֶׁשל ָה ַר ִּבי‪ַ ,‬ה ְּמ ַס ֵּפר‬
‫ְק ַהל ָה ֲאלָ ִפים נִ ְד ָרְך‪ֻּ .‬כּלָ ם ַמ ִּב ִ‬
‫ֶאת ָּכל ַה ִּסּפּור לִ ְפ ָר ָטיו‪.‬‬
‫יֹוסף יִ ְצ ָחק‬
‫יֹוׁשב ְּב ֶמ ְר ַחק ַאלְ ֵפי ִמילִ ין‪ַ ,‬ה ָּת ִמים ֵ‬
‫אֹותּה ָׁש ָעה ֵ‬
‫ְּב ָ‬
‫ירּוׁשלַ יִ ם ִעם ֲהמֹונֵ י ַאנַ "ׁש‬
‫'ּתֹורת ֱא ֶמת' ִּב ָ‬
‫יבת ַ‬
‫ּגּור ִביץ'‪ַּ ,‬ב'ּזַ אל' ֶׁשל יְ ִׁש ַ‬
‫ֶ‬
‫רֹוטרֹוט ֶאת‬
‫ּומק ָֹר ִבים‪ּ ,‬ולְ ַת ְד ֵה ָמתֹו הּוא ֵ‬
‫ׁשֹומ ַע ֶאת ָה ַר ִּבי ְמ ַס ֵּפר ִּב ְפ ְ‬
‫ְ‬
‫רּועים ְּכ ִפי ֶׁש ָחוָ ה ַרק לִ ְפנֵ י ָׁשעֹות ְספּורֹות‪...‬‬
‫ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות ָה ֵא ִ‬
‫בּוע ַה ָּבא‪ַ ,‬ה ִּסּפּור ַה ָּמלֵ א ְּכ ִפי ֶׁש ֻּס ַּפר ַעל יְ ֵדי ָה ַר ִּבי‪.‬‬
‫ַּב ָּשׁ ַ‬
‫יכה ַה ַּמ ָּשׂ ִאית ַּב ֶּד ֶרְך‬
‫ׂשּוכה ָה ִראׁשֹונָ ה‪ִ ,‬ה ְמ ִׁש ָ‬
‫לְ ַא ַחר ֶׁש ָע ְברּו ֶאת ַה ְּמ ָ‬
‫חּורים לְ ִׂש ְמ ָח ָתם‬
‫ָה ְרגִ ילָ ה ַעד לְ ָב ִסיס ְצ ָב ִאי ָקרֹוב‪ָׁ ,‬שם יָ ְרדּו ַה ַּב ִ‬
‫ַהּגְ לּויָ ה ֶׁשל ַחּיָ לֵ י ַה ָּב ִסיס‪ְׁ .‬שנֵ י ַה ַחּיָ לִ ים ִמ ֲהרּו לְ ַדּו ֵַח לִ ְמ ַפ ֵּקד ַה ָּב ִסיס‪.‬‬
‫זֶ ה נִ ְד ַהם וְ ָׁש ַאל ֶאת ַה ַחּיָ ל ֵאיְך ִק ֵּבל ַעל ַע ְצמֹו ַא ֲח ָריּות ְּכ ֵב ָדה ֶׁש ָּכזֹאת‪.‬‬
‫ַה ַחּיָ ל ָמ ַׁשְך ִּב ְכ ֵת ָפיו וְ ֵה ִׁשיב ִּכי ֹלא יָ כֹול ָהיָ ה לַ ֲעמֹד מּול ַה ִּב ָּטחֹון‬
‫ּמּוצק ֶׁש ִּשׁ ֵּדר ַה ָּבחּור‪.‬‬
‫ַה ָ‬
‫רּומה • ה' ֲא ָדר תשע"ז‬
‫ֶע ֶרב ַׁש ַּבת ק ֶֹדׁש ָּפ ָר ַׁשת ְּת ָ‬
‫יוצא לאור על ידי ועד כפר חב"ד ארה"ק ת"ו‬
‫ַהּנֶ ֶפׁש ָה ִראׁשֹונָ ה‬
‫ְאחֲרוֹן‬
‫ישי ו ַ‬
‫ֵח ֶלק ְׁש ִל ִׁ‬
‫'א נִ י'‬
‫ֲ‬
‫א‪/‬א ָּמא‪ִ : :‬אם נִ ְר ֶצה לְ ַהגְ ִּדיר ְּב ִמּלָ ה ַא ַחת ֶאת ַה ְּב ָעיָ ה ֶׁשל ַהּנֶ ֶפׁש‬
‫ַא ָּב ִ‬
‫יׁשה‬
‫נּוכל לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ַּב ִּמּלָ ה ֲ'אנִ י'‪ְּ .‬בׁשֹונֶ ה ֵמ ַה ְּק ֻד ָּשׁה ַה ַּמ ְרּגִ ָ‬
‫ַה ַּב ֲה ִמית‪ַ ,‬‬
‫ָּכל ַהּזְ ַמן ֶאת ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא‪ְּ ,‬בלִ י ׁשּום ְ'קלִ ָּפה' ֶׁש ַּמ ְס ִּת ָירה‬
‫ָּב ֶא ְמ ַצע‪ ,‬וְ לָ ֵכן ִהיא ְּב ִבּטּול ֻמ ְחלָ ט לַ ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא‪ֲ ,‬ה ֵרי ֶׁשּנֶ ֶפׁש‬
‫קֹורּה הּוא ִמ ְ'ּקלִ ַּפת נֹגַ ּה' ֵאינָ ּה נִ ְמ ֵצאת ְּב ִבּטּול ְּת ִמ ִידי‬
‫ַה ַּב ֲה ִמית ֶׁש ְּמ ָ‬
‫ֹלקית‪ֶׁ ,‬ש ָּכל‬
‫יׁשה ֶאת ַע ְצ ָמּה‪ .‬לָ ֵכן‪ְּ ,‬בׁשֹונֶ ה ֵמ ַהּנֶ ֶפׁש ָה ֱא ִ‬
‫לַ ה'‪ֶ ,‬אּלָ א ַמ ְרּגִ ָ‬
‫ׁשּורה ָּכל ַהּזְ ַמן ִעם ה'‪ ,‬וְ לַ ֲעׂשֹות ָּכל‬
‫ָה ָרצֹון ֶׁשּלָ ּה הּוא ַרק לִ ְהיֹות ְק ָ‬
‫ּומ ְצוֹות)‪ ,‬וְ ֵאין לָ ּה ְרצֹונֹות ֲא ֵח ִרים ְּכלָ ל‬
‫(ּתֹורה ִ‬
‫ָ‬
‫ּדֹורׁש ִמ ֶּמּנָ ה‬
‫ָמה ֶׁשה' ֵ‬
‫– לַ ּנֶ ֶפׁש ַה ַּב ֲה ִמית יֵ ׁש ְרצֹונֹות ִמ ֶּשּׁלָ ּה ֶׁשּיְ כֹולִ ים לְ ִה ְת ַּב ֵּטא ְּב ֵח ֶׁשק‬
‫טֹובים‪.‬‬
‫טֹובים‪ ,‬אֹו ְּבח ֶֹסר ֵח ֶׁשק לַ ֲע ִׂשּיַ ת ְּד ָב ִרים ִ‬
‫לַ ֲע ִׂשּיַ ת ְּד ָב ִרים ֹלא ִ‬
‫'טיּפּוס' ֻמ ְר ָּכב‬
‫ִ‬
‫יֶ לֶ ד‪/‬יַ לְ ָּדה‪ִ :‬מ ִּס ָּבה זֹו יֵ ׁש לָ ָא ָדם ִמּדֹות ֹלא טֹובֹות‪ְּ ,‬כמֹו ַּכ ַעס וְ גַ ֲאוָ ה‪.‬‬
‫יע לֹו‪,‬‬
‫חֹוׁשב ֶׁש ַהּכֹל ַמּגִ ַ‬
‫ֵ‬
‫ִאם ָה ָא ָדם ֵאינֹו ַמ ְרּגִ יׁש ֶאת ַע ְצמֹו וְ ֵאינֹו‬
‫ֵאין לֹו ִס ָּבה לִ ְכעֹס אֹו לְ ִה ְתּגָ אֹות‪ַ .‬אְך ִמי ֶׁש ָּשׂם ֶאת ַע ְצמֹו ַּב ֶּמ ְר ָּכז‪,‬‬
‫יֹותר טֹוב וְ ָחׁשּוב ִמ ָּכל ָה ֲא ֵח ִרים‪ ,‬וְ אֹוי וַ ֲאבֹוי לְ ִמי‬
‫חֹוׁשב ֶאת ַע ְצמֹו ֵ‬
‫ֵ‬
‫ֶׁשֹּלא יְ ַכ ֵּבד אֹותֹו ַמ ְס ִּפיק‪ְּ ...‬בגָ דֹול‪ַ ,‬ה ִּמּדֹות ַהֹּלא טֹובֹות ִמ ְת ַחּלְ קֹות‬
‫לְ ַא ְר ָּב ָעה סּוגִ ים ֵ(מ ַ'א ְר ָּב ָעה יְ סֹודֹות' ֵמ ֶהם ֻמ ְר ֶּכ ֶבת ַהּנֶ ֶפׁש)‪ַּ :‬כ ַעס‬
‫וְ גַ ֲאוָ ה ִמּיְ סֹוד ָה ֵאׁש ֶׁשּיֵ ׁש ָּבּה חֹם וְ ִה ְתנַ ְּשׂאּות ְּכלַ ֵּפי ַמ ְעלָ ה‪ָ ,‬ה ָרצֹון‬
‫לְ ִה ְת ַעּנֵ ג ִמ ַּת ֲאוֹות ָהעֹולָ ם הּוא ִמּיְ סֹוד ַה ַּמיִ ם (וְ לְ ֻדגְ ָמה ְּב ַמ ֲא ָכל יָ ֵבׁש‬
‫ּוט ִרּיּות)‪ְּ ,‬ד ָב ִרים‬
‫ֵאין ַּת ֲענּוג‪ֶ ,‬אּלָ א ַרק ְּב ָד ָבר ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו ְמ ַעט לַ חּות ְ‬
‫ּומ ָּמׁשּות‪,‬‬
‫רּוח ֶׁש ֵאין לָ ּה ִקּיּום ַ‬
‫ְּב ֵטלִ ים וַ ֲהנָ אֹות חֹולְ פֹות ֵהם ִמּיְ סֹוד ָה ַ‬
‫לזכות החיילת בצ"ה ברכה‬
‫ַ'טנְ ק ִמ ְב ָצ ִעים' ְּב ֻמ ַּצב ַצ ַה"ל‬
‫ופרצת‬
‫ימה‬
‫וקדמה‬
‫וצפונה‬
‫ונגבה‬
‫הו ִׂרים וִ יְ לָ ִדים לו ְׂמ ִדים‬
‫ֲח ִסידּות ְּב ַצוְ ָתא‬
‫ּגִ ּלָ יֹון ‪| 254‬‬
‫ִׂש ְמ ָחה וְ ָׂשׂשֹון ַּב ָּב ִסיס‬
‫ְמ ַפ ֵּקד ַה ָּב ִסיס נִ ְס ַחף ַּב ִה ְת ַרּגְ ׁשּות ֶׁשל ַה ֲח ִס ִידים ַח ְב ֵרי ַה ֻחלְ יָ ה‬
‫וְ ַה ַחּיָ לִ ים ַה ְּמלַ ּוִים‪ .‬הּוא ִמ ֵהר לֶ ֱאסֹף ֶאת ָּכל ַה ַחּיָ לִ ים ֶׁש ָהיּו ַּב ָּב ִסיס‬
‫רּועים‪ּ .‬גַ ם ֵהם‬
‫ּגּור ִביץ' לְ ַס ֵּפר ֶאת ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות ָה ֵא ִ‬
‫וְ ִהזְ ִמין ֶאת ָה ַרב ֶ‬
‫עֹוררּות‬
‫צּוקה ִ‬
‫יהם ֱאמּונָ ה יְ ָ‬
‫ִה ְת ַרּגְ ׁשּו‪ֵ .‬הם ָראּו לִ ְפנֵ ֶ‬
‫ּוב ָּטחֹון ֻמ ְחלָ ט וְ ַה ִה ְת ְ‬
‫ָהיְ ָתה ּגְ דֹולָ ה‪ַ .‬ר ִּבים ִה ְפ ִׁשילּו ַׁש ְרוּולִ ים וְ ִהּנִ יחּו ְּת ִפּלִ ין‪ּ ,‬ולְ ַא ַחר ִמ ֵּכן‬
‫סֹוער‪.‬‬
‫יָ ְצאּו ֻּכּלָ ם‪ֲ ,‬ח ִס ִידים וְ ַחּיָ לִ ים‪ְּ ,‬ב ִרּקּוד ֵ‬
‫ועד‬
‫כפר‬
‫חב”ד‬
‫הפצת‬
‫מעיינות‬
‫החסידות‬
‫מזל תחי' אצרף‪,‬‬
‫לרגל יום הולדתה ג' אדר‬
‫נדפס ע"י הוריה יגאל יצחק ויעל שיחיו אצרף‬
‫לשנת הצלחה וברכה בכל המצטרך בגשמיות וברוחניות‬
‫('ּכ ֵבדּות') וְ ָה ַע ְצבּות‬
‫ֶאּלָ א ִהיא ָּב ָאה וְ הֹולֶ ֶכת‪ִ ,‬‬
‫ּומּדֹות ָה ַע ְצלּות ְ‬
‫חּוׁשת‬
‫יֹותר‪ .‬לְ ִסּכּום‪ְּ ,‬ת ַ‬
‫ֵהן ִמּיְ סֹוד ֶה ָע ָפר ֶׁשהּוא ַהּיְ סֹוד ַה ָּכ ֵבד ְּב ֵ‬
‫ַה ְּמ ִציאּות ִ(ּבלְ ׁשֹון ַה ֲח ִסידּות – ַהּיֵ ׁשּות) ֶׁשל ַהּנֶ ֶפׁש ַה ַּב ֲה ִמית‪ִ ,‬היא‬
‫ְמקֹור ַה ִּמּדֹות ָה ָרעֹות ֶׁשּלָ ּה‪.‬‬
‫ַהּלֶ ַק ח‪:‬‬
‫ּגַ ם ַהּנֶ ֶפׁש ַה ַּב ֲה ִמית ֶׁשּלָ נּו ִהיא יַ ֲהלֹום‪ ...‬א‪ .‬יֵ ׁש ָּבּה ִמּדֹות טֹובֹות‬
‫ְּכמֹו ַר ְח ָמנּות ּוגְ ִמילּות ֲח ָס ִדים‪ .‬ב‪ּ .‬גַ ם ֶאת ַה ִּמּדֹות ַהֹּלא טֹובֹות‬
‫טֹובים‪.‬‬
‫ָאנּו יְ כֹולִ ים לְ נַ ֵּצל לִ ְד ָב ִרים ִ‬
‫לַ ֲהפְֹך לְ טֹוב‬
‫(מעובד ע"פ תניא פרק א‪ ,‬היום יום ג אייר)‬
‫א‪/‬א ָּמא‪ַ :‬אְך ְּכ ִפי ֶׁש ִהזְ ַּכ ְרנּו‪ַ ,‬הּנֶ ֶפׁש ַה ַּב ֲה ִמית ִהיא ִמ ְּקלִ ַּפת נֹגַ ּה‪,‬‬
‫ַא ָּב ִ‬
‫ֶׁשּיֵ ׁש לָ ּה ַׁשּיָ כּות לְ טֹוב – וְ לָ ֵכן‪ִ ,‬עם ְק ָצת ַמ ֲא ָמץ ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲהפְֹך‬
‫ּבֹותינּו‬
‫ּוכ ִפ ְתּגַ ם ַר ֵ‬
‫ֶאת ַה ִּמּדֹות ַהֹּלא טֹובֹות ּולְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּב ֶהן לְ טֹוב‪ְ ,‬‬
‫"ּכל ַה ִּמּדֹות‪ּ ,‬גַ ם ַהֹּלא טֹובֹות‪ ,‬אֹו ָרעֹות ַעל ִּפי ָּת ֳא ָרם‬
‫יאינּו ָ‬
‫נְ ִׂש ֵ‬
‫ּתֹורה"‪.‬‬
‫בֹודת ה'‪ַ ,‬על ִּפי ַה ָ‬
‫יהם‪ֶ ,‬א ְפ ָׁשר לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּב ֶהם לַ ֲע ַ‬
‫מֹות ֶ‬
‫ּוׁש ֵ‬
‫ְ‬
‫ּיּובית‪ְ ...‬מ ֻס ָּפר ַעל ֶא ָחד ִמּגְ דֹולֵ י‬
‫ֲא ִפּלּו ּגַ ֲאוָ ה נִ ָּתן לַ ֲהפְֹך לְ ִמ ָּדה ִח ִ‬
‫ַה ֲח ִס ִידים ֶׁשל ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן ֶׁש ְּב ָכל ַּפ ַעם ֶׁש ָּבא ֵאלָ יו ַהּיֵ ֶצר ָה ַרע‪,‬‬
‫יֹוד ַע ֶׁש ֲאנִ י ָח ִסיד‬
‫"אלַ י ַא ָּתה ָּבא?! ַה ִאם ֵאינְ ָך ֵ‬
‫ָא ַמר לֹו ֶה ָח ִסיד‪ֵ :‬‬
‫נֹוסף לְ ָכְך ֲאנִ י ּגַ ם ָע ִׁשיר וְ גַ ם לַ ְמ ָדן‪ֵ ...‬אין‬
‫ֶׁשל ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן?! ָ‬
‫יׁשהּו ַא ֵחר"‪ָּ ...‬כְך ִה ְתּגָ ָאה‬
‫לְ ָך ָמה לְ ַח ֵּפׂש ֶא ְצלִ י‪ ,‬לֵ ְך ְּתנַ ֶּסה ֵא ֶצל ִמ ֶ‬
‫ֶה ָח ִסיד ְּכלַ ֵּפי ַהּיֵ ֶצר ָה ַרע וְ נִ ֵּצ ַח אֹותֹו‪.‬‬
‫טֹובה‬
‫ְּב ֵה ָמה ָ‬
‫נֹוסף לְ ָמה ֶׁשּלָ ַמ ְדנּו ִּכי נִ ָּתן וְ ָצ ִריְך לְ נַ ֵּצל ֶאת ַהּנֶ ֶפׁש‬
‫יֶ לֶ ד‪/‬יַ לְ ָּדה‪ַ :‬אְך ְּב ָ‬
‫ַה ַּב ֲה ִמית וְ ֶאת ַה ִּמּדֹות ֶׁשּלָ ּה לִ ְק ֻד ָּשׁה‪ֲ ,‬ה ֵרי ָּבּה ַע ְצ ָמּה יֵ ׁש (לְ ַצד‬
‫ַה ְּתכּונֹות ֹלא טֹובֹות) ּגַ ם ְּתכּונֹות טֹובֹות‪ֵּ ,‬כיוָ ן ֶׁש ַה ָּמקֹור ֶׁשּלָ ּה הּוא‬
‫ּוק ֻד ָּשׁה‪ְּ .‬ב ִמּלִ ים ֲא ֵחרֹות‪ ,‬עֹוד לִ ְפנֵ י‬
‫ִמ ְ'ּקלִ ַּפת נֹגַ ּה' ֶׁשּיֵ ׁש ָּבּה ּגַ ם טֹוב ְ‬
‫ֹלקית‪ְּ ,‬כ ָבר ְּב ֵעת ַהּלֵ ָדה ָּבּה נִ ְכנֶ ֶסת ָּבנּו‬
‫ֶׁשּנִ ְכנֶ ֶסת ָּבנּו ַהּנֶ ֶפׁש ָה ֱא ִ‬
‫ית‪/‬ה ַּב ֲה ִמית‪ ,‬יֵ ׁש ָּבנּו ִמּדֹות טֹובֹות‪ֵ .‬אּלֶ ה ֵהן ַה ִּמּדֹות‬
‫ַ‬
‫ַהּנֶ ֶפׁש ַה ִחּיּונִ‬
‫הּודי‪ְּ ,‬כמֹו‬
‫(='הּנֶ ֶפׁש ַה ִּט ְב ִעית') ֶׁשל ָּכל יְ ִ‬
‫ַהּטֹובֹות ַהּנִ ְמ ָצאֹות ַּב ֶּט ַבע ַ‬
‫יֹוצא ִאם ֵּכן‪,‬‬
‫ָה ַר ְח ָמנּות ּוגְ ִמילּות ֲח ָס ִדים ָּב ֶהן ִמ ְצ ַטּיֵ ן ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל‪ֵ .‬‬
‫ֹלקית ֶׁשּבֹו ֶאּלָ א ּגַ ם ַּבּנֶ ֶפׁש‬
‫הּודי ִמ ְתיַ ֵחד ֹלא ַרק ַּבּנֶ ֶפׁש ָה ֱא ִ‬
‫ֶׁש ַהּיְ ִ‬
‫ַה ַּב ֲה ִמית ֶׁשּלֹו‪.‬‬
‫ַמהּו טֹוב ֲא ִמ ִּתי?‬
‫טֹובים‪ֶ ,‬אּלָ א לְ טֹוב‬
‫א‪/‬א ָּמא‪ַ :‬ה ַּכּוָנָ ה ָּכאן ֵאינָ ּה ְס ָתם לְ ַמ ֲע ִׂשים ִ‬
‫ַא ָּב ִ‬
‫ָטהֹור ֶׁשּיָ כֹול לָ בֹוא ַרק ִמ ַּצד ַה ְּק ֻד ָּשׁה‪ .‬יָ כֹול לִ ְהיֹות ַמ ָּצב ֶׁש ָא ָדם‬
‫ּגֹומל ֶח ֶסד ִעם ָא ָדם ַא ֵחר‪ַ ,‬אְך זֶ ה ֹלא 'טֹוב' ֻמ ְחלָ ט‪ֵּ ,‬כיוָ ן ֶׁשהּוא‬
‫ֵ‬
‫מּורה ַּב ֲעבּור ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ֶׁשּלֹו‪ .‬לְ ֻדגְ ָמה‪,‬‬
‫ּומ ַצ ֶּפה לִ ְת ָ‬
‫ֵ‬
‫חֹוׁשב ַעל ַע ְצמֹו ְ‬
‫נֹותן ְצ ָד ָקה ְּכ ֵדי ֶׁשּיֵ ְדעּו ֶׁשהּוא ָא ָדם טֹוב‪ַ .‬רק ְּכ ֶׁשּיֵ ׁש ִ'ּבּטּול'‪,‬‬
‫הּוא ֵ‬
‫חֹוׁשב ַעל ַע ְצמֹו ֶאּלָ א ַרק ַעל ַה ֵּשׁנִ י‪.‬‬
‫ָה ָא ָדם ֵאינֹו ֵ‬
‫ּוק ֻד ָּשׁה‪ ,‬לָ ֵכן יֵ ׁש ָּבּה‬
‫ֵּכיוָ ן ֶׁש ַּבּנֶ ֶפׁש ַה ַּב ֲה ִמית ֶׁשל יְ ִ‬
‫הּודי יֵ ׁש ּגַ ם טֹוב ְ‬
‫ּגַ ם ִמּדֹות טֹובֹות ֶּב ֱא ֶמת וְ ָאנּו ְמ ֻסּגָ לִ ים לַ ֲעׂשֹות ֶח ֶסד ֲא ִמ ִּתי‪ְּ ,‬בלִ י‬
‫מּורה‪.‬‬
‫לְ ַצּפֹות לְ ָכל ְּת ָ‬
‫"ענְ יְ נֵ י ָה ָא ָדם נֶ ְחלָ ִקים ִּב ְכלָ ל‬
‫ָה ַא ֲחרֹונִ ים ַעל ַהּנֶ ֶפׁש ַה ַּב ֲה ִמית‪ִ :‬‬
‫עֹוׂשה ִּב ְׁש ִביל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך‬
‫לִ ְׁשנֵ י סּוגִ ים‪ :‬א) ָה ִענְ יָ נִ ים ֶׁש ֶ‬
‫ּתֹורה‪ְּ ,‬ת ִפּלָ ה וְ ִקּיּום ַה ִּמ ְצוֹות‪ .‬ב) ָה ִענְ יָ נִ ים‬
‫הּוא‪ְּ ,‬כמֹו לִ ּמּוד ַה ָ‬
‫עֹוׂשה ִּב ְׁש ִביל ַע ְצמֹו‪ָ ,‬מה ֶׁש ִּמ ְצ ָט ֵרְך לָ ָא ָדם ֶּב ֱא ֶמת‪ ,‬אֹו ָמה‬
‫ֶׁש ֶ‬
‫ֶׁשּנִ ְד ֶמה ֶׁשהּוא צ ֶֹרְך ֲעבּורֹו"‪.‬‬
‫ימית ֶׁשל ְׁשנֵ י סּוגִ ים ֵאּלּו ִהיא –‬
‫"הּנְ ֻק ָּדה ַה ְּפנִ ִ‬
‫א‪/‬א ָּמא‪ַ :‬‬
‫ַא ָּב ִ‬
‫"ּת ִפּלָ ה"‪ִּ ,‬כי‪ְּ ,‬ת ִפּלָ ה‬
‫"ּת ִפּלָ ה" וַ ֲ‬
‫"א ִכילָ ה"‪ַ .‬הּסּוג ָה ִראׁשֹון הּוא ְ‬
‫ְ‬
‫ִענְ יָ נָ ּה ַה ְּפנִ ּיָ ה וְ ַה ִה ְת ַח ְּברּות ֶאל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא‪ּ"ַ ,‬דע לִ ְפנֵ י‬
‫עֹומד – לִ ְפנֵ י ֶמלֶ ְך ַמלְ ֵכי ַה ְּמלָ ִכים ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך‬
‫ִמי ַא ָּתה ֵ‬
‫"א ִכילָ ה"‪ִּ ,‬כי‪ָּ ,‬כל ָמה ֶׁשּנִ ְצ ָרְך לָ ָא ָדם‪,‬‬
‫הּוא"‪ .‬וְ ַהּסּוג ַה ֵּשׁנִ י הּוא ֲ‬
‫ֲה ֵרי הּוא ָ"ר ֵעב" לָ זֶ ה‪ ,‬וְ ַכ ֲא ֶׁשר ְמ ַק ֵּבל ֶאת ְצ ָר ָכיו ֲה ֵרי זֶ ה ַמ ְׁש ִקיט‬
‫"א ִכילָ ה""‪.‬‬
‫ֶאת ַר ֲעבֹונֹו – ֲ‬
‫"לֶ ֱאכֹל ִּב ְׁש ִביל לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל"‬
‫יֶ לֶ ד‪/‬יַ לְ ָּדה‪ְּ :‬ב ִה ְתוַ ֲעדּות יּו"ד ְׁש ָבט תשי"ט ָחזַ ר ָה ַר ִּבי ַעל‬
‫ַה ִּסּפּור ֶׁש ִּס ֵּפר ָה ַר ִּבי ָה ַרּיַ י"צ ַעל ָס ָבתֹו ָה ַר ָּבנִ ית ִר ְב ָקה‪:‬‬
‫רֹופא‬
‫יֹותר‪ ,‬וְ ִצּוָה ָה ֵ‬
‫יֹותּה ַּבת ְׁשמֹונֶ ה ֶע ְׂש ֵרה‪ָ ,‬חלְ ָתה ְּב ֵ‬
‫"ּב ְה ָ‬
‫ִ‬
‫קּומּה ִמ ְּשׁנָ ָתּה‪ .‬וְ ֵכיוָ ן ֶׁשֹּלא ָר ְצ ָתה לֶ ֱאכֹל ק ֶֹדם‬
‫ֹאכל ִמּיָ ד ְּב ָ‬
‫ֶׁשּת ַ‬
‫אֹוכלֶ ת‪,‬‬
‫ימה לָ קּום‪ִ ,‬מ ְת ַּפּלֶ לֶ ת וְ ַא ַחר ָּכְך ֶ‬
‫ַה ְּת ִפּלָ ה‪ָ ,‬היְ ָתה ַמ ְׁש ִּכ ָ‬
‫ָּכְך‪ֶׁ ,‬שֹּלא ָא ְכלָ ה ק ֶֹדם ַה ְּת ִפּלָ ה‪ ,‬וְ גַ ם ָא ְכלָ ה ֻמ ְק ָּדם ַּבּב ֶֹקר‪ֲ .‬א ָבל‬
‫יאּותּה‪ֶ ,‬אּלָ א‬
‫הֹועיל ַה ָּד ָבר לִ ְב ִר ָ‬
‫ּמּובן ֶׁשֹּלא זֹו ִּבלְ ַבד ֶׁשֹּלא ִ‬
‫ַּכ ָ‬
‫ִּבגְ לַ ל זֶ ה עֹוד נֶ ְח ַסר ִּב ְׁשנָ ָתּה"‪.‬‬
‫הּודי ָצ ִריְך לִ ְהיֹות ָּב ִריא‬
‫ח‪-‬צ ֶדק‪ :‬יְ ִ‬
‫א‪/‬א ָּמא‪" :‬וְ ָא ַמר לָ ּה ַה ֶּצ ַמ ֶ‬
‫ַא ָּב ִ‬
‫ּכֹוח‪ְּ .‬בנֹוגֵ ַע לַ ִּמ ְצוֹות נֶ ֱא ַמר "וָ ַחי ָּב ֶהם"‪ ,‬וְ ַה ֵּפרּוׁש ָּבזֶ ה‪,‬‬
‫ּוב ַעל ַ‬
‫ַ‬
‫ּוב ְכ ֵדי לְ ַה ְמ ִׁשיְך ַחּיּות‬
‫יכים לְ ַה ְח ִּדיר ַחּיּות ְּב ַה ִּמ ְצוֹות‪ִ .‬‬
‫ֶׁש ְּצ ִר ִ‬
‫ּכֹוח וְ לִ ְהיֹות ְּב ִׂש ְמ ָחה‪.‬‬
‫ְּב ַה ִּמ ְצוֹות‪ֻ ,‬מ ְכ ָר ִחים לִ ְהיֹות ַּב ַעל ַ‬
‫מּוטב לֶ ֱאכֹל‬
‫ָ‬
‫ח‪-‬צ ֶדק‪ַ :‬אל לָ ְך לִ ְהיֹות ֻמ ְר ֶע ֶבת‪.‬‬
‫וְ ִסּיֵ ם ַה ֶּצ ַמ ֶ‬
‫ִּב ְׁש ִביל לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ֵמ ֲא ֶׁשר לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ִּב ְׁש ִביל לֶ ֱאכֹל"‪.‬‬
‫הֹור ָאה‬
‫יכים לִ לְ מֹד ָ‬
‫ּוצ ִר ִ‬
‫יֶ לֶ ד‪/‬יַ לְ ָּדה‪ִ :‬מ ִּסּפּור זֶ ה ָאנּו יְ כֹולִ ים ְ‬
‫בֹודת ַה ֵּשׁם‪ַ ,‬ה ִּמ ְת ַח ֶּב ֶרת לְ ָמה ֶׁשּלָ ַמ ְדנּו ְּב ָעלֹון זֶ ה ַּב ָּשׁבּועֹות‬
‫ַּב ֲע ַ‬
‫‪‬‬
‫גליון ‪ 254‬תרומה‬
‫שם התלמיד‪/‬ה‪___________ :‬‬
‫כיתה‪_____ :‬‬
‫‪‬‬
‫משפחה‪___________ :‬‬
‫חתימת הורים‪___________ :‬‬
‫להקדשת העלון לימי הולדת של ילדכם ניתן לפנות מראש למספר ‪052-3017-770‬‬
‫עֹוׂשה ַה ְב ָּדלָ ה ֵּבין‬
‫יֶ לֶ ד‪/‬יַ לְ ָּדה‪ :‬יָ כֹול לִ ְהיֹות ַמ ָּצב ֶׁשּבֹו ָה ָא ָדם ֶ‬
‫ּומ ַקּיֵ ם‬
‫לֹומד ָ‬
‫ַה ְּת ִפּלָ ה לָ ֲא ִכילָ ה‪ .‬הּוא ָא ְמנָ ם ִמ ְת ַּפּלֵ ל‪ֵ ,‬‬
‫ּתֹורה ְ‬
‫ִמ ְצוֹות‪ֲ ,‬א ָבל ְּכ ֶׁשהּוא ִמ ְת ַע ֵּסק ְּב ִענְ יְ נֵ י עֹולָ ם ַהּזֶ ה‪ֲ ,‬א ִכילָ ה‬
‫הּודי‬
‫ּדֹומה‪ ,‬הּוא ֵאינֹו ִמ ְתנַ ֵהג ַּכּנִ ְד ָרׁש ִמּיְ ִ‬
‫ּוׁש ִתּיָ ה‪ִ ,‬מ ְס ָחר וְ ַכ ֶ‬
‫ְ‬
‫יׁשים ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו ְק ֻד ָּשׁה‪.‬‬
‫וְ ֹלא ַמ ְרּגִ ִ‬
‫א‪/‬א ָּמא‪ :‬אֹו ֶׁשּיֵ ׁש ֶק ֶׁשר ֵּבין ָה ֲא ִכילָ ה לַ ְּת ִפּלָ ה‪ֲ ,‬א ָבל‬
‫ַא ָּב ִ‬
‫יהּודי‪,‬‬
‫"ה ְּת ִפּלָ ה ִהיא ִּב ְׁש ִביל ָה ֲא ִכילָ ה"‪ ...‬הּוא ִמ ְתנַ ֵהג ָּכ ָראּוי לִ ִ‬
‫ַ‬
‫ּגַ ם ְּב ִע ְס ֵקי ָהעֹולָ ם‪ֲ ,‬א ָבל ְמ ַצ ֶּפה ֶׁש ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 'יְ ַׁשּלֵ ם'‬
‫לֹו ַעל זֶ ה וְ יִ ֵּתן לֹו עֹוד ּגַ ְׁש ִמּיּות‪...‬‬
‫יֶ לֶ ד‪/‬יַ לְ ָּדה‪ַ :‬אְך ַה ַּת ְכלִ ית ִהיא "לֶ ֱאכֹל ִּב ְׁש ִביל לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל" – ֶׁש ָּכל‬
‫יכים לִ ְהיֹות‬
‫"א ִכילָ ה") ְצ ִר ִ‬
‫(ׁשּנִ ְק ָר ִאים ֲ‬
‫ּוצ ָר ָכיו ֶ‬
‫ִענְ יְ נֵ י ָה ָא ָדם ְ‬
‫ּתֹורה וְ ַה ִּמ ְצוֹות)‪ ,‬לִ ְפעֹל ָּב ֶהם‬
‫(ׁשּכֹולֶ לֶ ת ָּכל ַה ָ‬
‫"ּת ִפּלָ ה" ֶ‬
‫ִּב ְׁש ִביל ְ‬
‫ּומ ְצוֹות"‪.‬‬
‫ּתֹורה ִ‬
‫"וָ ַחי ָּב ֶהם"‪ ,‬לְ ַה ְמ ִׁשיְך ַחּיּות ַּב ָ‬
‫יכים לְ ַחּנֵ ְך ּגַ ם ֶאת ַהּיְ לָ ִדים‪ָ ,‬א ַמר ָה ַר ִּבי‪" ,‬וְ ָה ָאב וְ ָה ֵאם‬
‫ָּכְך ְצ ִר ִ‬
‫רּוחנִ ּיּות‬
‫יִ ְרוּו ֵמ ֶהם נַ ַחת לְ א ֶֹרְך יָ ִמים וְ ָׁשנִ ים טֹובֹות‪ ,‬נַ ַחת ְּב ָ‬
‫וְ נַ ַחת ְּבגַ ְׁש ִמּיּות"‪.‬‬
‫ַהּלֶ ַקח‪:‬‬
‫נּוחה וְ ִטּיּול‪,‬‬
‫עֹוׂשים‪ֲ ,‬א ִכילָ ה‪ְׁ ,‬ש ִתּיָ ה‪ְ ,‬מ ָ‬
‫ִ‬
‫ְּב ָכל ָּד ָבר ֶׁש ֲאנַ ְחנּו‬
‫ָעלֵ ינּו לִ זְ ּכֹר ֶׁש ַה ַּמ ָּט ָרה ֶׁשּלֹו ִהיא ְּכ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לָ נּו ּכ ַֹח לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל‬
‫וְ לַ ֲעבֹד ֶאת ַה ֵּשׁם ְּכמֹו ֶׁש ָּצ ִריְך‪.‬‬
‫(מעובד ע"פ שיחת יו"ד שבט תשי"ט)‬