פרק ד - תלמוד בבלי

‫מעילה פרק רביעי‬
‫משנה א'‬
‫(א) קָדְ שֵׁי ַה ִּמזְ ֵׁב ַח שיש להם קדושת הגוף ִּמ ְצט ְָרפִּין זֶה עִּם זֶה באכילת כזית ִּל ְמעִּילָה‪ּ ,‬ו ְל ַחי ֵׁיב ֲעלֵׁיהֶן מִּּׁשּום פִּּגּול‬
‫נֹותָ ר ְו ָטמֵׁא‪ .‬קָדְ שֵׁי בֶדֶ ק ַה ַבי ִּת שיש להם קדושת דמים ִּמ ְצט ְָרפִּין זֶה עִּם זֶה בהנאת שווה פרוטה‪ .‬קָדְ שֵׁי ַה ִּמזְ ֵׁב ַח‬
‫ְוקָדְ שֵׁי בֶדֶ ק ַה ַבי ִּת קדושת גוף וקדושת דמים ִּמ ְצט ְָרפִּין זֶה עִּם זֶה‪ ,‬בהנאת שווה פרוטה ִּל ְמעִּילָה‪:‬‬
‫בבלי מעילה טו' ע' א'‬
‫כשהיא חיה לא מעל עד שיפגום יחסר ממנהו‪ ,‬כשהיא‬
‫גמרא שואל השתא יש לומר דקתני אחד קדשי מזבח‬
‫ואחד קדשי בדק הבית‪ ,‬דהאי קדושת הגוף והאי‬
‫מתה כיון שנהנה כל שהוא מעל‪ ,‬ועונה מדרבנן‪,‬‬
‫קדושת דמים אפילו הכי קתני מצטרפין זה עם זה‪,‬‬
‫ושואל‪ ,‬ומדאורייתא לא? והתניא רבי אומר שם ג'‬
‫קדשי מזבח עם קדשי מזבח מיבעיא? ועונה משום‬
‫ִּירם הַכֹהֵׁן ַה ִּמז ְ ֵׁבחָה ֶלחֶם ִּאּׁשֶה ל ְֵׁרי ַח נִּיח ֹ ַח‬
‫(טז ) ְו ִּה ְקט ָ‬
‫דקתני עלה לחייב עליהן משום פיגול נותר וטמא‪,‬‬
‫כָל ֵׁחלֶב לַיהֹוָה‪ :‬לרבות אימורי קדשים קלים למעילה‪,‬‬
‫דקדשי בדק הבית לא איכא הכי‪ ,‬משום הכי קא פליג‬
‫ועונה גם זה מדרבנן ‪ ,‬ושואל והא קרא קא נסיב לה?‬
‫ליה בנפרד‪ ,‬א"ר ינאי‪ ,‬מחוורתא אין חייבין משום‬
‫ועונה אסמכתא בעלמא‪ ,‬ושואל‪ ,‬והא אמר עולא אמר‬
‫מעילה אלא על קדשי בדק הבית ועולה בלבד‪,‬‬
‫רבי יוחנן‪ ,‬קדשים שמתו יצאו מידי מעילה דבר‬
‫ומסביר מאי טעמא‪ ,‬דאמר קרא ויקרא ה' (טו) נֶפֶש‬
‫תורה‪ ,‬ומברר במאי אילימא בקדשי בדק הבית אפילו‬
‫כִּי תִּ מְע ֹל ַמעַל וְחָ ְטָאה בִּ ְש ָגגָה ִּמקָדְ שֵׁי י ְהֹוָה וְהֵ בִּ יא אֶ ת‬
‫כי מתו נמי‪ ,‬לא יהא פחות אלא דאקדיש אשפה‬
‫אֲ ָשמ ֹו לַי ֹהוָה ַאיִּל תָ ִּמים ִּמן הַ צֹאן בְ עֶ ְרכְ ָך כֶסֶ ף‬
‫לבדק הבית לאו אית בה מעילה?‪ ,‬אלא קדשי מזבח‬
‫ְשקָ לִּ ים בְ ֶשקֶ ל הַ קֹדֶ ש לְ אָ ָשם‪ :‬קדשים המיוחדין כולו‬
‫שמתו‪ ,‬ושואל לרבי ינאי דאורייתא מי אית בהו‬
‫לה' יש בהן מעילה‪ ,‬אבל קדשי מזבח‪ ,‬אית בהו‬
‫מעילה? ועונה אלא הכי קא אמרי דבי רבי ינאי מהאי‬
‫לכוהנים ואית בהו לבעלים‪ ,‬ושואל תנן‪ ,‬קדשי מזבח‬
‫קרא "נפש כי תמעל" קדשי בדק הבית שמעין מינה‪,‬‬
‫מצטרפין זה עם זה למעילה? ועונה מדרבנן‪ ,‬ושואל‬
‫קדשי מזבח מן הפסוק הזה לא שמעין מינה‪:‬‬
‫למדנו קדשי קדשים ששחטן בדרום מועלים בהן‪,‬‬
‫ועונה גם זה מדרבנן ושואל תנן הנהנה מן החטאת‬
‫משנה ב'‬
‫שּׁשָה‬
‫ּׁשמֶן‪ְ .‬ו ִּ‬
‫(ב) ֲח ִּמּׁשָה דְ ב ִָּרים בָעֹולָה‪ִּ ,‬מ ְצט ְָרפִּין זֶה עִּם זֶה להתחייב עליהם‪ַ ,‬ה ָבשָר‪ְ ,‬ו ַה ֵׁחלֶב‪ְ ,‬והַּסֹולֶת‪ְ ,‬ו ַהיַי ִּן‪ְ ,‬ו ַה ָ‬
‫ּׁשמֶן‪ְ ,‬ו ַה ָלחֶם הבא עם התודה‪ .‬הַּתְ רּומָה תרומה גדולה ‪ּ ,‬ותְ רּומַת ַמ ֲעשֵׁר‬
‫בַּתֹודָ ה‪ַ ,‬ה ָבשָר‪ְ ,‬ו ַה ֵׁחלֶב‪ְ ,‬והַּסֹולֶת‪ְ ,‬ו ַהיַי ִּן‪ְ ,‬ו ַה ֶ‬
‫ִּכּורים ראשית הפרי המובא לבית‬
‫מעשר מן המעשר‪ּ ,‬ותְ רּומַת ַמ ֲעשֵׁר שֶל דְ מַאי מספק‪ַ ,‬ה ַחלָה מן העיסה ‪ְ ,‬ו ַהב ִּ‬
‫השם וניתן לכהן ‪ִּ ,‬מ ְצט ְָרפִּין זֶה עִּם זֶה ֶלאֱסֹור ּו ְלחַיי ֵׁב ֲעלֵׁיהֶן לתת לכהן את הקרו ואֶת הַחֹומֶש‪:‬‬
‫בבלי מעילה טו' ע' ב' ‪:‬‬
‫כחצי זית בשר שנאכל לאדם וכחצי זית חלב‬
‫גמרא‪ ,‬מתני ליה רב הונא לרבא‪ ,‬חמשה דברים‬
‫שמיועד למזבח אינו זורק את הדם‪ ,‬ובעולה אפילו‬
‫בעולם תמיד מצטרפין זה עם זה ושואל א"ל בעולם‬
‫כחצי זית בשר וכחצי זית חלב זורק את הדם מפני‬
‫קא אמרת‪ ,‬והא קתני בתודה ו' דברים שבתודה‪,‬‬
‫שכולה כליל‪ ,‬ובמנחה‪ ,‬אפילו כולה קיימת לא יזרוק‪,‬‬
‫הבשר והחלב והסולת והיין והשמן ולחמי תודה‪,‬‬
‫ושואל מנחה מאי עבידתיה? ועונה אמר רב פפא‬
‫ועונה א"ל תני בעולה‪ ,‬ושואל‪ ,‬תנינא להא דתנו רבנן‪,‬‬
‫בשר עולות ואימורים מצטרפין לכזית להעלותן בחוץ‬
‫הכוונה מנחת נסכים הבאה עם הקרבן‪ :‬במשנה‬
‫ולחייב עליהן משום פיגול ונותר וטמא‪ ,‬קתני בעולה‬
‫התרומה ותרומת מעשר וכו ושואל מאי טעמא‬
‫אין בשלמים לא‪ ,‬ושואל בשלמא להעלותן בחוץ‬
‫מצטרפים? ועונה כולהו איקרו תרומה‪ ,‬גבי חלה‬
‫עולה דכליל היא מצטרפין‪ ,‬שלמים לא מצטרפין‪,‬‬
‫כתיב במדבר טו' (כ) ֵׁראשִּית ע ֲִּרס ֹתֵׁ כֶם ַחלָה ּתָ ִּרימּו‬
‫אלא לחייב עליהן משום פיגול ונותר וטמא שלמים‬
‫תְ רּומָה כִּ ְתרּומַ ת גֹ ֶרן כֵן תָ ִּרימּו אֹתָ ּה‪ :‬גבי ביכורים נמי‬
‫אמאי לא מחייב? והתנן כל הפיגולים מצטרפין זה עם‬
‫איקרו תרומה‪ ,‬דתניא דברים יב' (יז) ֹלא תּוכַ ל ֶל ֱאכֹל‬
‫ירשָך וְ י ְִּצהָ ֶרָך ּובְ ֹכרֹת בְ קָ ְרָך‬
‫בִּ ְשעָ ֶריָך מַ עְ ַשר ְד ָגנְָך וְ ִּת ְ‬
‫זה וכל הנותרות מצטרפות זו עם זו‪ ,‬ועונה אלא‬
‫וְ צֹאנֶָך וְ כָל נְדָ ֶריָך אֲ ֶשר ִּתדֹר וְ נ ְִּד ֹבתֶ יָך ּותְ רּומַת י ָדֶ ָך‪:‬‬
‫אימא עולה ואימוריה מצטרפין זה עם זה שאם נשאר‬
‫אלו ביכורים‪ ,‬אבל אינך תרומת מעשר ושל דמאי לא‬
‫מהם לכזית ליזרק עליהן את הדם‪ ,‬וכיון דמצטרפין‬
‫צריכא ‪:‬‬
‫ליזרק את הדם חייב וכו' ומאן קתני לה רבי יהושע‬
‫היא‪ ,‬דתניא רבי יהושע אומר כל הזבחים שבתורה‬
‫שנשתייר מהן כזית בשר וכזית חלב זורק את הדם‪,‬‬
‫משנה ג‬
‫(ג) כָל ַהפִּּגּולִּין מכל הקרבנות ִּמ ְצט ְָרפִּין זֶה עִּם זֶה לאוכל כזית לחייבו בהכרת‪ .‬כָל הַּנֹותָ ִּרין שנשארו לאחר זמן‬
‫אכילתם ִּמ ְצט ְָרפִּין זֶה עִּם זֶה לאיסור אכילה וחובת שריפה‪ .‬כָל ַהּנְבֵׁלֹות בין מבהמה טהורה ובין מבהמה טמאה‬
‫ִּמ ְצט ְָרפֹות זֹו עִּם זֹו‪ .‬לאכילה ולטומאה‪ .‬כָל ַהּׁש ְָרצִּים ִּמ ְצט ְָרפִּין זֶה עִּם זֶה לאכילה בכזית ולטומאה בכעדשה דַם‬
‫שוִּין‪ִּ ,‬מ ְצט ְָר ִּפין זֶה עִּם זֶה‪ֻׁ .‬טמְָאתֹו וְֹלא שִּעּורֹו‪,‬‬
‫ש ֻׁטמְָאתֹו ְושִּעּורֹו ָ‬
‫ש ַע כ ֹל ֶ‬
‫ַהּׁש ֶֶרץ ּו ְבשָרֹו ִּמ ְצט ְָרפִּין‪ְ .‬כלָל ָאמַר ַרבִּי י ְהֹו ֻׁ‬
‫שִּעּורֹו וְֹלא ֻׁטמְָאתֹו‪ֹ ,‬לא ֻׁטמְָאתֹו וְֹלא שִּעּורֹו‪ ,‬אֵׁין ִּמ ְצט ְָרפִּין זֶה עִּם זֶה‪:‬‬
‫בבלי מעילה טו' ע' ב'‬
‫המיוחדים דבר הכתוב‪ ,‬ושואל א"ל רב אדא בר‬
‫גמרא‪ ,‬אמר רב‪ ,‬לא שנו מצטרפים אלא לענין‬
‫אהבה לרבא‪ ,‬אלא מעתה בהמה נמי ליפלגי בין‬
‫טומאה‪ ,‬אבל לענין אכילה טהורין בפני עצמן וטמאים‬
‫בפני עצמן‪ ,‬ולוי אמר אפילו לאכילה נמי מצטרפין‪,‬‬
‫מובדלת כשרות לשאינה מובדלת האסורות‪ ,‬ועונה‬
‫ורב אסי אמר טהורים לעצמן וטמאין לעצמן‪ ,‬איכא‬
‫אמר ליה כי קא מקיש רחמנא לב"אל תשקצו" אבל‬
‫דאמרי רב אסי פליגא אדרב‪ ,‬ואיכא דאמרי לא‬
‫לשיעורין לא‪ :‬במשנה דם השרץ והבשר מצטרפין‬
‫פליגא‪ ,‬ושואל מיתיבי מיתת פרה וחיי גמל אין‬
‫ושואל אמר רב חנין אמר רב זעירא וכן אמר רבי‬
‫מצטרפין זה עם זה‪ ,‬ומדייק הא מיתת שניהם‬
‫יוסי בר ר"ח‪ ,‬ויקרא יא' (לא) אֵ לֶה ַה ְט ֵׁמאִּים לָכֶם בְ כָל‬
‫מצטרפין וקשיא לרב אסי לאומרים שהוא חולק‪,‬‬
‫הַ ָש ֶרץ כָל הַ ֹנגֵעַ בָ הֶ ם בְ מֹתָ ם י ְִּטמָ א עַ ד הָ עָ ֶרב‪ :‬מלמד‬
‫ועונה תדייק אחרת אימא הא חיי שניהם מצטרפין‪,‬‬
‫שהן מצטרפין ואפילו שרץ ושרץ‪ ,‬שרץ ודם‪ ,‬בין‬
‫משם אחד בין משני שמות‪ ,‬ועונה אמר רב יוסף לא‬
‫ומני ובשיטת רבי יהודה היא‪ ,‬דאמר אבר מן החי נוהג‬
‫קשיא כאן בכולו כשהם שלמים כאן במקצתו כשהם‬
‫בטהורה ובטמאה‪ ,‬ושואל אבל מיתת שניהם מאי?‬
‫מרוסקים ומנא תימרא מדתניא‪ ,‬נשפך דם של מת‬
‫לא מצטרפים‪ ,‬ושואל אם כן מאי איריא דרהיט רץ‬
‫על הרצפה והיה מקומה קטפרס במדרון איהל על‬
‫ומחליט במהירו ותני‪ ,‬מיתת פרה וחיי גמל‪ ,‬הא אפילו‬
‫מיתת שניהם לא מצטרפים? ועוד תניא חצי זית פרה‬
‫מקצתו טהור‪ ,‬איהל על כולו טמא‪ ,‬ומדייק מאי‬
‫בחייה‪ ,‬וחצי זית גמל במיתתה אין מצטרפין אבל חצי‬
‫מקצתו אילימא מקצת דם והא אמר רבי חנינא אמר‬
‫זית מפרה וחצי זית מגמל בין בחייה כעבר מן החי‬
‫רבי רביעית דם שהגיס בה ערבב אותה טהורה אלא‬
‫בין במיתתה כנבילה מצטרפין‪ ,‬ושואל קשיא רישא‬
‫לאו שמע מינה כאן באהיל בגופו בכולו כאן‬
‫אסיפא ועונה אלא לאו שמע מינה מיתת שניהם‬
‫במקצתו‪ ,‬שמע מינה‪ ,‬ומספר‪ ,‬שאל רבי מתיא בן חרש‬
‫מצטרפין‪ ,‬ודוחה אמר לך רב אסי האי תנא סבר‬
‫את רבי שמעון בן יוחאי בעיר [רומי]‪ ,‬מנין לדם‬
‫איסור חל על איסור אמר רב יהודה אמר רב‪ ,‬אכילת‬
‫שרצים שהוא טמא‪ ,‬א"ל דאמר קרא ויקרא יא' (כט)‬
‫שרצים לוקה עליו בכזית‪ ,‬ומסביר מאי טעמא ויקרא‬
‫ָארץ הַ ֹחלֶד‬
‫ְוזֶה ָלכֶם ַה ָטמֵׁא בַ ֶש ֶרץ הַ ש ֵֹרץ עַ ל הָ ֶ‬
‫ַארבַ ע עַ ד כָל‬
‫יא (מב) כֹל ה ֹולְֵך עַ ל גָחוֹן וְ כֹל ה ֹולְֵך עַ ל ְ‬
‫וְהָ עַ כְ בָ ר וְהַ צָ ב לְ ִּמינֵהּו‪( :‬ל) וְהָ אֲ נָקָ ה וְהַ כֹחַ וְהַ לְ טָ ָאה‬
‫ָארץ ֹלא‬
‫מַ ְרבֵ ה ַרגְ ַליִּם לְ כָ ל הַ ֶש ֶרץ הַ ש ֵֹרץ עַ ל הָ ֶ‬
‫ְשמֶ ת‪ :‬אמרו לו תלמידיו חכים ליה בן‬
‫וְהַ חֹמֶ ט וְהַ ִּתנ ָ‬
‫ת ֹאכְלּום כִּ י ֶשקֶ ץ הֵ ם‪ :‬כתיב בהו‪ ,‬והתני רבי יוסי בר‬
‫יוחאי כל כך אמר להם תלמוד ערוך בפיו של רבי‬
‫ר' חנינא קמיה דרבי יוחנן שם כ' (כה) ְו ִּהבְדַ לְּתֶ ם בֵׁין‬
‫אלעזר בר רבי יוסי‪ ,‬וממנו שמעתיו שפעם אחת‬
‫ַה ְב ֵׁהמָה ַהטְה ָֹרה ַל ְטמֵָׁאה ּובֵׁין הָעֹוף ַה ָטמֵׁא ַלטָה ֹר וְֹלא‬
‫גזרה המלכות גזרה שלא ישמרו את השבת ושלא‬
‫שקְצּו אֶת נַפְשֹותֵׁ יכֶם ַב ְב ֵׁהמָה ּובָעֹוף ּובְכ ֹל ֲאשֶר‬
‫תְ ַ‬
‫ימולו את בניהם ושיבעלו את נדות‪ ,‬הלך רבי ראובן‬
‫ּתִּ ְרמ ֹש ָהאֲדָ מָה ֲאשֶר ִּהבְדַ לְּתִּ י ָלכֶם ְל ַטמֵׁא‪ :‬פתח הכתוב‬
‫בן איסטרובלי וסיפר קומי תספורת של גויים והלך‬
‫באכילה וסיים בטומאה‪ ,‬מה טומאה בכעדשה אף‬
‫וישב עמהם‪ ,‬אמר להם מי שיש לו אויב יעני או‬
‫אכילה בכעדשה וקלסיה רבי יוחנן ושואל וקשיא‬
‫יעשיר? אמרו לו יעני‪ ,‬אמר להם אם כן לא יעשו‬
‫לדרב‪ ,‬ועונה לא קשיא‪ ,‬כאן במיתתן בכעדשה כאן‬
‫מלאכה בשבת כדי שיענו? אמרו‪ ,‬טבית אתה צודק‬
‫בחייהן בכזית ושואל אמר ליה אביי והא רב אמתני'‬
‫אמר ליבטל‪ ,‬ובטלוה‪ ,‬חזר ואמר להם מי שיש לו אויב‬
‫קאי ומתני' כל השרצים קתני אפילו במיתתן (לאו‬
‫יכחיש או יבריא? אמרו לו יכחיש‪ ,‬אמר להם אם כן‬
‫דאיכא פורתא מהאי ופורתא מהאי) ועונה אמר ליה‬
‫ימולו בניהם לשמונה ימים ויכחישו‪ ,‬אמרו טבית‬
‫רב יוסף ההיא התייחסות למשנה דיוקא דילך הוא‪,‬‬
‫צדקת‪ ,‬אמר ובטלוה‪ ,‬חזר ואמר להם‪ ,‬מי שיש לו‬
‫רב שמעתא בעלמא בפני עצמה קאמר‪ :‬ושואל אמרת‬
‫אויב ירבה או יתמעט בילודה? אמרו לו יתמעט‪ ,‬אם‬
‫וקלסיה ר' יוחנן‪ :‬ושואל מיתיבי‪ ,‬האיברין אין להן‬
‫כן לא יבעלו נדות‪ ,‬אמרו טבית שוב אתה צודק‬
‫שיעור אפי' פחות מכזית נבלה‪ ,‬ופחות מכעדשה מן‬
‫אמר‪ ,‬ובטלוה‪ ,‬לבסוף הכירו בו שהוא יהודי החזירום‬
‫השרץ מטמאין‪ ,‬ואמר רבי יוחנן אין לוקין עליהן אלא‬
‫לכל הגזרות הקשות אמרו ראשי הקהל בארץ‬
‫בכזית‪ ,‬ועונה אמר רבא במובדלין שמונה השרצים‬
‫יחזור הבן אצל אביו‪ ,‬יצא לקראתו השד בן תמליון‪,‬‬
‫ושאל רצונכם אבוא עמכם‪ ,‬בכה ר' שמעון ואמר מה‬
‫שפחה של בית אבא הגר שפחת אברהם אבינו נזדמן‬
‫לה מלאך שלש פעמים‪ ,‬ואני לא פעם אחת יבא הנס?‬
‫מכל מקום קדים הוא‪ ,‬על נכנס כדיבוק בברתיה‬
‫דקיסר‪ ,‬כי מטא רבי שמעון התם אמר בן תמליון צא‪,‬‬
‫בן תמליון צא וכיון דקרו ליה נפק‪ ,‬אזל הקיסר אמר‬
‫להון שאילו כל מה דאית לכון למישאל‪ ,‬ועיילינהו‬
‫לגנזיה לשקול כל דבעו‪ ,‬אשכחו ההוא איגרתא של‬
‫שלוש גזרות המלך שקלוה וקרעוה‪ ,‬והיינו דאמר רבי‬
‫אלעזר בר רבי יוסי‪ ,‬בהזדמנו זו אני ראיתיה לפרוכת‬
‫בעיר [רומי] והוו עליה כמה טיפי דמים מדם השעיר‬
‫והפר של יום הכיפורים‬
‫ישראל מי ילך ויבטל הגזרות? ילך ר' שמעון בן‬
‫יוחאי שהוא מלומד בנסים‪ ,‬ואחריו מי ילך? ר"א בר‬
‫ר' יוסי‪ ,‬אמר להם רבי יוסי ואילו היה אבא חלפתא‬
‫קיים יכולין אתם לומר לו תן בנך להריגה? גם איני‬
‫אינני יכול לתת את בני אמר להם ר' שמעון‪ ,‬אילו‬
‫היה יוחאי אבא קיים יכולין אתם לומר לו תן בנך‬
‫להריגה? אמר להו רבי יוסי‪ ,‬אנא בעצמי אזלין‬
‫דלמא עניש ליה ר' שמעון לבני דקא מסתפינא‪ ,‬קביל‬
‫עליה רבי שמעון דלא ליענשיה אפילו הכי ענשיה‪,‬‬
‫וכך היה המעשה כשהיו מהלכין בדרך נשאלה‬
‫שאלה זו בפניהם‪ ,‬מנין לדם השרץ שהוא טמא‪ ,‬עקם‬
‫פיו ר' אלעזר בר רבי יוסי ואמר‪" ,‬וזה לכם הטמא"‬
‫אמר ליה ר' שמעון‪ ,‬מעקימת שפתיך אתה ניכר‬
‫שתלמיד חכם אתה‪ ,‬והורתה לפני גדול ממך‪ ,‬אל‬
‫משנה ד' ה'‬
‫שנֵׁי שֵׁמֹות‪ַ .‬הּׁש ֶֶרץ‬
‫שהֵׁם ְ‬
‫(ד) ַהפִּּגּול בפחות משיעורו ְוהַּנֹותָ ר בפחות משיעורו אֵׁין ִּמ ְצט ְָרפִּין זֶה עִּם זֶה‪ִּ ,‬מ ְפנֵׁי ֶ‬
‫שּנִּ ְטמָא בְַאב ַה ֻׁטמְָאה‬
‫שנֵׁיהֶם‪ .‬הָאֹכֶל ֶ‬
‫ש ִּב ְ‬
‫ְו ַהּנְ ֵׁבלָה‪ְ ,‬וכֵׁן ַהּנְ ֵׁבלָה ּו ְבשַר ַהמֵׁת‪ ,‬אֵׁין ִּמ ְצט ְָרפִּין זֶה עִּם זֶה ְל ַטמֵׁא ֲאפִּלּו ַכקַל ֶ‬
‫שנֵׁיהֶם‪:‬‬
‫ש ִּב ְ‬
‫שּנִּ ְטמָא ִּב ְולַד ַה ֻׁטמְָאה‪ִּ ,‬מ ְצט ְָרפִּין זֶה עִּם זֶה ְל ַטמֵׁא ַכקַל לזמן הקצר ֶ‬
‫ְו ֶ‬
‫בבלי מעילה יז' ע' ב'‬
‫גמרא אמר רב יהודה אמר שמואל לא שנו אלא‬
‫ושנטמא בולד הטומאה מצטרפין ומסביר תניא רבי‬
‫לטומאת הידיים דמדרבנן היא‪ ,‬אבל לענין אכילה‬
‫שמעון אומר מה טעם? שאפשר לשני שיעשה ראשון‪,‬‬
‫מצטרפין בכזית‪ ,‬דתניא ר' אליעזר אומר שמות כט'‬
‫ושואל ומי קא עביד שני ראשון הא לא אפשר‪ ,‬ועונה‬
‫ּומן הַ לֶחֶ ם עַ ד הַ בֹקֶ ר‬
‫(לד) וְ ִּאם ִּיּוָתֵ ר ִּמבְ ַשר הַ ִּמל ִֻּּאים ִּ‬
‫אמר רבא הכי קאמר מי גרם לשני לאו ראשון‪ ,‬רב‬
‫וְ ָש ַרפְ תָ אֶ ת הַ נוֹתָ ר בָ אֵ ש ֹלא י ֵָׁאכֵׁל כִּי ק ֹדֶ ש הּוא‪ :‬כל‬
‫אשי אמר ראשון ושני לגבי שלישי בני חדא ביקתא‬
‫שבקדש פסול‪ ,‬בא הכתוב ליתן לא תעשה למלקות‬
‫אינון ומאותו מקום יצאו‬
‫על אכילתו‪ :‬במשנה האוכל שנטמא באב הטומאה‬
‫המשך משנה ה'‬
‫(ה) כָל ָה ֳא ָכלִּין ִּמ ְצט ְָרפִּין‪ ,‬א' ִּלפְסֹול אֶת ַה ְּג ִּוי ָה ְב ַכ ֲחצִּי פ ְָרס מאכילת תרומה‪ ,‬ב' ִּבמְזֹון שְּתֵׁ י ְסעֻׁדֹות ָלעֵׁרּוב תחומים‪,‬‬
‫שבָת‪ ,‬ה'‬
‫ג' ְב ַכבֵׁיצָה ְל ַטמֵׁא אוכלים אחרים ֻׁטמְַאת ֳא ָכלִּין‪ ,‬ד' שיעור ְב ַכּגְרֹוג ֶֶרת לְהֹוצַָאת מזון מרשות לרשות ביום ַ‬
‫שקִּין ִּמ ְצט ְָרפִּין‪ ,‬א' ִּלפְסֹול אֶת ַה ְּג ִּוי ָה ב ְָרבִּיעִּית‬
‫ִּפּורים‪ .‬כָל ַה ַמ ְ‬
‫ְבכַכֹותֶ בֶת שיעור אכילה להרגעת רעבונו בְיֹום ַהכ ִּ‬
‫ִּפּורים‪:‬‬
‫לתרומה ‪ ,‬ב' ּו ִּבמְֹלא לּוגְ ָמיו פה מלא שתייה בְיֹום ַהכ ִּ‬
‫משנה ו'‬
‫שמְעֹון אֹומֵׁר‪ ,‬אֵׁינָן ִּמ ְצט ְָרפִּין‪ַ .‬ה ֶבגֶד ְו ַהשַק‪ ,‬מצטרפים‬
‫(ו) ָהע ְָרלָה ְו ִּכ ְלאֵׁי ַהכ ֶֶרם ִּמ ְצט ְָרפִּין זֶה עִּם זֶה בנותן טעם ַרבִּי ִּ‬
‫לטומאה בשיעור שלוש אצבעות ַהשַק ְוהָעֹור מצטרפים בשיעור ארבעה טפחים ‪ ,‬הָעֹור ְו ַה ַמפָץ‪ִּ ,‬מ ְצט ְָרפִּין זֶה עִּם‬
‫שהֵׁן ְראּוי ִּין ִּל ָטמֵׁא מֹושָב‪::‬‬
‫שמְעֹון אֹומֵׁר‪ִּ ,‬מ ְפנֵׁי ֶ‬
‫זֶה בשיעור חמישה טפחים‪ַ .‬רבִּי ִּ‬
‫בבלי מעילה יח' ע' א'‬
‫ושואל מאי לאחיזה? ועונה‪ ,‬אמר ריש לקיש אמר ר'‬
‫גמרא שואל ומי צריך רבי שמעון לצרופי והתניא‬
‫ינאי שכן עומד לנוולה לנול אריגה‪ ,‬במתניתא תנא‬
‫ר"ש אומר אפילו כל שהוא שיעור למכות‪ ,‬ועונה תני‬
‫הואיל וראוי לקוצצי תאנים‪:‬‬
‫אין צריכין לצרף‪ :‬במשנה הבגד והשק תנא קיצע‬
‫הדרן עלך קדשי מזבח‪:‬‬
‫מכולן שלשה טפחים ‪ ,‬ועשה מהן בגד שיעורו למשכב‬
‫שלשה אצבעות למושב טפח יד לאחיזה כל שהו‪,‬‬
‫‪….‬‬