מס ההתקשרות ההתקשר

‫מס'‬
‫תאריך‬
‫קבלת‬
‫ההחלטה‬
‫‪1‬‬
‫‪11.20.11‬‬
‫נושא‬
‫פניה לקבלת הצעות‬
‫מחיר לביצוע קידוחי‬
‫קרקע‬
‫סעיף‬
‫פטור‬
‫בתקנות‬
‫‪)0(43‬‬
‫מס' משתתפים‬
‫בהליך‬
‫‪3‬‬
‫שם‬
‫הספק‬
‫אל‪.‬די‪.‬די‬
‫טכנולוגיות‬
‫בע"מ‬
‫נימוקים‬
‫היקף‬
‫ההתקשרות לא‬
‫כולל מע"מ‬
‫ר"י נדרשת לשירותי קרקע‪,‬‬
‫בין היתר ‪ ,‬ימי קידוח‬
‫לטובת סקר קרקע אשר‬
‫השיטות‬
‫עפ"י‬
‫יבוצע‬
‫המקובלות ע"י המשרד‬
‫להגנ"ס כמופיע בהנחיות‬
‫המשרד להגנ"ס לביצוע ‪( ₪ 402,112‬בתוספת‬
‫מע"מ)‬
‫סקרי קרקע משנת ‪ 0222‬ו‪/‬‬
‫או כל הנחיה חדשה‬
‫ומחייבת שתתקבל מאת‬
‫המשרד להגנ"ס‬
‫רכבת ישראל‪ ,‬ת‪.‬ד ‪ 58081‬ת"א ‪ 05580‬טל‪ ,00-0307106 :‬פקס‪www.rail.co.il 00-0307607 :‬‬
‫תקופת‬
‫ההתקשרות‬
‫תקופת ההתקשרות הינה ל‪10 -‬‬
‫חודשים מיום קבלת הודעת הזכייה‬
‫על ידי המזמין או עד מיצוי ההליך‬
‫מבחינה כספית עפ"י תקנות חובת‬
‫המכרזים‪ ,‬תשנ"ג‪ ,1224-‬עפ"י‬
‫שיקול דעתה הבלעדי של הרכבת‪,‬‬
‫כאשר לרכבת זכות ברירה‪ ,‬להאריך‬
‫את ההתקשרות ב‪ 0-‬תקופות‬
‫נוספות של ‪ 03‬חודשים כל תקופה‪,‬‬
‫מתום התקופה הראשונה‬