מכרז מס` -----

‫מועצה מקומית אכסאל‬
‫מכרז מס' ‪103/2017‬‬
‫ביצוע עבודות אחזקת כבישים פנימיים‬
‫‪ .1‬מועצה מקומית אכסאל מזמינה בזאת הצעות מחיר מקבלנים רשומים לבצוע עבודות‬
‫אחזקת כבישים פנימיים בתחום היישוב ‪.‬‬
‫‪ .2‬רשאים להשתתף במכרז קבלנים רשומים אצל רשם הקבלנים לענף כבישים ופיתוח סעיף‬
‫ראשי ‪ 200‬ובסיווג כספי מתאים אשר מנהלים ספרי חשבונות ומע"מ כחוק‪ ,‬יש לצרף‬
‫אישורים‪.‬‬
‫‪ .3‬ההצעה תוגש במעטפה סגורה עם כל המסמכים כולל תוכניות חתומות ע"י הקבלן בצירוף‬
‫ערבות בנקאית צמודה למדד הסלילה בשווי ‪ 15,000‬ש"ח לטובת מ‪.‬מ אכסאל בתוקף עד‬
‫תאריך‪ ,13/06/2017‬הצעה ללא ערבות תקינה לא תובא לדיון‪.‬‬
‫‪ .4‬סיור קבלנים ייערך ביום רביעי תאריך ‪ 01/03/2017‬שעה ‪ , 10:00‬המפגש יהיה בבניין‬
‫המועצה בכפר אכסאל‪.‬‬
‫‪ .5‬ניתן להשיג את מסמכי המכרז במשרדי המועצה בשעות העבודה הרגילות תמורת‬
‫תשלום סך של ‪ 1500‬ש"ח שלא יוחזרו בשום מקרה ‪.‬‬
‫‪ .6‬המועד האחרון להגשת ההצעות היינו יום שני תאריך ‪ , 13/03/2017‬שעה ‪18:00‬‬
‫ההצעות תוגשנה ידנית בלבד ויוכנסו לתיבת המכרזים ‪.‬‬
‫‪ .7‬אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת והיא שומרת‬
‫לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את היקף המכרז בהתאם לתקציב שיעמוד‬
‫לרשותה וזאת בלי שיהיה לה הסבר ולא יהיה כל טיעון של אחרים עקב כך‪.‬‬
‫‪ .8‬דפי הכמויות והמחירים יוגשו בשני עותקים‪ ,‬מקור וצילום‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫עו"ד עבד אלסלאם דראושה‬
‫ראש המועצה‬