!ב ָהָז - י ִדוּהְי ל ָכּ ב ָהָזּ ַה ל ַל ְכּ

‫ב"ה‬
‫ּג ִּל ָיוֹן מִס ְּפ ַר ‪ּ | 63‬פָרָׁשַת ּתְר ּומָה‪ ,‬ו' ֲאד ָר תשע"ז‬
‫ָּכ ל יְ ה ּו ִד י ‪ -‬זָ ָה ב !‬
‫ָׁשלֹום יְ לָ ִדים!‬
‫א‪/‬א ָּמא‪ְׁ :‬ש ֵאלָ ה ְמ ֻצּיֶ נֶ ת‪ָ .‬ה ָבה נִ ְר ֶאה ַמהּו ַהּת ֶֹכן ֶׁשל ַה ָּפ ָר ָׁשה‪.‬‬
‫ַא ָּב ִ‬
‫ּכְ ַלל ַהּזָ ָהב‬
‫יאת‬
‫יצ ַ‬
‫ֲאנִ י ַמ ֶּת ֶכת נְ ִד ָירה וִ ָיק ָרה ַעד ְמאֹוד‪ַ ...‬הּזָ ָהב! ַהיְ ַד ְע ֶּתם ֶׁש ִּב ִ‬
‫יהם ַׂש ִּקים ְמלֵ ִאים‬
‫מֹורים ֶׁש ֲעלֵ ֶ‬
‫הּודי ָהיּו ִּת ְׁש ִעים ֲח ִ‬
‫ִמ ְצ ַריִ ם לְ ָכל יְ ִ‬
‫ּובזָ ָהב?‬
‫ְּב ֶכ ֶסף ְ‬
‫רּומה‪ְּ ,‬תגַ ּלּו ֶׁש ֲאנִ י‬
‫בּוע ֶׁשּלָ נּו‪ְּ ,‬ת ָ‬
‫ִאם ִּת ְפ ְּתחּו ֶאת ַה ֻח ָּמׁש ְּב ָפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ‬
‫ימת ַה ְּתרּומֹות ֶׁשה' ִצּוָ ה ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל‬
‫יעה ָה ִראׁשֹונָ ה ִּב ְר ִׁש ַ‬
‫מֹופ ָ‬
‫ִ‬
‫יע‪ִּ ,‬כי ְׁש ָאר ַה ְּתרּומֹות ְמ ֻס ָּדרֹות לְ ִפי‬
‫לְ ָה ִביא לַ ִּמ ְׁש ָּכן‪ .‬זֶ ה ְק ָצת ַמ ְפ ִּת ַ‬
‫יֹותר‪ ,‬וְ ַרק ַּבּסֹוף ַהיְ ָקרֹות‪.‬‬
‫ַהּׁשֹוִ י ֶׁשּלָ ֶהן‪ .‬ק ֶֹדם ַה ְּפׁשּוטֹות ֵ‬
‫ימת ַהּנְ ָדבֹות לַ ִּמ ְׁש ָּכן ַּדוְ ָקא ִּבי‪,‬‬
‫ּפֹות ַחת ֶאת ְר ִׁש ַ‬
‫ּתֹורה ַ‬
‫ּדּוע ַה ָ‬
‫ָאז ַמ ַ‬
‫הּודי זָ ָהב'‪.‬‬
‫ׁשּובה ְּב ָׁשלֹוׁש ִמּלִ ים ִהיא‪ּ'ָ :‬כל יְ ִ‬
‫ַּב ַּמ ֶּת ֶכת ַהּנְ ִד ָירה? ַה ְּת ָ‬
‫יחה‬
‫יכם לְ ַה ְת ִחיל לִ לְ מֹד ֶאת ַה ִּׂש ָ‬
‫יטב‪ֲ ,‬עלֵ ֶ‬
‫ַאְך ִּב ְׁש ִביל לְ ָה ִבין ֵה ֵ‬
‫יכם‪.‬‬
‫ַהּיָ ָפה וְ ַהיְ ָק ָרה ִמ ָּפז ֶׁשּלִ ְפנֵ ֶ‬
‫רּומה ְמ ַס ֶּפ ֶרת ַעל ַהּנְ ָדבֹות‬
‫יֶ ֶלד‪/‬יַ ְל ָּדה‪ :‬לָ ַמ ְד ִּתי ַּב ִח ַּת"ת! ָּפ ָר ַׁשת ְּת ָ‬
‫רּומה‬
‫ֶׁש ֵה ִביאּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לְ צ ֶֹרְך ְּבנִ ּיַ ת ַה ִּמ ְׁש ָּכן‪" :‬וְ זֹאת ַה ְּת ָ‬
‫יכה ּומֹונָ ה‬
‫ּתֹורה ַמ ְמ ִׁש ָ‬
‫ֲא ֶׁשר ִּת ְקחּו ֵמ ִא ָּתם זָ ָהב וָ ֶכ ֶסף ּונְ ח ֶֹׁשת"‪ַ .‬ה ָ‬
‫ּלּואים (לַ ח ֶֹׁשן) וְ עֹוד‪.‬‬
‫נֹוספֹות ‪ֲ -‬ע ֵצי ִׁש ִּטים‪ֶׁ ,‬ש ֶמן‪ַ ,‬א ְבנֵ י ִמ ִ‬
‫ְּתרּומֹות ָ‬
‫יֹותר‪ֶׁ ,‬ש ָּפחֹות‬
‫א‪/‬א ָּמא‪ַ :‬הּזָ ָהב ִהיא ַה ַּמ ֶּת ֶכת ַהיְ ָק ָרה וְ ַהּנְ ִד ָירה ֵ‬
‫ַא ָּב ִ‬
‫יעה ַּב ְּת ִחּלָ ה? ּגַ ם‬
‫מֹופ ָ‬
‫ּדּוע ִהיא ִ‬
‫ָהיְ ָתה ְמצּויָ ה לְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל‪ַ .‬מ ַ‬
‫ּוב ֶכ ֶסף ֵמ ֲא ֶׁשר ְּבזָ ָהב‪.‬‬
‫יֹותר ִּבנְ ח ֶֹׁשת ְ‬
‫ַּב ִּמ ְׁש ָּכן ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ֵ‬
‫יֶ ֶלד‪/‬יַ ְל ָּדה‪ֶּ :‬ב ֱא ֶמת ָּכל ְׁש ָאר ַה ְּתרּומֹות ְמפ ָֹרטֹות ְּב ֵס ֶדר עֹולֶ ה‪.‬‬
‫יֹותר ֲאנָ ִׁשים ִמ ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל‪,‬‬
‫ק ֶֹדם ַה ְּתרּומֹות ַה ְּמצּויֹות‪ֶׁ ,‬שּנָ ְדבּו ֵ‬
‫ּדּוע‬
‫וְ ַא ַחר ָּכְך ַה ְּתרּומֹות ַהּנְ ִדירֹות‪ֶׁ ,‬ש ָּת ְרמּו ַרק ָה ֲע ִׁש ִירים‪ַ .‬מ ַ‬
‫יע ַהּזָ ָהב ִראׁשֹון ַּב ָּפסּוק?‬
‫מֹופ ַ‬
‫ֶּב ֱא ֶמת ִ‬
‫ֻּכ ָּלם ּבֹונִ ים ֶאת ַה ִּמקְ ָּדׁש‬
‫הּודי יֵ ׁש‬
‫וְ לִ ְפנֵ י ֶׁשּנִ ָּפ ֵרד‪ֵּ ,‬בינְ ַתיִ ם‪ ,‬זִ ְכרּו ָּת ִמיד ֶאת ְּכלַ ל ַהּזָ ָהב‪ :‬לְ ָכל יְ ִ‬
‫לֵ ב זָ ָהב‪ֶׁ ,‬שּלִ ְפ ָע ִמים ָצ ִריְך ַרק לְ גַ ּלֹות‪.‬‬
‫רּומה" ְמ ַד ֵּבר‬
‫א‪/‬א ָּמא‪ַ :‬ה ָּפסּוק ְּב ָפ ָר ָׁש ֵתנּו "וְ יִ ְקחּו לִ י ְּת ָ‬
‫ַא ָּב ִ‬
‫רּומה‬
‫לְ ָכל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ‪ֲ -‬אנָ ִׁשים‪ ,‬נָ ִׁשים וָ ַטף ‪ֻּ -‬כּלָ ם ֵה ִביאּו ְּת ָ‬
‫וְ ִה ְׁש ַּת ְּתפּו ִּבנְ ָד ָבה לַ ִּמ ְׁש ָּכן‪ֲ ,‬א ִפּלּו ַהיְ לָ ִדים‪ָּ .‬כְך ּגַ ם ַּב ָּפסּוק "וְ ָעׂשּו‬
‫לִ י ִמ ְק ָּדׁש" ‪ַ -‬ה ִּצּוּוי ֶׁשל ְּבנִ ּיַ ת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש‪ ,‬הּוא לְ ָכל ֶא ָחד‬
‫וְ ַא ַחת ֵמ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל‪.‬‬
‫ֶׁש ָּל ֶכם‪ַ ,‬הּזָ ָהב‪.‬‬
‫ׁשּוטים וְ גַ ם‬
‫יֶ ֶלד‪/‬יַ ְל ָּדה‪ֵ :‬איְך יִ ָּת ֵכן ֶׁש ָּכל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל‪ּ ,‬גַ ם ֲאנָ ִׁשים ְּפ ִ‬
‫יְ לָ ִדים ְק ַטּנִ ים‪ִ ,‬ה ְׁש ַּת ְּתפּו וְ ָת ְרמּו לַ ְּבנִ ּיָ ה ֶׁשל ַה ִּמ ְׁש ָּכן? ֲה ֵרי הּוא‬
‫ָמקֹום ָקדֹוׁש ְמאֹוד‪ֶׁ ,‬של ַה ְׁש ָר ַאת ַה ְּׁש ִכינָ ה‪.‬‬
‫עֹוׂשים‬
‫(ּכְך ִ‬
‫ּקּודי ַה ִּׂש ְמ ָחה ִמ ֵּדי יֹום ָ‬
‫ח ֶֹדׁש ֲא ָדר ָׂש ֵמ ַח‪ְּ ,‬ב ַה ְצלָ ָחה ְּב ִר ֵ‬
‫ּוביְ ִׁשיבֹות‪ּ ,‬גַ ם ֶא ְצלְ ֶכם?)‪ ...‬נִ ָּפגֵ ׁש ָּב ִרּקּוד ֲה ִכי‬
‫ְּב ֶסעוְ וען ֶסעוְ וענְ ִטי ַ‬
‫יׁשי!‬
‫ָׂש ֵמ ַח ָּבעֹולָ ם‪ְּ ,‬ב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ְּׁשלִ ִ‬
‫ִמי ִראׁשֹון ַּבּתֹור?‬
‫יחה ִּב ְב ָר ָכה‬
‫יח ַמ ְת ִחיל ֶאת ַה ִּׂש ָ‬
‫א‪/‬א ָּמא‪ָ :‬ה ַר ִּבי ֶמלֶ ְך ַה ָּמ ִׁש ַ‬
‫ַא ָּב ִ‬
‫בּוע‪ּ ,‬בֹו ַמ ְר ִּבים ְּב ִׂש ְמ ָחה‪,‬‬
‫לִ ְק ַראת ח ֶֹדׁש ֲא ָדר ֵאלָ יו נִ ְכנַ ְסנּו ַה ָּׁש ַ‬
‫ּמּובן ְמ ַא ֵחל ֶׁשּנִ זְ ֶּכה‬
‫(מּזָ לֹו ָּב ִריא וְ ָחזָ ק)‪ .‬וְ ַכ ָ‬
‫ּו'ב ִריא ַמּזָ לֵ יּה' ַ‬
‫ָ‬
‫לַ ְּב ָר ָכה ָה ִע ָּק ִרית‪ִּ ,‬ב ְר ַּכת ַהּגְ ֻאּלָ ה ָה ֲא ִמ ִּתית וְ ַה ְּׁשלֵ ָמה‪.‬‬
‫א‪/‬א ָּמא‪ָ :‬א ֵכן‪ַּ ,‬ב ִּמ ְׁש ָּכן ִה ְת ִחיל ִחּדּוׁש ָעצּום‪ֶׁ ,‬שֹּלא ָהיָ ה ק ֶֹדם‬
‫ַא ָּב ִ‬
‫ּוב ַע ְצמֹו‪ ,‬יָ ַרד לִ ְׁשּכֹן ְּב ַביִ ת‬
‫לָ ֵכן‪ַ .‬ה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּב ְכבֹודֹו ְ‬
‫ּגַ ְׁש ִמי‪ַּ .‬דוְ ָקא ָּבעֹולָ ם ַהּנָ מּוְך ֶׁשּלָ נּו‪ֲ .‬א ִפּלּו ָּבעֹולָ מֹות ָה ֶעלְ יֹונִ ים ה'‬
‫ֹלא ִמ ְתּגַ ּלֶ ה ְּכ ִפי ֶׁש ִה ְתּגַ ּלָ ה ַּב ִּמ ְׁש ָּכן‪ּ ,‬ולְ ַא ַחר ִמ ֵּכן ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש!‬
‫יֶ ֶלד‪/‬יַ ְל ָּדה‪ :‬יֵ ׁש לִ י ְׁש ֵאלָ ה‪ַ :‬מהּו ַה ֶּק ֶׁשר ֵּבין ח ֶֹדׁש ֲא ָדר לְ ֵבין‬
‫רּומה?‬
‫ַה ָּפ ָר ָׁשה ֶׁש ָּבּה הּוא ַמ ְת ִחיל‪ָּ ,‬פ ָר ַׁשת ְּת ָ‬
‫יצד יֵ ׁש לְ ִאיׁש ָּפׁשּוט וַ ֲא ִפּלּו לְ יֶ לֶ ד ָק ָטן‪,‬‬
‫יֶ ֶלד‪/‬יַ ְל ָּדה‪ָ :‬אז ֶּב ֱא ֶמת ֵּכ ַ‬
‫ֶאת ַהּכ ַֹח לִ ְפעֹל ִחּדּוׁש ָּכזֶ ה ּגָ דֹול ‪ -‬וְ לִ ְתרֹם לִ ְבנִ ּיַ ת ַה ִּמ ְׁש ָּכן?‬
‫יסה ֶׁשלֶ ג‬
‫לִ זְ כּות ַה ַחּיָ לִ ים ְּב ִצ ְבאֹות ה'‪ְ :‬מנַ ֵחם ֶמענְ ְּדל ֶׁשּיִ ְחיֶ ה ֶּבן ַחּנָ ה ְסטּולִ ין; לֵ וִ י יִ ְצ ָחק ֶׁשּיִ ְחיֶ ה ֶּבן ַחּנָ ה ַריְ ינִ יץ; ָׁשלֹום ּדֹב ֶּבער ֶּבן נֶ ָח ָמה ַּכ ִּמ ָ‬
‫יסתֹו לְ ִמ ְצוֹות‪ .‬יְ ִהי ָרצֹון ֶׁשּיִ גְ ַּדל לִ ְהיֹות ָח ִסיד יְ ֵרא ָׁש ַמיִ ם וְ לַ ְמ ָדן‬
‫ייּדנְ ִצ'יק לְ ֶרגֶ ל ְּכנִ ָ‬
‫ַהּגִ ּלָ יֹון ֻמ ְק ָּדׁש לִ זְ כּות ֲח ַתן ַה ַּבר ִמ ְצוָ ה ַה ָּת ִמים ַא ְב ָר ָהם ְצ ִבי ֶׁשּיִ ְחיֶ ה ֶּבן ָא ְׁש ַרת ַמ ַ‬
‫ְמ ֻח ָּב ִרים ָּת ִמיד‬
‫א‪/‬א ָּמא‪ְּ :‬בנִ ּיַ ת ַה ִּמ ְׁש ָּכן ָהיְ ָתה לְ ַא ַחר ַמ ַּתן‬
‫ַא ָּב ִ‬
‫הּודי ‪-‬‬
‫ּתֹורה ה' ָּב ַחר ְּב ָכל יְ ִ‬
‫ּתֹורה‪ְּ .‬ב ַמ ַּתן ָ‬
‫ָ‬
‫ּובּגּוף ַהּגַ ְׁש ִמי הּוא‬
‫ֶׁש ַּדוְ ָקא ָּבעֹולָ ם ַהּגַ ְׁש ִמי ַ‬
‫יִ ְבנֶ ה ִּד ָירה לַ ה'‪.‬‬
‫ּתֹורה ִה ְת ַּב ְּטלָ ה ַה ַה ְפ ָר ָדה ֵּבין‬
‫ֵמ ָאז ַמ ַּתן ָ‬
‫הּודי‬
‫ֶעלְ יֹונִ ים וְ ַת ְחּתֹונִ ים‪ .‬וְ לָ ֵכן ‪ּ -‬גַ ם ְּכ ֶׁשּיְ ִ‬
‫נִ ְמ ָצא ְּבתֹוְך ּגּוף ּגַ ְׁש ִמי ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה‪ְ ,‬מ ִציאּותֹו‬
‫לֹוקּה ִמ ַּמ ַעל ַמ ָּמׁש!‬
‫ָה ֲא ִמ ִּתית ִהיא ֵחלֶ ק ֱא ַ‬
‫אֹומ ִרים ֲחזַ "ל‪'ַ :‬אף ַעל ִּפי ֶׁש ָח ָטא‪ ,‬יִ ְׂש ָר ֵאל‬
‫ָּכְך ְ‬
‫הּודי ֶׁש ָח ָטא ַחס וְ ָׁשלֹום‪ ,‬וְ ֹלא‬
‫הּוא' ‪ּ -‬גַ ם יְ ִ‬
‫נִ ְר ֶאה ֶׁשהּוא ָקׁשּור לַ ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא‪ִּ ,‬כי‬
‫הּוא ִמ ְתנַ ֵהג ָהפּוְך ֵמ ְרצֹונֹו ֶׁשל ה' ‪ָ -‬ה ֱא ֶמת‬
‫רֹוצה לְ ַקּיֵ ם ֶאת‬
‫ִהיא ֶׁש ְּבתֹוְך ּתֹוכֹו‪ ,‬הּוא ֶ‬
‫ְרצֹון ה' וְ לִ ְהיֹות ְמ ֻח ָּבר ֵאלָ יו ָּת ִמיד‪.‬‬
‫הּודי ָקׁשּור לַ ָּקדֹוׁש‬
‫יֶ ֶלד‪/‬יַ ְל ָּדה‪ֵ :‬ה ַבנְ ִּתי‪ָּ ...‬כל יְ ִ‬
‫הּודי יָ כֹול לִ ְבנֹות ַּביִ ת‬
‫ָּברּוְך הּוא‪ ,‬וְ לָ ֵכן ָּכל יְ ִ‬
‫לַ ה'‪ִּ .‬כי הּוא ֵחלֶ ק ִמ ֶּמּנּו ַמ ָּמׁש‪.‬‬
‫ִחּיּוְך ְּב ִלי ַמ ֵּס ָכה‬
‫ח ֶֹדׁש ֲא ָדר ּכְ ָבר נִ ְכנַ ס ַּב ֶּד ֶלת‪,‬‬
‫ּומ ֵּסכֹות ְּב ָכל ִּפּנָ ה‪.‬‬
‫ּכֹוב ִעים ַ‬
‫ָ‬
‫ׁשֹוא ֶלת‪:‬‬
‫תֹוכי ִצּפֹור קְ ַטּנָ ה ֶ‬
‫ּוב ִ‬
‫ְ‬
‫ֵאיְך ֶא ְפ ָׁשר ִל ְׂשמ ַֹח ָּכל ַה ָּׁשנָ ה?‬
‫ָל ֵכן ָה ַר ִּבי ֶׁש ִּלנּו ְמגַ ֶּלה ִל י‪,‬‬
‫ֶׁש ֲאנִ י ְוגַ ם ַא ָּתה ‪ָׁ -‬ש ִוים זָ ָהב!‬
‫ּגַ ם ּכְ ֶׁש ֲאנִ י ְל ַמ ָּטה‪ּ ,‬וקְ ָצת ָק ֶׁשה ִל י‪,‬‬
‫רּוחנִ ּיּות‪ֵ ,‬הם ּגַ ם ָהיּו ֲע ִׁש ִירים‬
‫לַ ֲע ִׁש ִירים ְּב ָ‬
‫ְּבגַ ְׁש ִמּיּות‪ ,‬וְ ָהיָ ה לָ ֶהם ֶּכ ֶסף וְ זָ ָהב לָ רֹב‪.‬‬
‫רּוחנִ ּיּות‬
‫הּודי הּוא ָע ִׁשיר‪ְּ ,‬ב ָ‬
‫לֹומר‪ָּ ,‬כל יְ ִ‬
‫ְּכ ַ‬
‫הּודי‬
‫ּומ ֵּמילָ א ּגַ ם ְּבגַ ְׁש ִמּיּות ַמ ָּמׁש! ּגַ ם ִאם יְ ִ‬
‫ִ‬
‫רֹואה ֶאת ָהע ֶֹׁשר ַהּגַ ְׁש ִמי ֶׁשּלֹו‪ ,‬זֶ ה ֹלא‬
‫ֹלא ֶ‬
‫רֹוצה ֶׁשהּוא‬
‫ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵאינֹו ָע ִׁשיר‪ֶ ,‬אּלָ א ִּכי ה' ֶ‬
‫דֹורנּו‪,‬‬
‫ּוב ְמיֻ ָחד ְּב ֵ‬
‫יַ ֲעבֹד וְ יִ ְׁש ַּת ֵּדל לְ גַ ּלֹות זֹאת‪ִ .‬‬
‫ּדֹור ַהּגְ ֻאּלָ ה‪ ,‬וַ ַּדאי ֶׁש ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא‬
‫ּובזָ ָהב‬
‫ְמ ָב ֵרְך ָּכל ֶא ָחד ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ֲע ִׁשירּות ְ‬
‫רּוחנִ ּיּות‪.‬‬
‫ּוב ָ‬
‫ְּבגַ ְׁש ִמּיּות ְ‬
‫ּפֹור ֶצת ּגָ ֵדר‬
‫ִׂש ְמ ָחה ֶ‬
‫ָע ִׁשיר ֲאנִ י ְּב ָכל ַמ ָּצב‪.‬‬
‫יֶ ֶלד‪/‬יַ ְל ָּדה‪ֶ :‬רגַ ע‪ֹ ,‬לא ָענִ ינּו ֲע ַדיִ ן ַעל ַה ְּׁש ֵאלָ ה‬
‫ָה ִראׁשֹונָ ה ‪ַ -‬מהּו ַה ֶּק ֶׁשר ֵּבין ח ֶֹדׁש ֲא ָדר‬
‫רּומה?‬
‫לְ ָפ ָר ַׁשת ְּת ָ‬
‫חֹוׁשב‪,‬‬
‫עֹוצר ְל ֶרגַ ע‪ְ ,‬ו ֵ‬
‫ּוכְ ֶׁש ֲאנִ י ֵ‬
‫א‪/‬א ָּמא‪ְּ :‬כ ִפי ֶׁשּלָ ַמ ְדנּו‪ַּ ,‬בּנְ ָד ָבה לַ ִּמ ְׁש ָּכן‬
‫ַא ָּב ִ‬
‫הּודי ְּב ַמ ַּתן‬
‫רֹואים ֶאת ַהּכ ַֹח ֶׁש ִּק ֵּבל ָּכל יְ ִ‬
‫ִ‬
‫ּתֹורה‪ֶׁ ,‬שּגַ ם ְּכ ֶׁשהּוא לְ ַמ ָּטה ָּבעֹולָ ם ַהּגַ ְׁש ִמי‪,‬‬
‫ָ‬
‫הּוא ְּב ַד ְרּגַ ת זָ ָהב!‬
‫ִׂש ְמ ָחה ְמ ַמ ֵּלאת ֶאת ַמ ֲע ַׂש י‪.‬‬
‫ְו ִהּנֵ ה ַאט ַאט ִמ ְת ַר ֵחב לֹו ‪-‬‬
‫ִחּיּוְך ֲא ִמ ִּתי ַעל ְׂש ָפ ַת י‪.‬‬
‫וְ זֶ הּו ַה ֶּק ֶׁשר לְ ח ֶֹדׁש ֲא ָדר‪ֶׁ ,‬שּבֹו ַמ ְר ִּבים‬
‫רּוחנִ ּיּות‬
‫ּוב ָ‬
‫ֲע ִׁש ִירים ְּבגַ ְׁש ִמּיּות ְ‬
‫ְּב ִׂש ְמ ָחה‪ַ .‬ה ִּׂש ְמ ָחה ֲה ִכי ּגְ דֹולָ ה ֶׁשּיְ כֹולָ ה‬
‫ּדּוע‬
‫נּוכל לְ ָה ִבין ַמ ַ‬
‫א‪/‬א ָּמא‪ְ :‬מ ֻצּיָ ן‪ .‬וְ ַע ְכ ָׁשו ַ‬
‫ַא ָּב ִ‬
‫ּוב ָכל ַמ ָּצב הּוא‬
‫יֹוד ַע ֶׁש ָּת ִמיד ְ‬
‫הּודי ִהיא‪ֶׁ ,‬שהּוא ֵ‬
‫לִ ְהיֹות ֵא ֶצל יְ ִ‬
‫יע ָה ִראׁשֹון ִמ ֵּבין ַהּנְ ָדבֹות לַ ִּמ ְׁש ָּכן‪ ,‬לַ ְמרֹות ֶׁש ָהיָ ה‬
‫הֹופ ַ‬
‫ִ‬
‫ַהּזָ ָהב‬
‫הּודי הּוא ְּבנֹו ֶׁשל ֶמלֶ ְך‬
‫זָ ָהב ‪ָ -‬קׁשּור לַ ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא! ָּכל יְ ִ‬
‫יֹותר‪.‬‬
‫ַהּנָ ִדיר ְּב ֵ‬
‫רּוחנִ ּיּות‪.‬‬
‫ּוב ָ‬
‫ַמלְ ֵכי ַה ְּמלָ ִכים‪ ,‬וְ לָ ֵכן הּוא ָע ִׁשיר ְּבגַ ְׁש ִמּיּות ְ‬
‫ּתֹורה ק ֶֹדם ּכֹל ָּב ָאה‬
‫זָ ָהב הּוא ח ֶֹמר ְמאֹוד יָ ָקר‪ִּ .‬ב ְבנִ ּיַ ת ַה ִּמ ְׁש ָּכן‪ַ ,‬ה ָ‬
‫הֹופ ִכים לִ ְׂש ֵמ ִחים וְ ֵכן ָּכל‬
‫ְ‬
‫ְּכ ֶׁש ָא ָדם ָׂש ֵמ ַח‪ָּ ,‬כל ַה ַּמ ֲע ִׂשים ֶׁשּלֹו‬
‫הּודי‬
‫הּודי הּוא יָ ָקר‪ָּ ,‬כל יְ ִ‬
‫הּודי‪ָּ :‬כל יְ ִ‬
‫לְ ַה ְדּגִ יׁש ֶאת ַמ ֲעלָ תֹו ֶׁשל ַהּיְ ִ‬
‫ָה ֲאנָ ִׁשים ָה ֲא ֵח ִרים ֶׁש ְּס ִביבֹו‪ָּ .‬כתּוב ַּבּגְ ָמ ָרא ֶׁש ָא ָדם ָׂש ֵמ ַח ֶׁש ְּמ ַׂש ֵּמ ַח‬
‫הּוא זָ ָהב! ְּבלִ י ֶק ֶׁשר לַ ַּמ ָּצב ּבֹו הּוא נִ ְמ ָצא‪ ,‬הּוא ָקׁשּור לַ ה'‪.‬‬
‫ּומ ְדּגִ יׁש‪ֶׁ ,‬ש ָא ָדם ָּכזֶ ה‬
‫מֹוסיף ַ‬
‫ּגַ ם ֲא ֵח ִרים‪ ,‬הּוא ֶּבן עֹולָ ם ַה ָּבא‪ָ .‬ה ַר ִּבי ִ‬
‫הּודי יָ כֹול לִ ְבנֹות ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּכן ‪ֶׁ -‬שּבֹו ִמ ְתּגַ ּלֵ ית ַה ְּׁש ִכינָ ה‬
‫לָ ֵכן ָּכל יְ ִ‬
‫הּודי‪ּ ,‬גַ ם ְּכ ֶׁשהּוא ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה ַהּגַ ְׁש ִמי‪,‬‬
‫ֶׁשל ה' ָּבעֹולָ ם ַהּגַ ְׁש ִמי‪ִּ .‬כי יְ ִ‬
‫הּוא זָ ָהב ‪ -‬הּוא ָקׁשּור לַ ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא‪.‬‬
‫הּודים ֶׁש ֲאנַ ְחנּו‬
‫יֶ ֶלד‪/‬יַ ְל ָּדה‪ :‬וַ ואּו‪ ,‬זֶ ה ַמ ְד ִהים‪ָ .‬צ ִריְך לִ זְ ּכֹר ֶׁש ָּכל ַהּיְ ִ‬
‫חֹוקים ְמאֹוד‪ּ ,‬גַ ם ֵהם נִ ְק ָר ִאים‬
‫ַמ ִּכ ִירים‪ֲ ,‬א ִפּלּו ָּכ ֵאּלֶ ה ֶׁשּנִ ְר ִאים ְר ִ‬
‫ׁשּורים לַ ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּב ֶק ֶׁשר נִ ְצ ִחי!‬
‫ּיּותם ֵהם ְק ִ‬
‫ימ ָ‬
‫'זָ ָהב' ‪ִּ -‬ב ְפנִ ִ‬
‫ּקֹורה ָּבעֹולָ מֹות‬
‫דּוע ֶׁש ָּכל ַמה ֶּׁש ֶ‬
‫א‪/‬א ָּמא‪ :‬נָ כֹון ְמאֹוד‪ .‬יָ ַ‬
‫ַא ָּב ִ‬
‫יע ּגַ ם ַעל ַה ִּמ ְת ַר ֵחׁש ָּבעֹולָ ם ַהּגַ ְׁש ִמי‪ .‬לָ ֵכן ָה ַר ִּבי‬
‫רּוחנִ ּיִ ים‪ַ ,‬מ ְׁש ִּפ ַ‬
‫ָה ָ‬
‫ּתֹורה לְ 'זָ ָהב' ‪-‬‬
‫מֹוסיף‪ֶׁ ,‬ש ִּמ ֵּכיוָ ן ֶׁש ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ָה ְפכּו ְּב ַמ ַּתן ָ‬
‫ִ‬
‫ּגֹור ֶמת לְ ַה ְצלָ ָחה‬
‫זֹוכה ּגַ ם לְ ַחּיֵ י עֹולָ ם ַהּזֶ ה ְמ ֻא ָּׁש ִרים‪ִּ ,‬כי ַה ִּׂש ְמ ָחה ֶ‬
‫ֶ‬
‫חּומים!‬
‫ְּבגַ ְׁש ִמּיּות ְּב ָכל ַה ְּת ִ‬
‫ּפֹור ֶצת ּגָ ֵדר' ‪ִ -‬עם ִׂש ְמ ָחה נִ ָּתן לִ ְפרֹץ ֶאת‬
‫'ׂש ְמ ָחה ֶ‬
‫אֹומ ִרים ִ‬
‫ֲחזַ "ל ְ‬
‫ָּכל ַהּגְ ָד ִרים וְ ַה ַהגְ ָּבלֹות ‪ -‬יְ ִהי ָרצֹון ֶׁש ַה ִּׂש ְמ ָחה ֶׁש ְּבח ֶֹדׁש ֲא ָדר‬
‫ִּת ְפרֹץ ֶאת ּגִ ְד ֵרי ַהּגָ לּות‪ ,‬וְ נִ זְ ֶּכה ְּכ ָבר לַ ֲעבֹר ִמּיָ ד לַ ּגְ ֻאּלָ ה ָה ֲא ִמ ִּתית‬
‫ּוׁשלֵ ָמה‪ְּ .‬כמֹו‬
‫וְ ַה ְּׁשלֵ ָמה‪ָ ,‬אז ּגַ ם ַה ִּׂש ְמ ָחה ִּת ְהיֶ ה ֲה ִכי ֲא ִמ ִּתית ְ‬
‫ֶׁש ָּכתּוב ָ'אז יִ ָּמלֵ א ְׂשחֹוק ִּפינּו ּולְ ׁשֹונֵ נּו ִרּנָ ה'‪.‬‬
‫יֶ ֶלד‪/‬יַ ְל ָּדה‪ָ :‬א ֵמן! ְּב ֶעזְ ַרת ה' נִ ָּפגֵ ׁש עֹוד ַהּיֹום יַ ַחד ָּכל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל‪,‬‬
‫יׁשי!‬
‫ְּביַ ַחד ִעם ָּכל ַה ֶּכ ֶסף וְ ַהּזָ ָהב‪ְּ ,‬ב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ְּׁשלִ ִ‬
‫רּומה תשנ"ב‬
‫יחת ק ֶֹדׁש ָּפ ָר ַׁשת ְּת ָ‬
‫ל‪ּ-‬פי ִׂש ַ‬
‫ַע ִ‬
‫ּוב ִׂש ְמ ָחה‪.‬‬
‫ּתֹורה ּולְ ַקּיֵ ם ִמ ְצוֹות ְּב ַׁשלְ וָ ה ְ‬
‫נּוכל לִ לְ מֹד ָ‬
‫רּוחנִ ּיּות וְ גַ ם ְּבגַ ְׁש ִמּיּות‪ָּ .‬כְך ַ‬
‫» ָעלֵ ינּו לְ ִה ְׁש ַּת ֵּדל לִ ְהיֹות ֲע ִׁש ִירים‪ְּ ,‬ב ָ‬
‫ּוצ ָד ָקה‪ּ ,‬כֹולֵ ל נְ ִתינַ ת‬
‫ּתֹורה‪ְּ ,‬ת ִפּלָ ה ְ‬
‫יֵ ׁש לְ נַ ֵּצל ֶאת ָה ֲע ִׁשירּות ְּכ ֵדי לִ ְבנֹות ֵמ ַה ַּביִ ת אֹו ֵמ ַה ֶח ֶדר ַה ְּפ ָר ִטי ֶׁשּלָ נּו ִמ ְׁש ָּכן לַ ה'‪ַ ,‬על יְ ֵדי ָ‬
‫יׁשי ַעל יְ ֵדי ַהּנְ ָדבֹות ֶׁשּלָ נּו ‪ֲ -‬אנָ ִׁשים‪ ,‬נָ ִׁשים‬
‫ּוב ֵּתי ִמ ְד ָרׁש » לְ ִה ְתּכֹונֵ ן לְ ִה ְׁש ַּת ֵּתף ְּב ְבנִ ּיַ ת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ְּׁשלִ ִ‬
‫ְצ ָד ָקה לְ ָב ֵּתי ְּכנֶ ֶסת ָ‬
‫ּתֹורה וְ ִקּיּום ִמ ְצוֹות‬
‫הֹוסיף עֹוד וְ עֹוד‪ .‬ק ֶֹדם ּכֹל ַעל יְ ֵדי לִ ּמּוד ָ‬
‫ּוב ָכל יֹום לְ ִ‬
‫וִ ילָ ִדים » לְ ַה ְרּבֹות ְּב ִׂש ְמ ָחה ָה ֵחל ֵמרֹאׁש ח ֶֹדׁש ֲא ָדר ְ‬
‫ּוב ְפ ָרט ַעל יְ ֵדי ִמ ְצוַ ת ְּת ִפּלִ ין‪ .‬וְ ֵכן ַעל יְ ֵדי ְּד ָב ִרים ְמ ַׂש ְּמ ִחים ְּב ַפ ְׁשטּות‪ָ .‬עלֵ ינּו ּגַ ם לְ ִה ְׁש ַּת ֵּדל ְּכ ָכל יְ ָכלְ ֵּתנּו‬
‫ֶׁש ְּמ ַׂש ְּמ ִחים ֶאת ַהּלֵ ב‪ִ ,‬‬
‫הֹוסיף‪ ,‬יִ ְצ ָחק = ְצחֹוק וְ ִׂש ְמ ָחה‪.‬‬
‫יֹוסף = לְ ִ‬
‫מֹוצ ִאים ִּב ְׁשמֹו ֶׁשל ָה ַר ִּבי ָה ַרּיַ י"ץ‪ֵ :‬‬
‫הֹוס ָפה ְּב ִׂש ְמ ָחה ְ‬
‫נֹוס ִפים‪ֶ .‬ר ֶמז לַ ָ‬
‫הּודים ָ‬
‫לְ ַׂש ֵּמ ַח יְ ִ‬