נ"על הגיליון מוקדש ל"ז כתון בת ראלה

‫רּושים לִ ְבנִ יַת הַ ִם ְשכָן‪:‬‬
‫ה' ָאמַ ר אֶ ל מֹשֶ ה לוֹמַ ר לִ בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל לִ ְתרֹם כְ פִ י ְרצ ֹונָם לִ ְבנִ יַת הַ ִם ְשכָן‪ .‬בֵ ין הַ חֹמָ ִרים ֶשהָ יּו ְד ִ‬
‫ַארגָמָ ן וְ ת ֹולַעַ ת ָשנִ י וְ ֵשש וְ עִ זִ ים‪ .‬וְ ֹערֹת אֵ ילִ ם‬
‫ּות ֵכלֶת וְ ְ‬
‫וְ זֹאת הַ ְתרּומָ ה אֲ ֶשר ִת ְקחּו מֵ ִא ָתם זָ הָ ב וָ כֶסֶ ף ּונְ חֹשֶ ת ‪ְ .‬‬
‫ַאבנֵי‬
‫ְמאָ ָד ִמים וְ ֹערֹת ְתחָ ִשים‪ ,‬וַ עֲצֵ י ִש ִטים‪ .‬שֶ מֶ ן לַםָ אֹר ְב ָש ִמים לְ שֶ מֶ ן הַ ִם ְשחָ ה וְ לִ ְקט ֶֹרת הַ ןַ ִםים‪ַ .‬א ְבנֵי שֹהַ ם וְ ְ‬
‫ִמל ִֺאים לָאֵ פֹד וְ ַלח ֶֹשן‪ .‬שמות כ"ה‪:‬ג'‪-‬ז'‬
‫ה' ִצ ָּוה אֶ ת ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל‪" :‬וְ עָ שּו לִ י ִמ ְק ָדש וְ ָשכַנְ ִתי בְ ת ֹוכָם"‪( .‬שמות כ"ה‪:‬ח')‪ִ .‬מ ְצוָ ה ז ֹו ִהיא לִ ְבנוֹת ִמ ְשכָן ּולְ ַאחַ ר ִמכֵן‬
‫ִמ ְק ָדש ‪:‬‬
‫רּובים‬
‫(מכְ סֶ ה ִמזָ הָ ב טָ הוֹר) וְ עַ ל הַ כַנו ֶֹרת ְשנֵי כְ ִ‬
‫ָארוֹן אֲ ֶשר ב ֹו יַמִ יחּו אֶ ת לּוחוֹת הָ אֶ בֶ ן שֶ ִק ְבלּו בְ הַ ר ִסינַי‪ ,‬מֵ עַ ל הָ ָארוֹן ִ‬
‫(שב ֹו י ִָשימּו אֶ ת הַ כֵלִ ים) ‪ ,‬אֶ ת הַ ִם ְשכָן כִ ןּו בִ ְשֹלשָ ה כִ ןּויִם‬
‫שֺ לְ חָ ן לְ לֶחֶ ם הַ נָ נִ ים ‪ְ ,‬מנו ָֹרה עִ ם ִשבְ עָ ה כָנִ ים ‪ִ ,‬מ ְשכָן ֶ‬
‫ק ֶדש ּובֵ ין‬
‫מֵ חֹמָ ִרים שוֹנִ ים ‪ִ ,‬קירוֹת הַ ִם ְשכָן הָ יּו עֲשּויִ ים ִמ ְק ָר ִשים ְמצּונִ ים ְבזָ הָ ב ‪ ,‬נָ ֹרכֶת (מֵ עֵ ין וִ ילוֹן) לְ הַ פְ ִריד בֵ ין הַ ֹ‬
‫ק ֶֹדש הַ ָק ָד ִשים ‪ ,‬מָ סָ ְך הַ דוֹמֶ ה לַנָ ֹרכֶת לְ כִ ןּוי הַ כְ נִ יסָ ה ל ִַם ְשכָן ‪ִ ,‬מזְ בַ ח הַ ְמחֹשֶ ת (שֶ בֶ חָ צֵ ר) לְ הַ ְק ָרבַ ת ָק ְרבָ נוֹת‪.‬‬
‫םּודי הֶ חָ צֵ ר וְ אֶ ת הַ םָ סָ ְך הַ ָתלּוי עָ לָיו‪( .‬הרב צבי האריס)‬
‫סוֹף הַ נָ ָרשָ ה ְמתָ אֵ ר אֶ ת עַ ֵ‬
‫איור‪:‬‬
‫ינון פתחיה‬
‫הגיליון מוקדש לע"נ חנה בת ראלה ז"ל‬
‫הגיליון מוקדש לע"נ‬
‫כתון בת ראלה ז"ל‬
‫‪2‬‬
‫"ועשו לי מקדש" (כה‪ ,‬א‪-‬ט)‬
‫לאחר מתן תורה מצווה הקב"ה על בני ישראל לבנות מקדש‪ .‬הקב"ה מצווה את בני ישראל להביא תרומות להקמת‬
‫המשכן‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫הקב"ה מצווה את בני ישראל לקחת תרומה לבניית המשכן‪ .‬במה תלויה גודל התרומה?( כה‪,‬ב) ______________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫מהם סוגי החומרים לתרומת המשכן? (חמש עשרה סוגים) (כה ב‪-‬ז)‬
‫___________________(שימש לציפוי של כל כלי המשכן)‬
‫___________________(היחיד שנתרם בדיוק מחצית השקל)‬
‫___________________‬
‫_________________(צמר צבוע בדם חילזון)‬
‫___________________‬
‫___________________(תולעת שני)‬
‫___________________(פשתן)‬
‫___________________‬
‫___________________(עורות אילים מאודמים(צבועים)‬
‫___________________(מין חיה שהייתה לשעתה עם הרבה גוונים)‬
‫___________________(אותם נטע יעקב אבינו ברדתו למצרים)‬
‫___________________(להעלות נר תמיד)‬
‫___________________(להשביח את השמן שאיתו משחו את כלי המשכן)‬
‫___________________(שימשו לאפוד)‬
‫___________________(שימשו לחושן)‬
‫למה הקב"ה מצווה לבנות מקדש(במדבר היה משכן ובארץ ישראל בית מקדש)?( כה‪,‬ח) _____________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫כיצד ידע משה לבנות את המשכן?( כה‪,‬ט) ____________________________________________________________‬
‫ארון הברית (כה‪ ,‬י‪-‬כב)‬
‫בקודש הקודשים‪ ,‬במקום המקודש ביותר במשכן‪ ,‬עתיד לעמוד ארון ובו לוחות הברית‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫הקב"ה מצווה על בניית ארון הברית שבו יהיו לוחות הברית‪ .‬השלימו את מידות הארון ‪______________ :‬אורכו‬
‫_______________רחבו ____________קומתו( כה‪,‬י)‬
‫ארון הברית היה עשוי משלוש ארונות חיצוני מזהב אמצעי מעצי שיטים והפנימי מזהב כפי שכתוב‪" :‬מבית‬
‫(מבפנים) ומחוץ תצפנו" ‪ .‬בצידי הארון היו טבעות זהב ואילהן הוכנסו בדים (עצים ארוכים)‪ .‬מה תפקידם?‬
‫( כה‪,‬יג‪-‬יד) ______________________________________________________________________________________‬
‫איך קוראים למכסה של ארון הברית?( כה‪,‬יז) ________________________________________________________‬
‫מה היה משני קצוותיו של כיסוי ארון הברית?( כה‪,‬יח) _________________________________________________‬
‫כיצד עמדו הכרובים על הכפורת?( כה‪,‬כ) ____________________________________________________________‬
‫מהיכן היה הקב"ה מדבר אל משה כשהיה במשכן?( כה‪,‬כב) ____________________________________________‬
‫הגיליון מוקדש לע"נ חנה בת ראלה ז"ל‬
‫‪3‬‬
‫השולחן (כה‪ ,‬כג‪-‬ל)‬
‫בתוך המשכן יעמוד שולחן "לחם הפנים" (שנים עשר לחמים הנקראים פנים על‪-‬שם שמראם שווה משני צידיהם)‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ממה היה עשוי השולחן ? במה היה מצופה?( כה‪,‬כג‪-‬כד) ________________________________________________‬
‫מה היה מסביב לשולחן?( כה‪,‬כד) ___________________________________________________________________‬
‫מסביב לשלוחן היו טבעות זהב‪ .‬מה הוכנס בהם ומדוע?( כה‪,‬כו‪-‬כח) _____________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫איזה כלים נוספים היו עם השולחן? השלימו‪ ( :‬כה‪,‬כט)‬
‫________________‬
‫(תבניות של צורת לחם הפנים)‬
‫_____________________ (בזיכין ‪ -‬כלי קיבול שבו הייתה הלבונה להקטרה)‬
‫_____________________(חצאי קנים חלולים שעליהם הונחו הלחמים)‬
‫_____________________ (סניפים‪/‬יתדות שעמדו מצידי השולחן כתושבות לקשוות)‬
‫המנורה (כה‪ ,‬לא‪-‬מ)‬
‫בהיכל תעמוד גם מנורת זהב גדולה שנבתנתה בצורה מיוחדת שמשה רבינו התקשה בה והקב"ה הראה לו בסיני‪.‬‬
‫‪ .1‬על מנורת הזהב כתוב "תיעשה המנורה" כיוון שמשה התקשה בבנייתה אמר לו הקב"ה לזרוק ככר זהב (מידת‬
‫משקל) לאש והמנורה נעשתה מאליה‪ .‬כיצד היה צריך לבנות את המנורה?( כה‪,‬לא) ________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .2‬מאיזה חלקים הייתה מורכבת מנורת הזהב?( כה‪,‬לא) __________________________________________________‬
‫‪ .3‬הקנה המוזכר הוא הנר האמצעי של המנורה‪ .‬כמה קני מנורה היו בסה"כ?( כה‪,‬לב) ________________________‬
‫יריעות המשכן (כו‪ ,‬א‪-‬יד)‬
‫המשכן כוסה כולו ע"י יריעות ארוגות "מעשה חושב" מפוארות במראיהן המחוברות ע"י קרסים כאוהל על המשכן‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫את הכלים שלמדנו קודם הקב"ה מצווה לשים במשכן‪ .‬המשכן היה מכוסה ע"י יריעות ארוגות מחוטים שזורים‬
‫זה בזה‪ .‬איזה חוטים היו שזורים ומה הדמות שנרקמה על היריעות ?( כו‪,‬א) _______________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫כמה יריעות ארוגות היו במשכן?( כו‪,‬א) _______________________________________________________________‬
‫‪4‬‬
‫מידות כל יריעה היו ‪ 28‬אמות (כ ‪ 14-‬מטר)על ‪ 4‬אמות(כ‪ 2 -‬מטר) ‪ .‬כיצד חיברו אותן אחת אל השניה?( כו‪,‬ד‪-‬ו)‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫מעל היריעות הארוגות היה סוג אחר של יריעות‪ .‬מהן?( כו‪,‬ז) ___________________________________________‬
‫למדנו שהיו עשר יריעות ארוגות‪ .‬כמה יריעות מצמר עיזים היו?( כו‪,‬ז) ___________________________________‬
‫הגיליון מוקדש לע"נ חנה בת ראלה ז"ל‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫מה היו מידותיה של כל יריעה?( כו‪,‬ח) _______________________________________________________________‬
‫את היריעות הארוגות חיברו באמצעות ‪ 50‬קרסי זהב בין יריעה ליריעה‪ .‬איזה קרסים חיברו בין יריעות העיזים‬
‫?( כו‪,‬יא) ________________________________________________________________________________________‬
‫כאשר היו מניחים את יריעות העיזים מעל היריעות הארוגות הן היו ארוכות אמה אחת יותר בכל צד כדי לכסות‬
‫את קרשי המשכן ‪ .‬כיצד מכונות יריעות העיזים?( כו‪,‬יא) ________________________________________________‬
‫מעל יריעות צמר העיזים היה מכסה לאוהל ‪ .‬ממה היה עשוי?( כו‪,‬יד) ____________________________________‬
‫מבנה המשכן (כו‪ ,‬טו‪-‬ל)‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫גוף המשכן היה עשוי מקרשי עצי שיטים‪ .‬מה היו מימדי כל קרש?( כו‪,‬טז) ________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫נכתב בפסוק "שתי ידות לקרש האחד" ‪ -‬בתחתית כל קרש היו שני בליטות בתוך מה הם ישבו?( כו‪,‬יט)‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫כמה קרשים היו בכל צד ? בנגבה תימנה(דרום) ________ בצפון _____________ ימה(מערב) __________ בפינות‬
‫החיבורים ___________( כו‪,‬יח‪-‬כג)‬
‫כל הקרשים היו מצופים בזהב והיו להם טבעות בחלקם החיצוני‪ .‬מה השחילו בתוך הטבעות כדי לחבר את כל‬
‫הקרשים ?( כו‪,‬כט) ________________________________________________________________________________‬
‫כיצד היה נקרא הקרש הדק שעבר בתוך כל קרשי המשכן והחזיקם יחד מקצה אל הקצה?( כו‪,‬כח)‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫הסדר הפנימי במשכן (כו‪ ,‬לא‪-‬לז)‬
‫‪ .1‬המשכן היה מחולק לשני אזורים‪" .‬הקודש" וקודש הקודשים"‪ .‬כיצד נקראת המחיצה בינהם?( כו‪,‬לא) __________‬
‫‪ .2‬באיזה צד עמדה המנורה ובאיזה צד עמד השולחן במשכן ?( כו‪,‬לה) ______________________________________‬
‫‪ .3‬הכניסה למשכן הייתה מכיוון מזרח‪ .‬כיצד קראו לוילון הארוג בחוטי צמר בצבעי תכלת ‪ ,‬ארגמן‪ ,‬שני ובחוטי‬
‫פשתן שהיה בכניסה למשכן והועמד על חמישה קרשים מצופים זהב?( כו‪,‬לו) ______________________________‬
‫‪5‬‬
‫המזבח החיצון (כז‪ ,‬א‪-‬ח)‬
‫‪ .1‬מה היו מידות מזבח העולה(לקורבנות)?( כז‪,‬א) _______________________________________________________‬
‫הגיליון מוקדש לע"נ חנה בת ראלה ז"ל‬
‫‪ .2‬בארבע פינות המזבח קרניים ‪ .‬באיזה חומר ציפו את המזבח? ( כז‪,‬ב) ____________________________________‬
‫‪ .3‬איזה כלים נוספים היו למזבח (כז‪,‬ג)?‬
‫______________(יורה‪ ,‬כלי רחב להסיר את הדשן‪-‬שאריות השריפה) ______________(מגרפות)‬
‫______________(כלי קיבול לדם)‬
‫______________(כמו קילשון להיפוך בשר)‬
‫__ ____________(כלי קיבול להעברת גחלים מהמזבח החיצוני (מנחושת) למזבח הזהב (קטורת) הפנימי)‬
‫‪ .4‬כיצד נישא המזבח?( כז‪,‬ו‪-‬ז) ________________________________________________________________________‬
‫חצר המשכן (כז‪ ,‬ט‪-‬יט)‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫לאחר שהכרנו את רוב כלי השרת והמשכן עצמו‪ ,‬עוברת התורה לספר על חצר המשכן שהקיפה את המשכן‬
‫עצמו והייתה סגורה בצורה שונה‪ .‬ממה היו עשויים היריעות?( כז‪,‬ט) _____________________________________‬
‫מה היה אורך הפאות הדרומית והצפונית וכמה עמודים החזיקו את היריעה בכל פאה?( כז‪,‬ט) _______________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫מה היה רוחב חצר המשכן במערב ובמזרח? ( כז‪,‬יב‪-‬יג) _________________________________________________‬
‫כמה עמודים היו במערב ובמזרח?( כז‪,‬יב ) ____________________________________________________________‬
‫מה היה רוחב הפתח לחצר המשכן (בפאה המזרחית) ?( כז‪,‬טז) __________________________________________‬
‫באיזה חומר צופו עמודי החצר לעומת עמודי המשכן עצמו שהיו מצופים זהב?( כז‪,‬יז) ______________________‬
‫מה היה גובה של חצר המשכן לעומת המשכן שגובהו היה ‪ 10‬אמות?( כז‪,‬יח) _____________________________‬
‫מה הייתה גודלה של חצר המשכן לעומת המשכן עצמו שגודלו היה שלושים אמות אורך ושתים עשרה אמות‬
‫רוחב?( כז‪,‬יח) ____________________________________________________________________________________‬
‫הגיליון מוקדש לע"נ חנה בת ראלה ז"ל‬
‫‪6‬‬
‫‪www.Parashatshavua.com‬‬
‫הרב דוד יפה‬
‫פ‬
‫– _____________כינוי לפינות המשכן (פרק כ"ה פסוק כ"ו)‬
‫ר‬
‫– _____________צורתו ההנדסית של המזבח (פרק כ"ז פסוק א')‬
‫ש‬
‫– _____________יילקח מבני ישראל לצורך הארת המשכן (פרק כ"ה פסוק ו')‬
‫ת‬
‫–_____________ יתנו העם לצורך הקמת המשכן (פרק כ"ה פסוק ב')‬
‫ת‬
‫–____________________ אחד מהדברים שהביאו תרומה למשכן (פרק כ"ה פסוק ד')‬
‫ר‬
‫– "ועשית כפורת זהב ‪ .....‬אמה וחצי _______________ " (פרק כ"ה פסוק יז')‬
‫ו– _____________היו בראשם של עמודי השיטים‪ ,‬ובעזרתם נתלתה הפרוכת (פרק כ"ו פסוק ל"ב)‬
‫מ‬
‫‪_____________ -‬יעשו אותו בני ישראל‪ ,‬כדי שה' ישכון בתוכם (פרק כ"ה פסוק ח')‬
‫ה‬
‫– "נבוב (חלול) לוחות תעשה אותו כאשר_____________ אותך בהר‪( "...‬פרק כ"ז פסוק ח')‬
‫כ‬
‫א‬
‫ג‬
‫י‬
‫ר‬
‫י‬
‫ע‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ש‬
‫ת‬
‫ר‬
‫ה‬
‫צ‬
‫ב‬
‫צ‬
‫נ‬
‫נ‬
‫מ‬
‫ש‬
‫כ‬
‫נ‬
‫ט‬
‫ח‬
‫ו‬
‫מ‬
‫פ‬
‫ט‬
‫כ‬
‫פ‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ת‬
‫מ‬
‫ד‬
‫צ‬
‫ג‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ב‬
‫ס‬
‫ז‬
‫ד‬
‫נ‬
‫ח‬
‫ל‬
‫ו‬
‫ש‬
‫ל‬
‫ז‬
‫ד‬
‫ר‬
‫פ‬
‫ב‬
‫י‬
‫ד‬
‫ל‬
‫ד‬
‫ת‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ח‬
‫פ‬
‫ז‬
‫ת‬
‫מ‬
‫ה‬
‫ש‬
‫ז‬
‫ש‬
‫ק‬
‫נ‬
‫ל‬
‫ע‬
‫ר‬
‫נ‬
‫י‬
‫מ‬
‫ח‬
‫ת‬
‫ה‬
‫ט‬
‫ר‬
‫ב‬
‫א‬
‫ר‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ר‬
‫נ‬
‫צ‬
‫ת‬
‫ב‬
‫ק‬
‫ש‬
‫א‬
‫ו‬
‫כ‬
‫כ‬
‫פ‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ת‬
‫ה‬
‫י‬
‫י‬
‫ד‬
‫ת‬
‫נ‬
‫ת‬
‫פ‬
‫כ‬
‫ר‬
‫צ‬
‫א‬
‫ר‬
‫ג‬
‫מ‬
‫נ‬
‫ת‬
‫ס‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ל‬
‫ה‬
‫ט‬
‫י‬
‫מ‬
‫ט‬
‫ת‬
‫י‬
‫נ‬
‫ח‬
‫ו‬
‫ש‬
‫ת‬
‫ר‬
‫ז"ל‬
‫לע"נ חנה בתב ראלה י‬
‫מוקדש ו‬
‫כהגיליון ר‬
‫מ‬
‫מחסן מילים‪:‬‬
‫תרומה ‪,‬זהב ‪ ,‬כסף‪,‬‬
‫נחושת‪ ,‬תכלת‪ ,‬ארגמן ‪,‬‬
‫משכן ‪ ,‬ארון ‪ ,‬מנורה‪,‬‬
‫כפורת ‪ ,‬כרובים ‪ ,‬שולחן‪,‬‬
‫כפתור ‪ ,‬יריעות‪ ,‬מחתה‪,‬‬
‫לולאות‪ ,‬קרשים ‪ ,‬אדנים ‪,‬‬
‫פרוכת ‪ ,‬עמודי החצר‬
‫הגיליון מוקדש לע"נ חנה בת ראלה ז"ל‬
‫הגיליון מוקדש לע"נ חנה בת ראלה ז"ל‬