לחצו כאן לצפייה בנוסח המכרז לבית אוכל במרכז הטניס

‫עיריית רעננה‬
‫בדבר הפעלת בית אוכל אחר במרכז הטניס העירוני‪ ,‬וכן‪-‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪13/2017‬‬
‫הפעלת בית אוכל אחר והצבת והפעלת עגלה במרכז לשחייה וספורט (הבריכה‬
‫העירונית) וכן‪-‬רשות להצבת והפעלת מכונות אוטומטיות בקרית הספורט והנופש‬
‫עירית רעננה מזמינה בזאת הצעות בדבר הפעלת בדבר הפעלת בית אוכל אחר‬
‫במרכז הטניס העירוני‪ ,‬וכן‪-‬הפעלת בית אוכל אחר והצבת והפעלת עגלה במרכז לשחייה‬
‫וספורט (הבריכה העירונית) וכן‪-‬רשות להצבת והפעלת מכונות אוטומטיות בקרית‬
‫הספורט והנופש‪.‬‬
‫את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו‪ ,‬לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז‬
‫לחתום‪ ,‬ניתן לרכוש תמורת תשלום של ‪ 800‬ש"ח (התשלום לא יוחזר)‪ ,‬במשרדי מחלקת‬
‫נכסים בעירייה‪ ,‬רח' אחוזה ‪ 103‬רעננה‪ ,‬בימים א'‪ -‬ה'‪ ,‬בשעות העבודה‪.‬‬
‫ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם‪ ,‬ללא תשלום‪ ,‬במשרדי הלשכה המשפטית‬
‫והתקשרויות בעירייה‪.‬‬
‫על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית צמודה למדד‪ ,‬בלתי מותנית‪ ,‬לטובת‬
‫העירייה (המחאות פרטיות‪ ,‬שטרות וכיו"ב לא יתקבלו)‪ ,‬בשיעור ‪ ₪ 20,000‬שתעמוד‬
‫בתוקפה עד ליום ‪21.6.2017‬‬
‫את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב ‪ 2 -‬עותקים‪ ,‬יש להכניס‬
‫במעטפה סגורה‪ ,‬כשעליה מצוין ‪ -‬מכרז מס' ‪ 13/2017‬ולמסרם ביד בעירייה – לשכה‬
‫משפטית נכסים והתקשרויות‪ ,‬רח' אחוזה ‪ 103‬רעננה‪ ,‬לא יאוחר מיום ‪ 21.3.2017‬שעה‬
‫‪ 15:00‬בצהרים‪.‬‬
‫הצעה שתגיע לאחר המועד הנקוב לא תתקבל‪ ,‬התיבה תנעל במועד המצוין‪.‬‬
‫סיור חובה יתקיים ‪ _2.3.2017‬בשעה ‪ 12:00‬בלובי בריכת השחייה (בקריית הספורט) ‪,‬‬
‫יאיר שטרן ‪ 1‬רעננה‪ .‬השתתפות בסיור הינה תנאי להשתתפות במכרז‪.‬‬
‫פתיחת מסמכי המכרז תיערך ב‪ 22.3.2017 -‬אלא אם כן תשלח הודעה אחרת בעניין‪.‬‬
‫המציע חייב להמציא אישור כי הינו עוסק מורשה‪ ,‬מנהל ספרי חשבונות כחוק‪ ,‬וכי יש לו‬
‫ניסיון והמלצות‪ ,‬הכל כמפורט בתנאי המכרז‪.‬‬
‫אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא‪.‬‬
‫זאב בילסקי‬
‫ראש העיריה‬
‫‪1‬‬
‫מסמך א'‬
‫עיריית רעננה‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ 13/2017‬בדבר הפעלת בית אוכל אחר במרכז הטניס העירוני‪ ,‬וכן‪-‬‬
‫הפעלת בית אוכל אחר והצבת והפעלת עגלה במרכז לשחייה וספורט (הבריכה‬
‫העירונית) וכן‪-‬רשות להצבת והפעלת מכונות אוטומטיות בקרית הספורט והנופש‬
‫הוראות למשתתפים במכרז‬
‫נשוא המכרז‬
‫‪.1‬‬
‫נשוא המכרז הינו‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הפעלת בית אוכל אחר במרכז הטניס העירוני‪ ,‬וכן‪-‬‬
‫הפעלת בית אוכל אחר במרכז לשחייה וספורט (הבריכה העירונית) וכן‪-‬‬
‫הצבת והפעלת עגלה בבריכה העירונית וכן‪-‬‬
‫רשות להצבת והפעלת מכונות אוטומטיות בקרית הספורט והנופש (מרכז‬
‫הטניס‪ ,‬בריכה עירונית‪ ,‬מרכז קהילתי לב הפארק‪ ,‬מגרשי הכדורגל בקרית‬
‫הספורט)‬
‫מסמכי המכרז‬
‫המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן‪ ,‬יחד ולחוד "מסמכי המכרז"‪:‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪.3‬‬
‫הוראות למשתתפים במכרז ‪ -‬מסמך א'‪.‬‬
‫הצהרת והצעת המציע ‪ -‬מסמך ב'‪.‬‬
‫הסכם ‪ -‬מסמך ג'‪.‬‬
‫הגשת ההצעות‬
‫‪3.1‬‬
‫כל מציע ימלא את מסמך ב' (הצהרת והצעת המציע) במלואו בשני עותקים‬
‫ויפרט בו את התשלום השנתי אותו ישלם לעירייה תמורת רשות השימוש‬
‫שתינתן לו עפ"י ההסכם שייחתם עמו במידה ויזכה במכרז‪.‬‬
‫כמו כן יחתום המציע על שני עותקים של ההסכם ‪ -‬מסמך ג'‪.‬‬
‫‪3.2‬‬
‫כל מציע יידרש לצרף להצעתו ערבות בנקאית כמפורט בסעיף ‪ 4‬להלן‪.‬‬
‫‪3.3‬‬
‫כל מציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים‪:‬‬
‫‪ 3.3.1‬אישור רו"ח‪/‬פקיד שומה על ניהול ספרים כחוק וכן אישור לפי חוק‬
‫עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות)‪ ,‬התשל"ו ‪.1976 -‬‬
‫‪ 3.3.2‬אישור בדבר היות המציע עוסק מורשה‪.‬‬
‫‪ 3.3.3‬אישור‪/‬ים והמלצה‪/‬ות על ניסיון קודם ומוכח של המציע‪ ,‬בלפחות‬
‫שלוש שנים מתוך ארבעת השנים האחרונות (שבין ‪ 2013‬ועד ‪,)2016‬‬
‫‪2‬‬
‫בהפעלת מסעדה ו‪/‬או בית קפה ו‪/‬או קפיטריה ו‪/‬או מזנון‪ ,‬בתוך‬
‫גוף‪/‬ים מוניציפאלי‪/‬ים או ממשלתי‪/‬ים או במרכז‪/‬י ספורט ונופש (לא‬
‫כולל שירותי קייטרינג)‪.‬‬
‫‪ 3.3.4‬במידה והמציע הינו תאגיד‪ ,‬יצורפו צילום של תעודת הרישום של‬
‫התאגיד‪ ,‬מסמכי ההתאגדות‪ ,‬תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת‬
‫ההצעות למכרז של רישום החברה מרשם החברות‪ ,‬ככל שמדובר‬
‫בחברה בע"מ‪.‬‬
‫‪ 3.3.5‬אישור מעו"ד או רו"ח בדבר האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע‬
‫ולחייב את המציע‪.‬‬
‫‪ 3.3.6‬תצהיר חתום על ידי המציע‪ ,‬באמצעות מורשי החתימה‪ ,‬וכן חתום‬
‫ומאומת ע"י עו"ד בנוסח המצ"ב למסמך זה כמסמך א' ‪ ,1‬לפיו המציע או כל‬
‫בעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוקי העבודה‪.‬‬
‫‪ 3.3.7‬תצהיר חתום על ידי המציע‪ ,‬באמצעות מורשי החתימה‪ ,‬וכן חתום‬
‫ומאומת ע"י עו"ד בנוסח המצ"ב למסמך זה כמסמך א' ‪.2‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪3.3.8‬‬
‫תצהיר חתום על ידי המציע באמצעות מורשי החתימה ומאומת כדין‬
‫ע"י עו"ד‪ ,‬בנוסח המצ"ב כמסמך א' ‪.4‬‬
‫‪3.3.9‬‬
‫על המציע לצרף להצעתו את התצהיר המצורף כמסמך א' ‪ ,5‬חתום על‬
‫ידי מורשה החתימה מטעמו ומאומת כדין ע"י עו"ד‪.‬‬
‫העיריה רשאית שלא לידון כלל בהצעה שלא יצורפו אליה המסמכים‬
‫המפורטים בסעיף זה או לדרוש השלמת פרטים ומסמכים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ערבות בנקאית‬
‫א‪ .‬המציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית חתומה‪ ,‬אוטונומית‪ ,‬בנוסח מקובל‬
‫בבנק מוכר בישראל שתעמוד בכל התנאים המצטברים להלן‪:‬‬
‫‪ .1‬הערבות תהא על סך מדויק של ‪ ₪ 20,000‬לטובת‬
‫העירייה‪.‬‬
‫‪ .2‬הערבות תהא צמודה למדד של חודש ינואר ‪ 2017‬שפורסם בחודש‬
‫שלאחריו‪.‬‬
‫‪ .3‬הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום ‪ 21.6.2017‬הערבות תהא אינה‬
‫מותנית וניתנת על פי תנאיה לגביה תוך ‪7‬‬
‫ימים על ידי פניה חד ‪ -‬צדדית של העירייה ‪.‬‬
‫למסמך זה מצורפת דוגמא לא מחייבת לנוסח הערבות כמסמך א'‪ .3‬המציעים‬
‫רשאים להיעזר בנוסח לדוגמא אך לא מחויבים להיצמד לנוסח שלה‪ .‬חובה על‬
‫המציעים להגיש ערבות בנקאית בנוסח מקובל של בנק מוכר בישראל העונה‬
‫במדויק על כל הדרישות המפורטות בסעיף ‪(4‬א) זה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הערבות תוצא על ידי בנק מוכר ומוסמך על פי החוק‪ ,‬ותנוסח לטובת עיריית‬
‫רעננה כשהיא אינה מותנית וניתנת על פי תנאיה לגביה על ידי פניה חד‪-‬‬
‫צדדית של העירייה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הערבות תעמוד בתוקפה עד לתאריך ‪ 21.6.2017‬ותוארך במידת הצורך‬
‫ועפ"י דרישת העירייה למשך ‪ 90‬יום נוספים‪ ,‬ללא צורך בקבלת הסכמת‬
‫הנערב‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הערבות תוחזר לכל מציע שהצעתו לא תתקבל‪ ,‬לאחר שייחתם הסכם עם‬
‫הזוכה‪/‬ים במכרז‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫הצעה שלא תצורף אליה ערבות בנקאית העונה על כל הדרישות המפורטות‬
‫לעיל ‪ -‬לא תידון כלל‪.‬‬
‫דרישת פרטים מהמציע‬
‫העירייה תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים בדבר אפשרויותיו הכספיות‬
‫והמקצועיות כתנאי להתקשרותה עמו‪ ,‬והמציע יהא חייב לספק לעירייה את‬
‫הפרטים‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪.6‬‬
‫הצהרות המציע‬
‫‪6.1‬‬
‫הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז‪ ,‬כמוה כהצעה ואשור שכל‬
‫פרטי המכרז וההסכם ידועים ונהירים לו‪ ,‬וכי הוא מסוגל למלא אחר‬
‫ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם‪.‬‬
‫‪6.2‬‬
‫כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם‬
‫מפרטי המכרז ו‪/‬או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע‪.‬‬
‫‪6.3‬‬
‫אסור למציע למחוק ו‪/‬או לתקן ו‪/‬או לשנות את מסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ 6.4‬העירייה רשאית לראות בכל שינוי‪ ,‬מחיקה או תיקון כאמור משום‬
‫הסתייגות המציע מתנאי המכרז‪.‬‬
‫‪ 6.5‬חובה על המציע למלא את הצעתו הכספית הן ביחס לבית אוכל‬
‫אחר במרכז הטניס‪ +‬לבית האוכל האחר בבריכה‪ +‬לעגלה בבריכה‪.‬‬
‫הצעה שלא תתייחס לכל הרכיבים הללו‪-‬תפסל על הסף‪.‬‬
‫‪ 6.6‬ידוע למציע כי במידה ויבחר להציב מכונות אוטומטיות בהתאם‬
‫למכרז זה‪ ,‬ישא בתשלום של ‪ ₪ 250‬לחודש עבור כל מכונה שיציב‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫מסמכי המכרז ‪ -‬רכוש העירייה‬
‫מסמכי המכרז הינם רכושה של העירייה וקנינה הבלעדי‪ ,‬והם נמסרים למציעים‬
‫למטרת הגשת הצעות לעירייה עפ"י מכרז זה ולא לשום מטרה אחרת‪.‬‬
‫מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫חובת הזוכה במכרז‬
‫‪8.1‬‬
‫זכה המציע במכרז (להלן ‪ -‬הזוכה) ‪ -‬יהא עליו לחתום על ההסכם (מסמך ג')‬
‫ולהחזירו לעירייה כשהם חתום כדין‪ ,‬תוך ‪ 7‬ימים מתאריך הודעת העירייה‬
‫לזוכה בדבר זכייתו במכרז‪.‬‬
‫‪8.2‬‬
‫כן יהא על המציע להמציא לעירייה במעמד מסירת ההסכם ערבות בנקאית‬
‫לביצוע ופוליסות ביטוח‪ ,‬הכל כקבוע בהסכם‪.‬‬
‫‪8.3‬‬
‫לא ימלא הזוכה אחר התנאים האמורים בסעיפים קטנים ‪ 8.1‬ו‪ 8.2 -‬כולם‬
‫או חלקם תהא העירייה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את הערבות‬
‫המצורפת להצעת המציע‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 4‬לעיל‪.‬‬
‫סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש‪ ,‬במידה והמציע לא יעמוד‬
‫בהתחייבויות שנטל על עצמו‪.‬‬
‫‪8.4‬‬
‫אין באמור בסעיף קטן ‪ 8.3‬לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות‬
‫העירייה כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת‬
‫הצעתו למכרז‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫החלטות העירייה‬
‫‪9.1‬‬
‫אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה‬
‫שהיא‪.‬‬
‫‪9.2‬‬
‫העירייה תהא רשאית להתחשב בין היתר‪ ,‬ביכולתו של המציע‬
‫ובכישוריו לתת את השירות הנדרש ברמה מעולה‪.‬‬
‫‪9.3‬‬
‫העיריה רשאית לערוך הגרלה בין הצעות כשרות וזהות‪ ,‬לשם בחירת‬
‫הזוכה‪.‬‬
‫הבהרת מסמכי המכרז‬
‫‪ .10.1‬לא יאוחר מ – ‪ 7‬ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז‪ ,‬יודיע‬
‫המציע בכתב ללשכה המשפטית (פקס ‪ 09-7610255‬טל' ‪)09-7610250/2‬‬
‫(להלן‪ :‬הלשכה) על כל השגיאות‪ ,‬אי התאמות או חוסר בהירות שמצא אם‬
‫מצא במסמכי המכרז‪ ,‬ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף‬
‫או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו מפרטי‬
‫המכרז‪.‬‬
‫‪ .10.2‬מסר המציע למנהל הודעה כאמור לעיל‪ ,‬ימסור לו המנהל תשובות בכתב‪,‬‬
‫לא יאוחר מ – ‪ 48‬שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות‪.‬‬
‫‪ .10.3‬המציע יצרף את ההודעה ואת התשובות כאמור בס"ק ‪ 10.1‬ו‪ 10.2 -‬לעיל‪,‬‬
‫להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה‪.‬‬
‫‪ .10.4‬המנהל ימסור עותק של השאלות והתשובות שנמסרו לכל אחד מהמציעים‬
‫וכל מציע יצרפם כחלק בלתי נפרד מהצעתו‪.‬‬
‫‪ .10.5‬מציע לא יהא רשאי לטעון‪ ,‬כי הסתמך בהצעתו על תשובות‬
‫שניתנו ע"י המנהל‪ ,‬אלא אם התשובות ניתנו לו בכתב כאמור‬
‫בסעיף זה והן צורפו להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫הגשת ההצעות‪ ,‬מועדים‬
‫‪ 11.1‬את ההצעות כקבוע בסעיף ‪ 4‬למסמך א' לרבות תיקונים ו‪/‬או עדכונים‬
‫שהועברו למציעים עד למועד הגשת המכרז יש למסור ביד במעטפה סגורה‬
‫שתוכנס לתיבת המכרזים אשר במחלקת נכסים והתקשרויות בעירייה‪,‬‬
‫בציון מכרז פומבי מס' ‪.13/2017‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ 11.2‬המועד האחרון להגשת ההצעות הוא עד ‪ 21.3.2017‬שעה ‪ 15:00‬במחלקת‬
‫נכסים והתקשרויות המסירה ביד‪.‬‬
‫לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה התיבה תנעל בדיוק בשעה כאמור‬
‫לעיל‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫סיור קבלנים‪-‬השתתפות חובה‬
‫סיור קבלנים ייערך בתאריך ‪ 2.3.2017‬בשעה ‪ 12:00‬בלובי בריכת השחייה‬
‫(בקריית הספורט) ברחוב יאיר שטרן ‪( 1‬פינת ויצמן) ברעננה‪.‬‬
‫נוכחות בסיור הקבלנים היא חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫מסמך א' ‪1‬‬
‫נוסח תצהיר חוקי עבודה‬
‫תצהיר‬
‫בתצהיר זה‪:‬‬
‫"תושב ישראל" ‪ -‬כמשמעותו בפקודת מס הכנסה‪.‬‬
‫"בעל שליטה" ‪-‬‬
‫כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי)‪ ,‬התשמ"א‪.1981 -‬‬
‫"חוקי העבודה" ‪-‬‬
‫כמפורט ברשימה המצורפת לתצהיר זה‪.‬‬
‫אני הח"מ ___________ נושא ת‪.‬ז‪ ________ .‬ו__________ת‪.‬ז________‪ ,‬מורשי החתימה מטעם‬
‫המציע_______________במכרז‪ ,‬תושב ישראל‪ ,‬לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא‬
‫אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק‪ ,‬מצהיר בזאת בשם המציע כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי למתן שרות או מכירת נכס לעירייה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הנני מצהיר ומתחייב כי באם אזכה במכרז‪ ,‬אקיים אחר האמור בחוקים הבאים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫חוק שירות התעסוקה‪ ,‬תשי"ט‪.1959 -‬‬
‫חוק שעות עבודה ומנוחה‪ ,‬תשי"א‪.1951 -‬‬
‫חוק דמי מחלה‪ ,‬תשל"ו‪.1976 -‬‬
‫חוק חופשה שנתית‪ ,‬תשי"א‪.1950 -‬‬
‫חוק עבודת נשים‪ ,‬תשי"ד‪.1954 -‬‬
‫חוק שכר שווה לעובד ולעובדת‪ ,‬תשכ"ו – ‪.1965‬‬
‫חוק עבודת הנוער‪ ,‬תשי"ג‪.1953 -‬‬
‫חוק החניכות‪ ,‬תשי"ג‪.1953 -‬‬
‫‪‬‬
‫חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה)*‪ ,‬תשי"א‪.1951 -‬‬
‫‪8‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫חוק הגנת השכר‪ ,‬תשי"ח – ‪.1958‬‬
‫חוק פיצויי פיטורין‪ ,‬תשכ"ג‪.1963 -‬‬
‫חוק הביטוח הלאומי‪( ,‬נוסח משולב)‪ ,‬תשנ"ה‪.1995 -‬‬
‫חוק שכר מינימום התשמ"ז – ‪.1987‬‬
‫חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)‪ ,‬התשס"ב‪.2002 -‬‬
‫כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אפעל בהתאם לצווי ההרחבה וההסכמים‬
‫‪.3‬‬
‫לעירייה‪.‬‬
‫הרלוונטיים לענף הרלוונטי שבו אני נותן את שירותיי‬
‫‪.4‬‬
‫הקיבוציים‬
‫המציע יסמן את נוסח‪/‬י ההצהרה הנכון לגביו מבין שלוש האפשרויות שלהלן‪:‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫אני הח"מ מצהיר כי אני ו‪/‬או בעלי שליטה בי ו‪/‬או חברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה‬
‫מעולם לא הורשענו במי מהעבירות המפורטות במסמך זה‪.‬‬
‫אני הח"מ מצהיר כי אני ו‪/‬או ב עלי שליטה בי ו‪/‬או חברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה‪,‬‬
‫הורשענו‪ ,‬בפסק דין חלוט‪ ,‬בשתי עבירות או יותר לפי אחד או יותר מהחוקים המנויים בסעיף ‪2‬‬
‫לעיל (המציע יפרט את שמות החוקים (_________________________)‪ ,‬יחד עם זאת‪,‬‬
‫ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש השנים שקדמו למועד ההתקשרות‪ .‬אני מצהיר כי העבירה‬
‫האחרונה לפי חוק _______________ נעשתה בתאריך ___________‪.‬‬
‫הנני הח"מ מצהיר כי אני ו‪/‬או בעלי שליטה בי ו‪/‬או חברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה‪,‬‬
‫הורשעתי‪/‬עו בשלוש השנים האחרונות שקדמו למכרז כמפורט להלן‪:‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫עבירה על חוקי עבודה ‪________________________ :‬‬
‫עבירה בדין הפלילי לפי חוק ‪____________________ :‬‬
‫נקנסתי על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה‬
‫האחרונות‬
‫השנים‬
‫בשלוש‬
‫העבודה‬
‫חוקי‬
‫על‬
‫עבירה‬
‫בגין‬
‫להגשת ההצעה‪.‬‬
‫מועד מתן הקנס ___________וסכום הקנס (בש"ח ) __________‬
‫והמסחר‬
‫שקדמו‬
‫‪ .4‬לבקשתכם אצרף אישור ממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה והמסחר בדבר‬
‫ההרשעות והקנסות כאמור או העדרם‪.‬‬
‫‪ .5‬זהו שמי‪ ,‬זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת‬
‫______________‬
‫_______________‬
‫שם המצהיר ‪ +‬חתימה‬
‫תאריך‬
‫______________‬
‫________________‬
‫שם המצהיר ‪ +‬חתימה‬
‫תאריך‬
‫‪9‬‬
‫אימות חתימה‬
‫אני ח"מ‪ ,‬עו"ד ____________ מ‪.‬ר‪ ________ .‬מאשר בזאת כי ה"ה ___________ אשר זיהה את‬
‫עצמו‪/‬ה באמצעות ת‪.‬ז‪ .‬מס' __________ וה"ה ___________ אשר זיהה את עצמו‪/‬ה באמצעות ת‪.‬ז‪.‬‬
‫מס'‬
‫__________‪,‬‬
‫אשר‬
‫הינם‬
‫מורשי‬
‫חתימה‬
‫מטעם‬
‫המציע‬
‫___________שמספרו__________שהינו המציע במכרז מס' ____‪ ,‬חתמו על הצהרה זו בפניי אחרי‬
‫שהזהרותיהם כי עליהם להצהיר אמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן‪ ,‬אישרו‬
‫נכונות הצהרתם וחתמו עליה בפני‪.‬‬
‫____________‬
‫______________‬
‫שם‬
‫חותמת וחתימה‬
‫‪10‬‬
‫___________‬
‫תאריך‬
‫מסמך א' ‪2‬‬
‫תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים‪ ,‬התשל"ו‪1976-‬‬
‫אני‬
‫הח"מ‬
‫__________‪,‬‬
‫נושא‬
‫מס'‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫_________‪,‬‬
‫וכן__________נושא‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫מס'_________‪,‬מורשי החתימה מטעם המציע_________ במכרז מס' ________________ שמספרו‬
‫_______________ (להלן‪ :‬נותן השירותים)‪ ,‬לאחר שהוזהרנו כי עלינו לומר את האמת שאם לא כן נהיה‬
‫צפויים לעונשים הקבועים בחוק‪ ,‬מצהירים בזאת בכתב בשם המציע כי ‪:‬‬
‫‪ .1‬עד מועד ההתקשרות לא הורשעו נותן השירותים ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות‪ ,‬ואם‬
‫הורשעו ביותר משתי עבירות – כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה‬
‫האחרונה‪.‬‬
‫"אמצעי שליטה" ‪" ,‬החזקה"‪ ,‬ו – "שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) תשמ"א –‬
‫‪.1981‬‬
‫"בעל זיקה" – כל אחד מאלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים‪.‬‬
‫(‪ )2‬אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם‪ ,‬אחד מאלה‪:‬‬
‫(א) בעל השליטה בו‪:‬‬
‫(ב) חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬דומה‬
‫במהותו להרכב כאמור של נותן השירותים ותחומי פעילותו של‬
‫חבר‬
‫בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של נותן השירותים‪:‬‬
‫(ג) מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה‪:‬‬
‫(‪)3‬‬
‫אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר‬
‫בני אדם אחר‪ ,‬שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בנותן‬
‫השירותים‪:‬‬
‫הורשע בפסק דין‪ ,‬חלוט‪ ,‬בעבירה לפי חוק שכר‬
‫"הורשע" –‬
‫מינימום או חוק עובדים זרים שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג‬
‫(‪.)31.10.2002‬‬
‫"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)‬
‫התשנ"א – ‪1991‬‬
‫"חוק שכר מינימום"‬
‫חוק שכר מינימום התשמ"ז – ‪1987‬‬
‫"מועד ההתקשרות" –‬
‫‪11‬‬
‫(‪ )1‬לענין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז – המועד האחרון‬
‫להגשת ההצעות במכרז;‬
‫(‪ )2‬לענין התקשרות בעסקה בלא מכרז – המועד שבו הוגשה לגוף‬
‫הציבורי ההצעה ולפיה נערכה ההתקשרות בעסקה; ואם לא הוגשה‬
‫הצעה כאמור – מועד ההתקשרות בעסקה;‬
‫"עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום‪,‬‬
‫ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף ‪ 2‬לחוק‬
‫להגברת האכיפה של דיני העבודה‪ ,‬התשע"ב‪ ,2011-‬גם עבירה על הוראות‬
‫החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק;‬
‫"שליטה מהותית" החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסויים של אמצעי שליטה בחבר בני‬
‫אדם‪.‬‬
‫‪ .2‬הננו מצהירים כי זהו שמנו‪ ,‬זו חתימתנו ותוכן תצהירנו אמת‪.‬‬
‫_______________‬
‫______________‬
‫שם המצהיר ‪ +‬חתימה‬
‫תאריך‬
‫________________‬
‫_____________‬
‫שם המצהיר ‪ +‬חתימה‬
‫תאריך‬
‫אימות חתימה‬
‫אני ח"מ‪ ,‬עו"ד ____________ מ‪.‬ר‪ ________ .‬מאשר בזאת כי ה"ה ___________ אשר זיהה‬
‫את עצמו‪/‬ה באמצעות ת‪.‬ז‪ .‬מס' __________ וה"ה ___________ אשר זיהה את עצמו‪/‬ה באמצעות‬
‫ת‪.‬ז‪ .‬מס' __________‪ ,‬אשר הינם מורשי חתימה מטעם המציע‬
‫___________שמספרו__________שהינו המציע במכרז מס' ______‪ ,‬חתמו על הצהרה זו בפניי‬
‫אחרי שהזהרתיהם כי‬
‫עליהם להצהיר אמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן‪,‬‬
‫אישרו נכונות הצהרתם וחתמו עליה בפני‪.‬‬
‫___________‬
‫שם‬
‫______________‬
‫__________‬
‫חותמת וחתימה‬
‫תאריך‬
‫‪12‬‬
‫מסמך א' ‪3‬‬
‫נוסח לדוגמה של ערבות בנקאית להשתתפות‬
‫במכרז‬
‫נוסח ערבות זה הינו דוגמא בלבד ונוסחו כלשונו אינו מחייב‪ ,‬אך על הערבות לעמוד בדרישות‬
‫המצטברות כמפורט בסעיף‪( 4‬א) למסמך ההוראות למשתתפים‬
‫לכבוד‪:‬‬
‫עיריית רעננה‬
‫א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬כתב ערבות מס' ……………………………‪..‬‬
‫‪.1‬‬
‫על פי בקשת ________________ (להלן – המבקש) בקשר למכרז מס ‪ , ________-‬הננו‬
‫ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה ל ______ ש"ח (במילים‪_______ :‬‬
‫ש"ח)‪ ,‬בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה‬
‫המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – "המדד") מדד חודש _______ ‪ 2017‬שפורסם בחודש שלאחריו‬
‫לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך ‪ 7‬ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב‪ ,‬חתומה‬
‫ע"י העירייה‪ ,‬וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי‬
‫שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫תוקף ערבות זה יהיה עד ליום __________וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר‬
‫מהמועד הנ"ל‪ .‬לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת‪ ,‬אלא אם הוארכה על ידינו‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫בנק __________________‬
‫סניף _________________‬
‫‪13‬‬
‫מסמך א' ‪4‬‬
‫תצהיר בדבר אי תאום מכרז‬
‫אני הח"מ __________________________ ת‪.‬ז‪ _______________ .‬מוסמך כדין לחתום על‬
‫תצהיר זה בקשר עם הצעת ______________________ (להלן‪ :‬משתתף")‪ ,‬למכרז‬
‫____________‪ ,‬מכרז פומבי מס' ________ (להלן‪" :‬המכרז")‪ ,‬מצהיר בזאת כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי‪ ,‬ללא‬
‫התייעצות‪ ,‬הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד‬
‫אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת‬
‫המשתתף למכרז‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם‬
‫מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון ‪ /‬לא נכון (יש לסמן בעיגול‬
‫את התשובה)‪.‬‬
‫אם לא נכון‪ ,‬נא פרט‪:‬‬
‫________________________________________________________________‬
‫________‬
‫________________________________________________________________‬
‫________‬
‫________________________________________________________________‬
‫________‬
‫‪.10‬‬
‫המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים‪,‬‬
‫לרבות עבירות של תיאומי מכרזים – נכון ‪ /‬לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה)‪ .‬אם‬
‫לא נכון‪ ,‬נא פרט‪:‬‬
‫____________________________________________________________‬
‫__‬
‫________________________________________________________________‬
‫_‬
‫________________________________________________________________‬
‫__‬
‫‪14‬‬
‫‪.11‬‬
‫אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל‪.‬‬
‫__________‬
‫תאריך‬
‫______________‬
‫שם המשתתף‬
‫ותפקידו‬
‫____________‬
‫שם המצהיר‬
‫חתימת המצהיר‬
‫אישור‬
‫אני החתום מטה‪ ,‬עו"ד ________________________ מאשר‪ ,‬כי ביום‬
‫____________ התייצב בפני __________________________‬
‫הנושא ת‪.‬ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב‬
‫בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק‬
‫אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר‬
‫באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני‪.‬‬
‫_______________‬
‫תאריך‬
‫__________________________‬
‫שם מלא ‪ +‬חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪15‬‬
‫מסמך א' ‪-5‬‬
‫תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' ‪ ,)11‬התשע"ו‪2016-‬‬
‫אני הח"מ __________ נושא ת‪.‬ז‪ .‬מס' ___________ ו____________נושא‬
‫ת‪.‬ז‪,_________.‬מורשי החתימה מטעם ________________________ שמספרו‬
‫_____________ ‪,‬לאחר שהוזהרנו כי עלינו לאמור את האמת שאם לא כן נהיה צפויים לעונשים‬
‫הקבועים בחוק‪ ,‬מצהירים בזאת בכתב כדלקמן ‪:‬‬
‫*נא לסמן את האפשרות המתאימה‬
‫) ( ‪ .1‬הוראות סעיף ‪ 9‬לחוק שוויון זכויות לאנשים עם‬
‫מוגבלות ‪,‬התשנ"ח‪ 1998‬להלן ‪ -‬חוק שוויון זכויות(‬
‫לא חלות עלי;‬
‫) (‪) 2‬א ( הוראות סעיף ‪ 9‬לחוק שוויון זכויות חלות‬
‫עלי ואני מקיים אותן‪.‬‬
‫) ( ‪) 2‬ב (אני מעסיק ‪ 100‬עובדים לפחות ומצהיר על התחייבותי לפנות למנהל הכללי של משרד‬
‫העבודה הרווחה והשירותים החברתיים‬
‫לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף ‪ 9‬לחוק‬
‫שוויון זכויות ‪,‬ובמידת הצורך ‪ -‬לשם קבלת‬
‫הנחיות בקשר ליישומן ;‬
‫) (‪) 2‬ג (התחייבתי בעבר לפנות למנהל‬
‫הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים‬
‫החברתיים לפי הוראות פסקת משנה) ב(‬
‫ונעשתה אתי התקשרות שלגביה התחייב‬
‫‪16‬‬
‫כאמור באותה פסקת משנה‪ -‬פניתי כנדרש ממני ‪,‬ופעלתי ליישום ההנחיות שניתנו ליישום חובותי‬
‫לפי סעיף ‪ 9‬לחוק שוויון זכויות‪.‬‬
‫) (‪( 2‬ד ( אני מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסרתי לפי פסקה זו למנהל‬
‫הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ‪,‬בתוך ‪ 30‬ימים ממועד ההתקשרות‪.‬‬
‫הנני מצהיר כי זהו שמי‪ ,‬זו חתימתי‪ ,‬ותוכן תצהירי אמת‪.‬‬
‫_______________‬
‫________________‬
‫תאריך‬
‫שם המצהיר ‪ +‬חתימה‬
‫______________‬
‫______________‬
‫תאריך‬
‫שם המצהיר ‪ +‬חתימה‬
‫אישור‬
‫אני הח"מ ______________ עו"ד (מ‪.‬ר‪ )__________.‬מרחוב _________ מאשר‪/‬ת כי ביום‬
‫_____ בחודש ___ שנת _____ הופיע בפני מר‪/‬גב' __________שזיהה עצמו על ידי ת‪.‬ז‪ .‬מס'‬
‫_________‪ /‬המוכר לי אישית ומר‪/‬גב'______________שזיהה עצמו על ידי‬
‫ת‪.‬ז___________‪/‬המוכר לי אישית‪ ,‬שהינם מורשי חתימה מטעם _____________‪ ,‬וחתמו על‬
‫תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותם‪ ,‬כי עליהם להצהיר את האמת שאם לא כן יהיו צפויים לעונשים‬
‫הקבועים בחוק‪ ,‬אישרו את נכונות הצהרתם וחתמו עליה בפני‪.‬‬
‫_______________‬
‫__________‬
‫חותמת וחתימה‬
‫תאריך‬
‫‪17‬‬
‫מסמך ב'‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ 13/2017‬בדבר הפעלת בית אוכל אחר במרכז הטניס העירוני‪ ,‬וכן‪-‬‬
‫הפעלת בית אוכל אחר והצבת והפעלת עגלה במרכז לשחייה וספורט (הבריכה‬
‫העירונית) וכן‪-‬רשות להצבת והפעלת מכונות אוטומטיות בקרית הספורט והנופש‬
‫ה צ ה ר ת וה צ ע ת ה מ צ י ע‬
‫לכבוד‬
‫עיריית רעננה‬
‫א‪.‬נ‪,.‬‬
‫‪.1‬‬
‫אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז וכי תנאי ההסכם וכל הגורמים‬
‫האחרים המשפיעים על מתן השירות נשוא המכרז‪ ,‬ידועים ומוכרים לי‪ ,‬וכי בהתאם‬
‫לכך קבעתי את הצעתי‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫אני מצהיר בזאת כי‪:‬‬
‫‪3.1‬‬
‫הנני בעל הידע‪ ,‬הניסיון והמומחיות הדרושים להפעלת השירות נשוא מכרז‬
‫זה‪.‬‬
‫‪3.2‬‬
‫ברשותי‪ ,‬או יש בכוחי להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על מנת‬
‫להפעיל את הנדרש במכרז‪ ,‬על כל הציוד‪ ,‬הכלים והאמצעים הנדרשים לכך‪.‬‬
‫‪3.3‬‬
‫הנני מסוגל‪ ,‬מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו‪/‬או ההתחייבויות על‬
‫פי הוראות המכרז‪.‬‬
‫‪3.4‬‬
‫הנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו‪/‬או תקן לצורך‬
‫מתן השירות נשוא המכרז‪ ,‬לרבות דרישות משרד הבריאות בנוגע להפעלת‬
‫בית האוכל ו‪/‬או הבית אוכל אחר ו‪/‬או העגלה ו‪/‬או המכונות האוטומטיות‬
‫נשוא מכרז זה ודרישות המחלקה לבטיחות וגהות בעבודה‪.‬‬
‫הנני מתחייב להשיג את כל האישורים הנדרשים לרבות קבלת רישיון עסק‬
‫על חשבוני ועל שמי בהקדם האפשרי טרם קיום הפעילות נשוא חוזה זה‪.‬‬
‫‪3.5‬‬
‫אין לי ו‪/‬או למי מטעמי כל עבר פלילי ואני מתחייב להמציא לגבי ולגבי כל‬
‫עובד מטעמי‪ ,‬בטרם העסקתו אישור משטרתי בהתאם לחוק מניעת‬
‫העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים‪ ,‬תשס"א‪ 2001 -‬וכל אישור‬
‫שידרש על ידי קב"ט העיריה ו‪/‬או מנהל הבריכה‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪.4‬‬
‫אם אזכה במכרז הנדון‪ ,‬הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי עפ"י המכרז בהתאם‬
‫לכל תנאי המכרז לשביעות רצון העירייה ו‪/‬או הממונה מטעמה‪ ,‬ועל פי הוראות‬
‫ההסכם ובכפוף לכל דין‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הנני מצהיר כי ידוע לי שרשות השימוש נשוא ההסכם תתחיל לאחר חתימת‬
‫הצדדים על ההסכם‪ ,‬הכל כקבוע בסעיף ‪ 4‬להסכם‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫אם הצעתי תתקבל‪ ,‬הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן‪ ,‬וזאת‬
‫תוך ‪ 7‬ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז ‪:‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪6.1‬‬
‫לחתום על ההסכם ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום‪.‬‬
‫‪6.2‬‬
‫‪6.3‬‬
‫להמציא לכם ערבות בנקאית ואישור עריכת ביטוח ‪ ,‬הכל כקבוע בהסכם‪.‬‬
‫לחתום על ההסכם ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום וכן להמציא לכם‬
‫ערבות בנקאית ואישור עריכת ביטוח‪ ,‬הכל כמפורט בהסכם (מסמך‬
‫ג')‪ ,‬וזאת תוך ‪ 7‬ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז‪.‬‬
‫אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף ‪ 6‬לעיל‬
‫כולן או מקצתן העירייה תהא רשאית לבטל את זכייתי במכרז וכן תהא רשאית‬
‫לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו‪.‬‬
‫ידוע לי ואני מסכים שסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש‪ ,‬עקב אי‬
‫קיום ההתחייבויות שנטלתי על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז‪.‬‬
‫כן ידוע לי שבחלוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות‬
‫העירייה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז ‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫א‪.‬‬
‫ידוע לי כי אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או‬
‫כל הצעה שהיא‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫כן ידוע לי כי במהלך תקופת ההסכם‪ ,‬כולה או חלקה‪ ,‬ייתכן כי יערכו‬
‫בבריכה עבודות ו‪/‬או שיפוצים בנוגע לחדר הכושר וכי לא תהיינה לי כל‬
‫טענות בנדון‪.‬‬
‫הנני מצהיר כי אשלם לעובדים שיעבדו במסגרת חוזה זה‪ ,‬לא פחות‬
‫מהקבוע בחוק שכר מינימום‪ .‬בנוסף הנני מתחייב להגיש אחת לחצי שנה‬
‫הצהרה של רואה חשבון לפיו הנני משלם על פי החוק לעובדי לרבות כל‬
‫התנאים הסוציאליים המגיעים להם‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪10.‬‬
‫‪ 10.1‬במידה ואזכה במכרז אשלם לכם‪ ,‬בעד רשות השימוש שתינתן לי‪,‬‬
‫תשלום שנתי על פי הפירוט כדלקמן‪:‬‬
‫א‪ .‬סך של ___________ש"ח לשנה עבור בית אוכל אחר במרכז הטניס‪.‬‬
‫ב‪ .‬ובנוסף‪ -‬סך של ___________ש"ח לשנה עבור בית אוכל אחר בבריכה‬
‫העירונית במפלס התחתון (ליד בריכת הפעוטות)‪.‬‬
‫ג‪ .‬ובנוסף‪ -‬סך של _________ש"ח לשנה עבור הצבת והפעלת עגלה בבריכה‬
‫העירונית (העגלה והמוצרים יסופקו על ידי ועל חשבוני)‬
‫ד‪ .‬סה"כ לשנה (עבור רכיבים א‪ ,‬ב‪ ,‬ג' לעיל)‪_________-‬‬
‫ה‪ .‬כן ידוע לי כי במידה ואבחר להפעיל מכונות אוטומטיות בתחום קרית‬
‫הספורט (מרכז הטניס‪ ,‬בריכה עירונית‪ ,‬מרכז קהילתי לב הפארק‪ ,‬מגרשי‬
‫הכדורגל בקרית הספורט)‪ ,‬אשלם לעיריה סך של ‪ 250‬ש"ח עבור כל מכונה‬
‫שהוצבה על ידי‪.‬‬
‫‪ 10.2‬כל הנ"ל בתוספת מע"מ כדין ככל שחל‪/‬יחול‪.‬‬
‫‪ 10.3‬ידוע לי כי התמורה השנתית הינה קבועה וללא הפחתה‪ ,‬ללא תלות‬
‫בביצוע בפועל‪ ,‬בין אם הופעל או לא הופעל השירות במלואו או בחלקו‪ ,‬אף‬
‫אם לא הופעל בית האוכל האחר בבריכה בחודשי החורף‪ ,‬ואף אם לא‬
‫הופעלה העגלה בבריכה בחודשי הקיץ‪.‬‬
‫‪ 10.4‬התשלום עבור מכונות אוטומטיות יבוצע עבור מכונות שהוצבו בפועל‪.‬‬
‫חלקי חודש ישלם לחודש שלם‪.‬‬
‫‪ 10.5‬ידוע לי כי בנוסף לסכום זה יהא עלי לשאת בכל ההוצאות והעלויות‬
‫הנדרשות‪ ,‬לרבות חשמל‪ ,‬מים‪ ,‬גז‪ ,‬טלפון‪ ,‬ארנונה‪ ,‬מוצרי מזון‪ ,‬מקררים‪,‬‬
‫מקפיאים‪ ,‬תנור ‪ ,‬אגרות שילוט ואגרת כסאות ושולחנות על פי כל דין‬
‫וכדומה ולקיים את כל תנאי החוזה‪.‬‬
‫שם המציע‪_____________ :‬‬
‫כתובת‪:‬‬
‫_____________‬
‫ת‪.‬ז‪ .‬או מס' ח‪.‬פ‪_____________ :.‬‬
‫טלפון‪_____________ :‬‬
‫מס' פקס‪:‬‬
‫_____________‬
‫תאריך‪:‬‬
‫_____________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‪:‬‬
‫_____________‬
‫‪20‬‬
‫מסמך ג'‬
‫הסכם רשות‬
‫שנערך ונחתם ברעננה ביום _________ לחודש _________שנת ‪2017‬‬
‫בין‪:‬‬
‫עיריית רעננה‬
‫מרחוב אחוזה ‪ ,103‬רעננה‬
‫(להלן‪ -‬העירייה)‬
‫לבין‪:‬‬
‫______________‬
‫ח‪.‬פ‪_________ .‬‬
‫מרח'__________‬
‫טלפון__________‬
‫פקס___________‬
‫ע"י מורשה החתימה‪:‬‬
‫שם_____________ת‪.‬ז‪__________.‬‬
‫שם _____________ת‪.‬ז‪__________.‬‬
‫מרח'________________________‬
‫מצד שני‬
‫(להלן‪-‬הזכיין)‬
‫מצד אחד‬
‫הואיל‪ :‬והעירייה ערכה מכרז פומבי מס' ‪ 13/2017‬בדבר הפעלת בית אוכל‬
‫אחר במרכז הטניס העירוני‪ ,‬וכן‪-‬הפעלת בית אוכל אחר והצבת והפעלת‬
‫עגלה במרכז לשחייה וספורט (הבריכה העירונית) וכן‪-‬רשות להצבת‬
‫והפעלת מכונות אוטומטיות בקרית הספורט והנופש ברח' יאיר שטרן ‪1-5‬‬
‫ברעננה ‪.‬‬
‫והואיל‪:‬‬
‫והואיל‪:‬‬
‫והזכיין זכה במכרז זה להפעלת הפעלת בית אוכל אחר במרכז הטניס‬
‫העירוני‪ ,‬וכן‪-‬הפעלת בית אוכל אחר והצבת והפעלת עגלה במרכז לשחייה‬
‫וספורט (הבריכה העירונית) וכן‪-‬רשות להצבת והפעלת מכונות אוטומטיות‬
‫בקרית הספורט והנופש (להלן‪ :‬השירות)‪ ,‬בכפוף לתנאים המפורטים‬
‫בהסכם‪.‬‬
‫וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים‪ ,‬זכויותיהם וחובותיהם בנוגע‬
‫לשירות נשוא הסכם זה‪.‬‬
‫לפיכך הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫מבוא‬
‫המבוא להסכם זה והנספח המצורף אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪.2‬‬
‫הצהרות הזכיין‬
‫‪2.1‬‬
‫הזכיין מצהיר בזאת כי הוא בעל היכולת הכספית והמיומנות המקצועית‬
‫לביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה והוא מתחייב לבצען ברמה גבוהה‬
‫ביותר‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫הזכיין מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל‬
‫ספרים כחוק וכי ברשותו כל האישורים והרישיונות הנדרשים עפ"י כל דין‬
‫לביצוע התחייבויותיו עפ"י ההסכם‪.‬‬
‫‪2.3‬‬
‫הזכיין מצהיר בזה כי הפעלת השירות על ידו תעשה על ידו בכפוף לאישור‬
‫משרד הבריאות‪ ,‬המחלקה לגיהות ובטיחות במשרד העבודה וכל גוף אחר‬
‫שאישורו נדרש עפ"י כל דין‪ ,‬באחריות הזכיין ועל חשבונו‪.‬‬
‫‪2.4‬‬
‫הזכיין מתחייב להביא על חשבונו את כל הציוד שנדרש לצורך הפעלת‬
‫השירות לרבות כיסאות‪ ,‬שולחנות‪ ,‬מקררים‪ ,‬מקפיאים‪ ,‬תנורים‪ ,‬וכל ציוד‬
‫אחר שיידרש הכל בתיאום ובאישור הגורמים המוסמכים ובהתאם‬
‫להוראות העירייה לגבי כמות וסוג הציוד‪ ,‬טרם הצבתו‪.‬‬
‫ידוע לזכיין כי באחריותו לספק את העגלה אשר יפעיל בבריכה העירונית ‪,‬‬
‫על חשבונו ואין העיריה מספקת עגלה זו‪ .‬העגלה תהא כזו שהינה לשביעות‬
‫רצון מנהל קרית הספורט ותוצב רק לאחר שקיבלה אישורו‪ ,‬ובמקום‬
‫שאושר על ידו‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪2.5‬‬
‫הזכיין מתחייב להיערך לפתיחת הפעילות במועד בהתאם לדרישת העיריה‪.‬‬
‫‪2.6‬‬
‫הזכיין מצהיר ומתחייב לדאוג לקבלת רישיון עסק כנדרש על פי כל דין ועל‬
‫חשבונו בהקדם האפשרי טרם הפעלת השירות נשוא חוזה זה‪ ,‬באחריותו ועל‬
‫חשבונו‪.‬‬
‫‪2.7‬‬
‫הזכיין מתחייב להמציא לגביו ולגבי כל עובד מטעמו‪ ,‬בטרם העסקתו‬
‫אישור משטרתי בהתאם לחוק מניעת העסקה של עברייני מין במוסדות‬
‫מסוימים‪ ,‬תשס"א‪ 2001-‬וכל אישור שיידרש על ידי קב"ט העיריה ו‪/‬או‬
‫המנהל מטעם העיריה‪.‬‬
‫הרשות‬
‫‪ 3.1‬א‪ .‬ניתנת בזאת רשות לזכיין להפעיל‪:‬‬
‫‪ .1‬בית אוכל אחר ‪-‬פריט רישוי ‪ 4.2‬ב לתקנות רישוי עסקים (עסקים טעוני‬
‫רישוי) במרכז הטניס העירוני‪ .‬השימוש יעשה במבנה המוקצה לכך בלובי‬
‫מרכז הטניס‪ .‬חובת הפעלה בכל חודשי השנה‪ ,‬במועדי פעילות המרכז‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ .2‬בית אוכל אחר‪-‬פריט רישוי ‪ 4.2‬ב לתקנות רישוי עסקים (עסקים טעוני‬
‫רישוי)‪ ,‬בבריכה העירונית‪ ,‬במפלס התחתון מול בריכת הפעוטות הגדולה‪.‬‬
‫חובת הפעלה בחודשי הקיץ מתחילת חודש אפריל ועד חודש אוקטובר‪.‬‬
‫‪ .3‬הצבת והפעלת עגלה ‪-‬פריט רישוי ‪ 4.2‬ב לתקנות רישוי עסקים (עסקים‬
‫טעוני רישוי)(להלן‪ :‬העגלה) בבריכה העירונית –באחריות הזכיין לספק‬
‫את העגלה על חשבונו‪ ,‬בלובי הבריכה‪ ,‬בכפוף לאישור מנהל קריית‬
‫הספורט לעגלה ומיקומה‪.‬‬
‫חובת הפעלה בחודשי החורף מאוקטובר ועד מרץ‪.‬‬
‫‪ .4‬רשות להצבת והפעלת מכונות אוטומטיות בקרית הספורט והנופש (מרכז‬
‫הטניס‪ ,‬בריכה עירונית‪ ,‬מרכז קהילתי לב הפארק‪ ,‬מגרשי הכדורגל בקרית‬
‫הספורט)‪ ,‬בכפוף לאישור המנהל או מי מטעמו בדבר סוג המכונה‪,‬‬
‫כמות‪ ,‬מיקום‪.‬‬
‫כל הנ"ל‪ ,‬בכפוף ובמידה ונתקבל רישיון עסק כדין ובמידה ונתמלאו דרישות‬
‫מחלקת רישוי עסקים ומשרד הבריאות וכל גורם שאישורו נדרש על פי כל דין‪.‬‬
‫מובהר כי האחריות לקבלת רישיון העסק וקיום הדרישות‪ ,‬על כל ההוצאות‬
‫הכרוכות בכך‪ ,‬תחולנה על הזכיין ועל חשבונו‪.‬‬
‫סעיף פריט הרישוי הסופי‪ ,‬יהיו בהתאם לקביעת משרד הבריאות וגורמי‬
‫הרישוי המוסמכים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪3.2‬‬
‫למען הסר ספק מוצהר בזאת כי לזכיין ניתנת עפ"י הסכם זה רשות שימוש‬
‫בלבד ואין מוקנות לו זכויות חזקה כלשהן‪ .‬כמו כן מובהר בזאת כי רשות‬
‫השימוש היא למטרת ביצוע ההתחייבות נשוא הסכם זה ולמטרה זו בלבד‪.‬‬
‫‪3.3‬‬
‫למען הסר ספק מוצהר בזאת כי חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב ‪-‬‬
‫‪ 1972‬ו‪/‬או כל חוק אחר שיבוא במקומו או בנוסף לו‪ ,‬לא יחולו על הסכם זה‪,‬‬
‫וכי הזכיין לא שילם לעירייה דמי מפתח בכל צורה שהיא‪.‬‬
‫תקופת הרשות‬
‫‪4.1‬‬
‫‪ 4.1.1‬רשות השימוש נשוא הסכם זה תתחיל לאחר חתימת הצדדים‬
‫על ההסכם ובכפוף לקבלת רישיון עסק כדין‪ ,‬לרבות‪ ,‬תשלום מלוא‬
‫התמורה‪ ,‬המצאת ערבות בנקאית ואישור עריכת ביטוח‪ ,‬הכל כקבוע‬
‫בהסכם‪.‬‬
‫‪ 4.1.2‬רשות השימוש תהיה לשנתיים החל מיום ________ ועד ליום‬
‫________ (להלן‪ :‬תקופת הרשות)‬
‫‪4.2‬‬
‫לעירייה תהא האופציה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי להאריך את תקופת‬
‫ההסכם לתקופות נוספות של שנה כל אחת‪ ,‬ובלבד שסך כל התקופות‬
‫המוארכות לא יעלה על שלוש שנים‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪4.3‬‬
‫הודעה על הארכת תקופת ההסכם תינתן לזכיין בכתב לא יאוחר מ‪ 30 -‬ימים‬
‫לפני סיומה של תקופת הרשות‪.‬‬
‫‪4.4‬‬
‫כל הוראות הסכם זה יחולו על תקופת הארכה בשינויים המחויבים‪.‬‬
‫התמורה‬
‫‪5.1‬‬
‫תמורת רשות השימוש עפ"י הסכם זה ישלם הזכיין לעירייה כדלקמן‪:‬‬
‫א‪ .‬סך של ___________ש"ח לשנה עבור בית האוכל האחר בטניס‬
‫וכן‪-‬‬
‫ב‪ .‬סך של ___________ש"ח לשנה עבור בית אוכל אחר בבריכה‬
‫העירונית במפלס התחתון (ליד בריכת הפעוטות)‬
‫וכן‪-‬‬
‫ג‪ .‬סך של__________ש"ח לשנה עבור הפעלת עגלה‪/‬דוכן בבריכה‬
‫ד‪ .‬בנוסף‪ ,‬במידה ובר הרשות יציב ויפעיל מכונה אוטומטית כמתואר‬
‫בהסכם זה‪ ,‬ישלם לעיריה סך חודשי של ‪ 250‬ש"ח עבור כל מכונה‪.‬‬
‫סה"כ לשנה‪ :‬סך של _________ש"ח (עבור בית האוכל האחר בטניס‪,‬‬
‫בית האוכל האחר בבריכה והעגלה בבריכה) ‪ +‬בתוספת ______ש"ח‬
‫למכונה * מספר המכונות המוצבות בפועל‬
‫(להלן‪:‬התמורה השנתית ‪/‬דמי הזיכיון השנתיים)‪.‬‬
‫‪5.2‬‬
‫התמורה השנתית תשולם ע"י הזכיין לעירייה בעת החתימה על הסכם‬
‫זה‪ .‬במעמד החתימה על ההסכם יפקיד בר הרשות בידי העירייה ‪ 12‬המחאות‬
‫שוות עבור שנה מלא ‪ ,‬תשלום ראשון לפירעון למועד החתימה והיתר‪-‬‬
‫בהמחאות שמועד פירעונן דחוי ל ‪ 2‬לחודש העוקב‪.‬‬
‫חובת התשלום הינה החל ממועד תחילת ההסכם‪ ,‬אף אם טרם נתקבל‬
‫רישיון עסק ומבלי לגרוע מחובת קיומו של רישיון עסק כתנאי להפעלת‬
‫השירות‪.‬‬
‫‪5.3‬‬
‫ידוע לזכיין כי התמורה השנתית הינה קבועה וללא הפחתה‪,‬‬
‫ללא תלות בביצוע בפועל‪ ,‬בין אם הופעל או לא הופעל השירות במלואו או‬
‫בחלקו‪ ,‬אף אם לא הופעל בית האוכל האחר בבריכה בחודשי החורף‪ ,‬ואף אם‬
‫לא הופעלה העגלה בבריכה בחודשי הקיץ‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫התשלום עבור מכונות אוטומטיות יבוצע עבור מכונות שהוצבו בפועל‪.‬‬
‫חלקי חודש ישלם לחודש שלם‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪5.4‬‬
‫אם תוארך תקופת השימוש‪ ,‬אזי הזכיין ישלם לעירייה לא יאוחר מ‪10 -‬‬
‫ימים לפני תחילתה של כל תקופת הארכה את התמורה השנתית כשהיא‬
‫צמודה למדד המחירים לצרכן‪ .‬מדד הבסיס יהא מדד חודש דצבמר‬
‫‪2016‬שהתפרסם בחודש שלאחריו‪.‬‬
‫‪5.5‬‬
‫מוסכם ומוצהר כי התשלום אינו כולל תשלום עבור הוצאות שונות כגון‬
‫חשמל‪ ,‬מים ‪ ,‬מיזוג‪ ,‬טלפון‪ ,‬אגרות כדין (שילוט‪ ,‬שולחנות וכסאות)‪ ,‬ארנונה‪,‬‬
‫כל העלויות וההוצאות הנדרשות לקיום ההתחייבות וכדומה‪.‬‬
‫‪5.6‬‬
‫למען הסר כל ספק מצהיר הזכיין כי ידוע לו שאין הוא רשאי לעשות שימוש‬
‫כלשהו בריהוט וציוד בקריית הספורט‪ :‬הבריכה‪ ,‬לב הפארק‪ ,‬מגרשי‬
‫הכדורגל‪ ,‬ומרכז הטניס‪ ,‬כגון טלפון‪ ,‬ציוד משרדי‪ ,‬ריהוט וכיו"ב‪ ,‬אלא‬
‫באישור מנהל הקרייה או מי מטעמו‪.‬‬
‫‪5.7‬‬
‫מ‪.‬ע‪.‬מ כחוק בגין דמי הזיכיון ‪ ,‬יוטל וישולם על ידי הזכיין‪ ,‬בנוסף לדמי‬
‫הזיכיון שלעיל‪.‬‬
‫ארנונה‬
‫הזכיין ישלם דמי ארנונה לעסקים עבור השטח העומד לרשותו לצורך מתן השירות‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הוצאות ועלויות‬
‫‪7.1‬‬
‫מוסכם בזאת מפורשות ע"י הזכיין כי כל ההוצאות הנדרשות ו‪/‬או הכרוכות‬
‫ברשות השימוש עפ"י הסכם זה ‪ -‬תחולנה על הזכיין בלבד‪.‬‬
‫‪7.2‬‬
‫‪ 7.2.1‬בנוסף‪ ,‬זכיין ישא בעצמו ועל חשבונו בעלויות החשמל השונות‪,‬‬
‫לרבות מיזוג ככל שקיים‪ ,‬חשמל‪ ,‬מים‪ ,‬גז‪ ,‬מוצרי מזון‪ ,‬מקררים‪,‬‬
‫תנורים‪ ,‬מקפיאים וכל הנדרש לשם קיום הפעילות‪ ,‬לרבות שכר‬
‫עובדים‪.‬‬
‫‪ 7.2.2‬בכל הנוגע לשילוט‪ -‬הזכיין מתחייב כי בטרם הצבת כל שילוט‬
‫מטעמו‪ ,‬יקבל כל אישור ו‪/‬או רישיון הנדרש על פי כל דין‪ ,‬וכן אישור‬
‫המנהל מטעם העיריה בנוגע למיקום‪ ,‬לכמות‪ ,‬ותוך תשלום אגרת‬
‫שילוט על פי כל דין על ידי הזכיין ועל חשבונו‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫כפיפות לממונה‬
‫‪8.1‬‬
‫בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה יהיה הזכיין כפוף למנהל קרית‬
‫הספורט ו‪/‬או מי מטעמו (להלן‪ -‬הממונה‪/‬המנהל מטעם העיריה) וימלא את‬
‫כל התחייבויותיו לשביעות רצונו המלא של הממונה‪.‬‬
‫‪8.2‬‬
‫לזכיין ידוע כי הפיקוח על ביצוע השירות יעשה בידי הממונה והזכיין‬
‫מתחייב לפעול בהתאם להנחיותיו‪.‬‬
‫‪8.3‬‬
‫הזכיין יציג‪ ,‬בכל עת שיידרש לכך‪ ,‬כל אישור‪ ,‬רישיון‪ ,‬היתר או מסמך כפי‬
‫שיידרש הנוגע‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪ ,‬לקיום התחייבויותיו של הזכיין כגון‪:‬‬
‫רישיונות עסק של יצרני מוצרי המזון‪ ,‬אישורים לתקינות המכונות‬
‫והמוצרים‪ ,‬אישורי משרד הבריאות וכיו"ב‪.‬‬
‫ניקיון‬
‫‪9.1‬‬
‫הזכיין יציב פחי אשפה דקורטיביים בסמוך לשטח המשמש את מקום‬
‫השירות ובמקום שיתואם עם הממונה ויאושר על ידו‪ ,‬טרם הצבתו‪ .‬כמו כן‬
‫יספק הזכיין שקיות אשפה גדולות ואטומות בכמות ובסוג שייקבעו‪.‬‬
‫‪9.2‬‬
‫הזכיין ידאג מידי יום לסילוק וריכוז שקיות האשפה המלאות לחדר‬
‫האשפה ברחוב יאיר שטרן לצורך פינויו על ידי העירייה‪.‬‬
‫‪9.3‬‬
‫הזכיין יידרש לפנות את מצבור הקרטונים הריקים לפחים המיועדים‬
‫הנמצאים ברחוב יאיר שטרן בלבד‪.‬‬
‫‪9.4‬‬
‫הזכיין מתחייב להפעיל את מקום השירות וסביבתו תוך שמירה‬
‫על הניקיון והאסתטיקה של המקום‪.‬‬
‫‪ 9.5‬הזכיין מתחייב לנקות את בית האוכל האחר ו‪/‬או הבית אוכל אחר ו‪/‬או‬
‫העגלה ו‪/‬או המכונות וסביבתם וכן גם את אזור הגישה אליהםלרבות מרצפות‪,‬‬
‫חלונות ‪ ,‬זכוכיות ‪ ,‬משקופים וכו' בכוחות עצמו ועל חשבונו‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫פינוי‬
‫‪10.1‬‬
‫בכפוף לאמור בסעיף ‪ 4.1‬ו‪ ,4.2 -‬הרי שעם תום תקופת הרשות הזכיין‬
‫מתחייב לפנות את שטח הבריכה עירונית מכל הציוד שהוצב על ידו‪ ,‬אם‬
‫הוצב‪ ,‬מפחי אשפה וכן כל אדם ו‪/‬או חפץ השייכים לו‪ ,‬וזאת תוך ‪ 48‬שעות‬
‫מתום תוקפו של ההסכם‪.‬‬
‫‪ 10.2‬לא פינה הזכיין את שטח הבריכה עירונית כאמור בסעיף ‪ 10.1‬לעיל‪ ,‬ישלם‬
‫הזכיין לעירייה דמי שימוש ראויים קבועים ומוסכמים מראש בסכום של‬
‫‪ 2,000‬ש"ח לכל יום איחור בפינוי‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫‪ 10.3‬מבלי לפגוע באמור לעיל תהיה העירייה רשאית‪ ,‬בנסיבות המתוארות בסעיף‬
‫‪ 10.2‬לבצע את הפינוי במקום הזכיין‪ ,‬ולחייבו בהוצאות הפינוי‪.‬‬
‫‪ 10.4‬הזכיין מתחייב בזאת לתקן על חשבונו כל נזק ו‪/‬או פגיעה שייגרמו עקב ו‪/‬או‬
‫בקשר עם הפעלת השירות‪ ,‬ולהחזיר לעירייה את השטח במצב שקיבלו‪,‬‬
‫בכפוף לבלאי סביר‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫מועדי הפעלה‪-‬‬
‫‪11.1‬‬
‫‪11.1.1‬‬
‫א‪ .‬בית האוכל האחר בבריכה (במפלס התחתון מול בריכת הפעוטות‬
‫הגדולה)‪-‬‬
‫בית האוכל יופעל במועדי פתיחת הבריכה‪:‬‬
‫בעונת הקיץ‪ -‬היינו מחודש אפריל (כולל) ועד חודש אוקטובר‬
‫בעונת החורף‪-‬רשות‪ ,‬לשיקול דעת הזכיין‪.‬‬
‫הכל‪ ,‬בכפוף לשינויים שיתואמו ויאושרו מראש עם מנהל הקריה ו‪/‬א ומי‬
‫מטעמו‪.‬‬
‫ב‪ .‬העגלה בבריכה העירונית‪-‬‬
‫בעונת הקיץ‪ :‬הזכיין רשאי להפעיל ‪/‬שלא להפעיל‪ ,‬מבלי לגרוע מחובתו‬
‫להפעיל את בית האוכל האחר כמצויין בס"ק א' לעיל‪ ,‬בכל עונת הקיץ)‪.‬‬
‫בעונת הקיץ תהיה לזכיין אפשרות להציב את העגלה בלובי הבריכה או‬
‫בחלק החיצוני שאינו מקורה‪ ,‬במקום שיאושר על ידי מנהל קריית‬
‫הספורט‪ ,‬עם אפשרות להצבת כסאות ושולחנות (על חשבונו)‪ ,‬הכל בכפוף‬
‫לאישור מנהל קריית הספורט וכל רישיון ככל שנדרש על פי כל דין‪.‬‬
‫בעונת החורף‪ :‬מחודש אוקטובר ועד חודש מרץ ‪ -‬הזכיין מתחייב להפעיל‬
‫את העגלה בלובי הבריכה‪ ,‬במקום שיאושר על ידי מנהל קריית הספורט‪.‬‬
‫הכל‪ ,‬בכפוף לשינויים שיתואמו ויאושרו מראש עם מנהל הקריה ו‪/‬א ומי‬
‫מטעמו‪.‬‬
‫ג‪ .‬מועדי פתיחת הבריכה הם כדלקמן‪:‬‬
‫בימי א'‪ :‬מהשעה ‪ 15:30‬ועד השעה ‪23:00‬‬
‫בימי ב' – ה'‪22:00 – 05:00 :‬‬
‫ביום ו'‪ :‬מהשעה ‪ 6:00‬עד השעה ‪ 19:00‬בחודשים יוני –‬
‫אוגוסט ועד השעה ‪ 18:00‬ביתר השנה‪.‬‬
‫בימי שבת‪ :‬מהשעה ‪ 19:00 – 07:00‬בחודשים יוני ‪ -‬אוגוסט‬
‫ומהשעה ‪ 08:00‬ועד השעה ‪ 18:00‬ביתר השנה‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫למען הסר ספק בית האוכל האחר בבריכה יופעל בערבי חג בהתאם‬
‫לשעות שייקבעו על ידי המנהל ובכל מקרה חצי יום (מהשעה‪06:00‬‬
‫עד השעה ‪ ,)15:00‬אלא אם יקבע אחרת על ידי מנהל קריית הספורט‬
‫או מי מטעמו‬
‫העיריה תהא רשאית לשנות את שעות וימי הפעילות בהתאם לשיקול‬
‫דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫במרכז הטניס ‪ -‬בית האוכל האחר יופעל במועדי פתיחת המרכז‪,‬‬
‫במקום המיועד לכך‪ ,‬בכפוף לשינויים שיתואמו ויאושרו מראש עם‬
‫מנהל הקריה ו‪/‬או מי מטעמו‪.‬‬
‫שעות פתיחת המרכז הם‪ 07:00-22:00 :‬א‪-‬ה‪ ,‬ו ‪ ,07:00-18:00‬שבת‬
‫‪.15:00-18:00 + 07:00-13:00‬‬
‫ד‪ .‬במידה ובר הרשות יפעיל מכונות אוטומטיות‪ ,‬מתחייב בר הרשות כי‬
‫המכונות יהיו מלאות במוצרים ותקינות‪ ,‬בכל מועדי הפעילות של‬
‫המקומות בהם הוצבו המכונות‪.‬‬
‫ה‪ .‬בתי האוכל האחרים ו‪/‬או העגלה יהיו סגורים במועדים שייקבעו על ידי‬
‫מנהל הקרייה או מי מטעמו כגון יום הכיפורים‪ ,‬יום תשעה באב‪ ,‬יום‬
‫הזכרון לשואה‪ ,‬יום הזכרון לחללי צה"ל וכל מועד שיקבע על ידי מנהל‬
‫הקרייה או מי מטעמו‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 11.1.2‬מבלי לגרוע מהאמור‪ ,‬לעירייה תהא הזכות לדרוש מהזכיין לשנות‬
‫את שעות הפעלת השירות כקבוע בסעיף ‪ ,11.1.1‬ללא הגדלת ‪/‬הקטנת‬
‫התמורה‪ ,‬והזכיין מתחייב לעמוד בדרישת העירייה כאמור תוך ‪7‬‬
‫ימים מקבלתה‪.‬‬
‫‪ 11.1.3‬הפעלת השירות מחוץ לטווח שעות הפעילות תעשה לאחר אישור‬
‫הממונה או איש מטעמו ובכפוף להתחייבות הזכיין לנעול את מתחם‬
‫הבריכה והטניס רק לאחר הגעת סיור המוקד העירוני‪ .‬כמו כן על‬
‫הזכיין לשאת בהוצאות הכרוכות בעלויות האבטחה בהפעלת‬
‫השירות בשעות חריגות אלו‪.‬‬
‫‪ 11.2‬מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‪ 11.1‬מובהר כי שינוי שעות הפתיחה ו‪/‬או‬
‫הסגירה של השירות לרבות הגמשתם ע"י הזכיין תעשה לאחר קבלת אישור‬
‫הממונה‪ ,‬בכתב ומראש‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫‪11.3‬‬
‫הזכיין מתחייב להיערך לשעות הלחץ של הקניה ולדאוג לכוח אדם מספיק‬
‫על מנת לתת שירות הולם בכל שעות תפעול המקום נשוא השירות‪.‬‬
‫‪11.4‬‬
‫הזכיין מתחייב להפעיל את השירות תוך שמירה על שקט סביר ומתוך‬
‫התחשבות בפעילות המתקיימת במקום‪.‬‬
‫‪ 11.5‬על הזכיין להפעיל את השירות תוך שמירה על שלימות המתקנים‪ ,‬ולתחזק‬
‫ולהחזיק את בית האוכל האחר‪ ,‬הבית אוכל אחר‪ ,‬העגלה‪ ,‬המכונות‬
‫והמתקנים ברמה גבוהה‪ ,‬ולתת שירות טוב‪ ,‬יעיל ואדיב לציבור המבקרים‪.‬‬
‫‪ 11.6‬הזכיין יציג במקום בולט במקום השירות תפריט שבו מפורטים המוצרים‬
‫השונים ומחירם‪.‬‬
‫‪ 11.7.1 11.7‬הזכיין מתחייב לפעול בהתאם להוראות החוזה והגורמים‬
‫המוסמכים בעירייה‪ ,‬בדבר מידות מקום השירות ובכלל זה הציוד‬
‫ו‪/‬או ריהוט הדרוש לצורך הפעלת השירות ובתיאום מלא עם‬
‫הממונה‪ .‬הזכיין מתחייב לפעול בהתאם להוראות הגורמים‬
‫המוסמכים בדבר הצבת הציוד שיאושר ו‪/‬או יידרש לצורך הפעלת‬
‫השירות וזאת תוך המועד שייקבע לכך על ידי נציג העירייה ובתיאום‬
‫מלא עימו‪.‬‬
‫‪ 11.7.2‬כל שינוי בפריטי המפרט הכללי בדבר הצבת הריהוט ו‪/‬או הציוד‬
‫שיוצבו כאמור בסעיף ‪ 11.7.1‬יעשה רק לאחר קבלת אישור הממונה‬
‫בכתב ומראש או תוך ‪ 14‬ימים ממועד קבלת דרישת הממונה בכתב‬
‫בנוגע לכך‪.‬‬
‫‪11.8‬‬
‫‪.12‬‬
‫מובהר כי במידה והזכיין לא יפעיל את השירות במועד‪/‬ים‬
‫כלשהו‪/‬ם מכל סיבה שהיא‪ ,‬לא יהא בכך כדי להפחית את התמורה‪.‬‬
‫אירועים מיוחדים‬
‫‪12.1‬‬
‫הזכיין מצהיר שידוע לו שמידי פעם יתקיימו בבריכה העירונית‪ ,‬במרכז‬
‫הטניס ובמרכז הקהילתי‪ ,‬אירועים והופעות ביוזמת העירייה וגופים חוץ‬
‫עירוניים‪ .‬במקרים אילו יחולו הוראות כדלקמן‪:‬‬
‫‪ 12.1.1‬הגופים הללו יהיו רשאים להזמין שירותי קייטרינג חיצוניים‬
‫בהתאם לעמידה בתנאים הבאים‪:‬‬
‫הזכיין יגיש הצעת מחיר ‪ ,‬אולם לעירייה או לכל גוף אחר יהא שיקול‬
‫הדעת הבלעדי והמוחלט האם לקבל הצעתו או לאו‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫‪ 12.1.2‬לא התקבלה הצעת הזכיין כאמור או לא הוזמנו שירותי קייטרינג‬
‫חיצוני כאמור הזכיין מתחייב שלא להפעיל את מקום השירות‬
‫ולהימנע מלהפעילו בימים או בשעות בהם יתקיימו האירועים‬
‫השונים במרכז לשחייה וספורט (הבריכה העירונית) ע"י העירייה או‬
‫ע"י גופים אחרים‪ ,‬אלא אם קיבל אישור מנהל הבריכה מראש‬
‫ובכתב‪ ,‬למעט המסעדה שתוכל להשאר פתוחה בכפוף לכך שהדבר‬
‫לא יפריע לפעילות במקום‪.‬‬
‫הזכיין יקבל על כך הודעה מהעירייה של ‪ 6‬ימים מראש‪.‬‬
‫‪12.2‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‪ 12.1‬לממונה הזכות לתאם עם הזכיין ‪ 7‬ימים‬
‫לפני קיומו של אירוע על מכירת מוצרי מזון ושתייה כפי שיקבעו ע"י הממונה‬
‫ובין הזכיין בכתב ומראש‬
‫הזכיין מתחייב למכור את מוצרי השתייה והמזון שנקבעו כקבוע בס"ק זה‬
‫(מעבר לנמכר ע"י הזכיין כקבוע בסעיף ‪ )14‬רק באירוע עצמו ולא כל זמן‬
‫אחר‪ ,‬הכל בהתאם להתחייבויותיו על פי הסכם זה‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫כשרות‬
‫מוצרי המזון והשתייה יהיו כשרים ויהיו כפופים לאישור הרשויות המוסמכות לכך‪,‬‬
‫הזכיין מתחייב להמציא אישורים לכשרות המוצרים כל אימת שיידרש לכך ע"י‬
‫הממונה (לרבות מוצרים כשרים לפסח בפסח)‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫מוצרי המזון והשתייה‬
‫‪ 14.1‬מוצרי המזון והשתייה יהיו אך ורק בהתאם לאישור שיינתן מטעם משרד‬
‫הבריאות ו‪/‬או כל גורם מוסמך לרבות העירייה‬
‫‪14.2‬‬
‫מוצרי המזון והשתייה שיסופקו ע"י הזכיין יאושרו בכתב ומראש ע"י‬
‫הממונה‪ .‬כל פריט נוסף שיסופק יהא טעון אישור הממונה ולא יסופק ו‪/‬או‬
‫יימכר ע"י הזכיין לפני קבלת אישור כאמור בכתב‪.‬‬
‫‪ 14.3‬הזכיין מתחייב שלא לספק מוצרים שאריזתם עשויה זכוכית או מוצרים‬
‫שיש בצורת אריזתם כדי לגרום נזק ידוע כלשהו‪ ,‬זאת בהתאם להנחיות‬
‫משרד הבריאות בבריכות שחייה ואלא אם ניתן אישור מנהל הבריכה מראש‬
‫ובכתב‪.‬‬
‫‪ 14.4‬מוצרי המזון והשתייה שיסופקו ע"י הזכיין יהיו טריים‪ ,‬ארוזים באריזתם‬
‫המקורית ובצורה הרמטית ו‪/‬או היגיינית‪ .‬המוצרים שיסופקו יהיו‬
‫מסופקים ומיוצרים בהתאם לכל תקן ישראלי אשר קיים ובהתאם להנחיות‬
‫משרד הבריאות ואפשרות לפתיחה בהתאם לכל דין החל מוצרי מזון‬
‫כאמור‪.‬‬
‫‪14.5‬‬
‫הזכיין מתחייב לספק מוצרים באיכות גבוהה‪ ,‬לשביעות רצונו של הממונה‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ 14.6‬למען הסר ספק מודגש בזאת כי הזכיין לא יהיה רשאי למכור גרעינים‬
‫למיניהם‪ ,‬גומי לעיסה‪ ,‬מוצרי טבק או שתייה חריפה כלשהי או משקאות‬
‫אלכוהוליים‪ ,‬לרבות בירה‪ ,‬אלא אם כן התקבל אישור מאת מנהל הבריכה‬
‫ובכפוף לכל דין‪.‬‬
‫‪14.7‬‬
‫הזכיין לא יהיה רשאי לטגן ולבשל במקום השירות‪ ,‬אלא אם יינתן לכך‬
‫אישור ברישיון העסק ומטעם כל הגורמים המוסמכים‪.‬‬
‫‪ 14.8‬מובהר כי בבית האוכל האחר בבריכה לא תותר מכירת ירקות טריים‪.‬‬
‫נקנקיות וציפס יהיו קפואים ויועברו ישירות מהמקפיא לחימום‪ ,‬ללא‬
‫אפשרות להפשרה‪ ,‬הכל בכפוף לתנאי משרד הבריאות ורישיון עסק הדין‪.‬‬
‫‪ 14.9‬בעגלה‪ -‬מבלי לגרוע מהאמר לעיל‪ ,‬תהא העגלה עבור ממכר מוצרים‬
‫באריזה סגורה בלבד‪ ,‬בקבוקים סגורים של שתיה קרה‪ ,‬אפשרות לכריכים‬
‫סגורים המובאים מעסק בעל רישיון יצרן כדין‪ .‬לא תותר הכנה במקום‪ .‬לא‬
‫קיים חיבור למים וביוב לעגלה‪ .‬שתיה חמה אינה אפשרית‪ ,‬אלא אם יתקבל‬
‫אישור משרד הבריאות‪ .‬כל הנ"ל‪ ,‬הינו בכפוף לקבלת אישור משרד‬
‫הבריאות ו‪/‬או כל גורם שאישורו נדרש על פי דין וקבלת רישיון עסק כדין‪.‬‬
‫‪ 14.10‬לענין המכונות האוטומטיות מוסכם כי‪:‬‬
‫א‪ .‬המוצרים במכונות יהיו‪ :‬חובה‪ -‬שתיה קרה (שלא מזכוכית)‪ ,‬חטיפים‬
‫סגורים‪ .‬רשות‪ -‬כריכים סגורים וארוזים ממקור בעל רישיון יצרן ו‪/‬או‬
‫רישיון עסק כדין‪ ,‬שתיה חמה (בכפוף לקיום דרישות גורמי הרישוי‬
‫המוסמכים)‪.‬‬
‫ב‪ .‬הזכיין יהא זכאי למלוא התקבולים מהמכונה‪/‬הדוכן‪/‬ים‪.‬‬
‫ג‪ .‬הזכיין יהא אחראי באופן בלעדי ועל חשבונו להפעלת המכונה‪/‬הדוכן‪,‬‬
‫לשלמותם ולכל נזק שיגרם לכל אדם ו‪/‬או רכוש עקב התקנתם ו‪/‬או השימוש‬
‫בהם ואפשרות לפתיחה במוצריהם‪ .‬הזכיין פוטר את העיריה מכל אחריות‬
‫למכונה ומתחייב לשפות את העיריה בגין כל דרישה ו‪/‬או תביעה לכל נזק בגין‬
‫האמור‪.‬‬
‫ד‪ .‬הזכיין מתחייב שהמכונות‪/‬הדוכנים והמוצרים הנמכרים בהם יעמדו בכל‬
‫הדרישות הקיימות עפ"י דין לרבות אישור מכון התקנים‪ ,‬אישור המחלקה‬
‫לבטיחות לגיהות במשרד העבודה‪ ,‬אישור משרד הבריאות וכל גורם אחר‪,‬‬
‫אם יידרש‪.‬‬
‫ה‪ .‬הזכיין מתחייב להמציא למנהל‪ ,‬בכל עת שיידרש על ידו לכך‪ ,‬אישורים על כך‬
‫שהמכונות‪/‬הדוכנים עומדות בדרישות המפורטות לעיל‪.‬‬
‫ו‪ .‬הזכיין מתחייב לדאוג לתקינות פעולתן של המכונות‪/‬הדוכנים‪ ,‬לאחזקתם‬
‫השוטפת ולשמירת הניקיון באזורי הצבתה של כל מכונה‪/‬דוכן‪.‬‬
‫ז‪ .‬הזכיין מתחייב לאספקה טרייה של חומרי הגלם שבמכונות ולספק מוצרי‬
‫שתייה חמה טריים‪.‬‬
‫ח‪ .‬מודגש בזאת כי הזכיין לא יהיה רשאי לספק שתייה חריפה כלשהי‪ ,‬לרבות‬
‫בירה‪ ,‬או מוצרי טבק למיניהם והמנהל לא יהא רשאי לאשר מכירת מוצרים‬
‫כאמור‪ .‬כן לא תותר מוצרים בכלי זכוכית‪.‬‬
‫ט‪ .‬מחיר של כל מוצר יהיו בהתאם למחירים המקובלים בשוק‪.‬‬
‫י‪ .‬המוצרים יהיו כשרים ויהיו כפופים לאישור הרשויות המוסמכות לכך‪.‬‬
‫הזכיין מתחייב להמציא למנהל עם החתימה על הסכם זה וכן כל אימת‬
‫‪31‬‬
‫שיידרש לכך ע"י המנהל‪ ,‬תעודת כשרות תקפה בנוגע לכשרות כל המוצרים‬
‫שבמכונה‪.‬‬
‫יא‪ .‬הזכיין מתחייב לפנות את המכונה‪/‬הדוכן מיד עם סיום ההסכם ואפשרות‬
‫לפתיחה ביטולו‪.‬‬
‫יב‪ .‬מיקום המכונות יהיה נגיש ונוח‪ ,‬תוך הקפדה על כללי בטיחות‪.‬‬
‫יש להציב בצמוד למכונות המזון והמשקאות פח אשפה לאיסוף‬
‫יג‪.‬‬
‫הפסולת ומכלי ִמחזור מתאימים‪.‬‬
‫המכונות וסביבתן חייבות להיות נקיות מכל פרסומת מסחרית‬
‫יד‪.‬‬
‫הזכיין מתחייב לערוך ביטוח למכונות כנדרש בנספח להסכם זה‪.‬‬
‫טו‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫המחירים‬
‫עבור מכירת מוצרי המזון והשתייה יגבה הזכיין מחירים סבירים ומקובלים‬
‫בכפוף לכל דין החל ו‪/‬או שיחול על מחירי מוצרים ו‪/‬או העלאתם‪.‬‬
‫הזכיין מתחייב שלא למכור מוצרים במחירים הגבוהים מאילו המקובלים בשוק‪.‬‬
‫על הזכיין לקבל אישור מראש למחירים השונים‪ ,‬מטעם מנהל הקרייה‪.‬‬
‫על הזכיין לתלות שלטים עם מחירון מעודכן מודפס ולא בכתב יד‪.‬‬
‫‪.16‬‬
‫אחריות וביטוח‬
‫‪ 16.1‬הזכיין יהיה אחראי ישירות ובאופן בלעדי לכל פגיעה‪ ,‬נזק או תביעה שתוגש‬
‫ע"י כל אדם בגין כל מעשה או מחדל הכרוכים בביצוע הסכם זה על ידיו‪,‬‬
‫בשימוש בציוד‪ ,‬בצריכת מוצרי המזון והשתייה המסופקים על ידו ובעבודה‬
‫שתיעשה ע"י הזכיין או ברשותו או מטעמו והעירייה לא תהא אחראית בכל‬
‫צורה שהיא לביצוע הסכם זה‪.‬‬
‫‪16.2‬‬
‫הזכיין מתחייב לפצות ולשפות את העירייה תוך שבוע ימים מיום דרישתה‬
‫בגין כל נזק או חיוב כספי שיוטל עליה בגין כל פגיעה ו‪/‬או נזק לגוף ו‪/‬או‬
‫לרכוש ‪ ,‬מחמת כל מעשה ו‪/‬או מחדל של הזכיין ו‪/‬או מי מטעמו ו‪/‬או הקשור‬
‫לקיום הפעילות ו‪/‬או הפעלת בית האוכל ו‪/‬או הבית אוכל אחר ו‪/‬או העגלה‬
‫ו‪/‬או המכונות‪.‬‬
‫כל סכום שיגע כאמור לעיל‪ ,‬לעירייה מאת הזכיין ישא ריבית והפרשי‬
‫הצמדה על פי החוק‪ ,‬מעת דרישתו על ידי העירייה מהזכיין ועד תאריך‬
‫התשלום בפועל‪.‬‬
‫‪ 16.3‬מבלי לגרוע מאחריות הזכיין על פי הסכם זה ו‪/‬או על פי כל דין‪ ,‬במשך כל‬
‫תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה הזכיין מתחייב לערוך בחברת ביטוח‬
‫מורשית כדין לפעול בישראל‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬בשמו‪ ,‬בשם העירייה וכן בשם כל‬
‫גורם אחר אשר העירייה תורה להוסיפו לכיסוי‪ ,‬את הביטוחים המצויינים‬
‫בנוסח "אישור עריכת ביטוח" המצורף לחוזה זה כנספח א'‪ ,‬וזאת בתנאים‪,‬‬
‫בסכומי הביטוח ובגבולות האחריות המפורטים בנספח לגבי כל ביטוח‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫‪ 16.4‬הזכיין מתחייב להמציא לעירייה לשביעות רצונה תוך ‪ 7‬ימים ממועד חתימת‬
‫חוזה זה (או באישור העירייה במועד אחר) וכתנאי מקדים לתחילת פעילותו‬
‫בהתאם להסכם את אשור עריכת הביטוח המצויין בס"ק ‪ 16.3‬לעיל‪ ,‬כשהוא‬
‫חתום כדין ע"י המבטח או המבטחים אשר ערכו את הביטוחים‪ .‬כמו כן‬
‫מתחייב הזכיין להחזיק את כיסויי הביטוח הנ"ל בתוקף במשך כל תקופת‬
‫ההתקשרות לפי ההסכם‪ ,‬לחדשם לפי הצורך‪ ,‬ולהמציא מידי תום כל תקופת‬
‫ביטוח אישור ביטוח מחודש חתום כדין על ידי המבטח אשר ערך את הכיסוי‬
‫וזאת לשביעות רצונה המלאה של העירייה‪ .‬ידוע לזכיין כי עריכת הביטוחים‬
‫המפורטים באישור הביטוח והמצאת האישור כאמור על כל תנאיו הינם‬
‫מעיקרי ההסכם‪ ,‬ואי עריכת הביטוחים ו‪/‬או המצאת האישור במועד יהוו‬
‫הפרה יסודית שלו‪ .‬הזכיין מאשר כי העירייה תהיה רשאית למנוע את‬
‫פעילותו בהתאם להסכם ו‪/‬או לנקוט בכל צעד אחר בהתאם לשיקול דעתה‪,‬‬
‫במקרה ואישור הביטוח החתום לא יומצא לה כנדרש ובמועד‪.‬‬
‫‪ 16.5‬הזכיין מתחייב לשמור את ולעמוד בכל תנאי הביטוחים כנדרש על ידי‬
‫המבטח‪ ,‬לשלם בדייקנות את הפרמיה‪ ,‬וכן לפעול בהתאם לדרישות המבטח‪.‬‬
‫‪ 16.6‬ככל שלדעת הזכיין קיים צורך להרחיב את היקף הביטוחים הנזכרים לעיל‬
‫ו‪/‬או לערוך ביטוחים נוספים‪ ,‬מתחייב הזכיין לעשות כן ללא דיחוי‪ ,‬על‬
‫חשבונו‪ .‬הזכיין מאשר בזה כי קביעת הביטוחים בהתאם לאמור לעיל ו‪/‬או‬
‫על ידי העירייה או מטעמה לא תטיל על העירייה או על הגורם הבודק‬
‫חובה או אחריות כלשהן‪ ,‬והדבר לא יגרע מחובה שהיא המוטלת על הזכיין‬
‫על פי חוזה זה או על פי חוק‪.‬‬
‫‪ 16.7‬הזכיין מתחייב להודיע מיד בכתב למבטח ולעירייה בקרות אבדן או נזק או‬
‫אירוע העלול לגרום לכך‪ ,‬ויפעל לשם חקירת האירוע ונסיבותיו‪ ,‬ושמירת‬
‫ומימוש של זכויות העירייה‪ .‬לגבי תביעות אשר יוגשו לפי כיסויי ביטוח חבות‬
‫מעבידים ו‪/‬או ביטוח חבות כלפי צד ג' הנדרשים ממנו בהתאם להסכם‪,‬‬
‫הזכיין מתחייב לפעול בדיונים עם המבטח בשיתוף פעולה עם העירייה‪.‬‬
‫מוסכם בזאת במפורש כי דמי ההשתתפות העצמית בגין ביטוחי הזכיין יהיו‬
‫באחריותו של הזכיין בלבד‪.‬‬
‫‪ 16.8‬היה והזכיין לא יערוך את הביטוחים המפורטים באישור עריכת ביטוח או‬
‫איזה מהם ו‪/‬או לא ישלם בעדם ו‪/‬או פוליסות הביטוח לא תהיינה תואמות‬
‫את האמור בהסכם זה‪ ,‬תהיה העירייה זכאית לפי שיקול דעתה ומבלי לגרוע‬
‫מחבות ו‪/‬או אחריות הזכיין בעניין זה‪ ,‬להפסיק את עבודתו של הזכיין‬
‫לאלתר ו‪/‬או לערוך את הביטוחים האמורים או חלק מהם ו‪/‬או לשלם את‬
‫הפרמיה במקום הזכיין ועל חשבונו ולקזז כל סך ששילמה מכל סכום המגיע‬
‫לזכיין‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪ 16.9‬מובהר כי אין העיריה אחראית באופן כלשהו לשמירה ו‪/‬או להשגחה‬
‫ו‪/‬או לשלמות ו‪/‬או תקינות הציוד ו‪/‬או הרכוש ו‪/‬או כל מתקן מטעם בר‬
‫הרשות‪ ,‬אינה מחוייבת להקצות מקום כלשהו לעגלה ו‪/‬או למתקן כלשהו‪,‬‬
‫ואף אם העגלה ‪/‬מתקן כלשהו יוותר בשטחה‪ ,‬אין בכך כדי להטיל על‬
‫העיריה אחריות ו‪/‬או חבות כלשהי‪.‬‬
‫‪.17‬‬
‫אי קיום יחסי עובד ‪ -‬מעביד‬
‫‪ 17.1‬מוסכם מפורשות בין הצדדים כי הזכיין הינו זכיין עצמאי וכי אין נקשרים‬
‫בינו ו‪/‬או בין מי מעובדיו ו‪/‬או ממועסקיו לבין העירייה יחסי עובד ומעביד‪.‬‬
‫‪ 17.2‬הזכיין מצהיר בזאת כי הוא אחראי כמעביד לכל האנשים שיועסקו על ידו‬
‫לצורך הפעלת השירות עפ"י הסכם זה‪ ,‬בהתאם לכל דין‪ ,‬וכי הוא מתחייב‬
‫למלא את כל חובותיו כלפי עובדיו‪ ,‬לרבות תשלום כל התשלומים המגיעים‬
‫לעובד ממעבידו עפ"י כל דין והעירייה לא תהא אחראית כלפי עובדי הזכיין‬
‫אחריות כלשהי‪.‬‬
‫‪ 17.3‬מוסכם ומוצהר בזאת כי כל עובד שיועסק ע"י הזכיין יהא בעל אישור‬
‫משטרתי להעדר מניעה להעסקה בהתאם לכל אישור שידרש על ידי קב"ט‬
‫העיריה ו‪/‬או מנהל הבריכה‪ ,‬כתנאי להעסקתו ובטרם העסקתו במקום‪.‬‬
‫העירייה תהא רשאית לדרוש מהזכיין להפסיק או להימנע מהעסקתו של‬
‫עובד כלשהו אם לפי שיקול דעתה הבלעדי אין הוא מתאים לתפקידו והכל‬
‫בהתחשב בכך שהמדובר במוסד ציבורי‪.‬‬
‫‪.18‬‬
‫קיום חוקים והימנעות מקיום מטרדים‬
‫‪ 18.1‬הזכיין מתחייב למלא אחר הוראות כל דין לרבות חוקי העזר העירוניים‪,‬‬
‫לעניין רשות השימוש‪.‬‬
‫‪ 18.2‬הזכיין מתחייב בזאת להימנע מקיום מטרדים לדיירי הסביבה במשך תקופת‬
‫הרשות על פי הסכם זה‪.‬‬
‫‪ 18.3‬הזכיין מתחייב לוודא סגירתה של דלת הגישה למעלית‪ ,‬נעילת שער כניסת‬
‫ספקים (שער ‪ )1‬וסגירת שער פשפש לפני ואחרי בואו של ספק ובכל שעות‬
‫פעילותו‪.‬‬
‫‪.19‬‬
‫רשיונות והיתרים‬
‫‪ 19.1‬הזכיין מתחייב לקבל רשיון ו‪/‬או היתר טרם ביצוע פעולה כלשהי שיש צורך‬
‫בביצועה לצורך הפעלת השירות על ידו ו‪/‬או ע"י עובדיו ו‪/‬או מועסקיו‪ ,‬וזאת‬
‫בכפוף לכל דין‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫‪19.2‬‬
‫בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום‪ ,‬רשיון או היתר עפ"י דין חייב הזכיין‬
‫להעסיק רק מי שרשום כבעל רשיון כאמור‪.‬‬
‫‪19‬א‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫על הזכיין להגיש לקב"ט העיריה ו‪/‬או מנהל מחלקת הביטחון בעירייה ו‪/‬או‬
‫מי מטעמם רשימה שמית של העובדים לרבות שם פרטי ושם משפחה‪,‬‬
‫העתק ת‪.‬ז‪ .‬וכתובת וזאת בטרם יתחיל בביצוע העבודות או בטרם יעסיק‬
‫עובד חדש‪ .‬הזכיין יורשה להעסיק‪/‬ם רק לאחר קבלת אישור מחלקת‬
‫הביטחון בעירייה ו‪/‬או קב"ט העיריה‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬על הזכיין להעביר למחלקת בטחון‪ ,‬לגביו ולגבי כל מי מטעמו‬
‫ומעובדיו‪ ,‬בטרם העסקתם ובכל שלב בו ידרש על ידי העיריה אישור‬
‫משטרתי בדבר העדר מניעה להעסקה בהתאם לחוק מניעת העסקת עברייני‬
‫מין במוסדות מסויימים וכל מסמך שידרש על פי כל דין‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מובהר כי העובדים אינם רשאים להשתמש במתקני הבריכה והטניס במהלך‬
‫שעות מתן השירות ולאחריהם וכל שימוש שלהם במתקניה שלא בשעות‬
‫מתן השירות יהיה בכפוף לתשלום הנדרש ממבקרי הבריכה‪.‬‬
‫‪ .3‬העירייה רשאית להורות לזכיין להימנע מהעסקתו של כל עובד מכל‬
‫סיבה של הפרת הסדר‪ ,‬חוסר משמעת‪ ,‬התנהגות בלתי הולמת וכל סיבה‬
‫שהיא והכל לפי קביעת הממונה‪ .‬הזכיין מתחייב למלא אחר הוראות‬
‫העירייה בקשר לכך‪ ,‬תוך ‪ 24‬שעות מקבלת ההודעה‪ .‬לזכיין לא תהא כל‬
‫תביעה ו‪/‬או טענה כנגד העירייה בגין האמור בס"ק זה‪ .‬עובד‪ ,‬שהממונה‬
‫הפסיק את עבודתו‪ ,‬לא יחזור לעבוד בין במישרין ובין בעקיפין‪.‬‬
‫‪ .4‬באחריות הזכיין לבצע מעקב שוטף לאורך כל השנה ולוודא שכל מי שעובד‬
‫אצלו ו‪/‬או עבורו קיבל אישור קב"ט העיריה מראש ובכתב ומחזיק בידו אישור‬
‫העדר עבירות מין‪.‬‬
‫‪.20‬‬
‫הפרה ובטלות ההסכם‬
‫‪ 20.1‬הפר הזכיין הוראה מהוראות הסכם זה ו‪/‬או לא מילא התחיבות‬
‫מהתחייבויותיו לשביעות רצונו של הממונה יהיה הממונה רשאי להתרות בו‬
‫בכתב והזכיין יהיה חייב לתקן את ההפרה ו‪/‬או למלא את התחייבותו‬
‫לשביעות רצונו של הממונה‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬תוך המועד שיקבע לכך ע"י הממונה‪.‬‬
‫התראה של המנהל תחשב לצורך זה כהתראה של העירייה‪.‬‬
‫‪ 20.2‬לא פעל הזכיין כאמור בסעיף ‪ 20.1‬לעיל תהיה העירייה רשאית לבטל הסכם‬
‫זה‪ ,‬בהודעה בכתב של ‪ 72‬שעות מראש‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫‪ 20.3‬בוטל ההסכם כאמור בפסקה ‪ 20.1‬לעיל יהיה הזכיין חייב לפנות את המקום‬
‫תוך המועד הנקוב בהודעת הביטול‪ ,‬מכל הציוד שהוצב על ידו‪ ,‬פחי האשפה‬
‫וכן כל אדם ו‪/‬או חפץ השייכים לו‪.‬‬
‫על פינוי לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף ‪ 10‬לעיל בשינויים המחויבים‪.‬‬
‫‪20.4‬‬
‫בלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב הזכיין כמי שהפר את‬
‫ההסכם הפרה יסודית וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים‪:‬‬
‫‪ 20.4.1‬אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לזכיין מן העירייה והעיקול לא‬
‫יוסר תוך ‪ 20‬יום מיום הטלתו‪.‬‬
‫‪ 20.4.2‬אם הזכיין הינו שותפות ויינתן נגדו או נגד אחד מיחידה של‬
‫השותפות צו לקבלת נכסים‪.‬‬
‫‪ 20.4.3‬אם הזכיין הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים‪.‬‬
‫‪ 20.4.4‬בכל מקרה שבו עשויה להתבצע העבודה בידי נאמן‪ ,‬מנהל עיזבון או‬
‫כל אדם הממונה על נכסי הזכיין‪.‬‬
‫‪ 20.4.5‬אם פעל הזכיין ללא רישיון עסק ו‪/‬או שלא בהתאם לתנאי רישיון‬
‫עסק‪.‬‬
‫‪ 20.4.6‬אם פעל הזכיין בניגוד לכללי הבטיחות ו‪/‬או תוך הפרת כללי בטיחות‪.‬‬
‫‪ 20.4.7‬אם הזכיין מסר הפעלת השירות לגורם אחר‪ ,‬ללא רשות מראש ובכתב‬
‫מטעם העיריה‪.‬‬
‫‪20.5‬‬
‫‪.21‬‬
‫האמור לעיל אינו בא לגרוע מכל זכות או סעד אחר של העירייה לפי ההסכם‬
‫ולפי כל דין עקב ובגין ההפרה‪.‬‬
‫ערבות‬
‫‪ 21.1‬על מנת להבטיח קיום כל תנאיו של הסכם זה‪ ,‬הזכיין מתחייב בזאת‬
‫להמציא לעירייה עם חתימת ההסכם ערבות בנקאית לפקודת העירייה‪,‬‬
‫צמודה‪ ,‬אוטונומית ובלתי מותנית בשיעור ‪ 10%‬מסך התמורה השנתית עבור‬
‫רשות שימוש לשנתיים(כולל מע"מ) ‪.‬‬
‫‪21.2‬‬
‫הערבות הבנקאית תעמוד בתוקפה לתקופה שתסתיים חודשיים לאחר תום‬
‫תקופת ההסכם‪.‬‬
‫‪ 22.3‬ראש העירייה ו‪/‬או גזבר העירייה יהיו מוסמכים לחלט את הערבות באופן‬
‫אוטומטי‪ ,‬כל אימת שיסברו כי הופר תנאי או הופרו תנאים בהסכם זה‪,‬‬
‫ומבלי שהיא עליהם להוכיח זאת‪.‬‬
‫‪ 21.4‬האמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות העירייה‬
‫עקב ובגין ההפרה‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫‪ 21.5‬למען הסר ספק מודגש בזאת כי כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות ו‪/‬או‬
‫בחידושה תחולנה על הזכיין בלבד‪.‬‬
‫‪.22‬‬
‫העברת זכויות וחובות‬
‫הזכיין לא יהא רשאי למסור לאחר ו‪/‬או לאחרים‪ ,‬במישרין וו‪/‬או בעקיפין‪ ,‬זכות‬
‫שימוש כלשהי במקום נשוא השירות ו‪/‬או בשירות ו‪/‬או בכל חלק מהם וכמו כן‪ ,‬לא‬
‫יהא רשאי להעביר לאחר או לאחרים את זכויותיו ו‪/‬או חובותיו מכוח הסכם זה‬
‫כולו או מקצתו‪ .‬כל מסירה או העברה כזו שיתיימר הזכיין לעשות בניגוד לאמור‬
‫לעיל תהא בטלה ומבוטלת מעיקרה וחסרת כל תוקף‪.‬‬
‫‪.23‬‬
‫שינוי ההסכם‬
‫אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב‪ ,‬ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל‪-‬פה‬
‫או מכללא‪.‬‬
‫‪.24‬‬
‫ויתור והימנעות מפעולה‬
‫כל ויתור‪ ,‬הימנעות מפעולה במועדה או מחדל מצד העירייה לא יחשבו כויתור‬
‫העירייה על זכויותיה‪ ,‬אלא אם כן ויתרה העירייה בכתב ומראש‪.‬‬
‫‪.25‬‬
‫כתובות והודעות‬
‫‪ 25.1‬כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה‪.‬‬
‫‪25.2‬‬
‫כל הודעה אשר תשלח ע"י אחד הצדדים למשנהו עפ"י הכתובת דלעיל תחשב‬
‫‪37‬‬
‫כמתקבלת תוך ‪ 48‬שעות מעת מסירתה כדבר דואר רשום‪ ,‬אם נמסרה ביד‬
‫בעת מסירתה ואם נשלחה בפקסימיליה בעת שיגורה בפקסימיליה‪.‬‬
‫ולראיה באו הצדדים על החתום ‪:‬‬
‫________________‬
‫הזכיין‬
‫_______________‬
‫העירייה‬
‫‪38‬‬
‫נספח א'‪1‬‬
‫אישור עריכת ביטוחי הזכיין‬
‫שם המבטח‪:‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫לכב'‬
‫עירית רעננה (להלן "העירייה")‬
‫רעננה‬
‫א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנידון‪ :‬אישור עריכת ביטוח‬
‫אנו מאשרים בזה כי ערכנו לבקשת הזכיין את הפוליסות הבאות‪ ,‬כולל בקשר עם הפעלת‬
‫בית אוכל אחר בבריכה ‪ +‬בית אוכל אחר במרכז הטניס‪ +‬עגלה בבריכה ‪ +‬מכונות‬
‫אוטומטיות בקריית הספורט והנופש רעננה (להלן "המקום") בהתאם להסכם שנחתם‬
‫ביניכם‪ ,‬וכמפורט להלן‬
‫א‪ .‬ביטוח הרכוש‪:‬‬
‫ביטוח תכולת המקום כולל הציוד הנמצא בו ו‪/‬או כל רכוש וציוד אחר אשר הזכיין‬
‫אחראי בביטוחו‪ ,‬בין אם ציוד זה נמצא בבעלותו ו‪/‬או באחריותו של הזכיין וכולל כל‬
‫תיקון‪ ,‬שינוי‪ ,‬שיפור‪ ,‬שיפוץ ותוספת למבנה המבואה שנעשו על ידי הזכיין או עבורו‪,‬‬
‫בערך כינון של הרכוש המבוטח כנגד אובדן או נזק כתוצאה מסיכוני אש (כולל נזקי‬
‫פריצה וכן נזקי טבע ורעידת אדמה)‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫מספר הפוליסה‪ ________ :‬תקופת הביטוח‪ :‬מ __________ עד ______________‬
‫ב‪ .‬ביטוח חבות כלפי צד שלישי‬
‫ביטוח חבות כלפי צד ג' לכיסוי חבותו של הזכיין כתוצאה מהפעלת המקום וכן כתוצאה‬
‫מכל פעילות אחרת של הזכיין‪ ,‬וזאת בגבול אחריות של _____________________‪$‬‬
‫למקרה ולתקופת הכיסוי‪.1‬‬
‫ביטוח זה אינו כפוף להגבלה כלשהי שענינה חבות הנובעת מאש‪ ,‬התפוצצות‪ ,‬בהלה‪,‬‬
‫מכשירי הרמה‪ ,‬פריקה וטעינה‪ ,‬מתקנים סניטריים פגומים‪ ,‬הרעלה‪ ,‬כל דבר מזיק‬
‫במאכל או משקה המסופק על ידי הזכיין בין אם לצריכה במסעדה ‪/‬בית קפה ובין אם‬
‫מחוצה לה‪ ,‬שביתות והשבתות וכן תביעות מצד המוסד לביטוח לאומי‪ .‬מובהר בזה כי‬
‫מוצרים אשר נמכרו על ידי המבוטח לצריכתם במסעדה ‪/‬בית קפה ובאתר הבריכה לא‬
‫יחשבו לצורך הכיסוי כמוצרים אשר יצאו מחזקתו של המבוטח‪.‬‬
‫הביטוח לפי פוליסה זו הורחב לכלול אתכם כמבוטח נוסף בפוליסה‪ ,‬וזאת בגין‬
‫אחריותכם למעשי ו‪/‬או למחדלי הזכיין‪ ,‬ובכפוף לסעיף אחריות צולבת‪.‬‬
‫מספר הפוליסה‪ __________ :‬תקופת הביטוח‪ :‬מ __________ עד ______________‬
‫ג‪ .‬ביטוח חבות מעבידים‪:‬‬
‫ביטוח חבות מעבידים לכיסוי חבותו של הזכיין כלפי כל אדם המועסק על ידו ו‪/‬או‬
‫מטעמו‪ ,‬וזאת בגבול אחריות של ______________ ‪ $‬למקרה ו ________________‬
‫‪ $‬לתקופת הביטוח‪.2‬‬
‫הביטוח אינו כפוף להגבלה כלשהי שענינה חבות הנובעת מעבודות בגובה ובעומק‪,‬‬
‫שעות עבודה‪ ,‬קבלנים‪ ,‬קבלני משנה ועובדיהם‪ ,‬פתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער‪.‬‬
‫הכיסוי לפי פרק זה הורחב לכלול אתכם כמבוטח נוסף‪ ,‬היה ויטען כי הנכם נושאים‬
‫‪ 1‬לא פחות מאשר ‪ $500,000‬למקרה ולתקופת הביטוח‪.‬‬
‫‪ 2‬לא פחות מאשר גבולות האחריות התקניים המוצעים בביטוח זה בישראל‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫בחובות כמעביד כלפי מי עובדי הזכיין‪.‬‬
‫מספר הפוליסה‪ _________ :‬תקופת הביטוח‪ :‬מ __________ עד ______________‬
‫כל אחת מן הפוליסות המצויינות לעיל כפופה לתנאים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬הכיסוי בפוליסה נחשב ביטוח ראשוני (‪ (Primary‬והינו קודם לכל ביטוח דומה אשר‬
‫נערך על ידי העירייה או עבורה‪ ,‬ואנו מוותרים על כל זכות להשתתפות מבטחי‬
‫העירייה בנטל הכיסוי הביטוחי והחיוב‪ ,‬ככל שזכות כזו היתה מוקנית לנו מכוח סעיף‬
‫‪ 59‬של חוק חוזה הביטוח התשמ"א ‪ ,1981‬או אחרת‪.‬‬
‫ב‪ .‬הכיסוי בפוליסה לא יצומצם ולא יבוטל אלא אם נמסרה לעירייה הודעה של ‪ 60‬יום‬
‫לפחות מראש על כך בדואר רשום‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בוטלה זכות השיבוב נגד העירייה וכל הפועל מטעמה‪ ,‬אולם האמור לא יחול במקרה‬
‫של כוונת זדון‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫רק הזכיין יהיה אחראי לתשלום הפרמיה וההשתתפות העצמית‪.‬‬
‫בכפוף לכל תנאי הפוליסה ותנאי עד כמה שלא שונו על ידי האמור לעיל‪.‬‬
‫בכבוד רב‬
‫חתימה‪:‬‬
‫חותמת המבטח‬
‫שם החותם בשם המבטח‪:‬‬
‫תפקיד‪:‬‬
‫‪41‬‬
‫נספח א' ‪2‬‬
‫אישור עריכת ביטוחי הזכיין‬
‫שם המבטח‪:‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫לכב'‬
‫עירית רעננה (להלן "העירייה")‬
‫רעננה‬
‫א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנידון‪ :‬אישור עריכת ביטוח‬
‫אנו מאשרים בזה כי ערכנו לבקשת הזכיין את הפוליסות הבאות‪ ,‬כולל בקשר עם הצבת‬
‫מכונה‪/‬ות אוטומטית לממכר מוצרי שתייה ומזון על בסיס הסכם שנחתם ביניכם‪ ,‬וכמפורט‬
‫להלן‪:‬‬
‫א‪ .‬ביטוח הרכוש‪:‬‬
‫ביטוח המכונות האוטומטיות ו‪/‬או כל רכוש וציוד אחר אשר הזכיין אחראי בביטוחו‪ ,‬בין אם‬
‫ציוד זה נמצא בבעלותו ו‪/‬או באחריותו של הזכיין‪ ,‬בערך כינון של הרכוש המבוטח כנגד‬
‫אובדן או נזק כתוצאה מסיכוני אש (כולל נזקי פריצה וכן נזקי טבע ורעידת אדמה)‪.‬‬
‫מספר הפוליסה‪ ___________ :‬תקופת הביטוח‪ :‬מ _______ עד ___________‬
‫ב‪ .‬ביטוח חבות כלפי צד שלישי‬
‫‪42‬‬
‫ביטוח חבות כלפי צד ג' לכיסוי חבותו של הזכיין כתוצאה מהצבת והפעלת מכונות‬
‫אוטומטיות למכירת מזון ומשקאות ‪ ,‬וכן כתוצאה מכל פעילות אחרת של הזכיין‪ ,‬וזאת בגבול‬
‫אחריות של _____________________‪ $‬למקרה ולתקופת הכיסוי‪.3‬‬
‫ביטוח זה אינו כפוף להגבלה כלשהי שענינה חבות הנובעת מאש‪ ,‬התפוצצות‪ ,‬בהלה‪ ,‬מכשירי‬
‫הרמה‪ ,‬פריקה וטעינה‪ ,‬מתקנים סניטריים פגומים‪ ,‬הרעלה‪ ,‬כל דבר מזיק במאכל או משקה‬
‫המסופק על ידי הזכיין בין אם לצריכה באתר ובין אם מחוצה לו‪ ,‬שביתות והשבתות וכן‬
‫תביעות מצד המוסד לביטוח לאומי‪.‬‬
‫אנו מאשרים בזה כי ידוע לנו כי היצרן ו‪/‬או נציג מטעמו לא ימצאו באופן מתמיד פיזית‬
‫במקומות בהם יועמדו המכונות‪ .‬כמו כן אנו מאשרים כי בגין המכונות המוצבות באתרים‬
‫ואפשרות לפתיחה בגין מזון ו‪/‬או משקאות הנמכרים ו‪/‬או הנצרכים מהן‪ ,‬לא יהיה תוקף‬
‫לחריג כלשהו בפוליסה שענינו מוצרים אשר יצאו מחזקתו של המבוטח (אף אם נכלל חריג‬
‫כזה בפוליסה)‪.‬‬
‫הביטוח לפי פוליסה זו הורחב לכלול אתכם כמבוטח נוסף‪ ,‬וזאת בגין אחריותכם למעשי‬
‫ו‪/‬או למחדלי הזכיין‪ ,‬ובכפוף לסעיף אחריות צולבת‪.‬‬
‫מספר הפוליסה‪ ___________ :‬תקופת הביטוח‪ :‬מ _______ עד ___________‬
‫כל אחת מן הפוליסות המצויינות לעיל כפופה לתנאים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬הכיסוי בפוליסה נחשב ביטוח ראשוני (‪ (Primary‬והינו קודם לכל ביטוח דומה אשר‬
‫נערך על ידי העירייה או עבורה‪ ,‬ואנו מוותרים על כל זכות להשתתפות מבטחי העירייה‬
‫בנטל הכיסוי הביטוחי והחיוב‪ ,‬ככל שזכות כזו היתה מוקנית לנו מכוח סעיף ‪ 59‬של חוק‬
‫חוזה הביטוח התשמ"א ‪ ,1981‬או אחרת‪.‬‬
‫ב‪ .‬הכיסוי בפוליסה לא יצומצם ולא יבוטל אלא אם נמסרה לעירייה הודעה של ‪ 60‬יום‬
‫לפחות מראש על כך בדואר רשום‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בוטלה זכות השיבוב נגד העירייה וכל הפועל מטעמה‪ ,‬אולם האמור לא יחול במקרה של‬
‫כוונת זדון‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫רק הזכיין יהיה אחראי לתשלום הפרמיה וההשתתפות העצמית‪.‬‬
‫בכפוף לכל תנאי הפוליסה ותנאי עד כמה שלא שונו על ידי האמור לעיל‪.‬‬
‫בכבוד רב‬
‫חתימה‪:‬‬
‫חותמת המבטח‬
‫שם החותם בשם המבטח‪:‬‬
‫תפקיד‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫גבולות האחריות בביטוח חבות כלפי צד שלישי לא יפחתו מסכום השווה ל‪ $750,000-‬למקרה ולתקופה‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫נספח הוראות בטיחות‬
‫‪ .1‬לפני תחילת הפעילות וחתימה על חוזה יגיע בר הרשות לממונה על הבטיחות‬
‫לקבל הדרכת בטיחות וחתימה על נהלים רלוונטיים ‪.‬‬
‫‪ .2‬השוכר מתחייב להשתמש בנכס ולמלא את כל החוקים הרלוונטיים כגון ‪ ,‬חוק‬
‫עזר עירוני ‪ ,‬תקנות ‪ ,‬צווים ‪ ,‬חוזרי מנכ"ל משרד החינוך ‪ ,‬פקודת הבטיחות‬
‫בעבודה ותקנותיה ‪ ,‬הנחיות משטרת ישראל ‪ ,‬מד"א ‪ ,‬כב"א ‪ ,‬משרד הבריאות‬
‫או כל גוף אחר הרלוונטי לסוג הפעילות במקום ‪.‬‬
‫‪ .3‬השוכר מתחייב לא לעשות בנכס כל פעולה העלולה לגרום למטרד‪ ,‬אי נוחות‬
‫וסיכון משתמשי הנכס וסביבתו ‪.‬‬
‫‪ .4‬השוכר מתחייב שלא לעשות שינויים כלשהם בנכס ללא אישור בכתב‬
‫מהמשכיר ( עיריית רעננה ) ‪.‬‬
‫‪ .5‬אין לבצע שום שינוי במתקני הנכס ויש להשתמש בהם רק לצורך שבשבילו הם‬
‫קיימים ( ייעודם המקורי ) ‪.‬‬
‫‪ .6‬השוכר או מי מטעמו ייפקח על הפעילות במקום המבוצעת על פי החוק ‪,‬‬
‫התקנות וחוזרי מנכ"ל הרלוונטיים לסוג הפעילות ‪.‬‬
‫‪ .7‬השוכר ידאג להימצאות תיק עזרה ראשונה במתקן ‪.‬‬
‫‪ .8‬אין לעשן בתוך המבנה ‪.‬‬
‫‪ .9‬אין להבעיר אש בתוך המבנה או בסביבתו ‪.‬‬
‫‪ .10‬אין להכניס למבנה ציוד חשמלאי שלא עבר בדיקה ואישור חשמלאי מוסמך‬
‫לפחות על פי תקנות החשמל ‪.‬‬
‫‪ .11‬עבודות חשמל יבוצעו רק על ידי חשמלאי מוסמך ומעלה על פי תקנות החשמל‬
‫‪.‬‬
‫‪ .12‬אין להכניס שום בלון לחץ משום סוג למבנה ‪.‬‬
‫‪ .13‬יש לאחסן חומרי ניקיון הרחק מהישג ידם של הילדים ‪.‬‬
‫‪ .14‬יש לאחסן שקיות ‪ ,‬הרחק מהישג ידם של ילדים למניעת חנק ‪.‬‬
‫‪ .15‬במידה ומבוצעת פעילות שונה במבנה ( שלשמו הושכר ) יש לקבל הנחיות‬
‫בכתב על הפעילות מהקב"ט הרלוונטי לדוגמא ‪:‬‬
‫‪15.1‬‬
‫פעילות מתקנים מתנפחים‬
‫‪15.2‬‬
‫טכס ‪ /‬הופעה וכדומה‬
‫‪15.3‬‬
‫בניית תפאורה ‪ ,‬תאורה ‪ ,‬במות וכדומה‬
‫‪44‬‬
‫‪ .16‬יש לוודא הימצאות ציוד כיבוי אש בהישג יד ולוודא יידע בקרב מפעילי המקום‬
‫בתפעולו ‪.‬‬
‫‪ .17‬כל אירוע חירום ‪ /‬כמעט ונפגע ‪ /‬תאונה ידווח במיידי למוקד ‪ 107‬לטובת הגעת‬
‫סיירת הביטחון ‪.‬‬
‫‪ .18‬מובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגהות כאמור במסמך זה או‬
‫שתינתן מפעם לפעם לשוכר לא תפטור את שוכר הנכס מאחריותו לבטיחות‬
‫פעולותיו ‪ ,‬משתלמיו ‪ ,‬חניכיו ומשתמשי המקום וכדומה אלא תוסיף על כל‬
‫חובה המוטלת על פי דין ‪ ,‬מנהג ‪ ,‬נוהג בטיחות אחר ‪.‬‬
‫__________‬
‫שם השוכר‬
‫_____________‬
‫ת"ז‬
‫______________‬
‫תאריך תדרוך בטיחות‬
‫___________‬
‫חתימה‬
‫‪45‬‬