9.2017 חוזר מסים "מ למע מפורט דיווח חייבי עבור אחד דוח הגשת

‫ישראל | חטיבת המס | ‪ 5‬בפברואר ‪2017‬‬
‫חוזר מסים ‪9.2017‬‬
‫הגשת דוח אחד עבור חייבי דיווח מפורט למע"מ‬
‫עד ל‪ 23-‬בכל חודש‬
‫שלום לכולם‪,‬‬
‫ביום ה‪ 30-‬בינואר ‪ 2017‬אושר בכנסת בקריאה שניה ושלישית תיקון מס' ‪ 55‬לחוק‬
‫מס ערך מוסף לפיו עוסקים החייבים בדיווח מפורט יגישו את הדיווח המפורט כדו"ח‬
‫תקופתי (דוח אחד בלבד)‪ ,‬וזאת עד ל‪ 23-‬בכל חודש‪.‬‬
‫עד כה במסגרת הוראות שעה שתוקפן הוארך מספר פעמים‪ ,‬נקבע כי הדיווח המפורט‬
‫יוגש כדו"ח נפרד‪ ,‬בנוסף לדו"ח התקופתי וזאת בתוך חמישה עשר ימים ממועד‬
‫הגשת הדו"ח התקופתי‪ .‬הוראת השעה האחרונה בנושא פקעה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪.2016‬‬
‫חובת הגשת דוח מפורט חלה כיום על‪ :‬עוסקים יחידים אשר מחזור עסקאותיהם עולה‬
‫על ‪ 2.5‬מיליון ש"ח וכן עוסקים אשר חלה עליהם חובה לנהל פנקסי חשבונות לפי‬
‫שיטת החשבונאות הכפולה וחברות אשר מחזור עסקאותיהן עולה על ‪ 1.5‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫תחילתו של תיקון זה הינו מיום ‪.1.1.17‬‬
‫להודעת רשות המסים בעניין ‪ -‬לחצו כאן‬
‫ עומד לרשותכם ומזמין אתכם לפנות אלינו בכל‬Deloitte ‫צוות מחלקת מע"מ של‬
.‫שאלה בנושא‬
:‫למידע ופרטים נוספים‬
,‫ חטיבת המס‬,‫ מנהל מחלקת מסים עקיפים‬,‫ שותף‬,‫רו"ח נסים פחימה‬
03-6085401 :'‫טל‬
,‫ חטיבת המס‬,‫ מחלקת מסים עקיפים‬,‫ מנהלת בכירה‬,‫עו"ד דנית כהן‬
03-6085512 :'‫טל‬
,‫ חטיבת המס‬,‫ מחלקת מסים עקיפים‬,‫ מנהלת בכירה‬,‫רו"ח הילה גולדיטש‬
073-3994102 :'‫טל‬
,‫ חטיבת המס‬,‫ מחלקת מיסים עקיפים‬,‫ מנהל‬,‫רו"ח יניב יזרעאל‬
03-7181773 :'‫טל‬
‫ שכן אין מטרת החוזר אלא להסב‬,‫או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה‬/‫אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו‬
.‫את תשומת לבך לאמור בו‬
.‫© כל הזכויות שמורות‬
www.deloitte.co.il
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and
their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not
provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.
Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected
network of member firms in 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they
need to address their most complex business challenges. Deloitte’s more than 225,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.
Brightman Almagor Zohar & Co. (Deloitte Israel) is the member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited in Israel. Deloitte Israel is one of Israel’s leading
professional services firms, providing a wide range of world-class audit, tax, consulting, financial advisory and trust services. Through 83 partners and directors
and approximately 1000 employees the firm serves domestic and international clients, public institutions and promising fast-growth companies whose shares
are traded on the Israeli, US and European capital markets.
© 2017 Brightman Almagor Zohar & Co. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.