שבת תרומה היום יום תניא

‫ו‘ אדר התשע״ז‬
‫תהילים יומי‬
‫שבת תרומה‬
‫היום יום‬
‫ליום ו’ אדר א’‬
‫משיחות אאמו״ר [הרש״ב]‪ :‬זוהי מעלה נפלאה כשהקב״ה מזכה‪ ,‬ומתברכים בחוש וטעם מיוחדים בעשיית טובה ליהודי עד כדי‪-‬כך שהזולת יקר‬
‫בעיניו יותר מכפי שהוא יקר בעיני עצמו ‪ -‬שהרי על עצמו יכול הוא למצוא כמה טעמים מדוע נגזר שמצבו יהיה שלא בכי טוב ח״ו‪ ,‬אך על הזולת לא‬
‫שייך הדבר כלל‪.‬‬
‫ליום ו’ אדר ב’‬
‫בברכות הפטורה אומרים תמיד‪ :‬נאמן ורחמן אתה‪ ,‬תושיע ותשמח‪.‬‬
‫מקובל אצל זקני אנ״ש‪ :‬ספר התניא הוא ליקוטי עצות מה שענה רבינו הגדול לאנ״ש על יחידות בשנות תק״מ‪-‬תק״ן‪ .‬בקיץ תקנ״ב התחיל לסדר‬
‫את ספר התניא בצורתו כמו שהוא עתה לפנינו‪ .‬תקנ״ג ‪ -‬כבר היו העתקות רבות ממנו‪ ,‬ובמשך הזמן נשתבשו‪ ,‬וגם התחילו לזייפו‪ .‬ומהאי טעמה‬
‫[=ומטעם זה] נזדרז רבינו למוסרו לדפוס‪ .‬יש נוסח אחר‪ :‬עשרים שנה כתב רבינו את ספרו התניא‪ ,‬ודייק בכל תיבה ותיבה‪ .‬בשנת תקנ״ה כבר היה‬
‫צרוף וזקוק‪ ,‬ואז נתן רשות להעתיקו‪ ,‬וכשרבו ההעתקות ונשתבשו‪ ,‬מסרו לדפוס‪.‬‬
‫ה״צמח צדק“ סיפר‪ ,‬אשר בר״ה הראשונה לחייו ‪ -‬שנת תק״ן ‪ -‬אמר רבינו הגדול דרוש ‘משביעין אותו תהי צדיק כו’’‪ ,‬והוא הוא שלשת פרקים‬
‫הראשונים של ספר התניא‪.‬‬
‫תניא‬
‫ואח״כ יבא לידי שמחה אמיתית דהיינו שזאת ישיב אל לבו לנחמו בכפליים אחר הדברי’ והאמת האלה הנ״ל לאמר ללבו אמת הוא כן בלי‬
‫ספק שאני רחוק מאד מה’ בתכלית ומשוקץ ומתועב כו’ אך כל זה הוא אני לבדי הוא הגוף עם נפש החיונית שבו אבל מ״מ יש בקרבי‬
‫חלק ה’ ממש שישנו אפי’ בקל שבקלים שהיא נפש האלהית עם ניצוץ אלקות ממש המלובש בה להחיותה רק שהיא בבחי’ גלות וא״כ‬
‫אדרבה כל מה שאני בתכלי’ הריחוק מה’ והתיעוב ושיקוץ הרי נפש האלהית שבי בגלות גדול יותר והרחמנות עליה גדולה מאד ולזה‬
‫אשים כל מגמתי וחפצי להוציאה ולהעלותה מגלות זה להשיבה אל בית אביה כנעורי’ קודם שנתלבשה בגופי שהיתה נכללת באורו ית’‬
‫ומיוחדת עמו בתכלית וגם עתה כן תהא כלולה ומיוחדת בו ית’ כשאשים כל מגמתי בתור’ ומצות להלביש בהן כל עשר בחינותיה כנ״ל‬
‫ובפרט במצות תפלה לצעוק אל ה’ בצר לה מגלותה בגופי המשוקץ להוציאה ממסגר ולדבקה בו ית’ וזו היא בחי’ תשובה ומעשים טובים‬
‫שהן מעשים טובים שעושה כדי להשיב חלק ה’ למקורא ושרשא דכל עלמין‪.‬‬
‫פרק קטז‬
‫פרק קטו‬
‫ל־א ִמ ֶּת ָך‪ :‬ב לָ ָּמה‬
‫ל־ח ְסדְּ ָך ַע ֲ‬
‫א ל ֹא לָ נ ּו יְ יָ ל ֹא לָ נ ּו ִ ּכי לְ ׁ ִש ְמ ָך ֵּתן ָּכבוֹ ד ַע ַ‬
‫יאמר ּו ַהגּוֹ יִ ם ַא ֵ ּיה־נָ א ֱא‪-‬ל ֵֹה ֶיהם‪ :‬ג וֵ אל ֵֹהינ ּו ַב ּׁ ָש ָמיִ ם כּ ל ֲא ׁ ֶשר־‬
‫ְ‬
‫ָח ֵפץ ָע ָשׂ ה‪ :‬ד ֲע ַצ ֵ ּב ֶיהם ֶּכ ֶסף וְ זָ ָהב ַמ ֲע ֵשׂ ה יְ ֵדי ָא ָדם‪ :‬ה ּ ֶפה לָ ֶהם וְ ל ֹא‬
‫יְ ַד ֵ ּבר ּו ֵעינַ יִ ם לָ ֶהם וְ ל ֹא יִ ְראוּ‪ :‬ו ָאזְ נַ יִ ם לָ ֶהם וְ ל ֹא יִ ׁ ְש ָמע ּו ַאף לָ ֶהם וְ ל ֹא‬
‫יְ ִריחוּן‪ :‬ז יְ ֵד ֶיהם וְ ל ֹא יְ ִמ ׁישוּן ַרגְ לֵ ֶיהם וְ ל ֹא יְ ַה ֵ ּלכ ּו ל ֹא־יֶ ְה ּג ּו ִ ּבגְ רוֹ נָ ם‪:‬‬
‫עשׂ ֶיהם כּ ל ֲא ׁ ֶשר־בּ ֵט ַח ָ ּב ֶהם‪ :‬ט יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּב ַטח ַ ּביְ יָ‬
‫ח ְ ּכמוֹ ֶהם יִ ְהי ּו ֵ‬
‫ֶעזְ ָרם ו ָּמגִ ָ ּנם הוּא‪ :‬י ֵ ּבית ַא ֲהרן ִ ּב ְטח ּו ַביהוָ ה ֶעזְ ָרם ו ָּמגִ ָ ּנם הוּא‪ :‬יא‬
‫יִ ְר ֵאי יְ יָ ִ ּב ְטח ּו ַביהוָ ה ֶעזְ ָרם ו ָּמגִ ָ ּנם הוּא‪ :‬יב יְ יָ זְ כָ ָרנ ּו יְ ָב ֵר ְך יְ ָב ֵר ְך ֶאת־‬
‫ת־בית ַא ֲהרן‪ :‬יג יְ ָב ֵר ְך יִ ְר ֵאי יְ יָ ַה ְ ּק ַט ִ ּנים ִעם־‬
‫ֵ ּבית יִ ְשׂ ָר ֵאל יְ ָב ֵר ְך ֶא ֵ ּ‬
‫יסף יְ יָ ֲעלֵ יכֶ ם ֲעלֵ יכֶ ם וְ ַע ְ ּ‬
‫ל־בנֵ יכֶ ם‪ :‬טו ְ ּברוּכִ ים ַא ֶּתם לַ יְ יָ‬
‫ַה ְ ּגדלִ ים‪ :‬יד ֵ‬
‫י־א ָדם‪:‬‬
‫עשׂ ה ׁ ָש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ‪ :‬טז ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ׁ ָש ַמיִ ם לַ יְ יָ וְ ָה ָא ֶרץ נָ ַתן לִ ְבנֵ ָ‬
‫ֵ‬
‫ְ‬
‫ל־יר ֵדי דו ָּמה‪ :‬יח וַ ֲאנַ ְחנ ּו נְ ָב ֵרך יָ ּה‬
‫ֹא־ה ֵּמ ִתים יְ ַהלְ לוּ־יָ ּה וְ ל ֹא ָּכ ְ‬
‫יז ל ַ‬
‫ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד־עוֹ לָ ם ַהלְ לוּיָ ּה‪:‬‬
‫י־ה ָּטה ָאזְ נוֹ לִ י ו ְּבי ַָמי‬
‫א ָא ַה ְב ִּתי ִ ּכי־ ִי ׁ ְש ַמע ְי ָי ֶאת־קוֹ לִ י ַּת ֲחנוּנָ י‪ :‬ב ִ ּכ ִ‬
‫י־מוֶ ת ו ְּמ ָצ ֵרי ׁ ְשאוֹ ל ְמ ָצאוּנִ י ָצ ָרה וְ ָיגוֹ ן ֶא ְמ ָצא‪:‬‬
‫ֶא ְק ָרא‪ :‬ג ֲא ָפפוּנִ י ֶח ְבלֵ ָ‬
‫ד ו ְּב ׁ ֵשם־ ְי ָי ֶא ְק ָרא ָא ָ ּנה ְי ָי ַמ ְּל ָטה נַ ְפ ׁ ִשי‪ :‬ה ַח ּנוּן ְי ָי וְ ַצדִּ יק וֵ אל ֵֹהינ ּו‬
‫ְמ ַר ֵחם‪ :‬ו ׁש ֵמר ּ ְפ ָתאיִם ְי ָי דַּ לּ ִתי וְ לִ י ְיהוֹ ׁ ִש ַיע‪ :‬ז ׁשו ִּבי נַ ְפ ׁ ִשי לִ ְמנו ָּחיְכִ י‬
‫ת־עינִ י ִמן־דִּ ְמ ָעה ֶאת־‬
‫ִ ּכי ְי ָי ָ ּג ַמל ָעלָ יְכִ י‪ :‬ח ִ ּכי ִח ַ ּל ְצ ָּת נַ ְפ ׁ ִשי ִמ ָּמוֶ ת ֶא ֵ‬
‫ַרגְ לִ י ִמדֶּ ִחי‪ :‬ט ֶא ְת ַה ֵ ּל ְך לִ ְפנֵ י ְי ָי ְ ּב ַא ְרצוֹ ת ַה ַח ּיִים‪ :‬י ֶה ֱא ַמנְ ִּתי ִ ּכי ֲא ַד ֵ ּבר‬
‫ה־א ׁ ִשיב‬
‫ל־ה ָא ָדם כּ זֵ ב‪ :‬יב ָמ ָ‬
‫ֲאנִ י ָענִ ִיתי ְמאד‪ :‬יא ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי ְב ָח ְפזִ י ָּכ ָ‬
‫שא ו ְּב ׁ ֵשם ְי ָי ֶא ְק ָרא‪ :‬יד נְ ָד ַרי‬
‫ל־תגְ מוּלוֹ ִהי ָעלָ י‪ :‬יג כּ וֹ ס־י ְׁשוּעוֹ ת ֶא ּ ָ ׂ‬
‫לַ ְי ָי ָּכ ַּ‬
‫ידיו‪ :‬טז‬
‫ל־ע ּמוֹ ‪ :‬טו י ָָקר ְ ּב ֵעינֵ י ְי ָי ַה ָּמוְ ָתה לַ ֲח ִס ָ‬
‫לַ ְי ָי ֲא ׁ ַש ֵ ּלם נֶ גְ ָדה־ ָ ּנא לְ כָ ַ‬
‫ָ‬
‫ן־א ָמ ֶת ָך ּ ִפ ַּת ְח ָּת לְ מוֹ ֵס ָרי‪ :‬יז לְ ך־ָ‬
‫י־אנִ י ַע ְבדֶּ ָך ֲאנִ י ַע ְבדְּ ך ֶ ּב ֲ‬
‫ָא ָ ּנה ְי ָי ִ ּכ ֲ‬
‫ֶאזְ ַ ּבח זֶ ַבח ּתוֹ ָדה ו ְּב ׁ ֵשם ְי ָי ֶא ְק ָרא‪ :‬יח נְ ָד ַרי לַ ְי ָי ֲא ׁ ַש ֵ ּלם נֶ גְ ָדה־ ָ ּנא לְ כָ ל־‬
‫ַע ּמוֹ ‪ :‬יט ְ ּב ַח ְצרוֹ ת ֵ ּבית ְי ָי ְ ּבתוֹ כֵ כִ י ְירו ׁ ָּשלָ ם ַהלְ ל ּוי ָּה‪:‬‬
‫‪ְ = Ado-nay‬י ָי‬
‫פרק לה‬
‫א לְ ָדוִ ד ִר ָיבה ְי ָי ֶאת י ְִר ַיבי לְ ַחם ֶאת ל ֲֹח ָמי‪:‬ב ַה ֲחזֵ ק ָמגֵ ן וְ ִצ ָ ּנה וְ קו ָּמה‬
‫ְ ּב ֶעזְ ָר ִתי‪ :‬ג וְ ָה ֵרק ֲחנִ ית ו ְּסגֹר לִ ְק ַראת ר ְֹד ָפי ֱאמֹר לְ נַ ְפ ׁ ִשי ְי ׁ ֻש ָע ֵתךְ‬
‫ָאנִ י‪ :‬ד ֵיב ֹׁש ּו וְ י ִָּכלְ מ ּו ְמ ַב ְק ׁ ֵשי נַ ְפ ׁ ִשי ִי ּסֹג ּו ָאחוֹ ר וְ י ְַח ּ ְפר ּו ח ׁ ְֹש ֵבי ָר ָע ִתי‪:‬‬
‫ה י ְִהי ּו ְ ּכמֹץ לִ ְפנֵ י רו ַּח ו ַּמלְ ַא ְך ְי ָי דּ וֹ ֶחה‪ :‬ו י ְִהי ַד ְר ָּכם ח ׁ ֶֹש ְך וַ ֲחלַ ְקלַ ּקוֹ ת‬
‫ו ַּמלְ ַא ְך ְי ָי ר ְֹד ָפם‪:‬ז ִ ּכי ִח ָ ּנם ָט ְמנ ּו לִ י ׁ ַש ַחת ִר ׁ ְש ָּתם ִח ָ ּנם ָח ְפר ּו לְ נַ ְפ ׁ ִשי‪:‬‬
‫ח ְּתבוֹ ֵאה ּו ׁשוֹ ָאה ל ֹא י ֵָדע וְ ִר ׁ ְש ּתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָט ַמן ִּתלְ ְ ּכדוֹ ְ ּב ׁשוֹ ָאה י ּ ִָפל‬
‫שי ׂ‬
‫ָ ּב ּה‪:‬ט וְ נַ ְפ ׁ ִשי ָּתגִ יל ַ ּב ְי ָי ָּת ִ ׂ‬
‫ֹאמ ְרנָ ה ְי ָי‬
‫ש ִ ּב ׁישו ָּעתוֹ ‪ :‬י ָּכל ַע ְצמוֹ ַתי ּת ַ‬
‫ִמי כָ מוֹ ָך ַמ ִ ּציל ָענִ י ֵמ ָחזָ ק ִמ ֶּמ ּנ ּו וְ ָענִ י וְ ֶא ְביוֹ ן ִמ ּגֹזְ לוֹ ‪:‬יא יְקוּמוּן ֵע ֵדי‬
‫ָח ָמס ֲא ׁ ֶשר ל ֹא י ַָד ְע ִּתי ִי ׁ ְש ָאלוּנִ י‪ :‬יב ְי ׁ ַש ְּלמוּנִ י ָר ָעה ַּת ַחת טוֹ ָבה ׁ ְשכוֹ ל‬
‫שק ִע ֵ ּנ ִיתי ַב ּצוֹ ם נַ ְפ ׁ ִשי ו ְּת ִפ ָ ּל ִתי ַעל‬
‫לְ נַ ְפ ׁ ִשי‪ :‬יג וַ ֲאנִ י ַ ּב ֲחלוֹ ָתם לְ בו ׁ ִּשי ָ ׂ‬
‫שחוֹ ִתי‪ :‬טו‬
‫ֵח ִיקי ָת ׁשוּב‪ :‬יד ְ ּכ ֵר ַע ְ ּכ ָאח לִ י ִה ְת ַה ָ ּלכְ ִּתי ַּכ ֲא ֶבל ֵאם ק ֵֹדר ׁ ַ‬
‫ש ְמח ּו וְ נֶ ֱא ָספ ּו נֶ ֶא ְספ ּו ָעלַ י נֵ כִ ים וְ ל ֹא י ַָד ְע ִּתי ָק ְרע ּו וְ ל ֹא‬
‫ו ְּב ַצלְ ִעי ָ ׂ‬
‫ָד ּמ ‪ּ:‬ו‪ :‬טז ְ ּב ַחנְ ֵפי לַ ֲעגֵ י ָמעוֹ ג ָחרֹק ָעלַ י ׁ ִש ֵ ּנימוֹ ‪ :‬יז ְי ָי ַּכ ָּמה ִּת ְר ֶאה ָה ׁ ִש�י‬
‫ָבה נַ ְפ ׁ ִשי ִמ ׁ ּש ֵֹא ֶיהם ִמ ְ ּכ ִפ ִירים י ְִח ָיד ִתי‪ :‬יח אוֹ ְד ָך ְ ּב ָק ָהל ָרב ְ ּב ַעם‬
‫שֹנְ ַאי ִח ָ ּנם י ְִק ְרצ ּו ָעיִן‪ :‬כ‬
‫ש ְמח ּו לִ י אֹי ְַבי ׁ ֶש ֶקר ׂ‬
‫ָעצוּם ֲא ַהלְ לֶ ָּך‪ :‬יט ַאל ִי ְ ׂ‬
‫ִ ּכי ל ֹא ׁ ָשלוֹ ם י ְַד ֵ ּבר ּו וְ ַעל ִרגְ ֵעי ֶא ֶרץ דִּ ְב ֵרי ִמ ְרמוֹ ת י ֲַח ׁשֹבוּן ‪ :‬כא וַ ּי ְַר ִח�י‬
‫ב ּו ָעלַ י ּ ִפ ֶיהם ָא ְמר ּו ֶה ָאח ֶה ָאח ָר ֲא ָתה ֵעינֵ ינוּ‪:‬כב ָר ִא ָיתה ְי ָי ַאל‬
‫ֶּת ֱח ַר ׁש ְי ָי ֲאל ִּת ְר ַחק ִמ ֶּמ ִ ּני‪ :‬כג ָה ִע ָירה וְ ָה ִק ָיצה לְ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ִטי ֱאל ַֹהי‬
‫ש ְמח ּו לִ י‪ :‬כה ַאל‬
‫וַ אדֹנָ י לְ ִר ִיבי‪ :‬כד ׁ ָש ְפ ֵטנִ י כְ ִצ ְד ְק ָך ְי ָי ֱאל ָֹהי וְ ַאל ִי ְ ׂ‬
‫ֹאמר ּו ִ ּב ַ ּל ֲענוּהוּ‪ :‬כו ֵיב ֹׁש ּו וְ י ְַח ּ ְפר ּו י ְַחדָּ ו‬
‫ֹאמר ּו ְבלִ ָ ּבם ֶה ָאח נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו ַאל י ְ‬
‫י ְ‬
‫ש ְמח ּו‬
‫ש ֵמ ֵחי ָר ָע ִתי יִלְ ְ ּב ׁש ּו ב ׁ ֶֹשת וּכְ לִ ָּמה ַה ַּמגְ דִּ ילִ ים ָעלָ י‪ :‬כז ָירֹ ּנ ּו וְ ִי ְ ׂ‬
‫ְׂ‬
‫ֹאמר ּו ָת ִמיד יִגְ דַּ ל ְי ָי ֶה ָח ֵפץ ׁ ְשלוֹ ם ַע ְבדּ וֹ ‪ :‬כח וּלְ ׁשוֹ נִ י‬
‫ֲח ֵפ ֵצי ִצ ְד ִקי וְ י ְ‬
‫ֶּת ְה ֶ ּגה ִצ ְד ֶק ָך ָּכל ַה ּיוֹ ם ְּת ִה ָ ּל ֶתךָ‬
‫פרק לו‬
‫א לַ ְמנַ ֵ ּצ ַח לְ ֶע ֶבד ְי ָי לְ ָדוִ ד‪ :‬ב נְ ֻאם ּ ֶפ ׁ ַשע לָ ָר ׁ ָשע ְ ּב ֶק ֶרב לִ ִ ּבי ֵאין ּ ַפ ַחד‬
‫שנֹא‪ :‬ד‬
‫ֱאל ִֹהים לְ נֶ גֶ ד ֵעינָ יו‪ :‬ג ִ ּכי ֶה ֱחלִ יק ֵאלָ יו ְ ּב ֵעינָ יו לִ ְמצֹא ֲעוֹ נוֹ לִ ְ ׂ‬
‫ש ִ ּכיל לְ ֵה ִיטי‪:‬ב‪ :‬ה ָאוֶ ן י ְַח ׁשֹב ַעל ִמ ׁש�ְ‬
‫דִּ ְב ֵרי ִפיו ָאוֶ ן ו ִּמ ְר ָמה ָח ַדל לְ ַה ְ ׂ‬
‫ָּכבוֹ י ְִתי ֵ ַּצב ַעל דֶּ ֶר ְך ל ֹא טוֹ ב ָרע ל ֹא י ְִמ ָאס‪ :‬ו ְי ָי ְ ּב ַה ׁ ּ ָש ַמ ִים ַח ְסדֶּ ךָ‬
‫ֱאמוּנָ ְת ָך ַעד ׁ ְש ָח ִקים‪ :‬ז ִצ ְד ָק ְת ָך ְ ּכ ַה ְר ֵרי ֵאל ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָך ְּתהוֹ ם ַר ָ ּבה‬
‫ָא ָדם ו ְּב ֵה ָמה תוֹ ׁ ִש ַיע ְייָ‪ :‬ח ַמה ּי ָָקר ַח ְסדְּ ָך ֱאל ִֹהים ו ְּבנֵ י ָא ָדם ְ ּב ֵצל‬
‫יך י ֱֶח ָסיוּן‪ :‬ט י ְִרוְ יֻן ִמדֶּ ׁ ֶשן ֵ ּב ֶית ָך וְ נַ ַחל ֲע ָדנֶ ָ‬
‫ְ ּכנָ ֶפ ָ‬
‫יך ַת ׁ ְש ֵקם‪ :‬י ִ ּכי ִע ְּמ ָך‬
‫ְמקוֹ ר ַח ּיִים ְ ּבאוֹ ְר ָך נִ ְר ֶאה אוֹ ‪:‬ר‪ :‬יא ְמ ׁש ְֹך ַח ְסדְּ ָך לְ י ְֹד ֶע ָ‬
‫יך וְ ִצ ְד ָק ְת ָך לְ י�ִ‬
‫ׁ ְש ֵרי לֵ ב‪ :‬יב ַאל ְּתבוֹ ֵאנִ י ֶרגֶ ל ַ ּג ֲאוָ ה וְ יַד ְר ׁ ָש ִעים ַאל ְּתנִ ֵדנִ י‪ :‬יג ׁ ָשם נָ ְפל ּו‬
‫ּ‪:‬פ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן דּ ֹח ּו וְ ל ֹא יָכְ ל ּו קוּם‬
‫פרק לז‬
‫שי ַעוְ לָ ה‪:‬ב ִ ּכי כֶ ָח ִציר‬
‫א לְ ָדוִ ד ַאל ִּת ְת ַחר ַ ּב ְּמ ֵר ִעים ַאל ְּת ַק ֵ ּנא ְ ּבעֹ ֵ ׂ‬
‫שה טוֹ ב ׁ ְשכָ ן ֶא ֶרץ‬
‫ְמ ֵה ָרה י ִָּמל ּו וּכְ י ֶֶרק דֶּ ׁ ֶשא יִבּ וֹ לוּן‪ :‬ג ְ ּב ַטח ַ ּב ְי ָי וַ ֲע ֵ ׂ‬
‫ָ‬
‫ו ְּר ֵעה ֱאמוּנָ ה‪ :‬ד וְ ִה ְת ַע ַ ּנג ַעל ְי ָי וְ ִי ֶּתן לְ ָך ִמ ׁ ְש ֲאל ֹת לִ ֶ ּבך‪ :‬ה גּוֹ ל ַעל ְי ָי‬
‫ש‪:‬ה‪ :‬ו וְ הוֹ ִציא כָ אוֹ ר ִצ ְד ֶק ָך ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָך כּ�ַ‬
‫דַּ ְר ֶּכ ָך ו ְּב ַטח ָעלָ יו וְ הוּא י ֲַע ֶ ׂ‬
‫ָ ּצ ֳה ָריִם‪ :‬ז דּ וֹ ם לַ ְי ָי וְ ִה ְתחוֹ לֵ ל לוֹ ַאל ִּת ְת ַחר ְ ּב ַמ ְצלִ ַיח דַּ ְרכּ וֹ ְ ּב ִא ׁיש‬
‫שה ְמזִ ּמוֹ ת‪:‬ח ֶה ֶרף ֵמ ַאף וַ ֲעזֹב ֵח ָמה ַאל ִּת ְת ַחר ַא ְך לְ ָה ֵר ַע‪ :‬ט ִ ּכי‬
‫עֹ ֶ ׂ‬
‫קוי ְי ָי ֵה ָּמה י ְִיר ׁש ּו ָא ֶרץ‪ :‬י וְ עוֹ ד ְמ ַעט וְ ֵאין ָר ׁ ָשע‬
‫ְמ ֵר ִעים י ִָּכ ֵרתוּן וְ ֵֹ‬
‫וְ ִה ְתבּ וֹ נַ נְ ָּת ַעל ְמקוֹ מוֹ וְ ֵאינֶ ּנוּ‪ :‬יא וַ ֲענָ וִ ים י ְִיר ׁש ּו ָא ֶרץ וְ ִה ְת ַע ְ ּנג ּו ַעל רֹב‬
‫ש ַחק לוֹ ִ ּכי‬
‫ׁ ָשלוֹ ם‪ :‬יב ז ֵֹמם ָר ׁ ָשע לַ ַ ּצדִּ יק וְ ח ֵֹרק ָעלָ יו ׁ ִש ָ ּניו‪ :‬יג ֲאדֹנָ י ִי ְ ׂ‬
‫ָר ָאה ִ ּכי ָיבֹא יוֹ מוֹ ‪ :‬יד ֶח ֶרב ּ ָפ ְתח ּו ְר ׁ ָש ִעים וְ ָד ְרכ ּו ַק ׁ ְש ָּתם לְ ַה ּ ִפיל ָענִ י‬
‫וְ ֶא ְביוֹ ן לִ ְטבוֹ ַח ִי ׁ ְש ֵרי ָד ֶר ‪ְ:‬ך‪ :‬טו ַח ְר ָ ּבם ָּתבוֹ א ְבלִ ָ ּבם וְ ַק ׁ ּ ְשתוֹ ָתם ִּת ׁ ּ ָשב�ַ‬
‫ְרנָ ‪:‬ה‪ :‬טז טוֹ ב ְמ ַעט לַ ַ ּצדִּ יק ֵמ ֲהמוֹ ן ְר ׁ ָש ִעים ַר ִ ּבים‪ :‬יז ִ ּכי זְ רוֹ עוֹ ת ְר ׁש�ָ‬
‫ימם וְ נַ ֲחלָ ָתם‬
‫ִעים ִּת ׁ ּ ָש ַב ְרנָ ה וְ סוֹ ֵמ ְך ַצדִּ ִיקים ְייָ‪ :‬יח יוֹ ֵד ַע ְי ָי י ְֵמי ְת ִמ ִ‬
‫ש ָ ּבעוּ‪ :‬כ ִ ּכי ְר ׁש�ָ‬
‫ימי ְר ָעבוֹ ן ִי ְ ׂ‬
‫לְ עוֹ לָ ם ִּת ְהיֶ‪:‬ה‪ :‬יט ל ֹא ֵיב ֹׁש ּו ְ ּב ֵעת ָר ָעה ו ִּב ֵ‬
‫לוה ָר ׁ ָשע וְ ל ֹא‬
‫ֹאבד ּו וְ אֹי ְֵבי ְי ָי ִ ּכ ַיקר ָּכ ִרים ָּכל ּו ֶב ָע ׁ ָשן ָּכלוּ‪ :‬כא ֶֹ‬
‫ִעים י ֵ‬
‫ְי ׁ ַש ֵ ּלם וְ ַצדִּ יק חוֹ נֵ ן וְ נוֹ ֵתן‪ :‬כב ִ ּכי ְמב ָֹרכָ יו י ְִיר ׁש ּו ָא ֶרץ ו ְּמ ֻק ָ ּללָ יו י ִָּכ ֵרתוּ‪:‬‬
‫כג ֵמ ְי ָי ִמ ְצ ֲע ֵדי גֶ ֶבר כּ וֹ נָ נ ּו וְ ַד ְרכּ וֹ י ְֶח ּ ָפץ‪ :‬כד ִ ּכי י ִּפֹל ל ֹא יו ָּטל ִ ּכי ְי ָי סוֹ ֵמ ְך‬
‫ִיתי ַ ּגם זָ ַקנְ ִּתי וְ ל ֹא ָר ִא ִיתי ַצדִּ יק נֶ ֱעזָ ב וְ זַ ְרעוֹ ְמ ַב ֶ ּק ׁש‬
‫יָדוֹ ‪ :‬כה נַ ַער ָהי ִ‬
‫שה טוֹ ב‬
‫לָ ֶחם‪ :‬כו ָּכל ַה ּיוֹ ם חוֹ נֵ ן ו ַּמלְ וֶ ה וְ זַ ְרעוֹ לִ ְב ָרכָ ה‪ :‬כז סוּר ֵמ ָרע וַ ֲע ֵ ׂ‬
‫ו ׁ ְּשכֹן לְ עוֹ לָ ם‪ :‬כח ִ ּכי ְי ָי א ֵֹהב ִמ ׁ ְש ּ ָפט וְ ל ֹא י ֲַעזֹב ֶאת ֲח ִס ָידיו לְ עוֹ לָ ם‬
‫נִ ׁ ְש ָמר ּו וְ זֶ ַרע ְר ׁ ָש ִעים נִ כְ ָרת‪ :‬כט ַצדִּ ִיקים י ְִיר ׁש ּו ָא ֶרץ וְ ִי ׁ ְש ְ ּכנ ּו לָ ַעד‬
‫ָעלֶ ָיה‪ :‬ל ּ ִפי ַצדִּ יק י ְֶה ֶ ּגה ָחכְ ָמה וּלְ ׁשוֹ נוֹ ְּת ַד ֵ ּבר ִמ ׁ ְש ּ ָפט‪ :‬לא ּתוֹ ַרת‬
‫ֱאל ָֹהיו ְ ּבלִ בּ וֹ ל ֹא ִת ְמ ַעד ֲא ׁ ֻש ָרי‪:‬ו‪ :‬לב צוֹ ֶפה ָר ׁ ָשע לַ ַ ּצדִּ יק ו ְּמ ַב ֵ ּק ׁש לַ ה�ֲ‬
‫ִמיתוֹ ‪ :‬לג ְי ָי ל ֹא י ַַעזְ ֶב ּנ ּו ְביָדוֹ וְ ל ֹא י ְַר ׁ ִש ֶיע ּנ ּו ְ ּב ִה ׁ ּ ָש ְפטוֹ ‪ :‬לד ַק ֵ ּוה ֶאל ְי ָי‬
‫ש ִעים ִּת ְר ֶאה‪ :‬לה‬
‫ו ׁ ְּשמֹר דַּ ְרכּ וֹ וִ ירוֹ ִמ ְמ ָך לָ ֶר ׁ ֶשת ָא ֶרץ ְ ּב ִה ָּכ ֵרת ְר ׁ ָ‬
‫ָר ִא ִיתי ָר ׁ ָשע ָע ִריץ ו ִּמ ְת ָע ֶרה ְ ּכ ֶאזְ ָרח ַר ֲענָ ן‪ :‬לו וַ ּי ֲַעבֹר וְ ִה ֵ ּנה ֵאינֶ ּנ ּו‬
‫וָ ֲא ַב ְק ׁ ֵשה ּו וְ ל ֹא נִ ְמ ָצא‪ :‬לז ׁ ְש ָמר ָּתם ו ְּר ֵאה ָי ׁ ָשר ִ ּכי ַא ֲח ִרית לְ ִא ׁיש‬
‫ׁ ָשלוֹ ‪:‬ם‪ :‬לח ּופ ׁ ְֹש ִעים נִ ׁ ְש ְמד ּו י ְַחדָּ ו ַא ֲח ִרית ְר ׁ ָש ִעים נִ כְ ָר ָתה‪:‬לט ּות�ְ‬
‫ׁשו ַּעת ַצדִּ ִיקים ֵמ ְי ָי ָמע ּו ָּזם ְ ּב ֵעת ָצ ָרה‪ :‬מ וַ ּי ְַעזְ ֵרם ְי ָי וַ י ְַפ ְּל ֵטם י ְַפ ְּל ֵטם‬
‫ֵמ ְר ׁ ָש ִעים וְ יוֹ ׁ ִש ֵיעם ִ ּכי ָחס ּו בוֹ‬
‫פרק לח‬
‫א ִמזְ מוֹ ר לְ ָדוִ ד לְ ַהזְ ִ ּכיר‪ :‬ב ְי ָי ַאל ְ ּב ֶק ְצ ּ ְפ ָך תוֹ כִ ֵיחנִ י ו ַּב ֲח ָמ ְת ָך ְת ַי ְּס ֵרנִ י‪:‬‬
‫ג ִ ּכי ִח ֶ ּצ ָ‬
‫יך נִ ֲחת ּו ִבי וַ ִּתנְ ַחת ָעלַ י י ֶָד ָך‪ :‬ד ֵאין ְמתֹם ִ ּב ְב ָ ׂ‬
‫ש ִרי ִמ ּ ְפנֵ י זַ ְע ֶמ ָך‬
‫שא‬
‫ֹאשי ְ ּכ ַמ ּ ָ ׂ‬
‫אתי‪ :‬ה ִ ּכי ֲעוֹ נ ַֹתי ָע ְבר ּו ר ׁ ִ‬
‫ֵאין ׁ ָשלוֹ ם ַ ּב ֲע ָצ ַמי ִמ ּ ְפנֵ י ַח ָּט ִ‬
‫כָ ֵבד יִכְ ְ ּבד ּו ִמ ֶּמ ִ ּני‪ :‬ו ִה ְב ִא ׁיש ּו נָ ַמ ּק ּו ַחבּ ּור ָֹתי ִמ ּ ְפנֵ י ִא ַ ּולְ ִּתי‪ :‬ז נַ ֲעוֵ ִיתי‬
‫ׁ ַשח ִֹתי ַעד ְמאֹד ָּכל ַה ּיוֹ ם ק ֵֹדר ִה ָ ּלכְ ִּתי‪ :‬ח ִ ּכי כְ ָסלַ י ָמלְ א ּו נִ ְקלֶ ה וְ ֵאין‬
‫ש ַאגְ ִּתי ִמ ַ ּנ ֲה ַמת לִ ִ ּבי‪ :‬י‬
‫ְמתֹם ִ ּב ְב ָ ׂ‬
‫ש ִרי‪ :‬ט נְ פוּגוֹ ִתי וְ נִ ְד ֵּכ ִיתי ַעד ְמאֹד ׁ ָ‬
‫ָ‬
‫ֲאדֹנָ י נֶ גְ דְּ ָך כָ ל ַּת ֲאוָ ִתי וְ ַאנְ ָח ִתי ִמ ְּמך ל ֹא נִ ְס ָּת ָר‪:‬ה‪ :‬יא לִ ִ ּבי ְס ַח ְר ַחר ֲעז�ָ‬
‫ַבנִ י כ ִֹחי וְ אוֹ ר ֵעינַ י ַ ּגם ֵהם ֵאין ִא ִּתי‪ :‬יב א ֲֹה ַבי וְ ֵר ַעי ִמ ֶ ּנגֶ ד נִ גְ ִעי י ֲַעמֹד ּו‬
‫ו ְּקרוֹ ַבי ֵמ ָרחֹק ָע ָמדוּ‪ :‬יג וַ יְנַ ְק ׁש ּו ְמ ַב ְק ׁ ֵשי נַ ְפ ׁ ִשי וְ ד ְֹר ׁ ֵשי ָר ָע ִתי דִּ ְ ּבר ּו‬
‫ַהוּוֹ ת ו ִּמ ְרמוֹ ת ָּכל ַה ּיוֹ ם י ְֶה ּגוּ‪ :‬יד וַ ֲאנִ י כְ ֵח ֵר ׁש ל ֹא ֶא ׁ ְש ָמע וּכְ ִא ֵ ּלם ל ֹא‬
‫י ְִפ ַּתח ּ ִפיו‪ :‬טו וָ ֱא ִהי ְ ּכ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ׁש ֵֹמ ַע וְ ֵאין ְ ּב ִפיו ּתוֹ כָ חוֹ ת‪:‬טז ִ ּכי‬
‫ש ְמח ּו לִ י‬
‫לְ ָך ְי ָי הוֹ ָחלְ ִּתי ַא ָּתה ַת ֲענֶ ה ְי ָי ֱא‪-‬ל ָֹהי‪ :‬יז ִ ּכי ָא ַמ ְר ִּתי ּ ֶפן ִי ְ ׂ‬
‫ְ ּבמוֹ ט ַרגְ לִ י ָעלַ י ִהגְ דִּ ילוּ‪ :‬יח ִ ּכי ֲאנִ י לְ ֶצלַ ע נָ כוֹ ן ו ַּמכְ אוֹ ִבי נֶ גְ דִּ י ָת ִמיד‪:‬‬
‫שֹנְ ַאי‬
‫אתי‪ :‬כ וְ אֹי ְַבי ַח ִ ּיים ָע ֵצמ ּו וְ ַרבּ ּו ׂ‬
‫יט ִ ּכי ֲעוֹ נִ י ַא ִ ּגיד ֶא ְד ַאג ֵמ ַח ָּט ִ‬
‫ש ְטנוּנִ י ַּת ַחת (רדופי) ָר ְד ִפי‬
‫ׁ ָש ֶקר‪ :‬כא ו ְּמ ׁ ַש ְּל ֵמי ָר ָעה ַּת ַחת טוֹ ָבה ִי ְ ׂ‬
‫טוֹ ב‪ :‬כב ַאל ַּת ַעזְ ֵבנִ י ְי ָי ֱא‪-‬ל ַֹהי ַאל ִּת ְר ַחק ִמ ֶּמ ִ ּני‪ :‬כג חו ׁ ָּשה לְ ֶעזְ ָר ִתי ְי ָי‬
‫ְּת ׁשו ָּע ִתי‬
‫‪ = Ado-nay‬יְ יָ‬