פרק ג

‫שבת פרק שלישי‬
‫משנה א' הלכה א'‬
‫ש ִּהסִּיקּו ָה ְבקַש ּו ִּבגְ ָב ָב(א){ה} זרדים ‪ ,‬נֹותְ נִּי(ם){ן} ָעלֶׁי ָה תַ ְבשִּיל מבושל‬
‫ִּירה שיש עליה מקום לשני סירים ֶׁ‬
‫(א) כ ָ‬
‫שיִּגְר{ו}ף‪ ,‬את הגחלים הלוחשות אֹו עַד‬
‫בערב שבת‪ ,‬הסיקוה ְבגֶׁפֶׁת פסולת זיתים {או} (ּו) ְב ֵעצִּים‪ֹ ,‬לא י ִּתֵ ן עַד ֶׁ‬
‫שמַאי אֹומ ְִּרי(ם){ן}‪ ,‬מותר להניח לשבת מים ַחמִּין ֲאבָל‬
‫שי ִּתֵ ן אֶׁת ָה ֵאפֶׁר לכסות את הגחלים שלא יבער עוד ‪ .‬בֵית ַ‬
‫ֶׁ‬
‫שמַאי אֹומ ְִּרים‪ ,‬בשבת‬
‫ֹלא תַ ְבשִּיל אפילו מבושל כל צורכו ‪ּ .‬ובֵית ִּהלֵל אֹומ ְִּרים‪ ,‬מניח גם ַחמִּין וגם וְתַ ְבשִּיל‪ .‬בֵית ַ‬
‫נֹו ְטלִּין מסירים מן הכירה ֲאבָל ֹלא ַמ ֲחז ִִּּירין‪ּ .‬ובֵית ִּהלֵל אֹומ ְִּרי(ם){ן}‪ַ ,‬אף ַמ ֲחז ִִּּירין כל עוד הסיר בידו ‪:‬‬
‫בבלי שבת לו‪:‬‬
‫ירושלמי שבת כא‪.‬‬
‫גמרא שואל איבעיא להו האי לא יתן הכוונה לא יחזיר הוא‪ ,‬אבל‬
‫גמ' כיני כך נלמד מתניתא‪ ,‬מקיימין‬
‫לשהות משהין על כירה אף על פי שאינו גרוף ואינו קטום? ומני‬
‫עליה תבשיל בשבת‪ .‬מתני' שלנו בשיטת‬
‫ויתאים לשיטת חנניה היא‪ ,‬דתניא חנניה אומר כל שהוא מבושל‬
‫דר' יודא‪ ,‬דתניא‪ ,‬היו שתי כירים של‬
‫כמאכל בן דרוסאי השודד הנרדף‪ ,‬שאינו שוהה במקום אחד זמן‬
‫חרס מתאימות מחוברות אחת גרופה‬
‫ממושך ודי לו שליש בישול מותר לשהותו על גבי כירה‪ ,‬אף על‬
‫מגחלים וקטומה בעפר ואחת לא‬
‫פי שאינו גרוף ואינו קטום‪ ,‬או דילמא במשנה לשהות בלבד ולא‬
‫גרופה ולא קטומה‪ .‬מקיימין משאירים‬
‫להחזיר תנן? ואי גרוף וקטום אין כן אפשר לשהות אי לא גרוף‬
‫את התבשיל לשם שימור החום על‬
‫לא‪ ,‬וכל שכן שאין להחזיר‪ ,‬ועונה‪ ,‬תא שמע‪ ,‬מדקתני תרי בבי‬
‫הגרופה ועל הקטומה‪ .,‬ומברר מה‬
‫חילק לשני חלקים במתניתין בראשון בית שמאי אומרים חמין‬
‫מקיימין עליה? ועונה ‪ .‬ב"ש אומרין‪ ,‬אין‬
‫מקיימין עליה כלום‪ .,‬ובית הלל אומרין‬
‫אבל לא תבשיל ובית הלל אומרים חמין ותבשיל‪ ,‬ובחלק השני‬
‫מים חמין אבל לא תבשיל‪ .‬העביר את‬
‫בית שמאי אומרים נוטלין אבל לא מחזירין ובית הלל אומרים אף‬
‫מחזירין‪ ,‬אי אמרת בשלמא שהמשנה עוסקת בלשהות תנן הכי‬
‫המיחם הכל מודין שלא יחזיר לכירה‬
‫דברי ר"מ‪ ,‬ר' יהודה אומר‪ ,‬בית שמאי‬
‫קתני‪ ,‬כירה שהסיקוה בקש ובגבבא משהין עליה תבשיל אפילו‬
‫חמין אבל לא‬
‫אומרין משאירים‬
‫לא גרף האפר‪ ,‬הוסקה בגפת ובעצים לא ישהא עד שיגרוף את‬
‫תבשיל‪ .‬ובית הלל אומרין‪ ,‬חמין‬
‫הגחלים או עד שיתן אפר לכסוי ‪ ,‬ומה הן משהין? בית שמאי‬
‫ותבשיל‪ .‬העביר את המים של המיחם‪,‬‬
‫אומרים מים חמין אבל לא תבשיל‪ ,‬ובית הלל אומרים חמין‬
‫בית שמאי אומרים לא יחזיר‪ .‬וב"ה‬
‫ותבשיל‪ ,‬וכי היכי דפליגי בלשהות פליגי נמי בלהחזיר לכירה‬
‫אומרים יחזיר‪ .‬ר' חלבו רב ענן אמרו‬
‫שבית שמאי אומרים נוטלין אבל לא מחזירין ובית הלל אומרים‬
‫בשם רב לא שנו אלא עליה על הכירה‬
‫אף מחזירין‪ ,‬אלא אי אמרת להחזיר תנן‪ ,‬הכי קתני‪ ,‬כירה‬
‫מבחוץ הא לתוכה לא יכניס‪ ,‬כי חוששים‬
‫שהסיקוה בקש ובגבבא מחזירין עליה תבשיל‪ ,‬בגפת ובעצים לא‬
‫יחזיר עד שיגרוף או עד שיתן אפר‪ ,‬ומה הן מחזירין בית שמאי‬
‫שמא יזיז את הגחלים והאש תגבר‪ .‬עד‬
‫אומרים חמין אבל לא תבשיל‪ ,‬ובית הלל אומרים חמין ותבשיל‪,‬‬
‫איכן? לאיזה מרחק מהגחלים ? עולא‬
‫בית שמאי אומרים נוטלין את החמין אבל לא מחזירין ובית הלל‬
‫אמר עד ג טפחים ‪ .‬א"ר מנא עד מקום‬
‫אומרים אף מחזירין‪ ,‬ושואל‪ ,‬הא תו למה לי כבר נאמרו הדברים?‬
‫שאם יניח שם שהיא עושה חריץ‬
‫ועונה‪ ,‬לעולם אימא לך להחזיר תנן‪ ,‬וחסורי מיחסרא והכי קתני‬
‫בעפר‪ .‬א"ר יוסי בי ר' בון‪ ,‬מפני שהיא‬
‫ויש להשלים כך‪ :‬כירה שהסיקוה בקש ובגבבא מחזירין עליה‬
‫היד עדיין שליט ואינה נכוות במקום‬
‫תבשיל‪ ,‬בגפת ובעצים לא יחזיר עד שיגרוף או עד שיתן את‬
‫שהיד שולטת‪ .‬ואתייא כיי דאמר ר'‬
‫האפר‪ ,‬אבל לשהות משהין אף על פי שאינו גרוף ואינו קטום‪ ,‬ומה‬
‫זעירא בשם ר' יהודה‪ ,‬מותר להפשיר‬
‫הן משהין? בית שמאי אומרים‪ ,‬מים חמין אבל לא תבשיל ובית‬
‫אוכלים במקום שהיד שולטת‪ .‬ואסור‬
‫הלל אומרים חמין ותבשיל‪ ,‬והך חזרה דאמרי לך‪ ,‬לאו דברי הכל‬
‫להפשיר במקום שאין היד שולטת‪.‬‬
‫היא‪ ,‬אלא‪ ,‬מחלוקת בית שמאי ובית הלל‪ ,‬שבית שמאי אומרים‬
‫ומספר‪ ,‬ר' יושיע בר גיזורה הוה משמש‬
‫נוטלין ולא מחזירין‪ ,‬ובית הלל אומרים אף מחזירין‪ ,‬תא שמע‬
‫קומי ר' זעירה‪ ,‬והוה מעייל קומוי מביא‬
‫דאמר רבי חלבו אמר רב חמא בר גוריא אמר רב‪ ,‬לא שנו אלא על‬
‫לפניו בשבת תבשילין רותחין‪ .‬א"ל היך‬
‫גבה של כירה אבל לתוכה אסור שמא יזיז את אש הגחלים‪ ,‬אי‬
‫אתה מצליח איתעבידא? וענה א"ל‬
‫אמרת בשלמא להחזיר תנן היינו דשני יש הבדל בין תוכה לעל‬
‫גרוף תופייא הגחלים ויהב בגוה‪.‬‬
‫גבה‪ ,‬אלא אי אמרת לשהות תנן‪ ,‬מה לי תוכה מה לי על גבה? את‬
‫בקרקעית הכירה א"ל לא תהי עביד כן‪,‬‬
‫הגחלים הרי לא יזיז? ודוחה את ההוכחה‪ ,‬מי סברת רבי חלבו‬
‫אלא גרוף תופייא הגחלים ויהב תלתא‬
‫ארישא קאי‪ ,‬אסיפא קאי‪ ,‬מתייחס להמשך ובית הלל אומרים אף‬
‫כיפין אבנים ורמי עליהון את הסיר עם‬
‫המבושל‪ .‬ר' אבהו הורי‬
‫האוכל‬
‫בבוצרה‪ ,‬ממלא גצרו חופנו רמח טיט‬
‫ומיתן עליהן תלתא כיפין ומירמין‬
‫עליהון את התבשיל‪ ,‬דניאל בריה דרב‬
‫קטינא אמר בשם ר' אסי‪ ,‬שיזרי חריות‬
‫ענפי דקל כגפת וכעצים‪ .‬הדא דתימר‬
‫וזאת כשהיו לחין ויבשו בכירה ‪ .‬אבל‬
‫אם היה יבשין מתחילתן‪ ,‬דינן כקש‬
‫וכגבבה הן‪ .‬גללי בהמה אית תניי תני‪,‬‬
‫כגפת וכעצים‪ ,‬ואית תניי תני כקש‬
‫וכגבבה‪ ,‬ומסביר‪ .‬מאן דאמר כגפת‬
‫וכעצים בדקה גללי צאן ‪ .‬ומאן דאמר‬
‫כקש וכגבבה בגסה גללי בקר‪ .‬הגורף‬
‫צריך עד שיגרוף כל צורכו‪ .‬וזאת למדנו‬
‫מן מה דתני הגורף צריך לחטט ביד‬
‫ולבדוק שכל הגחלים מכוסים הדא‬
‫אמרה עד שיגרוף כל צורכו‪ .‬והקוטם‬
‫מכסה עד שיקטום כל צורכו‪ .‬מן מה‬
‫דתני מלבה מפזר עליה נעורת של‬
‫פשתן‪ .‬הדא אמרה אפילו לא קטם כל‬
‫ויידא אמרה דא‬
‫צורכו גם מספיק‬
‫ולמדנו זאת מכאן‪ ,‬יום טוב שחל להיות‬
‫ערב שבת‪ ,‬א"ר שיין‪ ,‬מלבה מפזר עליה‬
‫נעורת של פשתן ודייה‪ .,‬ושואל‪ ,‬קטמה‬
‫ונתלבת האש מחדש מהו? ‪ .‬ר' חייא‬
‫עלה לביתו והורי‬
‫רובא הגדול‬
‫לתלמידיו מותר להשאיר עליו את‬
‫התבשיל‪ ,‬בעון קומי ר' זעירה ורבי‬
‫הושעיה ור' חנניה חבריהון דרבנן האם‬
‫רק ליבה לשעבר דיעבד האוכל מותר?‬
‫עבר ר' אמי ואידרון והתחלקו חבריא‬
‫בעון מחזור עליהן ולקבוע הלכה ‪ .‬אמר‬
‫לון ר' חנניה חבריהון דרבנן מן דהוה‬
‫עובדא הוה עובדא ולא יותר‪ .‬א"ר‬
‫שמואל בר סוסרטיי לכן צריכה התעורר‬
‫ספק אם לבה במזיד‪ ,‬א"ר מנא אנא‬
‫קשייתה קומי ר' אבא בריה דרב פפי אין‬
‫תימר לשעבר‪ .‬אפילו {לא } בישל עליה‬
‫בתחלה‪ .‬דתני {המעשר} והמבשל‬
‫בשבת בשוגג יאכל ובמזיד לא יאכל הוא‬
‫לעצמו דברי ר"מ‪ .‬ר"י אומר שוגג יאכל‬
‫למוצאי שבת‪ .‬מזיד המבשל לא יאכל‪ .‬ר'‬
‫יוחנן הסנדלר אומר שוגג יאכל למוצאי‬
‫שבת לאחרים ולא לו למבשל מזיד לא‬
‫יאכל לא לו ולא לאחרים עולמית ‪.‬‬
‫שמואל פוסק כרבי יוחנן הסנדלר‪ .‬רב‬
‫מחזירין‪ ,‬ואמר רבי חלבו אמר רב חמא בר גוריא אמר רב‪ ,‬לא‬
‫שנו אלא על גבה אפשר להחזיר אבל תוכה אסור כי עלול ללבות‬
‫את הגחלים‪ ,‬ושואל‪ ,‬תא שמע שתי כירות המתאימות צמודות‬
‫אחת גרופה וקטומה ואחת שאינה גרופה ואינה קטומה‪ ,‬משהין על‬
‫גבי גרופה וקטומה‪ ,‬ואין משהין על שאינה גרופה ואינה קטומה‪,‬‬
‫ומה הן משהין בית שמאי אומרים‪ ,‬ולא כלום‪ ,‬ובית הלל אומרים‬
‫מים חמין שאינם מתבשלים עוד אבל לא תבשיל‪ ,‬ואם עקר מן‬
‫הכירה את הסיר דברי הכל לא יחזיר‪ ,‬דברי רבי מאיר‪ ,‬רבי‬
‫יהודה אומר‪ ,‬בית שמאי אומרים חמין אבל לא תבשיל ובית הלל‬
‫אומרים חמין ותבשיל‪ ,‬בית שמאי אומרים נוטלין אבל לא מחזירין‬
‫ובית הלל אומרים אף מחזירין‪ ,‬ועכשיו מסביר אי אמרת בשלמא‬
‫לשהות תנן‪ ,‬מתניתין מני‪ ,‬רבי יהודה היא‪ ,‬אלא אי אמרת להחזיר‬
‫תנן‪ ,‬מתניתין מני? לא רבי יהודה ולא רבי מאיר? אי רבי מאיר‬
‫קשיא לבית שמאי בחדא שבמשנה ב"ש מתירים חמין בכירה‬
‫גרופה ‪ ,‬ולבית הלל בתרתי תבשיל בגרוף והחזרה בגרוף ‪,‬ואומר ‪,‬‬
‫אי וגם רבי יהודה קשיא גרופה וקטומה‪ ,‬ועונה‪ ,‬לעולם אימא לך‬
‫להחזיר תנן‪ ,‬ותנא דידן סבר לה כרבי יהודה בחדא ‪,‬ופליג עליה‬
‫בחדא‪ ,‬סבר לה כרבי יהודה בחדא‪ ,‬בחמין ותבשיל ונוטלין‬
‫ומחזירין ופליג עליה בחדא דאילו תנא דידן סבר לשהות אפשר‬
‫ואף על פי שאינו גרוף וקטום‪ ,‬ורבי יהודה סבר בלשהות נמי רק‬
‫גרוף וקטום אין‪ ,‬אי לא‪ ,‬לא‪ ,‬ועונה איבעיא להו מהו לסמוך בה‬
‫להשעין לצידי כירה לא גרופה‪ ,‬האם אפשר בשבת? ומדייק‬
‫ושואל תוכה וגבה אסור‪ ,‬אבל לסמוך בה שפיר דמי? או דילמא‬
‫לא שנא? ועונה‪ ,‬תא שמע שתי כירות המתאימות צמודות אחת‬
‫גרופה וקטומה‪ ,‬ואחת שאינה גרופה וקטומה‪ ,‬משהין על גבי‬
‫גרופה וקטומה‪ ,‬ואף על גב דקא סליק עולה ליה הבלא חום‬
‫מאידך מהכירה השנייה‪ ,‬ודוחה‪ ,‬דילמא שאני התם דכיון דמידליא‬
‫מורמת ממקומה שליט בה אוירא ואינה חמה כל כך‪ ,‬ועונה תא‬
‫שמע דאמר רב ספרא אמר רב חייא‪ ,‬קטמה כיסה הכירה באפר‬
‫ונתלבתה האש מאליה סומכין לה סיר ומקיימין עליה ונוטלין‬
‫ממנה‪ ,‬ומחזירין לה‪ ,‬שמע מינה לסמוך נמי קטמה אין לא קטמה‬
‫לא‪ ,‬ודוחה זאת ולטעמיך נוטלין ממנה דקתני קטמה אין לא קטמה‬
‫לא? אלא תנא נוטלין שזה ללא ספק משום מחזירין‪ ,‬הכא נמי‬
‫תנא סומכין משום מקיימין‪ ,‬ודוחה הכי השתא איך אפשר‬
‫להשוות‪ ,‬התם נוטלין ומחזירין בחד מקום הוא ובאותו מצב‪ ,‬תנא‬
‫נוטלין משום מחזירין אלא הכא סומכין בחד מקום הוא‪ ,‬ומקיימין‬
‫בחד מקום הוא? ובסכום שואל מאי הוי עלה? ועונה תא שמע‬
‫כירה שהסיקוה בגפת ובעצים סומכין לה‪ ,‬ואין מקיימין אלא אם‬
‫כן גרופה וקטומה‪ ,‬גחלים שעממו או שנתן עליה נעורת של פשתן‬
‫דקה הרי היא כקטומה‪ ,‬אמר רבי יצחק בר נחמני אמר רב‬
‫אושעיא‪ ,‬קטמה והובערה משהין עליה מים חמין שהוחמו כל‬
‫צורכן‪ ,‬ותבשיל שבישל כל צורכו‪ ,‬ורוצה ללמוד מכך עוד שמע‬
‫מינה מצטמק האוכל ויפה לו ומשתפר על ידי תוספת בישול‬
‫מותר‪ ,‬ודוחה‪ ,‬שאני הכא דקטמה הגחלים כבויות ומכוסות אפר‬
‫לכן מותר‪ ,‬ושואל אי הכי מאי למימרא ברור שמותר‪ ,‬ועונה‬
‫הובערה איצטריכא ליה‪ ,‬מהו דתימא יכולנו לחשוב כיון דהובערה‬
‫כד הוה מורי בחבורתיה לפני התלמידים‬
‫הוה אמר כרבי מאיר‪ .,‬בציבורא הרחב‬
‫הוה מורי כר' יוחנן הסנדלר‪ .‬אמר ר"ש‬
‫בר כרסנה רב כרבי ישמעאל בי רבי‬
‫יוסי‪ ,‬דרש הורה לון‪ .‬דתני רבי ישמעאל‬
‫בי רבי יוסי אמר משום אביו‪ ,‬כל דבר‬
‫שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת‬
‫והוא איסור מן התורה ועשאו בשבת בין‬
‫שוגג בין מזיד אסור בין לו בין‬
‫לאחרים‪ .,‬וכל דבר שאינן חייבין על‬
‫זדונו כרת ועל שגגתו חטאת ועשאו‬
‫בשבת ואסור מדרבנן שוגג יאכל למוצאי‬
‫שבת לאחרים ולא לו עצמו מזיד לא‬
‫יאכל לא לו ולא לאחרים‪ .‬ושואל בעון‬
‫קומי ר' יוחנן‪ ,‬אתה מה אמר? ועונה‪.‬‬
‫אמר לון אני אין לי אלא משנה‬
‫מפורשת‪ ,‬המעשר והמבשל בשבת שוגג‪,‬‬
‫יאכל‪ ,‬מזיד לא יאכל‪ .‬שמע רב חסדא‬
‫ואמר הותרו השבתות למבשלים רב‬
‫חונה אמר בשם רב ותני רבי חייא כן‪.‬‬
‫בראשונה היו אומרים השוכח תבשיל‬
‫ע"ג כירה וקדשה עליו את השבת‪ ,‬שוגג‬
‫יאכל‪ ,‬מזיד לא יאכל‪ .‬מפני שנחשדו‬
‫להיות מניחין מזידים ואמרו שכיחין‬
‫היינו‪ .‬ואסרו להן את השוכח‪ .‬ושואל‬
‫והכא אמרו כן? ועונה‪ .‬אמר ר' אילא‬
‫נחשדו ישראל להיות מניחין שאינם‬
‫עושים מעשה ולא נחשדו להיות‬
‫מבשלין בידיים‪ ,‬ולכן וקנסו במניח ולא‬
‫קנסו במבשל‪ .,‬חזרו לומר‪ ,‬תבשיל‬
‫שהוא מצטמק ויפה לו מועיל ומוסיף‬
‫טעם אסור‪ .,‬תבשיל שהוא מצטמק ורע‬
‫לו מתקשה ומאבד מטעמו מותר‪.‬‬
‫ומפרט‪ ,‬איזהו תבשיל שהוא מצטמק‬
‫ככל שמתבשל יותר טעים יותר ויפה לו‪.‬‬
‫כגון אכרוב ואפונים ובשר טרוף טחון‪,‬‬
‫אמר רבי תנחום בר עילאי אף ראשי‬
‫לפתות וראשי קפלוטות‪ .‬עשו אותן‬
‫כתבשיל שהוא מצטמק ויפה לו‪ .‬ושואל‬
‫ביצים מה הן? ועונה רבי יוסי אמר‬
‫בשם ר' ישמעאל בי רבי יוסי‪ ,‬אבא עלה‬
‫לביתו ומצא שם חמין והתיר אותם‬
‫ביצים ואסר אותם ‪ .‬ר' שמואל בר נתן‬
‫אמר בשם ר' חמא בר חנינה אני ואבא‬
‫עלינו לחמת גדר‪ .‬והביאו לפנינו בצים‬
‫קטנים כחוזרדין מרוב בישול וטעמן‬
‫הדרא לה למילתא קמייתא והכירה נחשבת לא גרופה קמשמע‬
‫לן שכיוון שגרף את הכירה‪ ,‬שוב אין לחשוש שמא יחתה‬
‫בגחלים‪ ,‬אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן קטמה והובערה‬
‫משהין עליה חמין שהוחמו כל צורכן ותבשיל שבישל כל צורכו‬
‫ואפילו הגחלים של עץ רותם ‪,‬שמע מינה מצטמק ויפה לו מותר‪,‬‬
‫ודוחה‪ ,‬שאני הכא דקטמה ושואל אי הכי מאי למימרא? ועונה‪,‬‬
‫הובערה אצטריכא ליה‪ ,‬ושואל היינו הך כבר נאמרו הדברים?‬
‫ועונה גחלים של רותם שבעירתם נמשכת זמן רב אצטריכא ליה‪,.‬‬
‫אמר רב ששת אמר רבי יוחנן‪ ,‬כירה שהסיקוה בגפת ובעצים‬
‫משהין עליה חמין שלא הוחמו כל צורכן ותבשיל שלא בישל כל‬
‫צורכו‪ ,‬עקר את הסיר לא יחזיר עד שיגרוף או עד שיתן אפר‪,‬‬
‫ומסביר‪ ,‬קסבר מתניתין להחזיר תנן אבל לשהות‪ ,‬משהין אף על‬
‫פי שאינו גרוף ואינו קטום‪ .‬אמר רבא תרווייהו תננהי כבר למדנו‬
‫במשניות לשהות תנינא‪ ,‬הראשון אין נותנין את הפת בתוך התנור‬
‫עם חשיכה ולא חררה עוגייה עגולה על גבי גחלים‪ ,‬אלא כדי‬
‫שיקרמו פניה לפני כניסת השבת‪ ,‬ומדייק‪ ,‬הא קרמו פניה שרי‬
‫להשהות‪ ,‬והשני להחזיר נמי תנינא בית הלל אומרים אף מחזירין‬
‫ושואל‪ ,‬ועד כאן לא קשרו לא התירו בית הלל אלא בגרופה‬
‫וקטומה אבל בשאינה גרופה וקטומה לא? ורב ששת בראשון נמי‬
‫דיוקא דמתניתין קמשמע לן‪ ,‬אמר רב שמואל בר יהודה אמר‬
‫רבי יוחנן‪ ,‬כירה שהסיקוה בגפת ובעצים משהין עליה תבשיל‬
‫שבישל כל צורכו וחמין שהוחמו כל צורכן ואפילו מצטמק ויפה‬
‫לו‪ ,‬אמר ליה ההוא תלמיד מדרבנן מן הלומדים לרב שמואל בר‬
‫יהודה‪ ,‬הא רב ושמואל דאמרי תרווייהו מצטמק ויפה לו אסור?‬
‫אמר ליה אטו וכי לית אנא ידע דאמר רב יוסף אמר רב יהודה‬
‫אמר שמואל מצטמק ויפה לו אסור‪ ,‬כי קאמינא לך לשיטתו של‬
‫לרבי יוחנן קאמינא‪ ,‬אמר ליה רב עוקבא ממישן לרב אשי‪ ,‬אתון‬
‫דמקרביתו לרב ושמואל בבבל עבידו תנהגו כרב ושמואל אנן‬
‫הסמוכים לארץ ישראל נעביד כרבי יוחנן‪ ,‬ושואל אמר ליה אביי‬
‫לרב יוסף מהו לשהות? ועונה אמר ליה הא רב יהודה משהו ליה‬
‫ואכיל בשבת אמר ליה בר מיניה חוץ מרב יהודה מי עוד אוכל?‬
‫דרב יהודה דכיון דמסוכן חולה סכרת הוא אפילו בשבת נמי שרי‬
‫למעבד ליה‪ ,‬אבל לי ולך מאי? אמר ליה בסורא משהו‪ ,‬דהא רב‬
‫נחמן בר יצחק מרי דעובדא מורה הוראה הוה‪ ,‬ומשהו ליה ואכיל‪,‬‬
‫אמר רב אשי קאימנא סיפרתי זאת קמיה דרב הונא ושהין ליה‬
‫כסא דהרסנא דגים מחוממים ואכל‪ ,‬ולא ידענא אי משום דקסבר‬
‫מצטמק ויפה לו מותר‪ ,‬אי משום דכיון דאית ביה מיחא קמח‬
‫מצטמק ורע לו הוא הדגים מתייבשים אמר רב נחמן מצטמק ויפה‬
‫לו אסור‪ ,‬מצטמק ורע לו מותר‪ ,‬כללא דמלתא כל דאית ביה מיחא‬
‫קמח מצטמק ורע לו‪ ,‬לבר מתבשיל דליפתא דאף על גב דאית ביה‬
‫מיחא קמח מצטמק ויפה לו הוא‪ ,‬והני מילי דאית ביה בשרא‬
‫בתבשיל הלפת אבל לית ביה בשרא מצטמק ורע לו ומתייבש‬
‫הוא‪ ,‬וכי אית ביה בשרא נמי לא אמרן שזה טוב אלא דלא קבעי‬
‫לה לאורחין‪ ,‬אבל קבעי לה לאורחין ויש להגיש להם מנות יפות‬
‫וגדולות מצטמק ורע לו לכן מותר‪ ,‬לפדא תאנים דייסא ותמרי‬
‫מבושלים מצטמק ורע להן‪ .‬ושואל בעו מיניה מרבי חייא בר‬
‫יפה משובח כפנקריסין כמאכלים‬
‫מענגים‪ ,‬תני לא תמלא אשה קדירה‬
‫עסיסיות ותורמסין המצריכים בישול‬
‫ממושך ותתנם לתוך התנור ערב שבת‬
‫עם חשיכה ואם נתנה‪ ,‬מוצאי שבת‬
‫אסורין עד שיעבור זמן מספיק בכדי‬
‫שיעשו יתבשל עכשיו‪ .‬ר' אחא אמר‬
‫וזאת במזיד כר"מ‪ .‬ר' יוסי אמר גם‬
‫בשוגג כר' יודה‪ .‬א"ר מנא יאות א"ר‬
‫יוסי שזה בשיטת ר' יהודה שלמדנו‬
‫הנוטע בשבת שוגג יקיים את הצמח‪,‬‬
‫מזיד יעקור‪ .‬ובשביעית אם נטע בשנת‬
‫שמיטה בין שוגג בין מזיד יעקור‪ .‬ר'‬
‫יהודא אומר חילוף הפוך הדברים‪,‬‬
‫הנוטע בשבת בין בשוגג בין במזיד‬
‫יעקור‪ .,‬ובשביעית שוגג יקיים ומזיד‬
‫יעקור‪ .‬למה בשבת יעקור מפני שהניית‬
‫שבת עליו‪ .‬וכאן באישה שהניחה‬
‫תורמסין מכיון שאת אומר ימתין‬
‫למוצאי שבת כדי שיעשו דומה כמי‬
‫שלא נהנה מחמת שבת כלום‪ .‬ומה טעמין‬
‫דרבנן מפני שנחשדו ישראל על‬
‫השביעית ולא נחשדו על השבתות‪ .‬דבר‬
‫אחר אנשים מונין לשביעיות ואין מונין‬
‫לשבתות‪ .‬היך עבידא לדוגמא נטע פחות‬
‫מל' יום לפני שביעית ונכנסה שביעית‪,‬‬
‫אין תימר חשד? אין כאן חשד‪ .‬אין תימר‬
‫מניין {אין} יש כאן מניין‪ .,‬נטע פחות‬
‫משלשים יום לפני שמינית ונכנסה‬
‫שמינית אין תימר חשד‪ ,‬יש כאן חשד‬
‫ואין תימר מניין {יש} אין כאן מניין‪.‬‬
‫ואתייא כמאן דאמר מפני החשד‪ .‬ברם‬
‫כמאן דאמר מפני המנין קנסו בשוגג‬
‫מפני המזיד במשנה‪ ,‬לבית הילל נטלו‬
‫מבע"י מחזירו מבעוד יום‪ .‬נטלו‬
‫משחשיכה מחזירה משחשיכה‪ .‬ושואל‬
‫אבל נטלו לסיר מבעוד יום וקדש עליו‬
‫היום מה דינו? ועונה‪ .‬ר' סימון דתרי‬
‫אמר בשם ר' הושעיה הניחו בארץ‬
‫אסור לטלטלו‪ .‬ר' אלעזר מספר בשם‬
‫רבי הושעיה‪ ,‬משרת הייתי את רבי חייא‬
‫הגדול והייתי מעלה לו חמין מדיוטי‬
‫מקומה התחתונה לדיוטי העליונה ואחר‬
‫כך ומחזירין לכירה‪ .‬א"ר ירמיה בי‬
‫ר"ש‪ ,‬אפילו מעביר מכירה שהבלה‬
‫חומה ממועט לכירה שהבלה מרובה‬
‫אבא שכח קדירה על גבי כירה ובשלה בשבת מהו? אישתיק ולא‬
‫אמר ליה ולא מידי למחר נפק לבית המדרש דרש להו‪ ,‬המבשל‬
‫בשבת בשוגג‪ ,‬יאכל‪ ,‬במזיד לא יאכל ולא שנא מאי ולא הסביר‬
‫את עצמו ולא שנא שגג או מזיד‪ ,‬רבה ורב יוסף דאמרי תרווייהו‬
‫כוונתו הייתה להיתירא‪ ,‬מבשל הוא דקא עביד מעשה‪ ,‬במזיד לא‬
‫יאכל‪ ,‬אבל האי דלא קא עביד מעשה‪ ,‬במזיד נמי יאכל‪ ,‬רב נחמן‬
‫בר יצחק אמר כוונתו לאיסורא‪ ,‬מבשל הוא דלא אתי לאיערומי‬
‫לכן בשוגג יאכל‪ ,‬אבל האי השוכח הזה דאתי לאיערומי להתחכם‬
‫כאילו שכח‪ ,‬בשוגג נמי לא יאכל‪ ,‬ושואל מיתיבי למדנו שכח‬
‫קדירה על גבי כירה ובישלה בשבת‪ ,‬בשוגג יאכל‪ ,‬במזיד לא‬
‫יאכל‪ ,‬במה דברים אמורים בחמין שלא הוחמו כל צורכן‪ ,‬ותבשיל‬
‫שלא בישל כל צורכו‪ ,‬אבל חמין שהוחמו כל צורכן ותבשיל‬
‫שבישל כל צורכו‪ ,‬בין בשוגג בין במזיד יאכל דברי רבי מאיר‪,‬‬
‫רבי יהודה אומר חמין שהוחמו כל צורכן מותרין‪ ,‬מפני שמצטמק‬
‫מתאדה ורע לו‪ ,‬ותבשיל שבישל כל צורכו אסור‪ ,‬מפני שמצטמק‬
‫ויפה לו‪ ,‬וכל המצטמק ויפה לו כגון כרוב ופולים ובשר טרוף טחון‬
‫אסור וכל המצטמק ורע לו מותר‪ ,‬ומדייק קתני מיהא‪ ,‬כל זה‬
‫בתבשיל שלא בישל כל צורכו‪ ,‬ומסביר בשלמא לרב נחמן בר‬
‫יצחק לא קשיא‪ ,‬כאן קודם גזרה עוד הייה מותר כאן לאחר גזרה‬
‫אסרו‪ ,‬אלא רבה ורב יוסף דאמרי להיתירא‪ ,‬אי קודם גזרה קשיא‬
‫מזיד אי לאחר גזרה קשיא נמי שוגג? ועונה קשיא‪ ,‬ועכשיו מברר‬
‫מאי גזירתא? ועונה דאמר רב יהודה בר שמואל אמר רבי אבא‬
‫אמר רב כהנא אמר רב‪ ,‬בתחילה היו אומרים המבשל בשבת‬
‫בשוגג יאכל‪ ,‬במזיד לא יאכל‪ ,‬והוא הדין לשוכח‪ ,‬משרבו משהין‬
‫במזיד ואומרים שכחים אנו חזרו וקנסו על השוכח שיהיה אסור‬
‫בכל מקרה‪ .‬ושואל‪ ,‬קשיא דרבי מאיר אדרבי מאיר בתבשיל‬
‫מבושל לגמרי‪ ,‬קשיא דרבי יהודה אדרבי יהודה שלא הצריך‬
‫מבושל היטב‪ ,‬ועונה‪ ,‬דרבי מאיר אדרבי מאיר לא קשיא‪ ,‬הא‬
‫לכתחילה הא דיעבד‪ ,‬דרבי יהודה אדרבי יהודה נמי לא קשיא‪ ,‬כאן‬
‫בגרופה וקטומה כאן בשאינה גרופה וקטומה‪ ,‬ושואל איבעיא להו‬
‫עבר ושהה מאי‪ ,‬מי קנסוהו רבנן או לא? ועונה תא שמע דאמר‬
‫שמואל בר נתן אמר רבי חנינא‪ ,‬כשהלך רבי יוסי לציפורי מצא‬
‫בשבת חמין שנשתהו על גבי כירה ולא אסר להן כלום‪ ,‬מצא‬
‫ביצים מצומקות שנשתהו על גבי כירה ואסר להן‪ ,‬ומדייק מאי‬
‫לאו לאותו שבת‪ ,‬ודוחה לא‪ ,‬העיר להם שלא יעשו עוד דבר זה‬
‫לשבת הבאה‪ ,.‬מכל מקום מכלל דביצים מצומקות מצטמקות ויפה‬
‫להן נינהו‪ ,‬ועונה אין‪ .‬נכון דאמר רב חמא בר חנינא פעם אחת‬
‫נתארחתי אני ורבי למקום אחד‪ ,‬והביאו לפנינו ביום חול ביצים‬
‫מצומקות כעוזרדין‪ ,‬ואכלנו מהן הרבה והיו טעימים‪ ,‬במשנה‪,:‬‬
‫בית הלל אומרים אף מחזירין‪ :‬אמר רב ששת לדברי האומר‬
‫מחזירין אפילו בשבת ואף רבי אושעיא סבר אף מחזירין אפילו‬
‫בשבת דאמר רבי אושעיא פעם אחת היינו עומדים לעילא מרבי‬
‫חייא רבה‪ ,‬והעלנו לו קומקמוס של חמין מדיוטא קומה התחתונה‬
‫לדיוטא העליונה ומזגנו לו את הכוס‪ ,‬והחזרנוהו למקומו ולא אמר‬
‫לנו דבר‪ ,‬אמר רבי זריקא אמר רבי אבא אמר רבי תדאי‪ ,‬לא שנו‬
‫אלא שעודן בידו אבל הניחן על גבי קרקע אסור להחזיר אמר רב‬
‫יותר ‪ .‬א"ר אמי זימנין סגין יתיבית קומי‬
‫רבי הושעיה ולא שמעית מיניה הדא‬
‫מלתא והדבר לא מתקבל על דעתי ‪.‬‬
‫א"ר זריקן לרבי זעירא אם לא שמע‬
‫מיניה שמותר האם שמע מינה משתמע‬
‫מכך שאסור? אם הוריד הסיר מהכירה‬
‫ותלוי ביתד או ונתנו על גבי ספסל האם‬
‫גם אז יוכל להחזיר לכירה או רק באוחז‬
‫בידו? ועונה נאמר בפי העם אם היה‬
‫הסיר מפוחם מותר‪ ,‬ואם לאו אסור‪.,‬‬
‫אמר רבי יוחנן ברבי מרייה מותר‬
‫להחזיר בשלא העביר את ידו ממנו‪ ,‬אבל‬
‫אם העביר את ידו ממנו אסור להחזיר ‪:‬‬
‫אמי‪ ,‬רבי תדאי דעבד לגרמיה לעצמו הוא דעבד החמיר אלא הכי‬
‫אמר רבי חייא אמר רבי יוחנן‪ ,‬אפילו הניחה על גבי קרקע מותר‬
‫להחזיר כל עוד חם פליגי בה רב דימי‪ ,‬ורב שמואל בר יהודה‪,‬‬
‫ותרוייהו משמיה דרבי אלעזר אמרי‪ ,‬חד אמר עודן בידו מותר על‬
‫גבי קרקע אסור‪ ,‬וחד אמר הניחן על גבי קרקע נמי מותר‪ ,‬אמר‬
‫חזקיה משמיה דאביי הא דאמרת עודן בידו מותר‪ ,‬לא אמרן אלא‬
‫שדעתו בזמן הרמה מהכירה להחזיר‪ ,‬אבל אין דעתו להחזיר‪,‬‬
‫אסור‪ ,‬מכלל דעל גבי קרקע אף על פי שדעתו להחזיר אסור‪,‬‬
‫איכא דאמרי אמר חזקיה משמיה דאביי‪ ,‬הא דאמרת על גבי קרקע‬
‫אסור‪ ,‬לא אמרן אלא שאין דעתו להחזיר‪ ,‬אבל דעתו להחזיר‬
‫מותר‪ ,‬ולפי זה מכלל שבעודן בידו אף על פי שאין דעתו להחזיר‬
‫מותר‪ .‬ושואל‪ ,‬בעי רבי ירמיה תלאן לקומקום במקל מהו? או‬
‫הניחן על גבי מטה מהו? בעי רב אשי פינן העביר בשבת ממיחם‬
‫למיחם אחר מהו? ועונה‪ ,‬תיקו‪:‬‬
‫משנה ב' הלכה ב'‬
‫ש ִּהסִּיקּוהּו ְבקַש {או} (ּו) ִּבגְ ָבבָא‪ֹ ,‬לא י ִּתֵ ן בֵין מִּתֹוכֹו בֵין‬
‫(ב) תַ ּנּור של חרס בעל שלוש מקומות לבישול וחומו רב ֶׁ‬
‫ש ִּהסִּיקּוהּו ְבקַש {או} (ּו) ִּבגְ ָבבָא‪ ,‬ה ֲֵרי {הוא} (זֶׁה)‬
‫ֵמעַל ַגבָיו‪ .‬אבל כ{ו}פָח קטן אבל סופג חום יותר מכירה ֶׁ‬
‫ִּירי ִּם דינו ככירה ‪ ,‬ואם חיממוהו ְבגֶׁפֶׁת {או} (ּו) ְב ֵעצִּים‪ ,‬ה ֲֵרי הּוא כַתַ ּנּור‪:‬‬
‫ַככ ַ‬
‫בבלי שבת לח‪:‬‬
‫ירושלמי שבת כב‪:‬‬
‫גמ' תני בר קפרא אפילו לסמוך‬
‫גמרא תנור שהסיקוהו‪ ,‬סבר רב יוסף למימר תוכו בפנים תוכו ממש‪ ,‬על‬
‫לו לתנור ולכופח אסור‪ .‬ומספר‬
‫גביו על גביו ממש‪ ,‬אבל לסמוך להשעין לתנור מבחוץ שפיר דמי‪ ,‬ושואל‬
‫ר' שמי סמיך לאדירא לקרבת‬
‫איתיביה אביי‪ ,‬כופח שהסיקוהו בקש ובגבבא הרי הוא ככיריים‪ ,‬בגפת‬
‫דתנורא א"ל ר' מנא והתני בר‬
‫ובעצים הרי הוא כתנור‪ ,‬ואסור‪ ,‬הא ככירה שרי? ומברר במאי עסקינן‬
‫קפרא אפילו לסמוך לו‬
‫אילימא על גביו‪ ,‬ובמאי באיזה מצב אילימא כשאינו גרוף וקטום‪ ,‬אלא‬
‫אסור?!‪ .‬ר' מנא מיקלל גוער‬
‫כירה כי אינה גרופה וקטומה על גביו מי שרי? אלא לאו לסמוך‪ ,‬וקתני הרי‬
‫נזף לנשייא דשטחן בגדיהון‬
‫הוא כתנור ואסיר‪ ,‬ועונה אמר רב אדא בר אהבה הכא בכופח גרוף וקטום‪,‬‬
‫לייבש לאוירא דתנורא‪ .‬ר' יודן‬
‫ותנור גרופה וקטומה עסקינן‪ ,‬כופח הרי הוא כתנור דאף על גב דגרוף‬
‫בי ר' ישמעאל הורי מדוחק‬
‫וקטום על גביו אסור‪ ,‬דאי ככירה כי גרופה וקטומה שפיר דמי‪ :‬תניא‬
‫בקושי מיגרוף תנורא ומיתן‬
‫כוותיה דאביי‪ ,‬תנור שהסיקוהו בקש ובגבבא אין סומכין לו ואין צריך‬
‫לומר על גביו‪ ,‬ואין צריך לומר לתוכו‪ ,‬ואין צריך לומר בגפת ובעצים‪,‬‬
‫ולשים תלתא כפין אבנים‬
‫כופח שהסיקוהו בקש ובגבבא סומכין לו‪ ,‬ואין נותנין על גביו‪ ,‬בגפת‬
‫ומירמי עליהון‪ .‬ולהרים על‬
‫ובעצים אין סומכין לו‪ .‬ושואל‪ ,‬אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי‬
‫גבה את הסיר ובלחוד להקפיד‬
‫האי כופח היכי דמי אי ככירה דמי אפילו בגפת ובעצים נמי אי כתנור דמי‬
‫לא ידעין מיגיריית‪ .‬שלא ידעו‬
‫אפילו בקש ובגבבא נמי לא ועונה אמר ליה כופח נפיש הבליה חום גבוה‬
‫השכנות שהותר לה א"ר יוסי‬
‫מדכירה‪ ,‬וזוטר הבליה וחום נמוך מדתנור‪ ,‬ועכשיו מברר היכי דמי איך‬
‫כופח בשבת אתה מהלך קובע‬
‫נראה כופח? היכי דמי איך נראה כירה? ועונה‪ ,‬אמר רבי יוסי בר חנינא‪,‬‬
‫אחר הסיקו‪ ,‬ובטומאה גמר‬
‫כופח מקום שפיתת לקדרה אחת‪ ,‬כירה מקום שפיתת לשתי קדרות‪ ,‬אמר‬
‫מלאכתו את מהלך נקבע אחר‬
‫אביי ואיתימא רבי ירמיה אף אנן נמי תנינא כירה שנחלקה לאורכה אינה‬
‫גיפופו מבנה הכופח ‪.‬‬
‫ראויה עוד לשימוש ולכן טהורה לרחבה טמאה כי ניתן לשמש לסיר‬
‫בודד‪ ,‬כופח בין לאורכו בין לרוחבו שבור לגמרי ולכן טהור‪:‬‬
‫משנה ג' ד' הלכה ג'‬
‫שבִּיל שֶׁתִּ תְ גַ ְלגֵל תיעשה רכה ומבושלת ‪ .‬וְֹלא י ַ ְפקִּי ֶׁעּנָה {לא יבקיענה}‬
‫(ג) אֵין נֹותְ נִּין בשבת בֵיצָה ְבצַד ַה ֵמ{י}חַם ִּב ְ‬
‫לא ישבור אותה על גבי בְסּודָ ִּרין מגבת חמה שתתרכך מעט‪ .‬ו ְַרבִּי יֹוסֵי מַתִּיר‪ְ ( .‬ו)ֹלא י ַ ְטמִּינֶּׁנָה יכסה אותה בְחֹול‬
‫שעָשּו ַאנְשֵי ְטב ְֶׁרי ָא ְו ֵהבִּיאּו סִּילֹון צינור שֶׁל עם מים צֹונֵן קרים‪,‬‬
‫שבִּיל שֶׁתִּ {י} ָצלֶׁה‪(:‬ד) ַמ ֲעשֶׁה ֶׁ‬
‫ּו ַב ֲאבַק דְ ָרכִּים ִּב ְ‬
‫והשחילו {ב}( ְל)תֹוְך ַאמָה תעלה זורמת שֶׁל מים ַחמִּין כדי שהמים הקרים יתחממו בשבת‪ָ ,‬אמְרּו ָלהֶׁן ֲח ָכמִּים‪ ,‬אִּם‬
‫ֲסּורין לשימוש ב ְִּרחִּיצָה ּו ִּבשְתִּ י ָה‪{,‬ואם}אתם‬
‫שבָת‪{ ,‬ו}א ִּ‬
‫שבָת אתם משתמשים במים‪ ,‬דינם ְכ ַחמִּין שֶׁהּוחַמּו ַב ַ‬
‫ַב ַ‬
‫ֲסּורין ב ְִּרחִּיצָה ּומתָ ִּרין ִּבשְתִּ {י}י ָה שבישול‬
‫משתמשים במים בְיֹום טֹוב‪ ,‬דינם ְכ ַחמִּין שֶׁהּוחַמּו בְיֹום טֹוב‪{ ,‬ו}א ִּ‬
‫ביום טוב לצרכי החג מותרים‪ .‬מּו ְלי ָ{י}(א)ר של נחושת המשמש לחימום מים ַהגָרּוף מן הגחלים מערב שבת‪,‬‬
‫שגְרּופָה מחזיקה זמן רב את החום ולכן‪ ,‬אֵין שֹותִּ ין‬
‫שבָת‪ַ .‬אנְטִּיכֵי גדול מנחושת‪ַ ,‬אף עַל פִּי ֶׁ‬
‫שֹותִּ ין הֵימֶּׁנּו ַב ַ‬
‫{הי}( ִּמ) ֶׁמּנָה בשבת‪:‬‬
‫בבלי שבת לח‪:‬‬
‫ירושלמי שבת כב‪:‬‬
‫גמרא איבעיא להו גלגל ביצה ליד המיחם מאי דינו? אמר רב יוסף‬
‫גמ' תמן תנינן תפוח של תרומה‬
‫גלגל חייב קרבן חטאת‪ ,‬אמר מר בריה דאבינא‪ ,‬אף אנן נמי תנינא‬
‫שריסקו‪ ,‬ונתנו לתוך העיסה לבצק‬
‫כל מלוח שבא בחמין מלפני השבת חוזרים ושורין אותו בחמין‬
‫וחימצה הרי זו אסורה לישראליים‪,‬‬
‫תני‪ ,‬רבי יוסי מתיר‪ .‬רבי אחא רבי‬
‫בשבת‪ ,‬וכל שלא בא בחמין מלפני השבת‪ ,‬מדיחין רוחצים אותו‬
‫אבהו אמרו בשם רבי יוסי בר חנינה‬
‫בחמין בשבת‪ ,‬חוץ מן המליח ישן‪ ,‬וקולייס האיספנין דג צפוני‬
‫מה פליגון רבנן ורבי יוסי במחמץ‬
‫שהדחתן אסורה מפני שזו היא גמר מלאכתן‪ ,‬שמע מינה שאם‬
‫האם מחמיץ במימיו במיץ התפוחים‬
‫נתבשלה הביצה חילל שבת‪ ,‬במשנה‪ ,‬ולא יפקיענה בסודרין‬
‫אבל המחמץ בגופו רסק התפוח‬
‫מחוממים בשמש‪ ,‬ושואל‪ ,‬והא דתנן נותנין תבשיל לתוך הבור‬
‫היבש דברי הכל מותר אינו מחמיץ‬
‫המרתף בשביל שיהא שמור‪ ,‬ואת המים היפים ברעים בשביל‬
‫את הבצק‪ .‬ומשווה‪ ,‬רבי יוסי‬
‫שיצננו‪ ,‬ואת הצונן בחמה בשביל שיחמו לימא רבי יוסי היא ולא‬
‫רבנן? ועונה‪ ,‬אמר רב נחמן בחמה לחמם בשמש דכוליה עלמא לא‬
‫כדעתיה‪ ,‬כמה דו אמר תמן בתרומה‬
‫אין חימוצו ברור‪ ,.‬כן הוא אמר הכא‬
‫פליגי דשרי שמותר‪ ,‬בתולדות האור בסודר מחומם סמוך לאש‬
‫בשבת אין תבשילו במגבת החמה‬
‫כוליה עלמא לא פליגי דאסיר‪ ,‬כי פליגי בתולדות החמה בסודר‬
‫תבשיל ברור‪ .‬תנא אמר רבי יוחנן בר‬
‫מחומם בשמש מר סבר גזרינן תולדות החמה אטו תולדות האור‬
‫מרייא רבי יוסי מתיר בסודר בשלא‬
‫ואסור‪ ,‬ומר ר יוסי סבר לא גזרינן ומותר ‪ :‬במשנה‪ ,‬ולא יטמיננה‬
‫העביר ידו ממנו‪ ,‬אבל העביר ידו‬
‫בחול‪ :‬ושואל וליפלוג נמי רבי יוסי בהא‪ ,‬ולמה אינו חולק כאן?‬
‫והדבר מתארך זמן ממושך אסור‪.,‬‬
‫ועונה רבה אמר גזרה שמא יטמין ברמץ לוהט‪ ,‬רב יוסף אמר מפני‬
‫פגה של תאנה שטמנה בתבן שתרכך‬
‫שמזיז עפר ממקומו ויחפור באדמה‪ ,‬ושואל מאי בינייהו? ועונה‬
‫וחררה עגולה שטמנה בגחלים כבויים‬
‫איכא בינייהו הטמנה בעפר תיחוח שאין צורך לחפור‪ ,‬ושואל‬
‫אם היו מקצתן מגולין שיכול לקחת‬
‫מיתיבי למדנו‪ ,‬רבן שמעון בן גמליאל אומר מגלגלין ביצה על גבי‬
‫מבלי להזיז את האדמה‪ ,‬ניטלין‬
‫גג רותח‪ ,‬ואין מגלגלין ביצה על גבי סיד רותח‪ ,‬בשלמא מובן למאן‬
‫בשבת ואם לאו אין ניטלין‪ .‬רבי‬
‫דאמר גזרה שמא יטמין ברמץ ליכא למיגזר על גג‪ ,‬אלא למאן‬
‫אלעזר בר תדאי אומר‪ ,‬בין כך ובין‬
‫דאמר מפני שמזיז עפר ממקומו‪ ,‬ליגזר? ועונה‪ ,‬סתם גג לית ביה‬
‫כך תוחב בשפוד ובסכין ונוטל את‬
‫עפר‪ .‬ושואל‪ ,‬תא שמע‪ ,‬מעשה שעשו אנשי טבריא והביאו סילון‬
‫התאנה ואינו חושש להזיז את העפר‪.‬‬
‫צינור מים של צונן לתוך אמה של חמין וכו' בשלמא למאן דאמר‬
‫נמצא אתייא דרבי אלעזר בר תדאי‬
‫גזרה שמא יטמין ברמץ היינו דדמיא הצינור באמה להטמנה אלא‬
‫בשיטת כרבי שמעון‪ ,‬דתני לא יגרר‬
‫למאן דאמר מפני שמזיז עפר ממקומו מאי איכא למימר ולמה‬
‫אדם בשבת את המטה ואת הכסא‬
‫אסרו? ודוחה מי סברת מעשה טבריא אסיפא קאי מתייחס ללא‬
‫ואת הספסל ואת הקתדרה מפני‬
‫יטמין‪ ,‬ארישא קאי לא יפקיענה בסודרין ורבי יוסי מתיר‪ ,‬והכי‬
‫שהוא עושה חריץ באדמה‪ .‬ור"ש‬
‫קאמרי ליה רבנן לרבי יוסי הא מעשה דאנשי טבריא דתולדות חמה‬
‫מתיר כי אינו מתכוון לכך‪ .‬ר' אבא‬
‫הוא ואסרי להו רבנן אמר להו רבי יוסי‪ ,‬גם חמי טבריה ההוא‬
‫אמר בשם רבי הונא‪ ,‬ר' חגיי אמר‬
‫תולדות אור אש הוא‪ ,‬דחלפי עוברים מי טבריה אפיתחא דגיהנום‬
‫בשם ר' זעירא‪ ,‬ר' יוסה אמר בשם‬
‫ומזה נהיים רותחים‪ ,‬אמר רב חסדא ממעשה שעשו אנשי טבריא‬
‫רבי אילא‪ ,‬מודין חכמים לר"ש בכסא‬
‫ואסרי להו רבנן נוכל ללמוד בטלה נאסרה הטמנה בדבר המוסיף‬
‫שרגליו משוקעות בטיט בבוץ‬
‫הבל ואפילו נעשה מבעוד יום מערב שבת‪ ,‬אמר עולא הלכה‬
‫שמותר לטלטלו ואינו חושש שהבור‬
‫כאנשי טבריא שכן רחצו בשבת אמר ליה רב נחמן אינך צודק‬
‫מתמלא מעפרו‪ .‬כמה דאת אמר מותר‬
‫כבר תברינהו שברו והרסו אנשי טבריא לסילונייהו לצינור המים‬
‫לטלטלו ולהוציאו‪ .‬ודכוותה מותר‬
‫הקרים‪ ,‬ועכשיו מברר מעשה שעשו אנשי טבריא‪ :‬מאי איזו‬
‫להחזירו‪ .‬א"ר יוסי אף אנן תנינן‬
‫רחיצה? אילימא רחיצת כל גופו‪ ,‬והמסקנה תהייה אלא חמין‬
‫ירקות הטמונים באדמה ניטלין‬
‫שהוחמו בשבת הוא דאסורין‪ ,‬הא חמין שהוחמו מערב שבת מותרין‬
‫בשבת‪ .‬א"ר יוסה בי רבי בון דר"ש‬
‫לרחיצת כל הגוף והתניא חמין שהוחמו מערב שבת למחר בשבת‬
‫היא שדבר שאינו מתכוון מותר‪.‬‬
‫ושואל א"ר יוסי מתני' אמרה כן?‬
‫הרי למדנו כל הכלים אינן נגררין‬
‫חוץ מן העגלה מפני שהיא כובשת‬
‫דוחסת את האדמה ולא חופרת ועוד‬
‫והא תנינן שביעית שגם בשנת‬
‫שמיטה מותר להוציא מן הקרקע‬
‫ירקות טמונים ‪ .‬אית לך שייך מימר‬
‫שביעית כרבי שמעון? ועונה דפתר‬
‫לה שביעית כרבי שמעון‪ ,‬מסיבה‬
‫אחרת דרבי שמעון מתיר בספיחי‬
‫שביעית ואת אמר הכין שזו בשיטת‬
‫רבי שמעון‪ ,‬ושואל אף על גב דרבי‬
‫שמעון מתיר בספיחי שביעית עדיין‬
‫אית ליה משום שביעית ומשום‬
‫קדושת שביעית? שצריך לאכול‬
‫אותם לפני זמן הביעור ‪ .‬ותנינן על‬
‫דרבי שמעון טהרו מלטמא כי ירקות‬
‫אלו נחשבים כזרועים באדמה וגם‬
‫אינו חושש לא משום שביעית ולא‬
‫משום קדושת שביעית‪ ,.‬תמן בבבל‬
‫אמרין‪ ,‬בישול בשבת בחמה מותרת‪,‬‬
‫בתולדת חמה אסורה‪ .‬רבנן דהכא של‬
‫ארץ ישראל אמרין‪ ,‬בין חמה בישול‬
‫בשמש בין תולדת חמה מותרת‪.,‬‬
‫ושואל מתני' המשנה פליגא אינה‬
‫תואמת על לשיטת רבנין דהכא חכמי‬
‫א"י שלמדנו לא יטמיננה בחול‬
‫ובאבק דרכים בשביל שתצלה‪ ,‬ועונה‬
‫לזאת יש סיבה אחרת ‪ .‬שנייא היא‬
‫כששם את הביצה שהוא עושה חריץ‬
‫בעפר ‪ .‬אילו אמר בקמח יאות‪ .‬היית‬
‫צודק מתני' המשנה גם פליגא על‬
‫רבנין דתמן של בבל דתני ר' שמעון‬
‫ב"ג אומר מגלגלין ביצים על גב גג‬
‫של סיד רותח שהוא תולדה של‬
‫שמש‪ ,‬ואין מגלגלין ביצים על גבי‬
‫עפר רותח מפני שחופר‪ .‬ושואל‪ ,‬מה‬
‫עבדין לה רבנן דתמן‪ .‬ועונה פתרין‬
‫לה חלוקין על רשב"ג‪ .‬על דעתין‬
‫דרבנן דתמן חכמי בבל מבקרים את‬
‫מעשה שעשו אנשי טבריא‪ .‬ועל‬
‫דעתין דרבנן דהכא א"י סלקת‬
‫מאשרת מתניתין כמעשה שעשו‬
‫אנשי טבריא‪ :‬במשנה מעשה שעשו‬
‫אנשי טבריא כו'‪ .‬ומספר‪ ,‬בראשונה‬
‫רוחץ בהן פניו ידיו ורגליו אבל לא כל גופו? אלא מה תגיד פניו‬
‫ידיו ורגליו גם אסורות בשבת‪ ,‬אם כך אימא נבחן סיפא‪ ,‬ביום טוב‬
‫מי הסילון כחמין שהוחמו ביום טוב‪ ,‬ואסורין ברחיצה לידיו ורגליו‬
‫ומותרין בשתיה‪ ,‬לימא נמצא תנן סתמא כבית שמאי‪ ,‬דתנן בית‬
‫שמאי אומרים לא יחם אדם חמין לרגליו אלא אם כן ראויין לשתיה‬
‫ובית הלל מתירין‪ ,‬ועונה אמר רב איקא בר חנניא מדובר לא‬
‫ברחיצה אלא להשתטף בהן כל גופו עסקינן‪ ,‬והאי תנא הוא דתניא‬
‫לא ישתטף אדם בשבת כל גופו בין בחמין ובין בצונן דברי רבי‬
‫מאיר‪ ,‬רבי שמעון מתיר‪ ,‬רבי יהודה אומר‪ ,‬בחמין אסור בצונן‬
‫מותר‪ ,.‬אמר רב חסדא מחלוקת ברחיצה בכלי אבל רחיצה בקרקע‬
‫באמבטיה בנויה דברי הכל מותר‪ .‬ושואל‪ ,‬והא מעשה דאנשי‬
‫טבריא בקרקע הוה ואסרי להו רבנן? ועונה אלא אי איתמר לסובר‬
‫שיש הבדל בין כלי לאמבטיה הכי איתמר‪ ,‬מחלוקת בקרקע אבל‬
‫בכלי דברי הכל אסור‪ ,‬אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן‪ ,‬הלכה‬
‫כרבי יהודה‪ ,‬אמר ליה רב יוסף בפירוש שמיע לך מרבי יוחנן או‬
‫מכללא שמיע לך? ושואל מאי כללא? ועונה דאמר רב תנחום אמר‬
‫רבי יוחנן‪ ,‬אמר רבי ינאי אמר (רב) [רבי] כל מקום שאתה מוצא‬
‫שנים חלוקין ואחד מכריע עושה פשרה ביניהם הלכה כדברי‬
‫המכריע‪ ,‬חוץ מקולי מטלניות סמרטוט קטן לעניין טומאה שאף על‬
‫פי שרבי אליעזר מחמיר ומטמא ורבי יהושע מיקל ומטהר ורבי‬
‫עקיבא מכריע רק באם חשוב לו המטלית אין הלכה כדברי‬
‫המכריע‪ ,‬ולמה? חדא דרבי עקיבא תלמיד הוא אצל רבי אליעזר‬
‫ועוד‪ ,‬הא הדר ביה רבי עקיבא לגביה דרבי יהושע‪ ,.‬ושואל ואי‬
‫הגעת למסכנה מכללא מאי ? מה רע בכך? ועונה‪ ,‬דילמא הני מילי‬
‫במתניתין אבל בברייתא לא‪ ,‬ועונה עכשיו אמר ליה אנא בפירוש‬
‫שמיע לי‪ ,‬אתמר למדנו חמין שהוחמו מערב שבת‪ ,‬רב אמר למחר‬
‫רוחץ בהן כל גופו אבר אבר‪ ,‬ושמואל אמר‪ ,‬לא התירו לרחוץ אלא‬
‫פניו ידיו ורגליו‪ ,‬ושואל‪ ,‬מיתיבי חמין שהוחמו מערב שבת למחר‬
‫רוחץ בהן פניו ידיו ורגליו אבל לא כל גופו‪ ,‬תיובתא וקשה דרב‪,‬‬
‫ועונה אמר לך רב‪ ,‬לא כל גופו בבת אחת אלא אבר אבר ושואל‬
‫והא פניו ידיו ורגליו קתני? ועונה רב כעין כמו פניו ידיו ורגליו‬
‫אחד‪ ,‬אחד‪ ,‬ושואל‪ ,‬תא שמע לא התירו לרחוץ בחמין שהוחמו‬
‫מערב שבת אלא פניו ידיו ורגליו ולא כל אבר? ועונה הכא נמי‬
‫כעין פניו ידיו ורגליו אבר‪ ,‬אבר‪ ,‬תניא כוותיה בתואם דשמואל‪,‬‬
‫חמין שהוחמו מערב שבת למחר רוחץ בהן פניו ידיו ורגליו אבל לא‬
‫כל גופו אבר אבר‪ ,‬ואין צריך לומר חמין שהוחמו ביום טוב שרוחץ‬
‫בהם‪ .‬רבה מתני לה להא שמעתא דרב בהאי לישנא לחומרה‪ ,‬חמין‬
‫שהוחמו מערב שבת למחר‪ ,‬אמר רב‪ ,‬רוחץ בהן כל גופו ומשייר‬
‫אבר אחד‪ ,‬איתיביה כל הני תיובתא שלמעלה‪ ,‬ונשארו בתיובתא‬
‫ואינם מסתדרים‪ ,‬אמר ליה רב יוסף לאביי‪ ,‬רבה שגדלת כנער‬
‫בביתו מי קא עביד עשה מעשה כשמעתיה דרב? ועונה אמר ליה‪,‬‬
‫לא ידענא ‪ ,‬אבל מאי תיבעי ליה פשיטא דלא עביד‪ ,‬דהא איתותב‬
‫ולא היה הסבר לדברים‪ ,‬ואומר אולי בכל זאת עשה (דילמא) לא‬
‫שמיעא ליה‪ ,‬ואי לא שמיעא ליה ודאי עביד עשה דאמר אביי כל‬
‫מילי דמר עביד כרב‪ ,‬בר מהני תלת מלבד משלושה דעביד כשמואל‬
‫מטילין מעבירים ציצית מבגד בלוי לבגד אחר‪ ,‬ומדליקין מנר‬
‫היו סותמין את הקמין שמחמם את‬
‫מע"ש ונכנסים ורוחצין‬
‫המים‬
‫בשבת‪ ,‬נחשדו אנשי טבריה להיות‬
‫ממלין אותו עצים מערב שבת והיא‬
‫דליקה והולכת בשבת‪ .,‬ואסרו להן‬
‫רחיצה‪ ,‬והתירו להן זיעה‪ .,‬נחשדו‬
‫להיות נכנסין ורוחצין ואמרו מזיעין‬
‫היינו‪ ,‬ואסרו להן רחיצה וזיעה‪ .,‬היו‬
‫שם שתי אמבטיות אחת של מים‬
‫מתוקין ואחת של מים מלוחין‪.‬‬
‫נחשדו אנשי העיר להיות מגלין את‬
‫הנסרין הקרשים המכסים את המים‬
‫המתוקים ורוחצין במתוקין והן‬
‫אומרים במלוחין רחצנו‪ ,‬ואסרו להן‬
‫את הכל‪ .,‬כיון שנתגדרו שמרו על‬
‫היו מתירין להן‬
‫גדרות חז"ל‬
‫והולכין‪ .,‬מתירין להן והולכין‪ .,‬עד‬
‫שהתירו להן רחצה במי מערה וחמי‬
‫טבריא‪ .‬ולא התירו הבאת אלונטיות‬
‫מגבות ‪ .‬ומי התיר הבאת אלונטיות‬
‫רבי חנינא בן עקיבה‪ .‬דתני ג' דברים‬
‫התיר ר' חנינא בן עקיבה‪ .‬התיר‬
‫להטמין בשבת עצה בעשבים שבים‪.,‬‬
‫והתיר לעשות מרפסת כצוצרה‬
‫חלולה ולשאוב מים מן הנהר דרכה‪.‬‬
‫והתיר הבאת אלונטיות כרוך על‬
‫הגוף ‪ .‬תמן תנינן הרוחץ במערה או‬
‫במי טבריא מסתפג אפילו בעשר‬
‫אלונטיות ולא יביאם בידו‪ .‬שמואל‬
‫אמר איך אפשר להתיר זאת מה‬
‫יעביד הדין סבורא דלא יליף למד‬
‫משנה ולא שימש חכמים איך ידע‬
‫להיזהר‪ ,‬ועונה יסביר והדא מתני'‬
‫קודם עד שלא התירוה הבאת‬
‫אלונטיות‪ .‬רבי ירמיה ורבי זעירא רב‬
‫יהודה אמרו בשם שמואל‪ ,‬רבי יהודה‬
‫הנשיא התיר אלונטיות‪ .‬תני אין‬
‫משתטפין אין שוטפים את הגוף‬
‫בשבת לא בחמין ולא בצונן‪ .‬א"ר‬
‫יודא בר פזי ודא וגם זו נאמרה‬
‫מתניתין קודם עד שלא התירו חכמים‬
‫חמי טבריא‪ .‬דתני הרוחץ בחמי‬
‫טבריא הוא מזלף על עצמו‪ .‬אבל‬
‫אחרים לא יזלפו לו עליו ‪ .‬ר"ש בן‬
‫מנסיא אומר אף הוא לא יזלף על‬
‫עצמו‪ .‬מפני שהוא מרבה את ההבל‬
‫חנוכה לנר חנוכה שני והלכה כרבי שמעון שמותר בגרירה של‬
‫ספסל כשלא מתכוון לחפור‪ .‬ועונה אמנם כחומרי דרב עביד‪ ,‬אבל‬
‫כקולי דרב לא עביד‪ ,‬תנו רבנן מרחץ שפקקו שסתמו נקביו‬
‫למניעת חימום מערב שבת למוצאי שבת רוחץ בו מיד‪ .‬פקקו נקביו‬
‫מערב יום טוב למחר נכנס ומזיע‪ ,‬ויוצא ומשתטף בבית החיצון‬
‫הסמוך למרחץ‪ ,‬אמר רב יהודה מעשה במרחץ של בני ברק שפקקו‬
‫נקביו מערב יום טוב‪ ,‬למחר נכנס רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא‬
‫והזיעו בו‪ ,‬ויצאו ונשתטפו בבית החיצון‪ ,‬אלא שחמין שלו היו‬
‫מחופין מכוסים בנסרים לוחות עץ‪ ,‬כשבא הדבר לפני חכמים‪,‬‬
‫אמרו אף על פי שאין חמין שלו מחופין בנסרין גם מותר ומשרבו‬
‫עוברי עבירה‪ ,‬התחילו חז"ל לאסור אמבטיאות‪ ,‬אבל אמרו של‬
‫כרכין מטייל בהן ואינו חושש שיאמרו שנכנס להזיע ‪ ,‬ושואל מאי‬
‫עוברי עבירה? ועונה דאמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן‬
‫לוי משום בר קפרא‪ ,‬בתחילה היו רוחצין בחמין שהוחמו מערב‬
‫שבת‪ ,‬התחילו הבלנים להחם בשבת ואומרים מערב שבת הוחמו‪,‬‬
‫אסרו את החמין‪ ,‬והתירו את הזיעה‪ ,‬ועדיין היו רוחצין בחמין‬
‫ואומרים מזיעין אנחנו‪ ,‬אסרו להן גם את הזיעה והתירו חמי טבריה‬
‫שחומם טבעי ועדיין היו רוחצין בחמי האור האש ואומרים בחמי‬
‫טבריה רחצנו‪ ,‬אסרו להן גם חמי טבריה‪ ,‬והתירו להן את הצונן‪,‬‬
‫ראו שאין הדבר הציבור עומד להן לא יכול לסבול אי רחיצה‪ ,‬חזרו‬
‫והתירו להן חמי טבריה‪ ,‬וזיעה במקומה עומדת באיסורה‪ ,‬אמר‬
‫רבא האי מאן דעבר אדרבנן ורוחץ שרי למיקרי ליה עבריינא‪,‬‬
‫ושואל כמאן ממי למד זאת? ועונה כי האי תנא האומר רבו‬
‫עבריינים‪ ,‬אמבטיאות של כרכים הפתוחים לציבור למעבר כגון‬
‫חופי הים מטייל בהן עובר דרכם ואינו חושש להזעה ולפתחון פה‬
‫של מלעיזים‪ ,‬אמר רבא דוקא כרכין‪ ,‬אבל דכפרים לא‪ ,‬ושואל מאי‬
‫טעמא? ועונה כיון דזוטרין המרחץ צפוף נפיש הבלייהו חומם רב‪,‬‬
‫תנו רבנן‪ ,‬מתחמם אדם כנגד המדורה ויוצא ומשתטף בצונן‪ ,‬ובלבד‬
‫שלא ישתטף בצונן ואחרי זה ויתחמם כנגד המדורה מפני שמפשיר‬
‫מחמם מים שעליו‪ ,‬תנו רבנן מיחם אדם אלונטית מטלית ומניחה‬
‫על בני מעים להורדת הכאב בשבת‪ ,‬ובלבד שלא יביא קומקומוס‬
‫של מים חמין ויניחנו על בני מעים בשבת ויבא לרחיצה‪ ,‬ודבר זה‬
‫אפילו בחול אסור מפני הסכנה שמא יהיו המים רותחים ויגלשו תנו‬
‫רבנן מביא אדם קיתון כלי מתכת מים‪ ,‬ומניחו כנגד המדורה‪ ,‬לא‬
‫בשביל שיחמו המים אלא בשביל שתפיג צינתן‪ ,‬רבי יהודה אומר‬
‫מביאה אשה פך של שמן ומניחתו כנגד המדורה‪ ,‬לא בשביל שיבשל‬
‫אלא בשביל שיפשר‪ ,‬רבן שמעון בן גמליאל אומר אשה סכה ידה‬
‫שמן ומחממתה כנגד המדורה וסכה לבנה קטן ואינה חוששת‬
‫לבישול השמן‪ ,‬ושואל‪ ,‬איבעיא להו‪ ,‬שמן מה הוא לתנא קמא‬
‫שהתירו מים? ועונה רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו להתירא גם‬
‫בשמן רב נחמן בר יצחק אמר לאיסורא‪ ,‬ששמן בקלות מתבשל‪,‬‬
‫רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו להתירא‪ ,‬שמן אף על פי שהיד‬
‫סולדת בו מותר‪ ,‬קסבר תנא קמא שמן אין בו משום בשול‪ ,‬ואתא‬
‫רבי יהודה למימר שמן יש בו משום בשול והפשרו לא זה הוא‬
‫בשולו ומותר‪ ,‬ואתא רבן שמעון בן גמליאל למימר שמן יש בו‬
‫משום בשול והפשרו זהו בשולו‪ ,‬רב נחמן בר יצחק אמר לאיסורא‬
‫זיעת הגוף‪ .‬ומכבד שוטף ומיישר את‬
‫הקרקע‪ .‬ומספר‪ ,‬ר' אחא בר יצחק‬
‫עאל מיסחי נכנס למרחץ עם אבא‬
‫בר ממל‪ .‬במרחצאות של בטריס בר‬
‫יטסס‪ ,‬חמא ראה חד בר נש מזליף על‬
‫גרמיה‪ .‬א"ל כזה אסור בשבת מפני‬
‫שהוא מרבה את ההבל ומכבד את‬
‫הקרקע‪ .‬ומספר עוד‪ ,‬ר' אבהו היה‬
‫במרחץ ואחורנין מזלפין על עצמם‬
‫נפל גם עליו והוא א{מ}סר‪ ,‬ושואל‬
‫והא רבי לוונטי עאל מיסחי עם ר'‬
‫יונה חמא חד בר נש מזליף על גרמיה‬
‫שוטף את גופו במים חמים ‪ .‬א"ל‬
‫לית אנן צריכין חששין ליחידייא‬
‫לדעת יחיד האוסר‪ .‬ר' יצחק רובא‬
‫עאל מיסחי עם רבי א"ל מהו מיתן‬
‫צלוחיתא עם שמן אפרסמון קר גו‬
‫עגלתא בעיגול של המים ‪ .‬א"ל הבא‬
‫גו נטלא הכנס לתוך עוד כלי היא‬
‫נעשית ככלי שני‪ .‬ר' יעקב בר אידי‬
‫אמר בשם רבי יהושע בן לוי שואלין‬
‫הלכות המרחץ בבית המרחץ‪ ,‬כגון‬
‫חימום הצלוחית‪ ,‬והלכות בית הכסא‬
‫בבית הכסא‪ .‬כהדא רבי שמעון בן‬
‫אלעזר עאל מיסחי עם רבי מאיר‪.‬‬
‫אמר ליה מהו לקנח במגבת אמר ליה‬
‫אסור‪ .‬מהו להדיח לשטוף אמר ליה‬
‫אסור‪ .‬ושואל איך פסק במרחץ ולא‬
‫כן שמואל שאיל לרב‪ ,‬מה לענות אמן‬
‫במקום מטונף?‪ .‬והוא רב אמר אסור‪.‬‬
‫ואסור היה גם מה דאמרית לך אסור‬
‫כי המקום מטונף ואמנם אשכח‬
‫תנאי תני‪ ,‬אין שואלין הלכות המרחץ‬
‫והלכות בית הכסא בביתה כסא‪:.‬‬
‫במשנה‪ ,‬אם בי"ט כחמין שהוחמו‬
‫בי"ט כו'‪ .‬חמין שהוחמו בי"ט‪ .‬וכן‬
‫חמין שהוחמו מע"ש לשבת‪ .‬מחלוקת‬
‫רב ושמואל חד אמר מרחיץ בהן פניו‬
‫ידיו ורגליו‪ .‬ואחרנה אמר מרחיץ בהן‬
‫כל גופו איברים איברים‪ .‬ולא ידעין‬
‫מאן אמר דא ומאן אמר דא‪ ,‬אבל מן‬
‫מה דתני שמואל מרחיץ בהן פניו ידיו‬
‫ורגליו‪ .‬אנו מבינים הוי רב דו אמר‬
‫מרחיץ בהן כל גופו איברים איברים‪.‬‬
‫ומספר‪ ,‬חד פילוסופיוס שאל לבר‬
‫קפרא‪ ,‬וגם ‪ .‬אבלט שאל ללוי סריסא‬
‫שמן אף על פי שאין היד סולדת בו אסור קסבר שמן יש בו משום‬
‫בשול והפשרו זהו בשולו‪ ,‬ואתא רבי יהודה למימר הפשרו לא זהו‬
‫בשולו‪ ,‬ואתא רבן שמעון בן גמליאל למימר שמן יש בו משום‬
‫בשול והפשרו זהו בשולו‪ ,‬ושואל‪ ,‬רבן שמעון בן גמליאל היינו תנא‬
‫קמא? ועונה איכא בינייהו כלאחר יד בשינוי שרשב"ג יתיר‪ ,‬אמר‬
‫רב יהודה אמר שמואל אחד שמן‪ ,‬ואחד מים‪ ,‬יד סולדת בו אסור‪,‬‬
‫אין יד סולדת בו מותר‪ ,‬ושואל והיכי דמי יד סולדת בו‪ ,‬ועונה אמר‬
‫רחבא כל שכריסו ביטנו של תינוק נכוית‪ ,‬אמר רבי יצחק בר‬
‫אבדימי פעם אחת נכנסתי אחר רבי לבית המרחץ ובקשתי להניח לו‬
‫פך של שמן באמבטי ואמר לי טול בכלי שני ותן למים‪ ,‬שמע מינה‬
‫ולמדנו תלת‪ ,‬א‪ .‬שמע מינה שמן יש בו משום בשול‪ ,‬ב‪ .‬ושמע‬
‫מינה כלי שני אינו מבשל‪ ,‬ג‪ .‬ושמע מינה הפשרו זהו בשולו‪ ,‬ושואל‬
‫היכי עביד הכי ללמד הלכות בבית המרחץ? והאמר רבה בר בר‬
‫חנה אמר רבי יוחנן בכל מקום מותר להרהר בדברי תורה חוץ‬
‫מבית המרחץ ובית הכסא‪ ,‬וכי תימא ואם תאמר בלשון חול אמר‬
‫ליה רבי והאמר אביי דברים של חול מותר לאומרן בלשון קודש‪,‬‬
‫אבל דברים של קודש אסור לאומרן בלשון חול‪ ,‬ועונה ומסביר רבי‬
‫אמרם לאפרושי מאיסורא התכוון ‪ ,‬שזה שאני‪ ,‬תדע והרי לך הוכחה‬
‫דאמר רב יהודה אמר שמואל‪ ,‬מעשה בתלמידו של רבי מאיר‬
‫שנכנס אחריו לבית המרחץ ובקש להדיח קרקע לשטוף עצמו על‬
‫אדמה ואמר לו אין מדיחין‪ ,‬לסוך לו לשפשף לו בחול או באדמה‬
‫אמר לו אין סכין‪ ,‬אלמא רואים אפרושי מאיסורא שאני‪ ,‬הכא נמי‬
‫לאפרושי מאיסורא שאני‪ ,‬אמר רבינא שמע מינה המבשל בחמי‬
‫טבריא בשבת חייב קרבן דהא מעשה דרבי לאחר גזירה הוה ואמר‬
‫ליה טול בכלי שני ותן‪ ,‬ושואל‪ ,‬איני לא מדויק והאמר רב חסדא‬
‫המבשל בחמי טבריא בשבת פטור מחטאת‪ ,‬ועונה מאי חייב נמי‬
‫דקאמר לא קרבן אלא מכת מרדות‪ ,‬אמר רבי זירא‪ ,‬אנא חזיתיה‬
‫לרבי אבהו דשט באמבטי ולא ידענא אי עקר רגליו ושט אי לא‬
‫עקר רגליו ונשאר עומד על הקרקע ‪ ,‬ואומר פשיטא דלא עקר רגליו‬
‫דתניא‪ ,‬לא ישוט אדם בבריכה מלאה מים‪ ,‬ואפילו עומדת בחצר‪,‬‬
‫ואין לגזור שמא יחתוך לו קרש לצוף עליו ועונה לא קשיא‪ ,‬הא‬
‫דלית ליה גידודי והמים רדודים הא דאית ליה גידודי והמים‬
‫עמוקים‪ :‬ואמר רבי זירא אנא חזיתיה לרבי אבהו שהניח ידיו כנגד‬
‫פניו של מטה בעת הרחיצה הערומה ולא ידענא אי נגע בגופו אי‬
‫לא נגע‪ ,‬ואומר‪ ,‬פשיטא דלא נגע‪ ,‬דתניא רבי אליעזר אומר‪ ,‬כל‬
‫האוחז באמה ומשתין כאילו מביא מבול לעולם שגורם לעצמו‬
‫הרהורי חטא אמר אביי יש פעמים שעשאוה חז"ל דומה כבולשת‪,‬‬
‫דתנן בולשת גדוד חיילים שנכנסה לעיר בשעת שלום‪ ,‬חביות יין‬
‫פתוחות אסורות‪ ,‬סתומות מותרות‪ ,‬ואם בשעת מלחמה אלו ואלו‬
‫מותרות‪ ,‬לפי שאין פנאי לנסך את היין אלמא רואים כיון דבעיתי‬
‫כשנמצאים בפחדים לא מנסכי‪ ,‬הכא נמי בבריכת מים‪ ,‬כיון דבעית‬
‫מפחדים מטביעה לא אתי להרהורי חטא‪ ,‬ושואל והכא מאי‬
‫ביעתותא? ועונה ביעתותא דנהרא של המים הגועשים ‪ ,‬ושואל‬
‫עדיין איני‪ ,‬יש עוד להקשות והאמר רבי אבא אמר רב הונא אמר‬
‫רב‪ ,‬כל המניח ידיו כנגד פניו של מטה ואפילו אינו נוגע כאילו‬
‫כופר בבריתו של אברהם אבינו? ועונה‪ ,‬לא קשיא הא כי נחית‬
‫כשיורד למים הא כי סליק יוצא מן המים‪ ,‬כי הא דרבא שחי‬
‫התכופף רבי זירא זקיף הלך זקוף רבנן תלמידי הישיבה דבי רב‬
‫אשי כי קא נחתי ירדו למים זקפי כי קא סלקי יצאו ופניהם לקהל‬
‫שחי שחו‪ ,‬ומספר‪ ,‬רבי זירא הוה קא משתמיט מתחמק מלפגוש‬
‫מדרב יהודה משום דבעי למיסק לעלות לארעא דישראל‪ ,‬דאמר רב‬
‫יהודה‪ ,‬כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה‪ ,‬שנאמר ירמיה‬
‫כז' (כא) כִ י כֹה ָאמר ְי ֹהוָה ְצבָ אוֹת אֱֹלהֵ י י ְִש ָראֵ ל על הכֵלִ ים הּנוֹתָ ִרים‬
‫שמָה יִּהְיּו‬
‫וִירּוׁשלָם‪( :‬כב) ָב ֶׁבלָה יּובָאּו ְו ָ‬
‫ָ‬
‫בֵ ית ְי ֹהוָה ּובֵ ית מֶ לְֶך יְהּודָ ה‬
‫יתים וה ֲִׁשיב ִֹתים אֶ ל המָ קוֹם הזֶה‪:‬‬
‫עד יוֹם פָ ְק ִדי אֹתָ ם נְאֻ ם ְי ֹהוָה וְהעֲלִ ִ‬
‫אמר רבי זירא‪ ,‬איזיל ואשמע מיניה מילתא חשובה ואיתי ואיסק‬
‫לארץ ישראל‪ ,‬אזל אשכחיה דקאי בי באני מצאו לרב יהודה בבית‬
‫המרחץ וקאמר ליה לשמעיה‪ ,‬הביאו לי נתר סבון‪ ,‬הביאו לי מסרק‪,‬‬
‫פתחו פומייכו פיתחו פיכם ואפיקו הבלא ותנשפו אוויר ואשתו‬
‫ממיא ושתו מים דבי באני מחוממים אמר‪ ,‬אילמלא (לא) באתי‬
‫אלא לשמוע דבר זה דיי‪ ,‬ושואל בשלמא מובן שלמד הביאו נתר‬
‫הביאו מסרק‪ ,‬קמשמע לן‪ ,‬דברים של חול מותר לאומרם בלשון‬
‫קדש‪ ,‬פתחו פומייכו ואפיקו הבלא נמי יש מזה מה ללמוד‬
‫כדשמואל‪ ,‬דאמר שמואל הבלא חום המים מפיק הבלא מוציא חום‬
‫הגוף אלא אשתו מיא דבי באני מאי מעליותא מה היתרון של המים‬
‫האלו? ועונה‪ ,‬דתניא‪ ,‬אכל ולא שתה אכילתו דם מסוכנת וזהו‬
‫תחילת חולי מעיים‪ ,‬אכל ולא הלך ארבע אמות אכילתו מרקבת‬
‫המזון נרקב וזהו תחילת ריח רע‪ ,‬הנצרך לנקביו ואכל‪ ,‬דומה לתנור‬
‫שהסיקוהו על גבי אפרו ולא ניקו אותו מן האפר‪ ,‬וזהו תחילת ריח‬
‫זוהמא‪ ,‬רחץ בחמין ולא שתה מהן‪ ,‬דומה לתנור שהסיקוהו מבחוץ‬
‫ולא הסיקוהו מבפנים ואינו אוגר חום‪ ,‬רחץ בחמין ולא נשתטף‬
‫בצונן‪ ,‬דומה לברזל שהכניסוהו לאור לאש ולא הכניסוהו למים‬
‫לצונן ולא התחשל לפלדה‪ ,‬רחץ ולא סך דומה למים הנמצא על‬
‫גבי חבית ולא בתוכו‪[ :‬המשך משנה ד' מוליאר הגרוף שותין‬
‫הימנו בשבת אנטיכי אף על פי שגרופה אין שותין הימנה]‪ :‬גמרא‬
‫שואל‪ ,‬היכי דמי מוליאר הגרוף? ועונה‪ ,‬תנא מים מבפנים וגחלים‬
‫מבחוץ‪ ,‬ושואל מה זה אנטיכי? ועונה רבה אמר בי כירי בית קיבול‬
‫חלול רב נחמן בר יצחק אמר‪ ,‬בי דודי בביתה מקום לגחלים מאן‬
‫דאמר בי דודי כל שכן בי כירי שאין שותים ממנה ומאן דאמר בי‬
‫כירי‪ ,‬אבל בי דודי לא‪ ,‬תניא כוותיה דרב נחמן‪ ,‬אנטיכי אף על פי‬
‫שגרופה וקטומה אין שותין הימנה‪ ,‬מפני שנחושתה מחממתה‪:‬‬
‫למדנו מים שחוממו ביום טוב מותר‬
‫לשתות ואסור לרחץ ולמה? ‪ .‬א"ל‪,‬‬
‫אם תראה סריס מחבק עם אשתך‬
‫שמא אינו רע לך? ‪ .‬א"ל בוודאי אין‪.‬‬
‫א"ל ומכי הוא הרי לא יעשה לה‬
‫כלום? אמר לו שלא תתפריץ תתרגל‬
‫לקלות ראש אמר ליה והכא ביום‬
‫טוב שלא יתפרצו ויחממו לשם‬
‫רחיצה‪ .‬כיון שיצא אמרו לו תלמידיו‪,‬‬
‫רבי‪ ,‬לזה דחיתה בקנה ובקש לנו מה‬
‫את משיב? אמר להם והלא כבר‬
‫נאמר שמות יב' (טז) ּובּיוֹם הָ ִראׁשוֹן‬
‫ִמ ְק ָרא קֹדֶ ׁש ּובּיוֹם ה ְשבִ יעִ י ִמ ְק ָרא‬
‫קֹדֶ ׁש י ְִהיֶה לָכֶם כָל ְמלָאכָה ֹלא יֵעָ ֶשה‬
‫בָ הֶ ם אְַך ֲאשֶׁר י ֵָאכֵל ְלכָל נֶׁפֶׁש הּוא‬
‫ְלבַדֹו י ֵ ָעשֶׁה ָלכֶׁם‪ :‬במשנה‪ ,‬מולייר‬
‫הגרוף שותין ממנו בשבת ואומר‪ ,‬הא‬
‫אם אינו גרוף לא‪ .‬אמר ר' שיין מפני‬
‫שהגחלים נוגעות בגופו של הנחושת‬
‫אמר ר' חנינא בריה דר' הילל‪ ,‬סיבה‬
‫נוספת מפני שהרוח האוויר נכנסת‬
‫בגופו והגחלים בוערות‪ .,‬אמר רבי‬
‫יוסי בי רבי בון מפני שהוא עשוי‬
‫פרקים חלקי נחושת פרקים‪ ,‬הוא‬
‫מתיירא שמא נתאכל דיבוקו‪ ,‬והוא‬
‫עלול מוסיף מים שלא יישרף גוף‬
‫החימום‪ ,.‬במשנה‪ ,‬אנטיכי אף על פי‬
‫שגרופה אין שותין ממנה בשבת‪,‬‬
‫רבי חנניה רבי יוסי ר' אחא אבא‬
‫אמרו בשם רבי יוחנן‪ ,‬מפני שהיא‬
‫מתחממת מכתליה ומחממת את‬
‫המים בשבת‪ .‬רבנן דקיסרין רב הונא‬
‫אמרו בשם רב‪ .‬אם היתה גרופה‬
‫ופתוחה מלמעלה והוסר המכסה‬
‫מותר‪:‬‬
‫משנה ה' חלק א הלכה ד'‬
‫שבִּיל‬
‫ש ִּפּנָהּו שרוקנו מן המים הרותחים‪ֹ ,‬לא י ִּתֵ ן לְתֹוכֹו בשבת מיד {מים} צֹונֵן ִּב ְ‬
‫(ה) ( ַה) ֵמ{י}חַם של מים ֶׁ‬
‫שי ֵ{י}חַמּו‪ֲ ,‬אבָל נֹותֵ ן הּוא לְתֹוכו מים רבים שלא מספיקים להתחמם (אֹו) {ו}לְתֹוְך הַכֹוס שהוא כלי שני כְדֵ י‬
‫ֶׁ‬
‫ִּירן‪:‬‬
‫ְל ַה ְפש ָ‬
‫בבלי שבת מא‪.‬‬
‫ירושלמי שבת כד‪:‬‬
‫גמרא‪ ,‬שואל מאי קאמר? אמר רב אדא בר מתנא‪ ,‬הכי קאמר‪,‬‬
‫גמ' רבי אבא בר בריה נכדו דר' חייא בר‬
‫המיחם שפינה ממנו מים חמין‪ ,‬לא ייתן לתוכן מים מועטים כדי‬
‫אבא ור' חייא אמרו בשם ר' יוחנן‪ ,‬לא‬
‫שייחמו‪ ,‬אבל נותן לתוכו מים מרובים כדי להפשירן ושואל‬
‫שנו אלא נותן מים לתוך הכוס בכלי שני‬
‫והלא מצרף נכון שאינו מבשל אבל הכלי מתחשל על ידי‬
‫הא לתוכו למיחם לא‪ .‬ושואל א"ר מנא‬
‫המים הקרים? ועונה רבי שמעון היא דאמר דבר שאין מתכוין‬
‫קשייתה קומי ר' אבא לא תני לא מתאים‬
‫מותר‪ ,‬ושואל מתקיף לה אביי מידי מיחם שפינה ממנו מים‬
‫לנאמר על ידי ר' יוחנן על סיפא לא תני‬
‫ולא מתאים על רישא שאסרו רק בשביל‬
‫שייחמו הא להפשירן לא נאסר‪ .‬ועונה‬
‫אתא רבי אבא בר כהנא רבי חייא בר אשי‬
‫ואמרו בשם רב‪ ,‬אם נותן מים לחממן‬
‫אסור‪ ,‬אם להפשירן מותר‪ .‬תני נותנין מים‬
‫חמין לתוך מים צונין‪ ,‬אבל לא מים צונין‬
‫לתוך מים חמין כדברי בית שמאי‪ ,‬ובית‬
‫הלל אומר בין חמין לתוך צונין בין צונין‬
‫לתוך חמין מותר‪ .‬במה דברים אמורים‪,‬‬
‫בכוס שהיא כלי שני אבל באמבטי בכלי‬
‫ראשון חמין לתוך צונין מותר כי אינו‬
‫מבשל וצונין לתוך חמין אסור כל טיפה‬
‫שמכניס מתבשלת‪ .‬ורבי שמעון מתיר‪.‬‬
‫אתיא דרב שמתיר‪ ,‬כרבי שמעון בן‬
‫אלעזר מנסיא ושיטתו של רבי יוחנן כרבי‬
‫יוחנן בן נורי‪ .‬ומפרט‪ ,‬תני רבי יוחנן בן‬
‫נורי אומר‪ ,‬ממלא הוא אדם חבית של מים‬
‫ונותנה כנגד המדורה לא בשביל שתיחם‬
‫אלא בשביל שתפיג צינתה‪ .‬יורד הוא אדם‬
‫וטובל בצונן ועולה ומתחמם כנגד המדורה‬
‫דברי ר"מ‪ .‬וחכמים אוסרין‪ .‬יאות נכון‬
‫ומובנים דברים אשר אמר ר מאיר ‪.‬‬
‫ושואל ומה טעמון דרבנן? הרי אם יחם‬
‫מדי לא יסבול זאת המתחם? ועונה ייבא‬
‫יתאים כיי דאמר רבי זעירא בשם רב‬
‫יהודה‪ ,‬מותר להפשיר במקום שהיד‬
‫שולטת סולדת‪ .‬ואסור להפשיר במקום‬
‫שאין היד שולטת כי יתכן בישול ‪ .‬אפי'‬
‫במקום {שאין} היד שולטת ושואל עד‬
‫איכן‪ .‬ועונה ר' יודה בר פזי ר' סימון אמרו‬
‫בשם רבי יוסי בן חנינה עד שיהא נותן ידו‬
‫לתוכה והיא נכוית ממש מחום המים‪.‬‬
‫הכל מודין בכלי שני שהוא מותר‪ .‬ושואל‪,‬‬
‫מה בין כלי ראשון מה בין כלי שני?‬
‫ועונה‪ .‬א"ר יוסי כאן בכלי הראשון היד‬
‫שולטת‪ .‬וכאן בכלי שני אין היד שולטת‬
‫מחמת החום ‪ .‬א"ר יונה כאן וכאן אין היד‬
‫שולטת‪ .,‬אלא עשו הרחקה לכלי ראשון‪,‬‬
‫ולא עשו הרחקה לכל שני‪ .‬אמר רבי מנא‪,‬‬
‫ההן פינכא דאורזא צלחת אורז מסייע ליה‬
‫לאבא שזה עדיין רותח‪ ,‬ולא גזרו‪ .‬ההן‬
‫פינכא דגריסא וגם צלחת גריסים מסייע‬
‫ליה לאבא‪ .,‬דאתה מפני ליה מן אתר‬
‫לאתר מסיר לצלחת ועד כדון ועדיין הוא‬
‫רותח‪ ,‬ובכל זאת בכלי שני לא גזרו‪:.‬‬
‫קתני? מיחם שפינהו קתני אולי מן הגחלים? ועונה אלא אמר‬
‫אביי‪ ,‬הכי קאמר‪ ,‬המיחם שפינהו מן האש ועכשיו ויש בו מים‬
‫חמין לא יתן לתוכו מים מועטין‪ ,‬בשביל שיחומו גם הם‪ ,‬אבל‬
‫נותן לתוכו מים מרובים כדי להפשירן‪ ,‬ומיחם שפינה ממנו‬
‫מים‪ ,‬לא יתן לתוכו מים כל עיקר מפני שמצרף ומחשל ‪ ,‬ורבי‬
‫יהודה היא דאמר דבר שאין מתכוין אסור‪ ,‬אמר רב לא שנו‬
‫שייתן מים אלא להפשיר את המים אבל לצרף אסור‪ ,‬ושמואל‬
‫אמר אפילו לצרף נמי מותר‪ ,‬ושואל לצרף לכתחילה מי שרי?‬
‫ועונה‪ ,‬אלא אי איתמר הכי איתמר‪ ,‬אמר רב לא שנו אלא לתת‬
‫מים בשיעור קטן להפשיר‪ ,‬אבל שיעור כמות גדולה לצרף‬
‫שיחשל את המתכת אסור‪ ,‬ושמואל אמר אפילו שיעור לצרף‬
‫כשאינו מתכוון לחשל מותר‪ ,‬למימרא משתמע דשמואל כרבי‬
‫שמעון סבירא ליה ושואל‪ ,‬והאמר שמואל מכבין גחלת של‬
‫מתכת בוערת הנמצאת ברשות הרבים‪ ,‬בשביל שלא יזוקו בה‬
‫רבים‪ ,‬אבל לא גחלת של עץ‪ ,‬ואי סלקא דעתך ששמואל סבר‬
‫לה כרבי שמעון‪ ,‬אפילו של עץ נמי יהיה מותר להזיז? ועונה‪,‬‬
‫בדבר שאין מתכוין סבר לה כרבי שמעון‪ ,‬אבל במלאכה‬
‫שאינה צריכה לגופה סבר לה כרבי יהודה‪ ,.‬אמר רבינא הלכך‬
‫קוץ ברשות הרבים שיכול לגרום לתקלה מוליכו פחות‪ ,‬פחות‪,‬‬
‫מארבע אמות‪ ,‬ובכרמלית אפילו טובא עד כמה שצריך שלא‬
‫ייפגעו בו‪ ,‬במשנה‪ :‬אבל נותן הוא לתוכו כדי להפשירן‪ :‬תנו‬
‫רבנן‪ ,‬נותן אדם חמין לתוך הצונן‪ ,‬ולא הצונן לתוך החמין‬
‫שמא ירתיח דברי בית שמאי‪ ,‬ובית הלל אומרים‪ ,‬בין חמין‬
‫לתוך הצונן ובין צונן לתוך החמין מותר‪ ,‬במה דברים אמורים‬
‫בכוס כלי שתייה אבל באמבטי כלי גדול לרחצה‪ ,‬נותן חמין‬
‫לתוך הצונן‪ ,‬ולא צונן לתוך החמין‪ ,‬ורבי שמעון בן מנסיא‬
‫אוסר‪ ,‬אמר רב נחמן‪ ,‬הלכה כרבי שמעון בן מנסיא‪ ,‬סבר רב‬
‫יוסף למימר‪ ,‬ספל הרי הוא כאמבטי‪ ,‬אמר ליה אביי‪ ,‬תני רבי‬
‫חייא ספל ששותים ממנו מים חמים‪ ,‬אינו כאמבטי‬
‫שמשתמשים במים חמים יותר ולמאי דסליק אדעתא מעיקרא‬
‫דספל הרי הוא כאמבטי‪ ,‬ואמר רב נחמן הלכה כרבי שמעון בן‬
‫מנסיא‪ ,‬אלא בשבת רחיצה בחמין ליכא שנאסרה אפילו פניו‬
‫וידיו?‪ ,‬ועונה‪ ,‬מי סברת רבי שמעון אסיפא קאי‪ ,‬ארישא קאי‪,‬‬
‫וכך לומד ובית הלל מתירין בין חמין לתוך צונן‪ ,‬ובין צונן‬
‫לתוך החמין ורבי שמעון בן מנסיא אוסר צונן לתוך חמין‪,‬‬
‫ושואל‪ ,‬אם כך לימא רבי שמעון בן מנסיא דאמר כבית שמאי?‬
‫ועונה‪ ,‬הכי קאמר לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בדבר זה‪.‬‬
‫אמר רב הונא בריה דרב יהושע חזינא ליה ראיתי לרבא דלא‬
‫קפיד {אמנא} מדתני רבי חייא‪ ,‬נותן אדם קיתון כמות גדולה‬
‫של מים לתוך ספל כמות קטנה של מים בין חמין לתוך צונן‬
‫ובין צונן לתוך חמין שבין כה לא יבא להרתחה‪ ,‬אמר ליה רב‬
‫הונא לרב אשי דילמא שאני התם דמיפסק כלי וזה לכלי בתוך‬
‫כלי? אמר ליה‪ ,‬מערה איתמר‪ ,‬מערה שופך בבת אחת אדם‬
‫קיתון של מים לתוך ספל של מים‪ ,‬בין חמין לתוך צונן בין צונן‬
‫לתוך חמין‪:‬‬
‫משנה ה' חלק ב הלכה ה'‬
‫ִּירן מן האש קרוב לחשיכה מְר{ו}תָ חִּין‪ֹ ,‬לא‬
‫ש ֶׁה ֱעב ָ‬
‫ָה ִּא{י} ְלפָס מחבת עמוקה לבישול ְו ַהקְדֵ {י} ָרה סיר או פרור ֶׁ‬
‫י ִּתֵ ן לְתֹוכָן בשבת תַ ְבלִּין מפני שמתבשל בקלות ‪ֲ ,‬אבָל נֹותֵ ן הּוא לְתֹוְך ַה ְקע ָָרה שהוא כלי שני אֹו לְתֹוְך הַתַ מְחּוי‬
‫שי ֶׁש בֹו ח{ֹו}מֶׁץ‬
‫כלי גדול ממנו מחלקים מזון לעניים‪ַ .‬רבִּי י ְהּודָ ה אֹומֵר‪ ,‬לַכל הּוא נֹותֵ ן תבלינים ‪ ,‬חּוץ מִּדָ בָר רותח ֶׁ‬
‫ָוצִּיר שמזרז את הרתיחה ‪:‬‬
‫בבלי שבת מב‪:‬‬
‫ירושלמי שבת כה‪.‬‬
‫גמרא‪ ,‬שואל איבעיא להו רבי יהודה ארישא‬
‫גמ' מהו ליתן תבלין בכלי מלמטה ואחר כך ולערות‬
‫האילפס שהעבירו מן האש קאי‪ ,‬ולקולא? או‬
‫עליהן מים חמים מלמעלה?‪ .‬ר' יונה אמר אסור‪ ,‬ועירוי‬
‫דילמא אסיפא הקערה שהוא כלי שני קאי‬
‫הרותחים ככלי ראשון הוא‪ .‬חיילה והוכחה ודר' יונה מן‬
‫ולחומרא? ועונה תא שמע‪ ,‬דתניא רבי יהודה‬
‫הדא שלמדנו‪ .,‬אחד אותו דין לזה שבישל בו‪ ,‬אחד שעירה‬
‫אומר לכל אילפסין הוא נותן‪ ,‬לכל הקדירות‬
‫לתוכו רותח שניהם בולעים את האסור‪ .‬א"ר יוסי‪ ,‬תמן‬
‫רותחות הוא נותן‪ ,‬חוץ מדבר שיש בו חומץ‬
‫בבישול קרבן חטאת כלי חרס בולע‪ ,‬ויקרא ו' (כא) ּוכְ לִ י‬
‫ֻשלָה ּומֹרק‬
‫ְחׁשת ב ָ‬
‫חֶ ֶרש אֲ ֶׁשר ְתבֻשל ב ֹו י ִָשבֵ ר וְ ִאם בִ כְ לִ י נ ֶ‬
‫וציר‪ ,‬סבר רב יוסף למימר מלח הרי הוא‬
‫וְ ׁשֻ טף במָ יִם‪ :‬אבל תבלין אינן מתבשלין בעירוי ‪ .‬התיב‬
‫כתבלין‪ ,‬דבכלי ראשון בשלה מתבשלת‬
‫רבי יוסי בי רבי בון‪ ,‬והתני‪ ,‬אף בכלי נחושת כן?‪ .‬אית לך‬
‫ובכלי שני לא בשלה‪ ,‬אמר ליה אביי תני רבי‬
‫למימר היעלה על הדעת כלי נחושת בולע?‪ .‬ומברר‪ ,‬מהו‬
‫חייא‪ ,‬מלח אינה כתבלין דבכלי שני נמי‬
‫היחשב לערות מן הקילוח הדק‪ .‬א"ר חנניה בריה דר'‬
‫בשלה‪ ,‬ופליגא דרב נחמן‪ ,‬דאמר רב נחמן‬
‫צריכא מילחא בישולא מלח זקוק לזמן בישול‬
‫הלל‪ ,‬מחלוקת רבי יונה ורב יוסי‪ ,‬ושואל‪ .‬רבי יצחק בר‬
‫גופתא‪ ,‬בעא קומי רבי מנא‪ ,‬עשה כן עירוי בשבת חייב‬
‫כבשרא דתורא כבשר השור‪ ,‬ואיכא דאמרי‬
‫סבר רב יוסף למימר מלח הרי הוא כתבלין‬
‫קרבן משום מבשל? עשה כן בבשר וחלב חייב משום‬
‫דבכלי ראשון בשלה‪ ,‬בכלי שני לא בשלה‪,‬‬
‫מבשל? ועונה א"ל כיי דאמר ר' זעירא‪ ,‬ואי זהו חלוט‬
‫אמר ליה אביי תני רבי חייא‪ ,‬מלח אינה‬
‫ברור‪ ,‬כל שהאור שהאש מהלך תחתיו‪ .‬ר' יודה אומר‬
‫כתבלין דבכלי ראשון נמי לא בשלה ומתבשל‬
‫לכל הוא נותן תבלינים חוץ מדבר שיש בו חומץ וציר‪.‬‬
‫רק על האש והיינו דאמר רב נחמן‪ ,‬צריכא‬
‫ומסביר‪ ,‬על דעתיה דרבי יודה מלח {ב}כציר יין‬
‫מילחא בישולא כבישרא דתורא‪:‬‬
‫{ב}כחומץ ואין נותנים בהם תבלין כשהם רותחים ‪:‬‬
‫משנה ו' חלק א הלכה ו'‬
‫שמֶׁן המטפטף מן המיכל ‪ְ .‬ואִּם‬
‫(ו) אֵין נֹותְ נִּין בשבת ְכלִּי צלחת תַ חַת ַהּנֵר מיכל חרס לשמן ופתיל ְל ַקבֵל בֹו אֶׁת ַה ֶׁ‬
‫שאֵינֹו מִּן‬
‫נְתָ נֹו לצלחת ִּמבְעֹוד יֹום מערב שבת ‪ ,‬מתָ ר‪ְ .‬ואֵין נֵ{י}אֹותִּ ין ולא נהנים ִּממֶּׁנּו מן השמן שטפטף‪ְ ,‬לפִּי ֶׁ‬
‫הַמּוכָן והינו מוקצה עד צאת השבת‬
‫בבלי שבת מב‪:‬‬
‫ירושלמי שבת כה‪.‬‬
‫גמרא אמר רב חסדא‪ ,‬אף על פי שאמרו אין נותנין כלי תחת תרנגולת לקבל‬
‫גמ' שואל רבי חגי בעי‪,‬‬
‫ביצתה שלא תישבר‪ ,‬אבל לאחר שהתרנגולת הטילה את הביצה כופה עליה‬
‫כבה הנר מבעוד יום‬
‫כלי שלא תשבר‪ .‬ושואל‪ ,‬אמר רבה מאי טעמא דרב חסדא? ועונה קסבר‬
‫בערב שבת ונתודע לו‬
‫תרנגולת עשויה להטיל ביצתה באשפה ואינה עשויה להטיל ביצתה במקום‬
‫משחשיכה בשבת האם‬
‫מותר להשתמש בשמן‬
‫מדרון‪ ,‬והצלה מצויה התירו חז"ל והצלה שאינה מצויה לא התירו‪ ,‬ושואל‬
‫זה?‪ .‬חברייא התלמידים‬
‫איתיביה אביי‪ ,‬והצלה שאינה מצויה לא התירו‪ ,‬והתניא‪ ,‬נשברה לו חבית‬
‫בעו כבה בשבת ונתודע לו‬
‫שמן של טבל לא מעושר שאסור באכילה בראש גגו מביא כלי ומניח‬
‫בשבת הבאה האם זה‬
‫תחתיה למרות שכלי זה יהיה אסור לטלטל למשך השבת כולה? ועונה‬
‫מוקצה? ועונה‪ .‬אמר רבי‬
‫בגולפי חבית חדתי חדשה דשכיחי דפקעי שמצוי בהם שבר ודעתו על כך‬
‫יוחנן אין לך דבר שהוא‬
‫מערב שבת‪ ,‬ושואל‪ ,‬איתיביה‪ ,‬נותנין כלי תחת הנר לקבל ניצוצות העלולים‬
‫בעינו קיים ואינו בהכנו‬
‫לגרום לשריפה? ועונה‪ ,‬ניצוצות נמי שכיחי מצויים ודעתו עליהם‪ ,‬ושואל‪.‬‬
‫אלא דבר אחד בלבד‬
‫איתיביה‪ ,‬כופין קערה על הנר שלא יאחז האש בקורה ועונה‪ ,‬בבתי גחיני‬
‫הצלחת עצמה שהושמה‬
‫צריפים נמוכים דשכיח בהו דליקה‪ ,‬ושואל וכן קורה שנשברה‪ ,‬סומכין אותה‬
‫תחת הנר‪ ,‬ושואל התיב ר'‬
‫בספסל ובארוכות המטה? ועונה בכשורי חדתי קורות חדשים דעבידי דפקעי‬
‫אלעזר‪ ,‬הרי שמן בנר הרי‬
‫שעשויים להתפקע ולכן דעתו עליהם מערב שבת ושואל‪ ,‬נותנין כלי תחת‬
‫בעינו הוא‪ ,‬ואינו בהכנו‬
‫הדלף המטפטף מן הגג בשבת ועונה שוב‪ ,‬בבתי חדתי בגג חדש שלא נבחן‬
‫הוא מוקצה? ועונה‪ .‬לכן‬
‫נתנו משעה ראשונה‬
‫שיכלה בנר‪ .‬ושואל‪ .‬התיב‬
‫ריש לקיש הרי חיטין‬
‫בזריעה שנזרעו בערב‬
‫שבת בעינן הן‪ ,‬ואינו‬
‫בהכנו והם מוקצה?‬
‫ועונה‪ ,‬לכך נתנו משעה‬
‫ראשונה שיכלו בקרקע‪,‬‬
‫ושואל התיבון הרי ביצים‬
‫שניתנו תחת תרנגולת‬
‫בערב שבת לאפרוחים‬
‫הרי בעינן הן ועוד ראויים‬
‫לאכילה ואינן בהכנן והם‬
‫מוקצה? ועונה לכך נתנן‬
‫משעה ראשונה שיעשו‬
‫אפרוחים‪ ,‬ושואל‪ .‬התיב‬
‫רבי ירמיה הרי עיטורי‬
‫קישוטי סוכה הרי בעינן‬
‫הן ואינן בהכנן והם‬
‫מוקצה? ועונה שנייא היא‬
‫קישוטי סוכה דא"ר‬
‫אבמרי אחוי דרבי יוסי‪,‬‬
‫כל שבעה ימי החג הן‬
‫בטילין על גב סוכה מיכן‬
‫והילך ואפילו בשמיני‬
‫עצרת החג בהכנו הן‬
‫ומותרים הם ושואל התיב‬
‫רבי חיננה‪ ,‬הרי מוכין‬
‫צמר גפן או נוצות‬
‫שנתפזרו הרי בעינן הן‬
‫ואינן בהכנן ומוקצים הם!‬
‫ועונה‪ ,‬הכא מה שאמר‬
‫רבי יוחנן שמוכן לשבת זה‬
‫בכלים ומה דאת אמר‬
‫תמן השאלות האלה‬
‫באכלין‪ ,‬ושואל ‪ .‬התיב רק‬
‫נסא הרי מוקצה תאנים‬
‫ליבוש על הגג שיבשו ולא‬
‫נגע בו ולא ידע שיבשו‬
‫הרי הוא בעינו ואינו‬
‫בהכנו והם מוקצה? ועונה‬
‫שוב ‪ .‬הכא בכלים‪ ,.‬ומה‬
‫דאיתמר תמן באכלין‪:‬‬
‫עוד בגשם דשכיחי דדלפי‪ ,‬רב יוסף אמר היינו טעמא דרב חסדא‪ ,‬שאוסר‬
‫לתת כלי תחת תרנגולת‪ ,‬משום דקא מבטל כלי מהיכנו מאפשרות להשתמש‬
‫בו שימוש אחר‪ ,‬ושואל איתיביה אביי‪ ,‬חבית של טבל שמן שלא ניתן ממנו‬
‫מעשר שנשברה מביא כלי אחר ומניח תחתיה וזאת למרות שבכלי זה לא‬
‫יוכל להשתמש בו עוד בשבת זו? ועונה אמר ליה טבל מוכן הוא נחשב‬
‫אצל שבת‪ ,‬שאם עבר ותקנו הפריש מעשרותיו בשבת מתוקן ואפשר לאכול‬
‫ממנו‪ .‬ושואל‪ ,‬נותנין כלי תחת הנר לקבל ניצוצות גיצים ? ועונה אמר רב‬
‫הונא בריה דרב יהושע ניצוצות אין בהן ממש ואפשר לטלטל הצלחת‪ ,‬וכן‬
‫קורה שנשברה סומכין אותה בספסל או בארוכות המטה בצורה דרפי ורק‬
‫מבטיח שהגג לא ייפול דאי בעי שקיל ליה ואם ירצה ייקח המיטה ומה‬
‫שאמרו נותנין כלי תחת הדלף בשבת מדובר בדלף הראוי לשתיה ומה‬
‫שאמרו כופין הופכים את הסל לפני האפרוחין שיעלו וירדו וזאת מפני‬
‫קסבר מותר לטלטלו לסל‪ ,‬ושואל‪ .‬תא שמע‪ ,‬פורסין מחצלות על גבי לבנים‬
‫בשבת דאישתיור מבנינא ושוב האבנים שנותרו כפסולת בניין‪ ,‬מוקצה הם‪,‬‬
‫ועונה‪ ,‬דחזיין למיזגא עלייהו האבנים הללו מתאימות להסבה‪ ,‬ושואל ‪ ,‬תא‬
‫שמע פורסין מחצלת על גבי כוורת דבורים בשבת‪ ,‬בחמה מפני החמה‪,‬‬
‫ובגשמים מפני הגשמים‪ ,‬ובלבד שלא יתכוין לצוד דבורים‪ ,‬מכל מקום‬
‫מוקצה אין כאן?‪ ,‬ועונה‪ ,‬הכא במאי עסקינן דאיכא יש דבש בכוורת ודבש זה‬
‫ראוי לאכילה בשבת ‪ ,‬אמר ליה רב עוקבא ממישן לרב אשי‪ ,‬תינח יפה‬
‫ומתאים בימות החמה בקיץ דאיכא דבש‪ ,‬בימות הגשמים דליכא אין דבש‬
‫מאי איכא למימר? איך פורס מחצלת על דבר האסור בטלטול? ועונה לא‬
‫נצרכא אלא לאותן שתי חלות שנשארות תמיד בכוורת‪ ,‬ושואל‪ ,‬והא מוקצות‬
‫נינהו? ועונה‪ ,‬דחשיב עלייהו מערב שבת שרוצה לאכול מהם‪ ,‬ומדייק‬
‫נמצא‪ ,‬הא לא חשיב עלייהו מאי אסור? אי הכי למה הא דתני ובלבד שלא‬
‫יתכוין לצוד דבורים לפלוג ולתני בדידה בחלות דבש עצמם במה דברים‬
‫אמורים כשחישב עליהן לאכילה אבל לא חישב עליהן אסור‪ ,‬ועונה‪ ,‬הא‬
‫קמשמע לן אף על פי שחישב עליהן ובלבד שלא יתכוין לצוד את הדבורים‬
‫ושואל‪ ,‬מני לשיטתו של מי? אי רבי שמעון הרי לית ליה מוקצה? אי רבי‬
‫יהודה כי לא מתכוין מאי הוי מה זה עוזר לו הא דבר שאין מתכוין גם אסור?‬
‫ועונה לעולם בשיטת רבי יהודה ומסביר מאי ובלבד שלא יתכוין לצוד‪ ,‬שלא‬
‫יעשנה כמצודה שאין ממנה מנוס דלישבוק וישאיר להו רווחא כי היכי‬
‫דלא ליתצדו ממילא ויוכלו הדבורים לצאת ולהימלט רב אשי אמר פשט‬
‫אחר לגמרי מי קתני בימות החמה בקיץ ובימות הגשמים בחמה בחורף?‬
‫מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים קתני‪ ,‬וזה מתאים ביומי ניסן וביומי‬
‫תשרי דאיכא חמה יש ימים לוהטים (ואיכא צינה) ואיכא גשמים ויש ימי‬
‫גשם ואיכא דבש ולכן מותר לפרוס מחצלת על הכוורת ‪ ,‬אמר להו רב ששת‬
‫פוקו צאו ואמרו ליה לרבי יצחק‪ ,‬כבר תרגמא קבע הלכה רב הונא‬
‫לשמעתיך בשיטתך ‪ ,‬שמטבטל כלי לדבר שאינו ניטל בשבת‪ ,‬בבבל‪ ,‬דאמר‬
‫רב הונא עושין מחיצה למת בשביל חי‪ ,‬ואין עושין מחיצה למת בשביל מת‪,‬‬
‫ושואל מאי היא? ועונה דאמר רב שמואל בר יהודה וכן תנא שילא מרי‪ ,‬מת‬
‫המוטל בחמה בשבת‪ ,‬ויש חשש שיסריח‪ ,‬באים שני בני אדם ויושבין בצדו‬
‫מימין ומשמאל חם להם מלמטה לשבת בקרקע הלוהטת זה מביא מטה‬
‫ויושב עליה‪ ,‬וזה והשני מביא מטה ויושב עליה‪ ,‬חם להם מלמעלה מחום‬
‫השמש מביאים מחצלת ופורסין עליהן ומתכסים זה זוקף מיטתו ונשמט‬
‫והולך לו‪ ,‬וזה זוקף מיטתו ונשמט והולך לו‪ ,‬ונמצאת מחיצה עשויה מאליה‪,‬‬
‫איתמר‪ ,‬מת המוטל בחמה בשמש בשבת רב יהודה אמר שמואל‪ ,‬הופכו‬
‫ומגלגלו ממטה למטה עד שמכניס אותו לצל‪ ,‬רב חנינא בר שלמיא משמיה‬
‫דרב אמר‪ ,‬מניח עליו ככר לחם או תינוק ומטלטלו אגב התינוק ומסכם‪,‬‬
‫היכא דאיכא ככר או תינוק כולי עלמא לא פליגי דשרי שמותר לטלטל גם‬
‫את המת עם התינוק‪ ,‬כי פליגי רב ושמואל‪ ,‬דלית ליה אין בסביבה תינוק‬
‫מר רב סבר טלטול מן הצד שמיה טלטול וגלגול אינו פתרון ‪ ,‬ומר ושמואל‬
‫סבר לא שמיה טלטול‪ ,‬ועכשיו בודק לימא כתנאי קדמה כבר מחלוקת בזו‪,‬‬
‫שלמדנו‪ ,‬אין מצילין את המת מפני הדליקה‪ ,‬אמר רבי יהודה בן לקיש שמעתי‬
‫שמצילין את המת מפני הדליקה‪ ,‬ומברר‪ ,‬היכי דמי? אי דאיכא ככר או תינוק‬
‫מאי טעמא דתנא קמא? אי דליכא מאי טעמא דרבי יהודה בן לקיש? אלא‪,‬‬
‫לאו בטלטול מן הצד פליגי‪ ,‬דמר‪ ,‬סבר טלטול מן הצד שמיה טלטול‪ ,‬ומר סבר‬
‫לא שמיה טלטול‪ ,‬ודוחה זאת זו אינה אותה מחלוקת‪ ,‬לא דכולי עלמא‬
‫טלטול מן הצד שמיה טלטול והיינו טעמא דרבי יהודה בן לקיש שבכל זאת‬
‫התירו לו להציל את המת מן הדליקה‪ ,‬דמתוך שאדם בהול על מתו אי לא‬
‫שרית ליה להציל את המת מהשריפה אתי לכבויי ויעבור על איסור תורה‬
‫אמר רבי יהודה בן שילא אמר רב אסי אמר רבי יוחנן‪ ,‬הלכה כרבי יהודה בן‬
‫לקיש במת‪ .‬במשנה‪ :‬אין ניאותין הימנו מן השמן שבצלחת לפי שאינו מן‬
‫המוכן‪ :‬תנו רבנן מותר שארית השמן שבנר ושבקערה אסור בשבת זו‬
‫ורבי שמעון מתיר‪.:‬‬
‫משנה ו המשך ב הלכה ז‬
‫שמְעֹון‬
‫ְמ ַט ְל ְטלִּין בשבת נֵר מיכל לשמן חָדָ ש שלא דלק עוד ‪ ,‬אֲ בָל ֹלא יָשָן שכבר דלק בו השמן והוא מעוס ‪ַ .‬רבִּי ִּ‬
‫שבָת שעלול לבוא לכבוי ‪.‬‬
‫אֹומֵר‪ ,‬כָל ַהּנֵרֹות הכבויות ְמ ַט ְל ְטלִּין‪ ,‬חּוץ מִּן ַהּנֵר הַדֹולֵק בעודו דולק ַב ַ‬
‫בבלי שבת מד‪.‬‬
‫ירושלמי שבת כה‪:‬‬
‫גמרא תנו רבנן‪ ,‬מטלטלין נר חדש ונקי אבל לא ישן‪ ,‬דברי רבי‬
‫גמ' שואל התיב רבי חייא בר‬
‫יהודה‪ ,‬רבי מאיר אומר‪ ,‬כל הנרות מטלטלין חוץ מן הנר שהדליקו בו‬
‫אחא נאמר כי רק חדש מותר‬
‫בשבת ונהיה מוקצה מחמת איסור‪ ,‬רבי שמעון אומר חוץ מן הנר‬
‫לטלטל והא תנינן כופין סל לפני‬
‫הדולק בשבת‪ ,‬כבתה מותר לטלטלה‪ ,‬אבל כוס וקערה ועששית‬
‫האפרוחים שיעלו ושירדו‪ .‬וגם‬
‫{כולם כלים גדולים} לא יזיזם ממקומם‪ ,‬ורבי אליעזר ברבי שמעון‬
‫סל ישן מותר? ועונה אמרין‬
‫אומר‪ ,‬מסתפק אדם שמן מן הנר הכבה‪ ,‬ומן השמן המטפטף ואפילו‬
‫התלמידים הדא בשיטת דר"י‪.‬‬
‫בשעה שהנר דולק‪ ,‬אמר אביי‪ ,‬רבי אליעזר ברבי שמעון סבר לה‬
‫דתני כל הנרות מטלטלין‪ ,‬חוץ‬
‫כאבוה ר' שמעון בחדא ופליג עליה בחדא‪ ,‬סבר לה כאבוה בחדא‪,‬‬
‫מן הנר הדולק בשבת‪ ,‬דברי‬
‫דלית ליה מוקצה‪ ,‬ופליג עליה בחדא‪ ,‬דאילו אבוה סבר‪ ,‬כבה אין‬
‫ר"מ‪ .‬ר' יודא אומר‪ ,‬נר חדש‬
‫אפשר להזיזו לא כבה לא ואיהו ר' אליעזר סבר אף על גב דלא כבה‬
‫מותר לטלטלו‪ .‬וישן אסור‬
‫לטלטלו‪ .‬ר"ש אומר כל הנרות‬
‫מסתפק ממנו ‪ ,‬אבל כוס וקערה ועששית לא יזיזם ממקומם‪ ,‬ושואל‪,‬‬
‫מטלטלין חוץ מן הנר הדולק‬
‫מאי שנא הני במה הם שונים מנר? ועונה אמר עולא סיפא אתאן‬
‫בשבת‪ ,‬כבה מותר לטלטלו וגם‬
‫כשיטת לרבי יהודה‪ ,‬ושואל מתקיף לה מר זוטרא אי הכי מאי‬
‫סל יהיה כך‪ .,‬רבי ירמיה ורבי‬
‫"אבל"? אם אינו המשך המשפט? ועונה אלא אמר מר זוטרא‪,‬‬
‫אבא תריהן שניהם אמרו בשם‬
‫לעולם רבי שמעון וכי קשרי מתיר רבי שמעון בנר זוטא קטנטן‬
‫רבי יוחנן‪ ,‬חד אמר דברי ר"מ‬
‫דדעתיה עלויה אבל הני דנפישי כלים גדולים לא ‪ ,‬ושואל והתניא‬
‫כל המיוחד רק לאיסור אסור‬
‫מותר שארית השמן שבנר ושבקערה גדולה אסור ורבי שמעון‬
‫לטלטל‪ ,‬ואחרנה אמר כל שייחדו‬
‫מתיר? ועונה‪ ,‬התם קערה קטנה דומיא דנר‪ ,‬הכא קערה ענקית דומיא‬
‫בערב שבת זו לאיסור אסור‬
‫דכוס‪ ,.‬אמר רבי זירא פמוט נחושת שהדליקו בו בשבת לדברי‬
‫לטלטל כל השבת‪ ,‬ולא ידעינן‬
‫המתיר בנר‪ ,‬אסור משום שהוא בסיס‪ ,‬לדברי האוסר בנר ישן‪,‬‬
‫מאן אמר דא ומאן אמר דא‪,‬‬
‫הפמוט מותר בטלטול‪ ,‬ושואל למימרא משתמע דרבי יהודה מוקצה‬
‫אבל‪ .‬מן מה דאמר רבי חנינה‪,‬‬
‫מחמת מיאוס אית ליה מוקצה מחמת איסור לית ליה? והתניא רבי‬
‫רבי ירמיה שאל‪ ,‬ההן ליבנה‬
‫יהודה אומר כל הנרות של מתכת מטלטלין כי אינם מאוסים חוץ מן‬
‫לבנים לבניין לא כמיוחד לאיסור‬
‫הנר שהדליקו בו בשבת כי נהיה בסיס לדבר אסור ועונה אלא אי‬
‫הוא‪ ,‬אני יודע הוי הוא דו אמר‬
‫כל המיוחד לאיסור אסור‪ .‬מאן‬
‫דאמר מיוחד לאיסור אסור כל‬
‫שכן ייחדו לשבת זו לאיסור‬
‫אסור‪ .‬ומאן דאמר ייחדו הא‬
‫מיוחד לא נאסר‪ .‬ושואל מתניתין‬
‫פליגא על מאן דאמר כל המיוחד‬
‫לאיסור אסור‪ .‬דתנינן תמן ארגז‬
‫שיש לו גלגלים מוכנה שלה‬
‫הגלגלים האלה בזמן שהיא‬
‫נשמטת ניתנים לפירוק קל אינה‬
‫חיבור לה‪ .‬ואינה נמדדת עמה‬
‫לצרפה לשיעור קבלת טומאה‬
‫ואינה מצלת עמה באהל המת מן‬
‫הטומאה את תכולת הארגז‪ .‬ואין‬
‫גוררין אותה בשבת בזמן שיש‬
‫בתוכה מעות מטבעות כסף‬
‫שהם מוקצה‪ .‬ותני עלה‪ ,‬היו‬
‫עליה על הגלגלים מעות ונפלו‪,‬‬
‫נגררת‪ .‬אמר רב ששת בשיטת‬
‫דרבי שמעון היא‪ .,‬דר"ש אומר‪,‬‬
‫כבה מותר לטלטלו‪ .,‬אמרין‬
‫ושאלו התלמידים למה לית אנן‬
‫פתרין לה דברי הכל היא?‬
‫ומדובר בשוכח ולא הניח בכוונה‬
‫שיהיה שם כל השבת? ‪ .‬ועונה‬
‫לית את יכיל‪ .‬דתנינן תמן אם‬
‫אינה נשמטת קבועה תמיד עם‬
‫הגלגלים חיבור לה‪ .‬ונמדדת עמה‬
‫ומצלת עמה באהל המת וגוררין‬
‫אותה בשבת אע"פ שיש בתוכה‬
‫בארגז מעות‪ ,‬ושואל האם אית‬
‫מימר הכא דברי הכל היא‪,‬‬
‫בשוכח? ‪ .‬מתני' פליגא על מאן‬
‫דאמר כל המיוחד לאיסור אסור‬
‫דתנינן האבן שהיא מוקצה‬
‫מונחת שעל פי החבית מלאה יין‬
‫מטה את החבית על צדה ונופלת‬
‫האבן ומותר לו לקחת יין‬
‫ועונה‪ ,‬רבי אבא בשם ר' חייא‬
‫בר אשי פתר לה רב בשוכח את‬
‫האבן ולא שהניחה בכוונה‪,‬‬
‫ושואל ומה ומן דבתרה הסיפא‬
‫היתה בין החביות מגביהה ומטה‬
‫על צדה והיא נופלת ועונה גם‬
‫כאן עוד היא פתר לה רב‬
‫בשוכח‪ ,‬ושואל‪ .‬מתני' פליגא על‬
‫איתמר הכי איתמר‪ ,‬אמר רבי זירא פמוט שהדליקו עליו בשבת דברי‬
‫הכל אסור‪ ,‬לא הדליקו עליו דברי הכל מותר‪ :,‬אמר רב יהודה אמר‬
‫רב‪ ,‬מטה סוג של ארגז שיחדה למעות לשמירת מטבעות אסור‬
‫לטלטלה‪ ,‬ושואל מיתיביה רב נחמן בר יצחק מטלטלין נר חדש אבל‬
‫לא ישן ומסביר ומה נר דלהכי לדליקה עבידא עומד כי לא הדליק‬
‫בה שרי לטלטולה‪ ,‬מטה דלאו להכי למטבעות עבידא נוצר לא כל‬
‫שכן צריך להיות מותר בטלטול? אלא אי איתמר הכי איתמר אמר‬
‫רב יהודה אמר רב‪ ,‬מטה שיחדה למעות וגם הניח עליה מעות אסור‬
‫לטלטלה‪ ,‬לא הניח עליה מעות מותר לטלטלה‪ ,‬לא יחדה למעות יש‬
‫עליה מעות אסור לטלטלה‪ ,‬אין עליה מעות מותר לטלטלה‪ ,‬והוא‬
‫בתנאי שלא היו עליה מעות ערב שבת בין השמשות‪ .‬ושואל ‪ ,‬אמר‬
‫עולא‪ ,‬מתיב רבי אליעזר‪ ,‬למדנו‪ ,‬עגלת משא מוכני הגלגלים שלה‬
‫בזמן שהיא נשמטת מתפרקים אין חבור לה להיטמא יחד‪ ,‬ואין‬
‫נמדדת עמה ‪ ,‬ואין מצלת עמה באהל המת‪ ,‬ואין גוררין אותה בשבת‬
‫בזמן שיש עליה מעות‪ ,‬ומדייק‪ ,‬הא אין עליה מעות שריא אף על גב‬
‫דהוו שהיו עליה בין השמשות? ועונה‪ ,‬ההיא רבי שמעון היא דלית‬
‫ליה מוקצה‪ ,‬ורב כרבי יהודה במוקצה מחמת איסור סבירא ליה‪ ,‬הכי‬
‫נמי מיסתברא‪ ,‬דרב כרבי יהודה סבירא ליה‪ ,‬דאמר רב‪ ,‬מניחין נר על‬
‫גבי גזע דקל בשבת ואין מניחין נר על גבי דקל ביום טוב‪ ,‬אי אמרת‬
‫בשלמא דרב כרבי יהודה סבירא ליה‪ ,‬היינו דשני בין שבת ליום טוב‪,‬‬
‫שבשבת ביו כה אינו משתמש באילן וביום טוב משתמש באש‬
‫ועלול להשתמש גם בגזע העץ‪ ,‬אלא אי אמרת כרבי שמעון סבירא‬
‫ליה מה לי שבת ומה לי יום טוב גם העץ אינו מוקצה‪ ,‬ושואל עכשיו‬
‫ורב כרבי יהודה סבירא ליה? והא בעו מיניה דרב מהו לטלטולי‬
‫שרגא דחנוכתא נר חנוכה מקמי חברי בגלל גזרות השמד של‬
‫הרומאים בשבתא ואמר להו שפיר דמי‪ ,‬ועונה‪ ,‬שעת הדחק מצוקה‬
‫וסכנה שאני‪ ,‬דהא אמרו ליה רב כהנא ורב אשי לרב הכי הלכתא?‬
‫אמר להו כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק‪ .‬ושואל ‪,‬‬
‫בעא מיניה ריש לקיש מרבי יוחנן‪ ,‬חטים שזרען בקרקע ועדיין לא‬
‫נרקבו וביצים שתחת תרנגולת ביומם הראשון מהו האפשר‬
‫להוציאם?‪ ,‬ומסביר שאלתו כי לית ליה לרבי שמעון מוקצה‪ ,‬היכא‬
‫דלא דחייה בידים‪ ,‬אבל היכא דדחייה בידים כמו הגרעינים והביצים‬
‫אית ליה מוקצה או דילמא לא שנא? ועונה אמר ליה אין מוקצה לרבי‬
‫שמעון אלא שמן שבנר בשעה שהוא דולק הואיל והוקצה למצותו לנר‬
‫של שבת הוקצה לאיסורו‪ ,‬ושואל‪ ,‬ולית ליה הוקצה למצותו בלבד ?‬
‫והתניא סיככה לסוכת החג כהלכתה ועיטרה קישטה בקרמים בד‬
‫צבעוני ובסדינין המצויירין ותלה בה אגוזין אפרסקין שקדים ורמונין‬
‫ואפרכלי אשכולות של ענבים ועטרות של שבולין‪ ,‬צנצנות של יינות‬
‫שמנים וסלתות אסור להסתפק מהן עד מוצאי יום טוב האחרון שמיני‬
‫עצרת ואם התנה עליהן הכל לפי תנאו‪ ,‬ונראה מכאן שיש מוקצה‬
‫למצוותו? וממאי ואיך ידוע דרבי שמעון היא‪ ,‬דתני רבי חייא בר‬
‫יוסף קמיה דרבי יוחנן‪ ,‬אין נוטלין עצים להסקה מן דפנות הסוכה‬
‫של השומרים ביום טוב‪ ,‬אלא מן הסמוך לה‪ ,‬ורבי שמעון מתיר‪,‬‬
‫ושוין בסוכת החג‪ ,‬בחג הסוכות שהיא אסורה ואם התנה עליה הכל‬
‫לפי תנאו?‪ ,‬ועונה‪ ,‬כעין שמן שבנר קאמרינן‪ ,‬הואיל והוקצה למצותו‬
‫הוקצה לאיסורו‪ ,‬איתמר נמי‪ ,‬אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן‪,‬‬
‫מאן דאמר כל המיוחד לאיסור‬
‫אסור‪ .,‬דתנינן‪ ,‬כופין סל לפני‬
‫האפרוחין שיעלו ושירדו ותני‬
‫עלה עלו האפרוחים מאליהן‬
‫אסור לטלטלן‪ .‬ועונה א"ר בון‬
‫בר חייא קומי רבי זעירא תיפתר‬
‫במאוס סל מלוכלך‪ ,‬ושואל א"ל‬
‫והתני ר' הושעיה אפילו גדול‬
‫סאה אפי' גדול תרקב‪ .‬אית לך‬
‫מימר סל סאה ותרקב מאוסין‬
‫הן? ועונה‪ .‬רבי ירמיה אמר בשם‬
‫רב‪ ,‬הלכה כר"מ שאין מוקצה‬
‫מחמת מיאוס‪ .‬שמואל אמר‬
‫הלכה כר' יהודה שיש מוקצה‬
‫לכל דבר‪ .‬רבי יהושע בן לוי‬
‫אמר הלכה כר"ש ‪.‬שאין מוקצה‬
‫כלל‪ ,‬ושואל בעון קומי רבי יוחנן‬
‫את מה את אמר בעניין מוקצה?‬
‫אמר לון אני אין לי אלא משנה‪.‬‬
‫כל הנרות מיטלטלין חוץ מן הנר‬
‫הדולק בשבת שהוא מוקצה‬
‫מחמת איסור‪ .‬רשב"ל הורי‬
‫באטרבוליס‪ ,‬מנורה קטנה‬
‫שאינה מתפרקת מותר לטלטלה‬
‫בשבת לאחר שכבתה כר"ש‪.‬‬
‫רבי חלבו ורבי אבהו אמרו קומי‬
‫ר' חלבו לא מעברין מנורה קטנה‬
‫אבל קומי רבי אבהו שסבר‬
‫כר"ש אמרו מעברין ומספר‪. ,‬‬
‫רבי יסא סלק גבי רבי תנחום בר‬
‫חייא‪ ,‬בעא מיעברתיה קומוי‬
‫מנורה ‪ .‬א"ל בפנינו? הרי אנו‬
‫סוברים כרבי מאיר‪ .‬רבי יוסה מן‬
‫גלילייא סלק קומי יוסי בן חנינה‬
‫בעא מעברתיה‪ .‬מנורה בשבת‬
‫א"ל מאן שרא לך?‪ .‬אשכחת הרי‬
‫מצאנו רב ורבי יוחנן אילין‬
‫דאסרין כאחדא רבי יהושע בן‬
‫לוי ורשב"ל אילין דשרי כחדא‬
‫ומספר עוד‪ ,‬רבי אלעזר בר‬
‫חנינה‪ .‬מעשה היה וטילטלו פומט‬
‫מתחת הנר בשבת‪ .‬ושאלו מה‬
‫אנן קיימין איך סברו? אין‬
‫כר"מ אפילו פומט יהא אסור‬
‫שבסיס הוא לאסור ‪ .‬אין כר"ש‬
‫אפילו נר יהא מותר‪ .‬אלא כן אנן‬
‫אין מוקצה לרבי שמעון אלא כעין שמן שבנר בשעה שהוא דולק‪,‬‬
‫הואיל והוקצה למצותו הוקצה לאיסורו‪ .‬אמר רב יהודה אמר שמואל‪,‬‬
‫אין מוקצה לרבי שמעון אלא גרוגרות וצימוקים בתסיסה שהניחם‬
‫ליבוש בלבד‪ ,‬ושואל‪ ,‬ומידי דברים אחרינא לא? והתניא היה אוכל‬
‫בתאנים והותיר והעלן לגג לעשות מהן גרוגרות‪ ,‬אכל בענבים והותיר‬
‫והעלן לגג לעשות מהן צימוקין לא יאכל עד שיזמין מערב שבת וכן‬
‫אתה אומר באפרסקין וחבושין ובשאר כל מיני פירות‪ ,‬מני לשיטת מי‬
‫מדובר כאן? אילימא רבי יהודה קל וחומר ומה היכא דלא דחייה‬
‫בידים אית ליה מוקצה? היכא דדחייה בידים והעלה אותם לגג לא כל‬
‫שכן? אלא ודאי לאו רבי שמעון היא? ועונה לעולם לשיטת רבי‬
‫יהודה היא‪ ,‬ואוכל שיש לו דין מוקצה אצטריכא ליה‪ ,‬סלקא דעתך‬
‫אמינא הייתי חושב כיון דקאכיל ואזיל כל הזמן לא ליבעי הזמנה‪,‬‬
‫קמשמע לן‪ ,‬כיון דהעלן לגג אסוחי אסחי לדעתיה מינייהו לגמרי‬
‫ונעשה מוקצה‪ ,‬ושואל בעא מיניה רבי שמעון בר רבי מרבי אביו‬
‫פצעילי שביבי תמרה שטרם בשלו לרבי שמעון מהו? ועונה אמר לו‪,‬‬
‫אין מוקצה לרבי שמעון אלא גרוגרות וצימוקין בלבד‪ ,‬ושואל ורבי‬
‫עצמו לית ליה מוקצה? והתנן אין משקין ושוחטין ביום טוב את‬
‫המדבריות שאינן זמינות אצלו בחג אבל משקין ושוחטין את‬
‫הבהמות הבייתות הנמצאות ברפת ובדיר ותניא‪ ,‬אלו הן מדבריות‪,‬‬
‫כל שיוצאות למרעה בפסח ונכנסות ברביעה לאחר הגשם הראשון‪,‬‬
‫בייתות הם כל הבהמות שיוצאות ורועות חוץ לתחום ובאות ולנות‬
‫בלילה בתוך התחום‪ ,‬רבי אומר אלו ואלו בייתות הן נקראות‪ ,‬ואלו‬
‫הן הנקראות מדבריות‪ ,‬כל שרועות באפר בחוץ ואין נכנסות לישוב‪,‬‬
‫לא בימות החמה ולא בימות הגשמים‪ ,‬מכל מקום לרבי הרי אלו‬
‫בהמות מוקצה?‪ ,‬ועונה איבעית אימא הני נמי כגרוגרות וצימוקין‬
‫דמיין שאינן זמינות‪ ,‬ואי בעית אימא לדבריו דרבי שמעון קאמר ליה‬
‫לבנו וליה לא סבירא ליה‪ ,‬ואיבעית אימא‪ ,‬לדבריהם דרבנן קאמר‬
‫להו ואמנם‪ ,‬לדידי לית לי מוקצה כלל‪ ,‬לדידכו אודו לי מיהת דהיכא‬
‫דיוצאות הבהמות לרעות בפסח‪ ,‬ונכנסות ברביעה‪ ,‬דבייתות נינהו‪,‬‬
‫ורבנן אמרו ליה‪ ,‬לא נכון‪ ,‬מדבריות נינהו‪ ,‬אמר רבה בר בר חנה אמר‬
‫רבי יוחנן‪ ,‬אמרו בבית המדרש הלכה כרבי שמעון‪ ,‬ושואל‪ ,‬ומי אמר‬
‫רבי יוחנן הכי? והא בעא מיניה ההוא סבא קרויא ואמרי לה סבא‬
‫סרויא מרבי יוחנן‪ ,‬קינה לול של תרנגולת יחידה‪ ,‬מהו לטלטולי‬
‫בשבת? אמר ליה כלום עשוי למשהו אחר אלא לתרנגולין ולכן‬
‫מוקצה‪ ,‬ועונה‪ ,‬הכא במאי עסקינן פה דאית ביה אפרוח מת‪,‬‬
‫וממשיך לשאול‪ ,‬הניחא למר בר אמימר משמיה (דרב) [דרבא]‬
‫דאמר‪ ,‬מודה היה רבי שמעון בבעלי חיים שמתו שאסורין משום נולד‬
‫{השנוי חל בחג} ‪ ,‬אלא למר בריה דרב יוסף משמיה דרבא דאמר‪,‬‬
‫חלוק היה רבי שמעון [אפילו] בבעלי חיים שמתו שהן מותרין מאי‬
‫איכא למימר? ועונה הכא במאי עסקינן בדאית ביה ביצה שנולדה‬
‫בחג‪ ,‬ושואל עוד והאמר רב נחמן‪ ,‬מאן דאית ליה מוקצה אסור אית‬
‫ליה נולד אסור ומאן דלית ליה מוקצה‪ ,‬לית ליה נולד‪ ,‬ועונה‪ ,‬דאית‬
‫ביה כליפת ביצת אפרוח וגם כלב לא יאכל זאת ואינה ראויה לשום‬
‫דבר בחג כי אתא רב יצחק ברבי יוסף מארץ ישראל לבבל אמר‬
‫בשם רבי יוחנן‪ ,‬הלכה כרבי יהודה במוקצה ורבי יהושע בן לוי אמר‬
‫הלכה כרבי שמעון‪ ,‬אמר רב יוסף היינו דאמר רבה בר בר חנה אמר‬
‫קיימין כר' יודה‪ .‬דר' יודה דו‬
‫אמר נר מאוס ואסור פמוט של‬
‫נחושת אינו מאוס‪ . ,‬תני נר‬
‫שהוא מונח ע"ג טבלה טס מסלק‬
‫את הטבלה והנר נופל‪ .,‬אמר ר'‬
‫יוחנן קרוב הוא זה‪ ,‬לבוא לידי‬
‫חיוב של קרבן חטאת שאם יטה‬
‫הטס לפניו משום מבעיר‬
‫שמוסיף שמן לפתיל‪ ,‬יטה‬
‫לאחריו משום מכבה שמונע‬
‫שמן מן הפתיל ‪ .‬שמואל בר‬
‫אבא אמר קומי רבי יסא זה‬
‫אפשרי בכבה הנר ‪ .‬א"ל תנוח‬
‫דעתך אין כאן חטאת‪ ,.‬ומברר‪. ,‬‬
‫מה אנן קיימין כשיטת מי? אין‬
‫כר"מ אפי' טבלה תהא אסורה‪,.‬‬
‫אין ר"ש אפי' נר יהא מותר‪.,‬‬
‫אלא כאן כר' יודה‪ ,‬דר' יודה‬
‫אמר נר מאוס טבלה אינה‬
‫מאוסה‪ .,‬תני אם התנה עליו יהא‬
‫מותר ושואל שוב ‪ .‬מה אנן‬
‫קיימין שהתנאי עוזר אין כר"מ‬
‫אפי' התנה עליו אסור‪ ,‬אין‬
‫כר"ש אפילו לא התנה עליו יהא‬
‫מותר‪ ,‬ועונה‪ .‬אלא כן אנן קיימין‬
‫כר' יודה דר' אמר נר מאוס‪.‬‬
‫טבלה אינה מאוסה וכשהתנא‬
‫אין הטבלה מאוסה עליו‪,.‬‬
‫ושואל‪ ,‬מה חמית מימר רק כר'‬
‫יודה אנן קיימין? ועונה‪ .‬דתני‬
‫נר שהוא מונח אחורי הדלת ויש‬
‫לחשוש שפתיחת הדלת תגרום‬
‫לכבוי הנר פותח ונועל את הדלת‬
‫בשבת ובלבד שלא יתכוין לא‬
‫לכבות ולא להבעיר ומסבירים‬
‫רב ושמואל פתרין ליה בשוכח‪,‬‬
‫ולא בשעשה תנאי ומקללין‬
‫ונוזפים מאן דעבד כן בפסוק‬
‫ממלאכי ב' (יב) יַכ ְֵרת י ְהוָה‬
‫שּנָה עֵר וְענֶׁה‬
‫ָלאִּיש ֲאשֶׁר י ַ ֲע ֶׁ‬
‫מֵ ָא ֳהלֵי י ֲעקֹב ּומגִ יׁש ִמנְחָ ה‬
‫לי ֹהוָה ְצבָ אוֹת‪ :‬ושואל ומסביר‪.‬‬
‫ומאן אית כל המיוחד לאיסור‬
‫אסור? האם לא רבי מאיר‪,‬‬
‫נמצא הוי מאן תנא אם התנה‬
‫עליו מותר רבי שמעון‪ .‬אבל כוס‬
‫וקערה ועששית אף על פי שכבו‬
‫רבי יוחנן אמרו בבית המדרש הלכה כרבי שמעון נכון אמרו‪ ,‬וליה‬
‫לרבי יוחנן עצמו לא סבירא ליה‪ .‬ושואל‪ ,‬אמר ליה אביי לרב יוסף‬
‫ואת לא תסברא דרבי יוחנן כרבי יהודה? הא רבי אבא ורבי אסי‬
‫איקלעו לבי רבי אבא דמן חיפא‪ ,‬ונפל מנרתא מנורה על גלימיה בגדיו‬
‫דרבי אסי ולא טילטלה כל השבת‪ ,‬מאי טעמא‪ ,‬לאו‪ ,‬משום דרבי אסי‬
‫תלמידיה דרבי יוחנן הוה‪ ,‬ורבי יוחנן כרבי יהודה סבירא ליה דאית‬
‫ליה מוקצה‪ ,‬ודוחה אמר ליה‪ ,‬מנרתא קאמרת? מנרתא שאני‪ ,‬דאמר‬
‫רבי אחא בר חנינא אמר רבי אסי‪ ,‬הורה ריש לקיש בצידן‪ ,‬מנורה‬
‫קטנה הניטלת בידו אחת‪ ,‬מותר לטלטלה‪ ,‬אבל הניטלת בשתי ידיו‬
‫אסור לטלטלה ורבי יוחנן אמר אנו אין לנו אלא בנר כרבי שמעון‪,‬‬
‫אבל מנורה בין ניטלה בידו אחת בין ניטלה בשתי ידיו אסור‬
‫לטלטלה‪ ,‬ושואל וטעמא מאי? ועונה רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו‪,‬‬
‫הואיל ואדם קובע לה מקום לכל השבת‪ ,‬ושואל אמר ליה אביי לרב‬
‫יוסף‪ ,‬והרי כילת חתנים לכסוי נגד יתושים דאדם קובע לו מקום‬
‫ומחשיב לשמור עליו ואמר שמואל משום רבי חייא‪ ,‬כילת חתנים‬
‫מותר לנטותה ומותר לפרקה בשבת אינה מוקצה וגם אינה רחבה‬
‫טפח בגגה כדי ליצור אהל? ועונה אלא אמר אביי מדובר במנורה‬
‫בשל חוליות מתפרקת ויש חשש לבנין‪ ,‬ושואל אי הכי מאי טעמא‬
‫דרבי שמעון בן לקיש דשרי? ועונה מאי חוליות כעין חוליות דאית‬
‫בה חידקי ציור סימני שלבים הלכך‪ ,‬מנורה עם חוליות‪ ,‬בין גדולה בין‬
‫קטנה אסורה לטלטלה‪ ,‬ואסרו גדולה נמי דאית בה חידקי גזירה אטו‬
‫גדולה דחוליות המתפרקת באמת‪ ,‬כי פליגי בקטנה דאית בה חידקי‬
‫ואינה מתפרקת מר סבר גזרינן‪ ,‬ומר סבר לא גזרינן‪ ,‬ושואל‪ ,‬ומי‬
‫אמר רבי יוחנן הכי הלכה כר' יהודה והאמר רבי יוחנן הלכה כסתם‬
‫משנה‪ ,‬ותנן עגלת משא מוכני הגלגלים שלה בזמן שהיא נשמטת‬
‫מתפרקת מן העגלה אין חיבור לה ואין נמדדת עמה לטומאה ואין‬
‫מצלת עמה באהל המת‪ ,‬ואין גוררין אותה בשבת בזמן שיש עליה על‬
‫הגלגלים מעות‪ ,‬הא אין עליה מעות שריא? ואף על גב דהוו עליה בין‬
‫השמשות? ודוחה בקש אמר רבי זירא תהא נלמד משנתינו שלא היו‬
‫עליה מעות‪ ,‬כל בין השמשות‪ ,‬שלא לשבור דבריו של רבי יוחנן‪,.‬‬
‫אמר רבי יהושע בן לוי פעם אחת הלך רבי לעיר ששמה לדיוספרא‪,‬‬
‫והורה במנורה כרבי שמעון בנר‪ ,‬ושואל איבעיא להו הורה במנורה‬
‫כרבי שמעון בנר להיתרא? או דילמא הורה במנורה לאיסורא‪ ,‬וכרבי‬
‫שמעון בנר להיתרא? ועונה לא ידוע תיקו‪ ,.‬ומספר‪ ,‬רב מלכיא איקלע‬
‫לבי רבי שמלאי‪ ,‬וטילטל שרגא נר ואיקפד רבי שמלאי‪ ,‬רבי יוסי‬
‫גלילאה איקלע לאתריה דרבי יוסי ברבי חנינא‪ ,‬טילטל שרגא ואיקפד‬
‫רבי יוסי ברבי חנינא‪ ,‬רבי אבהו כי איקלע לאתריה דרבי יהושע בן‬
‫לוי הוה מטלטל שרגא‪ ,‬כי איקלע לאתריה דרבי יוחנן לא הוה מטלטל‬
‫שרגא‪ ,‬ושואל איך עשה כך? מה נפשך אי כרבי יהודה סבירא ליה‬
‫ליעבד כרבי יהודה‪ ,‬אי כרבי שמעון סבירא ליה ליעבד כרבי שמעון‪,‬‬
‫ועונה‪ ,‬לעולם כרבי שמעון סבירא ליה‪ ,‬ברם ומשום כבודו דרבי יוחנן‬
‫הוא דלא הוה עביד‪ ,.‬אמר רב יהודה שרגא דמשחא נר של שמן שרי‬
‫לטלטולה‪ ,‬נר של דנפטא אסור לטלטולה‪ ,‬רבה ורב יוסף דאמרי‬
‫תרוייהו‪ ,‬דנפטא נמי שרי לטלטולה (דהואיל וחזי לכסות ביה מנא)‪,‬‬
‫רב אויא איקלע לבי לישיבת רבא‪ ,‬הוה מאיסן בי כרעיה מלוכלכים‬
‫רגליו בטינא בבוץ אתיבי אפוריא הושיבו אותו במפתן הישיבה‬
‫אסור ליגע בהן‪ .‬אמר רבי טבי‬
‫בשם רב חסדא‪ .‬אפילו כרבי‬
‫שמעון דו אמר תמן מותר‪ ,‬מודי‬
‫הוא הכא שהוא אסור‪ .‬שאם‬
‫אומר את לון שהוא מותר אף‬
‫הוא עלול מכבה אותן ומשתמש‬
‫בהון‪ .‬אמר רבי מנא‪ ,‬בקדמיתא‬
‫בראשונה הוינן סברין מימר מה‬
‫פליגון על ר' שמעון באותו נר‬
‫שכבה בשגררו העכברים את‬
‫הפתילה או באפוצה סתומה‪,‬‬
‫ואחר כך חשבנו ואפילו תימא‬
‫בשלא גררו העכברים את‬
‫הפתילה ואפילו תימא שלא‬
‫באפוצה גם מתיר ר' שמעון‬
‫כשיש בתוכו שמן ואינו מוקצה‬
‫תמן תנינן נוטל אדם את בנו‬
‫והאבן בידו‪ ,‬וכלכלה סל והאבן‬
‫בתוכה‪ .‬ותני תלמידי דבית רבי‪,‬‬
‫האבן והאוכלין בתוכה כשהוא‬
‫הוא בסיס לדבר מותר ואסור‬
‫לא הוינן אמרין כלום ושתק‪.‬‬
‫שהרי רבי רומנוס הוצא מחתה‬
‫משל בית רבי מליאה גחלים‬
‫בשבת‪ .‬אית לך מימר גבי גחלים‬
‫אפוצות הן?‪ .‬אלא בשיש נשאר‬
‫לתוכו שמן? א"ר אבהו קיימתיה‬
‫הסברתי שמדובר כשקרטים‬
‫שאריות של בוסם לבונה היה‬
‫בה והנה בסיס לאיסור ולהתיר ‪.‬‬
‫רבי אבא בר חייא אמר בשם‬
‫רבי יוחנן תרכוס ארגז אסור‬
‫לטלטלו‪ .,‬הורי רבי אמי מותר‪,‬‬
‫ומספר‪ ,‬רבי ירמיה חמי לון‬
‫מטלטלין ליה ארגז גו סדרא‬
‫רובא לפנות מקום בכנס ישיבתי‬
‫ולא הוה ממחה בידון‪ .,‬תלמידי‬
‫דבית רבי ינאי אמרין עד ג'‬
‫שלבים ככסא ומטלטלים מיכן‬
‫והילך כסולם ומוקצה‪ .‬א"ר יוסה‬
‫בי ר' בון מאן דשרי כר"ש דתני‬
‫לא יגרר אדם את המטה ואת‬
‫הכסא ואת הספסל ואת‬
‫הקתידרה‪ .‬מפני שהוא עושה‬
‫חריץ‪ .‬ור"ש מתיר‪ .‬ר' אבא אמר‬
‫בשם ר' חונא‪ ,‬ר' חגיי אמר בשם‬
‫ר' זעירא‪ ,‬רבי יוסי אמר בשם‬
‫קמיה דרבא איקפד רבא‪ ,‬בעא לצעוריה להקניטו אמר ליה‪ ,‬מאי‬
‫טעמא רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו שרגא דנפטא נמי שרי‬
‫לטלטוליה? אמר ליה הואיל וחזיא ניתן לשימוש לכסויי בה מנא כלי‬
‫ושאלו‪ ,‬אלא מעתה כל צרורות אבנים שבחצר מטלטלין הואיל וחזיא‬
‫לכסויי בהו מנא? אמר ליה הא המנורה איכא תורת כלי עליה‪ ,‬הני‬
‫האבנים ליכא תורת כלי עליה‪ ,‬מי לא תניא ‪,‬השירים והנזמים‬
‫והטבעות הרי הן ככל הכלים הנטלים בחצר‪ ,‬ואמר עולא מה טעם‪,‬‬
‫הואיל ואיכא תורת כלי עליה‪ ,‬הכא נמי הואיל ואיכא תורת כלי עליה‬
‫מותר לטלטלן אמר רב נחמן בר יצחק‪ ,‬בריך רחמנא דלא כסיפיה לא‬
‫בייש רבא לרב אויא‪ .‬ושואל‪ ,‬רמי ליה אביי לרבה‪ ,‬תניא מותר‬
‫שארית השמן שבנר ושבקערה אסור בשבת ורבי שמעון מתיר‪,‬‬
‫אלמא לרבי שמעון לית ליה מוקצה‪ ,‬ורמינהו ממקום אחר‪ ,‬רבי‬
‫שמעון אומר כל בכור שאין מומו ניכר מערב יום טוב‪ ,‬אין זה מן‬
‫המוכן ואסור לשחוט אותו בחג ודוחה הכי השתא איך אפשר‬
‫להשוות התם אדם יושב ומצפה אימתי תכבה נרו‪ ,‬אבל הכא אדם‬
‫יושב ומצפה מתי יפול בו מום בבכור ? מימר אמר‪ ,‬עוד יותר‪ ,‬מי‬
‫יימר מבטיח דנפיל ביה מומא ואם תמצי לומר דנפיל ביה מומא‪ ,‬מי‬
‫יימר דנפיל ביה מום קבוע? ואם תמצי לומר דנפל ביה מום קבוע‪ ,‬מי‬
‫יימר דמזדקק ליה חכם שיתיר לו בו ביום לשחוט אותו? ושואל מתיב‬
‫רמי בר חמא‪ ,‬מפירין נדרים בשבת [ונשאלין לנדרים שהן] לצורך‬
‫יׁשּה בְ יוֹם‬
‫השבת‪ ,‬כנאמר בבמדבר ל' (יג) ו ְִאם הָ פֵ ר יָפֵ ר אֹתָ ם ִא ָ‬
‫יׁשּה הֲפֵ ָרם‬
‫ָׁש ְמע ֹו כָל מוֹצָ א ְשפָ תֶ יהָ לִ נְדָ ֶריהָ ּולְ ִאסר נ ְפ ָׁשּה ֹלא יָקּום ִא ָ‬
‫וי ֹהוָה י ְִסלח לָּה‪ :‬ושואל ואמאי? לימא מי יימר דמיזדקק לה בעל?‬
‫ודוחה‪ ,‬התם כדרב פנחס משמיה דרבא דאמר רב פנחס משמיה דרבא‪,‬‬
‫כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת‪ ,‬ושואל תא שמע נשאלין‬
‫לנדרים אצל חכם של צורך השבת בשבת‪ ,‬ואמאי? לימא מי יימר‬
‫דמזדקק ליה חכם? ועונה‪ ,‬התם אי לא מיזדקק ימצא ליה חכם סגיא‬
‫ליה מספיק ואפשרי להפר נדר בשלשה הדיוטות אנשים מן השורה‪,‬‬
‫אבל הכא לצורך בדיקת מומי בכורות מי יימר דמיזדקק ליה חכם?‬
‫ועכשיו שואל רמי ליה אביי לרב יוסף‪ .‬מי האם אמנם אמר רבי‬
‫שמעון כבתה מותר לטלטלה‪ ,‬כבתה אין לא כבתה לא‪ ,‬מאי טעמא נר‬
‫דולק אסור לטלטל דילמא שמא בהדי דנקיט לה יחזיק בו כבתה‪,‬‬
‫הא שמעינן ליה לרבי שמעון דאמר דבר שאין מתכוין מותר? דתניא‬
‫רבי שמעון אומר גורר אדם כסא מטה וספסל ובלבד שלא יתכוין‬
‫לעשות חריץ? ועונה‪ ,‬כל היכא דכי מיכוין איכא איסורא דאורייתא‪,‬‬
‫כי לא מיכוין גזר רבי שמעון מדרבנן‪ ,‬כל היכא דכי מיכוין איכא‬
‫איסורא דרבנן‪ ,‬כי לא מיכוין שרי רבי שמעון לכתחילה‪ .‬ושואל מתיב‬
‫רבא‪ ,‬מוכרי כסות בדים מוכרין בדי פשתן וצמר כדרכן‪ ,‬ובלבד‬
‫שלא יתכוין להנאות בחמה בקיץ להסתר מפני החמה‪ ,‬ובגשמים‬
‫ובחורף להתכסות מפני הגשמים‪ ,‬והצנועין חסידים מפשילין את‬
‫הבדים במקל לאחוריהן שלא יגע בגופם‪ ,‬ושואל‪ ,‬והא הכא דכי‬
‫מיכוין איסורא דאורייתא איכא‪ ,‬דברים כב' (יא) ֹלא ִתלְ בׁש ׁשע ְטנֵז‬
‫צֶ מֶ ר ּופִ ְׁש ִתים י ְחדָ ו‪ :‬ובכל זאת כי לא מיכוין שרי מתיר רבי שמעון‬
‫לכתחילה? ועונה אלא אמר רבא‪ ,‬הנח לנר שמן ופתילה‪ ,‬והסיבה‬
‫היא הואיל דנעשה בסיס לדבר האסור‪ ,.‬אמר רבי זירא אמר רבי‬
‫אסי אמר רבי יוחנן‪ ,‬אמר רבי חנינא אמר רבי רומנוס‪ ,‬לי התיר רבי‬
‫רבי אילא‪ ,‬מודין חכמים לר"ש‬
‫בכסא שרגליו משוקעת בטיט‬
‫מתפורר שמותר לטלטלו‪,‬‬
‫ומוסיף‪ .‬כמה דתימר מותר‬
‫לטלטלו ודכוותה כך מותר‬
‫להחזירו כי העפר חוזר‬
‫לקדמותו‪ ,‬א"ר יוסי אף אנן נמי‬
‫תנינן‪ ,‬צנון תלוש הטמון בעפר‬
‫ניטלין בשבת‪ .‬א"ר יוסי בי רבי‬
‫בון כל זה רק דר"ש היא‪ .‬א"ר‬
‫יוסי בי ר' בון מתניתא אמרה כן‬
‫שאסור דתני כל הכלים אינן‬
‫נגררין חוץ מן העגלה מפני‬
‫שהיא כובשת מהדקת ואינה‬
‫חופרת‪ .‬ר' הונא אמר בשם רבי‪,‬‬
‫כסא בעל שלושה שלבים לענין‬
‫שבת איתאמרת שמותר לטלטלו‪.‬‬
‫חזקיה בשם דבית רבי ינאי אמרו‬
‫לענין חזקות בחצר איתאמרת‬
‫שדומה לכסא‪ .‬רבי יוסה משום‬
‫דבית רבי ינאי לענין טומאה‬
‫למדרס איתאמרת ככסא‪ . ,‬רבי‬
‫אחא בר חיננא רבי יסא אמרו‬
‫בשם רבי יוחנן מנורה קטנה‬
‫שכבתה מותר לטלטלה בשבת‪,‬‬
‫גדולה אסור‪ ,‬ושואל‪ ,‬ולא כלי‬
‫הוא? ולא כל מה שבבית מן‬
‫המוכן הוא? ועונה‪ .‬א"ר יוסי בי‬
‫רבי בון תיפתר שלקחה עמו‬
‫לסחורה‪ .‬ועומדת למכירה‪ ,‬או‬
‫שבאת לביתו ערב שבת עם‬
‫חשיכה ולא חשב עליה ולא‬
‫שמעת מינה כלום ואל תסיק‬
‫מסקנות מרחיקות לכת ‪:‬‬
‫לטלטל מחתה באפרה‪ ,‬אמר ליה רבי זירא לרבי אסי‪ ,‬מי אמר רבי‬
‫יוחנן הכי? והתנן נוטל אדם בנו והאבן בידו‪ ,‬או כלכלה והאבן‬
‫בתוכה‪ ,‬ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן‪ ,‬בכלכלה מלאה פירות‬
‫עסקינן‪ ,‬ומדייק טעמא דאית בה פירי‪ ,‬הא לית בה פירי לא‪ ,‬ונראה‬
‫שרק דבר אסור עם דבר מותר אפשר לטלטל? אשתומם הגה וחשב‬
‫כשעה חדא ואמר‪ ,‬הכא נמי דאית בה קרטין פירורי בשמים‪ ,‬אמר‬
‫אביי‪ ,‬קרטין בי רבי בביתו של רבי הנשיא והעשיר מי חשיבי יש‬
‫להם ערך? וכי תימא חזו מכל מקום ראויים הם לעניים‪ ,‬והתניא‪,‬‬
‫בגדי עניים טמאים לעניים‪ ,‬בגדי עשירים טמאים לעשירים‪ ,‬אבל‬
‫דעניים סמרטוט קטן לעשירים לא נטמא? ועונה אלא אמר אביי‪ ,‬מידי‬
‫דהוה אגרף של ריעי צבירה של אשפה המותרת להוציא מן הבית‬
‫אמר רבא‪ ,‬שתי תשובות בדבר‪ ,‬חדא גרף של ריעי מאיס‪ ,‬והאי פירורי‬
‫בושם לא מאיס‪ ,‬ועוד גרף של ריעי מיגלי חשוף ומפריע ליושבי‬
‫הבית והאי קרטין מיכסי‪ ,‬ועונה אלא אמר רבא‪ ,‬כי הוינן בי רב‬
‫נחמן‪ ,‬הוה מטלטלינן כנונא מחתה אגב קיטמא עם האפר שבו ואף‬
‫על גב דאיכא עליה שאריות של שברי עצים‪ ,‬ושואל מיתיבי ושוין‬
‫שאם יש בה שברי פתילה שאסור לטלטל? אמר אביי בגלילא‬
‫שמצויים שם עניים מרודים שנו‪ ,‬והם זקוקים לכל קמצוץ‪ ,‬ומספר‪,‬‬
‫לוי בר שמואל אשכחינהו לרבי אבא ולרב הונא בר חייא‪ ,‬דהוו קיימי‬
‫אפיתחא דבי רב הונא אמר להו מהו להחזיר מטה של טרסיים נוודים‬
‫שמיטתן מתקפלת בשבת? אמרו ליה שפיר דמי מותר‪ .‬אתא לקמיה‬
‫דרב יהודה אמר‪ ,‬הא רב ושמואל דאמרי תרוייהו המחזיר מטה של‬
‫טרסיים בשבת חייב חטאת? משום מכה בפטיש מכה אחרונה ועושה‬
‫סיום עבודת יצירה מיתיבי‪ ,‬המחזיר קנה מנורה בשבת‪ ,‬חייב חטאת‪,‬‬
‫קנה סיידין מוט של צבעי לא יחזיר‪ ,‬ואם החזיר פטור אבל אסור‪ ,‬רבי‬
‫סימאי אומר מרכיב קרן עגולה לנגינה אמנותית חייב‪ ,‬קרן פשוטה‬
‫של רועה פטור‪ ,‬אינהו דאמור וזה מתאים כי האי תנא דתניא‪,‬‬
‫מלבנות המטה וכרעות המטה ולווחים לוחות של סקיבס קשתות לא‬
‫יחזיר ואם החזיר פטור אבל אסור‪ ,‬ולא יתקע יחבר בחזקה ואם תקע‬
‫חייב חטאת‪ ,‬רבן שמעון בן גמליאל אומר אם היה רפוי ולא מהודק‬
‫היטב מותר‪ ,‬בי רב חמא הוה מטה גללניתא מיטה מתפרקת הוה‬
‫מהדרי לה ביומא טבא‪ ,‬אמר ליה ההוא תלמיד מדרבנן לרבא‪ ,‬מאי‬
‫דעתיך‪ ,‬בנין מן הצד הוא‪ ,‬נהי אמנם דאיסורא דאורייתא ליכא אין‪,‬‬
‫איסורא דרבנן מיהא איכא בכל זאת יש‪ ,‬אמר ליה אנא כרבן שמעון‬
‫בן גמליאל סבירא לי‪ ,‬דאמר אם היה רפוי מותר‬
‫משנה ו חלק ג' הלכה ח'‬
‫נֹותְ נִּין בשבת ְכלִּי תַ חַת ַהּנֵר הדולק באמצעות שמן ְל ַקבֵל נִּיצֹוצֹות של השלהבת‪ .‬וְֹלא י ִּתֵ ן לְתֹוכֹו לצלחת ַמי ִּם‬
‫אפילו בערב שבת ‪ִּ ,‬מ ְפנֵי שֶׁהּוא המים ְמ ַכבֶׁה‪:‬‬
‫בבלי שבת מז‪:‬‬
‫ירושלמי שבת כז‪:‬‬
‫גמרא ושואל איך יניח צלחת והא קמבטל כלי מהיכנו‬
‫גמ' הכא במשנה הזאת את אמר אין נותנין כלי‬
‫תחת הנר לקבל ניצוצות לא יתן לתוכו מים מפני‬
‫וגורם שהצלחת תהיה מוקצה? ועונה אמר רב הונא‬
‫שהוא מכבה‪ .‬והכא ובמקום הזה את אמר כן‬
‫בריה דרב יהושע ניצוצות אין בהן ממש וכשכבו אפשר‬
‫נותנין כלי תחת הנר? ומסביר‪ ,‬כאן שיש לו צורך‬
‫לסלק את הצלחת‪ :‬במשנה‪ ,‬ולא יתן לתוכו מים מפני‬
‫בשמן אין נותנים וכאן אין לו צורך בניצוצות‬
‫שהוא מכבה‪ :‬ומדייק לימא תנן המשנה כאן סתמא כרבי‬
‫ולכן אפשר לתת‪,. ,‬במשנה‪ ,‬ולא יתן לתוכו מים‬
‫יוסי‪ ,‬דאמר גורם לכיבוי אסור‪ ,‬ושואל ותסברא ואולי‬
‫מפני שהוא מכבה‪ .‬אמר רבי שמואל בשם רבי‬
‫סיבה אחרת אימור דאמר רבי יוסי בשבת שאסור לגרום‬
‫זעירא‪ ,‬בשיטת דרבי יוסי היא‪ .‬דא"ר יוסי‪ ,‬הוינן‬
‫סברין מימר חשבתנו מה פליגין רבי { מאיר}‬
‫יוסי ורבנן‪ ,‬בשעשה מחיצה של כלים שלא תעבור‬
‫האש‪ .‬אבל אם עשה מחיצה של מים שגורמת‬
‫לכבוי לא יעשה ‪ ,‬אבל‪ .‬מן מה דאמר רבי שמואל‬
‫בשם רבי זעירא דרבי יוסי היא‪ .‬הדא אמרה‬
‫אפילו עשה מחיצה של מים היא המחלוקת‪:‬‬
‫לכבוי אבל להניח הצלחת בערב שבת מי אמר? וכי‬
‫תימא הכא נמי בשבת? והתניא נותנין כלי ריק תחת הנר‬
‫לקבל ניצוצות בשבת‪ ,‬ואין צריך לומר בערב שבת אבל‬
‫ולא יתן לתוכו מים מפני שהוא מכבה אפילו מערב שבת‬
‫ואין צריך לומר בשבת עצמה? ועונה אלא אמר רב אשי‬
‫המשנה אפילו תימא רבנן שאני הכא שכאן אסור מפני‬
‫שמקרב את כיבויו‬
‫הדרן עלך כירה‬