תקנון טופולופומפו מסעדת

‫תקנון‬
‫"צ'ימיצ'אנגה" במסעדת טופולופומפו‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪1.1‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪1..‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪1.1‬‬
‫אירוע ה "צימיצ'אנגה" עתיד להתקיים ביום ‪ 1...11‬במסעדת טופולופומפו‬
‫(להלן‪" :‬האירוע")‪.‬‬
‫יובהר כי המקומות באירוע "הצימיצ'אנגה" מוגבלים‪.‬‬
‫לקבלת פרטים בנוגע לאירוע ולצורך הזמנת מקומות יש לציור קשר טלפוני עם‬
‫מסעדת טופולופומפו (להלן‪" :‬המסעדה")‪.‬‬
‫מיד לאחר יצירת קשר טלפוני עם המסעדה‪ ,‬ועוד בטרם הזמנת מקום לאירוע‬
‫ישלח ללקוח‪/‬המזמין באמצעות דואר אלקטרוני תקנון זה‪.‬‬
‫מובהר כי בהזמנת מקום לאירוע "צימיצ'אנגה" ובמסירת פרטים אישיים ופרטי‬
‫אשראי לידי המסעדה‪ ,‬מאשר הלקוח‪/‬המזמין כי קרא את הסכם זה והינו‬
‫מסכים להוראותיו ללא סייג ו על כן מתחייב לקבלו ולנהוג לפיו‪.‬‬
‫מובהר כי הזמנת המקום לאירוע תאושר על ידי המסעדה רק לאחר החזרת‬
‫תקנון זה ע"י הלקוח‪ /‬המזמין כאשר הוא חתום על ידיו‪.‬‬
‫לאחר קבלת תקנון זה חתום תשלח המסעדה ללקוח אישור ההזמנה על כל‬
‫פרטיה באמצעות המייל היה ולא יתקבל אישור בתוך ‪ 1.‬שעות‪ ,‬תחשב ההזמנה‬
‫כבלתי מאושרת‪.‬‬
‫מובהר‪ ,‬כי יראו באמור בתקנון זה כהסכם מחייב בין המסעדה לבין‬
‫ה לקוח‪/‬המזמין‪.‬‬
‫בכל מקום בהסכם בו נעשה שימוש בלשון זכר‪ ,‬הכוונה גם לנקבה במשתמע‪.‬‬
‫‪ .2‬תנאי תשלום‬
‫‪1.1‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪1..‬‬
‫המחיר לאדם בעבור השתתפות באירוע הינו בסך של ‪ ₪ 113‬לתפריט צהריים ו‬
‫‪ .13‬שח לתפריט ערב (מהשעה ‪( )11:33‬להלן‪" :‬התמורה")‪.‬‬
‫התמורה תשולם באמצעות כרטיס אשראי בלבד ‪ ,‬מראש במעמד קבלת ההזמנה‬
‫ע"י המסעדה‪.‬‬
‫הלקוח‪ /‬המזמין מצהיר כי יש לו ההרשאה לבצע את העסקה באמצעות כרטיס‬
‫האשראי שניתן על ידו‪.‬‬
‫אם פרטי האשראי הינם של צד ג'‪ ,‬כל האמור בתקנון זה יחול גם על אותו צד ג'‬
‫והמזמין‪/‬הלקוח מצהיר כי קיבל את הסכמתו לכך‪.‬‬
‫‪ .3‬תנאים מיוחדים‬
‫‪ 1.1‬מובהר בזאת כי על ה לקוח‪/‬המזמין להגיע במועד הנקוב באישור ההזמנה ולכל‬
‫המאוחר עד רבע שעה לאחר מכן‪.‬‬
‫‪ 1.1‬לקוח‪/‬מזמין אשר לא יגיע במועד הנקוב לעיל‪ ,‬לא יהיה לו כל טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או‬
‫תביעה כנגד המסעדה ו‪/‬או מי מטעמה בדבר אי קבלת מלוא המנות שבתפריט האירוע‪,‬‬
‫במקרה בו אזלו המנות ו‪/‬או לא ניתן יהיה עוד לספקן‪.‬‬
‫‪ 1.1‬במקרה של איחור כאמור‪ ,‬הלקוח‪ /‬המזמין לא יהיה זכאי לקבלת מנות חלופיות‬
‫במקום אלו אשר אזלו ו‪/‬או שלא ניתן היה עוד לספקן‪.‬‬
‫‪1..‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪1.13‬‬
‫‪1.11‬‬
‫‪1.11‬‬
‫‪1.11‬‬
‫‪1.1.‬‬
‫ה לקוח‪/‬המזמין מצהיר כי הוא מודע להגבלת הזמנים כדלקמן‪:‬‬
‫שולחן ל‪ 1-1 -‬סועדים‪ :‬מוגבל למשך שעתיים ממועד ההגעה הנקוב באישור‬
‫ההזמנה‪.‬‬
‫שולחן של למעלה מ‪ 1 -‬סועדים‪ :‬מוגבל למשך שעתיים וחצי מועד ההגעה הנקוב‬
‫באישור ההזמנה‪.‬‬
‫איחור לקוח‪/‬מזמין לא יהווה עילה לדחיית מועד העזיבה והגבלת הזמנים כאמור‬
‫לעיל תעמוד בתוקפה‪.‬‬
‫הזמנת מקום לאירוע תזכה את המזמין במנה אחת מכל מנה המפורט ות בתפריט‬
‫המיוחד של האירוע (להלן‪" :‬תפריט האירוע ") (במקרה של אפשרות בחירה – כי אז‬
‫הזכות היא לקבלת פריט אחד מתוך הפריטים לבחירה)‪.‬‬
‫ואולם‪ ,‬מובהר בזאת כי המסעדה רשאית לשנות את תפריט האירוע‪ ,‬לרבות היקפו‬
‫ואופן הבחירה ממנו וללקוח‪ /‬המזמין לא תהיה כל טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה‬
‫כלפי המסעדה ו‪/‬או מי מטעמה בעניין זה‪.‬‬
‫הלקוח לא יהיה זכאי לקבל שירותים ו‪/‬או מנות אשר אינם מופיעים מפורשות‬
‫בתפריט האירוע‪.‬‬
‫הלקוח לא יהיה זכאי לתחליף בגין פריט שלא יעשה בו שימוש ו‪/‬או שהוא אינו מעוניין‬
‫בו ו‪/‬או שהוא אינו לטעמו לרבות לא לקבלת פריט נוסף במקום פריט אחר‪.‬‬
‫יובהר כי תשר‪/‬טיפ אינו כלול במחיר הארוחה ו נתו ן לשיקול דעתו הבלעדי של‬
‫ה לקוח‪/‬המזמין‪.‬‬
‫עוד יובהר למען הסר ספק כי המחיר אשר ישולם על ידי המזמין כולל אך ורק את‬
‫אשר מפורט בתפריט האירוע והוא אינו כולל שתיה ‪ /‬משקאות אלכוהולים ו‪/‬או כל‬
‫פרט אחר אשר אינו מצויין מפורשות בתפריט‪.‬‬
‫ידוע ל לקוח כי תפריט האירוע הינו תפריט מיוחד וכי במועדי האירוע לא תספק‬
‫המסעדה מנות מתוך התפריט הרגיל ו‪/‬או הקבוע שלה‪.‬‬
‫היה ומסיבה כלשהי אזל ו‪/‬או לא ניתן לספק‪ ,‬איזה מהפריטים המפורטים בתפריט‬
‫האירוע‪ ,‬מלבד במקרה של איחור המזמין כאמור בסעיף ‪ 1.1‬תעמיד המסעדה לטובת‬
‫הלקוח‪/‬המזמין פריט חלופי לפי שיקול דעתה הבלעדי והלקוח מוותר על כל טענה ו‪/‬או‬
‫דרישה ו‪/‬או תביעה בעניין זה‪.‬‬
‫המסעדה שומרת לעצמה את הזכות לבחור את השולחן בו יישב האורח בעת הארוחה‪,‬‬
‫והיא אינה מתחייבת לשמור למזמין‪/‬הלקוח מקום ספציפי‪.‬‬
‫‪ .4‬ביטול עסקה‬
‫‪ 1.11‬המזמין רשאי לבטל את העסקה שבוצעה בהתאם להוראות הקבועות בחוק הגנת‬
‫הצרכן‪ ,‬תשמ"א‪.1111 -‬‬
‫‪ 1.11‬לפיכך‪ ,‬ראשי המזמין לבטל את העסקה בתוך ‪ 1.‬ימים מיום ביצוע העסקה ועד‬
‫ליומיים לפני מועד האירוע (לא כולל ימי מנוחה)‪ .‬במקרה של ביטול כאמור יגבו‬
‫מהמזמין דמי ביטול בסך ‪ 1%‬ממחיר העסקה או ‪ ₪ 133‬לפי הנמוך מבניהם‪.‬‬
‫‪ 1.11‬היה ויבטל המזמין את העסקה שלא בהתאם לאמור בסעיף ‪ ,1.11‬או במקרה של אי‬
‫הגעה ללא ביטול‪ ,‬לא יוחזר הכסף למזמין‪.‬‬