Dvar Yoim

íéðîæ
#13-117
718-384-4190 :ñìé÷ñèò÷ -âøåáñîàéìéåå
íôîþ³ èꬽò−ð
Feb. 28
’½ô
Fax: 718-384-4631
þðê ’ë
ìàåé úéø÷
845-662-3137
ï"¼¾³
'17

Email: [email protected]
øåáéöä ìå÷ - éñðàî 
øåáéöä çåì - ô"á

718-303-4300
845-425-1313
5:19
6:31
8:43
9:19
9:51
10:15
12:08
12:43
4:08
5:46
6:59
þì¾í ³îñ¼
íôìí ±ò
¾"þš öôï ¹î½
ê"þè
íñõ³ öôï ¹î½
ê"þè
³î®ì
íñîðè íìòô
íò¬š íìòô
í¼−š¾
³"þ
øòèòåå
íìô¾ þ¼−−ê î® ¬ò−−þõ ¼¬òêò öîê íìõ¾ô þ¼−−ê ö¼ò¼ðêñò−−ê ö¼×êò
íìô¾ −ð öîõ èê¬ ö−ê "îôî−ë óî− þëð" öõ−îê èòîòêôþ¼ð ê ¬ôîš
 íéëåãéù 
49∞-32∞ è−òîï èꬾþ¼òêð

72∞-48∞ öè¼þ μ−ñè¼ô μêîî¬−ô
íñ×í −ëê
ùàéîøòé ìàåîù íäøáà ‫מו"ה‬
(‫ נ"י וומס"ב )ב"ר משה‬ïäà÷ øòá øéàî ‫מו"ה‬
(‫ נ"י ב"פ )ב"ר יצחק‬ùéô ïéîéðá ‫מו"ה‬
(‫ שליט"א מאנסי )בהרב אלימלך‬øòéåðøéè 'éòùé ‫הרב‬
(‫נ"י וומס"ב )ב"ר דוד‬

61∞-53∞ è−òîï èꬽò−ð
ö³ìí
ö³ìí −ëê
àâøù ìà÷æçé
‫÷ נ"י‬çöé éåì
‫ נ"י‬àãåé íçðî
‫ נ"י‬øæòìà éëãøî òùåé
ùèéååà÷ôòì éðéñ ‫מו"ה‬
øòééøá ïîìæ ‫מו"ה‬
(‫ ע"ה ק"י )ב"ר יצחק‬àãðàá ìàåé á÷òé ‫מו"ה‬
(‫ שליט"א מאנסי )בן אב"ד דינוב‬ïéáåø ìàéçé ÷çöé ‫הרב‬
‫נ"י‬
(‫נ"י וומס"ב )ב"ר חיים הערש‬
(‫נ"י וומס"ב )ב"ר סענדר‬
 èëàð êàåå 
446 Marcy #5-d (cor. Flushing) éúéáá ,é"ð íéåáðòèñò÷ øæòìà
8:30 úéøçù øòîéøàì 31 ÷ñðéì ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
104 Spencer #3-A éúéáá ,é"ð êàøá áééì ìàåîù ä"åî ïúç
íééç ä"åî ïúç
é"ð
àôéì è"åé 'éððç ä"åî
õèøàååù íééç òùåäé ø"á
é"ð õèøàååù éøåà ø"á á÷òé ä"åî
àðùæàååàé ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
29 South 10 #7-A éúéáá ,é"ð ùèéååàáòì éáö àáé÷ò ïøäà ä"åî ïúç
é"ð øòâéøè ìãðòî ø"á áàæ äçîù ä"åî
10:00 úéøá à"èéìù 45-áåáàáî ø"åîãà ÷"ë ìöà åúøçîì î"éøáäå
9 Franklin #5-A éúéáá ,é"ð ïééèùðòèëéì íééç íäøáà ä"åî ïúç
é"ð øòãðòìãòéøô 'éòîù ÷çöé ø"á ìàåé ä"åî
9:00 úéøçù õðàùàì ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå

úåðåúç 
íñ×í −ëê
ö³ìí
‫ חתן הגה"צ אבד"ק קרית רמ"א וחבר הבד"ץ עדה"ח‬- ‫בן הגה"צ אבד"ק חרדים זדיטשוב‬
‫ נ"י‬øéàî ìàåîù
‫ שליט"א‬ïéáàì óñåé ìàøùé ‫הרה"ג‬
ö³ìí −ëê
‫ שליט"א‬õðàìâ ïäëä ÷çöé á÷òé øèìà ‫הרה"ג‬
‫ חתן כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א‬- ‫בן הגה"צ אבד"ק סדילקאב‬
íäøáà úøèò íìåàá äãåòñä - ì"èé÷ã ìåãâä ã"îäáá íéðô úìá÷
(‫ נ"י )ב"ר מענדל‬ùèéååà÷ùàî ìàðúð øæåò ‫מו"ה‬
‫ נ"י‬àãåé
(‫ נ"י )ב"ר שמואל צבי‬ïàîæàø ïøäà ‫מו"ה‬
ìàéøòôîéà íìåàá
(‫ נ"י )ב"ר יעקב‬ïééì÷ ÷çöé ‫מו"ה‬
‫ נ"י‬àãåé äîìù
(‫ נ"י )ב"ר אליעזר‬øàì÷ íåçð ‫מו"ה‬
éáö øúë íìåàá
(‫ נ"י )ב"ר משה‬ïäà÷ ïäëä íäøáà ‫מו"ה‬
‫ נ"י‬éáö ïåòîù
(‫ נ"י )ב"ר חיים לייב‬ùèéååàáòì ìà÷æçé ìåàù äîìù ‫מו"ה‬
àâéô ñãøô íìåàá
(‫ נ"י )ב"ר שמעי' צבי‬êééø óñåé äùî ‫מו"ה‬
‫ נ"י‬ìàåîù
(‫ נ"י )ב"ר מרדכי חיים‬ñééåå ÷çöé øæòéìà ‫מו"ה‬
éáö ñãøô íìåàá
(‫ נ"י )ב"ר נח אהרן‬øòâøòáðééåå áåã óñåé ‫מו"ה‬
‫ נ"י‬àâøù ìà÷æçé
(‫ נ"י )ב"ר בערל‬ãìòôðéøâ êåøá íäøáà ‫מו"ה‬
ìàèðòðéèðà÷ íìåàá
(‫ נ"י )ב"ר משה אפרים‬ùèéååà÷ùøòä ìùøòä ‫מו"ה‬
‫ נ"י‬ïøäà
(‫ נ"י )ב"ר שלום יודא‬ïééì÷ íäøáà ‫מו"ה‬
7:00 äòùáå 4:45 äòùá ññàø/èééåå'î òñé ñàá
é"÷ - ñééãàøàô ìçø úéá íìåàá
‫ווילט איר קלאר פארשטיין דעם נס פורים לויט אלע מדרשי חז"ל???‬
‫דאן קויפט די וואונדערבארע ספרים‬
‫פרסומי ניסא‬
‫)לשה"ק(‬
‫פאר האלסעיל רופט‪718-384-0504 :‬‬
‫נס פורים‬
‫)אידיש(‬
‫‪929-295-1861‬‬
‫בחון עצמך‪ ,‬ללומדי זכרו הלכה‬
‫הופיע קונטרס 'ברכות יהושע' חלק שינון ושאלות לחזרה סי' ר"ב ‪ -‬ר"ג‬
‫להשיג אצל מקוה אידן דקהל יטב לב‬
‫מיר האבן אן אויסוואהל פון‬
‫הערליכע מגילות‬
‫געשריבן דורך היימישע סופרים פון דאהי און פון א"י‪.‬‬
‫‪ 142‬ראדני סט‪.‬‬
‫‪718-522-4920‬‬
‫ברוך יקותיאל טייטלבוים‬
‫יצחק בער וואללנער‬
: • : • : • : • : ‫ יארצייטן‬: • : • : • : • :
þðê ’è - μêîî¬−ô öèþêô
ë"¼¾ - ó−¾îëñí ½”ìô - êòïîõ ,èêþõ ,ö−ñëîñ ,êòêðþîí ð"ëê ñ"®ï íõ− óíþëê þ”ë −×ðþô −ëþ-ë
ì"®¾ - ìò ³îðñî³ ½"ìô - êšêþšô ñ"®ï ì½õ þ”ë ìò −ëþ-õ
¬"³ - ³õ® −ô×ìô ñ"®ï öîšñêõ ëš¼− þ”ë îí−ñê −ëþ-õ
ð"׳ - ëîëñ ±"ôîð ñ"®ï í¾ô þ”ë [ð−½ì] ëîð þ×¾− −ëþ-õ
ê"ך³ - íî®ô ³ôìñô/ó−þîëè öèô ½"ìô - ó−ðþõ½í −òîêèô ñ"®ï íñ−ëê −ð ñêîô¾ þ”ë þï¼−ñê −ëþ-ê
ë"ך³ - èþîëôêí ð"ëê ñ"®ï ö−þõñ−−í íôñ¾ óíþëê −ëþ-õ
ì"ôš³ - êòîë ð"ëê ñ"®ï ¬þêõêõêþ öí×í (ö−−¬¾þ¼ñêîî) ¾þ−í −ë® þ”ë šì®− −ëþ-ë
ð"òš³ - š®îñ½ ,ï−îî¾¼ò ð"ëê ñ"®ï þðò½×ñê þ”ë ë−−ñ ’−þê −ëþ-ê
í"òš³ - š"í¾¼ë ð−ôñ³ - ê−−ôêñêš ð"ëê ñ"®ï ö−−¬¾õ¼ −îñí −ë® öôìò þ”ë š−ï−−ê šì®− −ëþ-õ
ë"½š³ - ó−ïþê −®¼/ó−èîôñê −®¼ ½"ìô - êòî¬ñê ð"ëê ñ"®ï ö−ñþ¼ë þ−êô óíþëê þ”ë −ë® ó−−ì ìò −ëþ-ë
è"¼š³ - ñ"®ï þ¼îîêòêí öí×í (−ò¾í) öêôõ−ñ þï¼−ñê −ëþ-ë
è"¼š³ - ö−ñëîñô ñ"®ï (¹½î− ³îê ³−òë³) ¹½î− þ”ë öôñï ó−þõê −ëþ-?
î"¼š³ - μ"¾í ð×ò - ê¬õê ,±−òëꬽ ð"ëê ñ"®ï ±"× ¾−þ¼ë ëîð þ”ë šì®− −ëþ-õ
ê"õš³ - êèþ¾ð ö−òîîè ³ñ³ ½"ìô - êš½îþ-ïò−è ð"ëê ñ"®ï ñšò¼þõ −þîê þ”ë ¾îë−−õ êèþ¾ −ëþ -ë
è"−þ³ - þëîòêí ±"ôîð ñ"®ï ¾"ê (¼šòêñòê¾ô) ñêî− þ”ë ñõêš ëš¼− −ëþ-ë
í"×þ³ - ó−òí×í ³þï¼ ½"ìô - êòëîðô ñ"®ï ¬þîõêõêþ öí×í ±þ−í −ñ³õò þ”ë ¾þ−í −ë® −ëþ-õ
î"×þ³ - š®êšô ñ"®ï öþ¼¬¾ò¼èþêô (íþî³ ñíîê) ñðò¼ô óìòô þ”ë ö−ô−òë −ëþ-õ
ì"×þ³ - îí−ñê −¾þðô ½"ìô - ¾¬−þï¼ôô ñ"®ï öíêïò−ëêþ öôìò þ”ë îí−ñê −ëþ-õ
ô"þ³ - ó−ô¾ñ þîê ½"ìô ð−ôñ³ - ¾¬−ñ−þð ð"ëê ñ"®ï ñêîô¾ −ëþ -õ
ê"ôþ³ - ¾¼¼ðô ñ"®ï ¬¼òêõ (ñêšïì− íêþô) ñêšïì− þ"ë í¾ô šì®− −ëþ-ê
ï"ôþ³ - ö−¬¼þ¬½ô ñ"®ï ö−−îîðòêþë (íðîí− íòìô ñèð) −ë® íðîí− þ”ë ñ−îîòêï ñêîô¾ −ëþ-õ
ê"½þ³ - íðîí− −òõ/íðîí− ¬šñ ½"ìô - ó−òêñ½ë ô"þ ñ"®ï ¾¬−îîêš®−ê šì®− þ”ë ö−ô−òë íðîí− −ëþ-õ
í"½þ³ - íêþ−ô íëî¾³ ½"ìô - ó−ñ¾îþ−ô ñ"®ï ó−ôîê³-¾¬−îîêò−ëêþ ö−ô−òë þ”ë [³"þðêí] ðîð ’−ñê −ëþ-ê
ï"½þ³ - êðîí− ñîš ³"î¾ ½"ìô - −ñ¼í−ô¼½ ð"ëê ñ"®ï ðñ¼õò−þè [ð−½ì] ’−¼ô¾ þ”ë íðîí− −ëþ-õ
¬"½þ³ - óê−êë ð"ëê ñ"®ï ï−−þèòî− −îñí ñ−¾òê þ¾ê þ”ë ëêï ñêîô¾ −ëþ-õ
ï"õþ³ - ðêñêõ−ðêò ð"ëê ñ"®ï ±−ò−−þ (±ñêš¾−ô) íôñ¾ ¹½î− þ”ë −ë® −×ðþô −ëþ-?
ê"õþ³ - šêðêþêíô ñ"®ï ¹½î− ñêþ¾− þ”ë ¹ñêîî ëêï −ëþ-ê
è"õþ³ - íðîí− ñ¾ ó− ½"ìô - í¬ê¾¬-êï¼ô ð"ëê ñ"®ï öêô¬ñê šì®− þ”ë íðîí− −ëþ-õ
ï"®þ³ - ³î−õñ³ ñ³ öî−ñèí μþî¼ - ö¼®¬−−îîô ñ"®ï èþîë®¬êš öí×í öôñï óñî¾ô þ”ë −ë® ðîð −ëþ-õ
718-640-1470 - ‫ להצלת בתי חיים באירופה‬- ‫אבותינו‬
ñ"¾ - íò¾ô óìñí −ëê - ñ"®ï ö−¬îë −ð í¾ô −ëþ-õ
ì"−³ - ëîëñ ±"ôîð ñ"®ï ½ñ¼ï−−ô öî¾þè þ”ë óíþëê −ëþ-?
ë"׳ - ó−š−ð® þîê/¼îþï þîê ½"ìô - ó−ñ¾îþ−-êšêþšô ñ"®ï ¾îþ−õêõ öí×í ë−−ñ íðîí− þ”ë þ−êô −ëþ-õ
ì"¼³ - èþîë¾ñš−ò ,èêþõ ,¾îšñ¼ ð"ëê ñ"®ï ½−ñš¾¼ ë−−ñ íðîí− þ”ë ñê−þëè −ëþ-?
ï"®³ - ëò−õô ñ"®ï öí×í μþ−ë þ”ë −ñëê óíþëê −ëþ-ë
î"ך³ - ëò−õ ,ëîìñêë ð"ëê ñ"®ï ±"× öôñï íôñ¾ þ”ë ö³ò ëš¼− −ëþ-õ
¬"ך³ - êšêþš ±"ôîð ñ"®ï þ¼®−òð¼ñ ëêï −ëþ-ë
è"ôš³ - íþî³ −þ¼¾ ½"ìô ö³îì - ö−®−õ¾îê ð"ëê ñ"®ï êðòêñ ëêî− þ”ë š−ï−−ê šì®− −ëþ-ê
½"š³ - öêï¼þëô ñ"®ï ëêï ö−ô−òë þ”ë ñðîì− −ëþ-õ
ë"½š³ - −ïêèñê ¬"−þíô ½"ìô - ó−ñ¾îþ−ô ñ"®ï −ïêèñê ëš¼− ñêþ¾− þ”ë ¬"î− −ëþ-ê
è"¼š³ - öêñ¾−ô¼þõô ô"þ −ëê - öêñ¾−ô¼þõô ñ"®ï (ñîðèí) þ−êô þ”ë ë−−ñ ’−þê öîþê −ëþ-?
í"¼š³ - íô×ì μþð ½"ìô - ëîšêþô ñ"®ï ±"× öí×í −ñëê óíþëê šì®− þ”ë ¾−þ¼ë ëîð −ëþ-ë
¬"¼š³ - èêþõ ð"ëê ñ"®ï öëîêþ þ”ë þ¼ë ëîð −ëþ-õ
¬"¼š³ - ö¬š ¾¬−þï¼ôë ô"ô ñ"®ï ¹½î− þ”ë ’−þê í¾ô −ëþ-õ
ì"õš³ - êðîþë ð"ëê ñ"®ï ðñ¼õò¼ïêþ íðîí− í¾ô −ëþ-õ
è"®š³ - ¾ñî¾ôí ¬îì ³"î¾ ½"ìô - êòðþîí ð"ëêþ ñ"®ï ð¼−þõ íìô¾ þ”ë ññí −ëþ-õ
ð"®š³ - ëî½êšô ô"ôþ ð−ôñ³ - ¬îè−½ ±"ôîð ñ"®ï êòí× íðîí− þ”ë −×ðþô ¹½î− −ëþ-ê
ï"®š³ - èþîëôêí −ô×ìô ñ"®ï šòêþõ ¾þ−í þ”ë ë−−ñ ñîê¾ −ëþ-?
ê"−þ³ - íþî³ −þ¼¾ ½"ìô - −îëþ¼îî ð"ëê ñ"®ï îî¼ñ (±ñ−õ) þï¼ñê þ”ë ¹ñêîî ö−ô−òë −ëþ-ë
ï"×þ³ - ö−ñëîñ ð"ëê ñ"®ï −ïò×¾ê öôñï óñî¾ô þ”ë ñ−¾¼í ¼¾îí− −ëþ-ê
ñ"þ³ - öî¾¾ öô¾ ½"ìô - êòðêþîí −ñîðèô ñ"®ï öî¾¾ ë−−ñ ’−þê þ”ë šì®− −ëþ-ê
î"½þ³ (’ï ê"−î) - −ë® ³þ¬¼î ,³îìô¾ ¼ëî¾ ð×ò - ö−½ê− ð"ëêþ ñ"®ï μ−−þ óíþëê −ëþ-õ
ê"¼þ³ - ±−¬ìê¾ ð"ëê ñ"®ï ìþï þ”ë êõ−ñ óíþëê −ëþ-õ
è"¼þ³ - ëîšþêïê ð"ëê ñ"®ï ±−¾õ−ñ öí×í ñêîô¾ −×ðþô þ"ë ðò−š½−ï þðò½×ñê −ëþ-õ
è"¼þ³ - ¼ñêòêþô ó"³½ þõî½ - ñ"®ï öê¬ò−îî¼ñ í¾ô þ"ë öî−®òë ðîð −ëþ-õ
¬"¼þ³ - ðêþëô ñ"®ï ¾¬−îîêñ¼×−ô (ñ−îîðêþ) −×ðþô þ”ë íðîí− í¾ô −îñ −ëþ-ê
ð"®þ³ - êïêíòê−ëêõ ð"ëê ñ"®ï ï−−þèòî− −îñí ðîð ñêîô¾ þ”ë ñ−¾òê þ¾ê −ëþ-õ
--------ê"¾³ - ëš¼− ðè−î ½”ìô - êõêõ ð"ëê ñ"®ï ðñêîîò−þè (ë"íèîþ¼) í¾ô þ”ë ’−šïì− ëš¼− −ëþ-õ
ì"¾³ - ó−òîñ½ô ñ"®ï −š½îîêñ¾ −îñí óíþëê þ”ë öôñï ñêþ¾− −ëþ-ë
ï"ñ¾³ - ñêþ¾− ³−ë ½"ìô - þîèô ñ"®ï þ¬ñê −×ðþô óíþëê þ”ë ñêþ¾− −ëþ-õ
718-362-8846 "...‫ מינוט'יגע חיזוק שיעורים "חיים שיש בהם‬5 ‫טעגליכע‬
347-587-0906 .‫ חמשה חומשי תורה אין אייער נייע דירה כמובא בתש' אבני צדק‬,‫אינגערמאן איז גרייט צו זאגן ויהי נועם‬
‫ בענדער שיעורי הגר"א אטיק פאר‬5 ‫ די‬,‫מיר זענען ממשיך די סעיל אויף די ספרים פון הר"י הרה"ג אברהם אטיק זצוק"ל‬
‫ מספר מצומצם כל הקודם זכה‬- ‫( עס וועט זיין צו באקומען אין מערערע ספרים געשעפטן‬$150 .‫ )רעג‬$40 ‫די נישטיגע פרייז פון‬
718-855-6900 - 654 Myrtle ‫ דוב זיידה בית הבתים‬.‫ אויב קענט איר נישט קומען צו אונז קענען מיר קומען צו אייך אהיים‬,‫מיר האבן א גרויסע אויסוואהל פון הערליכע מגילות‬
718-388-1458
‫שמואל מנחם קאהן‬
‫האלסעיל ריטעיל‬
‫מגילות‬
011-32-47-753-5177 '‫ רופט 'גרינפעלד טרעוועל‬,‫ פון צופרי ביז ביינאכט‬,‫ שעה‬12 ,‫נסיעה פון אנטווערפן קיין ליזענסק זונטאג כ"א אדר‬
‫א היימישע ישיבה אין בארא פארק פאר בחורים מיט ספעציעלע געברויכן זוכט א טויגליכע צוגעלאזענער אינגערמאן צו לערנען און‬
• ‫ • אחריות'דיג • מסודר'דיג • געדולדיג‬:‫ דארף האבן די פאלגענדע קוואליפיקאציעס‬.‫פארברענגען מיט די בחורים במשך פונעם טאג‬
214 .‫ עקס‬718-854-2747 :‫ רופט‬.‫ גוטע געלעגענהייט פאר'ן פאסיגען פערזאן‬.‫קענען ליינען און שרייבן אידיש און ענגליש • קענען דרייוון‬
‫ ולהשאיר מודעה עם פרטים‬347-480-3724 (‫ נא לקרוא )שָ ליש‬.‫ת"ח מוכן ללמוד בשעות לפנצ"ה עם בעה"ב או בן תורה‬
845-422-5930 ‫ רופט‬.‫ גוטע קאנדישאן‬curio ‫צו פארקויפן צוליב מופן א סינגעל‬
347-907-5015 .‫א אינגערמאן א גוטע בעל הסבר איז גרייט צו לערנען מיט אייער אינגעל אין די פרייע זמנים‬
347-578-3266 .‫געזוכט יונגעלייט צו דאווענען מיט א מנין שחרית אין א ת"ת )דארף אויך זיין בעל תפלה( פאר גוט באצאלט‬
347-415-6862 ‫ רופט‬.FT/PT .‫היימישע עקספיריענסד קעכער איז עוועיל‬
845-325-7239 .‫ אויף סקילמאן‬,‫ בעדרום דירה מיט דיינונג רום און פארטש‬1 ‫ צו פארדינגען א‬- ë"½ôîî
347-963-8612 :‫ רופט‬8 .‫ נישט סעק‬,‫ בעדרום דירה מיט א דיינונג רום‬2 ‫ צו פארדינגען‬- ë"½ôîî
917-500-4863 ‫ נאר ערענסט אינטערסירטע‬.‫ העריסאן געגנט‬,‫ מיט פענסטערס‬,‫ בעדרום בעיסמענט דירה )אן דיינונג רום( הויכע דאך‬2 ‫ צו פארדינגען‬- ë"½ôîî
2 bedroom apt for rent reasonable rent. Call 718-218-8121 - ë"½ôîî
347-452-7637 .‫ אויף ווילסאן סט‬,‫ בעיסמענט פורנישד דירה געאייגנט פאר חתן כלה‬.‫ ½ בעד‬1 ‫ צו פארדינגען א שיינע‬- ë"½ôîî
917-231-5480 ‫ רופט‬.‫ בעדרום דירה‬4 ‫ צו פארקויפן א‬- ë"½ôîî
text 718-300-1883 ,‫בעדפארד‬/‫ ראטלידש‬,‫ גרייט אריינצומופן‬,‫ הערליך אויפגעפיקסט‬,‫ בעדרום חתן כלה דירה‬1 ‫ צו פארדינגען א‬- ë"½ôîî
201-492-2585 (8 ‫ )נישט סעקשן‬,‫ חתן כלה פארגעצויגן‬,‫ מיט דיינונג רום‬,‫ בעדרום דירה‬2 ‫ צו פארדינגען א‬- ë"½ôîî
718-596-3208 ‫ רופט‬,‫וואלאבאוט‬/‫ טרופ‬,‫ בעדרום דירה מיט דיינונג רום‬1 ‫ צו פארדינגען א‬- ë"½ôîî
347-762-4215 .‫ אויך גוט פאר אפיס‬,‫מארסי‬/‫ בעדרום פורנישד בעיסמענט דירה ביי ראדני‬1 ‫ שיינע‬- ë"½ôîî
Brand New 2 Bedroom Apartment for rent in Bedford/Ross area. 718-635-1950 - ë"½ôîî
For sale beautiful 3000 s.f. apt, + 500 s.f. porch, second floor, Harrison/Gerry, ready in 2 years. 716-941-1211 - ë"½ôîî
2 bedroom apt. with dining room for rent, Bedford (DeKalb/Lafayette) 978-219-9626 - ë"½ôîî
2 Bed apt for rent. Park/Marcy. Please call 347-651-1215 leave a msg. - ë"½ôîî
A 2 bed. apt. avail. at 816 Myrtle Ave. Serious inquires email to: [email protected] - ë"½ôîî
2 Bedroom railroad Apt., Kitchen, & Dining Room. Classon Ave. Call: - 917-881-4333 - ë"½ôîî
347-318-3339 .(‫ בעדרום )אידישע שכנים‬5 ‫ און‬3 ,‫ הערליכע פריש איבערגעבויטע דירות‬2 ‫ צו פארדינגען‬-Jersey City
201-523-4070 .‫ גאר ביליגע פרייז‬,‫ בעדרום דירה מיט פריוואטע בעקיארד‬3 ‫ א הערליכע רחבות'דיגע‬.‫ געווארן עוועיל‬-Jersey City
Newark NJ - Commercial space in prime location. Call/text 973-868-1014
Trenton NJ - Single family house, very nice condition, tenant paying $850 p/mo. For $47K. Call: 929-266-6117 Email: [email protected]
845-217-2334 ‫ דארף קלאוזן פאר פסח‬,Below market price ,‫ צו פארקויפן‬.‫ הערליכע ברענד ניי דירה אויף קאלינס עוו‬- −½òêô
845-213-0831 .Collins ‫ אויף‬,‫ פארטשעס‬2 ,‫ ½ ביהכ"ס‬2 ,‫ פלעי רום‬,‫ דיינונג רום‬,‫ גרויסע קיטשען‬,‫ בעדרום דירה‬4 ‫ צו פארדינגען נייע הערליכע‬- −½òêô
A ranch style house for sale on a lot of 0.6 acre, 5 Lynne Ct. Suffern NY, asking 650K, Call 845-587-6191 - −½òêô
Vacation home avail for Pesach/short term, day/week, Walking dist. to shop & shul. Text or leave msg. 973-518-8155 - −½òêô
‫דירה אין מאנסי? בס"ד וועלן מיר אייך באגלייטן און העלפן טרעפן די‬/‫זוכט איר צו קויפן א הויז‬
Chai Realty 347-633-5599 ‫ רופט‬.‫ און פרייז גענוי צוגעפאסט פאר אייך‬,‫ געגנט‬,‫ריכטיגע דירה‬
347-699-5662 .‫ אינמיטן וואך‬/‫ הייזער פאר שבתים‬luxury ‫ הערליכע גרויסע‬- Green Hills Estates
845-538-6219 ‫ נעבן עלפיינס צו פארדינגען‬,‫ בעטן‬15 ‫ בעדרום פריוואטע דירה מיט‬5 ‫ א‬- ó−³ë¾
845-428-5632 .‫ אלעס צוגעשטעלט‬,‫ פאר שבתים‬.‫ בעטן עוועיל‬30 ‫ א גרויסע שיינע הויז מיט‬- ½ñ−š½¬¼š
718-782-9564 ,8 ‫ פאר סעקשן‬.‫ אויך עוועיל‬- ,‫שבתים‬/‫ פאר וויקענדס‬.‫ בעדרום דירות עוועיל‬5 - 4 ‫ צוויי‬- èþîë½ñêõ .½
‫( א פריוואטע שיינע וויקאציע דירה‬2 - ‫ דירות‬10 ,‫ שטאק‬3 ,‫( א מאטעל בילדינג אין זכרון משה געגנט‬1 :‫ צו פארקויפן‬- ó−ñ¾îþ−
972-52-767-5291 '‫ רופט 'די מעקלער‬.‫ דירות‬2 ‫( א בנין אין בית ישראל געגנט מיט‬3 - view ‫אין צפני' געגנט מיט הערליכע‬
011-972-54-644-7372 .‫ ווי אויך אין גאולה געגנט‬,‫וואך אין פנינת חמד‬/‫ צו פארדינגען שיינע דירות פאר קאפלס פאר טאג‬- ó−ñ¾îþ−
718-783-1000 .‫ג‬.‫ד‬.‫ א‬,sewer mains -‫ וואנעס‬- ‫סינקס‬- ‫ מיר שטאפען אויף טוילעטס‬- Tri State Sewer
Beep Beep Auto School * 5 hr Class $25 * Rush Tests * Package Specials * 718-336-2337
917-828-5206 ‫ רופט‬,"authorized dealer with extended warranty" ‫ פאר גוטע פרייזן‬Brand Name Carriages ‫מיר פארקויפן אלע‬
2106 .‫ עקס‬718-387-1938 ‫ רופט‬.‫ גוט באצאלט‬,‫אינגערמאן געזוכט צו ארבעטן אין א געשעפט אין וומס"ב אלס אינסייד סעילסמאן‬
Now buying Amex points. Call: 845.517.1233. Email: [email protected]
Tax Returns-Office: 76 Lee Ave. ‫ משה יואל גאלדשטיין‬347- 944-1929
Full renovation, kitchens, baths, basements ‫ חתן כלה‬,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774
WE also have water filters - Zaitman Plumbing 917-202-3536 ,‫ אויפשטאפן סינק‬,‫ מיר נעמען אן אלע פלאמבינג דזשאבס‬- Plumber
Print shop in Wmsb looking to hire full-time, must know basic computer 718-635-3786
A store in Williamsburg has a sales position open great opportunity for the right candidate. 917-816-8719
Midtown Camera connectors ‫ און‬wires ‫ אין אלע‬Speakers ‫ מיר האבן די גרעסטע אויסוואהל פון די בעסעטע און שטערקסטע‬- ‫פורים‬
718-514-7411 .‫ איז אייער אדרעס!!! ביליגע פרייזן‬YE Associate ?‫האט איר שלעכטע קרעדיט‬
Looking to buy AMEX & Chase points .Call or Text 212.260.CASH. Email: [email protected]
718-757-1512 ‫ שעה( טעקסט‬3 ‫א האל אין ניי וומס"ב זוכט א משגיח פאר די נאכט שעות )בערך‬
Great Deal - Beautiful Dining room Table And 6 Chairs with white diamond upholstery. 718-327-4545
Amazon Consulting & Marketing - I help Brands & Manufacturers in increasing Rankings, Conversions & Sales on Amazon. 347-559-5050
Company in Wmsb looking for experienced PT bookkeeper, Monday – Thursday, afternoon hours. Text 347-450-1653
A real estate management company in Brooklyn is looking for an experience office manager
and property manager. Knowledge and experience in this field a must. Great opportunity for
the right candidate. Please email resume to: [email protected]
‫ זייער גוטע פרייז‬,‫ סעלפאונס וואס ארבעט אין די גאנצע וועלט‬international ‫ מיר האבן אריינבאקומען‬One World 110 Lee
Att. Landlords - Looking for tenants? Leave it on us!!! 347-931-5603
347-585-6992 ,‫ מיט א לאקעל נאמבער‬,‫ אין א"י און קיין אמעריקע‬unlimited talk ‫ א טאג‬$4 ‫פארט איר קיין א"י? איר קענט דינגען א פאון פאר בלויז‬