דפורים מתנות לאביונים

‫גמ' בבא מציעא עח‪ ,‬רש"י ותוס'‬
‫רי"ף בבא מציעא מח מפה"ר‬
‫מתנות לאביונים דפורים‬
‫גמ' מגילה ז‪-.‬ז‪:‬‬
‫קיצור פסקי הרא"ש‬
‫ירושלמי מגילה א‪ ,‬ד‬
‫רמב"ם פ"ב ממילה‬
‫טור או"ח סי' תרצ"ד‬
‫ריטב"א מגילה ז‪.‬‬
‫שולחן ערוך או"ח סי' תרצ"ד‬
‫מגן אברהם‬
‫פרי חדש סי' תרצ"ד‬
‫ט"ז שם‬