בקשה למתן הנחת נכס ריק למגורים

‫עיריית ראשון לציון‬
‫הכנסות העירייה ‪ -‬הכרמל ‪20‬‬
‫אגף שומה‪ ,‬מחלקת שומת מגורים‬
‫טל‪ 9547086 ,9547074, 9547190.‬פקס‪9547798 .‬‬
‫לכבוד‬
‫יחידת השומה למגורים‬
‫אגף השומה‬
‫רח' הכרמל ‪20‬‬
‫ראשון לציון‪7526413 ,‬‬
‫א‪ .‬ג‪ .‬נ‪,.‬‬
‫תאריך‪_______________ :‬‬
‫טפ‪-‬שו‪15-‬‬
‫פקס – ‪03-9547798‬‬
‫טל' לבירורים‪/‬אישור קבלת פקס‬
‫‪03-9547190,9547074,9547086‬‬
‫הנדון‪ :‬הצהרה‪/‬בקשה למתן הנחת נכס ריק למגורים‬
‫אני החתום מטה )שם ושם משפחה( _____________ מס' זהות ____________ מצהיר בזאת כדלקמן‪-:‬‬
‫‪ .1‬הנני הבעלים ובעל זכויות בנכס שמספרו _____________ בראשון לציון‪ ,‬הנמצא ברח' __________‬
‫מס' ______ דירה______ ואשר הינו סגור ללא שימוש וריק מכל חפץ ואדם‬
‫מתאריך __‪ __/__/‬ועד לתאריך __‪) __/__/‬ככל שבידי המידע(‪.‬‬
‫ידוע לי כי ההנחה תינתן רק לתקופה בת ‪ 30‬ימים ומעלה‪.‬‬
‫‪ .2‬סיבת היות הנכס ריק‪________________________________________________________ :‬‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫‪ .3‬מעולם לא ביקשתי בעבר הנחה מארנונה בגין "נכס ריק" עבור הנכס הנ"ל‪/‬ביקשתי בעבר הנחה מארנונה‬
‫בגין "נכס ריק" לתקופה שמיום __________ ועד יום __________ )מחק את המיותר(‪.‬‬
‫‪ .4‬ידוע לי כי מתן הנחת נכס ריק מותנית במסירת בקשה בכתב ומראש למנהל הארנונה‪ ,‬ובביקורת בזמן אמת‬
‫שתבוצע בנכס ע"י פקח השומה‪.‬‬
‫‪ .5‬אני מצהיר כי זהו שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת‪.‬‬
‫____________‬
‫תאריך‬
‫____________‬
‫חתימה‬
‫___________________________‬
‫כתובת‬
‫טל רב קווי לבירורים ותשלומים‪ 03-9487500 :‬בימים א'‪-‬ה' ‪:‬‬
‫בימי ו' וערבי חג‪ :‬בין השעות ‪08:30-13:00‬‬
‫כתובתנו באינטרנט‪[email protected] :‬‬
‫____________‬
‫מס' טלפון‬
‫בין השעות ‪08:30-22:30‬‬