רמה ב - Parashatshavua.com

‫רּושים לִ ְבנִ יַת הַ ִם ְשכָן‪:‬‬
‫ה' ָאמַ ר אֶ ל מֹשֶ ה לוֹמַ ר לִ בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל לִ ְתרֹם כְ פִ י ְרצ ֹונָם לִ ְבנִ יַת הַ ִם ְשכָן‪ .‬בֵ ין הַ חֹמָ ִרים ֶשהָ יּו ְד ִ‬
‫ַארגָמָ ן וְ ת ֹולַעַ ת ָשנִ י וְ ֵשש וְ עִ זִ ים‪ .‬וְ ֹערֹת אֵ ילִ ם‬
‫ּות ֵכלֶת וְ ְ‬
‫וְ זֹאת הַ ְתרּומָ ה אֲ ֶשר ִת ְקחּו מֵ ִא ָתם זָ הָ ב וָ כֶסֶ ף ּונְ חֹשֶ ת ‪ְ .‬‬
‫ַאבנֵי‬
‫ְמאָ ָד ִמים וְ ֹערֹת ְתחָ ִשים‪ ,‬וַ עֲצֵ י ִש ִטים‪ .‬שֶ מֶ ן לַםָ אֹר ְב ָש ִמים לְ שֶ מֶ ן הַ ִם ְשחָ ה וְ לִ ְקט ֶֹרת הַ ןַ ִםים‪ַ .‬א ְבנֵי שֹהַ ם וְ ְ‬
‫ִמל ִֺאים לָאֵ פֹד וְ ַלח ֶֹשן‪ .‬שמות כ"ה‪:‬ג'‪-‬ז'‬
‫ה' ִצ ָּוה אֶ ת ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל‪" :‬וְ עָ שּו לִ י ִמ ְק ָדש וְ ָשכַנְ ִתי בְ ת ֹוכָם"‪( .‬שמות כ"ה‪:‬ח')‪ִ .‬מ ְצוָ ה ז ֹו ִהיא לִ ְבנוֹת ִמ ְשכָן ּולְ ַאחַ ר ִמכֵן‬
‫ִמ ְק ָדש ‪:‬‬
‫רּובים‬
‫(מכְ סֶ ה ִמזָ הָ ב טָ הוֹר) וְ עַ ל הַ כַנו ֶֹרת ְשנֵי כְ ִ‬
‫ָארוֹן אֲ ֶשר ב ֹו יַמִ יחּו אֶ ת לּוחוֹת הָ אֶ בֶ ן שֶ ִק ְבלּו בְ הַ ר ִסינַי‪ ,‬מֵ עַ ל הָ ָארוֹן ִ‬
‫(שב ֹו י ִָשימּו אֶ ת הַ כֵלִ ים) ‪ ,‬אֶ ת הַ ִם ְשכָן כִ ןּו בִ ְשֹלשָ ה כִ ןּויִם‬
‫שֺ לְ חָ ן לְ לֶחֶ ם הַ נָ נִ ים ‪ְ ,‬מנו ָֹרה עִ ם ִשבְ עָ ה כָנִ ים ‪ִ ,‬מ ְשכָן ֶ‬
‫ק ֶדש ּובֵ ין‬
‫מֵ חֹמָ ִרים שוֹנִ ים ‪ִ ,‬קירוֹת הַ ִם ְשכָן הָ יּו עֲשּויִ ים ִמ ְק ָר ִשים ְמצּונִ ים ְבזָ הָ ב ‪ ,‬נָ ֹרכֶת (מֵ עֵ ין וִ ילוֹן) לְ הַ פְ ִריד בֵ ין הַ ֹ‬
‫ק ֶֹדש הַ ָק ָד ִשים ‪ ,‬מָ סָ ְך הַ דוֹמֶ ה לַנָ ֹרכֶת לְ כִ ןּוי הַ כְ נִ יסָ ה ל ִַם ְשכָן ‪ִ ,‬מזְ בַ ח הַ ְמחֹשֶ ת (שֶ בֶ חָ צֵ ר) לְ הַ ְק ָרבַ ת ָק ְרבָ נוֹת‪.‬‬
‫םּודי הֶ חָ צֵ ר וְ אֶ ת הַ םָ סָ ְך הַ ָתלּוי עָ לָיו‪( .‬הרב צבי האריס)‬
‫סוֹף הַ נָ ָרשָ ה ְמתָ אֵ ר אֶ ת עַ ֵ‬
‫איור‪:‬‬
‫ינון פתחיה‬
‫הגיליון מוקדש לע"נ חנה בת ראלה ז"ל‬
‫הגיליון מוקדש לע"נ‬
‫כתון בת ראלה ז"ל‬
‫‪2‬‬
‫"ועשו לי מקדש" (כה‪ ,‬א‪-‬ט)‬
‫לאחר מתן תורה מצווה הקב"ה על בני ישראל לבנות מקדש‪ .‬הקב"ה מצווה את בני ישראל להביא תרומות להקמת‬
‫המשכן‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫הקב"ה מצווה את בני ישראל לקחת תרומה לבניית המשכן‪ .‬במה תלויה גודל התרומה?( כה‪,‬ב) ______________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫מה פירוש המילה "ידבנו"?(רש"י כה‪,‬ב) ______________________________________________________________‬
‫מהם סוגי החומרים לתרומת המשכן? (חמש עשרה סוגים) (כה ב‪-‬ז)‬
‫___________________(שימש לציפוי של כל כלי המשכן)‬
‫___________________(היחיד שנתרם בדיוק מחצית השקל)‬
‫___________________‬
‫___________________(צמר צבוע בדם חילזון)‬
‫___________________‬
‫___________________(תולעת שני)‬
‫___________________‬
‫___________________‬
‫___________________(עורות אילים מאודמים(צבועים)‬
‫___________________(מין חיה שהייתה לשעתה עם הרבה גוונים)‬
‫___________________‬
‫___________________(להעלות נר תמיד)‬
‫___________________(להשביח את השמן שאיתו משחו את כלי המשכן)‬
‫___________________(שימשו לאפוד)‬
‫___________________(שימשו לחושן)‬
‫מהו "שש" המוזכר בפס'?(רש"י כה‪,‬ד) _______________________________________________________________‬
‫כתוב בפס' "ושש ועיזים" האם הכוונה לעיזים ממש?(רש"י כה‪,‬ד) ________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫בני ישראל כידוע היו במדבר אם כן מניין היה להם "עצי שיטים"?(רש"י כה‪,‬ה) ____________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫למה הקב"ה מצווה לבנות מקדש(במדבר היה משכן ובארץ ישראל בית מקדש)?( כה‪,‬ח) _____________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫כיצד ידע משה לבנות את המשכן?( כה‪,‬ט) ____________________________________________________________‬
‫ארון הברית (כה‪ ,‬י‪-‬כב)‬
‫בקודש הקודשים‪ ,‬במקום המקודש ביותר במשכן‪ ,‬עתיד לעמוד ארון ובו לוחות הברית‪.‬‬
‫‪ .1‬הקב"ה מצווה על בניית ארון הברית שבו יהיו לוחות הברית‪ .‬השלימו את מידות הארון ‪______________ :‬אורכו‬
‫_______________רחבו ____________קומתו( כה‪,‬י)‬
‫הגיליון מוקדש לע"נ חנה בת ראלה ז"ל‬
‫‪3‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫ארון הברית היה עשוי משלוש ארונות חיצוני מזהב אמצעי מעצי שיטים והפנימי מזהב כפי שכתוב‪" :‬מבית‬
‫(מבפנים) ומחוץ תצפנו " ‪ .‬בצידי הארון היו טבעות זהב ואילהן הוכנסו בדים (עצים ארוכים)‪ .‬מה תפקידם?‬
‫( כה‪,‬יג‪-‬יד) ______________________________________________________________________________________‬
‫כתוב בפס' "ונתת אל הארן את העדת"‪ ,‬מהי "העדת"?(רש"י כה‪,‬טז) _____________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫מהי הכפורת?(רש"י כה‪,‬יז) _________________________________________________________________________‬
‫מה היה משני קצוותיו של כיסוי ארון הברית?( כה‪,‬יח) _________________________________________________‬
‫כתוב בפס' "ועשה כרוב אחד" מאיפה עושים את הכרובים?(רש"י כה‪,‬יט) _________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫כיצד עמדו הכרובים על הכפורת?( כה‪,‬כ) ____________________________________________________________‬
‫כתוב בפס' "ואל הארן תתן את העדות" למה נכפל שהרי כבר כתוב למעלה (פס' טז) "ונתת אל הארן את‬
‫העדת"?(רש"י כה‪,‬כא) _____________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫מהיכן היה הקב"ה מדבר אל משה כשהיה במשכן?( כה‪,‬כב) ____________________________________________‬
‫השולחן (כה‪ ,‬כג‪-‬ל)‬
‫בתוך המשכן יעמוד שולחן "לחם הפנים" (שנים עשר לחמים הנקראים פנים על‪-‬שם שמראם שווה משני צידיהם)‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫ממה היה עשוי השולחן ? במה היה מצופה?( כה‪,‬כג‪-‬כד) ________________________________________________‬
‫מה היה מסביב לשולחן?( כה‪,‬כד) ___________________________________________________________________‬
‫מה זר הזהב מסמן?(רש"י כה‪,‬כד) ____________________________________________________________________‬
‫מסביב לשלוחן היו טבעות זהב‪ .‬מה הוכנס בהם ומדוע?( כה‪,‬כו‪-‬כח) _____________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫איזה כלים נוספים היו עם השולחן? השלימו‪ ( :‬כה‪,‬כט)‬
‫________________ (תבניות של צורת לחם הפנים)‬
‫_____________________‬
‫_____________________‬
‫_____________________ (סניפים‪/‬יתדות שעמדו מצידי השולחן כתושבות לקשוות)‬
‫‪ .6‬מהם "כפותיו"?(רש"י כה‪,‬כט) _______________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .7‬מהם "קשותיו" ומה מטרתם?(רש"י כה‪,‬כט) ____________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________________________________________________‬
‫הגיליון מוקדש לע"נ חנה בת ראלה ז"ל‬
‫המנורה (כה‪ ,‬לא‪-‬מ)‬
‫בהיכל תעמוד גם מנורת זהב גדולה שנבתנתה בצורה מיוחדת שמשה רבינו התקשה בה והקב"ה הראה לו בסיני‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫מאיזה חלקים הייתה מורכבת מנורת הזהב?( כה‪,‬לא) __________________________________________________‬
‫על מנורת הזהב כתוב "תיעשה המנורה" מה פירוש ?(רש"י כה‪,‬לא) _____________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫מהם "גביעיה" ומה מטרתם?(רש"י כה‪,‬לא) ___________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫מהם "פרחיה"?(רש"י כה‪,‬לא) _______________________________________________________________________‬
‫הקנה המוזכר הוא הנר האמצעי של המנורה‪ .‬כמה קני מנורה היו בסה"כ?( כה‪,‬לב) ________________________‬
‫מהם "מלקחיה" ועל שם מה נקראים כך?(רש"י כה‪,‬לח) _________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫יריעות המשכן (כו‪ ,‬א‪-‬יד)‬
‫המשכן כוסה כולו ע"י יריעות ארוגות "מעשה חושב" מפוארות במראיהן המחוברות ע"י קרסים כאוהל על המשכן‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫את הכלים שלמדנו קודם הקב"ה מצווה לשים במשכן‪ .‬המשכן היה מכוסה ע"י יריעות ארוגות מחוטים שזורים‬
‫זה בזה‪ .‬איזה חוטים היו שזורים ומה הדמות שנרקמה על היריעות ?( כו‪,‬א) _______________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫מה בא הפס' להדגיש "כרובים מעשה חשב"?(רש"י כו‪,‬א) _____________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫כמה יריעות ארוגות היו במשכן?( כו‪,‬א) _______________________________________________________________‬
‫מידות כל יריעה היו ‪ 28‬אמות (כ ‪ 14-‬מטר)על ‪ 4‬אמות(כ‪ 2 -‬מטר) ‪ .‬כיצד חיברו אותן אחת אל השניה?( כו‪,‬ד‪-‬ו)‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫מעל היריעות הארוגות היה סוג אחר של יריעות‪ .‬מהן?( כו‪,‬ז) ___________________________________________‬
‫למדנו שהיו עשר יריעות ארוגות‪ .‬כמה יריעות מצמר עיזים היו?( כו‪,‬ז) ___________________________________‬
‫מה היו מידותיה של כל יריעה?( כו‪,‬ח) _______________________________________________________________‬
‫את היריעות הארוגות חיברו באמצעות ‪ 50‬קרסי זהב בין יריעה ליריעה‪ .‬איזה קרסים חיברו בין יריעות העיזים‬
‫?( כו‪,‬יא) ________________________________________________________________________________________‬
‫הגיליון מוקדש לע"נ חנה בת ראלה ז"ל‬
‫‪5‬‬
‫‪ .9‬כאשר היו מניחים את יריעות העיזים מעל היריעות הארוגות הן היו ארוכות אמה אחת יותר בכל צד כדי לכסות‬
‫את קרשי המשכן ‪ .‬כיצד מכונות יריעות העיזים?( כו‪,‬יא) ________________________________________________‬
‫‪ .10‬מעל יריעות צמר העיזים היה מכסה לאוהל ‪ .‬ממה היה עשוי?( כו‪,‬יד) ____________________________________‬
‫מבנה המשכן (כו‪ ,‬טו‪-‬ל)‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫גוף המשכן היה עשוי מקרשי עצי שיטים‪ .‬מה היו מימדי כל קרש?( כו‪,‬טז) ________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫למה נאמר "ועשית את הקרשים" ולא נאמר "ועשית קרשים"?(רש"י כו‪,‬טו) _______________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫נכתב בפסוק "שתי ידות לקרש האחד" ‪ -‬בתחתית כל קרש היו שני בליטות בתוך מה הם ישבו?( כו‪,‬יט)‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫כמה קרשים היו בכל צד ? בנגבה תימנה(דרום) ________ בצפון _____________ ימה(מערב) __________ בפינות‬
‫החיבורים ___________( כו‪,‬יח‪-‬כג)‬
‫כל הקרשים היו מצופים בזהב והיו להם טבעות בחלקם החיצוני‪ .‬מה השחילו בתוך הטבעות כדי לחבר את כל‬
‫הקרשים ?( כו‪,‬כט) ________________________________________________________________________________‬
‫כיצד היה נקרא הקרש הדק שעבר בתוך כל קרשי המשכן והחזיקם יחד מקצה אל הקצה?( כו‪,‬כח)‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫הסדר הפנימי במשכן (כו‪ ,‬לא‪-‬לז)‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫המשכן היה מחולק לשני אזורים‪" .‬הקודש" וקודש הקודשים"‪ .‬כיצד נקראת המחיצה בינהם?( כו‪,‬לא) __________‬
‫באיזה צד עמדה המנורה ובאיזה צד עמד השולחן במשכן ?( כו‪,‬לה) ______________________________________‬
‫הכניסה למשכן הייתה מכיוון מזרח‪ .‬כיצד קראו לוילון הארוג בחוטי צמר בצבעי תכלת ‪ ,‬ארגמן‪ ,‬שני ובחוטי‬
‫פשתן שהיה בכניסה למשכן והועמד על חמישה קרשים מצופים זהב?( כו‪,‬לו) ______________________________‬
‫מה בא הפס' להדגיש באמרו "מעשה רוקם"?(רש"י כו‪,‬לו) ______________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫הגיליון מוקדש לע"נ חנה בת ראלה ז"ל‬
‫‪6‬‬
‫המזבח החיצון (כז‪ ,‬א‪-‬ח)‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫מה היו מידות מזבח העולה(לקורבנות)?( כז‪,‬א) _______________________________________________________‬
‫בארבע פינות המזבח קרניים ‪ .‬באיזה חומר ציפו את המזבח? ( כז‪,‬ב) ____________________________________‬
‫על המזבח נאמר "וצפית אותו נחושת" מה רומז הדבר שהמזבח מצופה דווקא בנחושת?(רש"י כז‪,‬ב) __________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫איזה כלים נוספים היו למזבח (כז‪,‬ג)?‬
‫______________(יורה‪ ,‬כלי רחב להסיר את הדשן‪-‬שאריות השריפה)‬
‫______________‬
‫______________(כלי קיבול לדם)‬
‫______________‬
‫______________‬
‫מהם "יעיו"?(רש"י כז‪,‬ג) __________________________________________________________________________‬
‫מהם "מזלגותיו"?(רש"י כז‪,‬ג) _______________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫למה משמשים ה"מחתות" ועל שם מה נקראים כך?(רש"י כז‪,‬ג) __________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫כיצד נישא המזבח?( כז‪,‬ו‪-‬ז) ________________________________________________________________________‬
‫חצר המשכן (כז‪ ,‬ט‪-‬יט)‬
‫‪ .1‬לאחר שהכרנו את רוב כלי השרת והמשכן עצמו‪ ,‬עוברת התורה לספר על חצר המשכן שהקיפה את המשכן‬
‫עצמו והייתה סגורה בצורה שונה‪ .‬ממה היו עשויים היריעות?( כז‪,‬ט) _____________________________________‬
‫‪ .2‬מה היה אורך הפאות הדרומית והצפונית וכמה עמודים החזיקו את היריעה בכל פאה?( כז‪,‬ט) _______________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .3‬כתוב בפס' "ועמודיו עשרים" כמה המרחק בין עמוד לעמוד?(רש"י כז‪,‬י) __________________________________‬
‫‪ .4‬מה פירוש המילה "וחשוקיהם"?(רש"י כז‪,‬י) ____________________________________________________________‬
‫‪ .5‬מה היה רוחב חצר המשכן במערב ובמזרח? ( כז‪,‬יב‪-‬יג) _________________________________________________‬
‫‪ .6‬כמה עמודים היו במערב ובמזרח?( כז‪,‬יב ) ____________________________________________________________‬
‫‪ .7‬מה היה רוחב הפתח לחצר המשכן (בפאה המזרחית) ?( כז‪,‬טז) __________________________________________‬
‫‪ .8‬באיזה חומר צופו עמודי החצר לעומת עמודי המשכן עצמו שהיו מצופים זהב?( כז‪,‬יז) ______________________‬
‫‪ .9‬מה היה גובה של חצר המשכן לעומת המשכן שגובהו היה ‪ 10‬אמות?( כז‪,‬יח) _____________________________‬
‫‪ .10‬מה הייתה גודלה של חצר המשכן לעומת המשכן עצמו שגודלו היה שלושים אמות אורך ושתים עשרה אמות‬
‫רוחב?( כז‪,‬יח) ____________________________________________________________________________________‬
‫הגיליון מוקדש לע"נ חנה בת ראלה ז"ל‬
‫‪7‬‬
‫‪www.Parashatshavua.com‬‬
‫הרב דוד יפה‬
‫א‬
‫– _____________ אורכו אמתיים וחצי‪ ,‬ורחבו וקומתו אמה וחצי (פרק כ"ה פסוק י')‪.‬‬
‫ב‬
‫–_____________ יש לקחתם לצורך שמן המשחה (פרק כ"ה פסוק ו')‪.‬‬
‫ג‪ _____________ -‬שלושה משוקדים שיהיו בכל קנה של המנורה (פרק כ"ה פסוק ל"ג)‬
‫ד‬
‫– _____________כאשר התורה מדברת על צד "תימנה"‪ ,‬היא מתכוונת לצד‪( ...‬כ"ו ‪ ,‬י"ח)‬
‫ה‬
‫– _____________‬
‫ו– _____________היו בראשם של עמודי השיטים‪ ,‬ובעזרתם נתלתה הפרוכת (פרק כ"ו פסוק ל"ב)‬
‫ז‬
‫– _____________יש לעשותו סביב השולחן (פרק כ"ה פסוק כ"ה)‬
‫ח‬
‫– _____________כדי להכינו היו צריכים אבני שהם ואבני מילואים (פרק כ"ה פסוק ז')‬
‫ט‬
‫– _____________תהיינה בארבע פינות השלחן (פרק כ"ה פסוק י"ב)‬
‫י‬
‫– _____________כינוי לצד מערב (פרק כ"ו פסוק כ"ז)‬
‫כ‬
‫– _____________כמראה מלאכים שיש לעשות סביב הכפורת (פרק כ"ה פסוק י"ח)‬
‫ל‬
‫– _____________יש להניחו על השלחן (פרק כ"ה פסוק ל')‬
‫מ‬
‫‪_____________ -‬יעשו אותו בני ישראל‪ ,‬כדי שה' ישכון בתוכם (פרק כ"ה פסוק ח')‬
‫נ‬
‫– _____________שבעה שיהיו בחלק העליון של המנורה (פרק כ"ה פסוק ל"ז)‬
‫ס‬
‫– _____________כינוי לחלק מהיריעה העודפת של גג המשכן (פרק כ"ו פסוק י"ב)‬
‫ע‬
‫– _____________כינוי לתורה הקדושה שיש ליתנה בתוך הארון (פרק כ"ה פסוק ט"ז)‬
‫פ‬
‫– _____________כינוי לפינות המשכן (פרק כ"ה פסוק כ"ו)‬
‫צ‬
‫– _____________צד במשכן שהיה צריך להעמיד בו עשרים קרשים (פרק כ"ו פסוק כ')‬
‫ק‬
‫– _____________שישה שיצאו מהחלק המרכזי של המנורה (פרק כ"ה פסוק ל"ב)‬
‫ר‬
‫– _____________צורתו ההנדסית של המזבח (פרק כ"ז פסוק א')‬
‫ש‬
‫– _____________יילקח מבני ישראל לצורך הארת המשכן (פרק כ"ה פסוק ו')‬
‫ת‬
‫–_____________ יתנו העם לצורך הקמת המשכן (פרק כ"ה פסוק ב')‬
‫הגיליון מוקדש לע"נ חנה בת ראלה ז"ל‬
‫‪8‬‬
‫כ‬
‫א‬
‫ג‬
‫י‬
‫ר‬
‫י‬
‫ע‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ש‬
‫ת‬
‫ר‬
‫ה‬
‫צ‬
‫ב‬
‫צ‬
‫נ‬
‫נ‬
‫מ‬
‫ש‬
‫כ‬
‫נ‬
‫ט‬
‫ח‬
‫ו‬
‫מ‬
‫פ‬
‫ט‬
‫כ‬
‫פ‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ת‬
‫מ‬
‫ד‬
‫צ‬
‫ג‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ב‬
‫ס‬
‫ז‬
‫ד‬
‫נ‬
‫ח‬
‫ל‬
‫ו‬
‫ש‬
‫ל‬
‫ז‬
‫ד‬
‫ר‬
‫פ‬
‫ב‬
‫י‬
‫ד‬
‫ל‬
‫ד‬
‫ת‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ח‬
‫פ‬
‫ז‬
‫ת‬
‫מ‬
‫ה‬
‫ש‬
‫ז‬
‫ש‬
‫ק‬
‫נ‬
‫ל‬
‫ע‬
‫ר‬
‫נ‬
‫י‬
‫מ‬
‫ח‬
‫ת‬
‫ה‬
‫ט‬
‫ר‬
‫ב‬
‫א‬
‫ר‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ר‬
‫נ‬
‫צ‬
‫ת‬
‫ב‬
‫ק‬
‫ש‬
‫א‬
‫ו‬
‫כ‬
‫כ‬
‫פ‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ת‬
‫ה‬
‫י‬
‫י‬
‫ד‬
‫ת‬
‫נ‬
‫ת‬
‫פ‬
‫כ‬
‫ר‬
‫צ‬
‫א‬
‫ר‬
‫ג‬
‫מ‬
‫נ‬
‫ת‬
‫ס‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ל‬
‫ה‬
‫ט‬
‫י‬
‫מ‬
‫ט‬
‫ת‬
‫י‬
‫נ‬
‫ח‬
‫ו‬
‫ש‬
‫ת‬
‫ר‬
‫כ‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ב‬
‫י‬
‫מ‬
‫מחסן מילים‪:‬‬
‫תרומה ‪,‬זהב ‪ ,‬כסף‪ ,‬נחושת‪ ,‬תכלת‪ ,‬ארגמן ‪ ,‬משכן ‪ ,‬ארון ‪ ,‬מנורה‪ ,‬כפורת ‪,‬‬
‫כרובים ‪ ,‬שולחן‪ ,‬כפתור ‪ ,‬יריעות‪ ,‬מחתה‪ ,‬לולאות‪ ,‬קרשים ‪ ,‬אדנים ‪ ,‬פרוכת ‪,‬‬
‫עמודי החצר‬
‫הגיליון מוקדש לע"נ חנה בת ראלה ז"ל‬
‫הגיליון מוקדש לע"נ חנה בת ראלה ז"ל‬
‫הגיליון מוקדש לע"נ חנה בת ראלה ז"ל‬