פרק ז

‫כלאים פרק שביעי‬
‫משנה א' הלכה א'‬
‫ָָּארץ מתחת לאדמה למקום אחר‪ ,‬אִם אֵין ָּעפָּר מכסה את הענף עַל ַגבָּּה בעובי של‬
‫(א) ַה ַמב ְִריְך מעביר אֶת ַהגֶפֶן ב ֶ‬
‫שְלשָּה ְט ָּפחִים‪ֹ ,‬לא יָּבִיא ז ֶַרע ָּעלֶיהָּ‪ֲ ,‬א ִפ{י}ּלּו ִהב ְִריכָּּה מושחלת בִדְ ַלעַת יבשה אֹו ְבסִילֹון צינור ‪ִ .‬הב ְִריכָּּה חצוב‬
‫ש ַב ֶגפֶן היוצאת‬
‫ַָּאר ֻכ{ו}בָּה הברך ֶ‬
‫שאֵין ָּעפָּר עַל ַגבָּּה ֶאּלָּא שָּלש ֶא ְצבָּעֹות‪ ,‬מֻתָּ ר ְל ָּהבִיא ז ֶַרע ָּעלֶיהָּ‪ .‬ה ְ‬
‫ְב ֶסלַע‪ַ ,‬אף עַל פִי ֶ‬
‫שנִי‪:‬‬
‫במקום החדש ‪ ,‬אֵין מֹודְ דִ ין (לָּּה) מן הגזע הראשון ֶאּלָּא (מִן ָּה){מ} ִעקָּר השורשים של המקום ַה ֵ‬
‫ירושלמי כלאים לא‪:‬‬
‫תדע לך שהוא כן ‪,‬דתנינן תמן‪ ,‬מי רגלים‪ ,‬ומי רגלים‬
‫גמ' במשנה‪ ,‬המבריך לא יביא זרע עליה‪ ,‬ומדייק‪,‬‬
‫מהלכין מן הצד?‪ .‬התיב הוסיף עוד רבי יוסי בי רבי‬
‫עליה לא יביא הא מן הצד מותר‪ .‬ושואל מה אנן‬
‫בון והתנינן "מחרישה" אית לך מימר מחרישה‬
‫קיימין מאיזו סיבה אי משום הרכבת זרעים באילן‪,‬‬
‫מהלכת מן הצד? אלא מערערת יצבות הכותל‪,‬‬
‫למה לי גפן? אפילו שאר כל האילן הרכבה אסורה‪,‬‬
‫במשנה‪ .,‬לא יביא זרע עליה אפילו הבריכה בדלעת‬
‫אי משום עבודה של הגפן? ניתני‪ ,‬שיש להרחיק‬
‫או בסילון‪ .‬ומדייק הדא דתימר בסילון של חרס‬
‫ששה טפחים‪ .‬ועונה אלא המשנה כר' עקיבה‪ ,‬דרבי‬
‫שדרכו מחלחלים השורשים אבל בסילון של אבר‬
‫עקיבה אמר עבודת הגפן שלשה טפחים‪ ,‬ושואל‪ ,‬אין‬
‫עופרת אינו צריך עד שיהא שם מכוסה שלשה‬
‫כרבי עקיבה גם אז אפילו מן הצד ניתני ירחיק‬
‫טפחים עפר מלמעלן‪ .‬במשנה הבריכה בסלע מותר‪.‬‬
‫שלשה טפחים? ועונה רבי ירמיה אמר בשם רבי‬
‫ומסביר הדא דתימא בהדין צלמא סלע קשה‬
‫חייה בר אבא המשנה משום סיכוך זרעים על גבי‬
‫המתאים לפיסול‪ ,‬ברם‪ ,‬בהדין רכיכה מתפת{פ}חת‬
‫הגפן נלמדה ‪ .‬תמן תנינן‪ ,‬מרחיקין את הזרעים ואת‬
‫מתפוררת היא‪ ,‬והאי וכל זה אמור בשאין גזע הגפן‬
‫המחרישה ואת מי רגלים מן הכותל של השכן‬
‫הראשון נראית‪ ,‬אבל אם היה הראשון נראה הרי זה‬
‫שלשה טפחים‪ .‬ושואל רבי ירמיה אמר רבי חמא בר‬
‫נותן ששה טפחים לעבודת הגפן לכאן‪ ,‬וששה טפחים‬
‫עוקבא מקשי תמן במשנה את אמר למעלה מפני‬
‫לכאן‪ .‬תדע לך והראייה שהוא כן‪ ,‬דתנינן דבתרה‬
‫שאין השרשין מהלכין מן הצד והכא בקיר ליד ביתו‬
‫במשנה הבאה המבריך שלשה גפנים ועיקריהן‬
‫של השכן את אמר מרחיקים את הזרעים מפני‬
‫נראין‪ .,‬ותני עלה במה דברים אמורים לענין הכרם‪,‬‬
‫שהשרשין מהלכין מן הצד? ועונה אמר רבי יוסי כאן‬
‫אבל לענין עבודה‪ ,‬נותן ששה טפחים לכאן וששה‬
‫בגפן וכאן בכותל אין השרשין מהלכין מן הצד‪ .‬אלא‬
‫טפחים לכאן‪:‬‬
‫ליד השכן אסור‪ ,‬שהן עושין עפר תחוח מפורר והן‬
‫מלקין ארעיתו מעררים יציבות קרקעיתו של כותל‪.‬‬
‫משנה ב' ג' הלכה ב'‬
‫(ב) ַה ַמב ְִריְך שָּלש ְג ָּפנִים ְו ִע{י}ק ְֵריהֶם נ ְִראִי(ם){ן} ועכשיו יש ששה גפנים שלוש מול שלוש ‪ַ ,‬רבִי ( ֶא) ִל(י) ֶעז ֶר‬
‫ֵַארבַע אַמֹות ְועַד שְמֹונֶה‪ ,‬ה ֲֵרי אֵּלּו ִמ ְצט ְָּרפֹות להיות כרם ‪ְ ,‬ואִם לָּאו‬
‫ְב{י‪ַ }-‬רבִי צָּדֹוק אֹומֵר‪ ,‬אִם י ֵש {שם} בֵינֵיהֶם מ ְ‬
‫ֲסּורה בזריעה‬
‫שי ָּ ְבשָּה‪ ,‬ועליה נשרו א ָּ‬
‫אם צפוף יותר או מרוחק יותר‪ ,‬אֵינָּן ִמ ְצט ְָּרפֹות ודינם כגפנים בודדות ‪ .‬גֶפֶן ֶ‬
‫מתחתיה ְואֵינָּּה ְמקַדֶ שֶת אינה אוסרת את הנזרע ‪ַ .‬רבִי ֵמאִיר אֹומֵר‪ַ ,‬אף ֶצמֶר גֶפֶן ָאסּור מחמת שמו ְואֵינֹו ְמקַדֵ ש‪.‬‬
‫ַרבִי ֶאלִי ֶעזֶר ְב{ר‪ַ }-‬רבִי צָּדֹוק אֹומֵר ִמשְמֹו של רבי מאיר ‪ַ ,‬אף אם כיסה בפחות משלושה טפחים את ההברכה עַל‬
‫ַגבֵי ַה ֶגפֶן וזרע שם ָאסּור‪ְ ,‬ואֵינֹו ְמקַדֵש‪( :‬ג) אֵּלּו א(ֹו) ְס{ו} ִרין בזריעה וְֹלא ְמקַדְ שִין‪ .‬מֹותַ ר ָּח{ו} ְרבַן ַהכ ֶֶרם שש‬
‫עשרה אמה ‪ ,‬מֹותַ ר מְחֹול ַהכ ֶֶרם שתים עשרה אמה ‪ ,‬מֹותַ ר ִפ{י} ְסקֵי ע ִָּריס שמונה אמות ‪ ,‬ומֹותַ ר ַאפִי ְפי ָּרֹות שאין‬
‫ש ַבכ ֶֶרם‪ ,‬ה ֲֵרי אֵּלּו‬
‫ְַארבַע אַמֹות של עבודת ֶ‬
‫עליהם עלים ‪ֲ .‬אבָּל הזרוע תַ חַת ַה ֶגפֶן‪ַ ,‬ועֲבֹודַ ת ַהגֶפֶן ששה טפחים ‪ ,‬ו ְ‬
‫ְמקַדְ ש(ֹות){ין} ואסורים בהנאה ‪:‬‬
‫ירושלמי כלאים לב‪.‬‬
‫רב יצחק לסכסך על עלי הגפן לאויר עשרה היא‬
‫גמ' במשנה‪ ,‬גפן שיבשה אסורה אמר רבי אלעזר‪,‬‬
‫מתניתא‪ .,‬אמר רבי יוסי‪ ,‬הוינן סברין כרם יש לו‬
‫הלכה דרבי מאיר מפני מראית העין היא ‪ ,‬ושואל‬
‫איסור לסכסך בעלי ירק באויר אבל גפן יחידית אין‬
‫ניחא בסיתווא בחורף שכל עלי הגפן נשרו אבל‬
‫לה איסור לסכסך באויר‪ .‬אולם מן מה דאמר רבי בון‬
‫בקייטא שכול העצים ירוקים ניכר שזה עץ מת?‬
‫בר חייא בשם ר' שמואל בר רב יצחק שעלי הגפן יש‬
‫ועונה אית אתרין יש מקומות דמתרן טרפיהן‬
‫לה לאויר עשרה היא מתניתא‪ .‬הדא אמרה אפילו גפן‬
‫שהעלים נושרים אפילו בקייטא‪ .‬רבי שמואל אמר‬
‫יחידית יש לה אויר עשרה טפחים‪ :‬במשנה‪ ,‬מותר‬
‫בשם רבי זעירא‪ ,‬הזורע על גבי זמורה מוברכת היא‬
‫מחול הכרם ארבע אמות‪ .‬במשנה‪ ,‬מותר חורבן הכרם‬
‫מתניתא‪ .‬רבי בון בר חייא אמר בשם רבי שמואל בר‬
‫קטן‪ .‬אמר רבי זעירא הדא אמרה‪ ,‬כרם גדול שנטעו‬
‫שמנה על שמנה אין לו מחול‪ .‬אין תימר מטע שש‬
‫עשרה על שש עשרה תוכו אסור ומקדש‪ ,‬חוצה לו‬
‫שחמור ממנו לא כל שכן‪ .,‬אמר רבי יוסי אמנם‬
‫מקדש אבל אין לוקין אלא על עיקר הכרם כי כל‬
‫ההרחקות הם מדרבנן‪:.‬‬
‫ארבע אמות‪ .,‬מותר פיסקי עריס ששה טפחים‪ .‬מותר‬
‫אפיפירות ששה טפחים‪ .‬ושואל‪ ,‬בנתיים האחרים כגון‬
‫כרם גדול מהו‪ ?.‬ועונה רבי יוחנן אמר אסור לזרוע‬
‫בו ואם זרע ומקדש רבי שמעון בן לקיש אומר אסור‬
‫ואינו מקדש ושואל‪ ,‬מה נפשך אם גדול הוא שנטוע‬
‫שלוש שורות במרחק שש עשרה אמות זה מזה‬
‫למה לי חורבנו אפילו זרע בתוך מטעתו אינו מקדש?‬
‫ואם כרם קטן הוא אין לו מחול כלל? ועונה‪ .‬אלא כי‬
‫אנן קיימין בכרם גדול שנטעו בצפיפות על מטע כרם‬
‫משנה ד' ה' הלכה ג'‬
‫(ד) ַה ְמ ַסכְֵך מעביר אֶת עלי ַגפְנֹו עַל ַגבֵי תְ בּוָאתֹו שֶל ֲח ֵב{י}רֹו השכן ‪ ,‬ה ֲֵרי זֶה ִק{י}דֵ ש את כרמו ואת תבואת‬
‫שמְעֹון אֹומ ְִרים‪ ,‬אֵין ָאדָּ ם ְמ ַקדֵ ש לאסור דָּ בָּר‬
‫שכנו ‪ְ ,‬ו ַחי ָּ{י}ב בְַאח ֲָּריּותֹו לשלם את הנזק שגרם‪ַ ,.‬רבִי יֹוסֵי ו ְַרבִי ִ‬
‫שבִיעִית‪ּ ,‬ובָּא ַמ ֲעשֶה ִל ְפנֵי ַרבִי ֲעקִי ָּב(א){ה}‪,‬‬
‫שז ַָּרע אֶת כ ְַרמֹו ירק ַב ְ‬
‫שאֵינֹו שֶּלֹו‪( :‬ה) ָאמַר ַרבִי יֹוסֵי‪ַ ,‬מ ֲעשֶה ְב ֶאחָּד ֶ‬
‫ֶ‬
‫שאֵינֹו שֶּלֹו‪:‬‬
‫וְָאמַר היות ובשנה השביעית הקרקע הפקר ‪ ,‬אֵין ָאדָּ ם ְמקַדֵ {י}ש דָּ בָּר ֶ‬
‫ירושלמי כלאים לג‪.‬‬
‫הנזק‪ ,‬ומספר‪ ,‬חד בר נש חוי הראה מטבע של סלעיה‬
‫גמ' כתיב דברים כב' (ט) ֹלא תִ ז ְַרע כ ְַרמְָך ִכלְָאי ִם פֶּ ן‬
‫לרבי אלעזר לבדיקה ‪ ,‬אמר ליה טבא היא‪ ,‬לבסוף‬
‫ּותבּוַאת הַּ כָ ֶּרם‪ :‬אין‬
‫ִּת ְק ַּדׁש הַּ ְמלֵָאה הַּ ז ֶַּּרע אֲ ֶּׁשר ִּתז ְָרע ְ‬
‫נמצא שהיא ויפסלית פסולה‪ ,‬אתא עובדא קומי בית‬
‫לי אלא כרמך‪ .‬כרם של אחר ואפילו של גוי מניין?‬
‫דינו של רבי שמעון בן לקיש וקנסיה וחייבו לשפות‬
‫תלמוד לומר כל כרם ולא כלאים‪ ,‬אמר רבי אלעזר‪,‬‬
‫את הניזק‪ ,‬ולמד זאת מן הדא‪ ,‬המראה דינר לשולחני‬
‫תחילת המשנה דרבי מאיר היא‪ ,‬דרבי מאיר אמר‪,‬‬
‫לבדיקה ובסוף ונמצא רע חייב לשלם‪ ,‬מפני שהוא‬
‫אין לגוי קנין בקרקעות שבארץ ישראל לפוטרו מן‬
‫נושא שכר מקבל תשלום עבור בדיקתו‪ .‬ושואל ורבי‬
‫המעשרות‪ .‬אמר ר' יוחנן המשנה בכלאים דברי הכל‬
‫אלעזר נושא שכר הוא? ועונה רבי יעקב בר אחא‬
‫היא‪ .,‬תיפתר ונסביר את המשנה בגוי שזרע כרמו‬
‫בשם ר' אבונא המחזיק בו במטבעה דינו כנושא‬
‫כלאים ולקחו וקנה ממנו ישראל את הקרקע והיבול‬
‫שכר‪ .‬רבי יוסי בי רבי בון לא אמר כן לא כך היו פני‬
‫רבי יונה ורבי יוסה תרויהון אמרי המשנה בשיטת‬
‫הדברים‪ ,‬אלא רבי אלעזר אמר כאשר אדם גורם נזק‬
‫דרבי מאיר היא‪ :‬ומסביר במשנה אין אדם מקדיש‬
‫עקיף לזולת‪ ,‬קנסיה מחייב תשלום גם לשיטת‬
‫דבר שאינו שלו‪ ,‬למדנו‪ ,‬שעיר או תיש הנעבד‬
‫דרבנין‪ .‬רבי שמעון בן לקיש אמר סובר קנסיה‬
‫השתווה לו לשם עבודה זרה‪ ,‬אית תניי תני‪ ,‬בין שלו‬
‫משלם לשיטת דר' מאיר‪ .‬כך אתא התנהל עובדא‬
‫בין של אחרים הבהמה אסורה ‪.‬להקרבה לקרבן‬
‫בבית הדין‪ ,‬שאל רבי שמעון בן לקיש לרבי אלעזר‪,‬‬
‫להשם יתברך‪ ,‬אית תניי תני אם הייתה הבהמה‬
‫ההן קנסא לדעתך לשיטת דמאן? אמר ליה דרבנין‪,‬‬
‫שלו‪ ,‬אסור‪ ,‬ואם הייתה של אחרים מותר‪ .‬הוון בני‬
‫אמר ליה ריש לקיש אם כך פוק שלם‪ ,.‬במשנה‪,‬‬
‫הישיבה בעיי מימר‪ ,‬מאן דאמר בין שלו בין של‬
‫אחרים אסור רבי מאיר ורבי יודה‪ ,‬מאן דאמר שלו‬
‫המסכסך את גפנו של חברו‪ ,‬אמר ר' יוחנן‪ ,‬הכל‬
‫אסור ושל אחרים מותר רבי יוסה ורבי שמעון‪.‬‬
‫מודים בענבים שהן אסורות‪ .‬אמר ליה ר' אלעזר‬
‫ודוחה‪ ,‬רבי יוסה בשם רבי אילא אמר דברי הכל‬
‫הירק האוסר אינו נאסר והענבים האלה ושאינו אוסר‬
‫היא‪ .‬כמה דתימר תמן בעבודה זרה דבר שיש בו רוח‬
‫כן נאסר? ‪ .‬מה מתי פליגין במסכך את גפנו על גבי‬
‫חיים אף על פי שאינו נאסר להדיוט בהנאה נאסר‬
‫תבואתו של חבירו‪ .,‬אבל המסכך את גפנו של חבירו‬
‫ע"ג תבואתו שלו כל עמא מודיי שהאוסר נאסר‪.‬‬
‫לגבוה לקרבן ודכוותה דבר שאינו שלך בהמה של‬
‫ומברר עכשיו‪ ,‬אדם המסכך גפנו של חבירו ע"ג‬
‫חברך אף על פי שאינו נאסר להדיוט‪ ,‬נאסר לגבוה‬
‫תבואתו של חבירו‪ .‬נישמעינה מן הדא אמר רבי יוסי‬
‫לקרבן ‪ .‬רבי שמעון בן לקיש אמר‪ ,‬קנסיה התשלום‬
‫שמחייב רבי מאיר אף על פי שלא עשה מעשה‬
‫מעשה באחד שזרע את כרמו בשביעית כאשר‬
‫שגרם לנזק מיידי דר' מאיר‪ ,‬ועבד עובדא דכוותיה‬
‫הקרקע הפקר ובא מעשה לפני רבי עקיבה ואמר‪ ,‬אין‬
‫הלכה למעשה ולמד זאת מן הדא‪ ,‬המסכך את גפנו‬
‫אדם מקדיש דבר שאינו שלו‪ .‬שהרי אין הגפן שלו‬
‫על גבי תבואתו של חבירו‪ ,‬וכי מה עשה מעשה? הרי‬
‫ואין התבואה שלו‪ ,‬ואיתתבת ובכך ניתנה תשובה‬
‫שהנושא שנוי במחלוקת ‪:‬‬
‫האיסור הוא אלא כשהוסיף לצמוח‪ ,‬ואז כבר לפי‬
‫דעתו הוא מוסיף‪ .‬ובכל זאת חייב לשלם על שגרם‬
‫משנה ו' הלכה ד‬
‫שז ַָּרע אֶת ַהכ ֶֶרם ירק ְויָּצָּא ִמ ְּל ָּפנָּיו וחזר הקרקע לבעלים החוקיים‬
‫(ו) ָּה ַאנָּס האלים שהשתלט על קרקע לא לו ֶ‬
‫כשהוא זרוע כלאים ‪ ,‬קֹוצְרֹו מיד ֲאפִּלּו בַמֹועֵד בחול המועד ‪ .‬עַד ַכמָּה הּוא נֹותֵ ן מוסיף הוא לַפֹו ֲעלִים על המחיר‬
‫שלִיש‪ .‬ואם דורשים הפועלים י ָּ{ו}תֵ ר ִמ{י} ָּכ(א)ן‪ ,‬קֹוצֵר בעצמו כְדַ ְרכֹו לפי ההספק שלו‬
‫הרגיל? עַד תוספת ְ‬
‫שקַע‬
‫שי ִ ְ‬
‫וְהֹולְֵך וממשיך במלאכה ֲאפִּלּו לְַאחַר הַמֹועֵד‪ֵ .‬מאֵימָּתַ י הּוא נִק ְָּרא ַאנָּס‪ .‬שאוסר בזריעה שלו את הכרם ִמ ֶ‬
‫עד שנשכח מי היו הבעלים הראשונים ‪:‬‬
‫ירושלמי כלאים לד‪.‬‬
‫רבי אחא נשתקעו נשכחו הבעלים ולא נתיישאו‬
‫גמ' רבי אבא בר יעקב אמר בשם רבי יוחנן כיני כך‬
‫הבעלים איסורו דבר תורה‪ .‬נתייאשו הבעלים ולא‬
‫למד את מתניתא חזרה אליו הקרקע מותר לקוצרו‬
‫נשתקעו הבעלים איסורן מדבריהן ושואל‪ ,‬ויש קרקע‬
‫אפילו במועד‪ .‬עד כמה הוא נותן תשלום יתר‬
‫נגזל?‪ .‬ועונה‪ ,‬אמר רבי אילא אף על פי שאין קרקע‬
‫לפועלים עד שליש‪ .‬רב הונא ורב ששת אחד אמר‬
‫נגזל בכל זאת יש ייאוש לקרקע כדי לאסור בכלאים‬
‫שליש לשכר‪ .‬ואחרנא אמר שליש לדמים מערך‬
‫דבר התורה‪:‬‬
‫הענבים‪ :‬במשנה מאימתי נקרא אנס? משישקע‪ .‬אמר‬
‫משנה ז' הלכה ה'‪:‬‬
‫ש ִע{י} ְל ֲעלָּה שהפריחה אֶת עלי ַה ְג ָּפנִים עַל ַגבֵי תְ בּוָאה‪ ,‬יִגְד{ֹו}ר ישים גדר או יקצוץ ִמי ָּד‪{ .‬ו}אִם‬
‫(ז) הָּרּו ַח ֶ‬
‫ש ָּהי ְ{א}(תָּ ה) נֹוטָּה תַ חַת‬
‫ֵא{י} ְרעֹו א{ֹו}נֶס ומנע ממנו לגזום ‪ֻ ,‬מ{ו}תָּ ר הצומח בתקופת האונס‪ ,‬תְ בּו ָּא{ה}(תֹו) ֶ‬
‫ַה ֶגפֶן‪ְ ,‬וכֵן ַבי ָָּּרק‪ַ ,‬מ ֲחזִיר ְואֵינֹו ְמקַדֵ ש אפילו התרשל מלהחזיר‪ֵ .‬מאֵימָּתַ י תְבּוָאה מִתְ קַדֶ שֶת נאסרת?‬
‫שי ָּ ְבשָּה כָּל ָּצ{ו} ְרכָּּה ַו ֲענָּבִים‬
‫שיֵעָּשּו גדלו עד כְפֹול ַה ָּּלבָּן‪ .‬תְ בּוָאה ֶ‬
‫ש( ִר){ל}יש‪ .‬התבואה ַו ֲענָּבִים נאסרות ‪ִ ,‬מ ֶ‬
‫ִמשֶתַ ְ‬
‫ש ָּב{י}שְלּו כָּל צ ְָּרכָּן‪ ,‬אֵי{נ}ן מִתְ קַדְ שֹות אינן אוסרות ‪:‬‬
‫ֶ‬
‫ירושלמי כלאים לד‪:‬‬
‫במשנה‪ ,‬וענבים משיעשו כפול הלבן‪ .‬א"ר חנניה‬
‫גמ' וכבן עזאי לשיטתו של בן עזאי יספר יגזום‬
‫בריה דרבי הלל דכתיב דברים כב' (ט) ֹלא ִּתז ְַּרע‬
‫במספריים‪ ,‬אשכח תני רבי עקיבה אמר יחזיר‪ .,‬בן‬
‫כַּ ְר ְמָך כִּ לְ ָאיִּם פֶּ ן ִּת ְק ַּדׁש הַּ ְמלֵָאה הַּ ז ֶַּּרע אֲ ֶּׁשר ִּתז ְָרע‬
‫עזאי אמר יספר‪ .,‬מאימתי מתקדשת משתשליש‬
‫ּותְבּוַאת ַהכ ֶָּרם‪ .:‬כיני כך למד מתני' אינן מתקדשות‬
‫התבואה שליש מגידולה ‪ .,‬אית תניי ויש גורסים תני‬
‫אבל מקדשות ואוסרות את התבואה שצמחה‬
‫משתשריש שהזרעים יוציאו שרשים ‪ .‬מאן דתני‬
‫באיסור‪:‬‬
‫הגורס משתשליש מסייעא תומך לרבי יוחנן‪ ,‬מאן‬
‫דאמר משתשריש מסייעא תומך לרבי הושעיא‪.‬‬
‫משנה ח' הלכה ו'‬
‫שאֵינֹו נָּקּוב אֵינֹו ְמקַדֵ ש‪ְ ( .‬ו) ַרבִי‬
‫(ח) ָּעצִיץ נָּקּוב בתחתיתו ויונק מן האדמה‪ ,‬עם ירק‪ְ ,‬מקַדֵ ש אוסר ונאסר ַבכ ֶֶרם‪ְ ,‬ו ֶ‬
‫שמְעֹון אֹומֵר‪ ,‬זֶה ָּוזֶה א(ֹו) ְס{ו} ִרין‪ ,‬וְֹלא ְמקַדְ שִין‪ַ .‬ה ַמ ֲעבִיר בידו ָּעצִיץ נָּקּוב ַבכ ֶֶרם‪ ,‬אִם משך ההעברה הייתה‬
‫ִ‬
‫ממושכת עד שהֹוסִיף ְבמָּאתַ י ִם ‪ 00211‬מן הצמח ‪ָ ,‬אסּור ולא מקדש‬
‫ירושלמי כלאים לד‪:‬‬
‫תני עציץ שאינו נקוב מעשרותיו מהלכה דבר תורה‬
‫גמ' תני אין הבדל בין עציץ נקוב‪ ,‬לעציץ שאינו‬
‫ותרומתו אינה מדמעת נאסרת בתערובת ואין חייבין‬
‫נקוב‪ ,‬אלא הכשר הכנה של זרעים באמצעות מים‬
‫ישראל האוכל בטעות ממנה אינו מפצה עליה חומש‬
‫לקבל טומאה בלבד‪ ,‬זו כרבי שמעון‪ ,‬ברם כרבנן‬
‫בנוסף לקרן שמחזיר לכהן‪ .‬ושואל רבי יוסי בעי‪ ,‬מהו‬
‫אית אחורנין הבדלים נוספים אלף‪ ,‬עציץ נקוב‬
‫לומר לברך על פיתו שגדל בעציץ המוציא לחם מן‬
‫מקדש בכרם ושאינו נקוב אינו מקדש‪. .‬בית‪ ,‬התולש‬
‫הארץ? רבי יונה בעי כן האם דלעת בעציץ כתלוש‬
‫בשבת מעציץ נקוב חייב קרבן חטאת‪ ,‬ואם תלש‬
‫הוא כדי לסכך בה בעליה את סוכתו בחג?‪ .‬רבי יודה‬
‫פרח משאינו נקוב פטור‪ .‬גימל‪ ,‬עציץ נקוב שקבל‬
‫בר פזי בעי‪ ,‬נטע חמש גפנים בחמשה עציצין [שאינן‬
‫מים אינו מכשיר את הזרעים לקבל טומאה ושאינו‬
‫נקובין] ועשאן העמידם שתים כנגד שתים ואחת יוצא‬
‫נקוב מכשיר את הזרעים‪ .‬רבי יוסי אמר לה סתם‬
‫זנב את אמר כרם הוא? ‪.‬ואם הפכו סתר את סדר‬
‫מדעתו הוא ‪ .‬רבי חנינא מטי בה בשם רבי שמואל בר‬
‫הגפנים אינם כרם? ויש כרם מיטלטל? במשנה‪,‬‬
‫רב יצחק‪ ,‬התורה ריבתה הקלה בטהרת זרעים‬
‫זרועים ומחוברים לקרקע שלא יכשירו לקבל טומאה‬
‫המעביר עציץ נקוב בכרם שמואל אמר נאסר‬
‫מה טעם וזאת נלמד מן הכתוב ויקרא יא' (לז) ְוכִי‬
‫במעביר תחת כל גפן וגפן‪ .‬אמר רבי יוחנן מספיק אם‬
‫י ִפ ֹּל ִמנִ ְבלָּתָּ ם עַל כָּל ז ֶַרע זֵרּו ַע ֲאשֶר יִז ֵָּר ַע טָּהֹור הּוא‪:‬‬
‫העביר לאויר עשרה טפחים היא מתניתא‪ .‬העביר‬
‫חמשה עציצין שאינן נקובים עם ירק בתוכם תחת‬
‫גפן אחת חוזרים אנו תפלוגתא דרבי אלעזר ורבי‬
‫יוחנן‪ .‬האוסר הזרעים אינו נאסר ושאינו אוסר‬
‫הענבים נאסר‪ .‬אבל אם העביר עציץ אחד תחת חמש‬
‫‪......‬‬
‫גפנים וזה מתמשך זמן כדי לאסור כל עמא מודיי‬
‫שהאוסר נאסר‪:‬‬
‫הדרן עלך המבריך את הגפן‪:‬‬