פרק יב - תלמוד בבלי

‫שבת פרק שנים עשר‬
‫משנה א' הלכה א'‬
‫(א) הַּבֹונֶה בשבת ַכמָּה י ִ ְבנֶה יעשה וִיהֵא ַחי ָּ{י}ב? {הַּבֹונֶה} כָּל שֶהּוא‪ְ ,‬ו ַה ְמסַתֵ ת אבן ְו ַה ַמכֶה ַב ַפטִיש ּו ַב ַמ ֲעצָּד גרזן‬
‫שמְעֹון ּבֶן‬
‫שּבָּת‪ַ ,‬חי ָּיב‪ַ .‬רּבָּן ִ‬
‫הַּקֹודֵ ַח חור כָּל שֶהּוא‪ַ ,‬חי ָּ{י}ב‪ .‬זֶה ַה ְכלָּל‪ ,‬כָּל הָּעֹושֶה ְמלָּאכָּה ּו ְמלַאכְתֹו מִתְ ַקי ֶ{י}מֶת ַּב ַ‬
‫שעַת ְמלָּאכָּה‪ַ ,‬חי ָּ{י}ב‪ִ ,‬מ ְפנֵי שֶהּוא ( ִכ)מְתַ ּקֵן ְמלָּאכָּה‬
‫ַג ְמלִיאֵל [אֹומֵר]‪ַ ,‬אף ַה ַמכֶה בַּק{ו} ְרנָּס עַל ַהסַדָּ ן מכה ריקנית ִּב ְ‬
‫זה תהליך עבודה מקובל ומועיל ליישור הסדן ולחיזוק הפטיש ‪:‬‬
‫בבלי שבת קב‪:‬‬
‫ירושלמי שבת סח‪.‬‬
‫גמרא‪ :‬בונה כל שהוא חייב ‪ ,‬ושואל‪ ,‬למאי חזיא‬
‫גמ' מברר‪ ,‬מה בנין היה במשכן? ועונה שהיו נותנים‬
‫למה ראוי הדבר? ועונה‪ ,‬אמר רבי ירמיה שכן‬
‫קרשים על גבי אדנים‪ .‬ושואל‪ ,‬ולא לשעה בניה זמנית‬
‫עני חופר גומא להצניע בה את המעט מן‬
‫היתה?‪ .‬ועונה א"ר יוסה‪ ,‬מכיון שהיו נוסעים וחונים ע"פ‬
‫פרוטותיו‪ ,‬דכוותה וכך גבי משכן במדבר סיני‬
‫הדיבור ולא ידעו מתי מפרקים את המשכן‪ ,‬נחשב כמי‬
‫שכן תופרי יריעות חופרין גומא להצניע בה‬
‫שהוא לעולם‪ .‬א"ר יוסי בי ר' בון מכיון שהבטיחן הקב"ה‬
‫מחטיהן‪ ,‬אביי אמר כיון דמשתכי מחלידים‬
‫שהוא מכניסן לארץ ישראל כמי שהוא לעולם? אלא ‪.‬‬
‫המחטים לא עבדי הכי‪ ,‬אלא שכן עני עושה‬
‫הדא אמרה אפילו בונה מן הצד בנין שעתיד להתפר‪.‬‬
‫פיטפוטי רגלי כירה קטנה לשפות עליה קדירה‬
‫הדא אמרה אפילו בונה האדנים נתון ע"ג דבר אחר‪ .‬הדא‬
‫קטנה‪ ,‬דכוותה גבי משכן מבשלי סמנין לצבוע‬
‫אמרה‪ ,‬בנין ע"ג כלים בנים נחשב לבנין? ומסביר אדנים‬
‫יריעות שחסרה להם מעט צבע להמשך מלאכתן‬
‫כקרקע הן‪ .‬תני אחד מביא את האבן ואחד מביא את הטיט‬
‫עושין פיטפוטי כירה קטנה לשפות עליה יורה‬
‫המביא את הטיט חייב‪ .‬ר' יוסה אומר שניהן חייבין‪ .‬סבר‬
‫קטנה עם מעט צבע‪ ,‬רב אחא בר יעקב אמר‪ ,‬אין‬
‫רבי יוסה המניח אבן בלא טיט בנין‪ .‬הכל מודים שאם נתן‬
‫עניות במקום עשירות‪ .‬ולעבודת המשכן הכול‬
‫האחד את הטיט תחלה ואח"כ נתן השני את האבן שהוא‬
‫הוכן מראש בשפע אלא שכן בעל הבית שיש לו‬
‫השני חייב‪ .‬הבנאי שיישב את האבן האחרונה בראש‬
‫נקב בבירתו בתקרה וסותמו עם מעט טיט וזפת‬
‫הדימוס המגדל חייב‪ .‬למי נצרכה ולמה היה ספק לרבנן‬
‫דכוותה גבי משכן שכן קרש שנפלה בו דרנא‬
‫שמחייבים את מניח הטיט ‪ .‬וההן דעבד דפין תמיכות‬
‫תולעת מטיף לתוכה אבר עופרת וסותמו‪ ,‬אמר‬
‫לקורות דעבד ספיין מפתן לבית חייב משום בונה‪ .‬וההן‬
‫שמואל המצדד המאזן את האבן חייב‪ ,‬ושואל‬
‫דנקר מחורר כיפין באבן כפין עמודין מעץ רחיין עמודים‬
‫מיתיבי‪ ,‬אחד נותן את האבן ואחד נותן את הטיט‬
‫מקטע מרכיב פסיפס מקטע מרכיב כולהן חייב משום‬
‫הנותן את הטיט חייב אבל נותן האבן פטור?‬
‫מסתת‪ ,‬רב ירמיה אמר בשם רב‪ ,‬המרכיב מוטה מיטה‬
‫ודוחה וליטעמיך אימא סיפא‪ ,‬רבי יוסי אומר‬
‫של גילה גולה הנודד ממקום למקום חייב משום בונה‪.‬‬
‫ואפילו העלה והניח על גבי דימוס של אבנים‬
‫א"ר זעירא אינו אלא כנוטל מלבן ונותנו ע"ג לבינים בלי‬
‫חייב‪ ,‬ועונה אלא תלתא אופני בנייני הוו תתאי‬
‫טיט בשבת‪ .‬רב המנונא הורי לריש גלותא להתיר להקים‬
‫תחתון מציעא אמצעי ועילא ועליון‪ ,‬ומסביר‪,‬‬
‫שולחן של פרקים בשבת‪ .‬אמר רב הונא‪ ,‬בר חייה הוה‬
‫תתא בעי צדודי יישור ועפרא ואדמה מהודקת‬
‫עמיה‪ ,‬שמע רב יהודה ואמר מאן דהורי ליה לא יליף לא‬
‫מציעא בעי נמי טינא טיט ומלט עילאי בהנחה‬
‫למד ולא שימש תלמידי חכמים ‪ .‬א"ר שמי‪ ,‬למד ולמד‪,‬‬
‫בעלמא נבנה‪ :‬במשנה‪ ,‬והמסתת אבנים‪ :‬ושואל‬
‫מאן דהורי ליה כרשב"ג הורי ליה‪ .‬דתני‪ ,‬לווחים לוחות‬
‫מסתת משום מאי מיחייב? ועונה רב אמר משום‬
‫שבספינה ושבעריסה ונקליטי המיטה המתפרקת ורגל‬
‫בונה‪ ,‬ושמואל אמר משום מכה בפטיש‪ ,‬העושה‬
‫השלחן ויד הסכין שבראשו אם נתפרקו הרי זה לא‬
‫נקב לאוורור בלול של תרנגולים‪ ,‬רב אמר חייב‬
‫יחזיר‪ .‬אם החזיר הרי זה פטור ואם תקע בחוזק הרי זה‬
‫משום בונה ושמואל אמר משום מכה בפטיש‪,‬‬
‫חייב‪ .‬רשב"ג אומר אם היו רפים מקודם נוטל ומחזיר‪.‬‬
‫עייל שופתא בקופינא דמרא המכניס יתד לידית‬
‫ושואל" תני תקועים במסמרים הרי זה חיבור לטומאה‬
‫המקוש שלא תשתחרר הידית רב אמר משום‬
‫ולהזייה של מי פרה אדומה על טומאת מת ‪ .‬קבועים‬
‫בונה‪ ,‬ושמואל אמר משום מכה בפטיש‪ ,‬וצריכא‬
‫חזק חיבור לטומאה ואינו חיבור להזאה‪ .‬הנוטלין והנותנין‬
‫את כל שלושת המחלוקות בין רב לשמואל דאי‬
‫מתפרקים אינן חיבור לא לטומאה ולא להזייה‪ .‬ושואל‬
‫אשמעינן קמייתא הראשון‪ ,‬בההיא קאמר רב‬
‫והכא בשבת את אמר הכין שאין להרכיבם ועונה ‪ .‬תמן‬
‫משום דדרך בנין בכך אבל עושה נקב בלול של‬
‫בלוחות הספינה דרכן לקבע במסמרים לא לקבע אינן‬
‫תרנגולים דאין דרך בנין בכך אימא מודה ליה‬
‫חיבור‪ .‬ברם הכא מיטה מתפרקת תקיעתן היא גמר‬
‫לשמואל‪ ,‬ואי אשמעינן בהא בלול בהא קאמר רב‬
‫מלאכתן‪ .‬תני ר' סימיי אומר‪ ,‬המרכיב קרן של כלי נגינה‬
‫משום דדמי לבנין דעבדיה חלון לאוירא‪ ,‬אבל‬
‫שופתא בקופינא דמרא דאין דרך בנין בכך אימא‬
‫מודה ליה לשמואל‪ ,‬ואי אשמעינן בהא בהא‬
‫קאמר שמואל מכה בפטיש אבל בהנך תרתי‬
‫אימא מודה ליה לרב שזו בנייה לכן צריכא‬
‫לשלושתן‪ .‬ושואל בעא מיניה רב נתן בר‬
‫אושעיא מרבי יוחנן‪ ,‬מסתת משום מאי מיחייב‬
‫ועונה אחוי הראה ליה בידיה משום מכה בפטיש‪,‬‬
‫ושואל והאנן תנן המסתת והמכה בפטיש? שהם‬
‫שני אבות מלאכה נפרדים? ועונה‪ ,‬אימא המסתת‬
‫המכה בפטיש‪ ,‬ושואל תא שמע‪ ,‬הקודח כל שהוא‬
‫חייב‪ ,‬בשלמא לרב מיחזי כמאן דחר חורתא‬
‫לבניינא סותם חור בבנין אלא לשמואל לאו גמר‬
‫מלאכה הוא? ועונה הכא במאי עסקינן דבזעיה‬
‫ברמצא דפרזלא שמנקב במסמר לוהט ושבקיה‬
‫בגוויה והמסמר נשאר במקום דהיינו גמר‬
‫מלאכה‪ ,:‬במשנה‪ ,‬זה הכלל‪ :‬ושואל "זה הכלל"‬
‫לאתויי מאי מה נוסף שלא נימנה? ועונה‬
‫לאתויי דחק קפיזא בקבא חרט כלי קטן מגוש‬
‫גדול‪ :‬במשנה‪ ,‬רבן שמעון בן גמליאל אומר‪,‬‬
‫המכה בקורנס על הסדן כו'‪ :‬ושואל סוף כל סוף‬
‫מאי קעביד? ועונה רבה ורב יוסף דאמרי‬
‫תרוייהו מפני שמאמן את ידו‪ ,‬ושואל קשו בה‬
‫בני רחבה אלא מעתה חזא אומנתא בשבתא וגמר‬
‫ראה גוים עוסקים במלאכה ולמד מהם הכי נמי‬
‫דמיחייב? ועונה אלא אביי ורבא דאמרי תרוייהו‬
‫שכן מרדדי טסי משטחי ציפוי משכן עושין כן‪,‬‬
‫תניא נמי הכי רבן שמעון בן גמליאל אומר אף‬
‫המכה בקורנס על הסדן בשעת מלאכה חייב‪,‬‬
‫שכן מרדדי טסי משכן עושין כן‪:‬‬
‫עגולה חייב‪ .‬קרן פשוטה ישרה פטור‪ .‬רבי אלעזר בי‬
‫ר"ש אומר המרכיב קני מנורה חייב‪ .‬קנה של ציידין‬
‫פטור‪ .‬ושואל‪ ,‬קני מנורה למה הוא חייב? ועונה‪ ,‬רבי‬
‫אבהו אמר בשם רבי יוחנן ורב חונה‪ ,‬תריהון אמרין‬
‫משום בונה‪ .‬קנה של ציידין למה הוא פטור‪ .‬מפני שהוא‬
‫משחילן מלמעלן למטן‪ .‬ושואל התיבון הרי החופר‬
‫בחולות הרי חופר הוא מלמעלן למטן הוא‪ .‬ואת אמר‬
‫חייב? ועונה א"ר שמואל בר יודן כאן לשעה זמן מועט‬
‫פטור כאן לשהות בבניה קבועה לא איכפת לנו כיוון‬
‫העבודה ותמיד חייב ‪ .‬שמואל אומר המלחים את התירצין‬
‫התריסים חייב משום בונה‪ .‬ושואל וקשיא‪ ,‬דבר שאילו‬
‫עשאה בשבת חייב חטאת ב"ה מתירין ביום טוב אף‬
‫להחזיר‪ .‬ועונה רבי חנניה בשם רבי יוחנן אמר‪ ,‬התירו‬
‫סופו מפני תחילתו שאם אמר את שלא יחזיר אף הוא אינו‬
‫פותח את החנות ושואל‪ ,‬ולא יפתח? ועונה אף הוא‬
‫ממעט בשמחת י"ט‪ .‬א"ר אחא אמנם מחזיר‪ ,‬בלבד שלא‬
‫יחזיר כל צרכו‪ .‬א"ר יוסי בר בון התירו כשאין שם פתח‬
‫אחר אבל אם יש שם פתח מוסתר‪ ,‬משתמש כנגד הפתח‬
‫ואינו מרים את התריס‪ .‬מתניתין בשיטת דר"ש‪ ,‬דתני‬
‫הגורד לוחות עץ הקודח הקוצץ כל שהוא בשבת חייב‪.‬‬
‫ר"ש אומר הגורד עד שיגור כל צורכו‪ .‬הקודח עד שיקדח‬
‫כל צורכו‪ .‬הקוצץ עד שיקצץ כל צורכו‪ .‬העובד את העור‬
‫עד שיעבוד כל צורכו וא"ר יעקב בר אחא‪ ,‬לא אתיא‬
‫המשנה אלא כרבי שמעון דר"ש לא עבד מקצת מלאכה‬
‫ככולה‪ .‬ורבנן עבדין מקצת מלאכה ככולה‪ .‬וקשיא על‬
‫דרשב"ג אילו נטל לקצור ולא קצר שמא כלום הוא יהיה‬
‫חייב? ובמכה מכה ריקנית אתה כן מחייב אותו? א"ר‬
‫אדא‪ ,‬אתיא דרשב"ג כר' יהודה‪ .‬דתני השובט והמקטקט‬
‫מיישר על האריג הרי זה חייב מפני שהוא כמיישב בידו‬
‫מכינו לעבודה והכא מפני שהוא כמיישב בידו להמשך‬
‫העבודה‬
‫משנה ב הלכה ב'‬
‫ַחֹורש שדהו בשבת כָּל שֶהּוא חייב ‪ַ ,‬ה ְמנַכֵש עשבים רעים ְו ַה ְמק ְַרסֵם ענפים יבשים ְו ַה ְמז ֵָּרד מדלל ענפים‬
‫(ב) ה ֵ‬
‫שהֵן‪ ,‬אִם ְל ֶה ֵס{י}ק‬
‫מיותרים כָּל שֶהּוא‪ַ ,‬חי ָּ{י}ב‪ַ .‬ה ְמ ַלּקֵט ֵעצִים‪( ,‬אִם) לְתַ ּקֵן את השדה ולהכשירו לזריעה ‪ ,‬כָּל ֶ‬
‫ש(הּוא){הן}‪ ,‬אִם‬
‫שבִים‪( ,‬אִם) מתכוון לְתַ ּקֵן את השדה ‪ ,‬כָּל ֶ‬
‫בתנור ‪ ,‬כְדֵ י ְל ַבשֵל ּבֵיצָּה ַקלָּה של תרנגולת ‪ַ .‬ה ְמ ַלּקֵט ֲע ָּ‬
‫עבור מזון ַל ְּב ֵהמָּה‪ִ ,‬כמְל{ֹו}א פִי ַהגְדִ י‪:‬‬
‫בבלי שבת קג‪.‬‬
‫ירושלמי שבת סט‪.‬‬
‫גמרא ושואל למאי חזי למה ראוי גרגיר אחד? ועונה‪ ,‬חזי‬
‫גמ' ושואל‪ ,‬מה חרישה היתה במשכן? ועונה‪,‬‬
‫לביזרא דקרא בור לנטיעה לדלעת דכוותה גבי משכן שכן‬
‫שהיו חורשין ליטע סממנין לצבע‪ .‬ושואל‬
‫ראוי גרגיר אחד לקלח אחד של סמנין‪ :‬במשנה המנכש‬
‫וכמה יחרוש ויהא חייב? ועונה רבי מתניה‬
‫והמקרסם והמזרד‪ :‬תנו רבנן התולש עולשין והמזרד זרדים‪,‬‬
‫אמר‪ ,‬כדי ליטע גרגיר כרישה‪ .‬רבי אבא אמר‬
‫אם אוסף לאכילה כגרוגרת אם מלקט לבהמה כמלא פי הגדי‬
‫בשם רב כדי ליטע זכרותה גרגיר קטן של‬
‫אם כוונתו להיסק בתנור כדי לבשל ביצה קלה אם לייפות את‬
‫חיטה‪ .‬ושואל תמן בהוצאה לרשות הרבים‬
‫הקרקע ולהכשירה כל שהן‪ ,‬ושואל אטו כולהו בעקיפין לא‬
‫תנינן זרע קישואין שנים זרע דילועין שנים‪.‬‬
‫ליפות את הקרקע נינהו? ועונה רבה ורב יוסף דאמרי‬
‫תני גם חיטים מדיות שתים? ועונה‪ ,‬רבי‬
‫שמואל בשם רבי זעירא‪ ,‬חיטין ע"י שהן‬
‫תרוייהו באגם שדה הפקר שלא מעניין אותו שנו‪ ,‬אביי אמר‬
‫חביבות עשו אותן כשאר זירעוני גינה שאינן‬
‫נאכלין וחייב על אחת ‪ .‬ועוד שאלה ללא‬
‫תשובה‪ ,‬למה לי לחזור פעמיים "ואם לתקן‬
‫כל שהוא" למה לי לחזור "כמלוא פי גדי" ‪:‬‬
‫אפילו תימא בשדה דלאו אגם‪ ,‬וכגון דלא קמיכוין‪ ,‬ושואל‪,‬‬
‫והא אביי ורבא דאמרי תרוייהו מודה רבי שמעון בפסיק‬
‫רישיה ולא ימות שחייב ‪ ,‬ועונה לא צריכא דקעביד בארעא‬
‫דחבריה של שכנו ובאמת לא מכוון להכשיר וליפות את‬
‫הקרקע ‪:‬‬
‫משנה ג' הלכה ג'‬
‫שנֵי שֵמֹות כגון אב ‪ּ ,‬בֵין‬
‫(ג) הַכֹותֵ ב בשבת שְתֵ י אֹותִ יֹות‪ּ ,‬בֵין ּבִימִינֹו ּבֵין ִּבשְמ ֹאלֹו‪ּ ,‬בֵין ִמשֵם ֶאחָּד כגון גד ּבֵין ִמ ְ‬
‫שנֵי ַס{י}( ְמ) ָּמנִיֹות ספרות ‪ְּ ,‬בכָּל לָּשֹון גם בעברית וגם בלטינית ‪ַ ,‬חי ָּ{י}ב‪ָ .‬אמַר ַרּבִי יֹוסֵי‪ֹ ,‬לא {נת} ִחי ְ{י}בּו שְתֵ י‬
‫ִמ ְ‬
‫שכָּן בזמן פריקה והרכבה ‪ ,‬לֵידַ ע‬
‫שכְָּך הָּיּו (כֹותְ בִין) {רושמין} עַל ק ְַרשֵי ַה ִמ ְ‬
‫אֹותִ יֹות ֶאלָּא מִשּום רֹושֵם מספרים‪ֶ ,‬‬
‫שמְעֹון ּושְמּואֵל‪ ,‬נ ֹ ַח ִמנָּחֹור‪ ,‬דָּ ן‬
‫(אֵיזֶהּו) {אי זהו} בֶן זּוגֹו‪ָ .‬אמַר ַרּבִי {יהודה}‪ָּ ,‬מצִינּו שֵם ָּקטָּן ִמשֵם גָּדֹול‪ ,‬כגון שֵם ִמ ִ‬
‫מִדָּ נִי ֵאל‪ ,‬גָּד ִמגַדִ יאֵל ואם נתכוון לכתוב נחור וכתב נח חייב ‪:‬‬
‫בבלי שבת קג‪.‬‬
‫ירושלמי שבת סט‪.‬‬
‫גמרא ושואל‪ ,‬בשלמא אימין הכותב בימין ליחייב משום דדרך כתיבה בכך‬
‫גמ' שואל מאן תנא האומר‬
‫אלא אשמאל אמאי חייב הא אין דרך כתיבה בכך? ועונה אמר רבי ירמיה‬
‫סימיינית חייב? ועונה ר' יוסי‬
‫היא שחייב משום רושם‬
‫באטר יד שנו שכותב בידו השמאלית ‪,‬ושואל‪ ,‬ותהוי שמאל דידיה כימין‬
‫ספרות‪ ,‬ושואל‪ .‬מהו בכל‬
‫דכולי עלמא‪ ,‬ואשמאל ליחייב אימין לא ליחייב? ועונה אלא אמר אביי‪,‬‬
‫לשון? אפי' אלף עברית אלפא‬
‫בשולט בשתי ידיו ‪ ,‬רב יעקב בריה דבת יעקב אמר‪ ,‬הא מני בשיטת רבי‬
‫יוונית ושואל וחש לומר ואינו‬
‫יוסי היא‪ ,‬דאמר לא חייבו שתי אותיות אלא משום רושם‪ ,‬ושואל‪ ,‬והא‬
‫חושש שמא יתן את הקרשים‬
‫מדסיפא רבי יוסי היא‪ ,‬רישא לאו רבי יוסי? ואומר‪ ,‬כולה רבי יוסי היא‪,.‬‬
‫למעלן‬
‫שלמטן‬
‫הפוכים‬
‫במשנה‪ :‬אמר רבי יהודה מצינו שם קטן משם גדול ‪ :‬ושואל אלא נמצא‬
‫שלמעלן למטן? ועונה‪ ,‬כמין‬
‫רבי יהודה שתי אותיות והן שני שמות הוא דמחייב‪ ,‬אבל שתי אותיות והן‬
‫קולמוסין חיצים היו עושין‬
‫שם אחד לא מחייב? והתניא ויקרא ד' (כב) אֲ ֶׁשר נ ִָׂשיא ֶׁיחֱטָ א ְו ָּעשָּה ַאחַת‬
‫ושואל וחש לומר שמא יתן‬
‫ִׂמכָל ִׂמ ְצוֹת ְי ֹהוָה אֱֹלהָ יו אֲ ֶׁשר ֹלא תֵ עָ ֶׁשינָה בִׂ ְש ָגגָה וְאָ ֵשם‪ :‬יכול עד שיכתוב‬
‫שבפנים בחוץ ושבחוץ בפנים?‬
‫כל השם‪ ,‬ועד שיארוג כל הבגד‪ ,‬ועד שיעשה כל הנפה תלמוד לומר שם ד'‬
‫ועונה‪ ,‬טבעות לבריחים היו‬
‫(ב) ַּדבֵ ר אֶׁ ל בְ נֵי י ְִׂש ָראֵ ל לֵאמֹר נֶׁפֶׁ ש כִׂ י תֶׁ חֱטָ א בִׂ ְש ָגגָה ִׂמכֹל ִׂמ ְצוֹת ְי ֹהוָה‬
‫מוכיחות מהו הצד הפנימי‪,‬‬
‫אֲ ֶׁשר ֹלא תֵ עָ ֶׁשינָה וְ עָ ָשה מֵַאחַת מֵ הֵ נָה‪ :‬אי מאחת‪ ,‬יכול אפילו לא כתב אלא‬
‫ושואל וחש לומר שמא יחליף‪.‬‬
‫אות אחת ולא ארג אלא חוט אחד ולא עשה אלא בית אחד בנפה תלמוד‬
‫לומר "אחת" הא כיצד? אינו חייב עד שיכתוב שם קטן משם גדול כגון שם‬
‫זוג זוג של קרשים ועונה א"ר‬
‫משמעון ומשמואל‪ ,‬או נח מנחור או דן מדניאל או גד מגדיאל‪ ,‬רבי יהודה‬
‫אחא לוכסן היו כתוב עליהן זוג‬
‫האותיות היה כתוב כל זוג‬
‫אומר אפילו לא כתב אלא שתי אותיות והן שם אחד בעל משמעות חייב‬
‫נמוך מקודמו ‪ .‬ועוד מה איכפת‬
‫כגון שש תת רר גג חח‪ ,‬אמר רבי יוסי וכי משום כותב הוא חייב? והלא‬
‫לי ויחליף‪ .‬א"ר אימי כתוב‬
‫אינו חייב אלא משום רושם‪ ,‬שכן רושמין על קרשי המשכן לידע איזו היא‬
‫ספר שמות כו' (ל) ַו ֲהקֵמ ֹתָּ אֶת‬
‫בן זוגו‪ ,‬לפיכך שרט שריטה אחת על שני נסרין‪ ,‬או שתי שריטות על נסר‬
‫שפָּטֹו אֲ ֶׁשר הָ ְראֵ יתָ‬
‫שכָּן ְכ ִמ ְ‬
‫ַה ִמ ְ‬
‫אחד חייב‪ ,‬רבי שמעון אומר "ועשה אחת" יכול עד שיכתוב את כל השם‬
‫בָ הָ ר‪ .:‬וכי יש משפט לעצים?‪.‬‬
‫עד שיארוג כל הבגד עד שיעשה את כל הנפה‪ ,‬תלמוד לומר "מאחת" אי‬
‫אלא אי זהו קרש זכה להינתן‬
‫מאחת יכול אפילו לא כתב אלא אות אחת‪ ,‬ואפילו לא ארג אלא חוט אחד‬
‫בצפון ינתן בצפון זכה להינתן‬
‫ואפילו לא עשה אלא בית אחד בנפה‪ ,‬תלמוד לומר "אחת" הא כיצד‪ ,‬אינו‬
‫בדרום ינתן בדרום‪ .‬ומספר‪,‬‬
‫חייב עד שיעשה מלאכה שכיוצא בה מתקיימת‪ ,.‬רבי יוסי אומר כתוב‬
‫אילין משפחת דר' הושעיה‬
‫"ועשה אחת" וכתוב "ועשה הנה" ולומד‪ ,‬פעמים שחייב אחת על כולן‪,‬‬
‫ומשפחת ודבר פזי הוון רגילים‬
‫ופעמים שחייב על כל אחת ואחת‪ ,‬ושואל קתני מיהא מכל מקום רבי‬
‫שאלין בשלמיה דנשיא בכל‬
‫יהודה אומר אפילו לא כתב אלא שתי אותיות והן שם אחד חייב‪ ?,‬ועונה‬
‫יום ויום‪ ,‬והוון אילין דרבי‬
‫לא קשיא‪ ,‬הא דידיה הא דרביה‪ ,‬דתניא רבי יהודה אומר משום רבן‬
‫הושעיה עלין קדמאי נכנסים‬
‫גמליאל‪ ,‬אפילו לא כתב אלא שתי אותיות והן שם אחד חייב‪ ,‬כגון "שש"‬
‫תחילה ונפקין קדמאי ויוצאים‬
‫"תת" "רר" "גג" "חח" ושואל‪ ,‬ורבי שמעון היינו תנא קמא? וכי תימא‬
‫ראשונה אזלין אילין דבר פזי‬
‫שאם יכתוב שני אלפין "אלף" "אלף" מן המילה בפסוק מישעיה מה'(ה)‬
‫ואיתחתנות השתדכו עם‬
‫ֱֹלהים ֲא ַאז ְֶרָך וְֹלא י ְַּדעְ תָ נִׂי‪ :‬איכא בינייהו‪,‬‬
‫אֲ נִׂי ְי ֹהוָה וְ אֵ ין עוֹד זּול ִָׂתי אֵ ין א ִׂ‬
‫משפחת בנשיאותא‪ .‬אתון‬
‫בעיין מיעול קדמאי ביקשו‬
‫עכשיו להיכנס לשאול בשלום‬
‫הנשיא בסדר חדש ראשונים‪.‬‬
‫אשיתאלת לרבי אימי‪ .‬אמר לון‬
‫רבי אימי "והקמות את המשכן‬
‫כמשפטו"‪ .‬וכי יש משפט‬
‫לעצים‪ .‬אלא אי זהו קרש זכה‬
‫להינתן בצפון ינתן בצפון‪.‬‬
‫בדרום ינתן בדרום כך גם אתם‬
‫שימרו על הסדר כפי שהיה‪,.‬‬
‫ומספר עוד‪ ,‬תרין זרעיין שתי‬
‫משפחות הוון בציפרין האחת‬
‫נקראת בולווטיא והשנית‬
‫ופגניא הוון שאלין בשלמיה‬
‫דנשייא בכל יום‪ .‬והוון‬
‫בולווטיה עלין קדמיי ונפקין‬
‫קדמיי‪ ,‬אזלין בני משפחת‬
‫פגניא וזכון באוריתא‪ .‬למדו‬
‫תורה ונהיו תלמידי חכמים‬
‫אתון בעי מיעול קדמיי‪.‬‬
‫אישתאלת לרשב"ל ובררו האם‬
‫יש להם עכשיו זכות קדימה‪.‬‬
‫שאלה רשב"ל לר' יוחנן‪ ,‬עאל‬
‫ר' יוחנן ודרשה בבי מדרשא‬
‫דרבי בנייה‪ ,‬אפילו ממזר ת"ח‬
‫וכהן גדול עם הארץ ממזר ת"ח‬
‫קודם לכ"ג עם הארץ‪ ,‬סברין‬
‫מימר ואם חשבתם לפדות‬
‫משבי או ולכסות בגד נאה‬
‫ולהחיות מזון לבני משפחתו‬
‫הא לישיבה לא‪ .,‬א"ר אף‬
‫לישיבה במקום מכובד כן‬
‫ומסביר מה טעמא‪ .‬משלי ג'‬
‫(טו) י ְק ָָּּרה הִיא מִ ְפנִי ִים‬
‫{ ִׂמ ְפנִׂינִׂים\} וְ כָ ל חֲפָ צֶׁ יָך ֹלא‬
‫י ְִׂשוּו בָ ּה‪ :‬יקרה התורה אפי'‬
‫מזה הכהן הגדול שהוא נכנס‬
‫לפני ולפנים‪ .‬תני שם משמעון‬
‫וגד מגדיאל‪.,‬‬
‫דן מדניאל‬
‫ושואל מתיבין לר' יהודה והלא‬
‫אלו פשוטין דן הנון ישרה‬
‫ואלו כפופים דניאל הנון‬
‫כפופה? ועונה תני בשם רבי‬
‫יודה כתב שני אותות שוים והן‬
‫שם עצם חייב‪ ,‬כגון "שש"‬
‫"תת" "גג" "רד" "חח"‪ .‬ורבנן‬
‫דתנא קמא סבר אלף אלף דאאזרך לא מיחייב אין לשני אלפין משמעות‬
‫ורבי שמעון סבר כיון דאיתיה יש לה שימוש בגלטורי בקמעות סרק‬
‫בעלמא חייב‪ ,‬ושואל למימרא וימצא דרבי שמעון לחומרא יחמיר יותר‪,‬‬
‫והתניא הקודח כל שהוא חייב‪ ,‬המגרר כל שהוא ‪,‬המעבד כל שהוא‪ ,‬הצר‬
‫בכלי צורה כל שהוא חייב ‪ ,‬רבי שמעון אומר עד שיקדח את כולו‪ ,‬עד‬
‫שיגרור את כולו‪ ,‬עד שיעבד את כולו‪ ,‬עד שיצור כולו‪ ,‬ועונה אלא‪ ,‬רבי‬
‫שמעון הא אתא לאשמעינן שאינו חייב עד שיכתוב את השם שהתכוון‬
‫לכתוב כולו‪ ,‬ושואל ומי מצית אמרת הכי? והתניא רבי שמעון אומר "ועשה‬
‫אחת" יכול עד שיכתוב את השם כולו‪ ,‬תלמוד לומר "מאחת" ועונה תריץ‬
‫ואימא הכי‪ ,‬יכול עד שיכתוב את הפסוק כולו תלמוד לומר מאחת‪ ,‬רבי יוסי‬
‫אומר "ועשה אחת" וגם כתוב "ועשה הנה" אלא פעמים שחייב אחת על‬
‫כולן ופעמים שחייב על כל אחת ואחת‪ ,‬אמר רבי יוסי ברבי חנינא מאי‬
‫טעמא דרבי יוסי? ועונה‪ .‬יכול היה לכתוב "אחת" והוסיף מם וכתב‬
‫"מאחת" ? יכול היה לכתוב "הנה" והוסיף מם וכתב "מהנה" ולכן דורש‬
‫‪,‬אחת שהיא הנה‪ ,‬והנה שהיא אחת‪ ,‬ומסביר מילה אחת "שמעון" מאחת‬
‫"שם" משמעון‪ ,‬הנה אבות מלאכה "מהנה" תולדות‪ ,‬אחת שהיא הנה‬
‫דהיינו זדון שבת ושגגת מלאכות‪ ,‬הנה שהיא אחת‪ ,‬שגגת שבת וזדון‬
‫מלאכות‪ ,‬במשנה‪ ,‬אמר רבי יהודה מצינו שם קטן משם גדול‪ :‬ושואל מי‬
‫דמי הרי הכתיבה שונה מ"ם דשם סתום סופית מ"ם דשמעון פתוח? ועונה‬
‫אמר רב חסדא‪ ,‬זאת אומרת מכאן נלמד‪ ,‬כתב בספר תורה‪ ,‬סתום ועשאו‬
‫פתוח כשר‪ .‬ושואל מיתיבי‪ ,‬למדנו‪ ,‬כתוב דברים ו' (ט) ּוכְתַ בְתָּ ם עַּ ל ְמזֻזוֹת‬
‫בֵ יתֶׁ ָך ּובִׂ ְשעָ ֶׁריָך‪ :‬ודרשו חז"ל "וכתבתם" שתהא כתיבה תמה‪ ,‬שלא יכתוב‬
‫אלפין עיינין‪ ,‬או עיינין אלפין‪ ,‬שלא יחליף "ביתין כפין" "כפין ביתין"‬
‫שלא ישנה "גמין צדין" "צדין גמין" שיכתוב דלתין ולא רישין‪ ,‬או‬
‫במקום אחר רישין ולא דלתין‪ ,‬היהין ולא חיתין‪ ,‬חיתין ולא היהין‪ ,‬ווין‬
‫ולא יודין‪ ,‬יודין ולא ווין "זיינין" ולא "נונין" "נונין" ולא "זיינין" טיתין לא‬
‫יחליף לפיפין "פיפין לא יחליף "לטיתין" כפופין אותיות אמצעיות לא‬
‫יחליף לפשוטין סופיים פשוטין לא יחליף לכפופין‪" ,‬מימין" ולא סמכין‪,‬‬
‫סמכין ולא מימין‪ ,‬שלא יכתוב פרשיות שהן סתומין‪ ,‬פתוחין‪ ,‬ולא יכתוב‬
‫אותיות פתוחין סתומין‪ ,‬פרשה פתוחה לא יעשנה סתומה‪ ,‬סתומה לא יעשנה‬
‫פתוחה‪ ,‬כתבה לספר תורה במבנה כשירה או שכתב את השירה כיוצא בה‬
‫במבנה רגיל או שכתב שלא בדיו או שכתב את האזכרות של השם בזהב‬
‫הרי כל אלו יגנזו ולא קוראים בהם לתורה בשבת ומועד‪ ,.‬ואומר‪ ,‬הוא‬
‫דאמר כי האי תנא‪ ,‬דתניא‪ ,‬רבי יהודה בן בתירה אומר‪ ,‬נאמר בשני במדבר‬
‫שנִי פָ ִׂרים בְ נֵי בָ קָ ר ְשנֵים עָ ָשר אֵ ילִׂ ם ְש ָניִׂם כְ בָ ִׂשים בְ נֵי ָשנָה‬
‫(יז) ּובַיֹום ַה ֵ‬
‫ּומנְחָ תָ ם וְ נ ְִׂסכֵיהֶׁ ם לַּפָ ִׂרים לָאֵ ילִׂ ם וְ לַּכְ בָ ִׂשים‬
‫ימם‪( :‬יח) ִׂ‬
‫ַארבָ עָ ה עָ ָשר ְת ִׂמ ִׂ‬
‫ְ‬
‫ּושעִׂ יר עִׂ זִׂ ים אֶׁ חָ ד חַּ טָ את ִׂמלְ בַּ ד ֹעלַּת הַּ תָ ִׂמיד‬
‫בְ ִׂמ ְספָ ָרם כַּ ִׂמ ְשפָ ט‪( :‬יט) ְ‬
‫ששִי פָ ִׂרים ְש ֹמנָה אֵ ילִׂ ם ְש ָניִׂם‬
‫ּומנְחָ תָ ּה ְונִ ְסכֵיהֶם‪ :‬שם בששי (כט) ּו ַביֹום ַה ִ‬
‫ִׂ‬
‫ּושעִׂ יר חַּ טָ את אֶׁ חָ ד ִׂמלְ בַּ ד‬
‫ימם‪( ::‬לא) ְ‬
‫ַארבָ עָ ה עָ ָשר ְת ִׂמ ִׂ‬
‫כְ בָ ִׂשים בְ נֵי ָשנָה ְ‬
‫שבִיעִי פָ ִׂרים ִׂשבְ עָ ה אֵ ילִׂ ם‬
‫ֹעלַּת הַּ תָ ִׂמיד ִׂמנְחָ תָ ּה ּונְ ָּסכֶיהָּ‪ :‬שם (לב) ּובַּ ּיוֹם ַה ְ‬
‫ּומנְחָ תָ ם וְ נ ְִׂסכֵהֶׁ ם לַּפָ ִׂרים‬
‫ימם‪( :‬לג) ִׂ‬
‫ַארבָ עָ ה עָ ָשר ְת ִׂמ ִׂ‬
‫ְש ָניִׂם כְ בָ ִׂשים בְ נֵי ָשנָה ְ‬
‫ּושעִׂ יר חַּ טָ את אֶׁ חָ ד ִׂמלְ בַּ ד‬
‫ש ָּפטָּם‪(:‬לד) ְ‬
‫לָאֵ ילִׂ ם וְ לַּכְ בָ ִׂשים בְ ִׂמ ְספָ ָרם כְּּ ִמ ְ‬
‫ֹעלַּת הַּ תָ ִׂמיד ִׂמנְחָ תָ ּה וְ נ ְִׂסכָּה‪ :‬הרי יש כאן שינוים בפסוקים תוספת מ"ם‬
‫תוספת יו"ד ותוספת מ"ם המצטרפים למילה "מים" מכאן רמז לניסוך‬
‫מים מן התורה‪ ,‬וחוזר לעניין הקודם ומדפתוח ועשאו סתום כשר‪ ,‬סתום‪,‬‬
‫נמי כשר סתום ועשאו פתוח גם כשר‪ ,‬ודוחה‪ ,‬מי דמי? פתוח ועשהו‬
‫אמרי ב' אותיות שונים בכל‬
‫מקום גם ללא משמעות‪.‬‬
‫אשכחת אמר יש בזה קלת ויש‬
‫בזה וחמרת‪ .‬על דר' יודה קלת‬
‫וחמרת‪ .‬על דרבנן קלת על דר'‬
‫יודה כתב שתי אותיות שוין‬
‫והן שם על דעתיה דר' יודה‬
‫חייב‪ .,‬על דעתהון דרבנן פטור‬
‫משום ששווים קלת על דרבנן‬
‫שתי אותיות מכל מקום אע"פ‬
‫שאין שם‪ .‬על דעתהון דרבנן‬
‫חייב‪ .‬על דעתיה דרבי יודה‬
‫פטור‪ .‬ושואל מחלפה סותרת‬
‫עצמה שיטתיה דרבי יודה‪.‬‬
‫דתני בספרא דרבי יהודה יכול‬
‫יהיה חייב עד שיכתוב את כל‬
‫השם‪ .‬עד שיארג את כל הבגד‪.‬‬
‫עד שיעשה את כל הנפה‪ .‬ת"ל‬
‫ויקרא ד' (ב) ַּדבֵ ר אֶׁ ל בְ נֵי‬
‫י ְִׂש ָראֵ ל לֵאמֹר נֶׁפֶׁ ש כִׂ י תֶׁ חֱטָ א‬
‫בִׂ ְש ָגגָה ִׂמכֹל ִׂמ ְצוֹת ְי ֹהוָה אֲ ֶׁשר‬
‫ֹלא תֵ עָ ֶׁשינָה ְו ָּעשָּה מֵַאחַת‬
‫מֵ הֵ נָה‪ . :‬אי מאחת יכול אפי'‬
‫כתב אות אחת‪ .‬אפי' ארג חוט‬
‫אחד‪ .‬אפי' עשה בית אחד בנפה‬
‫ובכברה ת"ל שם (כב) אֲ ֶׁשר‬
‫נ ִָׂשיא ֶׁיחֱטָ א ְו ָּעשָּה ַאחַת ִמכָּל‬
‫ִמצְֹות י ְהֹוָּה אֱֹלהָּיו אֲ ֶׁשר ֹלא‬
‫תֵ עָ ֶׁשינָה בִׂ ְש ָגגָה וְאָ ֵשם‪ :‬הא‬
‫כיצד? עד שיעשה מלאכה‬
‫שכיוצא בה מתקיימת‪ .,‬והכא‬
‫הוא אמר השובט והמקטקט‬
‫מיישר על האריג הרי זה חייב‬
‫מפני שהוא מיישב בידו מכין‬
‫לעבודה ‪:‬‬
‫סתום‪ ,‬עלויי קא מעלי ליה עובר לדרגה יותר גבהה דאמר רב חסדא מ"ם‬
‫וסמ"ך שבלוחות שניתנו למשה בהר סיני האותיות בנס היו עומדין‪ ,‬אלא‬
‫סתום ועשאו פתוח גרועי קא מגרע ליה דאמר רבי ירמיה ואיתימא רבי‬
‫חייא בר אבא‪ ,‬מנצפך אותיות סופיות צופים נביאים אמרום‪ ,‬ותיסברא‬
‫ושואל היעלה על הדעת דבר זה והכתיב ויקרא כז' (לד) ֵאלֶה ַה ִמצְֹות אֲ ֶׁשר‬
‫משה אֶׁ ל בְ נֵי י ְִׂש ָראֵ ל בְ הַּ ר ִׂסינָי‪ :‬מכאן שאין הנביא רשאי‬
‫ִׂצּוָה ְי ֹהוָה אֶׁ ת ֶׁ‬
‫לחדש דבר מעתה ועד עולם? ועונה אלא מיהוה הואי מידע הכירו גם‬
‫אותיות אלו לא הוה ידעין הי באמצע תיבה‪ ,‬הי בסוף תיבה‪ ,‬ואתו צופים‬
‫תקנינהו‪ ,‬ושואל ואכתי נשאלת השאלה "אלה המצות" שאין הנביא רשאי‬
‫לחדש דבר מעתה‪ ,‬ועונה אלא שכחום ישראל ברבות העיתים והצרות וחזרו‬
‫הנביאים ויסדום‪ ,.‬גופא אמר רב חסדא מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו‬
‫עומדין‪ ,‬ואמר עוד רב חסדא כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץ‬
‫מאחור כגון נבוב בובן (רהב בהר) [בהר רהב] סרו ורס‪ ,:‬אמרי ליה רבנן‬
‫לרבי יהושע בן לוי אתו דרדקי תינוקות של בית רבן האידנא לבי מדרשא‪,‬‬
‫ואמרו מילי דאפילו בימי יהושע בן נון לא איתמר כוותייהו אל"ף בי"ת‬
‫אלף בינה דבר ראשון היה חכם גימ"ל דל"ת גמול דלים תן צדקה מאי‬
‫טעמא פשוטה כרעיה רגלה דגימ"ל לגבי דל"ת‪ ,‬שכן דרכו של גומל חסדים‬
‫לרוץ אחר דלים‪ ,‬ומאי טעמא פשוטה כרעיה דדל"ת לגבי גימ"ל דלימציה‬
‫ליה נפשיה ימציא עצמו לרודפי צדקה ומאי טעמא מהדר אפיה דדל"ת‬
‫מגימ"ל? דליתן ליה בצינעה כי היכי דלא ליכסיף מיניה שלא יבוש העני‬
‫ממנו ה"ו זה שמו של הקדוש ברוך הוא וברוך שמו‪ .‬ז"ח ט"י כ"ל מרמזים‬
‫ואם אתה עושה כן‪ ,‬הקדוש ברוך הוא זן אותך‪ ,‬וחן אותך‪ ,‬ומטיב לך‪ ,‬ונותן‬
‫לך ירושה‪ ,‬וקושר לך כתר לעולם הבא‪ ,‬מ"ם פתוחה מ"ם סתומה יש‬
‫מאמר פתוח וגלוי‪ ,‬ויש מאמר סתום ונעלם נו"ן כפופה נו"ן פשוטה נאמן‬
‫כפוף בעולם הזה נאמן פשוט ישר לעולם הבא ס"ע סמוך עניים ודלים ‪,‬‬
‫לישנא אחרינא‪ ,‬סימנין עשה לך בתורה‪ ,‬וקנה אותה פ' כפופה פ' פשוטה‬
‫פה פתוח בתורה ולימוד פה סתום מרכילות ולשון הרע צד"י כפופה וצד"י‬
‫פשוטה‪ ,‬פעם צדיק כפוף‪ ,‬ופעם צדיק פשוט זקוף ‪ ,‬ושואל‪ ,‬היינו נאמן‬
‫כפוף נאמן פשוט? ועונה‪ ,‬הוסיף לך הכתוב רמז כפיפה על כפיפתו לענווה‬
‫גמורה מכאן שנתנה התורה במנוד ראש בראש מושפל שכפף להם הר‬
‫כגיגית קו"ף קדוש רי"ש רשע‪ ,‬מאי טעמא מהדר אפיה דקו"ף מרי"ש?‬
‫אמר הקדוש ברוך הוא‪ ,‬אין אני יכול להסתכל ברשע ומאי טעמא מהדרה‬
‫תגיה דקו"ף לגבי רי"ש? אמר הקדוש ברוך הוא אם חוזר בו אני קושר לו‬
‫כתר כמותי‪ ,‬ומאי טעמא כרעיה דקו"ף תלויה דאי הדר ביה ליעייל וליעול‬
‫בהך ייעזר במקל ויעלה מן הבור התחתית בה מצוי מסייע ליה לריש‬
‫לקיש דאמר ריש לקיש מאי דכתיב משלי ג' (לד) אִם ַל ֵלצִים הּוא י ָּ ִליץ‬
‫ְו ַל ֲענָּי ִים \{ ְו ַל ֲענָּוִים\} י ִתֶ ן חֵן‪ :‬האדם בא ליטמא פותחין לו מאפשרים לו ‪,‬‬
‫בא ליטהר מסייעים אותו עוזרים לו מן השמים שי"ן שקר תי"ו אמת‪ ,‬מאי‬
‫טעמא שקר מקרבן אותיות מקובצות מיליה ואילו אמת מרחקא מיליה‬
‫פזורות מקצה לקצה שיקרא שכיח מצוי קושטא אמת לא שכיח תבקשנו‬
‫בנר ולא תמצא ומאי טעמא שיקרא אחדא כרעיה קאי אותיות רגליה אינן‬
‫יציבות ואמת מלבן לבוניה אותיות רגליה יציבות ? קושטא קאי אמת‬
‫עומדת לעד שיקרא לא קאי שקר אין לו רגליים‪ ,‬ועכשיו רמזים בדרך‬
‫נוספת לבעלי תשובה א"ת ב"ש אמר הקב"ה אפילו אותי תעב‪ ,‬אתאוה‬
‫לו‪ ,‬ב"ש בי לא חשק‪ ,‬שמי יחול עליו‪ ,‬ג"ר גופו טימא‪ ,‬ארחם עליו‪ ,‬ד"ק‬
‫דלתותי נעל‪ ,‬קרניו לא אגדע‪ ,‬עד כאן מדת רשעים‪ ,‬אבל מדת צדיקים א"ת‬
‫ב"ש אם אתה בוש ג"ר ד"ק אם אתה עושה כן גור בדוק השמים ה"ץ ו"ף‬
‫חציצה הוי בינך לאף ז"ע ח"ס ט"ן ואין אתה מזדעזע מן השטן י"ם כ"ל‬
‫אמר [שר של] גיהנם לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם לים האש כל‬
‫הברואים אמר הקדוש ברוך הוא אח"ס בט"ע גי"ף אני חס עליהם מפני‬
‫שבעטו בגי"ף דכ"ץ דכים הם כנים הם צדיקים הם הל"ק אין לך חלק בהן‬
‫ומרז"ן ש"ת אמר גיהנם לפניו רבונו של עולם מרי זניני מזרעו של שת‬
‫אמר לו א"ל ב"ם ג"ן ד"ס להיכן אוליכן לגן הדס ה"ע ו"ף אמר גיהנם לפני‬
‫הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם עיף אנכי ז"ץ ח"ק הללו זרעו של יצחק‬
‫ט"ר י"ש כ"ת טר מה אתה דואג יש לי כיתות כיתות של עובדי כוכבים‬
‫שאני נותן לך לגהנום‬
‫משנה ד הלכה ד'‬
‫(ד) הַכֹותֵ ב בשבת שְתֵ י אֹותִ יֹות ְּב ֶה ְעלֵם ֶאחָּד‪ ,‬חַי{י ָּ)ב‪ .‬כָּתַ ב ּבִדְיֹו‪ְּ ,‬בסַם חום‪ ,‬או ְּב ִסק ְָּרא אדום‪ ,‬או‬
‫שנֵי ָּכ{ו}תְ לֵי‬
‫ּבְקֹומֹו(ס){ת}שרף ּו( ְב) ַקנְ ַקנְתֹום צבע נחושת ‪ּ ,‬ו ְבכָּל דָּ בָּר שֶהּוא רֹושֵם ומתקיים חייב ‪ ,‬הכותב עַל ְ‬
‫שנֵי (לּוחֵי) {דפי} ִפנְקָּס‪ְ ,‬והֵן נֶ ְהגִין נקראים זֶה עִם זֶה‪ ,‬במחובר ַחי ָּ{י}ב‪ .‬הַכֹותֵב‬
‫(זָּוִיֹות) {הבית} הצמודים ְועַל ְ‬
‫עַל ְּבשָּרֹו‪ַ ,‬חי ָּ{י}ב‪ַ .‬ה ְמס ֵָּרט עַל ְּבשָּרֹו‪ַ ,‬רּבִי ֱאלִי ֶעזֶר ְמ ַחי ֵ{י}ב ַחטָּאת‪ ,‬ו ְַרּבִי י ְהֹוש ַע פֹוטֵר שלא כך מקובל לכתוב‪:‬‬
‫בבלי שבת קד‪:‬‬
‫ירושלמי שבת ע‪.‬‬
‫גמ' כתב בדיו על עלי ירקות במשקין ובמי פירות על הלוח פטור‪ .‬עד‬
‫גמרא דיו מתורגם דיותא‪ ,‬סם‬
‫שיכתוב דבר של קיימא על דבר של קיימא‪ .‬ר' יעקב בר אחא ר' יבא אמרו‬
‫מתורגם סמא‪ ,‬סקרא אמר רבה‬
‫בשם רבי אליעזר‪ ,‬כתב אות אחת בטיבריא ואות אחת בציפרין חייב‪,‬‬
‫בר בר חנה סקרתא שמה‪,‬‬
‫ושואל‪ ,‬והא תנינן אם אינן נהגין נקראים זה עם זה פטור?‪ .‬ועונה א"ר‬
‫קומוס הוא קומא‪ ,‬קנקנתום‬
‫אבא בר ממל בסררה בפנקס המובא מטבריה לציפורי‪ .‬ואומר‪ ,‬עדים‬
‫אמר רבה בר בר חנה אמר‬
‫שמואל‪ ,‬חרתא דאושכפי דיו‬
‫שאינן יודעים לחתום ואנו זקוקים להם לעדות חשובה רשב"ל אמר רושם‬
‫שחור‪ ,‬במשנה ובכל דבר שהוא‬
‫לפניהן בדיו‪ ,‬והן העדים חותמין מעל החתימה בסיקרא באדום‪ ,‬או‬
‫רושם‪ :‬ושואל לאתויי מאי?‬
‫רושמים את שמות העדים בסיקרא והן העדים חותמין בידם בדיו‪ ,‬ושואל‬
‫ועונה לאתויי הא דתני‪ ,‬רבי‬
‫א"ל רבי יוחנן מפני שאנו עסוקין בהלכות שבת וזה נחשב לכתיבה אנו‬
‫חנניא כתבו לגט במי טריא‬
‫מתירין אשת איש? ועונה אלא מביא נייר חלק ומקרע לפניהן אותיות‬
‫ואפצא ‪,‬כשר‪ ,.‬תני רבי חייא‬
‫שמם והן חותמין דרך הקרע והנקבים‪ ,.‬ושואל‪ .,‬ולא והרי לא כתב ידו‬
‫כתבו באבר עופרת בשחור‬
‫של ראשון הוא‪ ,‬ועונה אלא מרחיב לפניהן את הקרע‪ .‬עד שאפשר לזהות‬
‫בפחם ובשיחור כשר‪ :‬במשנה‬
‫כתב ידם ר' מנא בעי ולמה לינן {לית אנן ) אמרין‪ ,‬רושם לפניהן במים‬
‫המסרט על בשרו ר' אליעזר‬
‫ויכתוב על זה? ועונה‪ .,‬אם בא הבעל וערער עררו (בטל) {קיים}‪ .‬הקורע‬
‫אומר חייב ‪ :‬תניא אמר להן רבי‬
‫חותך על העור כתבנית כתב‪ ,‬חייב‪ .‬הרושם על העור כתבנית כתב‪ ,‬פטור‪.‬‬
‫אליעזר לחכמים והלא בן סטדא‬
‫אמר להן רבי אליעזר והלא בן סטדא האיש מנצרת לא הביא כשפים‬
‫בן נצרת הוציא כשפים ממצרים‬
‫ממצרים אלא בכך? אמרו לו מפני שוטה אחד אנו מאבדין כמה פיקחין?‬
‫ּושנֵאָ ּה הָ ִׂאיש הָ ַאחֲרוֹן וְ כָתַּ ב לָּה סֵ פֶׁ ר כְ ִׂריתֻ ת וְ נָתַּ ן בְ יָדָ ּה‬
‫דברים כד' (ג) ְ‬
‫בסריטה שעל בשרו‪ ,‬אמרו לו‪,‬‬
‫וְ ִׂשלְ חָ ּה ִׂמבֵ ית ֹו א ֹו כִׂ י יָמּות הָ ִׂאיש הָ ַאחֲרוֹן אֲ ֶׁשר לְ קָ חָ ּה ל ֹו לְ ִׂא ָשה‪ :‬ודרשו‪.‬‬
‫שוטה משוגע היה ואין מביאין‬
‫"כתב" לא חוקק חורט "כתב" לא המטיף נקודות‪ ,‬נקודות‪ .‬כתב ולא‬
‫ראיה מן השוטים‪:‬‬
‫השופך‪ .‬וכתב לא חוקק‪ .‬חורט אית תניי תני אפי' חוקק‪ .‬אמר רב חסדא‬
‫מאן דאמר לא חוקק‪ ,‬מפרש בבולט מקום הכתב כגון הדין דינרא מטבעות‬
‫כסף ‪ .‬מ"ד אפי' חוקק כגון ההן פינקסה חורט על נייר ‪ ,‬אמרנו וכתב לא‬
‫המטיף‪ .‬ר' יודן בי רבי שלום ורבי מתניה‪ .‬חד אמר בשלא עירב חיבר את‬
‫נקודות‪ .‬ואחורנה אמר אפי' עירב נתחברו נקודות‪" .‬וכתב לא השופך"‪.‬‬
‫א"ר חייא בר אבא אילין אלו הערבים בני מדינחא‪ ,‬ערומין סגין בעלי‬
‫תבולות המה ‪ .‬כד חד מינהון בעי משלחה מילה מסטריקין כאשר רוצה‬
‫לשלוח מכתב סתר לחבריה‪ ,‬הוא כתב במי מילין עפצים‪ ,‬וההן דמקבל‬
‫כתבייא‪ ,‬הוא שופך דיו שאין בה עפץ והוא קולט מקום הכתב ונראה הכתב‬
‫לעין‪ ,‬ושואל‪ ,‬אם‪ .‬עשה כן בשבת מהו? ועונה‪ .‬רבי יוחנן ורשב"ל‬
‫תרווייהון אמרין דומה הדבר והוא שכתב דיו ע"ג דיו‪ .‬וסיקרא ע"ג סיקרא‪.‬‬
‫ופטור אבל אם כתב דיו שחור ע"ג סיקרא אדום‪ ,‬או וסיקרא ע"ג דיו‬
‫חייב‪ .‬רבי יצחק בר משרשייא אמר בשם רבנן דתמן חכמי בבל חייב‬
‫שתים אחת משום מוחק הקודם ושני ומשום כותב החדש‪:‬‬
‫משנה ה' הלכה ה'‬
‫שאֵינֹו‬
‫שקִין‪ְּ ,‬במֵי במיץ ֵפ{י}רֹות‪ַּ ,‬ב ֲאבַק דְ ָּרכִים‪ַּ ,‬ב ֲאבַק ( ַה)סֹופ ְִרים‪ּ ,‬ו ְבכָּל דָּ בָּר ֶ‬
‫(ה) כָּתַ ב בשבת {במי} ( ְּב) ַמ ְ‬
‫מִתְ ַקי ֵ{י}ם‪ ,‬פָּטּור‪ .‬כתב לְַאחַר י ָּדֹו ביד הפוכה‪ ,‬או ּב ְַרגְלֹו‪ ,‬או ְּבפִיו ּו ְבמ ְַרפְקֹו‪ ,‬כָּתַ ב אֹות ַאחַת סָּמּוְך ַלכְתָּ ב‪ ,‬ליד‬
‫שנֵי זַיְנִין מבלי לעשות‬
‫אות שכבר הייתה קיימת או כָּתַ ב עַל ַג ֵּבי כְתָּ ב שכבר היה‪ ,‬או נִתְ ַכ ֵּו{ו}ן ִלכְתֹוב חֵית ְוכָּתַ ב ְ‬
‫שנֵי‬
‫שנֵי כָּתְ לֵי ַה ַּבי ִת זה מול זה ‪ ,‬עַל ְ‬
‫ַּקֹורה בתקרה ‪ ,‬כָּתַ ב עַל ְ‬
‫ָָּארץ ברצפה וְַאחַת ּב ָּ‬
‫להם גג ‪ ,‬או כתב אות ַאחַת ּב ֶ‬
‫דַ פֵי ִפנְקָּס זה רחוק מזה ְואֵין נֶ ְהגִין ואינם נקראים ז ֶה עִם זֶה‪ ,‬פָּטּור‪ .‬כָּתַ ב אֹות ַאחַת נֹוט ִָּריקֹון ראשי תיבות כגון ר'‬
‫ירא ְמ ַחי ֵ{י}ב‪ַ ,‬ו ֲח ָּכמִים פֹוט ְִרין‪:‬‬
‫במקום רבי ‪ַ ,‬רּבִי י ְהֹוש ַע ּבֶן ּבְתֵ ָּ‬
‫בבלי שבת קד‪:‬‬
‫ירושלמי שבת ע‪:‬‬
‫גמרא‪ ,‬כתב אות אחת סמוך לכתב פטור‪ :‬ומברר מאן תנא הסובר כך‬
‫גמ' יהודי כותב ספר תורה היה‬
‫ועונה אמר רבא בר רב הונא‪ ,‬דלא כרבי אליעזר‪ ,‬דאי רבי אליעזר‬
‫צריך לכתוב את השם ובטעות‬
‫ונתכוין לכתוב יהודה‪ ,‬ושכח ולא‬
‫האמר האורג חוט ערב אחת על האריג הקיים חייב‪ :‬במשנה כתב על‬
‫כתב דלת‪ ,‬הרי השם במקומו אבל‬
‫גבי כתב פטור‪ :‬ושואל מאן תנא? ועונה אמר רב חסדא דלא כרבי‬
‫נכתב שלא לשם קדושת השם הוא‬
‫יהודה‪ ,‬דתניא כתב ספר תורה הרי שהיה צריך לכתוב את השם‪,‬‬
‫מוחקו‪ ,‬ומקיימו חוזר וכותב עליו‬
‫ונתכוין לכתוב יהודה וטעה ולא הטיל בו דלת והשם כתוב מאיליו‬
‫הוא בקדושה‪ .‬ר' יהודה אומר מעביר‬
‫שלא לשמו מעביר עליו קולמוס מחדש ומקדשו דברי רבי יהודה‪,‬‬
‫את הקולמוס עליו ומקיימו‪ .‬אמרו לו‬
‫וחכמים אומרים אין השם הזה מן המובחר‪ ,‬תנא כתב אות אחת‬
‫אף הוא בדרך זו אינו מן המובחר‪.‬‬
‫והשלימה לספר‪ ,‬או ארג חוט אחד והשלימה לבגד חייב‪ ,‬ושואל מאן‬
‫ושואל‪ ,‬מחלפה סותרת עצמה‬
‫תנא? ועונה אמר רבא בר רב הונא רבי אליעזר היא‪ ,‬דאמר אחת על‬
‫שיטתיה דרבי יהודה‪ .‬תמן במשנה‬
‫האריג הקיים חייב‪ .‬רב אשי אמר אפילו תימא רבנן‪ ,‬להשלים שאני‪.‬‬
‫לשבת הוא אומר כתב על כתב אינו‬
‫שזו גמר מלאכה‪ ,‬אמר רב אמי כתב אות אחת בטבריא ואחת בציפורי‬
‫כתב‪ .‬והכא בספר תורה הוא אומר‬
‫חייב‪ ,‬ומסביר כתיבה היא אלא שמחוסר קריבה‪ ,‬ושואל‪ ,‬והתנן כתב על‬
‫כתב? ועונה‪ ,‬הוא רבי יהודה עקבי‬
‫שני כותלי הבית ועל שני דפי פנקס ואין נהגין נקראים זה עם זה‬
‫בשיטתו ומה שבשיב השיבוהו‬
‫פטור? ועונה התם מחוסר מעשה דקריבה הכא לא מחוסר מעשה‬
‫לחכמים‪ .‬בשיטתך שאת אומר כתב‬
‫דקריבה שתולש דף מן הפנקס והם צמודים‪ .‬תנא‪ ,‬הגיה תיקן בספר‬
‫הוא‪ ,‬אינו מן המובחר‪ .‬ר' יעקב בר‬
‫תורה אות אחת ועל ידי כך נעשה ספר תורה כשר חייב‪ ,‬ושואל‪,‬‬
‫זבדי אמר בשם ר' אבהו‪ ,‬לא אמר‬
‫השתא כתב אות אחת פטור‪ ,‬הגיה אות אחת חייב? ועונה אמר רב‬
‫כן אלא מחלפה שיטתיה {דר"י}‬
‫ששת הכא במאי עסקינן כגון שנטלו לגגו של חי"ת ועשאו שני זיינין‪,‬‬
‫דרבנן ‪ .‬תמן הוא אומר אינו מן‬
‫ונוצרו שני אותיות רבא אמר כגון שנטלו לתגו של דל"ת ועשאו רי"ש‪,‬‬
‫המובחר הא כתב כתב כשר היא‪.‬‬
‫תנא נתכוין לכתוב אות אחת ועלו בידו שתים חייב‪ ,‬ושואל‪ ,‬והתנן‬
‫והכא הוא אמר כתב ע"ג כתב אינו‬
‫פטור? ועונה לא קשיא הא באותיות דבעי זיוני קווים כתרים על‬
‫כתב? ומסביר מהו כתב ע"ג כתב‪.‬‬
‫ראשם הא באותיות דלא בעי זיוני‪ :,‬במשנה כתב אות אחת נוטריקון‬
‫חד לעיל מן חד‪ .‬ושואל מ"ט‬
‫ראש תיבה רבי יהושע בן בתירה מחייב וחכמים פוטרין‪ :‬אמר רבי‬
‫דריב"ב האומר שהכותב נוטריקון‬
‫יוחנן משום רבי יוסי בן זימרא‪ ,‬מנין ללשון נוטריקון מן התורה‬
‫חייב? משום שמאות אחת את למד‬
‫שנאמר בראשית יז (ה) וְֹלא יִׂקָ ֵרא עוֹד אֶׁ ת ִׂש ְמָך ַאבְ ָרם וְהָ יָה ִׂש ְמָך‬
‫מבין ומדמיין כמה אותיות‪:‬‬
‫ַאבְ ָרהָ ם כִי ַאב הֲמֹון גֹוי ִם נְתַ תִ יָך‪:‬א"ב המו"ן "אב נתתיך לאומות"‬
‫"בחור נתתיך באומות" "המון חביב נתתיך באומות" "מלך נתתיך‬
‫לאומות" "ותיק נתתיך באומות" "נאמן נתתיך לאומות" רבי יוחנן‬
‫אֲשר‬
‫דידיה משלו אמר נוטריקון אחר שמות כ' (ב) ָאנֹכִי ְי ֹהוָה אֱֹלהֶׁ יָך ֶׁ‬
‫אתיָך מֵ אֶׁ ֶׁרץ ִׂמ ְצ ַּריִׂם ִׂמבֵ ית עֲבָ ִׂדים‪ :‬אנכ"י נוטריקון "אנא נפשי‬
‫הוֹצֵ ִׂ‬
‫כתיבת יהבית"‪ ,‬רבנן אמרי אנכ"י "אמירה נעימה כתיבה יהיבה"‬
‫איכא דאמרי אנכי למפרע הפוך "יהיבה כתיבה נאמנין אמריה" ‪ ,‬דבי‬
‫רבי נתן אמרי נוטריקון במדבר כב' (לב) ַּוּיֹאמֶׁ ר אֵ לָיו מַּ לְ אַּ ְך ְי ֹהוָה עַּ ל‬
‫אתי לְ ָשטָ ן כִי י ַָּרט‬
‫מָ ה ִׂהכִׂ יתָ אֶׁ ת אֲ ֹתנְָך זֶׁה ָשלוֹש ְרגָלִׂ ים ִׂהנֵה ָאנֹכִׂ י יָצָ ִׂ‬
‫הַדֶ ֶרְך ְלנֶגְדִ י‪ :‬יר"ט "יראה‪ ,‬ראתה‪ ,‬נטתה"‪ ,‬דבי רבי ישמעאל תנא‬
‫כּורים לַּי ֹהוָה ָאבִׂ יב קָ לּוי בָ אֵ ש ג ֶֶׁׁרש‬
‫ויקרא ב' (יד) וְ ִׂאם ַּת ְק ִׂריב ִׂמנְחַּ ת בִׂ ִׂ‬
‫כּוריָך‪" :‬כרמ"ל" כר מלא‪ ,‬רב אחא בר יעקב‬
‫כ ְַרמֶל ַּת ְק ִׂריב אֵ ת ִׂמנְחַּ ת בִׂ ֶׁ‬
‫וְהנֵה עִׂ ְמָך ִׂש ְמעִׂ י בֶׁ ן ג ֵָרא בֶׁ ן‬
‫אמר מספרי נביאים מלכים א‪ .‬ב' (ח) ִׂ‬
‫הַּ י ְִׂמינִׂי ִׂמבַּ חֻ ִׂרים וְהּוא ִק ְל ַלנִי ְק ָּללָּה נִמ ְֶרצֶת בְ יוֹם לֶׁכְ ִׂתי מַּ ֲח ָניִׂם וְ הּוא י ַָּרד‬
‫יתָך בֶׁ חָ ֶׁרב‪" :‬נמרצ"ת"‬
‫אתי הַּ ּי ְַּרדֵ ן וָאֶׁ ָשבַּ ע ל ֹו בַּ י ֹהוָה לֵאמֹר ִׂאם אֲ ִׂמ ְ‬
‫לִׂ ְק ָר ִׂ‬
‫נוטריקון‪ ,‬נואף הוא‪ ,‬מואבי הוא‪ ,‬רוצח הוא‪ ,‬צורר הוא‪ ,‬תועבה הוא‪.,‬‬
‫רב נחמן בר יצחק אמר נוטריקון נוסף בראשית מד' (טז) ַּוּיֹאמֶׁ ר יְהּודָ ה‬
‫ֱֹלהים מָ צָ א אֶׁ ת ֲעוֹן עֲבָ דֶׁ יָך‬
‫מַּ ה נֹאמַּ ר לַּא ֹדנִׂי מַה נְדַ ּבֵר ּומַה נִ ְצטַדָּ ק הָ א ִׂ‬
‫ִׂהנֶׁנּו עֲבָ ִׂדים לַּא ֹדנִׂי גַּ ם אֲ נ ְַּחנּו גַּ ם אֲ ֶׁשר נ ְִׂמצָ א הַּ גָבִׂ יעַּ בְ יָד ֹו‪" :‬נצטד"ק"‬
‫נכונים אנחנו‪ ,‬צדיקים אנחנו‪ ,‬טהורים אנחנו‪ ,‬דכים אנחנו‪ ,‬קדושים‬
‫אנחנו‪:‬‬
‫משנה ו' הלכה ו'‬
‫שנֵי ֶה ְעלֵמֹות שכח ששבת וכתב אות אחת ונזכר ושוב שכח וכתב‪ ,‬או כתב ַאחַת‬
‫(ו) הַכֹותֵ ב בשבת שְתֵ י אֹותִ יֹות ִּב ְ‬
‫שח ֲִרית בבוקר וְַאחַת ּבֵין ָּהע ְַר ַּבי ִם אחרי הצהרים ‪ַ ,‬רּבָּן ַג ְמלִיאֵל ְמ ַחי ֵיב‪ַ ,‬ו ֲח ָּכמִים פֹוט ְִרין‪:‬‬
‫{ב} ַ‬
‫בבלי שבת קה‪.‬‬
‫ירושלמי שבת עא‪.‬‬
‫גמרא‪ :‬מסביר במאי קמיפלגי?‬
‫גמ' שואל וקשיא על דרבן גמליאל אילו קצר כגרוגרת בשחרית‪ .‬וכגרוגרת‬
‫רבן גמליאל סבר אין ידיעה‬
‫בין הערבים {בהעלם אחד} [בשני העלמות] שמא אינו חייב?‪ .‬כשם שאין‬
‫לחצי שיעור לחלק ורבנן‬
‫העלמות חולקות כך לא יצרפו?‪ .‬ועונה ר' מנא אמר לה סתם רבי אבון‬
‫סברי יש ידיעה לחצי שיעור‬
‫אמרה בשם רבי יוחנן‪ ,‬טעמא דרבן גמליאל תמן בקוצר אין ידיעה לחצי‬
‫והידיעות בינתיים מחלקות ‪:‬‬
‫מלאכה‪ .‬ודכוותה אין זדון לחצי זית‪ ,‬ושואל‪ .,‬אכל חצי זית חלב או דם‬
‫הדרן עלך הבונה‪:‬‬
‫בזדון וחצי זית בשגגה‪ ,‬מהו שיצטרפו לחייבו קרבן? ‪:‬‬