läs novellen - Prata om Alkohol

Andrapristagarehögstadiet2017
Författare:KataBurgmann
Skola:SnitziStockholm
Motivering:Enstarkochspännandenovellmedenöverraskandevändningmotslutet
somgerenhärligläsupplevelse.Textenärdramaturgisktskrivenpåettmycketsäkert
sätt.
Honstårochkännerdenkallabetongenmotsinafötter.Människorharsamlatsflera
meterunderhenneochallatittarpådethögatornet.Gråtentryckerihennesbröst,men
detfårhonintevisa.Skahonhoppa?Kommerhonattvåga?
Minnenvisarmatsomsvepsinifolieochläggsikylen.Diskenidiskhonstaplas,stelluft
ochettmolnavetanol-ångafyllerrummet.Encigarettliggeriaskkoppen,denärhelän,
mendetrykerfrånändenochlovarinteenoförändradframtid.Rödvinetärutspilltöver
bordet,tvåflaskorspritstårpåbordetmellanbitaravglas.Ensvagknakninghörsfrån
dörren.Honserhennesmamma,gulatänderochsmutsigthår,lutamotköksdörren.Den
svagaochmagrakvinnangårförbihenne,utanattsägaettordochsättersigvidbordet.
Hennesdarrandeblekgulafingrarvridersigkringcigaretten.Honhälleruppettglas.
Efterettparminuteravtystnadstårflickaninteutmedrökmolnetsombildatsi
rummet,ochlämnarmodernhonälskatisåmångaår.Smärtsamtfaktumärdet,att
anledningentillensmorsdödärattintehaförsökthjälpatidigare.Polisenkominomtvå
timmarefterhonlämnatkvinnanslägenhet.Mendenkvinnan,somengångvarhennes
moder,haderedandött.Ienidealvärldskullehonhadöttvid87avenplötslig
hjärtattack,ochinteavatthadruckitsigfull,svimmatavochdrunknatispritoch
hennesegnamagsafter.Dettänkerhonpåinnanhonläggersig,innanhonäter,innan
hondricker.Detäralltsomfinns.Attintekunnatatillbakaallthonsa,inteskylla
fadernsmisstagpådengodamodern.”Jagkanintetänkapådethärlängre.Jagvillinte
tänkapådethärlängre.Jagvillattalltskataslut”ekardetihenneshuvud.
Honsernerpåmänniskornaunderhenne.Entårletarsigurögonenochfallertill
marken.”Jagkanintegöradethär”viskarhon,tystförsigsjälv.
Nu.Nu.Nu.Nu.Andetagin,andetagut.Nu.
Honkännerkantenochlutarframåt.Luftenstrykerhenneskropp,ochhonrörsigprecis
somhonlärtsig.Plötsligtärdetmörktochkallt.Detkännssomomhonintekanandas,
somomsjutonvägernerkroppen.Alltäröverochgjortärgjort.
Vattenytanspräcksochhonkanhörapublikenjubla.Blickenfärdasåthögerdärjuryn
sitter,tretiorochtvånior.Ingenseratthongråterförbassängensvågorsköljerbortallt.
”Baramammakundesettmignu”viskarhontilldetljummavattnetochsimmarmot
bassängkanten.