Ekonomisk plan PDF

Bostadsrättsföreningen Sika
NORRTÄLJE KOMMUN
OrgNr 7696XX-XXXX
KOSTNADSKALKYL
2017-01-02
A. Allmänna förutsättningar
Sid 2
B. Beräknade kostnader för föreningens förvärv
Sid 2
C. Preliminär finansieringsplan, löpande kostnader
Sid 3
D. Beräkning av föreningens årliga intäkter, lägenhetssammanställning
Sid 3 - 4
E. Ekonomisk prognos år 1 - 11
Sid 5
F. Känslighetsanalys
Sid 6
G. Särskilda förhållanden
Sid 7
Enligt bostadsrättslagen föreskrivet intyg
Bilaga
A. Allmänna förutsättningar
Bostadsrättsföreningen Sika med säte i Norrtälje kommun har registrerats hos
Bolagsverket 2017-xx-xx. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska
intressen genom att i föreningens hus upplåta veksamhetslokaler till nyttjande och
utan tidsbegränsning. Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens
hus, om marken skall användas som komplement till lokal.
Föreningen har påbörjat nyproduktion av sammanlagt 10 verksamhetslokaler på del av fastigheten Sika 4:37
belägen inom Norrtälje kommun.
För att kunna träffa förhandsavtal i enlighet med bostadsrättslagens 5 kap 3§ har styrelsen upprättat
följande kostnadskalkyl för föreningens framtida verksamhet. Kalkylen är baserad på bedömda förutsättningar för markköp och entreprenadkostnader samt beräkning av föreningens årliga driftskostnader e t c vilka grundar sig på vid tiden för kalkylens upprättande, kända förhållanden och avser
förhållanden efter att projektet har färdigställts.
Föreningen kommer att bedriva momspliktig verksamhet vilket innebär att föreningens medlemmar skall
bedriva momspliktig verksamhet i lokalerna. Föreningen kommer att beskattas som ett oäkta bostadsföretag
Försäkringar för entreprenadens färdigställande???
Byggstart beräknas ske ????. Upplåtelse av lokalerna beräknas ske ???
B. Beräknade kostnader för föreningens förvärv
(Belopp anges i kronor om inget annat anges)
Nybyggnadskostnad exkl mervärdesskatt samt köpeskilling för mark
Likviditetsreserv
14 650 000
100 000
Summa beräknad slutlig anskaffningskostnad
14 750 000
Taxering
Taxeringsvärdet inkl nybyggnad har ännu inte fastställts men beräknas slutligt bli c:a
Beräkning av taxeringsvärdet har skett enligt Skatteverkets schablon för det värdeområde fastigheten är belägen på.
Avvikelser mellan ovanstående beräkning och den av Skatteverket fastställda taxeringen som gäller då värdeåret har
fastställts kan därför förekomma.
Sida 2 av 7
2 007 000
C. Preliminär finansieringsplan, löpande kostnader
Specifikation över lån och insatser som beräknas kunna upptas för föreningens finansiering.
Lån1,2
Bindningstid2 Räntesats
Belopp
Amortering
Räntekostnad
Kapitalkostnad
Lån 1
1 600 000
5 år
3,00%
7 716
48 000
55 716
Lån 2
1 600 000
4 år
2,80%
0
44 800
44 800
Lån 3
1 600 000
3 år
1,80%
0
28 800
28 800
Summa
4 800 000
7 716
121 600
129 316
Insatser
9 950 000
Investeringsmoms
(Snittränta 2,53% )
0
Summa eget kapital
9 950 000
Summa
14 750 000
SUMMA NETTOKAPITALKOSTNAD ÅR 1
121 600
Avsättningar, driftskostnader och skatter
Avsättning till yttre underhållsfond
Driftskostnader3
6 079
116 000
Operativt resultat/utrymme för extra amortering
Fastighetsskatt lokaler
61 180
4
20 070
Inkomstskatt
151 871
Summa
355 200
SUMMA BERÄKNADE ÅRLIGA UTBETALNINGAR
476 800
Anm: Vid en förändring av det allmänna ränteläget med 1 %-enhet
påverkas årsavgiften i snitt med
2
32 kr per m
1
Säkerhet för lån är pantbrev i fastigheten
2
Låneräntan fastställs slutligt vid färdiställandet av hus i samband med den slutliga finansieringen.
Annan bindningstid och uppdelning av lånen än ovan redovisad kan beslutas.
Fastighetslånen amorteras enligt en
50-årig serieplan från år 3.
3
Kostnader för hushållsel, uppvärmning och kostnader för kabel-tv/data/tele utöver grundutbud tillkommer och betalas
av bostadsrättshavaren direkt till leverantör av dessa tjänster. Kostnaden för hushållsel och uppvärmning beräknas
uppgå till 600 kr/månad.
Föreningens kostnader för löpande drift är beräknade efter normala förhållanden, med anledning av huset/lokalernas
utformning, belägenhet och storlek etc. Det faktiska utfallet kan därför skilja sig från ovan beräknad kostnad.
4
Fastighetsskatt med 1% av taxeringsvärdet för lokaler utgår enligt gällande regler.
D.
Beräkning av föreningens årliga intäkter, lägenhetssammanställning
Föreningens löpande kostnader, avskrivningar och avsättningar skall täckas av årsavgifter som fördelas
efter bostadsrätternas andelstal.
Årsavgifter
476 800 kr
SUMMA INTÄKTER
476 800 kr
På följande sida följer en ekonomisk sammanställning av samtliga lägenheter.
Sida 3 av 7
Preliminär lägenhetssammanställning
Antal lokaler
Lokal nr
10
Lokalklass
11-1001
11-1002
11-1003
11-1004
11-1005
11-1006
11-1007
11-1008
11-1009
11-1010
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Avkortad yta m2*
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
Avrundningspost
Summa
Andelstal
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
Insats
.
995 000
995 000
995 000
995 000
995 000
995 000
995 000
995 000
995 000
995 000
Årsavgift
47 680
47 680
47 680
47 680
47 680
47 680
47 680
47 680
47 680
47 680
per månad
3 973
3 973
3 973
3 973
3 973
3 973
3 973
3 973
3 973
3 973
0,0000
10
1 490
100,0000
9 950 000
476 800
Mervärdesskatt tillkommer på ovan redovisade årsavgifter.
*) Ytorna är avrundade ned till närmaste hel kvm och består av ett bottenplan på 117 m2 och ett entresol på 32 m2.
Sida 4 av 7
Skapa b
E. Ekonomisk prognos år 1 - 11
Bostadsrättsföreningen Sika
Antagna parametrar;
OrgNr 7696XX-XXXX
Kapitalkostnader
Ränta lån (snitt)
Ränta på kassan
Driftskostnadsutveckling
Avgiftshöjning bos/lok
Likviditetsplan År
År 1 - 4
År 5 - 11
2,53%
0,25%
2,00%
2,00%
3,80%
0,25%
2,00%
2,00%
Taxering
Beräknad taxering bostäder
Beräknad taxering lokaler
0 kr
2 007 000 kr
Skattesats lokaler
Beräknad fastighetskatt lokaler
1 %
20 070 kr
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Avgifter
Övriga ränteintäkter
Likviditetsreserv
476 800
0
100 000
486 336
399
0
496 063
566
0
505 984
752
0
516 104
957
0
526 426
1 062
0
536 954
1 188
0
547 693
1 333
0
558 647
1 499
0
569 820
1 685
0
581 217
1 893
0
Summa inbetalningar
576 800
486 735
496 629
506 736
517 060
527 488
538 142
549 026
560 146
571 505
583 110
Räntekostnad
121 600
121 405
121 193
120 964
181 074
180 672
180 236
179 764
179 254
178 701
178 103
Drift
Fastighetsskatt lokaler
Inkomstskatt
Amortering lån
116 000
20 070
151 871
7 716
118 320
20 471
151 215
8 352
120 686
20 881
150 526
9 040
123 100
21 298
149 801
9 785
125 562
21 724
135 756
10 592
128 073
22 159
134 973
11 465
130 635
22 602
134 142
12 410
133 248
23 054
133 257
13 433
135 912
23 515
132 310
14 540
138 631
23 986
131 294
15 739
141 403
24 465
130 201
17 036
Summa utbetalningar
417 256
419 763
422 327
424 949
474 708
477 342
480 025
482 756
485 532
488 351
491 209
KASSA ACKUMULERAD
Kassaflöde
159 544
159 544
226 516
66 972
300 818
74 302
382 606
81 787
424 958
42 352
475 103
50 146
533 220
58 117
599 491
66 271
674 105
74 614
757 259
83 155
849 160
91 901
4 800 000
4 792 284
4 783 933
4 774 893
4 765 107
4 754 515
4 743 050
4 730 640
4 717 207
4 702 667
4 686 927
320
0,00
0
326
2,00
79
333
2,00
81
340
2,00
83
346
2,00
84
353
2,00
86
360
2,00
88
368
2,00
89
375
2,00
91
382
2,00
93
390
2,00
95
61 180
68 389
75 432
82 550
42 652
49 871
57 135
64 428
71 730
79 018
86 265
266 000
-198 741
-6 079
6 079
-204 820
266 000
-190 676
-6 934
13 014
-402 430
266 000
-182 658
-7 910
20 924
-592 998
266 000
-174 427
-9 023
29 946
-776 448
266 000
-213 056
-10 292
40 239
-999 796
266 000
-204 389
-11 740
51 979
-1 215 925
266 000
-195 473
-13 392
65 370
-1 424 790
266 000
-186 296
-15 276
80 646
-1 626 362
266 000
-176 846
-17 425
98 071
-1 820 632
266 000
-167 106
-19 876
117 947
-2 007 615
266 000
-157 063
-22 672
140 619
-2 187 350
Inbetalning
Utbetalning
Lån
Avgifter per m2
Procentuell Höjning
Höjning / månad o lgh (i snitt)
Operativt resultat/utrymme för amortering
Avskrivning *)
Årets resultat efter avskrivning
Årets reservering till yttre fond
Ackumulerat bundet eget kapital (yttre fond)
Ackumulerat fritt eget kapital(balanserat resultat)
Sida 5 av 7
F. Känslighetsanalys
År
1
2
3
4
5
6
11
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2027
Årsavgift vid:
Kalkylens inflationsnivå och
1. Antagen räntenivå
(Årsavgift/m2 BOA)
2. Antagen räntenivå +1%
(Årsavgift/m2 BOA)
476 800
486 336
496 063
505 984
516 104
526 426
581 217
(320)
(326)
(333)
(340)
(346)
(353)
(390)
524 800
534 259
604 499
614 215
563 755
573 971
628 086
(352)
(359)
(406)
(412)
(378)
(385)
(422)
477 960
487 519
497 270
507 215
517 359
527 706
582 631
(321)
(327)
(334)
(340)
(347)
(354)
(391)
Kalkylens räntenivå och
3. Antagen inflationsnivå +1%
(Årsavgift/m2 BOA)
Sida 6 av 7
G. Särskilda förhållanden
1.
Medlem som innehar bostadsrätt skall erlägga insats enligt föregående sammanställning
och årsavgift med ett belopp enligt föregående sammanställning eller enligt styrelsens
beslut. Pantsättningsavgift och överlåtelseavgift utgår. Upplåtelseavgift kan uttas efter styrelsens
beslut. (Ändring av insatser och andelstal beslutas alltid av föreningsstämman)
2.
Varje lokal utrustas med mätare för enskild förbrukning av driftsel och värme belägen enl ritning.
3.
Några andra avgifter än de redovisade utgår ej, vare sig regelbundna eller av särskilt
beslut beroende. Styrelsen har uppdraget att bevaka sådana förändringar av kostnadsläget, som bör
kräva höjningar av årsavgifter för att föreningens ekonomi skall vara tillfredställande.
4.
Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad till det inre hålla lokalen jämte tillhörande
utrymmen i gott skick enligt föreningens stadgar. För ev. uteplats i anslutning till lokalen
ingår denna i upplåtelsen.
5.
Sedan lokalerna färdigställts och överlämnats skall bostadsrättshavarna hålla lokalerna
tillgängliga under ordinarie arbetstid för utförande av efterarbeten, garantiarbeten eller andra arbeten
som skall utföras av entreprenören. Inflyttning i lokalerna kan komma att ske innan fastigheten
i sin helhet är färdigställd.
Bostadsrättshavarna äger inte rätt till någon ersättning för kostnader eller andra olägenheter på grund
av ovanstående arbeten.
6.
Vid bostadsrättsföreningens upplösning skall föreningens tillgångar skiftas på sätt som
föreningens stadgar föreskriver.
2017-01-02
Anders Svensson
Lisa Hermander
Sida 7 av 7
Agneta Svensson