null

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 23 februari 2017
(OR. en)
6603/17
Interinstitutionellt ärende:
2017/0024 (NLE)
RECH 77
COMPET 140
IND 44
ENER 82
AGRI 87
FÖRSLAG
från:
inkom den:
till:
Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens
generalsekreterare
22 februari 2017
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekreterare för Europeiska
unionens råd
Komm. dok. nr:
COM(2017) 68 final
Ärende:
Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av RÅDETS
FÖRORDNING (EU) nr 560/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det
gemensamma företaget för biobaserade industrier
För delegationerna bifogas dokument – COM(2017) 68 final.
Bilaga: COM(2017) 68 final
6603/17
/ub
DG G 3 C
SV
EUROPEISKA
KOMMISSIONEN
Bryssel den 22.2.2017
COM(2017) 68 final
2017/0024 (NLE)
Förslag till
RÅDETS FÖRORDNING
om ändring av RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 560/2014 av den 6 maj 2014 om
bildande av det gemensamma företaget för biobaserade industrier
(Text av betydelse för EES)
SV
SV
MOTIVERING
1.
BAKGRUND TILL FÖRSLAGET
•
Motiv och syfte med förslaget
Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (nedan kallat gemensamma företaget
BBI) är ett organ som anförtrotts genomförandet av ett offentlig-privat partnerskap 1 och som
består av dels unionen företrädd av kommissionen, dels konsortiet för biobaserade industrier
(nedan kallat konsortiet) 2. Det gemensamma företaget BBI inrättades genom rådets
förordning (EU) nr 560/2014 (nedan kallad rådets förordning) för genomförandet av det
gemensamma teknikinitiativet för biobaserade industrier (nedan kallat BBI-initiativet) fram
till den 31 december 2024. Det gemensamma företaget BBI:s stadgar är bifogade som bilaga
till rådets förordning (nedan kallade stadgarna).
Enligt artikel 3 i rådets förordning ska unionens bidrag till de administrativa kostnaderna och
driftskostnaderna för det gemensamma företaget BBI uppgå till högst 975 miljoner euro.
Detta bidrag är tänkt att fördelas enligt följande:
- Högst 29,25 miljoner euro i finansiellt 3 bidrag till de administrativa kostnaderna för det
gemensamma företaget BBI 4.
- Minst 945,75 miljoner euro i finansiellt bidrag till driftskostnaderna för det gemensamma
företaget BBI4 (nedan kallat EU:s bidrag).
Enligt artikel 4 i rådets förordning ska konsortiets eller dess ingående enheters bidrag till de
administrativa kostnaderna och driftskostnaderna för BBI-initiativet uppgå till minst 2 730
miljoner euro. Detta bidrag skulle fördelas enligt följande:
- Högst 29,25 miljoner euro i finansiellt bidrag till de administrativa kostnaderna för BBIinitiativet 5.
- Minst 182,5 miljoner euro i finansiellt bidrag till driftskostnaderna för BBI-initiativet 6.
- Ett obestämt belopp 7 bestående av bidrag in natura 8 till genomförandet av indirekta
åtgärder 9 (även kallade bidrag in natura till driftskostnaderna, nedan kallade naturabidrag till
driftskostnader).
1
2
3
4
5
6
7
8
SV
Artikel 1 i rådets förordning (EU) nr 560/2014.
Artikel 2 i stadgarna i bilagan till rådets förordning (EU) nr 560/2014.
Med finansiellt bidrag avses kontantbetalningar.
Artikel 3.1 i rådets förordning (EU) nr 560/2014 som bekräftas av artikel 12.2 i stadgan i bilagan till
samma förordning.
Artikel 4.2 a i rådets förordning (EU) nr 560/2014 som bekräftas av artikel 12.2 i stadgarna i bilagan till
samma förordning.
Artikel 4.2 a i rådets förordning (EU) nr 560/2014 som bekräftas av artikel 12.3 b och 12.4 i stadgarna i
bilagan till samma förordning.
Beloppet preciseras visserligen inte uttryckligen, men minimibeloppet fastställs i slutet av det
gemensamma företaget BBI:s verksamhet genom att man från minimibeloppet på 2 730 miljoner euro
drar av alla andra bidrag som lämnats.
Med bidrag in natura avses ett bidrag som lämnas i form av varor och/eller tjänster och inte som
kontanter.
2
SV
- Minst 1 755 miljoner euro bestående av bidrag in natura till kompletterande verksamhet 10.
Föreliggande förslag till ändring avser en närmare rättslig reglering av det finansiella bidrag
som avses i artikel 12.3 b och 12.4 i stadgarna i bilagan till rådets förordning (EU) nr
560/2014.
I enlighet med artikel 12.3 b och 12.4 i stadgarna ska konsortiet 11 lämna sitt finansiella bidrag
till driftskostnaderna på minst 182,5 miljoner euro senast den 31 december 2024 12. Av
artikel 12.3 b och 12.5 i stadgan framgår det vidare att detta finansiella bidrag från konsortiet
bör föras in i det gemensamma företaget BBI:s budget (på programnivå). Enligt artikel 12.5 i
stadgarna utgör medlemmarnas finansiella bidrag till driftskostnaderna det gemensamma
företaget BBI:s resurser som ska föras in i dess budget, och enligt artikel 12.3 b i stadgarna
ska en del av driftskostnaderna för det gemensamma företaget BBI täckas av det finansiella
bidraget från de andra medlemmarna än unionen. I den sistnämnda bestämmelsen nämns inte
de enheter som ingår i andra medlemmar än unionen. Dessa enheter deltar i genomförandet av
indirekta åtgärder som finansieras av det gemensamma företaget BBI och kan lämna
finansiella bidrag direkt till sådana indirekta åtgärder (på projektnivå).
Av underavsnitt 3.2.5 i finansieringsöversikten till förslaget till rådets förordning om det
gemensamma företaget BBI av den 10 juli 2013 13 framgår det att lagstiftaren förväntar sig att
industrin lämnar ett finansiellt bidrag på 17,5 miljoner euro till driftskostnaderna som ska
föras in varje år i budgeten för det gemensamma företaget BBI.
Konsortiet har bekräftat att man ska lämna ett finansiellt bidrag på minst 182,5 miljoner euro
senast den 31 december 2024, men man har stött på problem med hur detta ska lämnas 14. För
många av konsortiemedlemmarna är det inte kommersiellt möjligt att lämna ett finansiellt
bidrag på programnivå, eftersom man inte får någon garanterad fördel i utbyte (t.ex. i form av
projektresultat och immateriella rättigheter), och konkurrenter som deltar i projekt som
finansieras av det gemensamma företaget BBI kan gynnas av detta 15. Konsortiet har därför
föreslagit ett alternativt sätt att lämna sitt finansiella bidrag, nämligen att medlemmarna får
möjlighet att lämna detta direkt på projektnivå 16. Konsortiemedlemmarnas finansiella
deltagande skulle därmed uppmuntras, eftersom de på så sätt kan få tillgång till de
projektresultat som bara projektdeltagare har tillgång till.
Kommissionen tittade närmare på konsortiets förslag och kontrollerade om (och i vilken
utsträckning) unionens intressen påverkas av konsortiets påstådda problem med att fullgöra
sin skyldighet att bidra finansiellt till det gemensamma företaget BBI. Kommissionen hade i
och för sig bara kunnat avvisa konsortiets argument av skälet att det inte är kommissionens
sak att handla i det gemensamma företagets privata medlems intresse, att gällande regelverk
9
10
11
12
13
14
15
16
SV
Artikel 4.2 a i rådets förordning (EU) nr 560/2014 som bekräftas av artikel 12.3 c i stadgarna i bilagan
till samma förordning.
Bidrag in natura till kompletterande verksamhet definieras i artikel 4.2 b i rådets förordning (EU) nr
560/2014.
Konsortiet är den enda medlemmen som är en annan medlem än unionen.
Den period som avses i artikel 1 är till och med den 31 december 2024.
Förslag till rådets förordning om det gemensamma företaget för biobaserade industrier (COM(2013)
496).
Under budgetåren 2014, 2015 och 2016 har konsortiet lämnat ett belopp på 0,75 miljoner euro på
programnivå.
En konsortiemedlems konkurrenter kan inte hindras från att delta i ett projekt som finansieras av det
gemensamma företaget BBI, eftersom inbjudningarna att lämna in projektförslag till det gemensamma
företaget BBI ska vara öppna och transparenta.
En skrivelse av den 31 mars 2015 från konsortiets styrelse till GD RTD F.2.
3
SV
måste följas och att man, om inte, kommer att tillämpa de påföljder som föreskrivs i rådets
förordning 17. Det hade dock inverkat negativt på målet för det gemensamma företaget BBI,
vilket är att bedriva verksamhet genom samarbete mellan intressenter längs hela de
biobaserade värdekedjorna, inklusive små och medelstora företag, forsknings- och
teknikcentrum samt högskolor och universitet 18. Kommissionen beslutade sig därför för att
vara proaktiv och granska frågan närmare. Eventuella lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder
analyserades, vilket ledde till slutsatsen att regelverket behövde ändras.
För att se till att denna ändring genomförs utan att inverka på de ursprungliga målen för rådets
förordning kartlade kommissionen de mål som ligger bakom skyldigheten att lämna ett
finansiellt bidrag: 1. Säkerställa ett minimibelopp i form av ett privat finansiellt bidrag till
BBI-initiativets driftskostnader genom ett åtagande från den privata medlemmens sida. 2.
Säkerställa en lägsta hävstångseffekt av unionens bidrag. 3. Samt framför allt stödja
startfasen för bioekonomisektorn genom att göra medel tillgängliga för forsknings- och
innovationsåtgärder på detta område. Vad gäller det första målet var det framför allt
konsortiemedlemmar från skogsbruket som åtog sig att delta finansiellt därför att deras
affärsmodell 19 innebär att de inte kan generera några naturabidrag till driftskostnaderna. Vad
gäller det tredje målet öronmärktes 150 miljoner euro (av konsortiets förväntade finansiella
bidrag på 182,5 miljoner euro) för att investeras i forsknings- och innovationsåtgärder 20 (där
de huvudsakliga stödmottagarna är högskolor och universitet samt små och medelstora
företag).
Med tanke på de skäl som ligger bakom skyldigheten att lämna ett finansiellt bidrag har
kommissionen ansträngt sig för hitta möjliga sätt att lämna detta finansiella bidrag. En
jämförande analys av rådets förordning i förhållande till de regelverk som fastställts för andra
gemensamma företag 21 visade sig vara konstruktivt. Det finansiella bidraget från andra
medlemmar än unionen finns bara fastställt i förordningen om bildande av det gemensamma
företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (nedan kallat gemensamma företaget
IMI2) 22. Till skillnad från BBI-förordningen föreskriver IMI2-förordningen inte någon
skyldighet att bidra finansiellt. Det är endast en möjlighet för andra medlemmar än unionen.
Detta finansiella bidrag inom ramen för det gemensamma företaget IMI2 kan lämnas på både
program- och projektnivå. Det är vidare värt att notera att bidraget på IMI2-programnivå i
praktiken lämnas av truster och välgörenhetsorganisationer som till sin natur fungerar som
offentliga finansiärer (t.ex. Bill & Melinda Gates Foundation, Welcome Trust), medan
EFPIA:s ingående och anknutna enheter (motsvarigheten till konsortiemedlemmar i IMI2)
lämnar finansiella bidrag på projektnivå. Den jämförande analysen visade därmed följande: 1.
Kravet på att lämna ett finansiellt bidrag uteslutande på programnivå är unikt för det
gemensamma företaget BBI. 2. Det gemensamma företaget BBI:s nuvarande modell lämpar
17
18
19
20
21
22
SV
Se artikel 4.5 i rådets förordning.
Se skäl 14 i rådets förordning.
Normalt har medlemmarna från skogbruket inte någon forskningskapacitet internt utan brukar lägga ut
sin forskning på högskolor och universitet samt små och medelstora företag.
Se sidan 46 i den strategiska innovations- och forskningsagendan från mars 2013 (SIRA), där totalt 600
miljoner euro öronmärkts för FoU (dvs. forsknings- och innovationsåtgärder) (varav 150 miljoner euro
är konsortiemedlemmarnas finansiella bidrag, 150 miljoner euro deras naturabidrag och 300 miljoner
euro är EU:s bidrag).
Rådets förordning (EU) nr 559/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för
bränsleceller och vätgas 2. Rådets förordning (EU) nr 558/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det
gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2. Rådets förordning (EU) nr 561/2014 av den 6
maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Ecsel. Rådets förordning (EU) nr 642/2014 av den
16 juni 2014 om bildande av det gemensamma företaget Shift2Rail.
Bildat genom rådets förordning (EU) nr 557/2014 av den 6 maj 2014.
4
SV
sig för att stärka samarbetet med truster och välgörenhetsorganisationer. 3. Det gemensamma
företaget BBI:s rättsliga ram bör anpassas, eftersom man även ska samarbeta med
kommersiella företag.
Eftersom kommissionen svarar för att främja unionens allmänna intresse och ta lämpliga
initiativ i detta syfte 23, och konsortiet har svårt att lämna sitt finansiella bidrag på det sätt som
anges i rådets förordning, föreslår kommissionen att den ursprungliga texten i förordningen
anpassas så det införs en möjlighet att lämna finansiellt bidrag på projektnivå, utöver det sätt
som nu finns att lämna bidrag på programnivå. Med denna lösning kan situationen hanteras
effektivt och de ursprungliga målen för rådets förordning uppnås, och konsortiemedlemmarna
kan fullgöra sitt ursprungliga åtagande. Denna lösning är snarlik den lösning som gäller för
det gemensamma företaget IMI2, där andra medlemmar än unionen kan lämna finansiella
bidrag antingen på programnivå, vilket truster fonder och välgörenhetsorganisationer
vanligtvis gör, eller på projektnivå, som är det sätt som används av kommersiella enheter.
Den föreslagna ändringen ingår inte i Refit-programmet.
•
Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området
Syftet med förslaget är att förbättra bestämmelserna i rådets förordning och rationalisera dem
ytterligare för att de uppställda målen ska uppnås. Förslaget till ändring är således helt i
överensstämmelse med de ursprungliga målen för det gemensamma företaget BBI och
gällande bestämmelser.
•
Förenlighet med unionens politik inom andra områden
Det gemensamma företaget BBI utvecklar ”nära synergier med andra unionsprogram på
områden som utbildning, miljö, konkurrenskraft och små och medelstora företag, och med
resurser från sammanhållningspolitiken och politiken för landsbygdsutveckling, som särskilt
kan bidra till att stärka nationell och regional forsknings- och innovationsförmåga inom ramen
för strategier för smart specialisering” 24.
Vikten av (att inrätta) ett offentlig-privat partnerskap för biobaserade industrier i form av ett
gemensamt teknikinitiativ har betonats i ett antal meddelanden från kommissionen, t.ex.
följande: Innovation för hållbar tillväxt: En bioekonomi för Europa 25, För en industriell
renässans i Europa 26, Offentlig-privata partnerskap inom Horisont 2020: ett kraftfullt verktyg
för innovation och tillväxt i Europa 27, och Meddelande från kommissionen till
Europaparlamentet och rådet om det europeiska innovationspartnerskapet för produktivitet
och hållbarhet inom jordbruket 28.
23
24
25
26
27
28
SV
Se artikel 17 i fördraget om Europeiska unionen.
Se skäl 17 i rådets förordning.
Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet, COM(2012) 60 final.
Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet, COM(2014) 14 final.
Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet, COM(2013) 494 final.
Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet, COM(2012) 79 final.
5
SV
2.
RÄTTSLIG
GRUND,
SUBSIDIARITETSPRINCIPEN
PROPORTIONALITETSPRINCIPEN
•
Rättslig grund
OCH
Den rättsliga grunden för detta förslag till ändring finns i artiklarna 187 och 188 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget).
•
Subsidiaritetsprincipen (för icke-exklusiv befogenhet)
Initiativet omfattas inte av någon av de exklusiva befogenheter som uttryckligen överförts till
EU. Bara EU kan emellertid ändra den rättsliga ramen för ett gemensamt företag som inrättats
i enlighet med artiklarna 187 och 188 i EUF-fördraget. Medlemsstaterna kan inte på egen
hand vidta åtgärder för att ändra den rättsliga ramen för ett EU-organ.
•
Proportionalitetsprincipen
Syftet med detta förslag till ändring är att anpassa bestämmelserna i rådets förordning så att
konsortiemedlemmarna får möjlighet i praktiken att fullgöra sin skyldighet att lämna sitt
finansiella bidrag. Detta förslag får inte någon annan ytterligare verkan än den som
ursprungligen planerades med rådets förordning. Den föreslagna åtgärden går därför inte
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål på ett tillfredsställande sätt, vare sig vad
gäller innehåll eller form, och är således förenlig med proportionalitetsprincipen.
•
Val av instrument
En analys av lagstiftningsmässiga och icke-lagstiftningsmässiga åtgärder genomfördes som
pekade på behovet av en formell ändring av rådets förordning. Det finns inte någon möjlighet
att tolka rådets förordning på ett sätt som skulle göra det möjligt att lämna det finansiella
bidraget på projektnivå, vilket gör att det enda alternativ som återstår är att ändra rådets
förordning.
3.
RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD
BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR
•
Efterhandsutvärderingar/kontroller av ändamålsenligheten med befintlig
lagstiftning
MED
Förordningen trädde i kraft i juni 2014 och en preliminär utvärdering av det gemensamma
företaget BBI ska göras senast den 30 juni 2017. Inga efterhandsutvärderingar eller kontroller
av ändamålsenligheten har därför utförts ännu vad gäller rådets förordning.
•
Samråd med berörda parter
Kommissionen har kontinuerligt operativa utbyten med konsortiet, dess medlemmar och det
gemensamma företaget BBI:s programkontor inom ramen för genomförandet av det
gemensamma företaget BBI. Det sätt på vilket det finansiella bidraget lämnas av
konsortiemedlemmarna har varit föremål för många samråd och diskussioner.
•
Insamling och användning av sakkunnigutlåtanden
Kommissionen har inte anlitat någon extern experthjälp i frågan om konsortiemedlemmarnas
finansiella bidrag.
SV
6
SV
•
Konsekvensbedömning
Syftet med detta förslag till ändring är att anpassa rådets förordning så att den verkan som
ursprungligen förväntades av den till fullo kan uppnås. Förslaget till ändring har följaktligen
ingen annan ytterligare verkan än den som ursprungligen förväntades med rådets förordning.
Enligt verktygslådan för bättre lagstiftning 29 krävs ingen konsekvensbedömning om det finns
få eller inga alternativ tillgängliga för kommissionen. Såsom framgår av ovanstående är
kommissionens alternativ begränsade i detta fall, eftersom kommissionen bara gör en
”teknisk” ändring av ett tidigare politiskt beslut som redan omfattas av en
konsekvensbedömning genom att med begränsat utrymme till sitt förfogande precisera
tekniska detaljer. Det behövs därför ingen konsekvensbedömning för detta initiativ.
•
Lagstiftningens ändamålsenlighet och förenkling
Den föreslagna ändringen ingår inte i Refit-programmet.
För att kunna bedöma inverkan på regelbördan och den administrativa bördan är det
nödvändigt att beskriva dels den ram som skapas genom rådets ursprungliga förordning, dels
den som planeras i detta förslag.
För att uppfylla kraven i rådets förordning måste konsortiemedlemmarna lämna individuella
finansiella bidrag till konsortiet, i enlighet med de regler som konsortiet enats om. Konsortiet
samlar in de enskilda finansiella bidragen från medlemmarna, bokför dem och lämnar de
finansiella bidragen 30 till det gemensamma företaget BBI. Det gemensamma företaget BBI
bokför dem som driftsbudget 31, tillsammans med det bidrag som man får från unionen (det
gemensamma företaget BBI:s bidrag till indirekta åtgärder).
Som en del av sin dagliga verksamhet gör det gemensamma företaget BBI en bedömning av
de kostnader som stödmottagarna ådrar sig och redovisar i projekt som finanseras av det
gemensamma företaget BBI. Efter att ha godkänt de stödberättigande kostnaderna (i enlighet
med gällande regelverk, särskilt reglerna för deltagande i Horisont 2020 32 och de bidragsavtal
som ingåtts mellan det gemensamma företaget BBI och stödmottagarna) fördelar det
gemensamma företaget BBI sitt bidrag till projekten. Stödmottagarna bokför bidraget från det
gemensamma företaget BBI, i enlighet med sin nationella lagstiftning och normal
redovisningspraxis.
Enligt detta förslag kommer konsortiemedlemmarna att kunna fortsätta att lämna finansiella
bidrag på programnivå, såsom beskrivs ovan. Konsortiemedlemmar som deltar i ett projekt
inom ramen för det gemensamma företaget BBI kommer dessutom att kunna överföra det
finansiella bidraget direkt till en annan deltagare i samma projekt (i överensstämmelse med
beskrivningen av åtgärden) i enlighet med de bestämmelser som överenskommits mellan de
båda parterna (konsortieavtalet) och gällande regelverk. Deltagarna bokför de finansiella
bidragen i enlighet med sin nationella lagstiftning och normal redovisningspraxis.
En jämförande sammanfattning av de två regelverken anges i tabellen nedan:
29
30
31
32
SV
Se s. 33 i verktygslådan för bättre lagstiftning.
I enlighet med artikel 12.3 b som bekräftas av artikel 12.4 i stadgarna i bilagan till rådets förordning.
I enlighet med artikel 12.5 b som bekräftas av artikel 12.3 a och 12.3 b i stadgarna i bilagan till rådets
förordning.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 av den 11 december 2013 om reglerna för
deltagande och spridning i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020).
7
SV
Nuvarande regelverk
Föreslaget alternativ
finansiell överföring från konsortiemedlemmarna
till konsortiet
bokföring av konsortiet
finansiell överföring från konsortiet till det
gemensamma företaget BBI
bokföring av det gemensamma företaget BBI
(efter bedömning av de stödberättigande
kostnaderna)
finansiell överföring från det gemensamma
företaget BBI till stödmottagarna i projekten
bokföring av stödmottagarna i enlighet med deras
nationella lagstiftning och normal
redovisningspraxis
finansiell överföring från konsortiemedlemmarna
till stödmottagarna i projekten
bokföring av stödmottagarna i enlighet med deras
nationella lagstiftning och normal
redovisningspraxis
Detta förslag minskar konsortiets och det gemensamma företaget BBI:s administrativa börda i
deras roll som mellanhand mellan konsortiemedlemmar som är skyldiga att lämna finansiella
bidrag och projektdeltagare. Konsortiet kommer dock fortfarande att ha det yttersta ansvaret
för rapporteringen av det sammanlagda antalet finansiella bidrag från medlemmarna, i
enlighet med artikel 4.3 i BBI-förordningen.
Lämpliga ändringar kommer att införas i modellen för bidragsavtal för det gemensamma
företaget BBI baserat på en lösning som liknar den som används i modellen för bidragsavtal
för det gemensamma företaget IMI2.
Det planerade systemet har redan använts för det gemensamma företaget IMI 33 och används
för närvarande också inom ramen för det gemensamma företaget IMI2.
•
Grundläggande rättigheter
Förslaget till ändring har inga konsekvenser för skyddet av de grundläggande rättigheterna.
4.
BUDGETKONSEKVENSER
Detta förslag till ändring har inga budgetkonsekvenser.
Såsom förklaras ovan är det mycket svårt för konsortiemedlemmarna att följa gällande
regelverk, och det skulle därför få budgetkonsekvenser om ingen ändring föreslås. Rent
konkret innebär detta att om andra medlemmar än unionen inte följer regelverket måste de
ekonomiska sanktioner som föreskrivs i artikel 4.5 i rådets förordning tillgripas, vilket bl.a.
får till följd att unionens finansiella bidrag till BBI-initiativet minskas. En nedskärning av
budgeten skulle främst påverka högskolor och universitet samt berörda små och medelstora
företag, eftersom detta bidrag avsatts speciellt för forsknings- och innovationsåtgärder (där
högskolor och universitet och små och medelstora företag är de huvudsakliga mottagarna av
finansieringen 34).
33
34
SV
Det gemensamma företaget IMI bildades genom rådets förordning (EG) nr 73/2008 av den 20 december
2007 om bildande av det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma
teknikinitiativet för innovativa läkemedel.
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 623/2014 av den 14 februari 2014 om undantag från
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 om reglerna för deltagande och spridning
8
SV
5.
ÖVRIGA INSLAG
•
Genomförandeplaner samt åtgärder för övervakning, utvärdering och
rapportering
En särskild plan för att genomföra denna ändring behövs inte, eftersom den ändrade
rådsförordningen – precis som den ursprungliga förordningen – kommer att genomföras
genom projekt som valts ut av det gemensamma företaget BBI efter öppna och
konkurrensutsatta ansökningsomgångar. En genomförandeplan fastställdes inte heller när den
ursprungliga förordningen antogs.
•
Förklarande dokument (för direktiv)
Detta förslag till ändring avser en rådets förordning som är bindande till alla delar och direkt
tillämplig i alla medlemsstater. Inga förklarande dokument krävs därför.
•
Ingående redogörelse för de specifika bestämmelserna i förslaget
Detta ändringsförslag innehåller en viktig artikel som kommer att få följande verkan:
- Ett nytt sätt införs för att lämna de finansiella bidrag som avses i artikel 12.3 b i stadgarna i
bilagan till rådets förordning, utöver det sätt som redan finns.
- Finansiella bidrag kan lämnas på följande två sätt: de kan överföras från konsortiet till det
gemensamma företaget BBI (precis som tidigare) och/eller överföras direkt från en
konsortiemedlem till någon annan av projektets stödmottagare.
- Fler parter kan lämna de finansiella bidrag som avses i artikel 12.3 b i stadgarna i bilagan till
rådets förordning. Utöver en ”annan medlem än unionen” (dvs. bara konsortiet) kommer även
dess ”ingående enheter” (dvs. konsortiemedlemmar) att kunna lämna det finansiella bidraget.
- Det övergripande finansiella målet enligt artikel 12.4 i stadgarna i bilagan till rådets
förordning upprätthålls.
- Konsortiemedlemmar kan via konsortiet rapportera de finansiella bidrag som de lämnar på
projektnivå till det gemensamma företaget BBI.
i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) vad gäller det
gemensamma företaget för biobaserade industrier.
SV
9
SV
2017/0024 (NLE)
Förslag till
RÅDETS FÖRORDNING
om ändring av RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 560/2014 av den 6 maj 2014 om
bildande av det gemensamma företaget för biobaserade industrier
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 187 och
artikel 188 första stycket,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
med beaktande av Europaparlamentets yttrande 35,
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande 36, och
av följande skäl:
(1)
Genom rådets förordning (EU) nr 560/2014( 37) bildades det gemensamma företaget
för biobaserade industrier (nedan kallat gemensamma företaget BBI).
(2)
I artikel 12.4 i det gemensamma företaget BBI:s stadgar, som återges i bilagan till
förordning (EU) nr 560/2014 (nedan kallade stadgarna), anges det att det finansiella
bidraget till driftskostnaderna från de andra medlemmarna i det gemensamma
företaget BBI än unionen ska vara minst 182 500 000 euro under den period som avses
i artikel 1 i förordning (EU) nr 560/2014, det vill säga från och med bildandet av det
gemensamma företaget BBI fram till och med den 31 december 2024.
(3)
Det biobaserade industrikonsortiet Aisbl (nedan kallat konsortiet), som är en annan
medlem i det gemensamma företaget BBI än unionen, är fortsatt redo att bidra till
driftskostnaderna för det gemensamma företaget BBI med det belopp som anges i
artikel 12.4 i stadgarna. Konsortiet har dock föreslagit ett alternativt sätt att lämna det
finansiella bidraget, nämligen genom finansiella bidrag från dess ingående enheter på
nivån indirekta åtgärder.
(4)
Målet för BBI-initiativet, nämligen att bedriva verksamhet genom samarbete mellan
intressenter längs hela de biobaserade värdekedjorna, inklusive små och medelstora
35
EUT C , , s. .
EUT C , , s. .
Rådets förordning (EU) nr 560/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för
biobaserade industrier (EUT L 169, 7.6.2014, s. 130).
36
37
SV
10
SV
företag, forsknings- och teknikcentrum samt högskolor och universitet, kan uppnås
endast om konsortiet och dess ingående enheter kan lämna det finansiella bidraget inte
bara som betalningar till det gemensamma företaget BBI, utan även som finansiella
bidrag till indirekta åtgärder som finansieras av det gemensamma företaget BBI.
(5)
Stadgarna måste därför ändras så att konsortiet och dess ingående enheter kan lämna
det finansiella bidraget uppgående till hela det belopp som anges i artikel 12.4 i
stadgarna och på ett sådant sätt att dessa bidrag kan lämnas inte bara som betalningar
till det gemensamma företaget BBI, utan även som finansiella bidrag till indirekta
åtgärder som finansieras av det gemensamma företaget BBI samt rapporteras till det
gemensamma företaget BBI.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Artikel 12 i stadgarna för det gemensamma företaget för biobaserade industrier, som återges i
bilagan till rådets förordning (EU) nr 560/2014, ska ändras på följande sätt:
Punkt 3 b ska ersättas med följande:
”b) Finansiella bidrag från de andra medlemmarna än unionen eller deras ingående
enheter.”
Punkt 4 ska ersättas med följande:
”4. De finansiella bidragen från de andra medlemmarna än unionen eller deras ingående
enheter till de driftskostnader som avses i punkt 3 b ska vara minst 182 500 000 EUR
under den period som avses i artikel 1 i denna förordning.
Dessa finansiella bidrag ska lämnas som betalningar till det gemensamma företaget BBI
eller som finansiella bidrag till indirekta åtgärder som finansieras av det gemensamma
företaget BBI.”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i
Europeiska unionens officiella tidning.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den
På rådets vägnar
Ordförande
SV
11
SV