Dagordning - Furulunds scoutkår

Furulunds Scoutkår
Org nr 845001-2144
KÅRSTÄMMA 2017 Furulunds scoutkår
Plats: Scoutgården i Furulund
Tid: 14 mars 2017 Kl. 18.30
Föredragningslista
§1
Mötet öppnas
§2
Val av ordförande för mötet
§3
Val av sekreterare för mötet
§4
Justering av röstlängden
§5
Fastställande av föredragningslista
§6
Val av två justerare, tillika rösträknare
§7
Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
§8
Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning,
balansräkning, samt revisionsberättelse avseende närmast föregående
verksamhetsår
§9
Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt om beviljande av
ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter avseende närmast föregående
verksamhetsår
§ 10 Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
§ 11 Behandling av propositioner och motioner till kårstämman
§ 12 Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan och budget för närmast följande
verksamhetsår
§ 13 Val av kårordförande och vice kårordförande före en period av 1 år
§ 14 Val av fyra ledamöter för en tid av 1 år
§ 15 Val av två revisorer samt två revisorsuppleanter för dessa
Furulunds Scoutkår
Org nr 845001-2144
§ 16 Val av scoutkårens delegater till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte
med kårstämman samt ett antal suppleanter för dessa
§ 17 Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med
kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa
§ 18 Val av två ledamöter i valberedningen varav en sammankallande
§ 19 Övrigt
§ 20 Mötet avslutas
Styrelsen gm Magnus Jönsson 2017-01-19