Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar
mitt företag
- Hur bedrivs styrelsens strategiarbete?
21 februari 2017
© 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.
Ulf Careland – Auktoriserad revisor
•
•
•
•
•
•
•
"Entreprenörskap, ledarskap och byrånytta"
Brinner för det ägarledda företaget och dess ägare
Rådgivning, marknadsfrågor och revision
Drygt 30 års erfarenhet av att stötta ägarledda företag
Erfarenhet av ledarskap i form av AC och KC + kundansvarig
Ett gediget nätverk till nytta för kunderna
Ansvarig för ett antal marknadsområden
- Styrelseseminarium
- Founders Alliance
- Strategiska Ägarledda Företag
• Ride of Hope / Barncancerfonden
• Delägare och auktoriserad revisor
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
Bilderna hämtas på nätet
www.grantthornton.se/styrelsekurs
4
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
4
Hur bedrivs styrelsens strategiarbete ?
Hur bedrivs ett framgångsrikt strategiarbete?
Hur fördelas strategiarbetet mellan styrelsen och vd?
Hur beaktas ägarnas intentioner i strategiarbetet?
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
55
Styrelsens strategiska och styrande roll
” Styrelsens bör se till att bolaget vid varje tidpunkt har en väl utmejslad och
ändamålsenlig affärsidé, tydliga mål för att uppfylla ägarnas värderingar, krav och
förväntningar avseende bolagets utveckling, samt effektiva strategier för att
förverkliga affärsidén och nå målen ”
StyrelseAkademien: Vägledning till god styrelsesed
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
66
Vår undersökning visar att 1 av 3 företag sätter av för
lite tid till strategiarbetet !
Problem
Stort /mkt stort
problem 2015
Stort/ mkt stort
problem 2010
Förändring
(procentenheter)
Handlingarna kommer ut för sent
18 %
52 %
+ 34
Ledamöter kommer oförberedda till
mötet
17 %
78 %
+ 61
Mötena drar ut på tiden
16 %
55 %
+ 39
Mötena saknar dynamik och energi
15 %
n/a
Låg kvalitet ekonomisk rapportering
11 %
n/a
Beslut fattas på bristfälliga underlag
12 %
76 %
+ 62
För mycket tid för rapportering och
kontroll
11 %
77 %
+ 66
För lite tid för strategi och
framtidsfrågor
33 %
90 %
+ 57
Styrelsen är helt i händerna på
vd/ledning
13 %
n/a
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
Vad innebär det i praktiken ?
• Att säkerställa att bolaget vid varje tidpunkt har en väl
dokumenterad och kommunicerad strategi för verksamheten
• Att varje enskild ledamot är väl insatt i och förstår bolagets
verksamhet och affärsprocesser
• Att styrelsen har en gemensam bild av bolagets nuläge
• Att styrelsen på grundval av väl underbyggd information
beslutar om viktiga strategiska mål och vägval
Då räcker det inte att endast ha strategifrågan på agendan
en gång per år !
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
88
Avdramatisera ”strategi”
• Säkerställa att det arbetas med företagets framtida
inriktning
• Använda en beprövad struktur för arbetet
• Tvingar ledning och styrelse att vända på en del stenar
minst en gång per år – gärna flera!
• Skapa tid för framtidsfrågor;
– Inför och under strategimötet
– Uppföljning och diskussion vid varje styrelsemöte 4-6 ggr/år
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
9
Strategi vs taktik
Vad?
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
Hur?
10
Strategi vs taktik, Southwest Airlines
Strategi
Begränsad passagerarservice 
•
•
•
•
Taktik
Inga måltider
Inga reserverade platser
Ingen bagagetransfer
Inga anknytningar till andra bolag
Mycket låga biljettpriser 
•
•
•
Utnyttjande av ”andahandsflygplatser”
Biljettautomater
Få resebyråer som säljer biljetter
Många pålitliga avgångar 
•
15 min av och på
Hög utnyttjandegrad av flygmaskiner  •
Högproduktiv markpersonal 
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
•
•
•
Samma typ av flygplan
Höga löner
Flexibla avtal med facket
Hög andel delägare bland anställda
11
Strategins kännetecken
•
•
•
•
•
Skapa konkurrensfördelar
Arbeta långsiktigt
Fördela knappa resurser
Koncentrera och välja bort
Fatta beslut
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
1212
Säkerställa att företaget vet vart det är på väg och
vet hur det ska ta sig dit!
Ägardirektiv
1.
2.
3.
4.
5.
Vision
Affärsidé
Långsiktiga mål
Strategier
Affärsplan
Hålls ihop
av företagets
värdegrund
Budget
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
1313
Var är vi ? Vart ska vi ? Hur ska vi ta oss dit ?
Möjligheter
VISION
VISION
Svagheter
PP
BÖRLÄGE
Styrkor
Hot
NULÄGE
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
Ett mönster av beslut i
nutid för att säkra
framtida framgång.
1414
HSC N
AN SE
BR ALY
AN
MA
AN RK
AL NA
YS DS
EN -
Analys av nuläget – fem olika analysområden
FÖRETAGSFÖRETAGSANALYSEN
ANALYSEN
KONKURRENTANALYSEN
OMVÄRLDSANALYSEN
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
15
Vad händer i vår organisation ?
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
1616
Hur balansera organisationens färdigheter med
omvärldens förutsättningar ?
Nuläget och framtid
Nuläget och framtid
i organisationen
i omvärlden
Styrkor
Möjligheter
- att bygga vidare på
- att gripa tag i
Svagheter
Hot
- att förbättra
-att undvika/undanröja
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
1717
Visionen
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
1818
Visionen i verkligheten
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
1919
Visionen – ett exempel
Min vision är att skapa en
bättre vardag för de
många människorna
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
2020
Affärsidén; visionen klädd i arbetskläder
BETJÄNADE
KUNDFUNKTIONER
- vad är det som
tillfredsställs?
BETJÄNADE
KUNDGRUPPER
- vem blir
tillfredsställd?
UTNYTTJADE
TEKNOLOGIER
- hur tillfredsställs
kundens behov?
Unik, särskiljande, konkurrensöverlägsen
•
•
•
•
Sätter tydliga ramar för verksamheten
Uppfyller ett kundbehov
Utgår ifrån marknadens behov
Missionär uppgift
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
2121
Affärsidén – ett exempel
”Vi skall erbjuda ett brett sortiment
av form- och funktionsriktiga
heminredningsartiklar till så låga
priser att så många som möjligt ska
ha råd att köpa dem”.
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
2222
Affärsidén – fler exempel
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
2323
Målen ska vara SMARTa
•
•
•
•
•
•
Specifika
Mätbara
Ansvarsspecificerade
Realistiska
Tidsatta
accepterade
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
2424
Byggklossarna i det strategiska arbetet
Företagsanalys
Vad vi
behöver veta?
Omgivningsanalys
Styrkor &
svagheter
Hot &
möjligheter
Situationsbeskrivning
Vad vi vill
åstadkomma?
Hur vi ska
åstadkomma det?
Vad som blir det
ekonomiska utfallet
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
”Nulägesuppfattning”
Strategiska beslut och vägval
Affärsplan
Verksamhetsbudget
2525
Affärsplanen i praktiken – vilar på strategiska riktlinjer
från styrelsen
Innehållsförteckning
Egenanalys
Omvärlden
Branschen
Marknaden (köp –
konsumtion – leverans)
Konkurrenssituationen
Sammanfattning, SWOT
Strategisk plan
Aktivitetsplan
Därefter kan budget för
verksamheten tas fram
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
2626
Värderingar – en del av strategin
• Reflektera över organisationens ”kärnideologiska” och
grundmurade värden som inte kommer att förändras över
tiden
– Nuvarande?
– Önskvärda?
• Vilka värden behöver vi förhålla oss till för att utföra vårt
uppdrag?
– Beakta visionen och affärsidén!
– Vilka förändringar sker i omvärldens värdegrund?
• Det ska vara värden som organisationen lever och andas i
all sin verksamhet
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
2727
Hur bedrivs styrelsens strategiarbete ?
Disposition
Hur bedrivs ett framgångsrikt strategiarbete?
Hur fördelas strategiarbetet mellan styrelsen och vd?
Hur beaktas ägarnas intentioner i strategiarbetet?
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
2828
Ägardirektivet måste vara på plats !
•
•
•
•
Ett tydligt ägardirektiv en viktig startpunkt
Ägarnas intentioner och vilja kända
Eventuella vägval eller begränsningar
Ägarnas syn på risknivån
Styrelsen måste aktivt söka informationen när den
saknas!
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
29
Ansvarsfördelningen – som en "pingpong-match"
Ägarna sätter ramarna med ett tydligt ägardirektiv
Styrelse
Ägarnas intentioner, initierar
strategiarbetet, kallar till
strategimötet
Strategiska beslut/vägval,
Strategisk plan
Godkänner affärsplan, ger
budgetdirektiv
Godkänner budget/plan
Ansvar för de långsiktiga konsekvenserna
– bevakar genomförandet
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
vd
Genomför och dokumenterar
nulägesanalys = beslutsunderlag
Färdigställer affärssplan
Färdigställer budget/aktiv.plan
Ansvar för det kortsiktiga
genomförandet och de
långsiktiga konsekvenserna
30
30
Styrelsens strategimöte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Årligt återkommande möte (absolut minst 1 gång/år)
Behandlar verksamhetsinriktning, affärsidé, mål och strategi
Kan ibland behandla speciellt tema
Olika medlemmar kan ansvara för olika moment i analysen
Gärna i avslappnad miljö utanför företaget
Ger möjlighet till kreativa diskussioner
Skapar teamkänsla i styrelsen
Ledningen deltar helt eller delvis
Leds av ordföranden eller moderator
Dokumenteras av styrelsen
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
3131
Styrelsens ansvar – mål och medel
• Säkerställa realismen i sina beslut
–
–
–
–
Har ledningen/organisationen nödvändig kompetens ?
Finns tiden som krävs för att genomföra strategin ?
Har verksamheten de resurser som beslutet kräver ?
Har styrelsen koll på risknivån ?
Ska styrelsen prioritera ?
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
3232
Hur bedrivs styrelsens strategiarbete ?
Disposition
Hur bedrivs ett framgångsrikt strategiarbete ?
Hur fördelas strategiarbetet mellan styrelsen och vd ?
Hur beaktas ägarnas intentioner i strategiarbetet ?
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
3333
Ta reda på ägarnas intentioner med verksamheten
• Vad vill ägarna under det kommande året ?
– Bolaget – tillväxt, nya produkter, konsolidering, klä bruden,
succession
– För egen del – ego/fokus
– För den egna plånbokens del
• Hålla ägarmöte med strategifrågan på agendan
• I ägarledda företag kan med fördel bjuda in ägare utanför
styrelsen till ett gemensamt strategimöte med styrelsen och
företagsledningen
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
3434
Recept för framgång i strategiarbetet – att tänka på !
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Utgå ifrån en tydlig affärsidé
Kundfokusera - erbjud värde
Utgå ifrån en basstrategi = bli bäst på en värdedimension
Sök en unik position i konsumentens medvetande
Avgränsa; välj bort (satsa på de viktiga produkterna)
Dominera marknaden (marknadssegment)
Finn unika framgångsfaktorer
Utveckla och trimma förmågan att utföra och leverera (värdekedjan)
Se tiden som ett konkurrensmedel
Låt strategifrågan förkomma ofta på agendan!
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
3535
Vilket ansvar har styrelsen ?
Disposition 14 mars
Vilka lagar och regler gäller för styrelsens arbete ?
Vilka krav ställer aktiebolagslagen på styrelsearbetet ?
Hur begränsas risken för personligt ansvar ?
Vad innebär god styrelsesed ?
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
3636
Bilderna hämtas på nätet
www.grantthornton.se/styrelsekurs
37
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
37