Bokslutskommuniké 2016 – Rapport Svenska 20

2016
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
JANUARI-DECEMBER 2016
OKTOBER-DECEMBER 2016
84,6 MSEK
NETTOOMSÄTTNING
30,6%
17,9 MSEK
ÖKNING
NETTOOMSÄTTNING
JUSTERAT
RÖRELSERESULTAT
23,9%
34,3 MSEK
JANUARI-DECEMBER 2016
252,3 MSEK
NETTOOMSÄTTNING
1
ÖKNING
NETTOOMSÄTTNING
JUSTERAT
RÖRELSERESULTAT
2016
”Q4 blev ett starkt
avslut på ett
historiskt 2016”
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER
Joachim Roos, VD
Edgeware
FJÄRDE KVARTALET 2016: (OKTOBER-DECEMBER)
•
•
•
•
•
•
•
•
Nettoomsättning 84,6 MSEK (64,8) en ökning med 30,6 procent.
Bruttoresultat 59,8 MSEK (45,5), motsvarande en bruttomarginal på 70,7 procent (70,2).
Rörelseresultat (EBIT) 10,0 MSEK (4,6), motsvarande en rörelsemarginal på 11,8 procent (7,0).
Justerat rörelseresultat (justerad EBIT) 17,9 MSEK (4,6), motsvarande en rörelsemarginal på 21,1
procent (7,0).
Periodens resultat 7,4 MSEK (5,5).
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 12,8 MSEK (8,0).
Periodens resultat per aktie före utspädning 0,3 kr per aktie (0,2).
Periodens resultat per aktie efter utspädning 0,3 kr per aktie (0,2).
JANUARI-DECEMBER 2016:
•
•
•
•
•
•
•
•
Nettoomsättning 252,3 MSEK (203,6), en ökning med 23,9 procent.
Bruttoresultat 175,6 MSEK (140,9), motsvarande en bruttomarginal på 69,6 procent (69,2).
Rörelseresultat (EBIT) 19,1 MSEK (13,3), motsvarande en rörelsemarginal på 7,6 procent (6,5).
Justerat rörelseresultat (justerad EBIT) 34,3 MSEK (13,3), motsvarande en rörelsemarginal på 13,6
procent (6,5).
Periodens resultat 15,7 MSEK (10,8).
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 30,8 MSEK (18,5).
Periodens resultat per aktie före utspädning, 0,6 kr per aktie (0,5).
Periodens resultat per aktie efter utspädning, 0,6 kr per aktie (0,4).
VIKTIGA HÄNDELSER FJÄRDE KVARTALET OCH EFTER RAPPORTPERIODEN
• Styrelsen fattade beslut om långsiktiga finansiella mål på styrelsemöte den 26 oktober 2016.
• Den 9 december noterades Edgeware på huvudlistan NASDAQ Stockholm, till 29 kr per aktie. Inför
börsintroduktionen genomfördes en aktiesplit med 1:20, en fondemission på 11 093 855 aktier med
kvotvärde om 0,05 ökade aktiekapitalet med 554 692,75 kr, en nyemission på 5 172 413 aktier med
kvotvärde 0,05 ökade aktiekapitalet med 258 620,65 kr.
• Den 17 februari annonserades utnämnandet av valberedningen i Edgeware vilken består av
representanter för de tre största ägarna per den 31 januari, Amadeus Capital Partners (23,1%),
Creandum (18,8%) samt Swedbank Robur Fonder (8,7%). Ägarna representeras av Kent Sander,
Daniel Blomquist och Annika Andersson.
(Belopp i MSEK om ej annat anges)
Nettoomsättning
Bruttoresultat
Bruttomarginal (%)
Rörelseresultat (EBIT)
EBIT marginal (%)
Periodens resultat
Justerad EBIT
Justerad EBIT marginal (%)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Antal anställda vid periodens utgång*
Resultat per aktie, före utspädning
Resultat per aktie, efter utspädning
2016
okt-dec
84,6
59,8
70,7%
10,0
11,8%
7,4
17,9
21,1%
38,0
92
0,3
0,3
2015
okt-dec
64,8
45,5
70,2%
4,6
7,0%
5,5
4,6
7,0%
7,3
89
0,2
0,2
2016
jan-dec
252,3
175,6
69,6%
19,1
7,6%
15,7
34,3
13,6%
45,1
92
0,6
0,6
2015
jan-dec
203,6
140,9
69,2%
13,3
6,5%
10,8
13,3
6,5%
15,3
89
0,5
0,4
*I antalet anställda 2016-12-31 ingår konsulter med anställningsliknande villkor, delvis via Business Sweden 9 (7)
2
EDGEWARE AB Q4/2016
VD:S KOMMENTARER
2016 blev ett historiskt år för Edgeware. Stark
tillväxt, internationella kundframgångar, viktiga
produktlanseringar, en starkare organisation och en
börsnotering på NASDAQ Stockholm. En notering
som gav oss nya aktieägare och som ger ett
värdefullt stöd på den fortsatta tillväxtresan, i en TVbransch som är i snabb omvälvning.
Tack vare Internet får tittarna inte bara mycket mer
innehåll att välja mellan, de får möjlighet att välja
hur och när de vill se på innehållet. Från ett
traditionellt och linjärt tablåtittande till framtidens
TV. I takt med detta marknadsskifte har Edgeware
vuxit sig allt starkare internationellt. Med ett bättre
och mer komplett produktsortiment erbjuder vi
attraktiva produkter och tjänster som efterfrågas av
tele- och kabeloperatörer samt
innehållsleverantörer. Allt för att kunna leverera en
fantastisk TV-upplevelse till konsumenter runt om i
världen.
366 händelserika dagar
2016 inleddes med stora beställningar från kunder i
Mellanamerika. Detta följdes under andra och tredje
kvartalet med både mindre och större beställningar
från internationella kunder. Exempelvis levererade
vi lösningar till TVB i Hong Kong som gjorde det
möjligt för bolaget att sända OS över internet. En
satsning som senare ledde till att TVB kommer att
återlämna sin licens för att broadcasta TV till förmån
för att helt koncentrera sig på nätbaserad,
högupplöst TV. Denna utveckling inom
OTT/Broadcasters fortsätter i en snabb takt, en
utveckling som bör gynna Edgewares
streamingteknik. Vårt tekniska kunnande och våra
produkter har under året rönt stor uppmärksamhet
på flera branschmässor. Vi har fått flera
branschutmärkelser för vår innovationsförmåga och
vi har blivit kontaktade av många potentiella
partners och kunder.
Ett starkt fjärde kvartal
Det fjärde kvartalet blev starkt, på många sätt.
Försäljning och lönsamhet utvecklades starkt på
alla plan, men ännu viktigare är att det inte är en
eller två kunder som gjort skillnaden. Vi har under
året sett en tydlig minskning av vår
kundkoncentration. Det betyder att vi nu har flera
stora kunder som blir ännu fler när vi växer, vilket
ger stabilitet och trygghet. Det är också stärkande
att se att flera av våra mångåriga kunder
återkommer för att uppgradera sin kapacitet,
installera nya funktioner och efterfråga fler tjänster.
Två tredjedelar av våra
affärer gör vi med
existerande kunder. Detta
ger stabilitet. Det är även
positivt att vår serviceaffär fortsätter att växa i takt
med den totala försäljningen.
Under fjärde kvartalet presenterade vi även en ny
affär i Australien, den första i landet. Visserligen inte
en enskilt stor affär men ett strategiskt viktigt insteg
på en ny och betydande marknad. Affären kan
också leda till framtida beställningar med tanke på
att operatören är en del av en större
företagskonstellation i regionen.
Historiskt datum – börsnotering 9 december
Vår börsnotering på NASDAQ Stockholm var en
milstolpe för företaget och medarbetarna.
Ägarspridningen ger oss viktiga resurser att
fortsätta växa och ett värdefullt manöverutrymme.
Att som börsnoterat företag kunna skapa vår egen
framtid är attraktivt för våra duktiga medarbetare
och de nya som vi nu anställer. Vi har redan lyckats
rekrytera några tunga medarbetare till viktiga
funktioner. Börsnoteringen innebar ett intensivt
arbete men tack vare mina skickliga medarbetare,
styrelsen, ägarna, banker och övriga rådgivare
genomfördes noteringen smidigt. Som en direkt
följd av börsnoteringen har bolaget vässat samtliga
funktioner internt och dessutom erhållit en starkare
och mer professionell styrelse och styrning. Jag vill
också passa på att hälsa alla nya aktieägare
välkomna.
Vi ser med tillförsikt fram emot 2017
Vi tror starkt på de finansiella mål som vi satt upp
för Edgeware i samband med vår börsnotering och
vi ser varje dag att den tillväxt som prognosticerats i
marknaden blir verklighet.
Personligen är jag mycket stolt över vårt företag och
alla våra medarbetare. Vi är fortfarande ett litet
företag, men vi har en mångfald och global
inriktning som är fascinerande och ger mycket
energi. Jag ser med tillförsikt fram emot 2017, ett
för bolaget, medarbetarna och våra kunder
spännande år med nya framsteg inom utvecklingen
av framtidens TV.
Joachim Roos
VD Edgeware
Om Edgeware
Edgeware erbjuder ledande operatörer och innehållsleverantörer verktyg som möjliggör distribution av moderna TV-och videotjänster i
stor skala till låga kostnader. Edgewares teknologi skapar kontroll, information om användarbeteende samt fantastiska tittarupplevelser.
Edgeware har de senaste åren haft en snabb tillväxt och bolaget nådde under 2016 en omsättning på 252 miljoner kronor. Edgeware har
huvudkontor i Stockholm samt dotterbolag i USA och kontor i Hong Kong. Dessutom har Edgeware personal inom försäljning och tekniskt
säljstöd i Belgien, Brasilien, Mexiko, Nederländerna, Singapore, Spanien, Storbritannien samt Tyskland. För mer information besök
www.edgeware.tv.
3
EDGEWARE AB Q4/2016
FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER 2016 – 31 DECEMBER 2016
Nettoomsättning
Av den totala nettoomsättningen under fjärde
kvartalet utgjorde produkter (hårdvara, mjukvara
och licenser) 86,1 procent (84,4) medan resterande
13,9 procent (15,6) utgjordes av tjänster (underhåll,
support och övriga tjänster). Återkommande
supportintäkter från befintliga kunder uppgick till
10,2 MSEK (8,7), vilket motsvarar 87,0 procent
(86,6) av tjänsters nettoomsättning. Edgeware
noterade under kvartalet en fortsatt hög efterfrågan
på både produkt- och tjänsteerbjudandet från
befintliga och nya kunder.
Nettoomsättning per kvartal och rullande fyra
kvartal
300
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
250
200
150
100
50
80
EMEA
APAC
AMERICAS
70
60
50
40
30
20
10
2014
2015
2016
Resultat
Bruttoresultatet under fjärde kvartalet uppgick till
59,8 MSEK (45,5), vilket motsvarar en ökning med
14,3 MSEK jämfört med samma kvartal föregående
år och bruttomarginalen uppgick till 70,7 procent
(70,2).
Rörelsekostnaderna uppgick till 49,8 MSEK (40,9),
vilket motsvarar en ökning med 9,9 MSEK jämfört
med samma kvartal föregående år. Ökningen
förklaras framförallt av högre kostnader inom FoU
(forskning och utveckling), till följd av fler konsulter
inom det outsourcade teamet, baserat i Vietnam.
Under fjärde kvartalet aktiverades
utvecklingskostnader om 2,5 MSEK (3,5), vilket
utgjorde 13,2 procent (23,6) av bolagets totala
kostnader för forskning och utveckling. Samtidigt
ökade avskrivningarna från tidigare aktiverade
utvecklingskostnader till 1,9 MSEK (1,2).
Avskrivningarna är en del av företages kostnad för
såld vara och påverkar därför Edgewares
bruttovinst medan utvecklingskostnader samt
aktivering av dessa är en del av bolagets
rörelsekostnader. Sammantaget påverkar detta
rörelseresultatet positivt med 0,5 MSEK (2,3).
0
Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4
2014
Produkter
2015
Tjänster
2016
Rullande fyra kvartal
Vidare ökade kostnaderna inom administration som
en följd av börsnotering på NASDAQ Stockholm.
Totalt uppgick dessa kostnader under kvartalet till
cirka 7,9 MSEK (0). Samtliga kostnader anses vara
av ej återkommande karaktär.
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar
(EBITDA) uppgick till 12.9 MSEK (6,3). Justerad
EBITDA, justerat för ej återkommande poster
avseende börsnotering, uppgick till 20,8 MSEK
(6,3).
4
Kv4
Kv3
Kv2
Kv1
Kv4
Kv3
Kv2
Kv1
Kv4
Kv3
0
Kv2
Den starka ökningen av nettoomsättningen i EMEA
förklaras framförallt av ökade inköp från befintliga
kunder under kvartalet. Nedgången i AMERICAS är
en effekt av att bolagets största kund i regionen
under fjärde kvartalet 2015 gjorde en större
nyinstallation, som sedan slutfördes under första
kvartalet 2016. Regionen EMEA utgjorde 79,7
procent (48,5) av koncernens försäljning under
fjärde kvartalet, AMERICAS 10,3 procent (46,9) och
APAC 10,0 procent (4,6).
Nettoomsättning per region
90
Kv1
Koncernens nettoomsättning för det fjärde kvartalet
uppgick till 84,6 MSEK (64,8), vilket motsvarar en
ökning med 30,6 procent jämfört med samma
kvartal föregående år. I EMEA (Europa,
Mellanöstern och Afrika) ökade nettoomsättningen
till 67,5 MSEK (31,4) vilket motsvarar en ökning
med 114,7 procent. Nettoomsättningen för
AMERICAS (Nord- och Sydamerika) minskade till
8,7 MSEK (30,4) och i APAC (Asien och
stillahavsområdet) ökade nettoomsättningen till 8,4
MSEK (3,0). Justerat för valutaeffekter ökade
nettoomsättningen med 26,2 procent.
EDGEWARE AB Q4/2016
Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet uppgick till
10,0 MSEK (4,6), vilket motsvarar en ökning med
5,4 MSEK jämfört med samma kvartal föregående
år. Rörelseresultatet motsvarar en rörelsemarginal
på 11,8 procent (7,0). Justerad EBIT, justerat för ej
återkommande poster avseende börsnotering,
uppgick till 17,9 MSEK (4,6), motsvarande en
justerad rörelsemarginal om 21,1 procent (7,0).
Finansnetto för perioden uppgick till 0,8 MSEK (1,8)
och består av valutaeffekter på likvida medel och
omvärdering av koncerninterna mellanhavanden.
Periodens resultat för fjärde kvartalet uppgick till 7,4
MSEK (5,5), vilket motsvarar en ökning med 1,9
MSEK jämfört med föregående år. Den effektiva
skatten har förändrats mellan året till följd av att
dotterbolag som inte aktiverar uppskjutna
skattefordringar har gjort relativt större förlust 2016.
Finansiell ställning
Soliditeten uppgick till 75,5 procent (50,2) per den
31 december 2016 och det egna kapitalet uppgick
till 234,1 MSEK (68,3). Ökningen i eget kapital är
hänförlig till nyemitterade aktier i samband med
börsnoteringen under fjärde kvartalet samt årets
resultat.
Totala tillgångar uppgick per den 31 december
2016 till 309,9 MSEK (136,0). 142,6 MSEK av
denna förändring avser nettot av nyemissionen i
samband med börsnoteringen. Varulagret uppgick
vid periodens slut till 6,1 MSEK (13,7) och
balanserade utgifter för utvecklingsarbeten uppgick
till 14,7 MSEK (12,6). Minskningen i lagret är
hänförlig till stora leveranser av hårdvara till kunder
i slutet av året men även att bolaget under fjärde
kvartalet föregående år hade två
hårdvarugenerationer i lager under en
övergångsperiod. Under 2016 har en nedskrivning
av den gamla hårdvarugenerationen genomförts.
Likviditet och kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten
uppgick till 38,0 MSEK (7,3). Förbättringen jämfört
med samma kvartal föregående år är framförallt
hänförlig till ett minskat rörelsekapital, hänförligt till
ökade kortfristiga skulder och minskade
kundfordringar.
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick
till -3,8 MSEK (-2,0) och är hänförlig till aktivering av
utvecklingsarbeten samt investering i materiella
anläggningstillgångar.
Periodens kassaflöde uppgick till 172,1 MSEK (5,3).
Totalt tillfördes bolaget netto 142,6 MSEK från
nyemission vid börsnoteringen. Vid periodens
utgång uppgick koncernens likvida medel till 194,6
MSEK (21,1).
5
EDGEWARE AB Q4/2016
Moderföretaget
Moderbolagets nettoomsättning under fjärde
kvartalet uppgick till 83,7 MSEK (63,7) och
periodens resultat uppgick till 8,9 MSEK (-15,7). Då
merparten av koncernens verksamhet och
nettoförsäljning sker i moderbolaget hänvisas till
koncernen för övriga kommentarer i
kvartalsrapporten. Förlusten i fjärde kvartalet 2015
hänför sig till en nedskrivning av fordran på
dotterbolaget Edgeware Inc.
Väsentliga händelser under kvartalet
Bolaget noterades på NASDAQ Stockholms
huvudlista och handeln i aktien påbörjades den 9e
december. Kursen sattes till 29 kronor. Efter
nyemissionen har Edgeware 30 043 008 aktier.
Inför börsintroduktionen genomfördes en aktiesplit
med 1:20, en fondemission på 11 093 855 aktier
med kvotvärde om 0,05 vilken ökade aktiekapitalet
med 554 692,75 kr, en nyemission på 5 172 413
aktier med kvotvärde 0,05 vilken ökade
aktiekapitalet med 258 620,65 kr.
Framtidsutsikter
Styrelsen bekräftar sin bedömning av
framtidsutsikterna jämfört med föregående kvartal. I
oktober antog styrelsen nya mål för bolagets
omsättningstillväxt. Framtidsutsikterna för de
marknader bolaget verkar på bedöms som fortsatt
positiva. Bolaget följer ständigt de
makroekonomiska händelserna samt
valutafluktuationerna där Bolaget verkar,
exempelvis Mexiko. Policyn att inte lämna någon
prognos kvarstår.
Finansiella mål
Edgeware har följande finansiella mål:
•
•
•
•
Edgewares mål är att uppnå en organisk årlig
omsättningstillväxt överstigande 20%.
Edgewares mål är en långsiktig rörelsemarginal
(EBIT marginal) överstigande 15%.
Edgewares kapitalstruktur ska möjliggöra en
hög grad av finansiell flexibilitet samt ge
utrymme för förvärv. Bolagets målsättning är att
nettoskuldsättningen skall maximalt uppgå till 2
gånger EBITDA för den senaste
tolvmånadersperioden.
Edgewares kassaflöde ska under kommande
åren användas för att finansiera fortsatt
utveckling, expansion samt möjlighet till förvärv
varför någon utdelning inte betalas.
1 JANUARI 2016 – 31 DECEMBER 2016
Nettoomsättning
Koncernens nettoomsättning för helåret 2016
uppgick till 252,3 MSEK (203,6), vilket motsvarar en
ökning med 23,9 procent jämfört 2015. I EMEA
(Europa, Mellanöstern och Afrika) ökade
nettoomsättningen till 188,8 MSEK (135,8) och i
APAC (Asien och stillahavsområdet) till 22,1 MSEK
(12,5). I AMERICAS (Nord- och Sydamerika)
minskade nettoomsättningen till 41,4 MSEK (55,3).
Justerat för valutaeffekter ökade koncernens
nettoomsättning med 22,5 procent.
I jämförelse med föregående år ökade
nettoomsättningen 2016 drivet av både nya och
befintliga kunder, även om en majoritet av 2016 års
nettoomsättningsökning kom från befintliga kunder.
Vidare visar både EMEA och APAC stark tillväxt och
nedgången i AMERICAS förklaras främst av att
regionens största kund under slutet av 2015 hade en
betydande nyinstallation av Edgewares produkter.
Installationen avslutades under första kvartalet 2016.
EMEA utgjorde 74,8 procent (66,7) av koncernens
nettoomsättning under 2016, AMERICAS 16,4
procent (27,2) och APAC 8,8 procent (6,1). Ett par
viktiga nyckelkunder har tillkommit under året, vilket
är positivt då kundkoncentrationen i jämförelse med
2015 har minskat. Som andel av Edgewares totala
nettoförsäljning 2016 utgjorde den största kunden
23,0 procent (29,0), de tre största för 41,9 procent
(51,0) och de fem största för 55,4 procent (62,0).
Under 2016 har samtliga tre kundkategorier;
telekomoperatörer, OTTs/Broadcasters samt
kabeloperatörer ökat i nettoomsättning jämfört med
föregående år. Telekomoperatörer utgör för helåret
den största kundkategorin även om
OTTs/Broadcasters är den kundkategori som haft
den enskilt högsta tillväxttakten.
Av den totala nettoomsättningen under 2016
utgjorde Produkter (hårdvara, mjukvara och licenser)
82,5 procent (82,4) medan resterande 17,5 procent
(17,6) utgjordes av Tjänster (underhåll, support och
övriga tjänster). Återkommande supportintäkter från
befintliga kunder uppgick till 37,2 MSEK (32,6), vilket
motsvarar 84,3 procent (91,1) av Tjänsters
nettoomsättning.
Resultat
Bruttovinsten under 2016 uppgick till 175,6 MSEK
(141,0), vilket motsvarar en ökning med 34,6 MSEK
jämfört 2015 och bruttomarginalen uppgick till 69,6
procent (69,2).
Rörelsekostnaderna uppgick till 156,5 MSEK vilket
motsvarar en ökning med 28,9 MSEK jämfört med
samma period föregående år. Detta förklaras
framförallt av högre kostnader inom FoU (forskning
och utveckling), till följd av fler anställda och
6
EDGEWARE AB Q4/2016
konsulter inom funktionen. Under 2016 startade vi
bland annat två utvecklingsteam i Vietnam.
Under 2016 aktiverades utvecklingskostnader om
8,8 MSEK (9,3), vilket utgjorde 14,2 procent (18,9)
av bolagets totala kostnader för forskning och
utveckling. Samtidigt ökade avskrivningarna från
tidigare aktiverade utvecklingskostnader till 6,6
MSEK (3,7) för helåret. Avskrivningarna är en del av
företages kostnad för såld vara och påverkar därför
Edgewares bruttovinst medan utvecklingskostnader
samt aktivering av dessa är en del av bolagets
rörelsekostnader. Sammantaget påverkar detta
rörelseresultatet positivt med 2,1 MSEK (5,6). Som
ett genomsnitt av de senaste fyra åren har
Edgeware aktiverat 15% av de totala kostnaderna
för forskning och utveckling. 2016 var ett mer
normalt år i hänseende till nyutvecklingsprojekt till
skillnad från 2015 då ett större antal projekt inom
både mjukvara och hårdvara pågick samtidigt.
Vidare ökade kostnader för Administration, vilket till
största delen beror på ej återkommande poster i
samband med Bolagets börsnotering. Totalt uppgick
dessa kostnader till 28,2 MSEK (0) under 2016 varav
13,0 MSEK (0) redovisats mot eget kapital och 15,2
MSEK (0) redovisats som administrationskostnader.
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar
(EBITDA) uppgick till 29,0 MSEK (19,3), vilket
motsvarar en ökning med 9,7 MSEK jämfört 2015.
Justerad EBITDA, justerat för ej återkommande
poster avseende börsnotering, uppgick till 44,2
MSEK (19,3).
Rörelseresultatet (EBIT) för 2016 uppgick till 19,1
MSEK (13,3), vilket motsvarar en ökning med 5,8
MSEK jämfört med föregående år. Justerad EBIT,
justerat för ej återkommande poster avseende
förberedelse inför börsnotering, uppgick till 34,3
MSEK (13,3). Rörelseresultatet, justerat för ej
återkommande poster, motsvarade en justerad
rörelsemarginal på 13,6 procent (6,5).
Periodens resultat för 2016 uppgick till 15,7 MSEK
(10,8), vilket motsvarar en ökning med 4,9 MSEK
jämfört med 2015. Den effektiva skatten har
förändrats mellan året till följd av att dotterbolag som
inte aktiverar uppskjutna skattefordringar har gjort
relativt större förlust 2016.
Finansiell ställning
Soliditeten uppgick till 75,5 procent (50,2) per den 31
december 2016 och det egna kapitalet uppgick till
234,1 MSEK (68,3). Ökningen i eget kapital är
hänförlig till nyemitterade aktier i samband med
börsnoteringen under fjärde kvartalet samt årets
resultat. Totala tillgångar uppgick per den 31
december 2016 till 309,9 MSEK (136,0). Varulagret
uppgick vid periodens slut till 6,1 MSEK (13,7) och
balanserade utgifter för utvecklingsarbeten uppgick
till 14,7 MSEK (12,6). Minskningen i lagret är
hänförlig till stora leveranser av hårdvara till kunder i
slutet av året men även att bolaget under fjärde
kvartalet föregående år hade två hårdvarugenerationer i lager under en övergångsperiod.
AMERICAS
11
Likviditet och kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
till 45,1 MSEK (15,3). Den starka ökningen i
jämförelse med 2015 är en kombination av förbättrat
kassaflöde från den löpande verksamheten samt
minskad rörelsekapitalbindning. Kassaflödet från
investeringsverksamheten uppgick till -12,4 MSEK (10,1) och är hänförlig till aktivering av
utvecklingsarbeten samt investering i materiella
anläggningstillgångar.Årets kassaflöde uppgick till
171,3 MSEK (5,3). Totalt tillfördes bolaget netto
142,6 MSEK från nyemission vid börsnoteringen. Vid
periodens utgång uppgick koncernens likvida medel
till 194,6 MSEK (21,1).
Moderföretaget
Moderföretagets nettoomsättning under 2016
uppgick till 249,5 MSEK (196,0) och periodens
resultat uppgick till 22,9 MSEK (-5,3). Då merparten
av koncernens verksamhet och nettoförsäljning sker
i moderbolaget hänvisas till koncernen för övriga
kommentarer i kvartalsrapporten.
Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick vid periodens
slut till 92 (89). Jämfört med samma tidpunkt
föregående år har antalet anställda ökat med 3
personer. Antalet anställda inom forskning och
utveckling utgör 42 (41), service och support 19 (17),
försäljning och marknad 21 (21) samt administration
10 (10). I antalet anställda per 31 december ingår
även anställda via Business Sweden 9 (7) samt
konsulter med anställningsliknande avtalsvillkor 8
(4). Utöver detta har även Edgeware ett antal
tillfälliga konsulter anlitade, där ibland ett outsourcat
team på 10 personer i Vietnam, som stödjer
funktionen forskning och utveckling.
Antal anställda per funktion
Support &
service
19
Forskning
&
utveckling
42
Försäljning
& marknad
21
Administration, 10
Vid periodens slut arbetade 66 (63) anställda i
Sverige, 10 (11) i övriga EMEA, 5 (4) i APAC och 11
(11) i AMERICAS.
7
EDGEWARE AB Q4/2016
Antal anställda per region
APAC
5
EMEA
76
Risker och osäkerhetsfaktorer
Edgewares verksamhet, försäljning och resultat
påverkas av ett antal interna och externa
riskfaktorer. Bolaget har en ständigt pågående
process för att identifiera och bedöma hur respektive
risk ska hanteras. De främsta riskerna som bolaget
utsätts för är leveransrisk, teknisk utveckling samt
finansiella risker.
Inga ytterligare väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer, utöver de som finns beskrivna i
årsredovisningen 2015 samt prospektet, har
tillkommit under 2016.
Säsongsvariationer
De senaste tre kalenderåren har
säsongsvariationerna mellan kvartalen varit relativt
likartade. Det fjärde kvartalet har haft den högsta
nettoomsättningen medan det tredje kvartalet
normalt haft den lägsta, vilket varit en följd av den
marknad Edgeware verkar på samt de
säsongsvariationer som följer av att koncernen har
en majoritet av sina kunder i EMEA.
Nettoomsättningen, de senaste tre kalenderåren i
genomsnitt, har under första kvartalet uppgått till
23,8 procent, andra kvartalet till 23,0 procent, tredje
kvartalet till 19,7 procent och fjärde kvartalet till 33,5
procent vardera av årsomsättningen.
Viktiga händelser efter periodens slut
Den 17 februari annonserades utnämnandet av
valberedningen i Edgeware vilken består av
representanter för de tre största ägarna per den 31
januari, Amadeus Capital Partners (23,1%),
Creandum (18,8%) samt Swedbank Robur Fonder
(8,7%). Ägarna representeras av Kent Sander,
Daniel Blomquist och Annika Andersson. Styrelsens
ordförande Michael Ruffolo sammankallar till första
mötet.
Pressreleaser under fjärde kvartalet
•
•
•
•
•
29 november: Edgeware offentliggör prospekt
och prisintervall i samband med
börsintroduktionen på NASDAQ Stockholm.
9 december: Edgeware noteras på Nasdaq
Stockholm – pris 29 kr/aktie.
19 december: Edgeware expanderar till
Australien – får en första order från en ledande
operatör.
22 december: Meddelande om
stabiliseringsåtgärder.
30 december: Nytt antal aktier och röster i
Edgeware.
För mer information vänligen besök vår
hemsida: www.edgeware.tv
8
EDGEWARE AB Q4/2016
KONCERNENS RESULTATRÄKNING
2016
OKT-DEC
2015
OKT-DEC
2016
JAN-DEC
2015
JAN-DEC
KV 4
KV 4
HELÅR
HELÅR
(BELOPP I MSEK)
Nettoomsättning
84,6
64,8
252,3
203,6
-24,8
-19,3
-76,7
-62,6
59,8
45,5
175,6
141,0
Försäljningskostnader
-17,6
-19,2
-58,6
-58,2
Administrationskostnader
-17,2
-8,3
-45,3
-28,8
Forsknings- och utvecklingskostnader
-15,2
-11,3
-51,9
-40,0
0,2
-2,1
-0,7
-0,7
10,0
4,6
19,1
13,3
1,8
-1,0
0,0
1,8
5,2
1,5
Finansiella kostnader
-2,0
-0,8
Resultat före skatt
10,8
6.4
22,3
14,0
Skatt
-3,4
-0,9
-6,6
-3,2
7,4
5,5
15,7
10,8
7,4
5,5
15,7
10,8
0,3
0,2
0,6
0,5
0,3
0,2
0,6
0,4
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Finansiella poster
Finansiella intäkter
Periodens resultat
Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Resultat per aktie, före utspädning, kronor
Resultat per aktie, efter utspädning, kronor
Not 6
Not 6
KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
PERIODENS RESULTAT
7,4
5,5
15,7
10,8
-0,2
-2.0
-0,1
-3,8
-
2,1
-
0,7
-0,2
0,1
-0,1
-3,1
Periodens totalresultat
7,2
5,6
15,6
7,7
Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Övrigt totalresultat, netto efter skatt
7,2
5,6
15,6
7,7
Övrigt totalresultat
Poster som kan komma att återföras till
resultaträkningen:
Årets omräkningsdifferenser investering
dotterbolag
Skatteeffekt avseende säkring nettoinvestering
Övrigt totalresultat, netto efter skatt
9
EDGEWARE AB Q4/2016
KONCERNENS BALANSRÄKNING
2016-12-31
2015-12-31
14,7
12,6
4,4
4,0
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Övriga långfristiga fordringar
11,7
3,6
17,8
3,2
Summa anläggningstillgångar
34,4
37,6
Summa omsättningstillgångar
6,1
66,5
2,5
5,8
194,6
275,5
13,7
55,9
3,0
4,7
21,1
98,4
SUMMA TILLGÅNGAR
309,9
136,0
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Omräkningsreserv
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat
1,5
231,4
-2,7
3,9
0,6
82,0
-2,5
-11,8
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
234,1
68,3
Summa eget kapital
234,1
68,3
Avsättningar
Övriga avsättningar
0,6
0,5
Summa avsättningar
0,6
0,5
16,9
0,7
2,3
55,3
75,2
8,4
0
12,6
46,2
67,2
309,9
136,0
(BELOPP I MSEK)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
10
EDGEWARE AB Q4/2016
KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG
(BELOPP I MSEK)
Ingående balans eget kapital
2016-12-31
2015-12-31
68,3
60,3
15,7
10,8
Övrigt totalresultat
-0,1
-3,1
Summa totalresultat
15,6
7,7
-
0,3
Årets resultat
Transaktioner med ägare:
Aktierelaterade transaktioner
Nyemission
162,7
Emissionkostnader
-13,0
Teckningsoptioner
0,5
-
150,2
0,3
234,1
68,3
Summa transaktioner med ägare
Utgående balans eget kapital
11
EDGEWARE AB Q4/2016
-
KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN
(BELOPP I MSEK)
2016
2015
2016
2015
OKT-DEC
KV 4
OKT-DEC
KV 4
JAN-DEC
HELÅR
JAN-DEC
HELÅR
10,0
4,6
19,1
13,3
2,9
1,8
9,9
6,0
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet:
Avskrivningar
Optionskostnader
Förändrad avsättning garantireserv
Valutakurseffekter
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar av
rörelsekapital
0,1
-
0,3
-0,7
0,1
-0,7
-0,2
2,2
1,7
-0,2
-
-0,2
-
12,8
8,0
30,8
18,5
5,8
0,8
7,6
-9,0
Minskning/Ökning av kundfordringar
Minskning/Ökning av övriga kortfristiga
fordringar
-8,5
-12,1
-10,6
-12,1
1,5
-2,5
-0,7
-3,3
Minskning/Ökning av leverantörsskulder
Minskning/Ökning av övriga kortfristiga
skulder
6,3
1,3
8,5
1,8
20,1
11,8
9,5
19,5
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
38,0
7,3
45,1
15,3
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
-2,5
-3,5
-8,8
-9,3
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
-1,4
1,5
-3,6
-0,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-3,9
-2,0
-12,4
-10,1
Finansieringsverksamheten
Nyemission
150,4
-
151,1
-
Emissionskostnader
-13,0
-
-13,0
0,5
-
0,5
Kassaflöde från förändringar i
rörelsekapital
Minskning/Ökning av varulager
Teckningsoptioner
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten
137,9
-
138,6
-
Periodens kassaflöde
172,0
5,3
171,3
5,3
22,6
16,0
21,1
17,2
0
-0,2
2,2
-1,4
194,6
21,1
194,6
21,1
Likvida medel vid periodens början
Kursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
12
0,1
EDGEWARE AB Q4/2016
-
NYCKELTAL
(BELOPP I MSEK)
2016
OKT-DEC
KV 4
2016
JAN-DEC
HELÅR
2016
JUL-SEP
KV 3
2016
APR-JUN
KV 2
2016
JAN-MAR
KV 1
2015
OKT-DEC
KV 4
2015
JAN-DEC
HELÅR
Nettoomsättning per region
EMEA
67,5
188,8
41,5
39,2
40,5
31,4
135,8
AMERICAS
8,7
41,4
4,0
9,5
19,2
30,4
55,3
APAC
8,4
22,1
7,1
2,8
3,9
3,0
12,5
84,6
252,3
52,6
51,5
63,6
64,8
203,6
Produkter
72,9
208,2
39,8
41,9
53,5
54,7
167,9
Tjänster
11,7
44,1
12,8
9,6
10,1
10,1
35,7
84,6
252,3
52,6
51,5
63,6
64,8
203,6
Nettoomsättning
Nettoomsättning per
försäljningskategori
Nettoomsättning
Bruttoresultat
59,8
175,6
35,9
33,8
46,1
45,5
141,0
Bruttomarginal%
70,7%
69,6%
68,2%
65,6%
72,6%
70,2%
69,2%
Rörelsekostnader
-49,8
-156,5
-33,5
-37,3
-35,5
-40,9
-127,6
-58,9%
-62,0%
-63,6%
-72,4%
-55,8%
-63,1%
-62,7%
10,0
19,1
2,4
-3,9
10,6
4,6
13,3
11,8%
7,6%
4,6%
-7,6%
16,7%
7,1%
6,5%
Rörelsekostnader/Nettoomsättning%
Rörelseresultat (EBIT)
Rörelsemarginal% (EBIT)
EBITDA
EBITDA marginal (%)
Justerad EBIT
Justerad EBIT marginal (%)
Justerad EBITDA
Justerad EBITDA marginal (%)
Periodens resultat efter skatt
Nettomarginal, periodens resultat efter
skatt%
Soliditet%
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Avkastning på eget kapital (ROE)
Eget kapital hänförligt till moderbolagets
aktieägare
Eget kapital per aktie, före utspädning
Eget kapital per aktie, efter utspädning
12,9
29,0
4,8
-1,4
12,7
6,3
19,3
15,2%
11,5%
9,2%
-2,7%
19,9%
9,7%
9,5%
17,9
34,3
4,9
-0,6
12,2
4,6
13,3
21,1%
13,6%
9,3%
-1,2%
19,1%
7,0%
6,5%
20,8
44,2
7,3
1,9
14,2
6,3
19,3
24,5%
17,5%
13,9%
3,8%
22,2%
9,7%
9,5%
7,4
15,7
2,2
-2,2
8,3
5,5
10,8
8,8%
6,2%
4,2%
-4,3%
13,1%
8,5%
5,3%
75,5%
75,5%
64,5%
64,7%
59,5%
50,2%
50,2%
38,0
45,1
-2,7
12
-2,0
7,3
15,3
4,6%
10,4%
2,5%
-2,5%
10,7%
8,4%
16,8%
234,1
234,1
89,4
86,3
87,1
68,3
68,3
9,1
9,4
3,6
3,5
3,6
2,8
2,8
9,1
9,4
3,6
3,5
3,6
2,6
2,6
Genomsnittligt antal aktier, före utspädning
25 776 932
24 854 312
24 865 275
24 688 987
24 077 275
24 077 275
24 077 275
Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning
25 776 932
24 854 312
24 865 275
24 708 636
24 230 644
24 350 278
24 350 278
Resultat per aktie, före utspädning (Not 6)
0,3
0,6
0,1
-0,1
0,4
0,2
0,5
Resultat per aktie, efter utspädning (Not 6)
0,3
0,6
0,1
-0,1
0,3
0,2
0,4
Antal anställda vid utgången av perioden*
92*
92*
92*
96
96
89
89
11
11
13
13
13
12
12
Varav kvinnor
Definitioner
EMEA Europa, Mellanöstern och Afrika.
APAC Asien och Stillahavsområdet.
AMERICAS Nord- och Sydamerika.
Bruttoresultat Nettoomsättning reducerat med kostnad såld vara.
Bruttomarginal Bruttoresultat i procent av nettoomsättning.
Rörelseresultat EBIT Rörelseresultat före finansiella poster och skatt.
Rörelsemarginal % (EBIT %) Rörelseresultat före finansiella poster och skatt i relation till nettoomsättning.
EBITDA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar.
EBITDA-marginal EBITDA i procent av nettoomsättning.
Avkastning på eget kapital (ROE) Periodens resultat i procent av justerat eget kapital (eget kapital plus eget kapitaldelen av obeskattade reserver).
Soliditet Justerat eget kapital i relation till totalt tillgångar.
Antal aktier efter utspädning har räknats om med hänsyn till nyemissioner samt historisk effekt från teckningsoptioner.
Resultat per aktie periodens resultat i relation till antalet aktier.
Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till antalet aktier.
*) Anställda: I antalet anställda per sista december ingår även anställda via Business Sweden 9 (7) samt konsulter med anställningsliknande avtalsvillkor 10
(7).
13
EDGEWARE AB Q4/2016
Finansiella mått som inte definieras enligt IFRS
Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger en värdefull kompletterande
information till investerarare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av bolagets presentation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på
samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som
definieras enligt IFRS. I nedanstående tabeller presenteras avstämningar av vissa finansiella mått som inte är definierade enligt IFRS.
EBITDA och Justerad EBITDA
Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet EBITDA då detta visar rörelsens underliggande resultat rensat från effekten av avskrivningar vilket ger ett mer
jämförbart resultatmått över tid då avskrivningar avser historiska investeringar. Bolaget har även valt att redovisa nyckeltalet justerad EBITDA för att visa det
underliggande resultatet även rensat från ej återkommande poster som uppstått i samband med förberedelseprocess för en eventuell börsnotering. I
kostnaderna för förberedelse för börsnotering ingår kostnader för övergång till IFRS-rapportering, internriskprojekt, IR-kostnader, extra granskningskostnader
från revisorer, börsrevisorns granskningskostnader, advokatkostnader relaterade till att göra bolaget börsfähigt, Nasdaqkostnader, rekryteringskostnader för IR
samt nya styrelsemedlemmar.
2016
2016
2016
2016
2016
OKT-DEC
KV 4
JAN-DEC
HELÅR
JUL-SEP
KV 3
APR-JUN
KV 2
JAN-MAR
KV 1
Rörelseresultat
Avskrivningar på aktiverade
Utgifter för utveckling
10,0
19,1
2,4
-3,9
10,6
4,6
13,3
-1,9
-6,6
-1,6
-1,8
-1,3
-1,2
-3,7
Övriga avskrivningar
-1,0
-3,3
-0,8
-0,7
-0,8
-0,5
-2,2
(BELOPP I MSEK)
2015
OKT-DEC
KV 4
2015
JAN-DEC
HELÅR
EBITDA-brygga
EBITDA
EBITDA marginal (%)
Jämförelsestörande poster
Kostnader förberedelser inför
börsnotering
Justerad EBITDA
Justerad EBITDA marginal (%)
12,9
29,0
4,8
-1,4
12,7
6,3
19,3
15,2%
11,8%
9,2%
-2,7%
19,9%
9,7%
9,5%
7,9
15,2
2,5
3,3
1,5
-
-
20,8
44,2
7,3
1,9
14,2
6,3
19,3
24,5%
17,5%
13,9%
3,8%
22,2%
9,7%
9,5%
Rörelseresultat (EBIT) och Justerad EBIT
Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet justerad EBIT då det visar det underliggande resultatet rensat från ej återkommande poster som uppstått i samband
med förberedelseprocess för en eventuell börsnotering, vilket ger ett mer jämförbart resultatmått över tid. I kostnaderna för förberedelse för
börsnotering ingår kostnader för övergång till IFRS-rapportering, internriskprojekt, IR-kostnader, extra granskningskostnader från revisorer, börsrevisorns
granskningskostnader, advokatkostnader relaterade till att göra bolaget börsfähigt, Nasdaqkostnader, rekryteringskostnader för IR och nya
styrelsemedlemmar.
(BELOPP I MSEK)
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2015
OKT-DEC
KV 4
JAN-DEC
HELÅR
JUL-SEP
KV 3
APR-JUN
KV 2
JAN-MAR
KV 1
OKT-DEC
KV 4
JAN-DEC
HELÅR
10,0
19,1
2,4
-3,9
10,6
4,6
13,3
7,9
15,2
2,5
3,3
1,6
-
-
EBIT-brygga
Rörelseresultat
Jämförelsestörande poster
Kostnader i relation till förberedelser
för börsnotering
Justerad EBIT
Justerad EBIT marginal (%)
14
EDGEWARE AB Q4/2016
17,9
34,3
4,9
-0,6
12,2
4,6
13,3
21,1%
13,6%
9,3%
-1,2%
19,1%
7,0%
6,5%
Soliditet
Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet Soliditet då det visar på bolagets långsiktiga fortlevnadsförmåga.
2016
2016
2016
2015
2015
OKT-DEC
KV 4
2016
JAN-DEC
HELÅR
JUL-SEP
KV 3
APR-JUN
KV 2
JAN-MAR
KV 1
OKT-DEC
KV 4
JAN-DEC
HELÅR
Totala tillgångar
309,9
309,9
138,7
133,5
146,2
136,0
136,0
Eget kapital
234,1
234,1
89,4
86,3
87,1
68,3
68,3
Soliditet (%)
75,5%
75,5%
64,5%
64,7%
59,5%
50,2%
50,2%
(BELOPP I MSEK)
2016
Avkastning på eget kapital (ROE)
Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet avkastning på eget kapital (ROE) då det visar hur effektivt bolaget använder sina tillgångar för att skapa vinster i
bolaget.
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2015
OKT-DEC
KV 4
JAN-DEC
HELÅR
JUL-SEP
KV 3
APR-JUN
KV 2
JAN-MAR
KV 1
OKT-DEC
KV 4
JAN-DEC
HELÅR
Eget kapital
234,1
234,1
89,5
86,3
87,1
68,3
68,3
Genomsnittligt justerat eget kapital
161,8
151,2
87,9
86,7
77,7
65,4
64,3
7,4
15,7
2,2
-2,2
8,3
5,5
10,8
4,6%
10,4%
2,5%
-2,5%
10,7%
8,4%
16,8%
(BELOPP I MSEK)
Periodens resultat
Avkastning på eget kapital (ROE)
15
EDGEWARE AB Q4/2016
NOTER TILL DEN FINANSIELLA RAPPORTEN
1. Redovisningsprinciper
Koncernen tillämpar International Financial
Reporting Standards (IFRS) utgivna av International
Accounting Standards Board (IASB) såsom de har
antagits av EU. Vidare tillämpar koncernen
Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell
rapporteringsrekommendation RFR 1
kompletterande redovisningsregler för koncerner.
Denna rapport är upprättad i enlighet med IAS 34
Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i
Årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34
Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på
annan plats i delårsrapporten.
Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning i
juridiska personer och Årsredovisningslagen.
Nya och ändrade IFRS standarder och tolkningar
som gäller för räkenskapsåret 2016 har ej fått någon
väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter.
Koncernen och moderföretaget har tillämpat samma
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i
den senaste årsredovisningen.
fondemission innebärande att bolagets aktiekapital
ökades med 554 692,75 kronor genom överföring av
utdelningsbara medel till aktiekapitalet. Efter
fondemissionen uppgick bolagets aktiekapital till 1
243 529,75 kronor. Vidare bemyndigade
bolagsstämman styrelsen att vid en eller flera
tillfällen med eller utan företrädesrätt för aktieägarna
intill slutet av nästa årsstämma att besluta om
emission av högst 10 000 000 aktier i bolaget.
4. Transaktioner med närstående
Den 28 november beslutade bolagsstämman om
emission av högst 130 000 teckningsoptioner inom
ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram, med en
löptid om tre år, till ca fem ledande
befattningshavare i bolaget. Verkställande direktör
ingår inte i programmet. Överlåtelse till deltagarna
ska ske till optionsrättens marknadsvärde och varje
teckningsoption ger rätt till att teckna en ny aktie och
teckningskursen för teckningsoptionerna motsvarar
120% av erbjudandepriset vid bolagets börsnotering
på Nasdaq Stockholm motsvarande en lösenkurs om
34,80. Verkligt värde per opiton har beräknats enligt
Black and Scholes. 130 000 av teckningsoptionerna
tecknades.
2. Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av rapporten kräver att
företagsledningen gör bedömningar och
uppskattningar samt antaganden som påverkar
tillämpningen av redovisningsprinciperna och
redovisade belopp för tillgångar, skulder, intäkter och
kostnader. Verkligt utfall kan avvika från dessa
uppskattningar och bedömningar.
3. Aktiekapital
Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 30 043
008 (649 171) med ett kvotvärde om 0,05.
Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till
1 502 150,40 kronor.
Enligt bolagsstämma 14 november 2016 beslutades
öka aktiekapitalet om 266 aktier à 1 krona. Vidare
beslutade bolagsstämman att samtliga aktier i
bolaget delades upp innebärande att varje
nuvarande aktie delades i 20 aktier (1:20).
Vid bolagsstämma 28 november 2016 beslutades att
anta ny bolagsordning varigenom bland annat
hembudsförbehållet för stamaktier av serie B och
preferensaktier togs bort. Vidare beslutade
bolagsstämman att samtliga stamaktier av serie A
och serie B och samtliga preferensaktier av serie P1,
P2, P3, P4, P5, P6 och P7 omvandlades till
stamaktie av serie C innebärande att samtliga
bolagets aktier utgörs av aktier av stamaktier av
Serie C med en röst vardera och lika rätt till bolagets
tillgångar och vinst. Dessutom beslutades om riktad
16
EDGEWARE AB Q4/2016
5. Segmentsinformation
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som
överensstämmer med den interna rapportering som
lämnas till den högste verkställande beslutfattaren.
Koncernens regioner och affärsområden utnyttjar
gemensamma resurser i fråga om försäljning,
utveckling och administration varför en uppdelning
av bolaget kostnader endast är möjlig medelst
allokering av kostnaderna. Detsamma gäller
koncernens tillgångar och skulder.
Koncernledningen anser inte att allokering av
resultat- och balansposter bidrar till en mer
rättvisande bild av verksamheten och följer därför
upp utfallet för koncernen som helhet. Koncernen
har därmed inte identifierat några rörelsesegment.
Uppföljningen av koncernens nettoomsättning görs
för regionerna EMEA, APAC samt AMERICAS och
baseras på två affärsområden, Produkter och
Tjänster.
Utfallet per region och affärsområde består av en
sammanslagning av nettoomsättning av sålda varor
och tjänster från olika delar av koncernens
verksamhet, vilka dock inte utgörs av separata
resultat- och balansräkningar.
NOT 6
RESULTAT PER AKTIE
Följande resultat och vägda genomsnittliga antal stamaktier har använts vid beräkningen av resultat per aktie före utspädning:
RESULTAT PER AKTIE FÖRE UTSPÄDNING
Årets resultat hänförligt till moderföretagets
aktieägare, MSEK
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier,
före utspädning
Resultat per aktie före utspädning, kr
2016
OKT-DEC
2015
OKT-DEC
2016
JAN-DEC
2015
JAN-DEC
KV 4
KV 4
HELÅR
HELÅR
7,4
5,5
15,7
10,8
25 776 932
24 077 275
24 854 312
24 077 275
0,3
0,2
0,6
0,5
Följande resultat och vägda genomsnittliga antal stamaktier har använts vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning:
RESULTAT PER AKTIE EFTER UTSPÄDNING
Årets resultat hänförligt till moderföretagets
aktieägare, MSEK
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier,
före utspädning
Teckningsoptioner
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier,
efter utspädning
Resultat per aktie efter utspädning, kr
2016
OKT-DEC
2015
OKT-DEC
2016
JAN-DEC
2015
JAN-DEC
KV 4
KV 4
HELÅR
HELÅR
7,4
5,5
15,7
10,8
25 776 932
24 077 275
24 854 312
24 077 275
-
273 003
-
273 003
25 776 932
24 350 278
24 854 312
24 350 278
0,3
0,2
0,6
0,4
ÄGARLISTA
ÄGARE
ANTAL AKTIER OCH
RÖSTER
1.
Amadeus
6 937 205
23,1%
2.
Creandum
5 635 975
18,8%
3.
Swedbank Robur fonder
2 598 720
8,6%
4.
Grenspecialisten
1 724 138
5,7%
5.
Catella fonder
1 431 491
4,8%
6.
LMK forward och stiftelsen
1 431 491
4,8%
7.
OST/VÄST
1 021 462
3,4%
8.
AMF småbolagsfond
1 000 000
3,3%
9.
Cliens
560 000
1,9%
10.
Lukas Holm
518 249
1,7%
11.
Joachim Roos
518 226
1,7%
12.
Kalle Henriksson
518 226
1,7%
23 895 183
79,5%
Summa 12 största ägarna
Övriga
Summa
17
ANTAL AKTIER
EDGEWARE AB Q4/2016
6 147 825
30 043 008
20,5%
100%
AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
Se även not 3
TIDPUNKT
HÄNDELSE
2013-01-01
FÖRÄNDRING I
ANTALET AKTIER
ANTALET AKTIER
EFTER
TRANSAKTIONEN
FÖRÄNDRING I
AKTIEKAPITALET
TOTALT
AKTIEKAPITAL
-
649 171
-
649 171,00
2016-07-14
Nyemission
500
649 671
500,00
649 671,00
2016-07-14
30 221
679 892
30 221,00
679 892,00
2016-07-14
Kvittningsemission
Aktieteckning
teckningsoptioner
7 679
687 571
7 679,00
687 571,00
2016-07-14
Nyemission
1 000
688 571
1 000,00
688 571,00
2016-11-23
Nyemission
266
688 837
266,00
688 837,00
2016-11-23
Uppdelning av aktier
13 087 903
13 776 740
-
688 837,00
2016-12-09
Aktieomvandling
-
13 776 740
-
688 837,00
2016-12-09
Fondemission
11 093 855
24 870 595
554 692,75
1 243 529,75
2016-12-15
Nyemission
5 172 413
30 043 008
258 620,65
1 502 150,40
EDGEWARES AKTIE
Edgewares aktie noterades på NASDAQ 2016-12-09 till noteringskursen 29 kronor. Under perioden från
noteringen till 2016-12-31 varierade kursen mellan 29 kronor och 30,90 kronor. Stängningskurs sista
handelsdagen för 2016 var 29 kronor. Edgewares börsvärde uppgick den 31 december 2016 till 871,2 MSEK.
Antalet aktieägare i Edgeware uppgick den 31 december 2016 till 2 609. Av dessa hade 337 stycken fler än 1
000 aktier. Utländska ägares innehav uppgick till cirka 31 procent av rösterna. Edgewares aktiekapital uppgick
den 31 december 2016 till 1 502 150,40 SEK fördelat på 30 043 008 antal aktier, varav 100% är av serie C.
18
EDGEWARE AB Q4/2016
MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
2016
2015
2016
2015
OKT-DEC
OKT-DEC
JAN-DEC
JAN-DEC
(BELOPP I MSEK)
KV 4
KV 4
HELÅR
HELÅR
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
83,7
-23,9
63,7
-18,7
249,5
-74,8
196,0
-61,2
59,8
45,0
174,7
134,8
Försäljningskostnader
-16,6
-13,7
-54,0
-44,0
Administrationskostnader
-16,8
-15,4
-42,9
-34,9
Forsknings- och utvecklingskostnader
-15,2
-10,9
-52,0
0,2
-2,0
-0,7
-38,4
-0,7
11,4
3,0
25,1
16,8
1,8
0,3
6,0
1,5
Finansiella kostnader
-0,9
-18,1
-1,7
-20,4
Resultat efter finansiella poster
12,3
-14,8
29,4
-2,1
Skatt på periodens resultat
-3,4
-0,9
-6,5
-3,2
8,9
-15,7
22,9
-5,3
Bruttoresultat
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter
Periodens resultat
MODERFÖRETAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG
2015
2016
OKT-DEC
2015
OKT-DEC
2016
JAN-DEC
JAN-DEC
(BELOPP I MSEK)
KV 4
KV 4
HELÅR
HELÅR
Periodens resultat
8,9
-15,7
22,9
-5,3
-
-2,5
-
-3,0
-
0,6
-
0,7
8,9
-17,6
22,9
-7,6
Övrigt totalresultat:
Poster som kan komma att återföras till
resultaträkningen:
Säkring av nettoinvestering
Skatteeffekt avseende säkring
nettoinvestering
Periodens totalresultat
19
EDGEWARE AB Q4/2016
MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING
(BELOPP I MSEK)
2016-12-31
2015-12-31
14,7
12,6
4,4
4,0
11,7
17,8
3,6
3,2
34,4
37,6
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Övriga långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
6,1
13,7
63,5
8,2
49,9
6,4
6,5
84,3
5,0
75,0
Kassa och bank
193,2
14,4
Summa omsättningstillgångar
277,5
89,4
SUMMA TILLGÅNGAR
311,9
127,0
1,5
7,6
9,1
0,6
0,6
Överkursfond
Balanserade vinstmedel
231,4
-26,3
82,0
-29,5
Periodens resultat
22,9
228,0
10,8
63,3
Summa eget kapital
237,1
63,9
0,6
0,6
0,5
0,5
16,7
8,2
0,7
2,3
0,4
11,6
54,5
74,2
42,4
62,6
311,9
127,0
Varulager
Kundfordringar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Summa omsättningstillgångar
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingskostnader
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
20
EDGEWARE AB Q4/2016
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av moderföretagets och
koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som
moderföretaget och de företag som ingår i koncernen står
Stockholm den 19 februari 2017
21
Michael Ruffolo
Styrelseordförande
Joachim Roos
VD
Jason Pinto
Styrelseledamot
Staffan Helgesson
Styrelseledamot
Lukas Holm
Styrelseledamot
Karl Thedéen
Styrelseledamot
Sigrun Hjelmquist
Styrelseledamot
Kent Sander
Styrelseledamot
EDGEWARE AB Q4/2016
FINANSIELL KALENDER
• Årsredovisning 2016, 21 mars 2017.
• Årsstämma 2017,10:00 12 april 2017,
Bygget Konferens Norrlandsgatan 11 Stockholm.
• Delårsrapport för perioden januari-mars 2017,
Q1, 4 maj 2017.
• Delårsrapport för perioden januari-juni 2017, Q2,
3 augusti 2017.
• Delårsrapport för perioden januari-september.
2017 Q3, 2 november 2017.
.
OM EDGEWARE – LET’S MAKE TV AMAZING AGAIN
Affärskoncept
Edgeware erbjuder ledande operatörer och
innehållsleverantörer produkter som möjliggör
moderna TV- och videotjänster i stor skala till låga
kostnader. Edgewares unika teknologi skapar
kontroll, information om användarbeteende samt
fantastiska tittarupplevelser. Edgeware har de
senaste åren haft en snabb tillväxt och bolaget
nådde under 2016 en omsättning på 252 miljoner
kronor. Företaget grundades 2006 och har sitt
huvudkontor i Stockholm.
Edgeware erbjuder egenutvecklad infrastruktur som
bidrar till nätverksoperatörernas växande utbud av
TV- och videotjänster. Med Edgewares produkter
kan operatörerna sänka sina kostnader, öka sina
intäkter och få lojalare kunder.
Produktutbudet består av hård- och mjukvara för att
bygga innehållsnät, ett så kallat Content Delivery
Network som är optimerat för distribution av TV och
video. Lösningen stödjer såväl traditionella som
avancerade webb-TV- och videotjänster.
Edgewares erbjudande riktar sig också direkt till
22
EDGEWARE AB Q4/2016
innehållsägare och TV-bolag som vill utnyttja det
öppna internet för att nå tittare, så kallade OverThe-Top leverantörer. I takt med transformeringen
av TV-landskapet och växande trafikvolymer inom
TV och video förväntas segmentet växa framöver.
Oavsett vilken produktlösning kunden väljer får de
en enkelt skalbar, kostnadseffektiv och
leveranssäker TV- och videoupplevelse.
Försäljningskanaler
Edgeware har egen sälj- och leveransorganisation i
Nord- och Sydamerika, Asien och
Stillahavsområdet samt Europa, Mellanöstern och
Afrika. Med eget säljstöd och support kan
Edgeware bidra till kundernas expansion på lokala
marknader. Utöver dotterbolag i USA och kontor i
Hong Kong har Edgeware personal inom försäljning
och tekniskt säljstöd även i Belgien, Brasilien,
Mexiko, Nederländerna, Singapore, Spanien,
Storbritannien samt Tyskland.
KONTAKTINFORMATION
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Edgeware:s revisorer.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joachim Roos, VD
Telefon: 073 612 68 40.
Steeve Führ, CFO
Telefon: 073 612 68 40.
Gunilla Wikman, IR Manager
Telefon: 070 763 81 25
E-post: [email protected]
Information om Edgeware, pressmeddelanden,
pressbilder mm finns tillgängligt i Edgewares nyhetsrum
på Cision.
Läs mer på www.edgeware.tv
Edgeware AB
Org.nr 556691-7554
23
EDGEWARE AB Q4/2016