Ditt ansvar för Dina hjälpmeDel

kontakt
Hjälpmedelsverksamheten Kils kommun, 0554-191 00
Ditt ansvar
för dina
hjälpmedel
KIL.SE
Kom ihåg att det är ditt ansvar
Skada och försäkringar
•
att följa hjälpmedlets bruksanvisning samt de instruktioner och
Om du tappar bort hjälpmedlet eller det blir förstört genom ovarsam
anvisningar som du fått
hantering kan du bli ersättningsskyldig.
•
att göra rent hjälpmedlet innan du lämnar tillbaka det
Om hjälpmedlet blir skadat vid transport, till exempel vid flygresa,
•
att inte låna ut, hyra ut, sälja eller på annat sätt avyttra lånat
ska du anmäla skadan till transportbolaget. Varken landstinget eller
kommunen ersätter transportskada.
hjälpmedel
Om du har ett hjälpmedel som är stöldbegärligt är det viktigt att du
•
att förvara hjälpmedlet på ett ansvarsfullt sätt
ser över ditt försäkringsskydd.
Hjälpmedlet tillhör landstinget eller kommunen.
Vänd dig till Kils kommuns hjälpmedelsverksamhet
•
om det blir något fel med ditt hjälpmedel
•
om ditt behov av hjälpmedel förändras eller upphör
Gemensam nämnd i Värmland
Sedan 2004 samverkar landstinget och kommunerna i Värmland i
•
om hjälpmedlet blir skadat, borttappat eller stulet
en gemensam nämnd, Hjälpmedelsnämnden i Värmland. Nämnden
beslutar vilka hjälpmedel som kan förskrivas oavsett var du bor.
•
om det händer ett tillbud eller olycka när du använder
hjälpmedlet
För mer information om policy och riktlinjer avseende hjälpmedel se
www.liv.se/hjalpmedelsservice.
•
om du tänker flytta från kommunen