Dagordning för Svenska Ekoturismföreningens årsmöte 2017

Dagordning för
Svenska Ekoturismföreningens årsmöte
2017
Datum: Fredagen den 10 mars 2017
Plats: Möteslokal K15 på Vildmarksmässan i Älvsjö söder om Stockholm.
Tid: Klockan 15.00-16.30
1.
Årsmötet öppnas.
2.
Val av årsmötesfunktionärer:
a. Ordförande
b. Sekreterare
c. Två justerare, tillika rösträknare
3.
Godkännande av kallelse.
4.
Fastställande av röstlängd.
5.
Föredragning av årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2016.
6.
Revisorernas berättelse.
7.
Fastställande av resultat- och balansräkning.
8.
Fråga om ansvarsfrihet.
9.
Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.
10.
Val av revisor och revisorssuppleant.
11.
Val av valberedning.
12.
Fastställande av arvoden.
13.
Fastställande av medlemsavgifter för 2018.
Svenska Ekoturismföreningen  Box 2020  593 02 VÄSTERVIK  Telefon 0490 - 137 50
[email protected]
www.ekoturism.org
14.
Förslag från styrelsen:
a. Angående verksamhetens inriktning.
b. Angående ekonomisk plan.
c. Beslut om reviderade stadgar
d. Övriga förslag
15.
Behandling av motioner. (Inga motioner har inkommit).
16.
Övriga frågor.
17.
Årsmötet avslutas.
2