Förslag T2 Dag 2

VC Dag 2 T2 vt-17
Grupp 2: 16/2, grupp 1: 2/3
Grupp 2-studenterna har haft föreläsning och praktiska övningar i
• Hjärtstatus, blodtrycksmätning (repetition och fördjupning)
Grupp 2-studenterna har haft föreläsning om
• Barn som anhöriga
Grupp 1-studenterna har haft föreläsning om
• Vårdhygien: Hur de basala hygienreglerna ska tillämpas i konkreta undersöknings- och
behandlingssituationer
• Grunder i det medicinska mötet
Grupp 1-studenterna har haft föreläsning om
• Lungauskultation, PEF-mätning (repetition och fördjupning)
• Barn som anhöriga
Grupp 1-studenterna har haft praktiska övningar i
• Lungauskultation, PEF-mätning (repetition och fördjupning)
Schemaförslag
Samling:
Tankar kring föregående VC-dag?
Var befinner sig studenterna i studierna?
Genomgång av den kommande dagen
Fokus för dagen är hjärt-kärl- eller lungsjukdomar, studenterna träffar patient med
lämplig sjukdom.
Förevisa något praktiskt moment, studenterna får ev träna på varandra.
Videoinspelning:
Minst två studenter får träffa en egen patient och samtalet videoinspelas.
Genomgång av inspelningarna i grupp på eftermiddagen. Använd gärna schemat för
grupphandledning.
Medsittning med läkare:
Studenten kan få inleda konsultationen.
Praktisera status i tillämpbara delar.
Förevisa lablistor och berätta lite om hur man tolkar provsvar
Auskultation hos annan profession: Gärna någon/några studenter på lab.
Summering av dagen:
• Tankar och reflektioner
• Instruktion och genomgång inför kommande VC-dag; ev planerad patient med lämplig
diagnos
• Dela ut ev hemuppgift, t ex artikel att läsa