Uppföljning Härjedalen_RUN-riksdag 170216

Uppföljning av insatsområdet
karriärtjänsters effekt i
Härjedalens kommun
Anna-Karin Westman
Fil.dr i pedagogiskt arbete
Mittuniversitetet
Mittuniversitetet
Insamling av information om insatsområdet
karriärtjänster
Webbenkät 2014
Populärvetenskaplig artikel
vt 2016
Fördjupad uppföljning i en
kommun ht 2016
Mittuniversitetet
Aktiviteter inom RUNs insatsområde karriärtjänster
Förslag
utformades
utifrån
webbenkäten
Mittuniversitetet
Förslagen
diskuterades med
förvaltningschefer
Beslutade
aktiviteter skrevs
in i handlingsplan
2015 och 2016
Uppföljningens övergripande fråga
Vilka spår av RUNs insatser kan vi se i en medlemskommun?
Under uppföljningen väcktes frågan:
Hur har situationen förändrats under verksamhetsperiodens tre år?
Mittuniversitetet
Datainsamling vid uppföljning i Härjedalen
Intervjuer med:
•
Förvaltningschef
•
En biträdande rektor
•
Sex lärare på en av kommunens
skolor (tre förstelärare)
Enskilda telefonintervjuer med:
•
Två förstelärare på en annan av
kommunens skolor
Mittuniversitetet
Resultat
• Förändrad situation från 2014: fler förstelärare, tydligare mål och
uppdrag. Förvaltningsledningen har ”tagit greppet” om
förstelärarnas arbete.
• Förvaltningsledningen presenterar en tydlig struktur för
förstelärarnas arbete, lärarna har en otydligare bild. En svårighet i
kommunikationen lärare-rektor-förvaltningschef träder fram.
• Svårigheter att få tiden att räcka: 2 träffar/termin med
förvaltningschef. Fyra lärare har 50 % tjänst på andra skolor.
Frånvarande lärare ersätts med obehöriga vikarier.
• 2014: RUN-konferens obligatorisk. 2015-16: alla RUN-aktiviteter
frivilliga. Ingen har varit på alla aktiviteter (RUN-konferenser,
seminarieserie).
Mittuniversitetet
Resultat forts.
• Seminarieserien
Av de intervjuade lärarna som var anmälda till serien har tre av
fem varit med vid båda tillfällena. Långa avstånd och tidsåtgången
anges som orsaker till frånvaro. Positiva till innehållet, särskilt
första tillfället.
• Svårt att hitta tid för att dela med sig till kollegor på skolan.
• RUN-konferenser
Inga lärare har deltagit fler än en gång. De intervjuade har svårt att
se att något i programmen haft betydelse för vardagsarbetet i
kommunen. Kanske indirekt?
• Webbenkätens resultat har haft betydelse för utformning av
kommunens förstelärartjänster.
• RUN är inte välkänt för alla intervjuade.
Mittuniversitetet
Slutsatser och diskussion
• Skolorganisationen förändras ständigt och en slutsats är att för att
kunna möta nya behov måste en dialog med kommunerna hållas
levande.
• RUNs insatser kanske borde ha en annan inriktning än de
kommunerna själva genomför. Exempelvis föreläsningar som inte
kommunerna själva har, seminarier om aktuell forskning och
undersökningar som webbenkäten.
• För att minska tidsåtgången skull fler aktiviteter kunna vara
webbaserade. Det uttrycks av flera i Härjedalen och både den
kommunen och Mittuniversitet har stor erfarenhet av
webbseminarium och konferenser.
• Sambandsmarkera i aktiviteterna: Vad är RUN och hur kan
deltagarna ta med och kommunicera aktivitetens innehåll till
andra?
Mittuniversitetet
Tack för uppmärksamheten!
[email protected]
Mittuniversitetet