S am ta lia rb e ts g ru ppen

Malmö stad
Web-utbildningen SPiSS bör kompletteras med samtal i arbetsgrupp.
Samtal på arbetsplatsen
För att teoretiska kunskaper från en utbildning ska omsättas till praktiska
färdigheter behöver kunskaperna förankras i det dagliga arbetet på arbetsplatsen.
Ett sätt att göra detta är att kollegor tillsammans diskuterar innehållet i
utbildningen samt hur kunskapen kan användas i just deras arbete.
När ca 3-8 medarbetare har genomgått web-utbildningen SPiSS är det lämpligt att
de i grupp samtalar kring arbetet med suicidprevention. Frågorna nedan kan
användas som utgångspunkter för samtalet.
Exempel på frågeställningar att samtala kring:
 Vad var den viktigaste lärdomen från web-utbildningen?
 Vilka grupper med hög suicidrisk möter vår arbetsgrupp?
 Hur arbetar vi idag med suicidprevention?
 Hur vill vi utveckla arbetet med suicidprevention?
 Vart kan vi vända oss om vi behöver professionellt stöd i arbetet med
suicidnära personer? Finns det i Malmö stad/andra professioner/ andra
myndigheter?
 Vilka erfarenheter finns i arbetsgruppen av arbete med suicidnära
personer?
Samtal i arbetsgruppen
Samtal i arbetsgrupp kring suicidprevention