Läs

Välkommen!
Du som medlem i idrottsföreningen
Friskis&Svettis IF Halmstad är
Kallad
Till Årsmöte 2017
Årsmötet äger rum den 5 april kl. 18.00 i
konferensrummet innanför sal Himmel.
Handlingarna till årsmötet kommer att finnas
tillgängliga i receptionen senast den 1 april.
Välkomna
Önskar Styrelsen
Bilaga 1 Dagordning
Bilaga 1
Friskis&Svettis IF Halmstad Årsmöte 2017-04-05
Tid
18.00
Plats
Friskis konferensrum
Dagordning
§1
Årsmötet öppnas.
§2
Fastställande av röstlängd.
§3
Val av ordförande till mötet.
§4
Val av sekreterare till mötet.
§5
Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
§6
Fråga om mötets behöriga utlysande.
§7
Fastställande av dagordning.
§8
Styrelsens verksamhetsberättelse.
§9
Resultat och balansräkning
§ 10
Revisionsberättelse.
§ 11
Ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 12
Fastställande av medlemsavgift för 2018.
§ 13
Godkännande av styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan.
§ 14
Val av ordförande för 1 år.
Val av 2 ledamöter för 2 år.
Val av 3 suppleanter för 1 år.
Val av 1 revisor för 1 år.
Val av 1 revisorssuppleant för 1 år.
Val av valberedning varav 1 sammankallande.
§ 15
Övriga frågor.
§ 16
Avslut.