Här finns presentationsmaterialet från mötet den 16 februari

Informationsmöte om privat VAutbyggnad Långenabben - Björkenäs
Vi som närvarar från Karlskrona kommun
•
•
•
•
Miljöinspektör Madelene Hammar
VA-chef Ola Gren
VA-strateg Kenneth Johansson
Rörnätschef Peter Håkansson
Madelene Hammar
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljöavdelningen
Enskilda avloppsanläggningar
Vår roll inom enskilda avlopp:
Tillstånds- och tillsynsmyndighet
• Tillstånd vid inrättande
• Tillsyn vid drift
– Kontrollera att enskilda avloppsanläggningar
uppfyller kraven
• I Karlskrona kommun: Cirka 6000-7000
avloppsanläggningar
Miljöbalken styr - ramlagstiftning
HaV ger råd och riktlinjer
Kommunen har egna riktlinjer
Påverkan från enskilt avlopp
• Påverkan på dricksvatten
/ smittspridning
• Övergödning och
syrebrist i vattendrag
• Påverkan på badvatten
Östersjön är ett känsligt och utsatt hav
Överbefolkning
Övergödning
Överfiskning
Algblomming
Hög skyddsnivå
•
•
•
•
På öarna
Vid kusten (1 km)
Nära ytvatten
Inom tät bebyggelse.
Vad betyder det?
90 % rening av fosfor
90 % rening av organiskt material
(50 % rening av kväve)
Om man har vattentoalett räcker inte
infiltration – mer effektiv rening med
avseende på fosfor krävs
Om jag inte ansluter?
Miljöavdelningen genomför tillsyn när
kommunen tagit över ledningsnätet
Förbud om miljökraven inte uppfylls
De flesta får två år på sig
Nya enskilda avloppsanläggningar godtas
inte = anslutning till kommunens nät
Vad är ok och inte vid tillsyn?
Ok:
Inte ok:
• Det finns tillstånd
• Anläggningen är nyare
än cirka 25 år
• Den är i bra skick
• Det saknas tillstånd
• Anläggningen är äldre
än cirka 25 år
• Det upptäcks brister vid
tillsyn
Frågor?
-
[email protected]
0455-32 11 45
www.karlskrona.se
www.avloppsguiden.se
Peter Håkansson
Rörnätschef
Drift- och serviceförvaltningen
VA-avdelningen
Pågående, planerade områden,
Truseryd
Pågående planerade områden
Svanhalla-Sibbaboda
Långenabben - Björkenäs
Privat VA-utbyggnad
• Informationsmöte för berörda fastighetsägare
• Bilda en förening
• Betala projekteringskostnad till ett särskilt
konto
• Projektera
• Upphandla entreprenör
• Betala entreprenadkostnaden till ett särskilt
konto
• Skriv avtal med kommunen
• Genomförande
• Överlämning av VA-ledningar vid godkänd
slutbesiktning
Privat VA-utbyggnad
• Föreningen tecknar avtal med
kommunen om utbyggnaden
• Ingen anläggnings/anslutningsavgift till
kommunen
• Föreningens medlemmar bekostar
utbyggnaden
• Spillvatten/avlopp tvingande att ansluta
• Frivilligt att ansluta vatten, fritt fram att
behålla eget dricksvatten
Privat VA-utbyggnad
Inom fastigheten krävs anmälan till Miljöoch Samhällsbyggnadsförvaltningen
• Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd
• Anmälan om kontrollansvarig
• Kontrollplan vid anslutn. till kom. VA
ROT-avdrag för arbetet på egen fastighet
Avloppsystemet
Tryckavloppssystem som alternativ till
självfallsledningar
• Tryckavlopp (LTA)
• Villapumpstation
• Klena rör
• Frost fritt
• Konstant djup
följer markytan
Två godkända villapumpstationer
• Xylem
Flygt Compit
• Skandinavisk kommunalteknik
LPS 2000 E
Placering
1,5 meter
7 meter
20 meter
Plaströr – PVC/PP
Spolbrunn
Blå/Brun Stripe
Elskåp
EKKJ 4x6+6/N1XV5G6
50mm gult rör med slät insida
Karlskrona kommuns elskåp
Kopplas in vid fasadmätarskåp
Flygt Compit - FGC211
Vippor
VA-taxan, brukningsavgifterna 2017
Bostadsfastighet
Fast avgift
avlopp
Mätare Qn 2,5
2820 kr
vatten, avlopp
4700 kr
Rörlig avgift
17,70 kr/m3
29,50 kr/m3
Villa 150 m3/år
410 l/dag
5475 kr
15 kr
9125 kr
25 kr
Villapumpstation medför en reduktion på den fasta
avgiften med fn 250 kr
Ytterligare information
www.karlskrona.se