Agenda - IDA.LiU.se

17-26-1
Agenda
Ingenjörsprofessionalism
§ Introduk=on
§ Teamarbete
Del2,TDDD79
AseelBerglund
§ VadhänderunderVT1?
2
1
VT1
Social kompetens
VT2
Ingenjörens yrkesroll
Del2:TDDD79
Teamarbete Ingenjörskap
4
3
ProgrammålförD&U
KursmålIngenjörsprofessionalism
§  Matema=ska,naturvetenskapligaoch
teknikvetenskapligakunskaper
“reflekteraövervadsomleder=ll
effek=vtteamarbetesamtegna
insatserisamspelmedandra”
§  Individuellaochyrkesmässigafärdigheteroch
förhållningssäS
§  FörmågaaSarbetaigruppochkommunicera
§  Planering,utveckling,realiseringochdriUav
tekniskasystemmedhänsyn=llaffärsmässiga
ochsamhälleligakrav
5
6
1
17-26-1
ASarbetaigrupp
7
Effek%vitet
Studentenskahakunskapomvilkaolikaroller
somfinnsienprojektgrupp,hurdessaroller
samverkar,vadsomkännetecknaren”effek=v”
gruppochdärigenomförmågaaSsäSasamman
olikarollerpåeSändamålsenligtsäS.GenomaS
hadeltagitiflertaletstörregrupp-projektärD/UingenjörenförbereddaSageraiolikagrupproller
ocheUervissyrkeserfarenhetframföralltväxai
projektledarrollenellerandraansvarsfylldaroller.
D-ingenjören/Mjukvaruingenjörenharävenen
godgrundföraSkunnaini=era,planera,ledaoch
utvärderatekniskautvecklingsprojekt.
gradenavmåluppfyllelseiförhållande=ll
resursanvändning
Effek=vitet=görarä'saker
Produk=vitet=görasakerrä' Jobba
(eller”inreeffek=vitet”)
hårt
smart
8
Funderapådin
arbetsgruppduidag
jobbari
Samtala2&2
Teamellergrupp?
Hurbildadesden
härgruppen?
Tatvåminuterochfunderapå...
Hurharden
utvecklats
överen=d?
Fåframensåtydlig
bildavdenhär
gruppensommöjligt.
9
ESteam
Engruppmänniskor
med
olikakunskaperoch
olikauppgiUer,som
arbetar=llsammans
påeSgemensamt
syUe/mål.
Grupputvecklingsfaser
Källa:”TheWisdomofTeams:Crea=ngtheHigh-PerformanceOrganiza=on”avJonRKatzenbachochDouglasKSmith
11
2
17-26-1
Stadium5
Stadium4
Stadium3
Stadium2
Stadium1
SusanA.Wheelan
IMGD
Integra=veModelofGroupDevelopment
13
Stadium
1
Stadium5
Stadium4
Stadium3
Stadium2
Stadium1
Tillhörighet
och
trygghet
Medlemmarärberoendeavledarenoroarsigför
trygghetensträvareUeraSkänna=llhörighet
16
UtmaningStadium1
Stadium5
Stadium4
• Tydligamål
• Skapastruktur
• Öppenkommunika=on
Stadium3
Stadium2
Stadium1
Tillhörighet
och
trygghet
Opposi=on
och
konflikt
17
3
17-26-1
Stadium
2
UtmaningStadium2
• Uppmuntrasakkonfliktermenintepersonkonflikter
• Utvecklamål,rollochstruktur
TankenaSgå=lleSteammötefårdigaSmåilla!
20
19
Stadium5
Stadium4
Stadium3
Stadium2
Stadium1
Tillhörighet
och
trygghet
Opposi=on
och
konflikt
Tillit
och
struktur
Stadium
3
GruppmedlemmarbörjarfådigaSle
22
UtmaningStadium3
Stadium5
Stadium4
• Justerastrukturerochrollfördelning
Stadium3
Stadium2
Stadium1
Tillhörighet
och
trygghet
Opposi=on
och
konflikt
Arbete
och
produk=vitet
Tillit
och
struktur
23
4
17-26-1
UtmaningStadium4
• Skapaförnyelse
Stadium
4
Gruppenärhögpresterandeteam
Längtar=llteammötet
25
26
Stadium5
Stadium4
Stadium3
Stadium2
Stadium1
Tillhörighet
och
trygghet
Opposi=on
och
konflikt
Upplösning
Arbete
och
produk=vitet
Tillit
och
struktur
Stadium
5
28
Stadium5
Stadium4
Stadium3
Stadium2
Stadium1
Tillhörighet
och
trygghet
Opposi=on
och
konflikt
Upplösning
Arbete
och
produk=vitet
Tillit
och
struktur
Källa:Buzaglo,G.,&Wheelan,S.A.(1999).Facilita=ngWorkTeamEffec=veness:CaseStudiesfromCentralAmerica.SmallGroupResearch,30(1),108-129
30
5
17-26-1
1.Lärkännagrupputvecklingen
Upplösning
Personermedkunskapomgruppbeteende
blirbäSregruppmedlemmarochledare.
AAöverleva
grupputveckling
Stadium(5(
Stadium(4(
Stadium(3(
Stadium(2(
Stadium(1(
Tillhörighet(
och(
trygghet(
Opposi7on((
och((
konflikt(
Upplösning(
Arbete((
och((
produk7vitet(
Tillit((
och((
struktur(
97(
31
3.Vartålmodig!
2.FörväntadigaSsaker
och=ngäroklaranär
gruppenbörjar
33
4.Förväntadigkonflikter
TillitomvikänneraSvikanuSryckaenavvikandeåsikt
35
34
5.Bliinteupprördnärdetbildas
subgrupperochkoali=oner
36
6
17-26-1
6.stämmaavhurgruppenfungerar
regelbundet
apå!
k
n
ä
t
AS
37
38
ü Kom överens om
ambitionsnivån!
ü Gör upp om hur ni ska
arbeta innan ni börjar.!
ü Var ärliga mot varandra från
början och säg vad ni tycker
och tänker.!
ü Dela upp arbetet mellan er
så rättvist som möjligt.!
ü Gör inte allt själv ”så att
det blir gjort”, kräv att din
kompis också jobbar.!
ü Ge med dig ibland, det är inte
hela världen om allt inte blir
exakt som du vill ha det.!
Kommunika%onochsamarbetehängerihop!
gruppers problemlösningsförmåga
och kreativitet
Harmankommit
sålångtisin
teamutveckling
sågårmanfrån
JAGperspek=v
=llVIperspek=v
Antal
Deltagare
Källa:Hare,A.P.(1976).Handbookofsmallgroupresearch.NewYork:TheFreePress.
39
40
Formelförinterkommunika%on
“Assigningmoreprogrammers
toaprojectrunningbehind
schedulewillmakeiteven
later,duetothe=merequired
forthenewprogrammersto
learnabouttheproject,as
wellastheincreased
communica=onoverhead.”
Numberofchannelsofcommunica=on=n(n−1)/2
n=people
Källa:FredBrooks,
“TheMythicalManMonth”
1
FredBrooks-TheGodfatherofSoUwareEngineering
41
42
7
17-26-1
Formelförinterkommunika%on
Justörregruppdestoflermöjliga
rela=onermellangruppmedlemmar
Numberofchannelsofcommunica=on=n(n−1)/2
n=people
Källa:FredBrooks,
“TheMythicalManMonth”
1
personerrela=oner
2
1
43
44
1
SammanfaSat
Personermedkunskapomgruppbeteende
Upplösning
blirbäSregruppmedlemmarochledare.
1
1
Stadium5
Stadium4
1
personerrela=oner
3
6
4
25
5
90
6
301
Stadium3
Stadium2
Stadium1
Tillhörighet
och
trygghet
45
Opposi=on
och
konflikt
Upplösning
Arbete
och
produk=vitet
Tillit
och
struktur
46
Övning-2&2
Gå=llbaks=lldinegengrupp:
§  Vilkenfasärdingruppi?
§  ÄrniengruppellereSteam?
§  VadkannigöraföraSflySaden“uppåt”?
§  Hureffek=vaärni=llsammans?
Socialloafing
Stadium(5(
Stadium(4(
Stadium(3(
Stadium(2(
Stadium(1(
Tillhörighet(
och(
trygghet(
Opposi7on((
och((
konflikt(
Upplösning(
Arbete((
och((
produk7vitet(
Tillit((
och((
struktur(
97(
47
48
8
17-26-1
Socialloafing
”eftersom min insats inte
syns så behöver jag inte
anstränga mig”.
1person=63kg
3personer=53kgvar
>8personer=31kg
Ringelmanneffekten
Fyra personer kunde dra mer än åtta
personer
Juflermedlemmar
gruppenhardesto
sämreblirden
individuella
presta=onen.
49
50
free-rider
integörasinbeskärdadelavarbetet
Bildkälla:hSps://apgovernmentchs.wikispaces.com/file/view/free%20rider%20problem.jpg/392809350/free%20rider%20problem.jpg
51
Riskförsocialmaskningärstörstnär
följandefaktorerråder:
52
Minskafree-riding
•  Dåligmo=va=onaSarbetaigruppen.
•  Otydligaoch/ellerdåligtmo=veradegruppmål.
•  Problemet/uppgiUeninteupplevssomvik=g
ellerrelevantförpersonenifråga.
•  Deegnabidragenigruppenupplevssom
åsidosäSande.
•  Grupptrycketärlitet
•  Synliggöraförteammedlemmarnasinsatser
•  Starkarela=oner
53
54
9
17-26-1
Synligaindividuellainsatser
Ansvarsområden
EngagerandeuppgiUer
Faktorersomminskar&ökarloafing
•  VidläSaarbetsuppgiUeransträngersigden
enskildemindrevidgruppuppgiUeränvid
enskildauppgiUer.
•  OmuppgiUenintekommeraSutvärderasdåär
denenskildemerbenägenaSloffa.
•  LikasåomhenogillaruppgiUen.
•  DäremotärdenenskildemindrebenägenaS
loffaomdetgåraSiden=fieradeindividuella
insatsernaigruppen.
55
56
medlemmarnai
gruppenvärdesäSer
överenskommelseoch
viljanaSuppnå
enighethögreäneS
kri=sktförhållningssäS
motsinaegnaidéer
Grupptänkande
(groupthink)
58
57
Resultatavgroupthink
Beslutbaseraspå
irra=onellabedömningar
gemensamma
vanföreställningar
Förebyggagrupptänkande
undvikaaSsnabbtkri=seraidéer
oenighetärnödvändighet
iden=fieraproblemen
59
60
10
17-26-1
Effek%vateam
● 
● 
● 
● 
Effek=vitet=göraräSsaker
Jobbasmart
Skillnadmellanteamochgrupp
Utvecklingensfaserochkännetecken
61
62
11