punkter”.

SAMMANFATTNING
Prospektsammanfattningar består av informationskrav uppställda i ”punkter”. Punkterna är numrerade i avsnitten A–E
(A.1–E.7).
Sammanfattningen i detta prospekt innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av
värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt kan det dock finnas luckor
i punkternas numrering.
Även om det krävs att en punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuell typ av värdepapper och emittent, är det möjligt
att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med en kort beskrivning av punkten
tillsammans med angivelsen ”ej tillämplig”.
Avsnitt A – Introduktion och varningar
Information
Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till detta
fusionsprospekt (”Prospektet”). Beslutet angående Fusionsvederlagsaktierna
(definieras nedan) ska baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet
från investerarnas sida. Om yrkande avseende uppgifterna i detta Prospekt
anförs vid domstol, kan den investerare som är kärande i enlighet med
medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara for kostnaderna
för översättning av detta Prospekt innan de rättsliga förfarandena inleds.
Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram
sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om
sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra
delarna av detta Prospekt eller om den inte, tillsammans med de andra delarna
av detta Prospekt, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de
överväger att investera i Fusionsvederlagsaktierna (definieras nedan).
Punkt
A.1
Krav för information
Introduktion
A.2
Samtycke till
återförsäljning och
slutlig placering av
värdepapper/anbudsperio
den/villkor för samtycket
Punkt
B.1
Krav för information
Firma och
handelsbeteckning
B.2
Hemort/bolagsform/lagst
iftning/land där bildandet
ägde rum
Munksjö har sin hemort i Helsingfors, Finland. Munksjö är ett publikt
aktiebolag bildat i Finland och på bolaget tillämpas finsk lag.
B.3
Funktion och
huvudsaklig verksamhet
Munksjö är ett internationellt specialpappersföretag som utvecklar, producerar,
marknadsför och säljer kundspecifika specialpappersprodukter, såsom
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper, process- och
etikettpapper samt skyddspapper. Specialpappren designas och produceras så att
de uppfyller kundspecifika krav beträffande kvalitet och funktionalitet.
Munksjös erfarenhet och tekniska kunnande inom produktionen av
specialpapper gör det möjligt för bolaget att utveckla produkter och lösningar i
nära samarbete med sina kunder. Munksjös produkter utgör centrala delar inom
design- och tillverkningsprocesser för dess kunder och används i ett antal
industriella tillämpningar och konsumentdrivna produkter, såsom material för
golv, kök och möbler, releasepapper, konsumentnära förpackningar och
energiöverföring.
Ej tillämplig.
Avsnitt B – Emittent
Information
Munksjö Oyj (”Munksjö”).
Munksjö är ett av de största specialpappersbolag med 2 928 anställda per den 30
september 2016 och 15 produktions- och konverteringsanläggningar i Frankrike,
Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och Kina.
1
Avsnitt B – Emittent
Punkt
Krav för information
Information
Munksjös verksamhet och finansiella rapportering är uppdelad i följande fyra
affärsområden:
●
Affärsområdet Decor erbjuder papper för hög- och lågtryckslaminat,
tryckbaspapper och förimpregnerat papper. Bland kunderna finns
laminerare, impregnerare och tryckerier.
●
Affärsområdet Release Liners erbjuder releasepapper, både
superkalandrerat och bestruket, samt bestruket specialpapper och andra
papper i Sydamerika. Affärsområdet Release Liners erbjuder också
specialpappersmassa som tillverkas i produktionsanläggningen i Aspa,
Sverige. Bland kunderna finns tillverkare av laminat för självhäftande
etiketter, industriella silikonbeläggare samt – för bestrukna
specialpapper – förpackningskonverterare. Bland kunderna för
specialpappersmassa finns tillverkare av specialpapper, såsom
elektrotekniskt papper och formningsämne (icke-blonderad
pappersmassa) liksom tillverkare av grafiska papper och bestrukna
papper (blonderad pappersmassa).
●
Affärsområdet Industrial Applications erbjuder ett antal produkter,
inklusive slipbaspapper, elektrotekniskt papper, balansfolie,
tunnpapper och konstnärspapper. Bland kunderna finns tillverkare av
transformatorer, slipbasmaterial, möbler och högkvalitativt rostfritt stål
samt andra industrier som behöver högkvalitativa material och
specialpapperskunnande.
●
Affärsområdet Graphics and Packaging erbjuder avancerade papper
som används för flexibla förpackningar, flasketiketter, grafiska
tillämpningar och industritillämpningar. Bland kunderna finns
konverterare i förpackningsindustrin och tryckerier.
Munksjös nettoomsättning uppgick till 860,5 miljoner euro för
niomånadersperioden som slutade den 30 september 2016 och 1 130,7 miljoner
euro för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2015.
B.4a
De senaste trenderna som
påverkar emittenten och
dess bransch
Munksjö
Marknadsläget för Munksjös produkter har under de perioder som granskats
varit relativt stabilt. Efterfrågan på Munksjös produkter har varit och fortsätter
att vara understödd av flera olika marknadskrafter och megatrender såsom
demografiska trender (till exempel urbanisering och en växande medelklass),
globalisering och ett ökande intresse för hållbarhet på marknaderna. Efterfrågan
på Munksjös produkter påverkas också av den allmänna ekonomiska
utvecklingen och därför bedömer Munksjö att utvecklingen av
bruttonationalprodukten (”BNP”) och konsumentmarknadsindikatorer, som
exempelvis arbetslöshetsgrader och inköpschefsindex, utgör goda signaler för
efterfrågeutvecklingen på dess produkter. Munksjö uppskattar att dess
marknader har i snitt vuxit mer än BNP under de perioder som granskats.
Munksjö fokuserar på nischade marknader med små volymer där tillväxten,
enligt Munksjös uppskattningar, har varit högre än i traditionella grafiska
papperssegment och dessa marknader har varit mindre känsliga för ekonomiska
fluktuationer än den traditionella pappersindustrin. Munksjös marknader är
huvudsakligen globala och Munksjö har betydande export över hela världen.
Munksjö konkurrerar främst med andra leverantörer och substitut för dess
produkter. Generellt sett har konkurrensläget varit stabilt under de perioder som
granskats. Affärsområdet Graphics and Packaging har mött ökad konkurrens
och betydande överkapacitet inom särskilda produktsegment, främst inom
bestruket papper, under de perioder som granskats. Munksjö har också mött en
ökad konkurrens i Asien inom till exempel dekorpapper och releasepapper, som
delvis beror på ökningen av konkurrenters lokala produktionsverksamhet i Kina.
2
Avsnitt B – Emittent
Punkt
Krav för information
Information
Fusionen
Munksjös och Ahlstrom Abp:s (”Ahlstrom”) styrelser har den 7 november
2016 kommit överens om att slå samman de två bolagen och har ingått ett
samgåendeavtal (”Samgåendeavtalet”) och undertecknat en fusionsplan
(”Fusionsplanen”) enligt vilken Ahlstrom fusioneras med Munksjö genom en
lagstadgad absorptionsfusion så att samtliga Ahlstroms tillgångar och skulder
överförs utan likvidationsförfarande till Munksjö (”Fusionen”). Munksjös och
Ahlstroms styrelser har den 14 november 2016 föreslagit att Munksjös och
Ahlstroms extra bolagsstämmor som planeras att hållas den 11 januari 2017
besluter om Fusionen i enlighet med Fusionsplanen och godkänner
Fusionsplanen. Verkställandet av Fusionen är villkorat av bland annat att de
extra bolagsstämmorna för Munksjö respektive Ahlstrom godkänner Fusionen,
att relevanta konkurrensmyndigheter godkänner Fusionen, att de andra villkoren
för verkställande i Samgåendeavtalet och Fusionsplanen går i uppfyllelse eller
avstås ifrån, att Samgåendeavtalet inte har sagts upp i enlighet med dess
bestämmelser och att verkställandet av Fusionen registreras i handelsregistret
som upprätthålls av den finska Patent- och registerstyrelsen
(”Handelsregistret”). Verkställandet av Fusionen förväntas registreras i
Handelsregistret omkring den 1 april 2017 (”Ikraftträdandedagen”). På
Ikraftträdandedagen upplöses Ahlstrom automatiskt. Munksjös och Ahlstroms
extra bolagsstämmor har den 11 januari 2017 beslutat om Fusionen i enlighet
med Fusionsplanen och godkänt Fusionsplanen.
Aktieägare i Ahlstrom kommer som fusionsvederlag att erhålla 0,9738 nya
aktier i Munksjö (”Fusionsvederlagsaktier”) för varje aktie i Ahlstrom som de
äger (”Fusionsvederlag”) (med andra ord kommer Fusionsvederlagsaktier att
emitteras till Ahlstroms aktieägare i proportion till deras nuvarande
aktieinnehav i Ahlstrom i förhållandet 0,9738:1). Bråkdelar som berättigar till
Fusionsvederlagsaktier kommer att sammanläggas och säljas på
andrahandsmarknaden och intäkterna utdelas proportionellt till de Ahlstroms
aktieägare som är berättigade till sagda bråkdelar. Handel med
Fusionsvederlagsaktierna på Nasdaq Helsinki Oy:s (”Nasdaq Helsingfors”) och
Nasdaq Stockholm AB:s (”Nasdaq Stockholm”) börslistor förväntas inledas
omkring den 3 april 2017.
Ahlstrom
Firma och
handelsbeteckning
Ahlstrom Abp.
Hemort/bolagsform/lagst
iftning/land där bildandet
ägde rum
Ahlstrom har sin hemort i Helsingfors, Finland. Ahlstrom är ett publikt
aktiebolag bildat i Finland och på bolaget tillämpas finsk lag.
Funktion och
huvudsaklig verksamhet
Ahlstrom är ett bolag som tillhandahåller fiberbaserade material med hög
prestanda och vars produkter används i ett flertal dagliga applikationer såsom
olje- och bränslefiltermaterial, medicinska textilier, diagnostik, tapeter,
ytbeläggningar för golv samt dryckes- och livsmedelsförpackningar. Ahlstroms
verksamhet karaktäriseras av en stor decentraliserad kundbas med specifika
behov. För att på ett konkurrensmässigt sätt kunna betjäna denna typ av
kundbas, eftersträvar Ahlstrom att erbjuda i hög grad skräddarsydda lösningar.
Flera av Ahlstroms produkter är tillverkade i enlighet med stränga kundkrav.
Från och med den 1 januari 2016 är Ahlstroms verksamhetsstruktur organiserad
inom två affärsområden:
●
Affärsområdet Filtration & Performance innefattar affärsenheterna
Filtration, Industrial Nonwovens (tidigare Specialty Nonwovens),
Wallcover & Poster och Building & Wind.
●
Affärsområdet Specialties innefattar affärsenheterna Food and
3
Avsnitt B – Emittent
Punkt
Krav för information
Information
Beverage, Advanced Liquid Technologies (tidigare Advanced
Filtration), Tape och Medical.
Per den 30 september 2016 hade Ahlstrom 3 277 fulltidsanställda och
28 produktions- och konverteringsanläggningar belägna i Belgien, Brasilien,
Kina, Finland, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Sydkorea, Ryssland,
Sverige, Storbritannien och Förenta staterna. Ahlstroms nettoomsättning
uppgick till 819,8 miljoner euro för niomånadersperioden som slutade den
30 september 2016 och 1 074,7 miljoner euro för räkenskapsåret som slutade
den 31 december 2015.
De senaste trenderna som
påverkar emittenten och
dess bransch
Efterfrågan på Ahlstroms produktutbud påverkas av olika globala trender och
marknadskrafter, bland annat den globala befolkningstillväxten och brist på
råvaror, en ökad efterfrågan på miljövänliga och resurseffektiva material, de
ökade kraven på hälsovården såväl som förändringar i demografi och
urbanisering. Verksamhetsförhållandena på Ahlstroms huvudmarknader skiljer
sig åt beroende på regionen och marknaden i fråga.
Inom motorfiltrering minskade efterfrågan på applikationer för tung trafik
globalt under den andra halvan av 2015 och den har stabiliserats under 2016.
Geografiskt sett har efterfrågan under 2016 varit svagare i Nordamerika och i
Brasilien, medan efterfrågan i Europa och Asien har varit stabil.
Den stora marknaden för tapeter i Europa har på den senaste tiden lidit av en
minskad efterfrågan på grund av konflikten mellan Ryssland och Ukraina och
den efterföljande svaga efterfrågan från konsumenter i Ryssland. Ahlstrom
uppskattar att marknadens efterfrågan började stabiliseras under 2016. Under
2016 har marknaderna för olika industriella fiberduksapplikationer, bortsett från
torkingsprodukter, vuxit.
Under 2016 har efterfrågan på glasfiberväv varit stabil i Europa, medan den har
minskat något i Ryssland, där den emellertid har börjat återhämta sig efter
minskningen till följd av konflikten i Ukraina. Efterfrågan på glasfiberväv har
fortsatt att öka i Nordamerika. Marknaden för förstärkta glasfiberprodukter för
vindenergiindustrin var stark både under 2015 och än så länge under 2016.
Under 2016 har marknaderna för material till livsmedelsförpackningar varit rätt
så starka, särskilt avseende matlagningsapplikationer i Europa. Under 2015 var
marknaden för dryckesmaterial svag, särskilt i Nordamerika, medan efterfrågan
på engångskaffeprodukter har fortsatt att öka under 2016. Efterfrågan på
material till tepåsar har varit på en god nivå i Nordamerika och Asien, medan
den har förblivit svagare i Europa.
Under 2015 var marknaderna för laboratorie- och bioteknologimaterial stabila i
Nordamerika och Europa, medan efterfrågan på vattenfiltreringsmaterial
försvagades mot slutet av året. Under 2016 har marknaderna för laboratorie-,
bioteknologi- och vattenfiltreringsmaterial varit fortsatt starka i Europa och
Asien, medan de har försvagats något i Nordamerika.
Under 2016 har efterfrågan på tejpprodukter varit stark i Asien, samtidigt som
marknadsaktiviteten i Europa och Nordamerika har förbättrats. Under 2015 och
2016 har efterfrågan på fiberdukar för hälsovårdssektorn varit stabil i Europa,
medan den förblev svag i Nordamerika och Asien.
Koncernstruktur
Ahlstromkoncernen omfattar
konsoliderade dotterbolag.
4
moderbolaget
Ahlstrom
Abp
samt
dess
Avsnitt B – Emittent
Punkt
Krav för information
Anmälningspliktiga
innehav
Information
Såvitt Ahlstrom känner till har följande aktieägare, direkt eller indirekt, ett
intresse i Ahlstroms aktiekapital eller röster som är anmälningspliktigt enligt
finsk rätt på basis av Ahlstroms aktieägarförteckning förd av Euroclear Finland
Ab per den 30 november 2016:
Viknum AB ...................................................
Ahlström Capital(1) ........................................
Antal aktier
5 725 000
5 404 270
Procentandel av
aktier och röster
12,27
11,58
_________
(1)
Aktierna ägs genom AC Invest Six B.V.
Olika röststyrkor
Innehav
kontroll
som
Ej tillämplig. Alla aktier i Ahlstrom medför lika rösträtt och ingen av Ahlstroms
aktieägare har en rösträtt som skiljer sig från någon av de andra aktieägarna i
Ahlstrom.
medför
Ej tillämplig. Såvitt Ahlstrom känner till är Ahlstrom inte ägt eller kontrollerat,
direkt eller indirekt, av en enskild person.
B.5
Koncernstruktur
Munksjökoncernen omfattar
konsoliderade dotterbolag.
moderbolaget
B.6
Anmälningspliktiga
innehav
Såvitt Munksjö känner till har följande aktieägare, direkt eller indirekt, ett
intresse i Munksjös aktiekapital eller röster som är anmälningspliktigt enligt
finsk rätt på basis av Munksjös aktieägarförteckning förd av Euroclear Finland
Ab per den 30 november 2016:
Ahlström Capital(1) ........................................
Viknum AB ...................................................
Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget
Ilmarinen ....................................................
Munksjö
Antal aktier
8 194 919
6 050 000
4 101 899
Oyj
samt
dess
Procentandel av
aktier och röster
16,05
11,85
8,03
__________
(1)
Aktierna ägs genom AC Invest Five B.V.
Olika röststyrkor
Innehav
kontroll
som
Ej tillämplig. Alla aktier i Munksjö medför lika rösträtt och ingen av Munksjös
aktieägare har en rösträtt som skiljer sig från någon av de andra aktieägarna i
Munksjö.
medför
Ej tillämplig. Såvitt Munksjö känner till är Munksjö inte ägt eller kontrollerat,
direkt eller indirekt, av en enskild person.
5
Avsnitt B – Emittent
Punkt
B.7
Krav för information
Utvald historisk
finansiell
nyckelinformation
Information
Utvald konsoliderad finansiell information för Munksjö
Följande tabeller innehåller utvald konsoliderad finansiell information för
Munksjö för räkenskapsåren som slutade den 31 december 2016, 2015 och
2014. Denna utvalda konsoliderade finansiella information har hämtats från
Munksjös oreviderade konsoliderade finansiella information för räkenskapsåret
som slutade den 31 december 2016 och som upprättats i enlighet med “IAS 34 –
Delårsrapportering”, och Munksjös reviderade koncernbokslut för
räkenskapsåret som slutade den 31 december 2015 och 2014 som upprättats i
enlighet med International Financial Reporting Standards (”IFRS”) såsom de
antagits av Europeiska unionen (“EU”).
För det räkenskapsår som slutade den 31 december
2016
2015
2014
(oreviderad)
(reviderad)
(miljoner euro, ifall inte annat anges)
KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
Nettoomsättning............................................................................................
Övriga rörelseintäkter ...................................................................................
Summa intäkter .............................................................................................
Förändring av varulager ................................................................................
Råvaror och förnödenheter ...........................................................................
Övriga externa kostnader ..............................................................................
Personalkostnader .........................................................................................
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar ...........
Resultatandel i investeringar som redovisas enligt kapitalandelsmetoden ....
Rörelseresultat ..............................................................................................
Finansiella intäkter........................................................................................
Finansiella kostnader ....................................................................................
Resultat före skatt .........................................................................................
Skatter ...........................................................................................................
Periodens resultat ..........................................................................................
1 142,9
7,5
1 150,4
2,7
-544,2
-266,2
-212,6
-55,2
0,0
74,9
4,3
-20,2
59,0
-15,7
43,3
1 130,7
11,6
1 142,3
1,0
-573,9
-283,6
-199,5
-53,6
0,0
32,7
10,5
-15,2
28,0
-5,2
22,8
1 137,3
11,4
1 148,7
1,1
-557,2
-292,7
-200,5
-54,0
0,0
45,4
6,4
-34,9
16,9
-9,2
7,7
11,0
-2,4
3,1
-22,3
-3,2
6,2
-5,7
-7,3
4,5
-3,3
0,7
52,4
1,0
-1,0
3,5
-6,3
2,1
-5,0
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare .............................................................................
Innehav utan bestämmande inflytande ..........................................................
43,1
0,2
22,4
0,4
7,0
0,7
Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare .............................................................................
Innehav utan bestämmande inflytande ..........................................................
52,2
0,2
3,1
0,4
-5,7
0,7
Resultat per aktie
Outspätt resultat per aktie, euro ....................................................................
Utspätt resultat per aktie, euro ......................................................................
0,85
0,85
0,44
0,44
0,14
0,14
Övrigt totalresultat
Poster som senare kan omklassificeras till resultaträkningen
Omräkningsdifferens på utländsk verksamhet............................................
Förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar ...............................
Överföring av kassaflödessäkringar till periodens resultat .........................
Poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen
Akturiella vinster och förluster på förmånsbestämda pensionsplaner ........
Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat ...................................
Periodens totalresultat ...................................................................................
6
Avsnitt B – Emittent
2016
(oreviderad)
KONCERNENS BALANSRÄKNING
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar .......................................................................
Goodwill ............................................................................................................
Övriga immateriella tillgångar ...........................................................................
Investeringar som redovisas enligt kapitalandelsmetoden .................................
Övriga anläggningstillgångar .............................................................................
Uppskjutna skattefordringar ..............................................................................
Summa anläggningstillgångar............................................................................
Omsättningstillgångar
Varulager ...........................................................................................................
Kundfordringar ..................................................................................................
Övriga kortfristiga fordringar ............................................................................
Aktuella skattefordringar ...................................................................................
Likvida medel ....................................................................................................
Summa omsättningstillgångar............................................................................
Summa tillgångar ...............................................................................................
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Aktiekapital .......................................................................................................
Fonden för inbetalt fritt eget kapital ..................................................................
Övriga reserver ..................................................................................................
Balanserat resultat..............................................................................................
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare ............................
Innehav utan bestämmande inflytande ...............................................................
Summa eget kapital............................................................................................
Långfristiga skulder
Långfristiga skulder ...........................................................................................
Övriga långfristiga skulder ................................................................................
Avsättningar för pensioner.................................................................................
Uppskjutna skatteskulder ...................................................................................
Avsättningar ......................................................................................................
Summa långfristiga skulder ...............................................................................
Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder ............................................................................................
Leverantörsskulder ............................................................................................
Skulder avseende investeringar som redovisas enligt kapitalandelsmetoden .....
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ...................................................
Aktuella skatteskulder .......................................................................................
Övriga kortfristiga skulder .................................................................................
Summa kortfristiga skulder ................................................................................
Summa skulder ..................................................................................................
Summa eget kapital och skulder ........................................................................
7
Per den 31 december
2015
2014
(reviderad)
(miljoner euro)
421,1
226,1
43,1
2,2
9,0
40,8
742,3
430,0
223,9
46,6
2,3
3,6
51,8
758,2
446,4
226,7
55,2
2,2
3,9
60,2
794,6
158,2
104,8
33,5
1,7
146,0
444,2
1 186,5
155,4
111,1
38,3
5,3
105,1
415,2
1 173,4
152,2
114,6
31,8
2,2
84,1
384,9
1 179,5
15,0
254,1
372,0
-207,4
433,7
4,0
437,7
15,0
269,3
363,5
-250,6
397,2
4,1
401,3
15,0
282,0
386,5
-273,9
409,6
4,0
413,6
293,5
0,9
54,7
66,6
16,0
431,7
313,5
1,7
52,4
74,1
23,9
465,6
271,7
1,0
51,0
84,7
23,5
431,9
22,0
162,9
7,1
98,7
11,9
14,5
317,1
748,8
1 186,5
22,5
165,9
8,0
94,5
2,7
12,9
306,5
772,1
1 173,4
41,6
164,3
8,3
100,0
8,2
11,6
334,0
765,9
1 179,5
Avsnitt B – Emittent
För det räkenskapsår som
slutade den 31 december och per den 31 december
2015
2014
2016
(oreviderad)
(reviderad)
(miljoner euro)
INFORMATION ÖVER KONCERNENS KASSAFLÖDEN
Kassaflöde från den löpande verksamheten .......................................
Kassaflöde från investeringsverksamheten ........................................
Kassaflöde från finansieringsverksamheten .......................................
Periodens kassaflöde ..........................................................................
114,3
-39,2
-33,9
41,2
55,5
-39,8
6,0
21,7
57,8
-35,1
-21,0
1,7
Likvida medel vid periodens början...................................................
Periodens kassaflöde ..........................................................................
Valutakursdifferens i likvida medel ...................................................
Likvida medel vid periodens slut .......................................................
105,1
41,2
-0,3
146,0
84,1
21,7
-0,7
105,1
83,1
1,7
-0,7
84,1
8
Avsnitt B – Emittent
För det räkenskapsår som
slutade den 31 december och per den 31 december
2015
2014
2016
(oreviderad, ifall inte annat anges)
(procent, ifall inte annat anges)
NYCKELTAL
EBITDA(1), miljoner euro ....................................................................
Justerad EBITDA(2)(3), miljoner euro ...................................................
Justerad EBITDA marginal(2)(4) ...........................................................
Rörelseresultat, miljoner euro ..............................................................
Justerat rörelseresultat(2), miljoner euro ...............................................
Justerad rörelsemarginal(2)(6) ................................................................
Justerad avkastning på operativt kapital(2)(7) ........................................
Avkastning på eget kapital(8)................................................................
Operativt kapital(9), miljoner euro ........................................................
Räntebärande nettoskuld(10), miljoner euro ..........................................
Skuldsättningsgrad(11) ..........................................................................
Soliditet(12) ...........................................................................................
Investeringar, miljoner euro .................................................................
Medeltal anställda, fulltidsanställda .....................................................
Eget kapital per aktie(13), euro ..............................................................
Antal aktier i slutet av perioden ...........................................................
__________
(1)
EBITDA
=
130,1
136,7
12,0
74,9
81,5
7,1
12,3
10,2
643,2
169,5
38,7
36,8
39,2
2 755
8,6
51 061 581
86,3
93,6
8,3
32,7(5)
40,0
3,5
5,9
5,7
651,9
227,4
56,7
34,2
39,8
2 774
7,9
51 061 581
99,4
105,0
9,2
45,4(5)
51,0
4,5
7,3
1,8
673,2
225,6
54,5
35,1
35,1
2 765
8,1
51 061 581
Rörelseresultat + Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
(2)
Justerad för jämförelsestörande poster, till exempel intäkter och kostnader som uppstår utanför den normala operativa verksamheten
(3)
Justerad EBITDA
=
=
Justerat rörelseresultat (2) + Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Justerat rörelseresultat (2) + Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Nettoomsättning
x 100
(4)
Justerad EBITDA marginal
(5)
Reviderad.
(6)
Justerad rörelsemarginal
=
(7)
Justerad avkastning på operativt kapital
=
(8)
Avkastning på eget kapital
=
(9)
Operativt kapital
=
Balansomslutningen – Räntebärande tillgångar – Skattefordringar – Icke räntebärande
rörelseskulder (inklusive pensionsskulder)
(10)
Räntebärande nettoskuld
=
Räntebärande skulder – Räntebärande tillgångar (inklusive Likvida medel)
(11)
Skuldsättningsgrad
=
(12)
Soliditet
=
(13)
Eget kapital per aktie
=
Justerat rörelseresultat(2)
Nettoomsättning
Justerat rörelseresultat(2)
Operativt kapital på basis av senaste tolvmånadersperioden
(9)
Periodens resultat
Genomsnittligt eget kapital
x 100
x 100
x 100
Räntebärande nettoskuld
Eget kapital + Innehav utan bestämmande inflytande
Eget kapital + Innehav utan bestämmande inflytande
Summa tillgångar
Eget kapital
Antal aktier i slutet av perioden
9
x 100
Avsnitt B – Emittent
Avstämning av utvalda alternativa nyckeltal
I följande tabell presenteras avstämningen av Munksjös justerade EBITDA, EBITDA och justerade rörelseresultat till
rapporterade rörelseresultatet för räkenskapsåren som slutade den 31 december 2016, 2015 och 2014:
För det räkenskapsår som slutade den 31 december
2015
2014
2016
(oreviderad, ifall inte annat anges)
(miljoner euro)
Justerad EBITDA och EBITDA
Justerad EBITDA(1)(2)(3) ...........................................................................
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar ......
Justerat rörelseresultat(2)(3)(5) ....................................................................
Jämförelsestörande poster(2)
Transaktionskostnader relaterade till förvärv...........................................
Omstruktureringskostnader ......................................................................
Avsättningar för miljörelaterade kostnader ..............................................
Avslutat långsiktigt aktievärdesbaserat incitamentsprogram ...................
Summa jämförelsestörande poster ...........................................................
Rörelseresultat (IFRS) .............................................................................
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar ......
EBITDA(6) ...............................................................................................
Justerat rörelseresultat
Justerat rörelseresultat (2)(3)(5) ....................................................................
Jämförelsestörande poster(2)
Transaktionskostnader relaterande till förvärv.........................................
Omstruktureringskostnader ......................................................................
Avsättningar för miljörelaterade kostnader ..............................................
Avslutat långsiktigt aktievärdesbaserat incitamentsprogram ...................
Summa jämförelsestörande poster ...........................................................
Rörelseresultat (IFRS) .............................................................................
136,7
-55,2
81,5
93,6
-53,6(4)
40,0
105,0
-54,0(4)
51,0
-4,1
-0,4
–
-2,1
-6,6
74,9
55,2
130,1
-0,4
-4,5
-2,4
–
-7,3
32,7(4)
53,6(4)
86,3
-2,4
-3,0
-0,2
–
-5,6
45,4(4)
54,0(4)
99,4
81,5
40,0
51,0
-4,1
-0,4
–
-2,1
-6,6
74,9
-0,4
-4,5
-2,4
–
-7,3
32,7(4)
-2,4
-3,0
-0,2
–
-5,6
45,4(4)
__________
(1)
Munksjö definierar justerad EBITDA som EBITDA med avdrag av jämförelsestörande poster.
(2)
Munksjö presenterar justerad EBITDA och justerat rörelseresultat utöver EBITDA och rörelseresultat för att återspegla underliggande
verksamhetens prestation och för att öka jämförbarheten mellan perioderna. Jämförbara alternativa nyckeltal bortser jämförelsestörande
poster som avser signifikanta poster som inte tillhör normala affärsverksamheten, såsom transaktionskostnader som hänför sig till
rörelseförvärv, kostnader för avvecklande av affärsverksamhet och omstrukturering, engångsposter som uppstår vid köpeskillingsallokering
och kostnader relaterade till miljöskador som uppstått av oväntade och ovanliga händelser.
(3)
Munksjö anser att nyckeltalen EBITDA, justerad EBITDA och justerat rörelseresultat bidrar med betydelsefull kompletterande information
till finansiella nyckeltalen som presenteras i koncernens resultaträkning som upprättats i enlighet med IFRS, till Munksjös ledning och
läsarna av bolagets finansiella rapporter genom att utesluta väsentliga poster som inte tillhör den normala affärsverksamheten och som
försämrar jämförbarheten mellan perioderna. EBITDA, justerad EBITDA och justerat rörelseresultat är inte redovisningsmässiga nyckeltal
som definieras eller specificeras under IFRS i enlighet med riktlinjer för ”Alternativa nyckeltal” av Europeiska värdepappersmyndigheten
(”ESMA”) och anses därför vara icke-IFRS nyckeltal och ska därmed inte betraktas enskilt eller som substitut till finansiella nyckeltal som
beräknas enligt IFRS. Bolag beräknar inte alternativa nyckeltal på ett enhetligt sätt och därmed kan inte alternativa nyckeltal som
presenteras i detta Prospekt jämföras mellan Munksjö och Ahlstrom eller med lika namngivna nyckeltal som presenteras av andra bolag.
(4)
Reviderad.
(5)
Munksjö definierar justerat rörelseresultat som rörelseresultat med avdrag av jämförelsestörande poster.
(6)
Munksjö definierar EBITDA som rörelseresultat innan avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.
10
Avsnitt B – Emittent
Punkt
Krav för information
Information
Utvald konsoliderad finansiell information för Ahlstrom
Följande tabeller innehåller utvald konsoliderad finansiell information för
Ahlstrom för räkenskapsåren som slutade den 31 december 2016, 2015 och
2014. Denna utvalda konsoliderade finansiella information har hämtats från
Ahlstroms oreviderade konsoliderade finansiella information för räkenskapsåret
som slutade den 31 december 2016 och som upprättats i enlighet med “IAS 34 –
Delårsrapportering” och Ahlstroms reviderade koncernbokslut för
räkenskapsåren som slutade den 31 december 2015 och 2014 som upprättats i
enlighet med IFRS såsom de antagits av EU.
För det räkenskapsår som slutade den 31 december
2016
2015
2014
(oreviderad)
(reviderad)
(miljoner euro, ifall inte annat anges)
KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Kvarvarande verksamheter
Intäkter.......................................................................................
Kostnader för sålda varor ...........................................................
Bruttovinst .................................................................................
Försäljningskostnader ................................................................
Forsknings- och utvecklingskostnader .......................................
Administrationskostnader ..........................................................
Övriga intäkter ...........................................................................
Övriga kostnader........................................................................
Rörelseresultat ...........................................................................
Finansiella intäkter.....................................................................
Finansiella kostnader .................................................................
Resultatandel i investeringar som redovisas enligt
kapitalandelsmetoden ..............................................................
Resultat före skatt ......................................................................
Inkomstskatt ..............................................................................
Periodens resultat från kvarvarande verksamheter .....................
Avvecklad verksamhet
Periodens resultat .......................................................................
Nedskrivningar och försäljningskostnader .................................
Periodens resultat från avvecklad verksamhet ...........................
Periodens resultat .......................................................................
Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare ..........................................................
Innehav utan bestämmande inflytande .......................................
Kvarvarande verksamheter
Resultat per aktie före och efter utspädning, euro ......................
Inklusive avvecklad verksamhet
Resultat per aktie före och efter utspädning, euro ......................
11
1 085,9
-883,5
202,4
-39,7
-15,8
-80,6
10,3
-5,9
70,8
0,5
-15,3
1 074,7
-910,0
164,8
-40,2
-20,9
-76,4
7,0
-12,4
21,9
0,5
0,1
1 001,1
-855,0
146,1
-43,1
-17,5
-80,4
6,2
-15,0
-3,7
0,6
-6,4
0,2
56,3
-21,4
34,9
0,2
22,6
-14,1
8,6
0,1
-9,4
-0,9
-10,3
–
–
–
34,9
–
–
–
8,6
6,9
0,6
7,5
-2,7
34,8
0,1
9,2
-0,7
3,6
-6,3
0,61
0,06
-0,22
0,61
0,06
-0,06
Avsnitt B – Emittent
För det räkenskapsår som slutade den 31 december
2015
2014
2016
(oreviderad)
(reviderad)
(miljoner euro)
KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
Periodens resultat .......................................................................
Övrigt totalresultat, netto efter skatt
Poster som inte ska omklassificeras till resultaträkningen
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner .................
Summa poster som inte ska omklassificeras till
resultaträkningen .....................................................................
Poster som kan komma att omklassificeras till
resultaträkningen
Omräkningsdifferens på utländsk verksamhet.........................
Säkring av nettoinvesteringar ..................................................
Andel av övrigt totalresultat från investeringar som
redovisas enligt kapitalandelsmetoden ..................................
Verkligt värdeförändring avseende finansiella tillgångar
som kan säljas .......................................................................
Kassaflödessäkringar ...............................................................
Summa poster som kan komma att omklassificeras till
resultaträkningen .....................................................................
Övrigt totalresultat, netto efter skatt ..........................................
Summa totalresultat för perioden ...............................................
Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare ..........................................................
Innehav utan bestämmande inflytande .......................................
12
34,9
8,6
-2,7
-4,6
-2,6
-15,9
-4,6
-2,6
-15,9
6,6
-0,8
6,5
0,2
9,4
–
–
–
0,5
–
-0,2
-17,0
0,5
17,0
-0,2
5,6
1,1
36,0
-9,9
-12,6
-4,0
26,8
10,9
8,1
36,1
-0,1
-3,6
-0,4
14,0
-5,9
Avsnitt B – Emittent
2016
(oreviderad)
KONCERNENS BALANSRÄKNING
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar ...............................................
Goodwill ....................................................................................
Övriga immateriella tillgångar ...................................................
Investeringar som redovisas enligt kapitalandelsmetoden .........
Övriga investeringar ..................................................................
Övriga fordringar .......................................................................
Uppskjutna skattefordringar ......................................................
Summa anläggningstillgångar....................................................
Omsättningstillgångar
Varulager ...................................................................................
Kundfordringar och andra fordringar .........................................
Aktuella skattefordringar ...........................................................
Likvida medel ............................................................................
Summa omsättningstillgångar....................................................
Anläggningstillgångar som innehas för försäljning ...................
Summa tillgångar .......................................................................
Eget kapital och skulder
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Aktiekapital ...............................................................................
Reserver .....................................................................................
Balanserat resultat......................................................................
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare ....
Hybridobligation ........................................................................
Innehav utan bestämmande inflytande .......................................
Summa eget kapital....................................................................
Långfristiga skulder
Upplåning ..................................................................................
Förpliktelser avseende ersättningar till anställda .......................
Avsättningar ..............................................................................
Övriga skulder ...........................................................................
Uppskjutna skatteskulder ...........................................................
Summa långfristiga skulder .......................................................
Kortfristiga skulder
Upplåning ..................................................................................
Leverantörsskulder och andra skulder .......................................
Aktuella skatteskulder ...............................................................
Avsättningar ..............................................................................
Summa kortfristiga skulder ........................................................
Summa skulder ..........................................................................
Skulder som hänför sig till anläggningstillgångar som
innehas för försäljning .............................................................
Summa eget kapital och skulder ................................................
Per den 31 december
2015
(reviderad)
(miljoner euro)
2014
320,8
74,9
16,9
12,5
0,3
7,2
59,6
492,1
339,8
74,3
12,5
15,5
0,3
5,8
71,0
519,2
372,9
69,0
13,9
15,3
43,5
6,5
78,1
599,3
107,3
127,3
1,6
49,4
285,6
50,4(1)
828,1
117,6
151,9
1,6
47,3
318,5
–
837,8
108,1
170,7
1,7
41,4
321,9
–
921,1
70,0
50,3
90,8
211,1
100,0
4,7
315,8
70,0
41,9
83,3
195,2
100,0
4,2
299,4
70,0
48,5
96,6
215,1
100,0
5,0
320,1
100,4
64,2
1,2
–
2,1
167,9
126,9
100,3
0,8
0,0
2,0
230,0
147,5
96,0
1,2
1,4
1,8
247,9
89,8
197,5
3,1
3,9
294,3
462,2
116,4
183,5
1,5
7,1
308,4
538,4
147,7
194,0
1,0
10,4
353,1
601,0
50,1(1)
828,1
–
837,8
–
921,1
För det räkenskapsår som
slutade den 31 december och per den 31 december
2015
2014
2016
(oreviderad)
(reviderad)
(miljoner euro)
INFORMATION ÖVER KONCERNENS
KASSAFLÖDEN
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten ........................
Nettokassaflöde från investeringsverksamheten .........................
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten ........................
Ändring av likvida medel ...........................................................
Likvida medel vid periodens början............................................
Valutakursdifferens i likvida medel ............................................
Likvida medel vid periodens slut ................................................
125,8
-52,3
-73,0
0,4
47,3
1,6
49,4
13
60,0
22,1
-75,1
6,9
41,4
-1,0
47,3
35,4
21,5
-54,8
2,1
38,7
0,6
41,4
Avsnitt B – Emittent
För det räkenskapsår som
slutade den 31 december och per den 31 december
2015
2014
2016
(oreviderad, ifall inte annat anges)
(procent, ifall inte annat anges)
NYCKELTAL
EBITDA(2), miljoner euro ..........................................................
procent av intäkter ...................................................................
Justerad EBITDA(3), miljoner euro ............................................
procent av intäkter ...................................................................
Rörelseresultat, miljoner euro ....................................................
procent av intäkter ...................................................................
Justerat rörelseresultat(5), miljoner euro .....................................
procent av intäkter ...................................................................
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE)(6) ...............................
Avkastning på eget kapital (ROE)(7) ..........................................
Räntebärande nettoskuld(8), miljoner euro .................................
Soliditet(9) ..................................................................................
Gearing(10) ..................................................................................
Eget kapital per aktie(11), euro ....................................................
Investering i anläggningstillgångar (exkluderar
rörelseförvärv), miljoner euro .................................................
Rörelsekapital i slutet av perioden(12), miljoner euro .................
Antal anställda, medeltal............................................................
Summa aktier i slutet av perioden ..............................................
121,1
11,2
130,9
12,1
70,8
6,5
80,6
7,4
13,6
11,3
140,8
38,2
44,6
4,53
37,9
506,0
3 286
46 670 608
96,4
9,0
104,8
9,7
21,9(4)
2,0
47,5
4,4
3,9
2,8
195,9
35,8
65,4
4,20
27,3
542,6
3 376
46 670 608
66,5
6,6
78,6
7,9
-3,7(4)
-0,4
28,6
2,9
1,3
-0,8
253,8
34,8
79,3
4,65
49,1
615,3
3 499
46 670 608
__________
(1)
Ahlstrom har klassificerat tillgångar och skulder som hänför sig till Ahlstroms tyska dotterbolag med verksamhet i Osnabrück som
tillgångar och skulder som innehas för försäljning. Avyttringen av det tyska dotterbolaget till Kämmerer Paper Holding GmbH verkställdes
den 3 januari 2017.
(2)
EBITDA
=
Rörelseresultat + Avskrivningar och nedskrivningar
(3)
Justerad EBITDA
=
EBITDA med avdrag av poster som påverkar jämförbarheten.
(4)
Reviderad.
(5)
Justerat rörelseresultat
=
Rörelseresultat med avdrag av poster som påverkar jämförbarheten.
(6)
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE)
=
Resultat före skatt + Finansiella kostnader
Summa tillgångar (årligt medeltal) – Icke-räntebärande skulder (årligt medeltal)
x 100
(7)
Avkastning på eget kapital (ROE)
=
Periodens resultat
Summa eget kapital (årligt medeltal)
x 100
(8)
Räntebärande nettoskuld
=
(9)
Soliditet
=
Summa eget kapital
Summa tillgångar – Mottagna förskottsbetalningar
x 100
(10)
Gearing
=
Räntebärande nettoskulder
Summa eget kapital
x 100
(11)
Eget kapital per aktie
=
(12)
Rörelsekapital i slutet av perioden
=
Räntebärande skulder – Likvida medel – Övriga investeringar (omsättningstillgångar)
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Summa aktier i slutet av perioden
Summa tillgångar – Icke-räntebärande skulder
14
Avsnitt B – Emittent
Avstämning av utvalda alternativa nyckeltal
I följande tabell presenteras avstämningen av Ahlstroms EBITDA, justerade EBITDA och justerat rörelseresultat till
rapporterade rörelseresultatet för räkenskapsåren som slutade den 31 december 2016, 2015 och 2014:
För det räkenskapsår som slutade den 31 december
2015
2014
2016
(oreviderad, ifall inte annat anges)
(miljoner euro)
EBITDA och justerad EBITDA
Rörelseresultat (IFRS) ...............................................................
Avskrivningar och nedskrivningar .............................................
EBITDA(2)(3) ..............................................................................
Poster som påverkar jämförbarheten (4)
Kostnader som hänför sig till Fusionen .....................................
Accelererade aktiebaserade kompensationskostnader som
hänför sig till Fusionen ..............................................................
Omstruktureringskostnader ........................................................
Nettoresultat av avveckling av affärsverksamhet.......................
Summa poster som påverkar jämförbarheten .............................
Justerad EBITDA(3)(4)(5) .............................................................
21,9(1)
74,6
96,4
-3,7(1)
70,2
66,5
5,1
–
–
1,8
4,6
-1,7
9,8
130,9
–
7,2
1,1
8,3
104,8
–
11,6
0,5
12,1
78,6
70,8
50,3
121,1
Justerat rörelseresultat
Rörelseresultat (IFRS) ...............................................................
Poster som påverkar jämförbarheten (4)
Kostnader som hänför sig till Fusionen .....................................
Accelererade aktiebaserade kompensationskostnader som
hänför sig till Fusionen ..............................................................
Omstruktureringskostnader ........................................................
Nettoresultat av avveckling av affärsverksamhet.......................
Nedskrivning av anläggningstillgångar .....................................
Summa poster som påverkar jämförbarheten .............................
Justerat rörelseresultat(3)(4)(6) ......................................................
70,8
21,9(1)
-3,7(1)
5,1
–
–
1,8
4,6
-1,7
–
9,8
80,6
–
7,2
1,1
17,3
25,6
47,5
–
11,6
0,5
20,2
32,3
28,6
__________
(1)
Reviderad.
(2)
Ahlstrom definierar EBITDA som rörelseresultat innan avskrivningar och nedskrivningar.
(3)
Ahlstrom anser att nyckeltalen EBITDA, justerad EBITDA och justerat rörelseresultat bidrar med betydelsefull kompletterande information
till finansiella nyckeltalen som presenteras i koncernens resultaträkning som upprättats i enlighet med IFRS, till Ahlstroms ledning och
läsarna av bolagets finansiella rapporter genom att utesluta väsentliga poster som inte tillhör den normala affärsverksamheten och som
försämrar jämförbarheten mellan perioderna. EBITDA, justerad EBITDA och justerat rörelseresultat är inte redovisningsmässiga nyckeltal
som definieras eller specificeras under IFRS i enlighet med riktlinjer för ”Alternativa nyckeltal” av ESMA och anses därför vara icke-IFRS
nyckeltal och ska därmed inte betraktas enskilt eller som substitut till finansiella nyckeltal som beräknas enligt IFRS. Bolag beräknar inte
alternativa nyckeltal på ett enhetligt sätt och därmed kan inte alternativa nyckeltal som presenteras i detta Prospekt jämföras mellan Munksjö
och Ahlstrom eller med lika namngivna nyckeltal som presenteras av andra bolag.
(4)
Ahlstrom presenterar justerad EBITDA och justerat rörelseresultat utöver EBITDA och rörelseresultat för att återspegla underliggande
verksamhetens prestation och för att öka jämförbarheten mellan perioderna. Jämförbara alternativa nyckeltal bortser poster med inverkan på
jämförbarheten som avser signifikanta poster som inte tillhör normala affärsverksamheten, såsom kostnader som hänför sig till Fusionen
inklusive kostnader som hänför sig till förtida uppsägningen av Ahlstroms aktiebaserade incitamentsprogram, kostnader för avveckling av
affärsverksamhet, omstrukturering, nettoresultat från avveckling av affärsverksamhet som innefattar direkta transaktionskostnader och
nedskrivning av goodwill och anläggningstillgångar.
(5)
Ahlstrom definierar justerad EBITDA som EBITDA med avdrag av poster som påverkar jämförbarheten.
(6)
Ahlstrom definierar justerat rörelseresultat som rörelseresultat med avdrag av poster som påverkar jämförbarheten.
15
Avsnitt B – Emittent
Punkt
B.8
Krav för information
Utvald finansiell
proformanyckelinformation
Information
Den
oreviderade
proformainformationen
(”Oreviderade
Proformainformationen”) presenteras endast i illustrativt syfte för att visa
effekten av Fusionen samt refinansieringen enligt de Nya Finansieringsavtalen1
på Munksjö’s finansiella information. Fusionen kommer att redovisas som ett
rörelseförvärv med konsolidering i enlighet med förvärvsmetoden såsom den
fastställs i ”IFRS 3, Rörelesförvärv”, med Munksjö som förvärvare av
Ahlstrom. Den oreviderade sammanslagna proformabalansräkningen per den 30
september 2016 påvisar effekten av Fusionen och refinansieringen enligt de Nya
Finansieringsavtalen som om de hade verkställts det datumet. De oreviderade
sammanslagna proformaresultaträkningarna för den niomånadersperiod som
slutade den 30 september 2016 samt för räkenskapsåret som slutade den 31
december 2015 påvisar effekten av Fusionen och refinansieringen enligt de Nya
Finansieringsavtalen som om de hade verkställts den 1 januari 2015.
Den Oreviderade Proformainformationen har utarbetats i enlighet med bilaga II
till kommissionens förordning (EU) nr 809/2004, genom tillägg, och på basen
av IFRS såsom de antagits av EU samt på ett sätt som är förenligt med de
redovisningsprinciper som tillämpas i Munksjös reviderade koncernredovisning
för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2015. Den Oreviderade
Proformainformationen har härletts från a) Munksjös reviderade
koncernredovisning för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2015, b)
Munksjös oreviderade konsoliderade finansiella information per den 30
september 2016 och för den niomånadersperiod som slutade detta datum, c)
Ahlstroms reviderade koncernredovisning för räkenskapsåret som slutade den
31 december 2015, och d) Ahlstroms oreviderade konsoliderade finansiella
information per den 30 september 2016 och för den niomånadersperiod som
slutade detta datum. Den Oreviderade Proformainformationen avspeglar
justeringar av historisk finansiell information för att påvisa effekten av
händelser som direkt kan kopplas till Fusionen och refinansieringen enligt de
Nya Finansieringsavtalen och som baserar sig på tillgänglig information samt
vissa antaganden, som Munksjö anser vara rimliga under de givna
förutsättningarna. Den Oreviderade Proformainformationen har inte upprättats i
enlighet med artikel 11 i Regulation S-X i Förenta staternas värdepapperslag
eller i enlighet med anvisningar som fastställts av den amerikanska
revisorsföreningen (American Institute of Certified Public Accountants).
Munksjö har preliminärt allokerat det estimerade Fusionsvederlaget på basis av
Ahlstroms konsoliderade balansräkningsinformation per den 30 september 2016
och på basis av antaganden som anses vara rimliga. Det preliminära estimatet av
Fusionsvederlaget baserar sig på Munksjö aktiens stängningskurs på Nasdaq
Helsingfors den 10 november 2016. Det faktiska utfallet av Fusionen kan
avvika väsentligt från de antaganden som har gjorts i den Oreviderade
Proformainformationen. Den Oreviderade Proformainformationen har endast
upprättats av Munksjö i illustrativt syfte och återspeglar förväntade
omständigheter och är inte nödvändigtvis indikativ av den faktiska finansiella
1
Definitionen ”Nya Finansieringsavtalen” framgår av nedanstående beskrivning som ingår i den Oreviderade Proformainformationen som Munksjö
publicerat den 16 december 2016:
”Den 7 november 2016 kom Munksjö och Ahlstrom överens om finansieringsåtaganden för Fusionen och det Sammanslagna Bolaget med Nordea
Bank AB (publ) (”Nordea”) och Investment Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) som huvudarrangörer (mandated lead
arrangers). I enlighet med dessa åtaganden ingick Munksjö den 10 november 2016 ett facilitetsavtal med tidsbundna lån och rörelsekredit med Nordea
och SEB som huvudarrangörer och underwriters och Nordea som agent (”Facilitetsavtal om tidsbundna lån och rörelsekredit”). Enligt detta
låneavtal ska Munksjö tillhandahållas ett tidsbundet lån på 80 miljoner euro, ett tidsbundet lån på 40 miljoner euro, ett tidsbundet lån på 150 miljoner
euro, ett tidsbundet lån på 600 miljoner svenska kronor och ett tidsbundet lån på 35 miljoner amerikanska dollar (”Faciliteter för tidsbundna lån”)
samt en rörelsekredit i flera valutor på 200 miljoner euro (”Rörelsekredit”, och tillsammans med Faciliteter för Tidsbundna Lån ”Faciliteterna för
tidsbundna lån och rörelsekredit”).
Samma dag ingick Ahlstrom ett bryggfacilitetsavtal på 200 miljoner euro med Nordea och SEB som huvudarrangörer och underwriters och Nordea som
agent (”Bryggfacilitetsavtal”). Förutsatt att Fusionen verkställs kommer Bryggfacilitetsavtalet att antas av Munksjö på Ikraftträdandedagen enligt ett
ändrat och uppdaterat bryggfacilitetsavtal (”Ändrat och uppdaterat bryggfacilitetsavtal”, och tillsammans med Faciliteterna för tidsbundna lån och
rörelsekredit ”Nya Finansieringsavtalen”) med ändrade och uppdaterade villkor och åtagandena reducerade till 100 miljoner euro (”Ändrad och
uppdaterad bryggfacilitet” och tillsammans med Faciliteter för tidsbundna lån och rörelsekredit ”Faciliteterna”). Enligt Facilitetsavtalet om
tidsbundna lån och rörelsekredit och det Ändrade och uppdaterade bryggfacilitetsavtalet kommer Faciliteterna att vara tillgängliga för det
Sammanslagna Bolaget på s.k. certain funds-basis, förutsatt att Fusionen verkställs och vissa andra sedvanliga föregående villkor uppfylls.”
16
Avsnitt B – Emittent
Punkt
Krav för information
Information
ställning eller det verksamhetsutfall som Munksjö skulle ha uppnått om
Fusionen eller de Nya Finansieringsavtalen hade verkställts per de givna
datumen och inte heller avsedd att vara indikativ av en eventuell förväntad
finansiell ställning eller ett framtida verksamhetsutfall som Munksjö kan
komma
att
uppnå
framöver.
De
oreviderade
sammanslagna
proformaresultaträkningarna
avspeglar
inte
några
förväntade
kostnadsbesparingar eller synergifördelar som förväntas kunna genereras eller
uppkomma.
17
Avsnitt B – Emittent
Oreviderad sammanslagen proformabalansräkning per den 30 september 2016
I tabellen nedan presenteras den oreviderade sammanslagna proformabalansräkningen per den 30 september 2016:
Per den 30 september 2016
Ahlstrom
omklassificerat
Munksjö
historiskt
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar ...........................
Goodwill ................................................................
Övriga immateriella tillgångar ...............................
Investeringar som redovisas enligt
kapitalandelsmetoden ..........................................
Övriga anläggningstillgångar .................................
Uppskjutna skattefordringar ..................................
Summa anläggningstillgångar................................
Omsättningstillgångar
Varulager ...............................................................
Kundfordringar ......................................................
Övriga kortfristiga fordringar ................................
Aktuella skattefordringar .......................................
Likvida medel ........................................................
Summa omsättningstillgångar................................
Summa tillgångar ...................................................
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets
aktieägare
Aktiekapital ...........................................................
Fonden för inbetalt fritt eget kapital ......................
Övriga reserver ......................................................
Balanserat resultat..................................................
Hybridobligation ....................................................
Summa eget kapital hänförligt till
moderbolagets aktieägare ....................................
Innehav utan bestämmande inflytande ...................
Summa eget kapital................................................
Långfristiga skulder
Långfristiga skulder ...............................................
Övriga långfristiga skulder ....................................
Avsättningar för pensioner.....................................
Uppskjutna skatteskulder .......................................
Avsättningar ..........................................................
Summa långfristiga skulder ...................................
Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder ................................................
Leverantörsskulder ................................................
Skulder avseende investeringar som redovisas
enligt kapitalandelsmetoden ................................
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter .......
Aktuella skatteskulder ...........................................
Övriga kortfristiga skulder .....................................
Summa kortfristiga skulder ....................................
Summa skulder ......................................................
Summa eget kapital och skulder ............................
Fusion
(miljoner euro)
Nya finansieringsavtal
Sammanslagna
bolaget
proforma
416,1
225,5
43,5
312,7
72,2
10,7
130,5
275,5
221,3
–
–
–
859,3
573,2
275,5
2,2
3,2
48,3
738,8
15,7
8,1
66,6
486,0
-15,7
-0,5
-9,1
601,9
–
1,9
–
1,9
2,2
12,7
105,8
1 828,6
156,0
115,9
30,4
1,2
116,2
419,7
1 158,5
123,2
111,7
31,7
1,3
54,5
322,4
808,4
-8,3
-7,1
-3,0
–
-62,6
-81,1
520,8
–
–
–
–
19,0
19,0
21,0
270,9
220,6
59,0
2,5
127,0
680,0
2 508,6
15,0
254,1
370,9
-219,1
–
70,0
–
41,2
91,8
100,0
–
428,6
-41,2
55,9
-100,0
–
–
–
-3,5
–
85,0
682,7
370,9
-74,9
–
420,9
4,0
424,9
303,0
4,6
307,6
343,3
–
343,3
-3,5
–
-3,5
1 063,7
8,7
1 072,4
293,6
3,1
51,7
74,4
17,7
440,5
100,3
0,0
99,5
2,1
0,4
202,4
109,9
–
-33,3
94,0
–
170,6
67,2
–
–
–
–
67,2
571,0
3,1
117,8
170,6
18,2
880,6
22,4
141,2
84,6
139,8
-0,2
0,3
-43,7
1,0
63,1
282,3
5,9
103,6
8,0
12,0
293,1
733,6
1 158,5
–
44,1
7,2
22,7
298,4
500,8
808,4
–
7,0
0,0
-0,4
6,9
177,5
520,8
–
–
–
–
-42,7
24,5
21,0
5,9
154,8
15,2
34,4
555,6
1 436,2
2 508,6
18
Avsnitt B – Emittent
Oreviderad sammanslagen proformaresultaträkning för den niomånadersperiod som slutade den 30 september
2016
I tabellen nedan presenteras den oreviderade sammanslagna proformaresultaträkningen för den niomånadersperiod som
slutade den 30 september 2016:
Nettoomsättning.....................................................
Övriga rörelseintäkter ............................................
Summa intäkter ......................................................
Förändring av varulager .........................................
Råvaror och förnödenheter ....................................
Övriga externa kostnader .......................................
Personalkostnader ..................................................
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar ..........................................
Resultatandel i investeringar som redovisas
enligt kapitalandelsmetoden ................................
Rörelseresultat .......................................................
Finansiella intäkter.................................................
Finansiella kostnader .............................................
Finansnetto ............................................................
Resultat före skatt ..................................................
Skatter ....................................................................
Periodens resultat ...................................................
För den niomånadersperiod som slutade den 30 september 2016
Sammanslagna
Ahlstrom
Munksjö
Nya finansiebolaget
omklassihistoriskt
ficerat
Fusion
proforma
ringsavtal
(miljoner euro, ifall inte annat anges)
860,5
819,8
-59,9
–
1 620,4
5,3
5,5
-0,1
–
10,7
865,8
825,3
-60,0
–
1 631,1
2,1
1,9
0,1
–
4,0
-411,5
-368,1
33,4
–
-746,2
-199,5
-194,3
26,5
–
-367,2
-156,3
-163,6
3,4
–
-316,5
-42,1
-38,3
-23,1
–
-103,5
–
58,5
4,0
-18,2
-14,2
44,3
-12,8
31,5
0,2
63,0
0,3
-11,9
-11,6
51,4
-18,0
33,5
-0,2
-19,9
-0,1
0,7
0,7
-19,2
6,2
-13,0
–
–
–
-0,9
-0,9
-0,9
0,2
-0,7
–
101,7
4,3
-30,3
-26,0
75,7
-24,4
51,2
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare ......................................
Innehav utan bestämmande inflytande ...................
31,3
0,2
33,4
0,0
-13,0
–
-0,7
–
51,0
0,3
Resultat per aktie (hänförligt till moderbolagets
aktieägare)
Resultat per aktie före utspädning, euro.................
Resultat per aktie efter utspädning, euro ................
0,62
0,62
0,53
0,53
Medeltal aktier
Före utspädning ..................................................... 50 761 581
Efter utspädning ..................................................... 50 878 354
96 138 573
96 255 346
19
Avsnitt B – Emittent
Oreviderad sammanslagen proformaresultaträkning för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2015
I tabellen nedan presenteras den oreviderade sammanslagna proformaresultaträkningen för det räkenskapsår som slutade
den 31 december 2015:
Nettoomsättning.....................................................
Övriga rörelseintäkter ............................................
Summa intäkter ......................................................
Förändring av varulager .........................................
Råvaror och förnödenheter ....................................
Övriga externa kostnader .......................................
Personalkostnader ..................................................
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar ..........................................
Resultatandel i investeringar som redovisas
enligt kapitalandelsmetoden ................................
Rörelseresultat .......................................................
Finansiella intäkter.................................................
Finansiella kostnader .............................................
Finansnetto ............................................................
Resultat före skatt ..................................................
Skatter ....................................................................
Periodens resultat ...................................................
För det räkenskapsår som slutade den 31 december 2015
Sammanslagna
Ahlstrom
Munksjö
Nya finansiebolaget
omklassihistoriskt
ficerat
Fusion
proforma
ringsavtal
(miljoner euro, ifall inte annat anges)
1 130,7
1 074,7
-80,8
–
2 124,6
11,6
4,4
3,8
–
19,8
1 142,3
1 079,1
-76,9
–
2 144,4
1,0
5,2
-4,3
–
2,0
-573,9
-495,2
48,2
–
-1 020,8
-283,6
-276,0
21,1
–
-538,6
-199,5
-216,6
4,4
–
-411,8
-53,6
-74,6
-22,5
–
-150,6
0,0
32,7
10,5
-15,2
-4,7
28,0
-5,2
22,8
0,2
22,1
0,5
0,1
0,6
22,6
-14,1
8,6
-0,2
-30,1
-0,0
0,9
0,9
-29,3
4,4
-24,8
–
–
–
-5,2
-5,2
-5,2
1,0
-4,2
0,0
24,6
11,0
-19,4
-8,5
16,2
-13,8
2,4
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare ......................................
Innehav utan bestämmande inflytande ...................
22,4
0,4
9,2
-0,7
-24,8
–
-4,2
–
2,6
-0,2
Resultat per aktie (hänförligt till moderbolagets
aktieägare)
Resultat per aktie före utspädning, euro.................
Resultat per aktie efter utspädning, euro ................
0,44
0,44
0,03
0,03
Medeltal aktier
Före utspädning ..................................................... 50 818 260
Efter utspädning ..................................................... 50 918 311
96 195 252
96 295 303
Avsnitt B – Emittent
Punkt
B.9
Krav för information
Resultatprognos
Information
B.10
Typen av eventuella
anmärkningar i
revisionsberättelsen om
den historiska finansiella
informationen.
Ej tillämplig. Det finns inga anmärkningar i revisionsberättelserna om den
historiska finansiella informationen.
B.11
Rörelsekapital
Ej tillämplig. Munksjö bedömer att rörelsekapitalet som finns tillgängligt till
bolaget är tillräckligt i åtminstone 12 månader från datumet för detta Prospekt.
Ej tillämplig.
Avsnitt C – Värdepapper
Punkt
C.1
Krav för information
Slag och kategori av
värdepapper som tas upp
till handel
Information
Munksjö har en aktieserie, med ISIN-kod FI4000048418. Handelssymbolen på
Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Stockholm för aktierna i Munksjö är MUNK1
respektive MUNK1S. Varje aktie i Munksjö medför en röst på Munksjös
bolagsstämma.
20
Avsnitt C – Värdepapper
Punkt
C.2
Krav för information
Värdepapprens valuta
Information
C.3
Antal emitterade
aktier/nominellt värde
per aktie
Per dagen för detta Prospekt uppgår Munksjös fullt betalda aktiekapital till
15 000 000 euro och det totala antalet aktier i Munksjö uppgår till 51 061 581.
Munksjö innehar per dagen för detta Prospekt 300 000 av sina egna aktier.
Aktierna i Munksjö har inget nominellt belopp.
C.4
Rättigheter som
sammanhänger med
värdepappren
Rättigheterna som sammanhänger med Munksjös aktier bestäms på basis av den
finska aktiebolagslagen (624/2006, genom tillägg, ”Aktiebolagslagen”) och
annan tillämplig finsk lagstiftning.
Euro.
Bolagsstämman
Enligt Aktiebolagslagen
bolagsstämman.
utövar
aktieägarna
sin
beslutanderätt
på
Dividender och andra utbetalningar av medel
Alla Munksjös aktier, inklusive Fusionsvederlagsaktierna, medför lika rätt till
dividender och andra utdelningsbara medel (inklusive skiftesandelar vid skiftet
av Munksjös tillgångar i en upplösningssituation) efter att aktierna har
registrerats i Handelsregistret.
Enligt rådande praxis i Finland utdelas eventuell dividend på aktier i finskt
aktiebolag som regel en gång i året. Dividend kan utdelas och fritt eget kapital
kan annars utbetalas för ett specifikt räkenskapsår efter att bolagsstämman har
fastställt bokslutet för året i fråga och beslutat om storleken på dividenden eller
den andra utbetalningen av medel från det fria egna kapitalet på basis av
styrelsens förslag. Enligt Aktiebolagslagen kan bolagstämman också bemyndiga
styrelsen att besluta om dividend och annan utbetalning av medel från det fria
egna kapitalet. Storleken på dividenden eller den andra utbetalningen av medel
från det fria egna kapitalet får inte överstiga maximibeloppet som beslutats av
bolagsstämman.
Storleken på dividenden eller den andra utbetalningen av medel från det fria
egna kapitalet är begränsat till mängden utdelningsbara medel som framgår från
bokslutet på vilket beslutet att dela ut dividend eller annars betala ut medel från
det fria egna kapitalet baserar sig på, förutsatt att väsentliga förändringar i
bolagets ekonomiska ställning inte har skett efter upprättandet av bokslutet.
Medel får varken i form av dividend eller i form av annan utbetalning av medel
från det fria egna kapitalet betalas ut ur bolaget, om det då betalningsbeslutet
fattades var känt eller borde ha varit känt att bolaget var insolvent eller att
utbetalningen skulle leda till insolvens.
Dividendbeloppet får inte överstiga det belopp som styrelsen föreslagit i sitt
dividendförslag eller annars godkänt, förutom om aktieägare med minst en
tiondel av alla aktier i bolaget kräver det på bolagstämman, i vilket fall
dividenden inte kan överstiga det vars belopp blir mindre av följande: (i) minst
hälften av föregående räkenskapsperiods vinst efter avdrag för eventuella
belopp som enligt bolagsordningen inte får delas ut och (ii) mängden
utdelningsbara medel i enlighet med ovanstående. I dessa fall får dividenden
emellertid inte överskrida 8 procent av bolagets totala egna kapital och från det
belopp som betalas ut ska dras av eventuell dividenden som betalats ut under
räkenskapsperioden före den ordinarie bolagsstämman.
C.5
Inskränkningar i rätten
att fritt överlåta
värdepappren
Med förbehåll för sådana överlåtelsebegränsningar som följer av tillämpliga
lagar i vissa jurisdiktioner som är tillämpliga på överlåtaren eller förvärvaren
kan en ägare av Fusionsvederlagsaktier fritt överlåta sådana värdepapper utan
övriga aktieägares eller Munksjös samtycke.
21
Avsnitt C – Värdepapper
Punkt
C.6
Krav för information
Upptagande till handel /
reglerade marknader där
värdepappren handlas
Information
Munksjö avser att vidta alla nödvändiga åtgärder för att alla
Fusionsvederlagsaktier ska upptas till handel på Nasdaq Helsingfors och Nasdaq
Stockholms börslistor. Handeln med Fusionsvederlagsaktier på Nasdaq
Helsingfors och Nasdaq Stockholms börslistor förväntas inledas omkring den 3
april 2017.
C.7
Dividendpolicy
Munksjös styrelse har tidigare fastställt en dividendpolicy varvid Munksjö siktar
på ett dividendutdelningsförhållande på minst en tredjedel av det operativa
nettokassaflödet efter investeringar av underhållsnatur. Det operativa
nettokassaflödet beräknas som ett medeltal under en treårsperiod för att uppnå
en stabilitet i dividendutdelningen. Investeringar av underhållsnatur omfattar
underhållsinvesteringar och investeringar med syftet att sänka kostnader
och/eller förbättra effektiviteten.
Styrelserna för Munksjö och Ahlstrom har tillsammans med bolagens ledning
övervägt lämpliga finansiella mål för det Sammanslagna Bolaget och kommit
överens om ett ramverk för de finansiella målen. Enligt ramverket strävar det
Sammanslagna Bolaget efter en stabil och årligen växande dividend. Efter
verkställandet av Fusionen kommer den nya ledningsgruppen för det
Sammanslagna Bolaget tillsammans med styrelsen för det Sammanslagna
Bolaget att finjustera och eventuellt anpassa dessa mål.
Även om det Sammanslagna Bolaget har fastställt en dividendpolicy kommer
det Sammanslagna Bolaget årligen att pröva förutsättningarna för dividend eller
annan utbetalning av medel från det fria egna kapitalet, vilket kan resultera i en
avvikelse från eller ändring av dividendpolicyn, inklusive ett beslut att inte dela
ut någon dividend alls. Totalbeloppet dividender som utdelas av det
Sammanslagna Bolaget för ett visst räkenskapsår är således osäkert. Vidare är
dividender eller andra utbetalningar av medel från det fria egna kapitalet som
utbetalats av Munksjö för tidigare räkenskapsperioder inte en indikation av
dividender som eventuellt kommer att utdelas för framtida räkenskapsperioder.
Avsnitt D – Risker
Punkt
D.1
Krav för information
Huvudsakliga risker
specifika för emittenten
eller branschen
Information
Risker förenade med Fusionen innefattar, men är inte begränsade till:
●
antalet Fusionsvederlagsaktier kommer inte att justeras för att
återspegla fluktuationer i marknadsvärdet på Munksjös eller Ahlstroms
aktier och värdet av Fusionsvederlaget i den konsoliderade finansiella
rapporteringen kommer att mätas på Ikraftträdandedagen;
●
det är inte säkert att Fusionen kommer att verkställas, eller
verkställandet kan bli senarelagt;
●
Fusionen kan komma att inte verkställas på det sätt som i nuläget har
avsetts, vilket skulle kunna ha en väsentlig negativ påverkan på de
uppskattade fördelarna av Fusionen eller marknadspriset på aktierna i
Munksjö och/eller Ahlstrom;
●
det Sammanslagna Bolaget kan komma att inte kunna förverkliga en
del eller ingen av de beräknade fördelarna av Fusionen och lyckas
nödvändigtvis inte sammanslå Munksjös och Ahlstroms
affärsverksamheter på det sätt eller inom den tidsram som beräknats i
nuläget;
●
den Oreviderade Proformainformationen i detta Prospekt presenteras
endast i illustrativt syfte och kan skilja sig väsentligt från det
Sammanslagna Bolagets faktiska rörelseresultat och finansiella
ställning efter verkställandet av Fusionen och de Nya
22
Avsnitt D – Risker
Punkt
Krav för information
Information
Finansieringsavtalen;
●
Ahlstroms aktieägare som röstar mot Fusionen vid Ahlstroms extra
bolagsstämma har rätt att kräva att Munksjö löser in deras aktier i
Ahlstrom mot kontanter; och
●
vissa finansierings- och andra avtal som ingåtts av Munksjö respektive
Ahlstrom kan sägas upp av Munksjös respektive Ahlstroms motparter
till följd av Fusionen.
Risker relaterade till det Sammanslagna Bolaget
verksamhetsområde innefattar, men är inte begränsade till:
och
dess
●
det Sammanslagna Bolaget kan komma att inte lyckas med att
implementera dess affärsstrategi på ett framgångsrikt sätt eller hantera
dess tillväxt på ett effektivt sätt;
●
osäkerhet
kring
globala
ekonomiska
och
finansiella
marknadsförhållanden skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan
på det Sammanslagna Bolagets verksamhet, finansiella ställning och
rörelseresultat;
●
efterfrågan på det Sammanslagna Bolagets produkter kommer att
påverkas av bland annat industrins, inom vilken det Sammanslagna
Bolaget verkar, cykliska natur och ändrade marknadsförhållanden;
●
det är hög konkurrens på marknaderna för fiberbaserade lösningar och
produkter vilket skulle kunna driva ner priser eller leda till en avsevärt
lägre efterfrågan på det Sammanslagna Bolagets produkter;
●
det Sammanslagna Bolaget kanske inte lyckas med produktutveckling
och innovation eller med utvecklingen av sina produktionsprocesser så
att det kan hålla jämna steg med konkurrenter, eller det Sammanslagna
Bolaget kan komma att behöva göra ytterligare investeringar som en
följd av industrins teknologiska utveckling;
●
volatilitet i eller ökade råvarupriser och energikostnader såväl som
tillgången till råvaror och energi skulle kunna ha en väsentlig påverkan
på det Sammanslagna Bolagets lönsamhet;
●
problem förknippade med verksamhetens effektivitet skulle kunna ha
en väsentlig negativ inverkan på det Sammanslagna Bolaget;
●
industrin för fiberbaserade lösningar och produkter kännetecknas av
stora investeringskostnader vid tillverkningsprocesser och underhåll av
befintliga
produktions- och
konverteringsanläggningar och
misslyckanden eller förseningar av nuvarande eller kommande
investeringar av betydande storlek eller i de tillhörande
investeringsprocesserna kan ha en väsentlig negativ inverkan på det
Sammanslagna Bolaget;
●
en förlust av betydande kundrelationer och kundkoncentrationer kan
skada det Sammanslagna Bolagets verksamhet;
●
det
Sammanslagna
Bolagets
produktionsoch
konverteringsanläggningar kommer utsättas för störningar och skador;
●
betydande problem med informationssystem skulle kunna ha en
väsentlig negativ inverkan på det Sammanslagna Bolagets verksamhet,
finansiella ställning och rörelseresultat;
●
misslyckanden med att skapa, hantera och skydda immateriella
rättigheter kan ha en väsentlig negativ inverkan på det Sammanslagna
23
Avsnitt D – Risker
Punkt
Krav för information
Information
Bolagets konkurrenskraft såväl som på dess verksamhet, finansiella
ställning och rörelseresultat;
●
det Sammanslagna Bolaget kommer bli föremål för risken att dess
finansiella rapportering är felaktig eller vilseledande;
●
det Sammanslagna Bolaget kan misslyckas med att behålla och
rekrytera nyckelpersoner;
●
det Sammanslagna Bolaget kommer bli föremål för risken att
arbetstvister, arbetstopp och ökade personalkostnader uppstår;
●
efterlevnaden av miljö-, företagshälso- och arbetarskyddslagstiftning
och andra nationella och internationella lagar och regler skulle kunna
öka rörelsekostnaderna för det Sammanslagna Bolaget;
●
det Sammanslagna Bolaget kan misslyckas med att efterleva villkoren
av dess miljötillstånd, vilket skulle kunna leda till produktionsförluster
och påföljder för det Sammanslagna Bolaget och/eller att tillstånden
ändras;
●
det Sammanslagna Bolagets verksamheter kommer utsättas för risker
som är relaterade till mänsklig hälsa, miljö och naturtillgångar;
●
Munksjös försäkringar ger ett begränsat skydd, vilket kan lämna det
Sammanslagna Bolaget oförsäkrat mot vissa risker;
●
problem hänförliga till produktsäkerhet och produktansvar skulle
kunna avbryta det Sammanslagna Bolagets produktion och det
Sammanslagna Bolaget kan behöva betala skadestånd eller annars utge
ersättning som ett resultat av produktansvarsanspråk;
●
politiska, finansiella eller juridiska risker på tillväxtmarknader skulle
kunna ha en väsentlig negativ inverkan på det Sammanslagna Bolaget;
●
ekonomiska sanktioner och handelshinder skulle kunna ha en väsentlig
negativ inverkan på det Sammanslagna Bolagets verksamhet,
finansiella ställning och rörelseresultat; och
●
det Sammanslagna Bolaget kan till och från hamna i rättsprocesser och
andra liknande processer som skulle kunna ha en väsentlig negativ
inverkan på det Sammanslagna Bolagets verksamhet, finansiella
ställning och rörelseresultat.
Risker relaterade till det Sammanslagna Bolagets finansiella ställning och
finansiering innefattar, men är inte begränsade till:
●
det Sammanslagna Bolaget kan komma att inte få tillgång till
ytterligare finansiering eller efterleva finansiella kovenanter som ingår
i dess låneavtal och andra krediter, vilket skulle kunna ha en väsentlig
negativ inverkan på dess verksamhet, finansiella ställning och
rörelseresultat;
●
det Sammanslagna Bolagets skattebelastning skulle kunna öka till följd
av förändringar i skattelagar eller -reglering, eller på grund av
tillämpning och tolkning av dessa, eller till följd av nuvarande eller
framtida skattegranskningar;
●
om det Sammanslagna Bolaget inte kommer att kunna utnyttja dess
uppskjutna skattefordringar kan dess rörelseresultat påverkas negativt;
●
nedskrivningar av goodwill, andra immateriella tillgångar eller
materiella tillgångar skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan på
24
Avsnitt D – Risker
Punkt
D.3
Krav för information
Huvudsakliga risker som
är specifika för
värdepappren
Information
det Sammanslagna Bolagets finansiella ställning eller rörelseresultat;
●
det Sammanslagna Bolaget
valutakursfluktuationer;
kommer
vara
exponerat
för
●
det Sammanslagna
räntefluktuationer;
kommer
vara
exponerat
för
●
kostnader som hänför sig till pensionsplaner skulle kunna öka; och
●
finansiella svårigheter eller konkurser som drabbar en eller flera av det
Sammanslagna Bolagets större kunder eller finansieringsmotparter
skulle kunna ha en väsentlig negativ effekt på det Sammanslagna
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat.
Bolaget
Risker relaterade till aktierna i det Sammanslagna Bolaget innefattar, men
är inte begränsade till:
●
det Sammanslagna Bolagets förmåga att dela ut dividender eller annars
betala ut medel från det fria egna kapitalet i enlighet med dess
dividendpolicy eller i övrigt beror på till buds stående utdelningsbara
medel och det Sammanslagna Bolaget kan komma att vara förhindrat
att, eller bestämma att inte, dela ut dividender eller annars betala ut
medel från det fria egna kapitalet i framtiden;
●
vissa av det Sammanslagna Bolagets större aktieägares intressen kan
skilja sig från övriga aktieägares intressen; och
●
marknadspriset på det Sammanslagna Bolagets aktier skulle kunna
fluktuera kraftigt.
Avsnitt E – Erbjudande
Punkt
E.1
Krav för information
Nettointäkter/beräkning
av kostnader
Information
Munksjö kommer inte att erhålla några kontanta intäkter från Fusionen.
Munksjös och Ahlstroms totala kostnader som kommer att uppstå i samband
med Fusionen som består i huvudsak av kostnader som hänför sig till finansiell
rapportering, juridiska ärenden och rådgivningstjänster och förväntas uppgå till
cirka 16,4 miljoner euro (exklusive de uppskattade transaktionskostnaderna som
hänför sig till refinansieringen).
E.2a
Motiven till erbjudandet
/användning av medel
erbjudandet förväntas
tillföra/det beräknade
nettobeloppet för medlen
som erbjudandet
förväntas tillföra
Samgåendet av Munksjö och Ahlstrom kommer att skapa en global ledare inom
hållbara och innovativa fiberbaserade lösningar (till över 90 procent tillverkade
av förnyelsebara fibrer), med en ledande global ställning inom
huvudproduktområdena decor, filtration och release liners (Munksjös
uppskattning beräknat på basis av försäljningsmängd). Det Sammanslagna
Bolaget kommer att koncentrera sig på attraktiva specialnischer, där den flexibla
produktionsplattformen stöder för kunder skräddarsydda lösningar. Det
Sammanslagna Bolaget kommer att ha bättre möjligheter att serva sina kunder
och kommer att förstärka sin position i värdekedjan genom ökad storlek.
Genom samgåendet kommer en stark och väletablerad plattform att skapas med
ett flertal tillväxtmöjligheter tack vare en bredare kundbas, en större geografisk
täckning och ett utökat produkt- och serviceutbud. Tillsammans kommer
bolagen att tjäna ett brett urval av slutmarknadssegment med kompletterande
produkt- och serviceutbud (t.ex. filter och slipmaterial till fordonsindustrin
liksom förpackningar samt releasepapper till livsmedels- och dryckesindustrin),
vilket skapar potential för innovation inom nya kundfokuserade lösningar. De
två bolagen kompletterar varandra väl då Munksjö har en stark
marknadsposition i Europa och Sydamerika och Ahlstrom har en stark
marknadsposition i Europa, Nordamerika och Asien. Detta öppnar upp nya
25
Avsnitt E – Erbjudande
Punkt
Krav för information
Information
geografiska tillväxtmöjligheter genom samordning av produktportföljer,
distributions- och logistiknätverk. Det Sammanslagna Bolaget kommer att ha en
mer diversifierad intäktsbas tack vare den bredare geografiska täckningen och
det bredare produktutbudet samt förväntas ha en stark finansiell position och ett
starkt kassaflöde som stöder det Sammanslagna Bolagets strategiska
tillväxtambitioner. Den större och starkare kapitalbasen medför potentiellt också
ett ökat antal finansieringsmöjligheter och lägre kostnader för skuldfinansiering.
Vidare erbjuder samgåendet personalen ökade karriärmöjligheter, vilket stöder
det Sammanslagna Bolagets förmåga att rekrytera och behålla kompetenta och
högpresterande talanger.
Samgåendet förväntas skapa väsentligt värde för intressenterna i det
Sammanslagna Bolaget genom synergier som uppstår genom samordning av de
två bolagens verksamheter. På kort till medellång sikt förväntas de årliga
kostnadssynergierna uppgå till cirka 35 miljoner euro.
Majoriteten av de planerade kostnadssynergierna förväntas uppnås genom
effektiviseringar inom organisationen, huvudsakligen beträffande försäljningsoch administrationskostnader och andra generella kostnader (SG&A) samt
genom att skapa en mera fokuserad central förvaltning och genom att slå
samman administrationen för närbelägna försäljningskontor samt produktionsoch konverteringsanläggningar. Resten av de planerade kostnadssynergierna
förväntas huvudsakligen uppnås genom samordning av inköp och produktion.
De årliga kostnadssynergierna förväntas realiseras gradvis över de två år som
följer efter verkställandet av Fusionen. En tydligare effekt på det Sammanslagna
Bolagets lönsamhet förväntas under det fjärde kvartalet 2017 och
kostnadssynergierna förväntas vara fullt realiserade från och med andra
kvartalet 2019. Integrationskostnaderna om cirka 30 miljoner euro förväntas ha
en engångseffekt på kassaflödet från tredje kvartalet 2017 till andra kvartalet
2018, där majoriteten av engångskostnaderna påverkar det andra och tredje
kvartalen 2017. Munksjö och Ahlstrom kommer i enlighet med tillämplig
lagstiftning att informera, rådgöra och förhandla med relevanta
arbetstagarorganisationer avseende de samhälls-, ekonomiska och legala
konsekvenserna av det föreslagna samgåendet.
Det Sammanslagna Bolaget kommer att fortsätta att utvärdera ytterligare
intäkts- och kostnadssynergier utöver den nuvarande planen genom att utnyttja
den kombinerade R&D-plattformen och bredare geografiska täckningen, genom
korsförsäljning med hjälp av den kombinerade kundbasen och ytterligare
samordning inom produktion, försäljning och upphandling.
E.3
Erbjudandets former och
villkor
Munksjös och Ahlstroms styrelser har den 7 november 2016 kommit överens
om att slå samman de två bolagen och har ingått Samgåendeavtalet och
undertecknat Fusionsplanen enligt vilken Ahlstrom fusioneras med Munksjö
genom en lagstadgad absorptionsfusion så att samtliga Ahlstroms tillgångar och
skulder överförs utan likvidationsförfarande till Munksjö.
Munksjös och Ahlstroms styrelser har den 14 november 2016 föreslagit att
Munksjös och Ahlstroms extra bolagsstämmor som planeras att hållas den 11
januari 2017 besluter om Fusionen i enlighet med Fusionsplanen och godkänner
Fusionsplanen. Verkställandet av Fusionen är villkorat av bland annat att de
extra bolagsstämmorna för Munksjö respektive Ahlstrom godkänner Fusionen,
att relevanta konkurrensmyndigheter godkänner Fusionen, att de andra villkoren
för verkställande i Samgåendeavtalet och Fusionsplanen går i uppfyllelse eller
avstås ifrån, att Samgåendeavtalet inte har sagts upp i enlighet med dess
bestämmelser och att verkställandet av Fusionen registreras i Handelsregistret.
Verkställandet av Fusionen förväntas registreras i Handelsregistret omkring
Ikraftträdandedagen. På Ikraftträdandedagen upplöses Ahlstrom automatiskt.
Munksjös och Ahlstroms extra bolagsstämmor har den 11 januari 2017 beslutat
26
Avsnitt E – Erbjudande
Punkt
Krav för information
Information
om Fusionen i enlighet med Fusionsplanen och godkänt Fusionsplanen.
Aktieägare i Ahlstrom kommer som Fusionsvederlag att erhålla 0,9738
Fusionsvederlagsaktier för varje aktie i Ahlstrom som de äger (med andra ord
kommer Fusionsvederlagsaktier att emitteras till Ahlstroms aktieägare i
proportion till deras nuvarande aktieinnehav i Ahlstrom i förhållandet 0,9738:1),
exklusive sådana Ahlstroms aktieägare som på Ahlstroms extra bolagsstämma
som besluter om Fusionen har krävt inlösen av sina Ahlstrom aktier och röstat
mot Fusionen. Fördelningen av Fusionsvederlaget kommer att basera sig på
aktieinnehavet i Ahlstrom i slutet av den sista handelsdagen som föregår
Ikraftträdandedagen. Inget Fusionsvederlag kommer att emitteras för egna aktier
som ägs av Ahlstrom. Totalantalet Fusionsvederlagsaktier som kommer att
emitteras förväntas uppgå till 45 376 992 aktier (exklusive egna aktier som ägs
av Ahlstrom och under antagandet att inga av Ahlstroms aktieägare kräver
inlösen av sina aktier på Ahlstroms extra bolagsstämma som besluter om
Fusionen) per datumet för detta Prospekt. Ifall aktieägare i Ahlstrom som
Fusionsvederlagsaktier erhåller ett aktieantal som är ett bråktal, avrundas
bråkdelarna nedåt till närmaste hela tal. Bråkdelar som berättigar till
Fusionsvederlagsaktier kommer att sammanläggas och säljas på
andrahandsmarknaden och intäkterna utdelas proportionellt till de Ahlstroms
aktieägare som är berättigade till sagda bråkdelar. Efter att Fusionen och
Fusionsplanen har godkänts av Munksjös och Ahlstroms extra bolagsstämma,
behöver Ahlstroms aktieägare inte vidta några åtgärder för att erhålla
Fusionsvederlaget. Fusionsvederlagsaktierna kommer att registreras på
Ahlstrom aktieägarnas värdeandelskonton omkring den 3 april 2017.
E.4
Intressen som har
betydelse för
emissionen/intressekonfli
kter
Munksjö har i enlighet med sedvanlig praxis kommit överens med de finansiella
rådgivarna att en del av deras ersättning endast kommer att utgå om Fusionen
verkställs. Den totala ersättning till de finansiella rådgivarna som är beroende av
verkställandet av Fusionen uppgår sammanlagt till cirka 4 miljoner euro.
Var och en av de finansiella rådgivarna och/eller deras respektive närstående
personer har till och från tillhandahållit, och kan i framtiden komma att
tillhandahålla, finansiell rådgivning, investerings- och kommersiella
banktjänster likväl som finansiering av Munksjös löpande verksamhet, för vilket
de kan ha erhållit, och kan fortsättningsvis komma att erhålla sedvanligt arvode
och provision. I synnerhet Nordea, ett närstående bolag till Nordea Bank
Finland Abp, är huvudarrangör, underwriter och agent och SEB, ett närstående
bolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB, är huvudarrangör och
underwriter enligt de Nya Finansieringsavtal som ingåtts med Munksjö och
Ahlstrom i samband med Fusionen.
E.5
Namn på den person som
erbjuder att sälja
värdepapperet
Ej tillämplig.
Blockeringsöverenskom
melser
Ej tillämplig.
E.6
Utspädningseffekt
Maximiantalet Fusionsvederlagsaktier motsvarar cirka 47,2 procent av de
utestående aktierna i Munksjö och rösterna som aktierna medför efter
verkställandet av Fusionen.
E.7
Beräknade kostnader
som ska åläggas
investeraren
Ej tillämplig. Munksjö kommer inte ålägga investerare några direkta kostnader
avseende Fusionen.
27