FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION E23 och D12

FÖRBUNDSSTÄMMA 2017
FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION E23
och D12
från Hans-Erik Persson, Mellanbygdens Ryttarförening och Västerbottens
Ridsportförbund angående öppenhet och transparens
Motionären yrkar att förbundsstämman beslutar att uppdra till förbundsstyrelsen i samråd med RF
genomföra en översyn av förbundets ledningsorganisation i syfte att öka demokratin, förbättra
effektiviteten och stärka delaktigheten
Västerbottens Ridsportförbund står bakom motion E23 med tilläggsyrkandet att förbundsstämman
beslutar att uppdra till förbundsstyrelsen att i samråd med RF utveckla en policy för tillsättning av
personer, grupperingar eller annat som berör distriktens verksamhet. Denna policy ska bygga på
nedifrån och upp perspektiv vilket innebär att RF inte kan handplocka personer utan dessa ska
nomineras från distriktet. Allt för en förbättrad och utvecklad demokratisk process.
Svenska Ridsportförbundet har ett samarbete med RF, Riksidrottsförbundet, i de frågor som rör
idrotten som helhet, bland annat strategier, idrottslyftet och politiska ställningstaganden.
För Svenska Ridsportförbundets egen verksamhet ansvarar förbundsstyrelsen och därtill kommer
ansvar att rekrytera samt anställa en verkställande generalsekreterare. Generalsekreteraren har
förbundsstyrelsens mandat att leda samt organisera kansliets arbete. Generalsekreterare och dennes
ledningsgrupp organiserar samt verkställer arbetet utifrån de strategier, mål och styrdokument som
fastställs av förbundsstyrelsen, samt utifrån de beslut som tas på förbundsstämman, vilket är
förbundets högsta beslutande organ.
Angående distriktens verksamhet ansvarar distriktsstyrelsen däröver. Varje distrikt är en egen juridisk
person med egna stadgar som fastställs på distriktets årsmöte. Distriktets styrelse bestämmer sin
organisation, dvs vilka sektioner eller andra grupperingar som skall finnas. Distriktets valberedning
föreslår vilka som ska ingå i sektionerna. Valen görs sedan av distriktets medlemmar, dvs
föreningarna, på distriktets årsmöte.
Med den ordningen finns det nedifrån och upp-perspektiv som motionären efterlyser.
I den övergripande organisationen gäller samma förfarande. På förbundets stämma föreslår
valberedningen ordförande och ledamöter till styrelse och sektioner.
Till valberedningen kan distrikt, föreningar och enskilda medlemmar föreslå namn. Representanter för
distriktet kan på stämman argumentera för och emot föreslagna namn, och delta i valet av ordförande
och ledamöter.
Förbundsstyrelsen föreslår
att förbundsstämman beslutar att motionen anses besvarad med vad förbundsstyrelse anför i sitt
yttrande
Svenska Ridsportförbundet, Ridsportens hus, 734 94 Strömsholm www.ridsport.se