förbundsstyrelsens yttrande över motion d10

FÖRBUNDSSTÄMMA 2017
FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION D10
från Skånes Ridsportförbund angående stadgeändring avseende distriktsanställdas
yttranderätt på förbundsstämman
Skånes Ridsportförbund yrkar på att Ridsportförbundets stadgar ändras så att även distriktsanställda
erhåller yttranderätt under Ridsportförbundets stämmor. Motionären anser att distriktsanställda utgör
ett viktigt stöd för distriktsförbunden och för deras klubbar i många frågor. De kan med sin
referensram, sakkunskap och närvaro i medlemsföreningarnas vardag bidra med aktuella fakta.
Förbundsstämman som är Ridsportförbundets högsta beslutande organ rör relationen mellan
förbundets medlemmar och de förtroendevalda, dvs ledamöterna i förbundsstyrelsen och
sektionsstyrelser. En stämma behandlar inte relationen till anställda tjänstemän. En anställd, på
central eller regional nivå, har ingen rätt att föra sin egen talan i frågor som behandlas på
förbundsstämman. De demokratiska rättigheterna i form av motions-, yttrande- och rösträtt utövas av
ombud för medlemsföreningarna. Distrikten är inte medlemmar i Ridsportförbundet, utan
Ridsportförbundets regionala organ bildade av förbundet centralt, men de har stadgeenligt samma
rättigheter vid förbundsstämman som medlemsföreningarna. De rättigheterna utövas på stämman av
förtroendevalda ombud. Varje röstberättigad organisation, föreningar och distriktsförbund, har rätt att
utse två ombud till stämman. Ombuden får inte fördela sin organisations röstetal mellan sig men kan
använda dem växelvis.
Motionären anger att det i de centrala tjänstemännens uppdrag ingår att bland annat verka som
ombud på Riksidrottsförbundet stämma där de har yttrande- och rösträtt. Vidare att
Ridsportförbundets distriktsanställda därmed inte behandlas lika i förhållande till anställda på central
nivå.
När det gäller detta så har medlemsorganisationerna i Riksidrottsförbundet rätt att utse ombud till RFstämman. Ridsportförbundet är en medlemsorganisation i RF och har således den rätten. Inom
Ridsportförbundet gäller detsamma, dvs medlemmarna i Ridsportförbundet, föreningarna, har rätt att
utse ombud. Här finns ingen begränsning för respektive medlemsorganisation att utse anställda som
ombud och regelverket är lika inom RF och Ridsportförbundet.
Beträffande distriktsförbunds inflytande så finns dock en stor skillnad. RFs distrikt har ingen förslags-,
yttrande- eller rösträtt alls, De har endast yttranderätt på RF-stämman. Inom Ridsportförbundet så har
distriktsförbunden, trots att de formellt inte är medlemmar, en demokratisk möjlighet till inflytande som
vida överstiger RF-distriktens på en stämma, Ridsportförbundets distrikt har rätt att komma in med
egna motioner och har yttrande- och rösträtt under stämman. Distrikten har också ett röstetal, 12 - 20
röster, på stämman vilket i förhållande till medlemsföreningarna ger en stark ställning. Det finns
ytterligare en skillnad i förhållande till RF och det gäller ombudens förfogande över rösterna. Vid
Ridsportförbundets stämma så får ombuden, max två per röstberättigad organisation, utnyttja rösterna
växelvis. Detta innebär att ett distrikt kan delta med endast ett ombud och ändå förfoga över samtliga
sina röster. Vid RF-stämman gäller principen ett ombud, en röst.
Att en av RF utsedd representant har yttranderätt på Ridsportförbundets stämma följer av att RF är
överordnad organisation. Centralt anställda vid Ridsportförbundet har också stadgereglerad
yttranderätt på förbundsstämman. Den yttranderätten är dock alltid underställd arbetsgivaren,
förbundsstyrelsen. Distriktsanställda har yttranderätt på samma grunder vid distriktens årsmöten.
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att distriktsanställda utgör ett viktigt stöd för
distriktsförbunden och för deras föreningar. Skälen till stämmans beslut 2011 om att stadgereglera
distriktsanställdas närvarorätt vid förbundsstämman var bland andra att det ansågs värdefullt att
anställda på distriktsnivå kan följa vad som sker på förbundsstämman, vilka diskussioner som sker
Svenska Ridsportförbundet, Ridsportens hus, 734 94 Strömsholm www.ridsport.se
FÖRBUNDSSTÄMMA 2017
kring motioner och beslut bland annat för att kunna svara på frågor från medlemsföreningarna. Med
närvarorätt kan distriktsanställda även fungera som sakkunniga och stöd för distriktens ombud under
stämman. Yttranderätten för distriktens räkning tillkommer dock ombuden.
Förbundsstyrelsen delar dock inte motionärens yrkande om stadgeändringar som ger distriktens
anställda generell yttranderätt vid den centrala stämman. Inom Ridsportförbundet har
distriktsförbunden en stark ställning och en stadgereglerad rätt till inflytande vid förbundsstämman
genom sina förtroendevalda ombud.
Förbundets nuvarande regelverk beträffande yttranderätt grundar sig helt på föreningsrättsliga
grundprinciper. Enligt Ridsportförbundet stadgar kan också en enhällig stämma ge annan närvarande
vid stämman yttranderätt vilket gör att det finns en stadgereglerad möjlighet att få ett sådant förslag
prövat.
Förbundsstyrelsen föreslår
att förbundsstämman beslutar att avslå motionen
Svenska Ridsportförbundet, Ridsportens hus, 734 94 Strömsholm www.ridsport.se