Dagordning - Visby Innerstadsförening

Dagordning vid årsmötet med
Visby Innerstadsförening
9 mars 2017
1.
Godkännande av dagordningen
2.
Upprättande av röstlängd.
3.
Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
4.
Fråga om stämmans behöriga utlysande.
5.
Val av mötesordförande och mötessekreterare.
6.
Behandling av styrelsens verksamhet och årsredovisning för senaste
verksamhetsår.
7.
Revisorernas berättelse för samma tid.
8.
Fråga om balansräkningarnas fastställande samt disposition av tillgängliga
medel.
9.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
10.
Förslag till verksamhetsplan för år 2017.
11.
Förslag till budget för år 2017
12.
Beslut om årsavgift till föreningen för år 2018.
13.
Bestämmande av antal ledamöter i styrelsen för det kommande året.
14.
Val av styrelsemedlemmar.
15.
Val av ordförande.
16.
Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
17.
Val av valberedning.
18.
Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller motioner
från enskild ledamot.
19.
Övriga frågor.