rsmöteshandlingar - Torshälla

2016
Årsmöteshandlingar
Nyby Torshälla Ridklubb
2017-02-18
Årsmöteshandlingar 18 februari 2017
Nyby Torshälla Ridklubb
vill framföra ett varmt tack till våra sponsorer 2016
NORDEA, huvudsponsor
Nord Port & Bygg
Agria Djurförsäkring
ATV Racing
Eskilstuna Kommunföretag
Sundbyholms Travbana
Kommunfastigheter
AB Lars Biderman
Pihls
ICA Maxi
EE Kalkyl AB
Möller Bil
REAL
Stens Choklad
Sita/Svez
Eskilstuna Rekarne Sparbank
Mesta Bygg AB
NJ elinstallation
Novus kunskap
Eskilstuna Golvbeläggning
Mälardalens Stenhuggeri
Strömsholms Sadelmakeri
Eskilstuna Energi & Miljö AB
KFL Bilcenter
AB Karl Hedin
EM-Bilar
Praxis Läkarkonsult
Johannson & Son Bygg AB
Sandå Måleri Södermanland
Sida | 2
Årsmöteshandlingar 18 februari 2017
Dagordning för årsmöte 2017-02-18
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra
stycket angivna antalet
13. Val av ordförande för föreningen
14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av
Ungdomssektionen
16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se §22)
17. Val av en revisorer och två revisorssuppleanter
18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där
föreningen har rätt att representera med ombud.
21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
22. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.
23. Sammanträdets avslutande.
Sida | 3
Årsmöteshandlingar 18 februari 2017
Företroendevalda NTRK 2016
Uppdrag
Namn
Mandatperiod
Ordförande
Mia Thun
Årsmöte 16 – Årsmöte 17
Ledamot
Marie Söderroos
Årsmöte 15 – Årsmöte 17
Ledamot
Pia Hammarberg
Årsmöte 15 – Årsmöte 17
Ledamot
Åse Rönnblom Gustafsson
(avgick våren 2016)
Årsmöte 16 – Årsmöte 18
Ledamot
Ulrika Brorsson
Årsmöte 15 – Årsmöte 17
Ledamot
Jonas Elfridsson
Årsmöte 16 – Årsmöte 18
Ledamot
Sara Stenholm
Årsmöte 16 – Årsmöte 18
Ledamot US
Marielle Jerke
Årsmöte 16 – Årsmöte 17
Suppleanter
Maria Walde
Årsmöte 16 – Årsmöte 17
Suppleanter
Camilla Feretti
Årsmöte 16 – Årsmöte 17
Suppleanter, US
Elin Ärnbäck
Årsmöte 16 – Årsmöte 17
Revisor
Stina Klefenberg
Årsmöte 16 – Årsmöte 17
Revisor
Cecilia Planbring
Årsmöte 16 – Årsmöte 17
Revisorssuppleant
Katarina Brohn
Årsmöte 16 – Årsmöte 17
Valberedning, sammankallande
Petra Nilsson
Valberedning
Sari Stenius
Valberedning
Josefine Tingvall
Sida | 4
Årsmöteshandlingar 18 februari 2017
Valberedningens förslag till NTRKs styrelse 2017
Uppdrag
Namn
Mandatperiod
Ordförande
Mia Thun
Årsmöte -17 – Årsmöte -18
Ledamot
Marie Söderroos
Årsmöte -17 – Årsmöte -18
Ledamot
Pia Hammarberg
Årsmöte -17 – Årsmöte -19
Ledamot
Peter Paunovic
Årsmöte -17 – Årsmöte -19
Ledamot
Ulrika Brorsson
Årsmöte -17 – Årsmöte -19
Ledamot
Jonas Elfridsson
Årsmöte -16 – Årsmöte -18
Ledamot
Sara Steneholm
Årsmöte -16 – Årsmöte -18
Ledamot
Maria Walde
Årsmöte -17 – Årsmöte -19
Ledamot US
Meddelas på möte
Årsmöte -17 – Årsmöte -18
Suppleant
Karin Isaksson
Årsmöte -17 – Årsmöte -18
Suppleant
Camilla Feretti
Årsmöte -17 – Årsmöte -18
Suppleant US
Meddelas på möte
Årsmöte -17 – Årsmöte -18
Revisor
Årsmöte -16 – Årsmöte -17
Revisor, suppleant
Årsmöte -16 – Årsmöte -17
Revisor, suppleant
Årsmöte -16 – Årsmöte -17
Valberedning
(sammankallande)
Valberedning
Valberedning
Sida | 5
Årsmöteshandlingar 18 februari 2017
Verksamhetsberättelse Nyby Torshälla Ridklubb
Nyby Torshälla Ridklubb (NTRK) haft ett aktivitetsrikt år med många deltagare. På följande sidor
kommer styrelsen, ridskolans personal samt ansvariga från respektive kommitté att presentera vad som
hänt inom föreningens verksamhetsområden. Men först några ord om medlemmarna i NTRK.
Medlemmen i Nyby Torshälla Ridklubb
Det är medlemmarna som är NTRK. Tillsammans skapar vi med vårt engagemang en framgångsrik
ridklubb. Ridklubben finns för att ge medlemmarna möjlighet att samlas kring ett gemensamt intresse,
att lära nytt och utvecklas men även att träffa kompisar och umgås. I stallet finns en gemenskap och en
kraft som utvecklar unga ryttare till driftiga ledare, men i klubben behövs även vuxna som genom sitt
stöd hjälper våra barn och ungdomar till en meningsfull fritid.
Många av våra medlemmar är aktiva ryttare, de flesta återfinner vi på ridskolan men klubben har även
många framgångsrika tävlingsryttare. Den 31 december hade NTRK totalt 309 medlemmar.
Medlemmarnas åldersfördelning ser ut enligt nedanstående diagram.
Cirka 75% av medlemmar är i åldern 0 - 20 år. Åldersspridningen är dock stor inom föreningen.
Föreningens yngsta medlem är 4 år medan den äldsta medlemmen är 71 år. 96% av medlemmarna är
kvinnor och 4% är män.
Åldersfördelning
120
100
80
60
40
20
0
0-6
7-12
Kvinna
13-20
Man
21-40
41--
Total
Sida | 6
Årsmöteshandlingar 18 februari 2017
Verksamhetsberättelse - Styrelsen
Till styrelsen för 2016 valdes ordförande och sex ledamöter, en representant från US samt suppleanter.
En ledamot lämnade under året för att kunna finnas tillgänglig som avlönad arbetskraft för föreningen.
NTRK 40 år
2016 var året då NTRK firade fyrtioårig födelsedag med härlig jubileumsmiddag på Sagasalongen och
med en händelsrik jubileumsdag på klubben som innehöll allt från loppis, femkamp och ponnyridning, till
lektionsryttartåg och riduppvisning av ridlärarna. Ett fantastiskt firande.
Möten och konferenser
Sedan förra årsmötet har tolv styrelsemöten och en konferens och två temamöten genomförts. Vid
konferenstillfällena har styrelse, kommittérepresentanter, valberedning och personal arbetat med
Svenska Ridsportförbundets arbetsmaterial Vår Ridklubb. Ett arbete som integreras i NTRKs befintliga
måldokumentsarbete.
Med Vår Ridklubb i fokus
Styrelserepresentanter har också tillsammans med 15 andra föreningar deltagit i utbildningsresan ”Med
Vår Ridklubb i fokus/centrum”. Den har gett mycket inspiration, nya kunskaper och viktiga
erfarenhetsutbyten. Framförallt har den påmint oss om vårt viktiga värdegrundsarbete och hur vi jobbar
med välkomnande i NTRK.
Verksamhet
NTRK har kunnat stänga 2016 med ett gott resultat tack vare ett ständigt arbete med att möta
efterfrågan, god kunskap om vad som driver kostnader och håller dem nere samt kontinuerlig
avstämning och uppföljning av såväl ekonomi som verksamhet.
Styrelse och personal har under året kontinuerligt arbetat utifrån och uppdaterar måldokument och
manual.
NTRK har under året kunnat presentera en mängd aktiviteter för, med och av sina medlemmar vilka
kommer att presenteras under de olika verksamhetsområdena. Det har varit ett händelserikt år där vi
sänder vårt stora tack till såväl ridskolans personal som till alla ideella krafter som stöttar sin ridklubb.
På styrelsens uppdrag
Mia Thun
Ordförande, Nyby Torshälla Ridklubb
Sida | 7
Årsmöteshandlingar 18 februari 2017
Verksamhetsberättelse - Ridskolan
Nyby Torshälla Ridklubb erbjuder lektionsverksamhet för både barn och ungdom samt även vuxna.
Ridskolan har allt från nybörjarlektioner till tävlingsgrupper samt verksamhet för barn och ungdomar
med olika funktionsnedsättningar. Ridskolan är kvalitetssäkrad av Svenska Ridsportförbundet för såväl
anläggning som personal.
Personal
Under år 2016 har en hel del förändringar skett i personalstyrkan, men Nyby Torshälla Ridklubb har haft
en välutbildad och mycket ambitiös personalgrupp vars arbete resulterat i en positiv utveckling av
ridskolan. Personalgruppen har bestått av följande:
Namn och yrkeskategori
Utbildning
Tjg tim/v
Lotta Löfstrand, ridlärare och ridskolechef
Ridlärare level 3 tom mars
40h
Elin Ingelsberg, ridlärare och ridskolechef
Ridlärare level 2, stallchef, från mars
40h
Sofie Ekman, ridlärare
Ridlärare level 3
Föräldraledig
Maria Ejnar, ridlärare och administratör
Ridlärare level 3
40h
föräldraledig
del av tjänst
Therese Cederlund, stallpersonal
Hästskötarexamen
Christina Öman, administratör
Sekreterare tom april.
Camilla Söderroos, projektanställd
Ansvarig stallvärdar, assistenter,
lärlingar
Karin Fredriksson, ridlärare dressyransvarig
Ridlärare level 2
Eva Carlsson, stallpersonal
föräldraledig
40h
Timanställd
Vikarie för
Sofie 11h
sjukskriven
Pia Sjökvist, stallpersonal
Vikarie för Eva
Bo Hagbohm, vaktmästare
40h
Vikarie för
Therese
Vikarie för
Therese, 40h
Vikarie för
Therese
Caroline Torndahl, stallpersonal
Hästskötarexamen tom. juni
Lisa Trillkott, ridlärare och stallchef
Ridlärare level 2 från juni tom dec.
Julia Grenryd, stallchef
Hästskötare. Från dec-16
Salla-Mari Ketokoski, ridlärare
Ridlärare level 2
Timanställd
Linnea Eriksson, ridlärare
Ridlärare level 2
Timanställd.
Hanna Vinell, ridlärare hoppansvarig
Ridlärare level 2
30h
Förutom ovanstående personal finns stallvärdar och assistenter i stallet som visar eleverna till rätta
samt ger aktuell information om ridskolans verksamhet. Under helgerna finns en helgjour anställd som
svarar för skötseln av hästar och stall.
Fortbildning
En förutsättning för att kunna bedriva en verksamhet av god kvalitet är att personalen fortlöpande
erbjuds utbildningsinsatser. Under 2016 har personalen deltagit i följande fortbildningsinsatser:



Ridskolechefsträffar
Ridsportförbundets Affärsskola
Gemensam personalridning i syfte att likrikta undervisningen i verksamheten.
Sida | 8
Årsmöteshandlingar 18 februari 2017







Smittskyddsutbildning Ridskolan Strömsholm
Bättre arbetsmiljöutbildning- Prevent och HNS
Fortbildning för Lotta Björe hoppning och Linda Andersson dressyr
FU steg II, utbildning ledare för funktionsnedsatta Svrf.
Teamutvecklande aktiviteter i samband med terminsstart och avslut
Ridklubben i Fokus/Centrum
Idrottonlineutbildning SISU
För att samtliga ridlärare ska ha en gemensam "röd tråd" i sin undervisning har personalen regelbundna
planeringsmöten. Varje termin planeras dressyr och hoppövningar av hopp respektive dressyransvarig
ridlärare.
Hästar
Ridskolan har vid årsskiftet 2016/2017 7 hästar och 11 ponnyer.
Nyby Torshälla Ridklubb följer Svenska Ridsportförbundets Hästhållningspolicy.
2016 har varit ett mycket intensivt år på hästfronten. I början av året drabbades vårt stall av sjukdomen
kvarka. Pga noggrann karantän av smittade hästar lyckades vi häva smittspridningen till 5 hästar totalt
och kunde under hela perioden bedriva ridskoleverksamhet ungefär som vanligt. Inga lektioner
behövdes ställas in. Under hela perioden på cirka tre månaden var vår anläggning stängd för
besökande hästar.
Utbildningsnivån på hästar och ponnyer är av avgörande betydelse för kvaliteten på undervisningen och
därför sker fortlöpande tillridning och utbildning av dem.
Under året har flera nya hästar köpts in och några har bytts ut:




Chase Me fick tyvärr tas bort på grund av röntgenförändringar i leder. Som ersättare för Chase
Me köptes WishBone ”Benny” (7 år) in.
Sessan som köptes in under 2015 som en viktbärande och stabil nybörjar-/handikapphäst
visade sig tyvärr inte passa vår verksamhet och har sålts till Örebro Fältrittklubb. Som ersättare
köptes Älvan (7 år) in under hösten, men visade sig vara för vek i kroppen för att jobba som
lektionshäst och har skickats tillbaka till vår hästhandlare. I skrivandets stund väntar vi på en ny
bättre lämpad häst.
Stjärna visade sig bli allt för het och byttes därför in mot Monstera (8 år).
Mona fick tyvärr tas bort p.ga av återkommande kolik som behövde behandlas med
intensivvård på Strömsholm.
Det har pratats mycket om inom vår yrkeskår, under en längre tid, att det blivit och kommer bli svårare
att hitta nya lektionshästar. Aveln riktar mest in sig på sporthästar och dessa har för mycket nerv för att
kunna fungera som lektionshästar. Vi har det här året precis som förra året fått avsätta mer tid för att
hitta lämpliga hästar till vår verksamhet.
Personalen följer även kontinuerligt upp i vilken omfattning respektive häst/ponny går i verksamheten.
En jämn belastning eftersträvas utifrån hästens ålder, utbildningsståndpunkt m.m. Med hjälp av denna
kontinuerliga uppföljning utvärderar vi om någon av våra hästar skulle passa bättre i en annan
verksamhet än den vi bedriver. Vid behov får också enskilda hästar/ponnyer vila från
lektionsverksamheten en period för att undvika skador etc. Individuella foderstater upprättas för varje
häst/ponny. Kontinuerligt kontrolleras hästarnas tänder och raspas vid behov, skoning samt sadlarnas
anpassning till respektive häst. Samtliga hästar vaccineras en gång per år.
Även under 2016 har ett bete om 10 ha hyrts till lektionshästarna. Hästarna har kunnat gå ute dygnet
runt från juni till mitten av september och endast tagits in till lektionerna. Detta är mycket värdefullt för
ridskolan då det medför en mer naturlig miljö för hästarna och en lättnad i personalens tunga
stallarbete.
Sida | 9
Årsmöteshandlingar 18 februari 2017
Lektionsverksamhet
Ridskolan hade vid årets slut 27 lektioner i veckan. Ridskolan erbjuder allt från nybörjargrupper,
miniknattar, ridlekis till tävlingsgrupper. Lektionstiden per grupp varierar från 60 minuter till 1,5 timme,
där det för de allra minsta ingår skötsel av hästarna i lektionstiden.
En lektionsplanering upprättas inför varje termin som beskriver vad respektive lektion ska innehålla och
vad gruppens terminsmål ska vara.
Förutom ordinarie ridlektioner har även följande aktiviteter genomförts;









Elevens Val, Gökstenskolan, Torshälla.
Privatlektioner /Personlig träning
Förskolorna i Torshälla erbjuds Prova på-dag.
Kontinuerlig Prova På ridning
Lovaktiviteter
Grönt Kort kurs
Realgymnasiet
TV-inspelning av programmet Stjärnhoppningen.
Uppstartsträff i början av höstterminen.
Dessutom har följande aktiviteter kunnat genomföras tack vare stöd från Idrottslyftet;




Talangutvecklingsprojekt som har gett oss möjligheten att låta våra elever i Talang- och
tävlingsgrupperna träna för Lotta Björe till ett subventionerat pris, via Svenska Ridsportförbundet.
Hästkunskapsprojekt där våra elever på ridskolan har erbjudits utbildning i hästkunskap via
Svenska Ridsportförbundet.
Flera av våra stallvärdar har genomgått ungdomsledarkurs via Svenska Ridsportförbundet.
Integrationsprojekt är genomfört under vårterminen där nyanlända elever har erbjudits ridning som
fritidsaktivitet, via Skolsamverkan och Sörmlandsidrotten.
Teori
Varje ridgrupp har två teoridagar per termin. Under teoridagarna 2016 hölls clinics för samtliga grupper.
Följande ämnen har erbjudits; Föräldrakurs, Dressyrclinic, Studiebesök på Ridskolan Strömsholms
gymnasie, Studiebesök Sundbyholms travbana, löshoppning, distansritt, Fystester, Hästkunskap med
stationer, Hästkunskap, Hur tänker hästen? samt utvecklingssamtal med ryttarna i
Tävlingsgrupp/Talanggrupp.
Elevcoach
Under 2016 har vi fortsatt med arbetet att ha en elevcoach på ridskolan. Detta har Maria Ejnar haft i
uppdrag fram till sommaren och därefter Hanna Vinell. Precis som tidigare har nya elever blivit
kontaktade i början av sin vistelse här på ridskolan. Detta uppfattas väldigt positivt och föräldrarna får
chansen att fråga och få svar på frågor angående grupper, nivåer, betalningar etc. Alla elever har även
haft chansen att boka ett enskilt ”coachsamtal” med elevcoachen. På dessa samtal tas det upp allt från
tävlingsplanering och utvecklingsplan till dynamik i grupperna m.m. Det är roligt att så många elever har
tagit chansen att bli coachade, antingen vid ett personligt möte eller via mail/telefonkontakt.
Elevcoachen har även regelbundet skrivit informationsbrev som innehåller information om alla våra
aktiviteter och det mesta som händer och sker på ridskolan.
Externa tränare
Våra privatekipage samt elever från tävlingsgruppen och Talanggruppen har under 2016 erbjudits hoppoch dressyrträningar, för förutom ridskolans ridlärare, även externa tränare. I Talanggruppens upplägg
finns kontinuerlig träning för externa tränare med, där en uppföljning från gruppens ordinarie ridlärare
finns med. De externa tränarna vi har anlitat under 2016 har varit
C-tränare Linda Andersson i dressyr och i hoppning A-tränare Lotta Björe.
Sida | 10
Årsmöteshandlingar 18 februari 2017
Verksamhetsberättelse - Anläggning
NTRK jobbar aktivt för att kunna vara stolta över en trygg, säker och välfungerande anläggning. Under
2016 har samarbetet med Torshälla Stad, Eskilstuna kommun och Kommunfastigheter AB i
anläggningsfrågor fortsatt.





Underhåll och påfyllning av grus I hagar, runt stallet och på parkeringen vid vägen.
Nya portar/dörrar har monterats I stallet, baksidan.
Nya belysningsarmaturer med nödbelysning har satts upp i stallet.
Utbyggnad av café, teorilokalen, uppsättning av vägg mellan Café och domartornet.
Nytt förråd under läktaren.
Anläggningsgruppen har initierat och därefter kontinuerligt genomfört möten med Kommunfastigheter
AB och Torshälla Stads förvaltning. En långsiktig planering för underhåll och investeringar av
anläggning har gemensamt jobbats fram.
Anläggningsgruppen
Verksamhetsberättelse - Marknad
Detta år har inneburit en del förändringar på marknadssidan.
Nordea har varit huvudsponsor även detta år och har bidragit till Nordea cup mm, men har till 2017 valt
att dra ner lite på sin sponsring. De kommer dock fortfarande att sponsra med en mindre summa samt
vid vissa tillfällen.
Vi har glädjande nog fått in flera nya sponsorer. Ett nytt samarbetsavtal har upprättats med Strömsholms
Sadelmakeri, vilket innebär 10% rabatt för alla medlemmar. Dem har även sponsrat med fina priser till
tävlingar under året.
Några andra nya sponsorer är KFL Bilcenter, Möller Bil, Praxis Läkarkonsult.
En annan samarbetspartner är Eskilstuna Energi & Miljö. När man som kund tecknar ett nytt elavtal, får
man möjlighet att välja en förening dit en liten summa ska gå. Nyby Torshälla Ridklubb visade sig vara
populär bland Eskilstunas invånare där hela 52 personer under 2016 valt att NTRK ska få bidraget.
Vår sponsor Novus Kunskap har varit en stor tillgång för caféet då de sponsrar med Ekologiskt kaffe samt
glögg och pepparkakor till Lucia. Mycket uppskattat bland våra gäster med ett gott kaffe!
Vi har även våra trogna skyltsponsorer där flera sponsrar år efter år och som är guld värda för vår
verksamhet.
Vi är väldigt glada och tacksamma att så många företag/organisationer vill synas med Nyby Torshälla
Ridklubb och vi kommer att jobba vidare för att stärka både potentiella och befintliga samarbeten.
Marknadskommittén gm Camilla Feretti
Sida | 11
Årsmöteshandlingar 18 februari 2017
Verksamhetsberättelse - Tävling
NTRKs tävlingskommitté har under året vuxit sig större och arbetar nu tillsammans med både interna
och externa tävlingar.
Interna tävlingar
NTRKs interna tävlingar fungerar som en förlängning av lektionsverksamheten där lektionsryttare får
prova på hur det känns att tävla samtidigt som de kan få hjälp och coaching av en ridlärare. Självklart är
alla klubbens medlemmar välkomna till dessa klubbtävlingar som för ryttaren med egen häst kan vara
uppvärmning inför säsong, test av ny tävlingskamrat eller i största allmänhet en trevlig aktivitet för häst
och ryttare.
Vid tävlingarna utbildas även eleverna i talang-, tävling- och förberedande tävlingsgrupper i
funktionärsarbete, som ger kunskap inför externa tävlingar. De ses även som förebilder för de yngre
ryttarna.
Under 2016 har 7 dressyr- och tolv hopptävlingar genomförts samt en Minikadriljtävling. I samband med
dessa tävlingar har såväl ridskolemästerskap som klubbmästerskap genomförts plus
lektionsgruppsmästerskap.
Det har varit ett aktivt tävlingsår med många deltagare på tävlingarna. Vi vill tacka alla duktiga ryttare
och funktionärer/cafeteriapersonal samt alla föräldrar som varit med på de interna tävlingarna under
2016
Externa tävlingar
NTRKs externa tävlingar är kända för att vara förstklassiga arrangemang med många lovord från såväl
tävlande ekipage, som medföljande föräldrar och vänner. Så även i 2016. Den 8
maj arrangerades en lokal ponnydressyr med 47 starter, där vi tyvärr pga av kvarka ej kunde delta med
ett lag i div 3. Sponsor för dagen var EE Kalkyl. I juni var det dags för Nordea Cup (med Nordea som
ensam sponsor för tävlingsdagen), en ponnyhoppning med ca 200 starter plus den rafflande finalen
i Div 3 av allsvenskan i ponnyhoppning.
NTRK har själva haft flera lag i allsvenskans divisioner:
Ponnyhoppning:
Div 3 hamnade laget på en fin 5 plats av 11 startande lag. Vi hade också lag i Div 2 slutade 3(4). Div 1
hade inom Sörmland så få lag anmälda serien slogs ihop med Västmanland. Laget startade vid två
deltävlingar.
Ponnydressyr:
Pga kvarkan kunde laget i Div 3 inte delta i första tävlingen så vi valde att stryka laget ur divisionen.
Hästhoppningen: Div 3 slutade på en fin 2 plats och laget i Div 2 vann serien!
Hästdressyren hade vi inga lag i 2016.
Allsvenska lag stärker teamkänslan bland tävlingsryttarna, de stöttar och gläds med varandra. Ett
mycket kul och välkommet inslag i en sport som till stor del består av individuella prestationer. Vi är
mycket stolta över NTRKs ryttare, som har ett mycket gott rykte som förebilder på tävlingsbanorna,
vilket också är i linje med NTRKs vision att ”vara en framgångsrik förebild i ridsporten”. Alla
tävlingsryttare är viktiga för föreningen och alla insatser är guld värda och att vara framgångsrik förebild
är mycket mer än plocka poäng, vi vill ändå passa på att lyfta några insatser.
Även i på distriktsnivå var NTRK-ryttarna med i täten.
DM Hoppning: Brons i Seniorklassen gick till Sara Steneholm - Coach, Juniorguldet till Tilde
Tingvall – Bertine. På B-ponny tog Saga Gunnarsson – Junior hem guldet.
Slutligen fick NTRK även två medaljer i DM Distans: Guld till Pernilla Klingede – Wotan Corner och ett
silver till Linda Eriksson – Swiftandfamous.
NTRK deltog även i Ridskolemästerskapet som arrangerades den 17 december på Strömsholm. En
tävling som består av dressyr, hoppning och hästkunskap. Dressyrpasset reds av Alicia Elfridsson
på Nike medan Isabella Brohn tog hand om hoppningen även den på Nike. Tuwa Wase var reserv i
ridningen men alla tre tjejerna tävlade i hästkunskapen.
Under året har även pay´n jump och tävlingsryttarmöten arrangerats av kommittén.
Tävlingskommittén
Sida | 12
Årsmöteshandlingar 18 februari 2017
Verksamhetsberättelse – Café Spiltan
Cafe Spiltan har under 2016 fått sig en rejäl renovering. Vi har fått en utbyggnad och ett glasparti
uppsatt som avgränsning av Realsalen, som innebar att vi fick avvara en del av läktaren vilket vi tog
beslut i styrelsen att göra.
Vidare har vi fått golvet slipat och behandlat. Detta kommer att underhållas minst en gång om året. Elen
har dragits om, nya elinstallationer gjorts, och därigenom har ny armatur behövts införskaffas. Under
sommaren 2016 köptes nya möbler in och monterades på plats. Vi har även fått en del sponsrade
möbler och inredning till cafe Spiltan och det är vi väldigt tacksamma över.
Vi har nått vårt mål gällande vår bemanning i cafét sedan 2015, och det är att vi har vårt cafe bemannat
alla dagar i veckan. Vi har dessutom utökat vår betalningsmöjlighet med swischbetalning, samt utökat
vårt sortiment. Planer finns att vi ska utöka ytterligare, men då mer matinriktat.
Cafepersonalen har även arbetat fram ett material som ska ligga till grund för vidare arbete i cafét.
Rutiner och arbete som vi är väldigt nöjda och glada över, rutiner som behöver finslipas och förbättras
och visioner om hur vi kan jobba vidare för att komma till nya uppsatta mål med cafe Spiltan.
Vi kan även i år se ett plusresultat i vårt cafe, vilket gläder oss.
Med denna verksamhetsberättelse för året 2016 ber vi i cafegruppen att tacka för oss, och blickar
framåt ett nytt år och därmed nya utmaningar och bekantskaper.
Cafe Spiltan gm. Ulrika Brorsson
Verksamhetsberättelse – Ungdomssektionen
Nu har ännu ett år gått för ungdomssektionen med aktiva medlemmar och uppskattade aktiviteter.
Året inleddes med lek- och pizzakväll, vilket är en av våra mest populära aktiviteter. Därefter åkte Elin
och Sandra på ledarutbildningen ULK:en som anordnades av distriktets Ungdomssektion. Äggjakten
tågade in i april, med relativt få anmälningar men dock mycket godis. Emma var på ledarcamp, samtidigt
som barnkalasen var i full gång. Vårterminens sista aktivitet var US årliga tältövernattning, dock med en
annan tappning på grund av väderleken. Det blev istället skoj och lek i ridhuset, med mätta magar av
hamburgare.
Under det första mötet för höstterminen fick vi veta att Emma lämnar oss för ett aupair-år i USA, otroligt
rolig men samtidigt väldigt tråkigt för oss i US. Marielle fick ta över som ordförande, och beräknas sitta
kvar även nästa år. Vi fick också våra efterlängtade US-tröjor som användes flitigt under hösten. Den
första aktiviteten för hösten var vår populära taco- och filmkväll, som slog rekord i anmälningar. I slutet
på oktober anordnades den årliga spökkvällen, som även i år blev väldigt lyckad.
Under hösten fick också Fia möjligheten att åka till Sweden International Horseshow för att träffa Patrik
Kittel, grattis säger vi till henne! Sist men inte minst tågade lucian in, många träningar och en lyckad
luciashow fick vi se i ridhuset.
Med denna verksamhetsberättelse för 2016 vill vi i NYTUS tacka er alla för ännu ett händelserikt och
härligt år. Vi hoppas få se fler nya ansikten på våra aktiviteter, barnkalas eller bara i stallet under 2017!
Ungdomssektionen
Sida | 13
Årsmöteshandlingar 18 februari 2017
Verksamhetsberättelse – Stallvärdar och Assistenter
Jag vill börja med att ännu en gång tacka våra fantastiska ungdomar för det arbete som de gör som
stallvärdar och assistenter. Ni är en stor del av en fungerande verksamhet på ridskolan. Under 2016 har
vi haft 6 stallvärdar och 8 assistenter som ideellt arbetat med att hjälpa våra medlemmar när de kommer
till ridskolan för att rida. Under hösten 2016 deltog Diana Rönnblom Gustafsson, Susanna Sipilä och Ida
Agnesten i en ungdomsledarkurs som distriktet arrangerar för ungdomarna på våra ridskolor.
Ungdomsledarkursen arrangeras under tre hela helger där de får föreläsningar i bl.a. värdskap och
ledarskap. Under kursens gång får de även lära känna andra hästintresserade ungdomar från andra
ridskolor i distriktet. En mycket lärorik kurs!
Under vårterminen hade även klubbens ordförande Maria Thun tillsammans med vår ordförande Elin
Ingesberg en föreläsning för våra stallvärdar och assistenter i värdskap.
Vårterminen avslutade tillsammans en solig dag i Krusgårdsparken, med kubbspel och fika.
Hösten 2016 har rullat på, och jag har träffat stallvärdar och assistenter för att prata om vad vi i
personalgruppen förväntar oss av en stallvärd/assistent. Vi pratade även om vad vår ledarskapstrappa
innebär. Det var en mycket givande träff för både mig som ansvarig för detta, samt ungdomarna.
Våra medlemmar på ridskolan har även haft möjligheten till att rösta fram årets stallvärd/assistent.
Denna prestation presenterades på vår årliga luciashow, som i år blev Natalie Söderholm som är
assistent på lördagar. Stort grattis till dig!
Camilla Söderroos
För presentation av Verksamhetsplan 2017 se NTRKs måldokument.
Sida | 14
Årsmöteshandlingar 18 februari 2017
Budget 2017
Intäkter
Ridavgifter
Skolverksamhet
Stallhyror
Tävling intern + extern
Café
Bidrag, sponsring
Övriga intäkter
Summa Rörelseintäkter
2 474 408
282 000
631 136
145 500
120 000
758 000
124 000
4 535 044
Kostnader:
Foder och strö
Övriga dir. hästkostnader
Café
Tävling intern + extern
Skolverksamhet
Övriga rörelsekostnader
Summa Rörelsekostnader
Bruttovinst:
Anläggningskostnader
Personalkostnader
avskrivningar:
Hästar
Inventarier
Byggnader
Resultat:
-528 629
-350 000
-101 500
-65 000
-1 750
-232 250
-1 279 629
3 255 415
-628 397
-2 507 222
-90 000
-13 680
-5000
11 116
Medlemsavgift – förslag från NTRK´s styrelse
NTRKs styrelse föreslår att för 2018 behålla medlemsavgiften oförändrad, dvs
Junior 300 kronor
Senior 400 kronor
För information så går en stor del av medlemsavgiften vidare till Svenska Ridsportförbundet centralt och
regionalt (distrikt). Medlemskapet i Svenska Ridsportförbundet (där NTRK alltså utgör den lokala nivån)
är dock viktigt i termer av LOK-stöd, Idrottslyft, Kvalitetssäkring, Tävlingsarrangemang med mera, med
mera.
Om Svenska Ridsportförbundet centralt och Sörmlands Ridsportförbund höjer sina avgifter får NTRK
höja sina medlemsavgifter med motsvarande belopp.
Sida | 15
Årsmöteshandlingar 18 februari 2017
Resultat 2016
Intäkter
Ridavgifter
Skolverksamhet
Stallhyror
Tävling intern + extern
Café
Bidrag, sponsring
Övriga intäkter
Summa Rörelseintäkter
2 561 402
301 584
636 403
151 890
162 682
1 011 462
291 827
5 117 250
Kostnader:
Foder och strö
Övriga dir. hästkostnader
Café
Tävling intern + extern
Skolverksamhet
Övriga rörelsekostnader
Summa Rörelsekostnader
Bruttovinst:
Anläggningskostnader
Personalkostnader
Resultat från finansiella invest.
avskrivningar:
Hästar
Inventarier
Byggnader
Resultat:
-529 495
-436 289
-126 485
-54 609
0
-252 811
-1 399 689
3 717 561
-717 642
-2 887 651
-8 124
-74 400
-13 608
-675
15 461
Sida | 16
Årsmöteshandlingar 18 februari 2017
Balansräkning 2016
Tillgångar
20161231
Kassa och bank
712 245
Kortfristiga fordringar
337 796
Anläggningstillgångar
2 026 967
Omslutning
3 077 008
Eget kapital & Skulder
20161231
Eget kapital
1 714 619
Kortfristiga skulder
1 346 928
Årets resultat
Omslutning
15 461
3 077 008
Sida | 17