Sekos yrkanden för KFS avtalet

Avtalsförhandlingar 2017
YRKANDEN
Energiavtalet
KommunalaFöretagens
Samorganisation(KFS)
a.
Löneökningar med 2,8 procent dock med ett lägsta utrymme om
672 kronor per månad och heltidsanställd räknat per individ
inom avtalsområdet.
b.
Avtalens lägstalöner höjs med ett värde som motsvarar lägst 2,8
% inom avtalsområdet samt att yrkesarbetare ersätts med
arbetstagare och uppräkningen av yrkestitlar tas bort.
c.
Samtliga ersättningar i avtalen höjs med ett procenttal som
motsvarar löneökningarna enligt punkt a) ovan inom
avtalsområdet.
d.
Utrymmet enligt punkt a fördelas så att varje medlem
garanteras minst 80 %.
e.
Avtalsperiodens längd är 12 månader
f.
Övertidskompensation för tid ej i anslutning till ordinarie
arbetstid skall vara minst 3 timmar.
g.
Lönetrappa för nyanställda.
h.
Möjlighet att ta ut övertidsersättning i extra pensionspremie.
i.
Avsättning till extra pension.
j.
Allt övertidsarbete som utförs mellan kl 18.00 och 05.00 skall
ersättas som kvalificerad övertid.
k.
Rätt till hälsoundersökning vid 3 skiftsarbete.
l.
Bibehållen beredskapsersättning vid utryckning.
m.
Beredskapsersättningen ändras så att mellan klockan 20.0006.00 på vardagar så skall divisorn 700 till lämpas. Ersättningen
på nyårsafton ändras så att divisorn 350 skall gälla från klockan
07.00 i stället för 19.00.
2017-02-20 16:03
n.
Ersättning för handledare/mentor införs.
o.
Förändra i löneavtalets förhandlingsordning.
p.
Förändra i avtalet så att all övertid över 200 timmar/år skall
förhandlas med arbetstagarorganisationen.
SEKO förbehåller sig rätten att återkomma med ytterligare kompletteringar samt
preciseringar vad gäller avtalskraven.
Överlämnat den 20 februari 2017
Christer Carlsson
2017-02-20 16:03