Information om ärendegången hos miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen
Hälsoskydd
Information
1 (2)
Information om ärendegången hos
miljöförvaltningen
Enligt miljöbalken ska skolor bedriva egenkontroll vilket bland annat
innebär att den som bedriver skolverksamhet ska ha kunskap om
verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljön.
Miljöförvaltningen har ansvar för den operativa tillsynen enligt
miljöbalken och ska då ha löpande tillsyn av skolor. Inom tillsynen
granskas bland annat program för egenkontroll samt rutiner. Inspektionen
omfattar åtminstone ett besök av miljöskyddsinspektör.
Nedan följer en kort schematisk information om ärendegången vid
miljöförvaltningens tillsyn av skolorna i Lunds kommun. Tillsynsbesök
och inspektionsrapport ingår i den årliga tillsynsavgiften. Om
föreläggande blir aktuellt kommer tillsynsavgift tas ut. Tillsynsavgiften
är för närvarande 950 kronor för varje timme nerlagd handläggningstid.
Om du som verksamhetsutövare har frågor kring tillsynen, är du
välkommen att kontakta miljöförvaltningen.
Postadress
Besöksadress
Telefon växel
Fax
E-post
Webbadress
Box 41
221 00 Lund
Brotorget 1
046-35 50 00
046-359 59 81
[email protected]
www.lund.se
Information
Miljöförvaltningen
2 (2)
Verksamhetsutövaren
Inspektion
Eventuella kompletteringar
från verksamhetsutövaren
Inspektionsrapport
Verksamhetsutövaren får
möjligheten att inom tre
veckor framföra felaktigheter i
skrivelsen och/eller inkomma
med en åtgärdsplan
Inget att tillägga. Beslut att
avsluta ärendet
Debitering påbörjas
Förslag på föreläggande
Verksamhetsutövaren får tre
veckor på sig att lämna
synpunkter på föreläggandet
Bedömning
Inget att tillägga.
Beslut att avsluta
ärendet
Beslutsförslaget
korrigeras
utifrån yttrandet
Beslut om
föreläggande
enligt
beslutsförslaget
Möjlighet för
verksamhetsutövaren att
överklaga beslutet
När föreläggandet
bedöms vara uppfyllt
avslutas ärendet