Förslag till dagordning för avdelningsstämman torsdag 23 februari

FRO Norrköping
Förslag till dagordning för avdelningsstämman torsdag 23 februari 2017.
1. Avdelningsstämmans öppnande.
2. Val av stämmoordförande.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av stämmosekreterare.
5. Fastställande av röstlängd.
6. Val av två (2) stycken justeringsmän, tillika rösträknare.
7. Fråga om stämman kallats enligt stadgarna.
8. Avdelningsstyrelsen verksamhetsberättelse.
9. Ekonomirapport för verksamhetsåret.
10. Revisorernas berättelse över räkenskap och förvaltning.
11. Fråga om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsens.
12. Ärende från avdelningsstyrelsen.
13. Ärende från enskild medlem.
14. Val av styrelsemedlemmar.
14.a. Vice ordförande 2 år.
14.b. Kassör 2 år.
13.c. Ledamot 2 år.
15. Val av två (2) stycken revisorer samt en (1) revisorsuppleant. 1 år.
16. Tillsättande av valberedning. Två (2) stycken varav en är sammankallande. 1 år.
17. Val av tre (3) stycken delegater till förbundsstämman.
18. Avdelningsstämmans avslutning.