Kurs vårtermin 2017: Marketing Management (Introduktionsnivå)

Kurs vårtermin 2017: Marketing Management (Introduktionsnivå)
Introduktionskurs i marknadsföring där centrala delar i ett företags eller en organisations
marknadsföring och möjliga val av strategier gås igenom.
Kursstart: 27 mars 2017
Projektstart: April 2017
Ämnen som kursen innefattar
Produkt: Branding, varumärkesstrategi och produktstrategi
Prissättning: Hur priserna sätts och val av prisstrategier en organisationerna kan överväga.
Distribution: Hur produkten kommer till konsumenten och de olika val företaget står inför.
Marknadskommunikation: Hur ska man informera, övertyga och påminna konsumenterna om de
produkter företaget vill erbjuda. Digitala medier, sociala medier, konsumentbeteende mm.
Andra aspekter som omfattas: Marknadsundersökningar, konkurrens, hållbarhet.
Komponenter i kursen
Föreläsningar och seminarier.
En del av kursen består av att studenterna ska få insikt i ämnets praktiska delar ute på ett företag eller
hos en organisation. På detta sätt kan studenterna få fördjupad förståelse för ämnet och även få
möjlighet att kunna bidra till att det valda företagets eller organisationens arbete inom ämnet.
Tanken med att studenterna kommer ut till ett Er är att de kan bidra i en uppgift som är av intresse för
Er. Det kan handla om marknadsundersökningar, konkurrensanalyser, bemötande, digitala medier,
webbsidor och utveckling av marknadsstrategier osv. Bland annat deltog studenter i ett projekt hos ett
fadderföretag där gruppen fick till uppgift att ta fram förslag på hur Jönköping som destination kan bli
attraktivare för besökare.
Vad krävs av Er som företag för att samarbeta med oss?
Kursen bedrivs på engelska då det är studenter i gruppen som kommer från andra länder och av denna
anledning behöver kommunikation och information ofta vara på engelska. I och med detta finns
möjligheten att få insyn och bidrag från andra länder och kulturer.
Studentgruppens rapport skrivs på engelska.
Bra om det finns ett engagemang och ett bra underlag/projekt för studenterna att jobba med.
Ni väljer hur Ni vill att upplägget ska se ut (inom rimliga ramar då det är en introduktionskurs inom
området marknadsföring, se vilka ämnen kursen innefattar ovan) och tar fram underlag så att
studenterna kan genomföra uppgifterna åt Er. Ni som fadderföretag kan vinna mycket på att ha ett bra
underlag klart då Ni träffar studenterna.
För att studenter ska kunna göra så bra ifrån sig som möjligt, är det av vikt att Ni delar med Er av
nödvändig information om verksamheten.
De vanligaste frågorna som kommer från studenterna berör oftast frågor kring vad som förväntas av
dem. Av denna anledning ber vi Er att vara så tydliga som möjligt när Ni ger studenterna information
om uppgiften de ska utföra. Ha även i åtanke att studenterna även behöver möta kurskraven, men
detta kan ni räkna med att studenterna själva har koll på.
Hur många gånger brukar studenterna ha kontakt med företaget?
Studenterna kommer att ta kontakt med Er i början av projektet för att mötas och få en förståelse av
vad företaget vill att de ska göra och vad Ni vill få ut av projektet. Eventuellt behöver studenterna ett
möte under projektets gång och när projektet är avslutat kommer studenterna att presentera sina
resultat för Er. Studenterna lämnar även en kopia av rapporten till Er.
Hur mycket tid tilldelas till projektet? (Företaget har som regel två besök av studenterna)
Vi förväntar oss att eleverna spenderar runt 30 - 40 timmar på projektet, bland annat till att göra de
undersökningar som behövs, 2 besök på företaget och för att göra den slutliga presentationen av sina
resultat här på JIBS och ute hos Er, beroende på vilket som är mest bekvämt för Er.
Några exempel på hur projekt kan se ut:
Exempel 1:
Ett företag producerar 2 olika produkter, såsom kvarg och yoghurt. Fast de är olika produkter måste
båda säljas till konsumenten.
Två studentgrupper kan i detta fall arbeta med att utveckla en strategi för marknadsföring för vart och
en av dessa produkter.
Exempel 2:
En bonde producerar honung, men det går inte att sälja i de kvantiteter som man hoppats på eller så
bestämmer sig bonden för att lansera en ny produkt (såsom gårdsglass). Eleverna kan här bli ombedd
att genomföra marknadsundersökningar, undersöka distributionskanaler eller andra idéer som kan
användas för att öka försäljningsvolymen bland målgrupperna. Kanske enskilda konsumenter är den
mest lämpliga, men även andra målgrupper kan vara intressanta, till exempel restauranger som
fokuserar på lokalt producerade produkter.
Exempel 3:
Ett hotell skulle vilja bygga exklusivare stugboenden på ett område som de har nere vid sjön intill
hotellet. De vill kunna erbjuda gästen möjlighet till lite mer ”lyxigt, eget och avskilt” boende utöver
hotellbyggnaden som finns. Studenterna kan i detta fall undersöka idén genom att göra en
marknadsundersökning av vad framtida (eller befintliga) gäster skulle tycka om att alternativet med
stugor fanns och vad man skulle kunna tänka sig betala för att få detta lite mer exklusiva boendet med
mer avskildhet. Hur man ska marknadsföra detta kan också vara ett ämne för projektet.
Exempel 4:
Ett företag vill få bättre rykte efter att sista tiden haft några tråkiga incidenter som påverkat ryktet
negativt vilket tyvärr gett sämre försäljning. Eleverna kan här undersöka vad man skulle behöva göra
för insatser för att ändra inställningen till företaget och ta fram en marknadsföringsstrategi för detta.
JIBS Corporate Partner kontaktpersoner:
Sofie Grahnat
[email protected]
0730 74 64 44
Stefan Brolin
[email protected]
036 10 17 17