Inbjudan/program RUC-rådet 2 mars 2017

Linnéuniversitetet
Regionalt utvecklingscentrum
lnu.se/ruc
RUC-råd
Torsdagen den 2 mars, kl 09.15–15.30
Kosta Boda Art hotel, http://www.kostabodaarthotel.com
Välkomna till ett nytt RUC-råd – en mötesplats för det gemensamma uppdraget att
stärka förskolans och skolans måluppfyllelse. Allas bidrag är viktiga, välkomna!
Program:
09.15 Kaffe/te
09.45 Ewa Bergh Nestlog, Linnéuniversitetet, presenterar forskningsmiljön
Språk-, läs- och skrivutveckling
Forskningsmiljön arbetar med flera olika projekt kopplat till skolväsendet i regionen.
Dialog: Pågående arbete med språk- läs och skrivutveckling? Var beredd att dela med
dig av tankar och erfarenheter om hur arbetet bedrivs hos din huvudman.
11.00 Lena Andersson rektor Strömsnässkolan och Mats Nilsson
utvecklingsledare Markaryds kommun, presenterar ett sätt att arbeta med
pojkars och flickors skolresultat
Dialog: Pågående arbete med pojkars och flickors skolresultat? Var beredd att dela
med dig av tankar och erfarenheter om hur arbetet bedrivs hos din huvudman.
12.00 Lunch
13.00 Ingrid Salomonsson, Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM,
presenterar och samtalar om SPSM:s uppdrag och roll samt huvudmannens
ansvar inom området
Dialog: Pågående arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd. Var beredd att
dela med dig av tankar och erfarenheter om hur arbetet bedrivs hos din huvudman.
14.00 Nationella, regionala samt lokala fortbildningsinsatser
Samverkan för bästa skola, Nyanlända, Nationella skolutvecklingsprogram, Lärarlyft,
regionala skolnätverk m.m.
Dialog: Vilka insatser för utveckling av förskola och skola pågår eller planeras hos
din huvudman?
15.00 Dagen avslutas med kaffe/te
Anmälan senast den 17 februari till [email protected]
Glöm inte att ange eventuella kostönskemål.
Välkomna!
Olof, Stefan, Hans-Göran och Ulrika