SeniorNet Växjö Budget för 2017

SeniorNet Växjö Budget för 2017
Intäkter Kkr
Sålda kuponger ......................................... 65
Service hembesök .................................... 12
Fas 3 ersättning ...................................... 400
Utförda tjänster .......................................... 3
Medlemsavgifter .................................... 100
Summa ................................................... 580
Kostnader Kkr
Inköp råvaror ............................................ 20
Inredning och möbler ............................... 20
Datorer och utrustning ............................. 75
Handledarlitteratur tidskrifter .................. 10
Inköp ej datormaterial ................................ 8
Instruktörernas medlemsavgifter ............... 7
PR-kostnader ............................................ 40
Konferenser .............................................. 20
Telefon ....................................................... 8
Kostersättning .......................................... 12
Månadsmöten ........................................... 12
Årsmöteskostnader ..................................... 2
Lokalhyra ................................................. 40
Reseersättning .......................................... 40
Parkering .................................................. 15
Representation .......................................... 20
IT-tjänster ................................................. 10
Uppvaktningar och gåvor........................... 5
Utbildning ................................................ 75
Beräknat överskott ................................. 141
Summa ................................................... 580