Kallelse/ Inbjudan till Arsmrite

Matfors
Tridgirdsfiiren rng
Lrit dln odlingrflidi.
birr
2017-o2-L7
lrr|(t
Kallelse/Inbjudantill Arsmrite
Tisdagenden 14 marskl. 19.00
AllasAktivitetshusFolketsHus,iivre plan
. Arsmiite
. Lotterimedfinapriser
. Vi bjuderpi fika
. lnformationom kommandeaktiviteter
Trddgird.
frin Fdgelviks
Ftirelfisare:
MatsAndersson
Hejochvdlkommentill Arsmiitetpi "Fotkan".Vi kommeratt berdttaom vira planerpi
alrtivitetersomfortfarandedr pi planeringsstadiet.
ellerom det 6r nigon somgdrnavill bjudahemosstill
Kommedtips pd trHdgirdstramper
Vdlkomna
! 6nskarStyrelsen
sintrddgird.
Medlemsavgiftf6r ir 2OL7- Observeraatt Medlemskortet medfiiljer detta utskick!
Vi fdr 10 % rabatt hos MatforsTrddgdrd& EvonellaGardeni Bergsiker,giillerinte snittblommor.
miste visasupp - annarsfdr vi ingenrabatt.
Medlemskortet
Enskild: 50 krl person
Familj/par:75 kr.Betalagdrnafdre L juni.
Betalamedlemsavgiften
till v6rt Bankgiro:5075-1635elleranvdnddet bifogadeinbetalningskortet.
Du/Ni kanswischatill nummer:
L23 557 7705.
Kom ihig att skrivanamn och adress.!
t]trnfi8,rI'r)t
INtst TALNING/G!REHINGAVI
Medlemsavgift
for 61 2017
Enskild
50 kr
Familj/par
75 kr
Kom ih6gatt skrivanamn!
ali'a€sivsarrla.+
namn ich
toslaJress)
Batahinqsm6ltegarq{encasrnamr)
MatforsTriidgi rdsfdreni ng
5075-1635
H45H
* t,}$"4fi*riirenins
20t7-o2-L7
Tisdag28 februarikl. 19- 20.30
Frtibytarcaf6
VivstaBygdegird
gemensamma
Vi byterfroerochtittar i frokataloger
for eventuella
bestdllningar.
Vi bjuderpi fika.
Liirdag27 maikl. 11- 13
Plantbytarloppis
VivstaBygdegird
(Pengarna
96rtill VivstaBygdegdrd
I samarbetemellanMatforsTrddgirdsfdrening
ochVivstaBygdeglrd
Ndstamdteblir Virm6te hosEvonella
Gardeni Bergsikerundermaj.
- mer info pi Arsmiitet
pi Fotokurs,
Funderingar
Snickarkurs
Planerad
Dagsresa
underjuli - augusti.
Trddgirdsmissa
Stockhofms
24-26mars Kistamdssan,
Stockholm
Nordiska
Trddgirdsmdssan
6-9april
NoliaTridgirdsmdssa
21-23april Umed
Medefpads
Trddgirdsmissa
6-7mai
iAlvsjii
Stockholmsmissan
NHKarena,Timri
Styrelse16r dr 2076somtackarfiir det gdngna dretoch viil miitt dr 2077.
Maud, Gunilla,Molin, Britt, Jeanette,Charlotte,Berith, Lone,Lennan ochlan-Olof,
Jon-OlofBlomjobbor medforeningenshemsida,Facebook& kalender.Kolloin vdrbildbonk!
www.matforstradgardsforening.se
Matfors Trddgirdsfiirening
Org. Nr:
8O2444-8t70
c/oJeanette Falk
Bankgiro:
5075-1535
RSnnii138
Swish:
123 557 77Os
8649t Matfors
Dagordning
till Arsmiite2017-03-14
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
LL,
L2.
13.
L4.
15.
16.
t7.
18.
19.
20.
Arsmdtets6ppnande
Godkdnnande
av dagordning
Godkdnnande
av kallelseochiordningutlyst
Valav ordf6randefdr Srsmtitet
Valav sekreterare
fdr irsmritet
Valav Wi protokolljusterare
Verksamhetsberfitte Ise
Ekonomisk
rapport
Revisorernas
berfittelse
Ansvarsfrihet
fiir styrelsen
Faststillande av i rsavgiften
Valav ordf6rande
f6r 1 ir
Vafav 3 styrelseledamdter
t6r 2 &r
Valav 1 revisorfiir 1 6r
Valav 1 revisorssuppleant
fiir 1 5r
Valav kaffekommitt6ftir 1ir
Valav webansvarig
f6r 1ir
Valav lotteriansvarig
f<ir1 ir
fiirslagtill verksa
Styrelsens
mhetsplanering
Arsmiitetavslutas
Inkomnafiirslag
Kommande
aktiviteter
policy,nolltolerans
Trddgirdsfiirenings
dvrigafrigor
Miitet avslutas
Medlemsantalet
for Ar2016= 343 stycken
Matfors TriidgirdsfOrenings VerksamhetsberfltteIse f6r Ar 2O1
6
Ordfdrande
Viceordf6rande
Sekreterare
Vicesekreterare
Revisorer
Revisorssuppleant
Valberedning
MaudJaktlund
Viklund
MalinStockhaus
GunillaUggeldahl
BrittNilsson
JohnnyBerggren
StaffanBurman
BerithLundberg
Kassor
Ledamot
Ledamot
JeanetteFalk
Charlotte
Graneheim
BerithHammarstrom
Kaffekommitt6:
LoneWiklander
BrittNilsson
Charlotte
Graneheim
LoneWiklander
LennartUggeldahl
Lotteriansvarig
D6sir6eBurman
Hemsida/webJan-Olof
Blom
planeringsUnderAretharstyrelsen
haftfleraprotokollfdrda
varavett konstitutionsm6te.
& styrelsemoten
Medlemsm6ten under 2016
Arsmote:17 marspAAllasAktivitetshus,
cirka60 personer,
lotterimedfinavinster.
Frobytarcaf
6:2 aprilpAVivstaBygdegArd.
NAgrastyckensombyttefr6erochfikade.
VArmOte
24 m$: Evonella
Gardeni BergsAker.
Informationsmdte,
fika.MAngamedlemmar.
Plantbytarloppis:
28 majpAVivstaBygdegArd.
pATrim.Medarrangor
Hdlsodagen
17september
medFdretagarfdreningarna.
Hostmote:
11oktoberpAAllasAktivitetshus.
Inspirerande
fdrelAsning
medElinWestman.
Lotterimedfinavinster.Ca 60 personer.
lnspirationskvdll:27
oktoberpARustikahemdflrCeciliavisadehdstuppsdtttningar.
Vi var 30 personer
somvar bAdekop-ochfikasugen.
pAVivstaBygdegArd.
Julgrot-& skinkmacka:22
november
35 personer
medpaketbyte.
pAMafforsTrddgArd.
Julpyssel:
14 december
35 personer
somgjordefinauppsdttningar.
TackMariaochCathrine
fdr gottfikaochen trevligkvdll.
Trddgdrdstramper& Dagsresa
11juni
Bes6khosBacksj6tulpaner,
Solleftei.Guidningmedlunch.
30 juni
TramphosMonicaBylund,Alno.
2 juli
GrdsAsens
TrddgArdscaf6,
Hassela.
7 juli
TramphosMorgani Lunde.
28 juli
TramphosAnna-Lisa
ochK-GLindgren,
Bosvedjan.
16juli
Dagsresa:
NancysTrddgArds,
Skukue.TivarsGArdsmejeri,
Nordedn.
Frojasoasen,As.
6 augusti
TramphosElinWestman,
Skdnsmon.
TrddgArdsinspiration.
Augusti
Bes6khosMatsAnderssons
dppelodling,
FAgelviks
tradgArd.
Overturingen.