förbundsstyrelsens yttrande över motion d8

FÖRBUNDSSTÄMMA 2017
FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION D8
från Skånes Ridsportförbund ang nedläggning av papperstidningen Häst och Ryttare
Häst&Ryttare är Svenska Ridsportförbundets medlemstidning och har kommit ut sedan 2005.
Tidningen är exklusiv för förbundets medlemmar och skickas med post till alla hushåll där det finns en
eller flera medlemmar i Svenska Ridsportförbundet.
Häst&Ryttare är en unik kanal att nå ut med information och kunskap om ridsporten och för att väcka
engagemang och opinion för förbundets verksamheter. Tidningen kommer till medlemmarna i
brevlådan. Läsarundersökningar 2006, 2012 och 2016 visar att Häst&Ryttare är uppskattad av sina
läsare och många önskar att den skulle komma oftare.
Häst&Ryttare har 2017 en upplaga på cirka 120 000 ex per utgåva.
Motionären tar i sin motion upp tre huvudskäl till att göra Häst&Ryttare till en webbaserad produkt,
miljö, ekonomi och förändrade läsarvanor.
Förbundsstyrelsen delar motionärens värderingar av påverkan av miljö, att vi har en ung
medlemsprofil och att ekonomin inte är i linje med det underlag som förelåg då beslut togs att starta
tidningen, men ser i dagsläget inte att det finns tillräckligt underlag för att omedelbart lägga ner
medlemstidningen Häst&Ryttare. Förbundsstyrelsen vill i stället, som ett första steg, se över
produktion och distribution för att kunna fatta ett väl underbyggt beslut.
En tryckt tidning kommer direkt till läsaren till skillnad från en nättidning eller annan webbaserad
produkt som läsaren aktivt måste söka upp. I dagens intensiva flöde på internet och i sociala medier
är det svårt att göra sin röst hörd och Häst&Ryttare når sina läsare på ett mer direkt sätt. Häst&Ryttare
distribueras också till samtliga kommuner i landet, till politiker och andra makthavare.
Häst&Ryttares produktion är miljöcertifierad.
I Svenska Ridsportförbundets totala omsättning utgör kostnaden för Häst&Ryttare 3 procent.
Tidningen kostar cirka 25 kronor per medlem för sex eller sju editioner under ett år.
Förbundsstyrelsen anser att det är en rimlig kostnad för att nå förbundets alla medlemmar med
information och kunskap, att kunna väcka opinion och sprida ridsporten till fler.
Häst&Ryttare är en konkret medlemsnytta till lågt pris.
En del i den annonsfinansiering som motionären nämner var att prenumerationsregistret för
Häst&Ryttare skulle vara tillgängligt för våra sponsorer att använda för utskick. Den delen av
finansieringen sade förbundsstämman 2005 nej till. Det innebar ett omedelbart tapp av intäkter.
Häst&Ryttare finansieras nu med en liten del av medlemsavgiften och annonser.
Även produktion av en nättidning innebär fasta kostnader för redaktör, texter och bilder samt
framställning av sidorna. Annonsintäkterna påverkas också av en mer begränsad räckvidd.
Häst&Ryttare berättar om förbundets verksamhet, planer och ställningstaganden på ett sätt som är
tillgängligt även för dem som inte har ridsporten som sin direkta vardag. Det ger oss en möjlighet att
nå fler med ridsportens värden och kan locka fler till vår idrott.
För att skapa ett bättre underlag för beslut om fortsatt utgivning av Häst&Ryttares och formerna för
detta med avsikt att förstå om läsare hittar fram till och uppskattar en webbaserad produkt kommer
Häst&Ryttare under hösten 2017 och hela 2018 att produceras både som en tryckt produkt och en
nättidning. Mätningar av antalet läsare och deras uppfattning om en nättidning kommer att göras.
Förbundsstyrelsen föreslår
att förbundsstämman beslutar att motionen anses besvarad med vad förbundsstyrelsen anför i sitt
yttrande
Svenska Ridsportförbundet, Ridsportens hus, 734 94 Strömsholm www.ridsport.se