Korta_kursförklaringar

2017-02-22
KURSFÖRTECKNING inför läsåret 17/18
Kort kurspresentation för kurser som erbjuds på valblock 4/individuellt val
Kurs
Kurskod
Ämne
Enhet
Bild och form1a1
Bild och form 1a2
Biologi 1
Bygga i trä
BILBIL01a1
BILBIL01a2
BIOBIO01
TRÄBYG0
Bild
Bild
Biologi
Trä
HB/VM
HB/VM
VM
VM
Engelska 6
Engelska 7
Entreprenörskap UNG företags.
Entreprenörskap
ENGENG06
ENGENG07
ENTENR0
ENTENR0
Engelska
Engelska
Entreprenörskap
Entreprenörskap
HB/VM
HB/VM
HB
VM
Film- och tv-kunskap
Film- och tv-produktion
Filosofi 1
Fotografisk bild 1
KOSFIL0
FILFIL01
FIOFIO01
FOTFOT01
Konst- och kultur
Film- och TV-produktion
Filosofi
Fotografisk bild
HB
HB
HB
HB
Historia 1a2
Humanististk och samhällsvetenskaplig spec. Kriminologi
HISHIS01a2
HUMHUM00S
Historia
Humnistisk och samhällsvetenskaplig spec.
VM
HB
Idrott och hälsa 2
Internationell ekonomi
Internationella relationer
IDRIDR02
SAMINE0
SAMINR0
Idrott och hälsa
Samhällskunskap
Samhällskunskap
VM
HB
HB
Ledarskap och organisation
LEDLED0
Ledarskap och organisation
HB
Massage 1
Matematik 2a
Matematik 2b
Matematik 3b
Matematik 4
Mental träning
Moderna språk, Kinesiska, steg 1
Modersmål 1
Modersmål 2
Modersmål - aktiv tvåspråkighet
Musik
MAAMAA01
MATMAT02a
MATMAT02b
MATMAT03b
MATMAT04
HÄLMEN0
MODZHO01
MOEXXX01
MOEXXX02
MOEMOD0
MUSMUS0
Massage
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Hälsa
Moderna språk
Modersmål
Modersmål
Modersmål
Musik
VM
VM
HB
HB
VM
HB/VM
HB
HB/VM
HB/VM
HB/VM
HB/VM
Naturkunskap 2
NAKNAK02
Naturkunskap
HB
Privatjuridik
Psykologi 1
Psykologi 2a
JURPRI0
PSKPSY01
PSKPSY02a
Juridik
Psykologi
Psykologi
HB
HB/VM
HB/VM
2017-02-22
Retorik
SVERET0
Retorik
HB/VM
Samhällskunskap 1a2
Servicekunskap
Svenska 2
Svenska som andraspråk 2
Svenska 3
Svenska som andraspråk 3
SAMSAM01a2
FÖSSEV0
SVESVE02
SVASVA02
SVESVE03
SVASVA03
Samhällskunskap
Försäljning och kundservice
Svenska
Svenska
Svenska
Svenska
VM
VM
HB/VM
VM
HB/VM
VM
Träningslära
Träningslära
Träningslära
HB
VM
VM
Träningslära 1/Styrka o uthållighet TRNTRN01
Träningslära 1/Styrketräning
TRNTRN01S
Träningslära 1/Dans
TRNTRN01D
Kort kurspresentation över kurser som erbjuds på valblock 4/individuellt val - Hedbergska
Läsåret 17/18
Kursnamn:
Bild och form 1a1
Förkunskaper:
Inga
Kurskod:
BILBIL01a1
(hösttermin)
Poäng: 50
Max 25 deltagare
Kursbeskrivning: Kunskaper om bildens funktion, förmåga att arbeta nytänkande, idérikt, färdigheter i att framställa bilder med hjälp
av olika material. Förmåga att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder. Ämnesområdets språk och
etablerade begrepp.
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Bild och form 1a2
Förkunskaper:
BILBIL01a1
Kurskod:
BILBIL01a2
(vårtermin)
Poäng: 50
Max 25 deltagare
Kursbeskrivning: Gestaltande bildarbete i två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella begrepp.
Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt färglära. Bildspråkliga
grundbegrepp. Diskussioner och värderingsövningar omkring eget och andras arbete med bilder.
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Engelska 6
Förkunskaper:
Engelska 5 (ENGENG05)
Kurskod:
ENGENG06
Poäng: 100
Kursbeskrivning: Bygger på kursen Engelska 5.
Konkreta och abstrakta ämnesområden, tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och
existensiella frågor. Teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur. Levnadsvillkor, attityder,
värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden
i olika sammanhang där engelska används.
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Engelska 7
Förkunskaper:
Engelska 6 (ENGENG06)
Kurskod:
ENGENG07
Poäng: 100
Kursbeskrivning: Bygger på kursen Engelska 6.
Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning,
valt fördjupningsområde, samhällsfrågor och arbetsliv; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; kulturyttringar i
i samtiden och historien, till exemel litterära epoker. Samhällsfrågor, kulturella, historiska, politiska och social förhållanden
samt etiska och existentiella frågor i olika sammanhang och delar av världen där engelska används
KortkursforklaringHBVM_LÅ1718_170222.xls
sida 3/20
Vill du läsa mer: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Entreprenörskap
Förkunskaper:
Innebär: Ung Företagsamhet - med placering på Hedbergska
Kurskod:
ENTENR0
Poäng: 100
Kursbeskrivning: Genomförande, avslutande och utvärdering av ett projekt eller drivande av ett fiktivt företag
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Film- och tv-kunskap
Förkunskaper:
Inga
Kurskod:
KOSFIL0
Poäng: 100
Kursbeskrivning: Kursen Film-och-tv-kunskap behandlar film från olika epoker, genrer och kulturer. Du får kunskap om filmens historia
och utveckling från de första rörliga bilderna till dagens digitala berättande inom både fakta och fiktion.
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Film- och tv-produktion 1
Förkunskaper:
Inga
Kurskod:
FILFIL01
Poäng: 100
Max 22 deltagare
Kursbeskrivning: Reseach, produktionsplanering och utvärdering. Inspelnings- och redigeringsteknik. Orientering om hur rman skriver manus
till spelfilm, tv eller dokumentärfilm. Intervjuteknik, bildutsnitt, kamerarörelser, ljud och musik, dramaturgi.
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Filosofi 1
Förkunskaper:
Inga
Kurskod:
FIOFIO01
(vårtermin)
Poäng: 50
Kursbeskrivning: Existens och vetande, dels grundläggande teorier som behandlar begreppet verklighet och vad som kan tänkas existera
dels grundläggande kunskapsteori utifrån begreppet kunskap, sanning och vetande.
Nutida filosofiska riktningar, språkfilosofi, olika filosofiska förhållningssätt.
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Fotografisk bild 1
Förkunskaper:
Inga
Kurskod:
FOTFOT01
Poäng: 100
Egen digitalkamera behövs
Max 25 deltagare
Kursbeskrivning: Fotografiska processen, och hur delarna hänger samman. Olika digitala bildformat och programvaror. Bildupplösning, idéproduktion, kreativa arbetsprocesser,
personligt bildspråk. Kopiering, bildredigering, olika lagringsformat.
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
KortkursforklaringHBVM_LÅ1718_170222.xls
sida 4/20
Kursnamn:
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering -
HUMHUM00S2
Kriminologi
Kurskod:
Poäng: 100
OBS! Kan läsas endast av elever i år 3
Förkunskaper:
Samhällskunskap 2 (SAMSAM02), Psykologi 2 (PSKPSY2a/b), Historia 2 (HISHIS02a)
eller moderna språk 4
Kursbeskrivning: I kursen kriminologi försöker vi analysera och förklara varför vissa människor begår brott utifrån olika teorier om brottslighet.
I kursen görs en historisk återblick med betoning på värderingar som gällde i samhället under aktuell tid.
Fördjupningsuppgifter görs inom ämnet och dessa presenteras både skriftligt och muntligt.
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Internationell ekonomi
Förkunskaper:
Inga
SAMINE0
Poäng: 100
Kursbeskrivning: Kulturens betydelse för affärskontakter mellan företag i olika länder. Global resursfördelning. Relationen mellan produktionskostnade
i olika delar av världen. Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella
ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv.
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Internationella relationer
Förkunskaper:
Inga
SAMINR0
Poäng: 100
Kursbeskrivning: För dig som tycker det är spännande med koll på världen. Utrikes- och säkerhetspolitik, konflikter, internationella samarbeten,
internationell rätt och globalisering. Tex; Hur påverkas Sveriges utrikespolitik av att Donald Trump är USA:s president?
Hotas svensk säkerhet av Ryssland? Borde Sverige gå med i Nato? Finns det spioner i Sverige? Hur funkar FN? Vad kommer
framtidens krig och konflikter att handla om? Hur påverkas världen av att IS terrorism blirvit alltmer global?
Vill du läsa mer: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Ledarskap och organisation
Förkunskaper:
Inga
LEDLED0
Poäng: 100
Kursbeskrivning: Kunskaper om begrepp, teorier och modeller inom området ledarskap och organisation. Kunskaper
om hur individer och grupper fungerar samt om kommunikation, samverkan, konflikthantering och motivation
Olika former av ledarskap. Förmåga att leda och organisera.
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
KortkursforklaringHBVM_LÅ1718_170222.xls
sida 5/20
Kursnamn:
Matematik 2b
Förkunskaper:
MATMAT01b
Kurskod:
MATMAT02b
Poäng: 100
Kursbeskrivning: Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att:
Vill du läsa mer:
1. använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen.
2. hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
3. formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.
4. tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells
egenskaper och begränsningar.
5. följa, föra och bedöma matematiska resonemang.
6. kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.
7. relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt
och historiskt sammanhang.
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Matematik 3b
Förkunskaper:
Matematik 2a eller b (MATMAT02b, MATMAT02b)
Kurskod:
MATMAT03b
Poäng: 100
Kursbeskrivning: Bygger på kursen Matematik 2a eller 2b
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kurskod:
Mental träning
Förkunskaper:
Inga
Kurskod:
HÄLMEN0
Poäng: 100
Max antal 25
Kursbeskrivning: Kursen handlar om att lära känna sig själv, lära sig hitta metoder för att hantera olika situationer både i skolan och i livet.
Att hitta sina egna vägar till att må bra och prestera bra, men även att lära sig förstå hur andra reagerar i pressade
situationer.
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kurskod:
Modersmål 1
Förkunskaper:
Inga
Kurskod:
MOEXXX01
Poäng: 100
Kursbeskrivning: Förmåga att muntligt uttrycka tankar, känslor och åsikter i samtal,
diskussioner och redovisningar med ett rikt ord- och begreppsförråd.
Förmåga att skriva olika texttyper med ett rikt ord- och begreppsförråd
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
KortkursforklaringHBVM_LÅ1718_170222.xls
sida 6/20
Kurskod:
Modersmål 2
Förkunskaper:
MOEXXX01
Kurskod:
MOEXXX02
Poäng: 100
Kursbeskrivning: Fördjupad kunskap, fortsättning på Modersmål 1
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kurskod:
Modersmål - Aktiv tvåspråkig- Kurskod:
het
Förkunskaper:
MOEXXX01,MOEXXX02
MOEMOD0
Poäng: 100
Kursbeskrivning: Fördjupad kunskap, fortsättning på Modersmål 2
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Musik
Förkunskaper:
Inga
Kurskod:
MUSMUS0
Poäng: 100
Max antal platser: 16
Kursbeskrivning: Grundläggande musikskapande och bearbetning av musikaliskt material, till exempel
att göra en andrastämma, välja instrumentering, kompstil, musikalisk form och
disposition.
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Naturkunskap 2
Förkunskaper:
NAKNAK1a2 eller NAKNAK1b
Kurskod:
NAKNAK02
Poäng: 100
Kursbeskrivning: Fortsättning på kursen Naturkunskap 1.
Kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion.
Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor
Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Privatjuridik
Förkunskaper:
Inga
Kurskod:
JURPRI0
Poäng: 100
Kursbeskrivning: Juridiskt körkort (vardagsjuridik)
En kurs som ger kunskap om rättigheter och skyldigheter när du flyttar hemifrån, i förhållanden, när du får arbete, när
Vill du läsa mer:
du köper varor eller tjänster. Du får också kunskap om hur lagar och domstolar är uppbyggda och arbetar.
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
KortkursforklaringHBVM_LÅ1718_170222.xls
sida 7/20
Kursnamn:
Psykologi 1
Förkunskaper:
Inga
Kurskod:
PSKPSY01
(hösttermin)
Poäng: 50
Kursbeskrivning: Kognitionspsykologi; Hur vi lär in för att förstå vår omgivning. Minnet, varför minns vi vissa händelser? Hur blir vi lurade av reklam?
Biologisk psykologi; Vad händer i hjärnan när vi är arga, ledsna, glada? Varför spelar vi på Casinot när vi vet att vi inte vinner?
Vad säger hjärnan?? Hur kopplas allt till våra känslor?
Socialpsykologi; Hur vet jag att jag är jag? Bestämmer omgivningen det? Kan jag ha olika roller i olika grupper, varför?
Verklighetsuppfattning, självbild; Hur blir beteendet om jag har en självbild att jag inte kan matematik eller att jag är dålig i idrott?
Stresshantering, kriser och krishantering; Vad händer när vi blir stressade, om jag kommer i en kris, hur gör jag då?
Vill du läsa mer: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Psykologi 2a
Förkunskaper:
PSKPSY01
Kurskod:
PSKPSY02a
(vårtermin)
Poäng: 50
Kursbeskrivning: Fortsättning på Psykologi 1. Förmåga att använda och värdera olika psykologiska teorier och modeller.
Sociala sammanhang. Arvet och miljöns betydelse för psykisk hälsa, ohälsa, och psykiska sjukdomar.
Förmåga att använda och värdera olika psykologiska teorier och modeller.
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Retorik
Förkunskaper:
Inga
Kurskod:
SVERET0
Poäng: 100
Kursbeskrivning: Muntlig framställning inför en grupp, diskussions- och debattinlägg. Aktivt lyssnande samt konsten att ge respons
på ett konstruktivt sätt. Den retoriska arbetsprocessens sex delar; Intellecto, Inventio, Dispositio, Elocution, memoria och Actio
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Svenska 2
Förkunskaper:
Svenska 1 (SVESVE01)
Kurskod:
SVESVE02
Poäng: 100
Kursbeskrivning: 1. Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen
2. Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter
3. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra
muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och komunikationssituation i övrigt.
4. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter.
5. Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap
6. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag.
7. Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad.
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
KortkursforklaringHBVM_LÅ1718_170222.xls
sida 8/20
Kursnamn:
Svenska 3
Förkunskaper:
Svenska 2 (SVESVE02)
Kurskod:
SVESVE03
Poäng: 100
Kursbeskrivning: Svenska 3, bygger på kursen svenska 2
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Träningslära 1
Styrka och uthållighet
Förkunskaper:
Kursnamn: TRNTRN01
Poäng: 100
Plats Hedbergska
Inga
Kursbeskrivning: Grundläggande kunskaper i anatomi och fysiologi, skelett, leder och muskler. Närings- och kostkunskap, betydelsen
av återhämtning och vila för prestation, välbefinnande och hälsa. Träningsmetoder för ex uthållighet, styrka, rörlighet,
koordination och koncentration. Skadeförebyggande och etiska normer och regler för träningsverksamhet.
Vill du läsa mer: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
KortkursforklaringHBVM_LÅ1718_170222.xls
sida 9/20
Kort kurspresentation över kurser som erbjuds på valblock 4/individuellt val - Västermalm
Läsåret 17/18
Kursnamn:
Bild och form 1a1
Förkunskaper:
Inga
Kurskod:
BILBIL01a1
(hösttermin)
Poäng: 50
Max 25 deltagare
Kursbeskrivning: Kunskaper om bildens funktion, förmåga att arbeta nytänkande, idérikt, färdigheter i att framställa bilder med hjälp
av olika material. Förmåga att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder. Ämnesområdets språk och
etablerade begrepp.
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Bild och form 1a2
Förkunskaper:
BILBIL01a1
Kurskod:
BILBIL01a2
(vårtermin)
Poäng: 50
Max 25 deltagare
Kursbeskrivning: Gestaltande bildarbete i två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella begrepp.
Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt färglära. Bildspråkliga
grundbegrepp. Diskussioner och värderingsövningar omkring eget och andras arbete med bilder.
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Biologi 1
Förkunskaper:
Inga
Kurskod:
BIOBIO01
Poäng: 100
Kursbeskrivning: Ekologi, Genetik, Evolution, Karaktär och arbetsmetoder; naturvetenskaplig
frågeställning. Planering och genomförande av fältstudier, experiment och
observationer.
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Bygga i trä
Förkunskaper:
Inga
Kurskod:
TRÄBYG0
Poäng: 100
Kursbeskrivning: Kursen innehåller både teoretiska och praktiske moment inom: vanligt förekommande stomkonstruktioner.
Enklare bjälklag, regelverk och takkonstruktioner för mindre byggnader, till exempel friggebodar och förråd.
Ut- och invändig beklädnad av golv, väggar och tak på mindre byggnader, till exempel friggebodar och förråd.
Montering av fönster och dörrar på mindre byggnader, till exempel friggebodar och förråd.
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Datorteknik 1
Förkunskaper:
Inga
Kurskod:
DAODAT01a
Poäng: 100
Kursbeskrivning: Kunskaper om uppbyggnad och funktion hos datorer, dator- och kommunikationssystem samt olika typer av nätverk.
Färdigheter i att utföra optimering, administration och diagnostisering av, samt åtgärda fel i, dator- och kommunikationssystem.
Färdigheter i att planera och utföra arbete i datorer samt i dator- och kommunikationssystem.
Förmåga att använda instruktioner, manualer, topologier och andra dokument på både svenska och engelska samt att dokumentera.
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Engelska 6
Förkunskaper:
Engelska 5 (ENGENG05)
Kurskod:
ENGENG06
Poäng: 100
Kursbeskrivning: Bygger på kursen Engelska 5.
Konkreta och abstrakta ämnesområden, tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och
existensiella frågor. Teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur. Levnadsvillkor, attityder,
värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden
i olika sammanhang där engelska används.
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Engelska 7
Förkunskaper:
Engelska 6 (ENGENG06)
Kurskod:
ENGENG07
Poäng: 100
Kursbeskrivning: Bygger på kursen Engelska 6.
Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning,
valt fördjupningsområde, samhällsfrågor och arbetsliv; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; kulturyttringar i
i samtiden och historien, till exemel litterära epoker. Samhällsfrågor, kulturella, historiska, politiska och social förhållanden
samt etiska och existentiella frågor i olika sammanhang och delar av världen där engelska används
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Entreprenörskap
Förkunskaper:
Inga
Kurskod:
ENTENR0
Poäng: 100
Entreprenör är synonymt med att bland annat vara: pionjär, banbrytare, leverantör, eldsjäl, byggare, mm
initiativrika och kreativa inslag. På denna entreprenörskurs ges du utrymme att upptäcka och släppa fram
vad du är bra på och att samarbete med andra. Du får utrymme att ta ansvar, utveckla idéer och få dem omsatta
i praktiskt handlande som exempelvis kan vara att starta ett företag från grunden, från idé till produktion.
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Servicekunskap
Förkunskaper:
Inga
FÖSSEV0
Poäng: 100
Kursbeskrivning: Grundläggande servicekoncept, funktioner och begrepp. Arbete med service vid försäljning av olika slags produkter och tjänster.
Attityder och värderingar i servicesituationer. Konsumentlagar och god säljetik.
Betalningssätt och betalningsformer. Verbal och ickeverbal kommunikation.
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Historia 1a2
Förkunskaper:
Historia 1a1 (HISHIS01a1)
HISHIS01a2
(vårtermin)
Poäng: 50
Kursbeskrivning: Historia 1a2 är en fortsättning på grundkursen Historia 1a1. Enkelt uttryckt handlar det om en fördjupning i ämnet historia.
En betydande del av kursen kommer ägnas åt ett fördjupningsarbete. Här har du möjlighet att fördjupa dig i din favorit
bland de olika historiska epokerna. Arbetet skall vila på en vetenskaplig bas och utgå ifrån syfte, frågeställningar och teori.
De analytiska inslagen skall vara framträdande.
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Hälsopedagogik
Förkunskaper:
Inga
HÄLHÄL0
Poäng: 100
Kursbeskrivning: Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och
internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter. Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande
arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå.
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Idrott och hälsa 2
Förkunskaper:
Påbörjad: Idrott och hälsa 1 (IDRIDR01)
Kurskod:
IDRIDR02
Poäng: 100
Kursbeskrivning: Kursen behandlar följande innehåll: olika bollspel, friluftsliv med bla paddling, klättring, orientering, skidåkning (gå på tur)
och vårvandring, träningslära - om hur vår kropp fungerar, rytmik och dans. Hälsobegreppets grunder. Skador i samband
med idrott och motionsaktiviteter. Olika kroppsideals påverkan på människor.
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kurskod:
Massage 1
Förkunskaper:
Inga
Kurskod:
MAAMAA01
Poäng: 100
Kursbeskrivning: Eleven får lära sig klassisk massage, ansiktsmassage, sittande massage och taktil massage. Kursen innefattar även
kunskaper i grundläggande anatomi och fysiologi med fokus på kroppens rörelseapparat, skelett, leder, muskler och hud.
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Matematik 2a
Förkunskaper:
MATMAT01a
Kursbeskrivning:
Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att:
Kurskod:
MATMAT02a
Poäng: 100
1. använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen.
2. hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
3. formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.
4. tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells
egenskaper och begränsningar.
5. följa, föra och bedöma matematiska resonemang.
6. kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.
7. relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt
och historiskt sammanhang.
Vill du läsa mer:
Kursnamn:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Matematik 4
Kurskod: MATMAT04
Poäng: 100
Förkunskaper:
Matematik 3b eller 3c (MATMAT03b, MATMAT03c)
Kursbeskrivning: Bygger på kursen Matematik 3b eller 3c
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kurskod:
Mental träning
Förkunskaper:
Inga
Kurskod:
HÄLMEN0
Poäng: 100
Kursbeskrivning: Kursen handlar om att lära känna sig själv, lära sig hitta metoder för att hantera olika situationer både i skolan och i livet.
Att hitta sina egna vägar till att må bra och prestera bra, men även att lära sig förstå hur andra reagerar i pressade
situationer.
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kurskod:
Modersmål 1
Förkunskaper:
Inga
Kurskod:
MOEXXX01
Poäng: 100
Kursbeskrivning: Förmåga att muntligt uttrycka tankar, känslor och åsikter i samtal,
diskussioner och redovisningar med ett rikt ord- och begreppsförråd.
Förmåga att skriva olika texttyper med ett rikt ord- och begreppsförråd
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kurskod:
Modersmål 2
Förkunskaper:
MOEXXX01
Kurskod:
MOEXXX02
Poäng: 100
Kursbeskrivning: Fördjupad kunskap, fortsättning på Modersmål 1
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kurskod:
Modersmål - Aktiv tvåspråkig- Kurskod:
het
Förkunskaper:
MOEXXX01, MOEXXX02
MOEMOD0
Poäng: 100
Kursbeskrivning: Fördjupad kunskap, fortsättning på Modersmål 2
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Musik
Förkunskaper:
Inga
Kurskod:
MUSMUS0
Poäng: 100
Kursbeskrivning: Grundläggande musikskapande och bearbetning av musikaliskt material, till exempel
att göra en andrastämma, välja instrumentering, kompstil, musikalisk form och
disposition.
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Programmering 1
Förkunskaper:
Inga
Kurskod:
PRRPRR01
Poäng: 100
Kursbeskrivning: Principerna bakom datorprogram samt färdigheter i programmering i ett eller flera programmeringsspråk. Kontrollstruktur, tex
sekvens, selektion, iteration, variablers och konstanters synlighet och livslängd. Felsökning, sorterings- och sökningsalgoritmer.
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Psykologi 1
Förkunskaper:
Inga
Kurskod:
PSKPSY01
(hösttermin)
Poäng: 50
Kursbeskrivning: Kognitionspsykologi; hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv.
Biologisk psykologi, fysiska förklaringar av tänkande, känlsor och beteende
Socialpsykologi; hur människan påverkas och formas tillsammans med andra
Stresshantering, kriser och krishantering
Arvet och miljöns betydelse för psykisk hälsa, ohälsa, och psykiska sjukdomar.
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Psykologi 2a
Förkunskaper:
PSKPSY01
Kurskod:
PSKPSY02a
(vårtermin)
Poäng: 50
Kursbeskrivning: Psykologi 2a är en fortsättningskurs på psykologi 1 och breddar och fördjupar vissa delområden som till exempel
personlighetspsykologi, psykisk hälsa och ohälsa samt hur medier, livsstilar och kultur påverkar en människas beteenden,
känslor och tankar. Är du intresserad av detta och hur psykologin kan, och används, i vårt samhälle är detta en kurs för dig.
Kursen belyser frågor som: hur påverkas vi människor av vår och andras personligheter? Hur kan psykisk ohälsa behandlas?
Hur påverkas våra känslor och tankar av vår kultur och media? Hur stor betydelse har arv och miljö för vem vi är?
Vill du läsa mer: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Samhällsunskap 1a2
Förkunskaper:
Samhällskunskap 1a1
Kurskod:
SAMSAM01a2
(vårtermin)
Poäng: 50
Kursbeskrivning: Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna
Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser
Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt
värdera källornas relevans och trovärdighet.
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Servicekunskap
Förkunskaper:
Inga
Kurskod:
FÖSSEV0
Poäng: 100
Kursbeskrivning: Grundläggande servicekoncept, funktioner och begrepp samt betydelsen av god kundservice.
Arbete med service vid försäljning av olika slags produkter och tjänster. Attityder, värderingar och förhållningssätt i olika
servicesituationer. Konsumentlagar och god säljetik. Betalningssätt och betalningsformer.
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Sociologi
Kurskod:
SOISOO0
Poäng: 100
Förkunskaper:
Kursbeskrivning: Handlar i stora drag om din identitet och vem du är och hur du påverkas vid möten
i förhållande till andra människor. Inom denna kurs ges du utrymme att få inblick
och förståelse varför vi människor gör som vi gör i olika situationer, vad det är som
påverkar oss när vi agerar och rör oss ute i samhället och hur vi gör och vem vi är
i olika sociala sammanhang.
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Svenska 2
Förkunskaper:
Svenska 1 (SVESVE01)
Kurskod:
SVESVE02
Poäng: 100
Kursbeskrivning: 1. Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen
2. Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter
3. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra
muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och komunikationssituation i övrigt.
4. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter.
5. Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap
6. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag.
7. Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad.
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Svenska 3
Förkunskaper:
Svenska 2 (SVESVE02)
Kurskod:
SVESVE03
Poäng: 100
Kursbeskrivning: Svenska 3, bygger på kursen svenska 2
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Svenska som andraspråk 2
Förkunskaper:
Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01)
Kurskod:
SVASVA02
Poäng: 100
Kursbeskrivning: Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjligh att utveckla sin kommunikativa
språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta inhämta ny
kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Ämnet bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkiga
identitet och tillit till sin egen språkförmåga.
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Svenska som andraspråk 3
Förkunskaper:
Svenska som andraspråk 2 (SVASVA02)
Kurskod:
SVASVA03
Poäng: 100
Kursbeskrivning: Svenska som andraspråk 3, bygger på kursen svenska som andraspråk 2
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Träningslära 1
Styrketräning
Förkunskaper:
Inga
Kursnamn:
TRNTRN01S
Plats Västermalm
Poäng: 100
Kursbeskrivning: Grundläggande kunskaper i anatomi och fysiologi, skelett, leder och muskler. Närings- och kostkunskap, betydelsen
Vill du läsa mer:
av återhämtning och vila för prestation, välbefinnande och hälsa. Träningsmetoder för ex uthållighet, styrka, rörlighet,
koordination och koncentration. Skadeförebyggande och etiska normer och regler för träningsverksamhet.
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Träningslära 1
Dans
Förkunskaper:
Inga
Kursnamn:
TRNTRN01D
Plats Västermalm
Poäng: 100
Kursbeskrivning: Grundläggande kunskaper i anatomi och fysiologi, skelett, leder och muskler. Närings- och kostkunskap, betydelsen
av återhämtning och vila för prestation, välbefinnande och hälsa. Träningsmetoder för ex uthållighet, styrka, rörlighet,
koordination och koncentration. Skadeförebyggande och etiska normer och regler för träningsverksamhet.
Vill du läsa mer: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Kursnamn:
Webbutveckling
Förkunskaper:
Inga
Kurskod:
WEBWEU01
Kursbeskrivning: Kunskaper om internets historia, betydelse, terminologi och funktionalitet. Kunskaper om internets historia, betydelse,
terminologi och funktionalitet. Kunskap om att bygga webbplatser och webbapplikationer enligt standarder och riktlinjer för god praxis
samt med god tillgänglighet för människor med olika förutsättningar. Tekniker för dynamiska webbplatser.
Vill du läsa mer:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program